Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater"

Transkript

1 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater September 2010 \ 1 / 16

2 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion... 7 NØGLETAL... 9 AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERING...10 FØLSOMHED...12 BILAG 1: PRISFORVENTNININGER OG FORUDSÆTNINGER...13 Salgspriser...13 Købspriser...13 Renter...14 Datamateriale...14 Definitioner...15 \ 2 / 16

3 SAMMENDRAG Svineproducenternes tiltrængte og positive udvikling i økonomien de seneste år forventes at fortsætte i indeværende år, men dog ikke i samme takt som tidligere antaget, som følge af prisstigninger på foder og mindre gunstig prisudvikling for svinekød. Det lave renteniveau er medvirkende til forbedring af driftsøkonomien i indeværende år, mens økonomien i 2011 generelt vil blive lidt dårligere, som følge af faldende dækningsbidrag i svineproduktionen, men også stigende omkostninger og renter trækker i den forkerte retning. Figur 1. Driftsresultatet for svineproducenterne i 2009 samt forventninger til 2010 til 2012, kr. pr. bedrift. I 2012 forventes der bedre bytteforhold og stigende indtægter fra svineproduktionen. Dog vil stigende renteudgifter tage en stor del af kagen, hvilket især rammer slagtesvineproducenterne. Der er dog stor spredning i de økonomiske resultater hos svineproducenterne og beregningerne viser, at den bedste tredjedel af svineproducenterne har positiv bundline alle årene. KONTAKTPERSON: Anders B. Hummelmose Seniorøkonom T M E Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af nærværende publikation \ 3 / 16

4 RESULTATOPGØRELSE I forhold til seneste prognose fra juli 2010 er der sket væsentlige ændringer i forventningen til indkomsten på svinebedrifterne i de kommende år. Dette skyldes primært 2 forhold - at afregningsprisen er justeret ned for efteråret 2010 samt for 2011 og ligeledes har vi set en kraftig stigning i foderprisen, primært foderkorn. Disse 2 faktorer bevirker, at forventningen til svineproducenternes økonomi generelt er blevet dårligere for alle svineproducenter for de kommende år. Smågriseproducenter Den gennemsnitlige smågriseproducent med produktion af 30 kg grise havde i søer, producerede knap smågrise og havde 138 ha. Driftsresultatet blev i 2009 på kr. minus , hvilket er svagt bedre end forventningerne i juli, hvilket skyldes lavere finansieringsudgifter. TABEL 1. DRIFTSRESULTAT FOR SMÅGRISEPRODUCENTER, KR PR. BEDRIFT * 2011 * 2012 * Produktion: Årssøer Grise pr. årsso 27,3 27,9 28,5 29,2 Producerede 30 kg grise Hektar kr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur For de kommende år forventes bruttoudbyttet at være stigende, hvilket primært skyldes stigende kornpriser i 2010 og 2011, mens der er tale om forventninger til stigende svinepriser i Stykomkostningerne vil i den samme periode også være stigende, men samlet set vil dækningsbidraget stige fra kr. 2,8 mio. i 2009 til ca. kr. 3,7 mio. i Stykomkostningerne stiger kraftigt som følge af de stigende foderpriser, men prisstigningen på korn ses ikke fuldt ud, da en stor del af kornet anvendes internt til foder til svinene. Stigningen i foderprisen ses primært i Kapacitetsomkostningerne forventes at stige jævnt i perioden, både som følge af den generelle prisudvikling men også som følge af stigende produktion. Til gengæld forventes afskrivningen at være uændret med pil nedad, som følge af at der investeres mindre i de kommende år end tidligere, på baggrund af de seneste års dårlige økonomiske resultat samt restriktiv udlånspolitik fra pengeinstitutterne. Først i 2012 er de driftsmæssige investeringer større end afskrivningerne. \ 4 / 16

5 I indeværende år forventes investeringerne faktisk at falde yderligere i forhold til 2009, da opbremsningen i investeringerne samt et dårligt økonomisk resultat, først forventes at slå fuldt igennem i indeværende år. For 2011 og fremefter forventes investeringsomfanget igen at være stigende, dog uden at være på niveau med tidligere års investeringer. Resultatet af den primære drift vil i indeværende år stige pænt, men vil falde i 2011 for herefter igen at stige i 2012, som følge af en prisstigning på svin. Finansieringsomkostningerne forventes i indeværende år at falde væsentligt i forhold til 2009 som følge af den lavere rente. Fra 2011 og fremefter forventes renteniveauet igen at stige, hvilket giver stigende finansieringsomkostninger. I indeværende år forventes smågriseproducenterne i gennemsnit at få et minus på kr i driftsresultat, faldende til godt kr. ½ mio. i negativt resultat i 2011, hvorefter der i 2012 forventes en positiv udvikling. I beregningen er indregnet en positiv konjunktur på korn på godt kr i 2010 og minus i Udviklingen i driftsresultatet fremgår af figur 1. Her er ligeledes vist, hvordan udviklingen er for den bedste tredjedel af smågriseproducenterne. FIGUR 1. DRIFTSRESULTAT FOR SMÅGRISEPRODUCENTER I 2009 opnåede den bedste tredjedel et positivt driftsresultat på kr Fremskrives deres økonomi til de kommende år, vil de alle 3 år have et positivt resultat, der endda vil være højere alle 3 år end i Disse bedrifter har en lidt mindre produktion end gennemsnittet med 510 søer og 110 ha i Og generelt har de en bedre soliditet, altså er der mindre gæld at forrente pr. produceret enhed. \ 5 / 16

6 Slagtesvineproducenter Den gennemsnitlige slagtesvineproducent fik i 2009 et driftsresultat på kr. minus , med en produktion på godt slagtesvin og 145 ha. I indeværende år forventes der en forbedring af driftsresultatet på godt kr , hvilket udelukkende kan henføres til faldende finansieringsomkostninger mens resultatet af den primære drift er uændret. I forhold til seneste prognose er driftsresultatet dårligere, hvilket skyldes forventningerne om svage afregningspriser i efteråret 2010 samt stigende foderomkostninger. TABEL 2. DRIFTSRESULTAT FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER * 2011 * 2012 * Produktion: Producerede slagtesvin Hektar kr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur For 2010 og 2011 forventes dækningsbidraget stort set at være uændret, mens det vil være stigende i Stigningen i 2012 kan udelukkende henføres til stigende udbytte fra svin, mens udbyttet fra marken vil være faldende. Kapacitetsomkostningerne forventes i de kommende år at være svagt stigende som følge af den generelle prisudvikling samt stigende produktionsomfang, da der er indlagt et stigende produktionsomfang og produktivitetsstigning i perioden. Finansieringsomkostningerne forventes at være i bund i indeværende år, men vil være svagt stigende i 2011 og stige noget mere i 2012, primært som følge af en generel rentestigning. Samlet betyder det, at der i 2012 forventes et driftsresultat på kr. minus eller samme niveau som i I driftsresultatet er indregnet en positiv konjunktur på kr i 2010 og godt kr. minus i 2011 som følge af prisændringer på foderkorn. I figur 2 er vist udviklingen i driftsresultatet for slagtesvineproducenterne samt udviklingen for den bedste tredjedel. Den bedste tredjedel havde i 2009 et driftsresultat på kr , i dette beløb var indregnet positive realiserede kursgevinster på kr I fremskrivningen er der ikke indregnet kursgevinster, og det betyder at driftsresultatet falder i Resultatet af den primære drift vil være stort set uændret fra 2009 til 2010, hvorefter den vil være stigende de kommende år. \ 6 / 16

7 For perioden indtil 2012 må det forventes at den bedste tredjedel af slagtesvineproducenterne vil opnå et positivt driftsresultat. FIGUR 2. DRIFTSRESULTAT FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER Integreret svineproduktion Svineproducenter med integreret produktion opnåede i 2009 et driftsresultat på kr. minus i gennemsnit, hvilket er lidt bedre end forventningerne var i juli De havde i gennemsnit 277 søer og producerede ca slagtesvin og drev 174 ha. Den samlede bedrift med en gennemsnitlig stigning i produktivitet og produktionsomfang, forventes i indeværende år at få en forbedring af driftsresultatet på ca. kr. ½ mio. således at driftsresultatet forventes at være negativt på ca. kr I forhold til seneste prognose er forventningen til resultatet faldende, hvilket igen kan henføres til de lave svinepriser samt stigende foderomkostninger. Dækningsbidraget forventes i indeværende år at være stigende i forhold til 2009, hvorefter det vil falde lidt i 2011 og igen være kraftigt stigende i 2012, som følge af en gunstig prisudvikling på svinekød. Resultatet af primær drift forventes i indeværende år at stige med ca. kr og igen være faldende i 2011, hvorefter det igen vil stige kraftigt i Driftsresultatet vil efter en forbedring i indeværende år igen falde i 2011, men vil dog igen i 2012 være i en positiv udvikling, selvom det stadigvæk er negativt. Blandt andet de stigende renteudgifter i 2012 er med til at påvirke resultatet i negativ retning. \ 7 / 16

8 TABEL 3. DRIFTSRESULTAT FOR INTEGRERET SVINEPRODUKTION * 2011 * 2012 * Produktion: Årssøer Grise pr. årsso 27,7 28,3 28,9 29,6 Producerede 30 kg grise Producerede slagtesvin Hektar kr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostnigner Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur I resultatet er indregnet positive konjunkturer på kr i 2010 og negative på kr i Den bedste tredjedel opnåede i 2009 et driftsresultat kr I indeværende år forventes resultatet at være stigende til kr , hvorefter det vil være faldende i 2011 og pil op ad i Der er dog tale om et pænt positivt driftsresultat alle år. \ 8 / 16

9 FIGUR 3. DRIFTSRESULTAT FOR INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER NØGLETAL I tabel 4-6 fremgår nøgletallene for de 3 bedriftstyper. For alle bedriftsgrupper gælder, at afkastningsgraden vil blive forbedret i indeværende år i forhold til 2009, hvorefter de falder i 2011 og igen vil blive forbedret i Smågriseproducenterne har gennemsnitlig den største afkastningsgrad på 0,4 % i 2009, stigende til 1,4 % i år og yderligere til 2,2 % i Afkastningsgraden for slagtesvinebedrifterne var i 2009 negativt og det forventes også de kommende år, først i 2012 bliver det positivt med 0,3 %. TABEL 4. NØGELTAL FOR SMÅGRISEPRODUCETNER * 2011 * 2012* Dækningsgrad 43,0 % 43,9 % 39,3 % 46,3 % Afkastningsgrad, landbrug 0,4 % 1,4 % 0,0 % 2,2 % Soliditet 20,6 % 19,8 % 18,5 % 18,0 % Gældsprocent 69,2 % 73,3 % 74,4 % 75,3 % Lønningsevne, kr. pr. time Soliditeten, der er udtrykt ved egenkapitalens andel af den samlede aktivmasse, var for smågriseproducenter 20,6 % i Som følge af at der ikke tjenes til investeringer og afdrag, vil soliditeten være svagt faldende de kommende år til 18 % i For slagtesvineproducenterne var soliditeten i ,8 % og den forventes ligeledes at være faldende til 25,8 % i 2012, samme tendens er gældende for bedrifter med integreret produktion. \ 9 / 16

10 TABEL 5. NØGELTAL FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER * 2011* 2012* Dækningsgrad 33,0 % 32,9 % 31,3 % 35,1 % Afkastningsgrad, landbrug -0,5 % -0,4 % -0,3 % 0,3 % Soliditet 30,8 % 28,9 % 27,7 % 25,8 % Gældsprocent 55,9 % 60,5 % 62,1 % 63,8 % Lønningsevne, kr. pr. time Lønningsevnen, der udtrykker hvad driften giver for hver normtime der bliver lagt på ejendommen, er negativ for alle bedriftstyper i såvel 2009, indeværende år som I 2012 forventes den at stige pænt, og forventes at være positiv for smågrisebedrifterne. Det er dog væsentligt at bemærke, at beregningen er ud fra normberegnet arbejdsforbrug ud fra den aktuelle produktion. TABEL 6. NØGLETAL FOR INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER * 2011* 2012* Dækningsgrad 39,0 % 39,3 % 36,3 % 40,5 % Afkastningsgrad, landbrug 0,1 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % Soliditet 28,4 % 27,0 % 25,9 % 24,4 % Gældsprocent 59,1 % 63,7 % 65,1 % 66,6 % Lønningsevne, kr. pr. time AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERING Udviklingen i aktiver, gæld, egenkapital og investeringer for de 3 bedriftstyper fremgår af tabel 7-9. I hele fremskrivningsperioden er der forudsat samme fordeling af gælden på låntyper for alle bedrifter. Godt 90 % af den samlede realkreditbelåning på omkring 22 mio. kr. på en smågrisebedrift, er lån med variabel rente. Langt den største del af realkreditbelåningen er optaget i udenlandsk valuta primært EURO. Kun en mindre del, omkring 10 %, er optaget i decideret finanslån og en tilsvarende del finansieres via banklån og kassekredit. TABEL 7. AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERINGER FOR EN SMÅGRISEPRODUCENT * 2011 * 2012 * Landbrugsaktiver Heraf fast ejendom Andre aktiver Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån Anden gæld Gæld i alt Egenkapital Investeringer i alt \ 10 / 16

11 Jordprisen er fastholdt i perioden men aktiverne er svagt stigende, da der investeres mere end der afskrives, bla. i jord, som ikke afskrives. Generelt forventes investeringerne at falde i indeværende år i forhold til 2009, mens de vil være stigende i 2011 og Dette skyldes at der vil være et opsparet behov for investeringer og der fortsat er en del staldanlæg der ikke er klar til løsgående drægtige søer. En slagtesvineproducent har samlede aktiver på godt 30 mio. kr., omkring kr.20 mio. i gæld og en egenkapital omkring 9 mio. kr. Fordelingen af gælden er stor set som hos smågriseproducenter. Investeringer forventes at være svagt stigende, men stadigvæk på et meget lavt niveau. Af de samlede investeringer er kun, omkring 25 % i nye slagtesvinestalde, mens resten er jord, maskiner mm. TABEL 8. AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERINGER FOR EN SLAGTESVINEPRODU- CENT * 2011 * 2012 * Landbrugsaktiver Heraf fast ejendom Andre aktiver Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån Anden gæld Gæld i alt Egenkapital Investeringer i alt En svineproducent med integreret produktion har over 40 mio. kr. i aktiver og en egenkapital på mio. kr. Såvel slagtesvineproducenten som den integrerede producent har lidt større egenkapital end smågriseproducenten. Knap 10 % af den samlede gæld bliver finansieret af pengeinstitutterne, og som for de øvrige svineproducenter er langt den største del af realkreditbelåningen i flexlån. TABEL 9. AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERINGER FOR EN INTEGRERET PRODUCENT * 2011 * 2012 * Landbrugsaktiver Heraf fast ejendom Andre aktiver Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån Anden gæld Gæld i alt Egenkapital Investeringer i alt \ 11 / 16

12 FØLSOMHED Følsomhedsberegningerne viser hvad ændringer i enkelte parametre betyder for det gennemsnitlige resultat i En stigning i renteniveauet på 1 procentpoint, giver ekstra omkostninger på kr for en smågriseprocent, samme niveau som hvis foderet bliver 10 % dyrere. Der skal en stigning på ca. kr. 20 pr. smågris eller 50 øre i notering for at modsvare dette, da en stigning på 10 kr. pr. grise giver knap kr. TABEL 10. FØLSOMHEDSBEREGNING, SMÅGRISEPRODUCENT 2010 Rentestigning på 1 % -277 Foderprisen stiger med 10 % -290 Prisen pr. smågris stiger med 10 kr. 137 Følsomhed for slagtesvineproducenterne fremgår af tabel 11. Slagtesvineproducenterne har mindre gæld end smågriseproducenterne, så en rentestigning betyder mindre i kroner og øre, men der skal en større prisstigning til på kød, for at opveje en rentestigning. TABEL 11. FØLSOMHEDSBEREGNING, SLAGTESVINEPRODUCENT 2010 Rentestigning på 1 % -186 Foderprisen stiger med 10 % -224 Afregning stiger med 1 kr. 259 For den integrerede producent, betyder 1 kr. ekstra i afregningspris over en ½ mio. kr. på bundlinjen. Det betyder at der ca. skal 50 øre til at opveje en generel rentestigning på 1 % eller en stigning på 10 % på foderomkostningerne. TABEL 12. FØLSOMHEDSBEREGNING, INTEGRERET BEDRIFT 2010 Rentestigning på 1 % -262 Foderprisen stiger med 10 % -312 Afregning stiger med 1 kr. 567 \ 12 / 16

13 BILAG 1: PRISFORVENTNININGER OG FORUDSÆTNINGER TABEL 13: PRISFORVENTNINGER * 2011* 2012* Mælkeproduktion Mælkepris 2,00 2,32 2,42 2,42 Svineproduktion Svinekød (kr/kg) 9,33 9,60 9,66 10,35 30 kg beregnet smågris (kr/stk) kg beregnet smågris (kr/stk) Grise pr. årsso 27,5 28,1 28,7 29,4 Planteproduktion Foderhvede (kr/hkg) Foderbyg (kr/hkg) Maltbyg (kr/hkg) Raps (kr/hkg) Kartofler, konsum (kr/hkg) Foder mv. Soyaskrå (kr/hkg) Foderhvede (kr/hkg) Rapsskrå (kr/hkg) Gødning (kr/hkg) Brændstoffer (indeks) Salgspriser Mælkeprisen er steget jævnt gennem første halvår af Mælkeprisen forventes at holde sig omkring det nuværende niveau i hele prognoseperioden. Dette er behæftet med stor usikkerhed, da det generelt højere prisniveau på verdensplan fremmer producenternes incitament til at øge produktionen med risiko for, at prisen kommer under fornyet pres. På den anden side opleves der for tiden stigende efterspørgsel fra Fjernøsten, hvor blandt andet Kina har øget opkøbene. Prisen på svinekød er steget som følge af relationen mellem udbud og efterspørgsel samt et fald i kursen på euro. Prisen på svinekød forventes at falde lidt fra det nuværende niveau i prognoseperioden, hvilket primært skyldes faldende efterspørgsel samt stigende udbud i Europa. Først når produktionen falder, så efterspørgslen overgår udbuddet vil priserne trække op igen. Købspriser Sommeren 2010 bød på kraftigt stigende kornpriser på grund af tørke og brande i Østeuropa og vejrmæssigt ugunstige forhold i flere andre regioner. Det har medført et træk på lagrene. I resten af 2010 og i 2011 forventes korn- og foderpriserne generelt at forblive på et forholdsvis højt niveau. I 2012 forventes korn- og foderpriser at falde tilbage på et mere gennemsnitligt niveau. Prisen på sojaskrå og raps forventes dog at forblive høje. \ 13 / 16

14 Prisen på kunstgødning ventes at holde det nuværende forholdsvis høje niveau frem til midten af Det skyldes en forventet fortsat høj efterspørgsel og stort set uændrede energipriser. Herefter forventes et fald i takt med kornpriserne og øget produktion af gødning. Priserne på bekæmpelsesmidler, energi, reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige prisudvikling i prognoseperioden. Renter Den finansielle og økonomiske krise i har medført lav vækst og lav inflation. Med udsigt til fortsat sparsom vækst og fravær af inflationspres samt lave centralbankrenter i en længere periode, forventes finansieringsrenterne at forblive lave i 2010 og hovedparten af Såvel Den Europæiske Centralbanks ledende rentesatser som de korte danske renter er sat ned til et historisk lavt niveau, og markedsrenterne er fulgt med nedad. Først mod slutningen af 2011 og i løbet af 2012 forventes renterne at trække opad den korte rente lidt mere end den lange rente. Rentestigningen vil ske i et forholdsvis langsomt tempo. Tabel 14 viser hvilke renteniveauer, prognosen bygger på. TABEL 14: RENTER, INKL. BIDRAG MV. 2010* 2011* 2012* Realkredit, fast, dkr. 5,05 5,10 5,25 Realkredit, flex, dkr. 2,30 2,45 3,45 Realkredit, fast, euro 4,95 5,00 5,15 Realkredit, flex, euro 2,10 2,35 3,35 Finanslån, valuta 1,90 2,10 3,15 Kassekredit, dkr. 5,30 5,45 6,45 Banklån, dkr 4,40 4,55 4,85 Udviklingen på de finansielle markeder vil på kort- og mellemlangt sigt fortsat være præget af et usikkert konjunkturbillede og statsgældsproblemer i en række sydeuropæiske lande. Som en af de mere robuste økonomier nyder Danmark godt af investorernes flight to security, der medfører indstrømning af kapital og lave renter. Som følge af den europæiske gældskrise og en midlertidig vækstafmatning forventes et lidt lavere renteniveau i forhold til prognosen fra juni samt lidt senere påbegyndte rentestigninger. Datamateriale Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget i henhold til den seneste landbrugstælling fra Danmarks Statistik Bedrifterne skal være på mindst 10 ha eller værdien af den landbrugsmæssige produktion skal overstige kr. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Materialet omfatter bedrifter med primært smågriseproduktion, slagtesvineproduktion samt integreret produktion. Indkomstprognoserne er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s regnskabsdatabase samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår af Landbrug & Fødevarers publikation Konjunkturnotat Prisudvikling for landbrugets salgsprodukter og driftsmidler. \ 14 / 16

15 Ved beregninger er der forudsat at de seneste års produktivitetsstigning fortsætter. Definitioner Afkastningsgrad: Resultat af primær drift plus afkoblet støtte minus ejeraflønning, divideret med landbrugsaktiver (gennemsnit primo og ultimo). Viser forrentningen af landbrugsaktiverne. Lønningsevne: Driftsresultat før renter plus afkoblet EU-støtte minus forpagtningsafgift og minus 4 pct. forrentning af landbrugsaktiver (gennemsnit primo og ultimo) divideret med antal normtimer (dog reduceret med timer aflønnet af maskinstation). Viser mulighed for afkast til kapital og arbejde. Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo minus hensættelser til skat i procent af samlede aktiver ultimo. Gældsprocent: Gæld (ekskl. hensættelser) i procent af samlede aktiver som gennemsnit af primo og ultimo. \ 15 / 16

16 \ 16 / 16

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 17 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 5 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 12 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater September 2010

Prognose for landbrugets økonomiske resultater September 2010 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 Sammendrag I perioden 2010 til 2012 ventes en kraftig og tiltrængt forbedring af landbrugets driftsresultater i forhold til 2009,

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Driftsresultater 2009

Driftsresultater 2009 Driftsresultater VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Foreløbige tal pr. 28. maj SMÅGRISEPRODUCENTER PRODUKTIONSGRUNDLAG 2008 Antal regnskaber Landbrugsareal, ha Antal årssøer Antal producerede grise pr. årsso Aktiver

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2009 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Anders B. Hummelmose, Dansk

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Oktober 2013 1 / 18 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2012 blev det bedste i mange år. De endelige vægtede regnskaber er

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT NR. 1813 Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 1 / 15 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 5 Alle bedrifter....

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere