hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: tlf Praktiksekretær: Lene Vedsted Mail: tlf På Fronter/UCSJ hjemmeside kan du finde oplysninger om:... 2 Praktiklærer... 2 Praktikvejleder... 2 Praktik- og uddannelsesansvarlig... 2 Fordeling af praktikpladser... 2 Procedure... 2 Kontakten til praktikstedet/forbesøget... 2 Praktikstedsbeskrivelse... 3 Praktikdokument... 3 Udarbejdelse af læringsmål... 3 Studiedage... 3 Vejledning i praktikken... 3 Drøftelse i 1. praktikperiode... 4 Praktikbesøg i 2. og 3. praktikperiode Midtvejsudtalelse... 4 Praktikvurdering... 4 Fravær i praktikperioden... 5 Uoverensstemmelser i praktikforholdet... 5 Tavshedspligt... 5 Sygdom... 5 Ferie... 5 Straffeattest... 5 At være studerende og ansat som medarbejder og kollega udgave, august 2013, lev. 1

2 På Fronter/UCSJ hjemmeside kan du finde oplysninger om: Dette praktikhæfte Studieordningen Tidsplaner mv. for hver enkelt praktikperiode Skemaer, der anvendes til praktikperioderne i Campus Storstrøm Praktikhåndbog fra Undervisningsministeriet (heri findes bekendtgørelsen). Planer for studiedagene. Materialet lægges på Fronter i mappen: fælles Campus Storstrøm Pædagoguddannelsen, praktik. Indtil Fronter er tilgængelig for eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. praktiksteder, er det den studerende, som er praktikstedets adgang til informationerne på Fronter. Praktiklærer Underviser på pædagoguddannelsen, der har det direkte samarbejde med den studerende og praktikstedet om den konkrete praktikperiode, læringsmål og praktikbesøget. Praktiklærerne fordeles på de enkelte studerende efter endt praktikfordeling. Praktikvejleder Den pædagog, der er vejleder og rådgiver for den studerende gennem hele praktikforløbet. Se afsnittet vejledning i praktikken. Praktikvejlederen indstiller den studerendes praktik som godkendt eller betænkelig. Praktik- og uddannelsesansvarlig Lederen af institutionen, som også indgår uddannelsesaftale mellem den studerende og Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm. Den praktik- og uddannelsesansvarlige har ansvaret for, at praktikstedet følger de regler og vilkår der gælder for praktikken. Den praktik- og uddannelsesansvarlige bør normalt ikke samtidig være vejleder for den studerende. Fordeling af praktikpladser Antallet af praktikpladser er afpasset det antal studerende, der skal placeres i praktik det kommende semester. Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm har ingen indflydelse på, hvilke pladser der kan søges. I Campus Storstrøm forsøger vi i videst mulig omfang at opfylde de studerendes ønsker om praktiksteder. Ifølge bekendtgørelsen tilstræbes det, at den enkelte studerende gennem praktikperioderne opnår et bredt kendskab til den pædagogiske praksis. I UCSJ er der truffet beslutning om, at pædagogstuderende forventes at afvikle en praktikperiode inden for både normal- og specialområdet i løbet af uddannelsen. Studerende kan selv lave en praktikaftale med et praktiksted (dog ikke kommunale institutioner), som ikke fremgår af listen. Når aftalen er indgået skal praktikstedet bekræfter aftalen skriftligt. Aftalen skal godkendes af praktiklederen. Procedure Forud for praktikfordelingen holdes et informationsmøde for de enkelte årgange, hvor der informeres om retningslinjer og procedurer i forbindelse med praktikfordelingen. Informationsmøde afholdes af praktiklederen. Dato for informationsmøde fremgår af tidsplan for de enkelte praktikperioder. Tidsplanen for praktikfordelingen offentliggøres på Fronter i god tid inden praktikfordelingen (ca. 1 mdr. før). I tildelingen af praktikpladser har de studerende mulighed for, på en ønskeseddel, at vælge 8 navngivne praktiksteder i en ikke prioriteret rækkefølge. De studerende, som ikke overholder tidsfristen for aflevering af ønskesedler, vil ikke få tildelt en praktikplads, men må efterfølgende vælge imellem de ledige praktikpladser. Fordelingen af praktikpladser til 3. praktikperiode sker i slutningen af 4. semester. Ca. 2 måneder før praktikkens påbegyndelse får praktikstederne besked om, hvilken studerende de modtager i de lønnede praktikker. I 1. praktikperiode, som er ulønnet, må man påregne en noget kortere responstid. Kontakten til praktikstedet/forbesøget Den første kontakt kan have stor betydning for, hvordan samarbejdet mellem den studerende og praktikstedet kommer til at forløbe. Når praktikpladserne er fordelt og materiale til praktikstederne udsendt, får de studerende besked på, hvornår de senest skal tage kontakt til institutionen. Beskeden lægges på Fronter. 2

3 Formålet er, at der skal aftales et forbesøg på institutionen med en indledende samtale, inden praktikperioden begynder. Praktikstedsbeskrivelse Ifølge bekendtgørelsens 14 skal hvert praktiksted udarbejde en praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle praktikstedsbeskrivelsen. Praktikstedsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Praktikdokument Til hver af de tre praktikperioder udarbejder den studerende et praktikdokument jf. bekendtgørelsens 15 stk. 1. Dokumentet skal indeholde den studerendes begrundede forventninger og evt. spørgsmål til praktikstedet, den studerendes overvejelser over den kommende praktikperiode og dens sammenhænge med uddannelsen i øvrigt samt den studerendes øvrige forberedelse til den kommende praktikperiode, herunder notater om læsning af relevant litteratur. Praktikdokumentet vedligeholdes i samarbejde med praktikstedet og udarbejdes i et aftalt format mellem den studerende og praktikvejlederen. Praktikdokumentet kan evt. udarbejdes på Fronter i en tilrettet formular. Den studerende er ansvarlig for at kunne fremvise praktikdokumentet for praktikvejleder og praktiklærer efter ønske. Praktikdokumentet skal overholde ministeriets krav til indhold og udformning. Ministeriets krav fremgår af praktikhåndbogen. Udarbejdelse af læringsmål Ifølge bekendtgørelsens 15 stk. 2 skal den studerende i samarbejde med praktikstedet og uddannelsesstedet udarbejde læringsmålene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden. Læringsmålene udarbejdes i begyndelsen af praktikperioden og danner udgangspunkt for praktikbesøget og den afsluttende praktikvurdering. Antallet af læringsmål er ikke afgørende. Det afgørende er, at de faglige kompetencemål og CKF er for den pågældende praktikperiode er dækket ind, og at målene er konkrete, retningsanvisende og målbare. Læringsmålene er i juridisk forstand den aftale, der fastlægger, hvilke uddannelsesmæssige mål den studerende skal søge at nå i perioden, og de danner grundlaget, hvorpå praktikstedet og evt. uddannelsesstedet skal vurdere den studerende. Læringsmålene fremsendes elektronisk af praktikstedet og skal være godkendt SENEST 3 uger efter praktikperiodens start. Uddannelsesstedets praktiklærer medvirker ved godkendelsen af læringsmålene. Praktiklæreren påser, at det tydeligt fremgår, at de mål, den studerende skal søge at nå i perioden, er i overensstemmelse med de målkrav, der fremgår for den pågældende praktikperiode. Såfremt den studerendes praktiklærer ikke modtager læringsmålene indenfor tidsfristen, tager praktiklæreren kontakt til institutionen for en afklaring. Udebliver læringsmålene herefter afleveres en liste til praktikkontoret, som tager kontakt til praktikstedet for afklaring og evt. aftale. Manglende læringsmål: Såfremt den studerende ikke har opfyldt sin opgave med formulering af læringsmål er konsekvensen, at den studerende skal bedømmes i alle CKF er og kompetencemål. Såfremt praktikstedet ikke har opfyldt sin opgave med vejledning og godkendelse af læringsmål rettidigt, tages kontakt til forvaltningen/uddannelseskonsulenten, for at fastholde det kommunale ansvar for opgaven. Dispensation for tidsfristen kan gives ved henvendelse både fra praktikstedet og uddannelsesstedet. Dispensationen gives af praktikleder. Der gives ikke dispensation ved ferie eller sygdom på praktikstedet, da det er ledelsens opgave at de formelle krav er på plads ved vejlederens fravær. Studiedage I løbet af praktikken vil de studerende modtage undervisning i forhold til den enkelte praktikperiodes særlige tema. Studiedagenes placering fremgår af oversigt over vigtige datoer, som kan findes på Fronter. Vejledning i praktikken Praktikvejleder fra praktikstedet står for den primære vejledning af den studerende. I selve praktikperioden er det praktikstedet, der har ansvaret for den overvejende del af vejledingen, hvilket fremgår af bekendtgørelsens 14 stk. 2. Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden. Beskrivelse af vejledningen skal fremgå af praktikstedsbeskrivelsen. 3

4 Læringsmålene skal således ses som et styringsredskab for vejledningens indhold. Drøftelse i 1. praktikperiode Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholdes en drøftelse mellem praktiksted og praktiklærer. Den studerende deltager i drøftelsen. Drøftelsen finder som udgangspunkt sted som Skype- telefonsamtale eller lign. Praktiksted og/eller studerende kan dog til enhver tid kontakte praktiklærer mhp. eventuel planlægning af et egentligt møde. Grunde hertil kan være en håndtering af en tvivl, en bekymring om praktikkens gennemførelse, det kan være at institutionen er ny som praktiksted eller andre forhold af betydning for praktikkens gennemførelse. Formålet med drøftelsen er at få fastlagt praktikstedets vurdering af, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete godkendte læringsmål. Uddannelsesstedets praktiklærer foreslår i god tid forud for drøftelsen, tidspunkt for drøftelsen. Praktiklæreren afleverer dato(er) samt tidspunkt for drøftelsen på praktikkontoret, som udsender brev herom til praktikstederne. Er praktikstedet betænkelig ved, om den studerende kan nå målene, drøfter og aftaler parterne, hvorledes den resterende periode tilrettelægges, så den studerendes muligheder optimeres. Skønnes der på baggrund af drøftelsen behov for et egentligt møde til afklaring af problemstillingerne aftales dette af praktikvejleder, studerende og praktiklærer. Praktikbesøg i 2. og 3. praktikperiode. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholdes et praktikbesøg. Formålet med praktikbesøget er at få fastlagt praktikstedets vurdering af, hvordan den studerende forventes at nå de konkrete læringsmål for perioden. jf. bekendtgørelsens 14 stk. 3. Uddannelsesstedets praktiklærer foreslår i god tid forud for praktikbesøget tidspunkt for mødets afholdelse på praktikstedet. På mødet deltager altid den studerende og praktikstedets praktikvejleder/e. Endvidere kan praktikstedets leder deltage efter behov. Den studerende udarbejder en dagsorden, som danner udgangspunkt for fremlægning og drøftelser på mødet. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: hvordan arbejder den studerende med læringsmålene?, hvordan samarbejder studerende og praktikvejleder om vedligeholdelsen af praktikdokumentet?, hvordan tilrettelægges og afholdes vejledning? Praktikstedet skal udtale sig, om det skønnes, at den studerende når målene. Er praktikstedet betænkelig ved, om den studerende kan nå målene, drøfter og aftaler parterne, hvorledes den resterende periode tilrettelægges, så den studerendes muligheder optimeres. Midtvejsudtalelse Efter praktikbesøget udarbejder praktikstedet midtvejsudtalelse vedrørende opfyldelse af læringsmål: Hvordan kan den studerende opfylde de konkrete læringsmål? jf. bekendtgørelsens 14 stk. 3. I efterårspraktikken indsendes midtvejsudtalelsen senest d. 1. december og i forårspraktikken senest d. 1. juni til praktikkontoret. Praktikvurdering Ved afslutningen af en praktikperiode giver praktikstedet altid en skriftlig begrundet udtalelse til uddannelsesstedet, en bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i forhold til de fastlagte mål (Bekendtgørelsens 15. stk.1). Den afsluttende indstilling skal være modtaget på uddannelsesstedet senest 3 uger før praktikperioden er slut. Praktikkontoret registrerer modtagelsen af vurderingerne og rykker for evt. manglende vurderinger. Er praktikstedet betænkelig ved at indstille den studerendes praktikperiode til godkendelse, skal den studerende have mulighed for inden for en frist af 1 uge skriftligt at kommentere praktikstedets indstilling. Uddannelsesinstitutionen afholder et møde mellem den studerende, praktikstedet og en af uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere. På grundlag af samtalen ved mødet, der tager udgangspunkt i praktikstedets indstilling og den studerendes eventuelle kommentarer, afgiver praktikstedets og uddannelsesinstitutionens medarbejdere inden for en frist af 1 uge hver en skriftlig indstilling om, hvorvidt praktikperioden kan godkendes. Den studerende skal have mulighed for inden for en frist af 1 uge skriftligt at kommentere indstillingerne. Uddannelsesinstitutionen træffer på grundlag af den eller de afgivne indstillinger og den studerendes eventuelle kommentarer afgørelse om, hvorvidt praktikperioden skal bedømmes som godkendt eller ikke godkendt. 4

5 En studerende, hvis praktikperiode bedømmes som ikke godkendt, kan ikke fortsætte på uddannelsens næste trin, men har ret til at gå perioden om én gang (jf. Bekendtgørelsens 22 stk. 4) Hvis en studerende afbryder praktikken i utide, kan der foretages en praktikvurdering, hvis mindst halvdelen af praktikperioden er afviklet. Dette sker efter regler fastsat i bekendtgørelsens 22 stk. 5. Forudsætningen er, at praktikstedet finder vurderingsgrundlaget tilstrækkeligt. Er dette ikke tilfældet, må den studerende gå praktikperioden om eller genoptage praktikken. Hvis mindst halvdelen af perioden er tilbage, kan uddannelsesstedet evt. anvise et andet praktiksted (jf. 22 stk. 5). Fravær i praktikperioden Der findes ikke procentsatser eller lignende, der angiver antallet af acceptable fraværsdage i praktikperioderne men der er for alle tre praktikker det overordnede bekendtgørelsesmæssige krav, at studerendes praktik kan vurderes, hvis halvdelen af praktikperioden er gennemført. Det betyder, at fravær i mere end halvdelen af perioden altid er for meget, og at den studerendes praktik derfor ikke kan vurderes. Det betyder dog ikke, at den studerendes praktik skal vurderes, hvis bare vedkommende har været der i mere end halvdelen af praktikperioden. Hvis eksempelvis praktikstedet ikke finder, at der er tilstrækkelig med dokumentation i forhold til opfyldelse eller ikke opfyldelse af målene, kan praktikstedet vælge ikke at vurdere praktikken pga. et for stort fravær. Men omvendt kan praktikstedet vælge at godkende en studerendes praktik, hvis vedkommende trods den kortere praktikperiode nåede læringsmålene. Det vil med andre ord altid være en individuel bedømmelse, hvorvidt praktikken kan vurderes eller ej, og hvorvidt vurderingen er godkendt eller betænkelig hvis blot vedkommende i alt har været til stede i halvdelen af perioden. En praktik kan ikke indstilles til betænkelig og senere ikke-godkendt med udgangspunkt i et for stort fravær. Det vil altid være læringsmålene og den studerendes arbejde med målene og praktikdokumentet, som er bestemmende for, hvorvidt praktikken kan godkendes. Uoverensstemmelser i praktikforholdet Opstår der uoverensstemmelser i en praktikperiode, opfordres parterne til at forhandle sig til rette. Kan dette ikke lade sig gøre, skal den studerende altid kontakte sin praktiklærer, som herefter tager kontakt til praktiklederen. Er der i de lønnede praktikperioder tale om en overenskomst- eller ansættelsesmæssig tvist, henvises parterne til det fagretslige system. Den studerendes overenskomst- og arbejdsmæssige interesser tilgodeses af tillidsrepræsentanten for det pædagogiske personale på institutionen. Hvis en studerende ikke overholder ansættelseskontrakten, kan praktikstedet afskedige en studerende. F.eks. hvis den studerende gentagne gange udebliver uden at sygemelde sig eller på anden vis har en adfærd, som er uforenelig med det at være ansat på den pågældende institution. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at praktiklærer eller praktikleder bliver involveret så hurtigt som muligt. I 1. praktikperiode er de studerende ikke ansat og er dermed ikke underlagt de ansættelsesmæssige regler, som det øvrige personale, og de er dermed ikke omfattet af overenskomsten. Det er vigtigt at understrege, at de ikke indgår i institutionens normering. Det anbefales, at den studerendes tid på praktikstedet ligger inden for praktikvejlederens arbejdstid. Tavshedspligt Praktikstederne skal orientere de studerende om reglerne vedr. tavshedspligt ved praktikkens start. Sygdom Studerende i praktik skal sygemelde sig på praktikstedet på 1. sygedag og i øvrigt overholde praktikstedets regler vedr. sygemeldinger. Ved raskmelding skal den studerende ligeledes være opmærksom på praktikstedets regler vedr. raskmelding. Ved længerevarende fravær skal uddannelsesstedet underrettes, og der skal træffes aftaler om, på hvilken måde det forsømte uddannelsesmæssige udbytte af praktikken kan indhentes. Ferie Efter gældende overenskomst har studerende i de lønnede praktikker, ret til at afvikle ferie efter reglerne i ferieloven. De studerende indgår i praktikstedets almindelige planlægning om ferie. Evt. ferie er ulønnet. Straffeattest Når den studerende skal i lønnet praktik, kan arbejdsgiveren bede om samtykke til, at der indhentes straffeattest. En betingelse for ansættelse kan være, at den studerende har en ren straffeattest. Institutionerne skal indhente børneattest, hvis den studerende skal arbejde med børn og unge under 15 år. I forbindelse med ansættelsen vil den studerende blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring ang. indhentelse af børneattest. Børneattesterne indhentes fra Det Centrale Kriminalregister. 5

6 At være studerende og ansat som medarbejder og kollega Overenskomsten, ferie- og barselsregler samt øvrige ansættelsesforhold for pædagogstuderende i lønnet praktik varetages normalt af de faglige organisationer SL, BUPL og PLS. Pjecer udarbejdet af PLS vedr. de enkelte praktikperioder, barsel, sygdom mv. kan findes på 6

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Information om 2. praktik Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Praktikkernes tre temaer: Den pædagogiske relation Den pædagogiske institution Den pædagogiske profession Den pædagogiske Relation

Læs mere

Praktikhåndbogen 2012/13. Pædagoguddannelsen i Jelling

Praktikhåndbogen 2012/13. Pædagoguddannelsen i Jelling Praktikhåndbogen 2012/13 Pædagoguddannelsen i Jelling 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 5 1.1 Personer med ansvarsområder i praktikperioderne... 5 2. Fordeling af praktikpladser... 6 2.1 Procedure...

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

03 PLS vejleder om: 3. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske proffession

03 PLS vejleder om: 3. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske proffession 03 PLS vejleder om: 3. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske proffession PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO

Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO Det er formålet, at indholdet skal kunne give dig information om forskellige forhold af særlig relevans for dit praktikophold. Den samlede intromappe skal

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 25.3.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Kvalitetssikring af praktik

Kvalitetssikring af praktik Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

VELKOMMEN I PRAKTIK TEMA. Velkomstfolder til pædagogstuderende, der skal i praktik i Stevns Kommune

VELKOMMEN I PRAKTIK TEMA. Velkomstfolder til pædagogstuderende, der skal i praktik i Stevns Kommune VELKOMMEN I PRAKTIK TEMA Velkomstfolder til pædagogstuderende, der skal i praktik i Stevns Kommune VELKOMSTFOLDER VELKOMMEN TIL PÆDAGOGSTUDERENDE I STEVNS KOMMUNE Kære pædagogstuderende Velkommen til

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 18.6 22.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Studiedage 1 d. 17.9 + 18.9 Studiedage 2 d. 9.10 + 10.10

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPF15o Oplæg på studiedag November 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

12Ns 1. Praktikperiode forår

12Ns 1. Praktikperiode forår 12Ns 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 21.3 + 22.3 Praktikopsamling

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Kære institutionsledere og samarbejdspartnere

Kære institutionsledere og samarbejdspartnere INFORMATIONSBREV OM 4. PRAKTIK Kære institutionsledere og samarbejdspartnere 4. PRAKTIK OG BACHELORPROJEKTET Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg Humletorvet 3 1799 København V T 4189 7500 www.ucc.dk/paedagog

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

12KMN 1. Praktikperiode efterår

12KMN 1. Praktikperiode efterår 12KMN 1. Praktikperiode efterår 2013 15.8.2013 01.11.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 17.6 21.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Måldag i uge 35 Studiedage 1 d. 24.9 + 25.9 Studiedage 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 2014 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Udkast til læringsmål på Fronter senest d. 7.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold af arbejdsopgaver 16. maj 2018 THOF Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen Indledning og Formål De deltagende parter i nærværende samarbejdsaftale

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Praktikhæfte 4. praktik

Praktikhæfte 4. praktik Praktikhæfte 4. praktik Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg I perioden fra Uge 41 2017 til uge 2 2018 Indholdsfortegnelse:... 1 1. Indledende præsentation af bachelorprojektet... 3 2. Praktik i bachelorperioden...

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvem er vi?... 3 Hvad kan vi tilbyde?... 3 Praktikansvarlig... 3 Forbesøg... 3 Arbejdstider...

Læs mere

Praktikhåndbogen 2015

Praktikhåndbogen 2015 Praktikhåndbogen 2015 Pædagoguddannelsen i Jelling Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 5 2. Personer med ansvarsområder i praktikperioderne... 5 Praktikkontoret... 5 Studiementorer... 5 Praktikvejleder...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 26.2 + 27.2 el. d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 18.3

Læs mere

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune Information til Pædagogisk Assistentelever Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune SMÅBØRN Information til PA-elever Kalundborg Kommune Velkommen Du er nu ansat som PA-elev i Kalundborg Kommune og vi

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl.

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl. 11Ns 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 8 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 15.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt senest

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Skole- og fritidspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Skole- og fritidspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Skole- og fritidspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

11J 2. Praktikperiode Forår

11J 2. Praktikperiode Forår 11J 2. Praktikperiode Forår 2013 01.02.13 31.07.13 Vigtige datoer Møder om læringsmål på Campus Roskilde i uge 7-8 Studiedage 1: 11.03.13-13.03.13 Studiedage 2: 17.04.13 19.04.13 Studiedage 3: 31.05.13

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Dette dokument består af 3 dele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for tredje

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning om praktik på psykolog-uddannelsen Aalborg Universitet.

Vejledning om praktik på psykolog-uddannelsen Aalborg Universitet. Vejledning om praktik på psykolog-uddannelsen Aalborg Universitet. Praktikformer. Studieordningens kursus i Psykologisk Praktik kan organiseres på tre forskellige måder: 1. En praktikplads organiseret

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Praktikhåndbog. Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013

Praktikhåndbog. Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013 Praktikhåndbog Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013 1 Indhold INTRODUKTION.... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 DEL 1... 6 1.1 PÆDAGOGUDDANNELSEN... 6 Vekseluddannelse... 7 At være ansat og at være

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Praktikpjece for 2. praktik

Praktikpjece for 2. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 2. praktik December 2010 Side 1 af 14 Forord Formålet

Læs mere

Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen

Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen Oktober 2012 Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Hobrovej 85 Postboks 44 9100 Aalborg Forord Denne praktikhåndbog for meritpædagoguddannelsen

Læs mere

pædagogisk assistent elev

pædagogisk assistent elev Velkommen som pædagogisk assistent elev PAU-elev Kære PAU-elev! Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Sønderborg Kommune. Denne folder er til dig som ny elev i kommunen. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Lovgrundlag. Læringsmål

Lovgrundlag. Læringsmål Modul og hold Lovgrundlag Tema Læringsmål Modul 7 - Hold SOO-17 Hold, 2 og 3, SOV-F17 og SOV- F17- Net Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse nr. 766 af 24.6.2011 om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere