Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater"

Transkript

1 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Juni / 15

2 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere niveau end Årsagen er højere foderpriser og en negativ konjunkturudvikling fra 2012 til På trods af det lavere driftsresultat bliver likviditeten generelt forbedret i Indtjeningen i 2013 er under niveau fra tidligere prognoser. Årsagen til at driftsresultatet i 2013 ikke går frem skyldes at noteringen ikke er steget som forventet. Prognosen for noteringen i 2013 er sat 65 øre ned. Foderpriserne forventes, at falde efter ny høst 2013, hvilket sænker omkostningerne til foder, men i første halvår af 2013 har foderpriserne været højere end forventet, hvilket samlet set giver højere omkostninger i 2013 end forventet. Renterne forventes fortsat at være lave. Der er meget stor spredning i driftsresultaterne, og der forventes også fremadrettet stor spredning. Bedste tredjedel har i 2012 et driftsresultat der er til 1,4 mio. kr. bedre end gennemsnittet af alle, men bedste tredjedel starter ved ca. 1,2 mio. for smågriseproducenterne og de integrerede producenter og 1 mio. ved slagtesvineproducenterne. I 2013 forventes det, at rentabiliteten i svineproduktionen bliver -66 kr. pr. slagtesvin, og 15 kr. i Rentabiliteten for de bedste 33 % forventes at blive 70 kr. bedre end gennemsnittet Foreløbig 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Integrerede producenter Figur 1. Driftsresultat for 2012 samt forventninger til 2013 og 2014, i kr. KONTAKT: Finn Udesen Niels Vejby Kristensen T T M M E E Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af udgivelsen 2 / 15

3 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL SIDSTE PROGNOSE 2012 regnskaber Antallet af indberettede regnskaber fra 2012 er ca. 80 % af det samlede antal regnskaber for Disse regnskaber er vejet op til den fulde population af landmænd, hvilket danner grundlaget for prognosen. Der er i 2013 indregnet et fald i besætningsværdien på grund af fald i slagtesvinenoteringen fra fjerde kvartal 2012 til fjerde kvartal Derudover er der et fald i beholdning af korn og foder, som dels skyldes et lavere udbyttet fra planteproduktionen i 2013 og dels et prisfald på korn fra fjerde kvartal 2012 til fjerde kvartal Tab på finansielle kontrakter er faldet til en mindre andel af de samlede finansieringsomkostninger. Det har stabiliseret finansieringsudgifterne, hvilket også er forventet i prognoseperioden. Afkoblet EU-støtte er reduceret i 2013 og 2014 med 5 %, da det forventes at EU-Kommissionen, vil reducere støtten allerede i prisforventninger Noteringen på slagtesvin har i første og andet kvartal af 2013 været lavere end forventningen fra tidligere prognoser. Det har medført, at prognosen for noteringen på slagtesvin i 2013 er nedsat med 65 øre til 11,90 kr. inkl. efterbetaling og regulering. I tredje og fjerde kvartal forventes dog stigninger i notering til hhv. 12,30 kr. og 12,05 kr. inkl. efterbetaling og regulering. Årsagen til nedjusteringen skyldes primært to ting. De europæiske lagre af svinekød er fyldt op efter et skuffende salg til grillmarkedet og eksporten af svinekød ud af EU har været lavere end forventet. Eksporten til Rusland er faldet og eksportprisen til Kina og Japan har været lave pga. lave priser i Kina og en lav kurs på yen. Foderpriserne har, i første og andet kvartal af 2013, været højere end forventningerne fra tidligere prognoser. Den gennemsnitlige pris på soja i 2013 er sat op med 23 kr. pr. hkg i forhold til seneste prognose til trods for en rekord stor høst i Sydamerika. Efterspørgslen efter soja har været så stor, at priserne er forblevet høje og da landmændenes kontrakter på billig soja er ved at udløbe er den gennemsnitlige fakturerede pris steget. Dette betyder også, at de fakturerede priser på færdigfoder er steget i første og andet kvartal. De høje foderpriser forventes at falde efter ny høst 2013, da der forventes en normal høst på verdensplan. Prisen på soja forventes at falde til 310 kr. i fjerde kvartal 2013 og prisen på foderhvede forventes at falde til 161 kr. pr. hkg i fjerde kvartal Forventning til 2014 Den gennemsnitlige notering på slagtesvin forventes at stige 28 øre i forhold til 2013 pga. en faldende svinebestand. Foderpriserne forventes at falde til det langsigtede ligevægtsniveau. Her er sojaprisen 300 kr. pr. hkg og foderhveden 157 kr. pr. hkg. Prognosen for 2014 er behæftet med stor usikkerhed - både på grund af prognoseperiodens længde og i lyset af en meget usikker konjunktursituation. Prognosen for 2014 bygger derfor på forsigtige forudsætninger, herunder pejlinger fra FAO/OECD s forventede prisbevægelser, og er udelukkende at betragte som retningsgivende. 3 / 15

4 SMÅGRISEPRODUCENTER Tabel 1: Driftsresultat for smågriseproducenter Produktion: * 2014 * Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder Dyreenheder pr. hektar 2,12 2,20 2,23 DB pr. årsso, kr DB pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose Der indgår udelukkende besætninger med hovedproduktion af smågrise på 30 kg. Smågriseproducenterne forventes at få en fremgang i bruttoudbyttet pga. en stigende produktion med dels flere årssøer og flere fravænnede grise pr. årsso. Det driver fremgangen fra 2012 til 2013, da den beregnede notering kun stiger 3 kr. fra 2012 til 2013, se Tabel 2. I 2014 stiger smågriseprisen pga. stigninger i noteringen og faldende foderpriser. Stykomkostningerne er også steget fra 2012 til 2013, hvilket skyldes stigende foderpriser. Prisen på færdigfoder til søer er steget fra 1,94 kr. pr. FEso. til 1,98 kr. pr. FEso. Samlet set er dækningsbidraget pr. årsso stort set uændret fra 2012 til 2013 og stigende i Udviklingen i dækningsbidraget afspejles i driftsresultatet, som også ligger konstant i og er stigende i I driftsresultatet indgår en negativ konjunktur på kr. Konjunkturnedgangen skyldes nedgang i besætningsværdien, her primært søerne, fra fjerde kvartal 2012 til fjerde kvartal 2013, hvilket udgør / 15

5 kr. Derudover er der konjunkturnedgang på planteproduktionen, da kornprisen falder fra 157 kr. pr. hkg til 140 kr. pr. hkg, hvilket udgør ca kr. Likviditeten bliver forbedret i årene 2012 til 2014, beregnet ud fra følgende forudsætninger. Likviditet før investeringer = årets resultat 1 + privat udtræk + tilbageførsel + ændringer i beholdninger 1 (Årets resultat = driftsresultat + nettoindtjening udenfor landbruget) Tabel 2: Smågrisenotering, kr. pr. 30 kg gris * 2014* Beregnet notering Puljenotering Forskellen mellem puljenoteringen og den beregnede notering forventes at falde til det halve i Der anvendes en vægtet gennemsnitsnotering, hvor det antages at halvdelen af grisene sælges til puljenotering på grund af eksport af smågrise. SLAGTESVINEPRODUCENTER Tabel 3: Driftsresultat for slagtesvineproducenter Produktion: * 2014 * Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder Dyreenheder pr. hektar 1,26 1,29 1,29 DB pr. slagtesvin, kr DB pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose 5 / 15

6 Slagtesvineproduktionen har været ramt af en staunerende notering gennem dette forår, samtidig med at foderpriserne er steget i forhold til sidste år. Det har betydet, at indtjeningen i slagtesvineproduktionen har været sat under pres. DB pr. slagtesvin falder fra 124 kr. i 2012 til 71 kr. i 2013 og indtjeningen fra planteproduktionen er også faldet fra 2012 til Driftsresultatet for 2013 bærer præg af nedgangen i dækningsbidraget. I driftsresultatet er inkluderet en konjunkturnedgang, hvor nedgang i besætningsværdien udgør ca kr. og nedgang i beholdning af korn skyldes kr. Niveauet for indtjeningen i 2013 er under tidligere prognosers niveau, hvilket skyldes flere ændringer i grundlaget for prognosen. Slagtesvineproducenternes foreløbige driftsresultat for 2012 er faldet kr. i forhold til tidligere prognoser. Prognosen for noteringen på slagtesvin er faldet 65 øre, hvilket betyder et fald i bruttoudbyttet, men også et fald i prisen på indkøbte smågrise. Scenarie-analysen viser senere i notatet, at et fald i noteringen på 50 øre giver et fald på kr., når ændringen i smågriseprisen inkluderes. Nedjusteringen af prognosen på noteringen svarer derved til et fald på kr. Foderomkostningerne til soja stiger 25 kr. pr. hkg i forhold til tidligere prognoser, hvilket også betyder lavere smågrisepriser. Scenarieanalysen viser at en sojaprisstigning på 25 kr. pr. hkg og foderhvedestigning på 13 kr. pr. hkg giver et fald i indtjeningen på kr., når ændringen i smågriseprisen inkluderes. Prognosen for smågriseprisen i 2013 er faldet med 30 kr. pr. gris. Indtjeningen i 2014 er stigende, hvilket skyldes forventningen om højere notering og lavere foderpriser. Der er i prognosen for taget højde for udviklingen i puljenoteringen, således at slagtesvineproducenterne betaler 80 % beregnet notering og 20 % puljenotering for smågrisene. 6 / 15

7 INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER Tabel 4: Driftsresultat for integrerede svineproducenter * 2014 * Produktion: Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder Dyreenheder pr. hektar 2,12 2,18 2,19 DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose De integrerede producenter opnår det bedste resultat i 2012, når de sammenlignes med smågriseproducenterne og slagtesvineproducenterne. Udviklingen i 2013 og 2014 viser et fald i indtjeningen og derefter en stigende indtjening, som følge af øget DB fra svineproduktionen. De integrerede producenter har generelt en høj selvforsyningsgrad, og derfor skyldes noget af den øgede indtjening i svineproduktionen den nedgang, der kommer i planteproduktionen, da kornpriserne forventes at falde i Resten af fremgangen i svineproduktionen skyldes, at de integrerede producenter får fuld udnyttelse af den øgede notering på slagtesvin i 2014, da de ikke skal ud og købe smågrise til stigende priser. 7 / 15

8 ALLE SVINEPRODUCENTER Tabel 5: Driftsresultatet for alle svineproducenter * 2014 * Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer * Prognose Det samlede resultat for alle svineproducenterne bygger på de tre ovenstående driftsgrene, samt smågriseproducenter med 7-kg produktion og FRATS producenter. FRATS og slagtesvineproducenterne trækker driftsresultatet ned i det vægtede gennemsnittet af ovenstående driftsgrene, da de har et dårligere resultat og udgør en stor andel af det samlede antal svineproducenterne. BEDSTE TREDJEDEL Bedste tredjedel i 2012 opnåede et driftsresultat der var 0,9-1,4 mio. kr. bedre end gennemsnittet af alle. Forskellen mellem bedste tredjedel og gennemsnittet af alle bedrifter skyldes en bedre produktivitet og størrelse. Den bedre produktivitet og stordriftsfordele gør at en stigning i afregningsprisen giver en større effekt på bundlinjen. En smågriseproducent med et driftsresultat på kr. og derover i 2012 lå i gruppen 1/3 del bedste. Hos slagtesvineproducenterne var grænsen kr. og bedste tredjedel blandt de integrerede startede ved kr., hvilket er tæt på gennemsnittet for alle integrerede bedrifter. Det viser at spredningen var mindst hos de integrerede producenter og at en specialiseret produktion er mere risikobetonet. 8 / 15

9 Foreløbig 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Integrerede producenter Figur 2. Driftsresultat for den bedste tredjedel SCENARIER Det er blevet skønnet, hvilke øvre og nedre prisscenarier på svinenoteringen, foder og renter der kan forekomme i Det er vurderet, at der kun er % sandsynlighed for en pris der er højere henholdsvis lavere end det øvre og nedre prisscenarie. Beregningerne viser hvad disse priser betyder for det gennemsnitlige resultat i Analysen tager højde for, at den beregnede notering ændres ved en stigning i korn og soja. Da første og andet kvartal af 2013 næsten er gået, vil de øvre og nedre grænser afspejle den usikkerhed som er for resten af Tabel 6. Scenarier for smågriseproducenter Smågriseproducenter Pris 2013 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 12,40 kr. pr. kg Svinepris lav Afregningspris 11,40 kr. pr. kg Foder og korn høj Hvede 187 kr. og sojaskrå 349 kr. pr. hkg Foder og korn lav Hvede 157 kr. og sojaskrå 299 kr. pr. hkg Renten høj Renten op med 0,2 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,2 procentpoint Tabel 7. Scenarier for slagtesvineproducenter Slagtesvineproducenter Pris 2013 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 12,40 kr. pr. kg Svinepris lav Afregningspris 11,40 kr. pr. kg Foder og korn høj Hvede 187 kr. og sojaskrå 349 kr. pr. hkg Foder og korn lav Hvede 157 kr. og sojaskrå 299 kr. pr. hkg Renten høj Renten op med 0,2 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,2 procentpoint / 15

10 Tabel 8. Scenarier for integrerede producenter Integrerede 2013 resultat Ændring producenter Pris (1.000 kr.) (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 12,40 kr. pr. kg Svinepris lav Afregningspris 11,40 kr. pr. kg Foder og korn høj Hvede 187 kr. og sojaskrå 349 kr. pr. hkg Foder og korn lav Hvede 157 kr. og sojaskrå 299 kr. pr. hkg Renten høj Renten op med 0,2 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,2 procentpoint Udsving i noteringen giver store ændringer i driftsresultatet hos smågriseproducenterne. Den beregnede notering afhænger af noteringen på slagtesvin og derfor betyder en stigning i noteringen, at smågriseproducenterne får en højere indtjening. Slagtesvineproducenterne er derimod ikke nær så følsomme over ændringer i noteringen på slagtesvin, da en lavere notering giver billigere smågrise. Smågriseproducenterne bliver også ramt hårdere af ændringer i korn- og sojapriserne end slagtesvineproducenterne og de integrerede bedrifter, fordi ændringer i foderpriser påvirker dels smågrisepriserne og dels fordi at smågriseproducenterne har den laveste selvforsyningsgrad. Det samlede dækningsbidrag er mere afhængigt af rentabiliteten i svineproduktionen end f.eks. slagtesvineproducenterne. For smågriseproducenterne kommer en meget større andel af DB fra svineproduktionen end hos slagtesvineproducenterne. Udsving i renten medfører kun små ændringer i driftsresultatet for alle tre driftsgrene. Den vigtigste parameter for slagtesvineproducenterne og de integrerede producenter er noteringen på slagtesvin. For smågriseproducenterne og de integrerede producenter er korn og foder også en vigtig parameter, da det giver anledning til de store udsving og samlet set er smågriseproducenterne dem som har den største usikkerhed. PROGNOSE FOR RENTABILITETEN I SVINEPRODUKTION FOR 2013 OG 2014 Forudsætninger Der er udarbejdet et skøn over rentabiliteten i svineproduktionen. Besætningernes størrelse er fastsat til 500 DE. Beregningerne er baseret på hhv. den gennemsnitlige produktivitet som forventes for det pågældende år samt produktiviteten for den bedste tredjedel af besætningerne. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. Forventninger til 2013 For 2013 forventes det, at rentabiliteten i svineproduktionen for en gennemsnitlig integreret besætning bliver på -66 kr. pr. slagtesvin. De bedste 33 % forventes at få et resultat der er 70 kr. bedre end gennemsnitsbesætninger. Prognose for 2014 Prognosen over rentabiliteten for 2014 viser, at økonomien vil være i fremgang. Således forventes det, at rentabiliteten for en integreret producent vil blive forbedret med ca. 81 kr. til 15 kr. pr. slagtesvin. Usikkerhederne taget i betragtning lander resultatet i 2014 formentlig mellem -30 kr. til 60 kr. pr. slagtesvin. De bedste 33 % forventes at opnå en rentabilitet på 81 kr. pr. slagtesvin i Resultaterne i 2014 er præget af usikkerhed om udviklingen i kornpriserne, sojaprisen og noteringen. 10 / 15

11 Tabel 9. Integreret produktion - gennemsnit Realiseret 2010 Realiseret 2011 Realiseret 2012 Forventet 2013 Forventet 2014 Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr. stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 10,11 11,71 12,05 12,71 11,99 1 Uden Konjunktur Omkostningen pr. kg svinekød for gennemsnittet af integrerede producenter forventes at blive 12,71 kr. pr. kg i 2013, og forventes at blive 11,99 kr. pr. kg i Tabel 10. Integreret produktion - bedste 33 % Realiseret 2010 Realiseret 2011 Realiseret 2012 Forventet 2013 Forventet 2014 Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 9,50 10,95 11,31 11,85 11,19 1 Uden Konjunktur Omkostningen pr. kg svinekød for de 33 % bedste integrerede producenter forventes at blive 11,85 kr. pr. kg i 2013, og forventes at blive 11,19 kr. pr. kg i AFGRÆNSNING Denne udgivelse indeholder foreløbige resultater for 2012 samt prognoser for 2013 og Prognoserne er baseret på de seneste forventninger til prisudviklingen. Et overblik over de seneste driftsøkonomiske resultater samt aktuelle økonomiske nøgletal, kan findes i pjecen Produktionsøkonomi Svin 2012, som er tilgængelig via I prognosen vises de samlede indregnede konjunktureffekter fra prisændringer, ligesom driftens samlede likviditet før investeringer vises. Ved beregning af likviditeten, er indtjening udenfor landbruget medtaget, da det er den samlede likviditet, der ligger til grund for investeringer og gældsudvikling. 11 / 15

12 BILAG 1: PRISFORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER Prognosen for år bygger på forudsætningerne gengivet i Tabel 1. Tabel 1: Prisforventninger** Svineproduktion * 2014* Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 10,69 11,84 11,90 12,18 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 27,5 28,1 28,8 29,6 30,2 30,8 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder mv. Soyaskrå (kr./hkg.) Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer. Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. ** Priserne er plus efterbetaling og minus diverse produktionsafgifter. Prognosen for 2014 er behæftet med en del usikkerhed og bygger derfor på forsigtige forudsætninger. Salgspriser I USA blev såningen af sojabønner vanskeliggjort af regn. I skrivende stund er der tilsået 80 % af tidligere års areal med soja. Prisniveauet på soja er måske på vej op, og det er tvivlsomt, om prisen kan holdes under 300 kr. pr. kg. Presset er stigende blandt andet på grund af store indkøb fra Kina. Samtidig er problemer med at få den sydamerikanske soja frem til udskibningshavnene. Vi har derfor opjusteret prisen på soja i Der hersker dog stor usikkerhed på sojamarkedet i øjeblikket. Kornhøsten i Rusland er lige gået i gang. Her er udbytterne generelt gode, og priserne på hvede omkring Sortehavet rapporteres for nedadgående i takt med det begyndende høstpres. Længere inde i Europa tegner udbytterne godt. Også i Danmark har kornafgrøder det fint, og om vejret vil, kan det blive en god høst. Rapsprisen er faldende, og der er risiko for en pris på 300 kr. Der er udsigt til, at den samlede produktion vil stige fra 62,6 til 63,5 mio. tons. Vi har valgt at nedjustere prognosen for rapsprisen. Prognosen over svinenoteringen for 2013 er blevet nedskrevet med ca. 0,65 kr./kg i forhold til prognosen fra marts. Nedjusteringen skyldes dels, at de europæiske lagre af svinekød er fyldt op efter et skuffende salg 12 / 15

13 af grillprodukter i foråret, og dels at eksporten af svinekød ud af EU ligger lavere end forventet og under sidste års niveau. Et fald i EU s eksport til først og fremmest Rusland betyder - alt andet lige - at mere svinekød tilflyder EU-markedet. Herudover er de hjembragte priser fra de to store asiatiske markeder, Kina og Japan, ramt af henholdsvis lavere svinepriser i Kina og en lavere kurs på japanske yen. Produktionen af svinekød i EU ser dog ud til at følge forventningerne om et fald i størrelsesorden 2-3 % for Dermed er der udsigt til en notering, der som gennemsnit for året vil ligge på niveau med året før. Købspriser Vedr. afgrødepriser se ovenfor. Prisen på handelsgødning forventes at blive på nuværende niveau. Niveauet vil fortsat være forholdsvis højt på grund af stor efterspørgsel og høje energipriser. Priserne på reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige prisudvikling. Vi forventer, at priserne på bekæmpelsesmidler vil stige med ca. 10 % i løbet af efteråret og ind i 2014 på grund af nye afgifter. Hele afgiftsstigningen slår igennem i løbet af Der hersker stor geopolitisk og konjunkturel usikkerhed om energipriserne. Prognosen bygger på nogenlunde uændrede priser i forhold til det aktuelle niveau i juni Konjunktur og renter De seneste måneders opblødning af den europæiske gældskrise er fortsat. Det har betydet, at risikovilligheden gradvist vender tilbage, og tilliden til de sydeuropæiske lande er steget. Samtidig er flugteffekten i Sydeuropa, som har medført lavere renter i de nordeuropæiske lande, reduceret lidt. For rentemarkederne har det betydet, at de danske renter er kommet en anelse op, mens renten er faldet i Sydeuropa. Udviklingen i den globale økonomi er meget uensartet. Europa ligger skiftevis over og under recessionsgrænsen. Væksten i Asien dæmpes, men i traditionel vestlig forstand er der dog tale om en fortsat høj vækst. I Japan booster myndighederne væksten, hvilket midlertidigt vil have en positiv effekt. USA er kommet tættere på et selvbærende opsving, idet både beskæftigelsen og boligmarkedet viser positive takter, hvilket er afgørende for privatforbruget. Samtidig understøtter centralbanken væksten med likviditet. Der er dog fortløbende stramme offentlige finanser og svag eksport, så der er kun udsigt til moderat vækst. Selvom markedet har taget en pause fra den europæiske gældskrise, er gældsproblematikken ikke løst. De økonomiske nøgletal er fortsat svage, arbejdsløsheden stiger, der er fortsat stramme kreditforhold, offentlige besparelser og ringe tillid til fremtiden blandt virksomheder og forbrugere. Så økonomiske og strukturelle reformer skal stadig være i højsædet, inden euro-områdets økonomi flyver. Gældskrisen kan derfor dukke op igen. Det vil næppe ske inden for de nærmeste måneder og have samme styrke som i 2008/2009, men det vil være de samme mekanismer, der dominerer, når krisen indtræffer igen. Prognosen forudsætter, at de udviklede økonomier generelt oplever svag positiv vækst i hele prognoseperioden. Inflation vil fortsat ikke være et tema i denne periode. Den grundlæggende usikkerhed om sammenhængskraften i euroområdet samt store likviditetstilførsler vil fortsat lægge loft over de danske renter. Fra tid til anden vil gældskrisen blusse op og medføre lavere danske renter, mens perioder med højere grad af stabilitet fører til lidt højere renter. Niveauet vil dog fortsat 13 / 15

14 være tæt på historisk lavt. En væsentlig rentestigning kræver indførelse af en finanspolitisk union, udskilning af svage lande fra euroen eller et markant opsving. Ingen af delene ligger dog i kortene i de nærmeste år. Tabellen viser, hvilke renteforudsætninger prognosen bygger på. Tabel 3: Renter inkl. bidrag mv * 2014* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,16 4,80 4,85 5,10 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,41 2,08 1,86 2,10 Realkredit, flex, euro 1,87 2,21 1,99 1,76 1,98 Finanslån, valuta 4,86 5,37 5,42 5,40 5,64 Kassekredit, dkr. 6,50 7,04 7,34 7,17 7,41 Banklån, dkr 5,67 5,72 6,15 6,10 6,35 * Prognose fra Videncentret for Landbrug Datamateriale Udarbejdelsen af prognosen sker ud fra historiske regnskabsresultater samt forventede ændringer i produktion, effektivitet, købs- og salgspriser, investeringer og finansielle forhold m.v. Prognosen er baseret på 2012 regnskaber fra økonomidatabasen. Der er foretaget en foreløbig vejning af disse således at de anvendte regnskabsresultater så vidt muligt, er repræsentative for hele landbruget. Det er væsentligt at være opmærksom på, at 2012 resultaterne ikke er de endelige vægtede regnskabsresultater for I den foreløbige vejning indgår regnskaber fra heltidssvinebedrifter, der er vejet op til bedrifter. Bedrifterne, der indgår, skal være på mindst 10 ha, eller værdien af et standardoutput (omsætning) skal være på mindst euro. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2012 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår ovenfor. Analysen indeholder en særskilt opgørelse for heltidsbrug. Heltidsbrug står for ca. 85 % af den samlede landbrugsproduktion. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. Fra og med 2010 har EU besluttet at ændre klassifikationen af bedriftstyper (planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ). Som en følge heraf ændrer Videncentret for Landbrug i lighed med Danmark Statistik tilsvarende principperne for klassifikation af bedriftstyper, så de er i overensstemmelse med EU-standarden. 14 / 15

15

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Oktober 2013 1 / 18 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2012 blev det bedste i mange år. De endelige vægtede regnskaber er

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 17 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 5 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 12 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2009 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Anders B. Hummelmose, Dansk

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT NR. 1813 Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Læs mere

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR INDHOLD Den økonomiske situation Investeringer Hvorfor producere slagtesvin Verden rundt 2... Prognose marts 2015 2013 2014 2015

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere