SFO- og fritidspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFO- og fritidspædagogik"

Transkript

1 SFO- og fritidspædagogik før, nu og i fremtiden Trine Ankerstjerne (red.) Stig Broström Thomas Gregersen Marcelo Ibanez Jo Niclasen Anja Hvidtfeldt Stanek

2 Indhold Forord Af Trine Ankerstjerne 1. Samfundsmæssige perspektiver på børns opvækstbetingelser anno Af Marcelo Ibanez i samtale med Lasse Dencik 2. Det 6-10-årige barn i skift og forandring Af Thomas Gregersen 3. Fritidspædagogik før, nu og om lidt! Af Trine Ankerstjerne 4. SFO som arena for læring Af Stig Broström 5. Mobning et fællesskab, hvor ikke alle er inkluderet Af Jo Niclasen 6. Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis Af Anja Hvidtfeldt Stanek 7. En fremtidens fritidspædagogik Af Trine Ankerstjerne 3

3 Forord Siden de første SFO er blev etableret i midten af 1980 erne, er de blevet benyttet af et stadig stigende antal børn, og antallet af SFO er på landsplan stiger. Således tilbringer i dag op mod børn mellem en og seks timer i SFO en hver dag. Børn lever altså i dag deres liv på tværs af en lang række kontekster: daginstitutioner, fritidsinstitutioner, skoler og familier. Og børn lever deres liv sammen med andre børn. En stor udfordring for pædagogikken findes derfor i overgangene i børns liv især overgangen fra daginstitution til skole og fritidshjem eller SFO. Overgangen er en udviklingsmæssig udfordring for barnet og en metodemæssig udfordring for pædagogen. Med fokus på pædagogernes ofte skjulte samfundsmæssige betydning i et hverdagslivsperspektiv bliver skabelse af sammenhæng og rytme i hverdagen og i barnets liv pludselig en central del af pædagogfagligheden. Derfor er det i arbejdet med børn og deres forskellige problematikker, at pædagogerne har brug for detaljeret viden om de situationer og livssammenhænge, der udgør barnets livsrum det gør sig gældende, når det går godt, og ikke mindst når det går skidt. Det er logik for pædagoger, og derfor er det oplagt, at fritidspædagogers position i det tværfaglige samarbejde om børn og især samarbejdet mellem skole og fritidsordning sættes på dagsordnen. Der ligger dog indlejret i denne logik en problematik i den måde, vi taler om og forstår tingene på. Netop når vi til stadighed hævder, at lærerne har det faglige ansvar for undervisningen af eleverne, rejser spørgsmålet sig om, hvad der så er pædagogernes rolle og opgave, når børnene har fri fra skole? Og vi ved naturligvis godt, at pædagoger på fritidshjem og i SFO er har det pædagogiske ansvar, når børnene har fri fra skole. Der råder traditionelt stor autonomi på fritidsinstitutionsområdet, hvorfor endnu et presserende spørgsmål bliver: Kan man overhovedet tale om autonomi i en kontekst, hvor mål og indhold fylder mere og mere, og hvor mål og indhold i stigende grad bestemmes og defineres udefra? Hvor de metodiske tilgange didaktikken umiddelbart er defineret som lærerens domæne? Hvordan kan fritidspædagogikken bruges mest optimalt i dette perspektiv i denne kontekst? Der er behov for at udvikle en fremtidig fritidspædagogik, der på en række punkter adskiller sig fra både børnehave- og skolepædagogikken. På den ene side må denne teo- 5

4 riudvikling medtænke, fastholde og perspektivere de karakteristiske træk ved fritidspædagogikken, og på den anden side må den rumme nye elementer, der kan bringe fritidspædagogikken i samarbejde med både skolens og børnehavens pædagogik, da der må forlanges en vis kontinuitet og helhed i barnets liv. Denne bog er blevet til på denne baggrund, og det har været oplagt at kigge nærmere på, hvor og hvordan fritidshjemmet og SFO en bidrager til lærings- og kompetenceudviklingen i børnenes liv. Når jeg peger på, at fritidsinstitutionerne skal bidrage til lærings- og kompetenceudviklingen i børnenes liv, er det oplagt at undersøge, hvordan en pædagogik på dette område skal ses, forstås og udvikles. Vi er fortsat mest optaget af det, vi kender, nemlig den traditionelle fritidspædagogik, og det er efter min overbevisning endnu ikke lykkedes den at transformere sig og derved finde sit leje i en dansk pædagogisk optik. Det historiske perspektiv tilbyder os en forståelse af grundlaget for værdierne i det, der præger nutidens og fremtidens pædagogik på dette område, men det synes ikke at være nok. Fritidspædagogikkens aner er mere end 100 år gamle, og de kan spores tilbage til den tidlige industrialisering, hvor familielivet ændrede sig drastisk. I perioden fra ca og frem til 1980 erne havde fritidshjemmene deres storhedstid, og i denne periode var fritidshjemmene den mest udbredte institutionsform for børn efter skoletid. Efter denne storhedstid kom fritidshjemmene og fritidspædagogikken i vanskeligheder så store, at det udviklede sig til en reel krise. Man kan pege på to væsentlige elementer i dette: Det ene er oprettelsen af SFO er, og det andet er sammenlægningen af børnehave- fritidspædagog- og socialpædagoguddannelserne til én pædagoguddannelse. I dag er fritidspædagogikken for alvor i krise. En krise beskrives oftest som bestående af en chokfase, en reaktionsfase, en reparationsfase og en nyorienteringsfase. Vi kan vælge at se alle de omstruktureringer og projekter, der laves i arbejdet i dag, som et led i en reparationsfase på vej mod en nyorienteringsfase med indlæring af nye færdigheder og udvikling af nye værdier. På vej mod en ny type af pædagogik, som vi måske kan kalde fremtidens fritidspædagogiske didaktik eller blot fremtidens fritidspædagogik. Det historiske perspektiv ligger indlejret i vores personlige og faglige værdier på en sådan måde, at vi kun delvis er bevidste om dem. De er skabt på et tidspunkt, hvor samfundet var anderledes, end det er i dag. Disse samfundsmæssige vilkår er under stadig forandring, og det betyder, at en fremtidig pædagogik på fritidsområdet må forholde sig til disse forandringer. Den må acceptere at 6

5 være afløst af et paradigme, der vægter begreber som læring og dannelse højere end begreber som fri leg og selvforvaltning. Det, man kunne kalde fremtidens fritidspædagogik, har altså endnu ikke fundet sit leje eller sin plads i en dansk pædagogisk optik. Der er fortsat primært fokus på den traditionelle fritidspædagogik, dennes historie og virke, hvilket ikke synes at være nok i en tid, hvor SFO er i høj grad har afløst landets fritidshjem. Den eksisterende fritidspædagogik er svagt italesat, og fagets faglige kerne fremstår diffust, hvilket giver ringe betingelser for både en beskyttelse og videreudvikling. Derfor er det oplagt at få fokuseret på og redefineret den pædagogiske diskurs på dette område. Idéen bag denne bog er derfor også at få indkredset og defineret det, man kan kalde fremtidens fritidspædagogik, og bogen er blevet til på baggrund af forskellige forfatteres bud på centrale områder af dette. Den enkelte forfatter har sin egen forståelse og tradition, ud fra hvis platform han eller hun bevæger sig. Således er der ikke udelukkende kongruens mellem bidragene, men samlet set har alle ønsket at give deres bidrag til at indkredse fremtidens fritidspædagogik. Bogen er bygget op om centrale læringsteorier og socialpædagogiske og fritidspædagogiske teorier, og selve bogen indledes med bud på en forståelsesramme, der tager afsæt i såvel det samfundsmæssige som det psykologiske. Dette for at læseren tilbydes en platform, hvorfra brugerne altså børnene bevæger sig og lever deres liv. Denne platform kan ligeledes ses som et bud på, hvordan SFO en og fritidshjemmet kan bidrage til børns udvikling af de kompetencer, der er nødvendige i forhold til den samfundsmæssige ramme. Igennem beskrivelsen af spændingsfeltet mellem læringsteorier, socialpædagogiske teorier og fritidspædagogikken er det bogens sigte på basis af udvalgte teorier og metoder fra de tre områder at etablere en ny pædagogisk platform for den traditionelle fritidspædagogik, så den møder fremtiden og konstituerer en fremtidig fritidspædagogik, der implementerer SFO en i sit væsen. En sådan pædagogik omfatter blandt andet en respektfuld samarbejdsform og kultur, hvor lærere og pædagoger mødes i et ligeværdigt samarbejde om formidling af et udviklingssyn, der tilgodeser barnets alsidige personlige udvikling. En sådan fremtidig fritidspædagogik vil bero på en interaktion mellem teorier fra ovennævnte tre områder og vil kunne danne basis for en italesættelse af fritidspædagogers faglighed. Begreber som leg og læring indgår ligeledes i bogen som en naturlig del af børns liv og barndom og viser sig at være ganske interessante i forsøget på at indkredse en didaktisk tilgang til arbejdet med fremtidens fritidspædagogik. For 7

6 hvordan skaber vi læringsrum i fritiden? Og hvordan forholder det sig egentlig til børns med- og selvbestemmelse som væsentlige elementer af et rigt børneliv i dag? I dag kender vi oven i købet til og værdsætter vigtigheden af det frie rum, hvor børnene selv har mulighed for at tage initiativ og sætte ting i gang i stedet for hele tiden at blive sat i gang af de voksne. Fritidslæring kunne vi kalde det ønskværdigt er det i hvert fald at komme nærmere et svar på, hvor vi vil hen med fremtidens børn! På denne baggrund anses en fællesnævner blandt de teoretiske rammer at være en mulig baggrund for en formulering af nutidens og fremtidens pædagogik på dette område. Bogen ønsker ligeledes at sigte mod en analyse og vurdering af ovennævnte forhold og ikke mindst en konklusion, som gerne skulle bidrage til den fremtidige definition. Præsentation af bogens kapitler og forfattere Bogens første kapitel, Samfundsmæssige perspektiver på børns opvækstbetingelser anno 2010, er blevet til gennem en samtale med Lasse Dencik. Lasse er ansat på Roskilde Universitet som professor i socialpsykologi. Hans forskning tager primært afsæt i samfundsmæssige moderniseringsprocesser for individers og gruppers udvikling, og herunder har han en særlig interesse for barndoms- og familieforhold i moderne velfærdsstater. Han har udgivet en lang række af bøger og har i høj grad bidraget til debatten om livsvilkår i det postmoderne samfund. Det har derfor været naturligt at inddrage hans bud på samfundet anno 2010, og gennem samtalen med Marcelo Ibanez fremgår det, hvilke kompetencer, der efter Lasses mening er afgørende for det postmoderne barn at udvikle i sin barndoms skole og fritid. Marcelo Ibanez, som har haft samtalen med Lasse Dencik, er uddannet pædagog og har gennem en længere årrække arbejdet med børn med psykosociale problemstillinger. Han har en BA i antropologi fra Københavns Universitet og studerer p.t. pædagogisk psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han har deltaget i en række udviklingsarbejder blandt andet om social integration, skabelse af fællesskaber i daginstitutioner og kulturmødet sat i relation til daginstitution. På grund af hans forståelse for børn og hans uddannelsesmæssige blik har det været oplagt at få ham til at formulere de tanker, der set fra en postmoderne optik gør sig gældende som livsvilkår for børn af i dag. Disse tanker er afstedkommet af samtalen med Lasse. Således bærer bogens første bidrag præg af et ønske om at indkredse børns livsrum og ikke mindst give et bud på, hvor det er, pædagoger skal sætte ind i 8

7 et fremtidsmæssigt perspektiv, hvor børn mere og mere er med- og selvskabere af deres liv og fremtid. Kapitel 2, Det 6-10-årige barn i skift og forandring, sætter fokus på den psykologiske forståelse af barnet. Her gøres der op med den traditionelle udviklingspsykologiske måde at anskue og forstå barnet på. I stedet lægges der vægt på barnets behov for det relationelle og det kontekstuelle, og kapitlet ser begreber som tid og rum som væsentlige i positioneringen af en barndomspsykologi. Kapitlet er skrevet af Thomas Gregersen, der er cand.mag. i psykologi og kommunikation og har bred erfaring inden for det pædagogiske felt. Han underviser som lektor i pædagogik ved Pædagoguddannelsen København, University College Capitol. Fritidspædagogik før, nu og om lidt!, der er kapitel 3, anlægger et fritidspædagogisk blik med fokus på den historiske udvikling og fritidspædagogikkens væsen. Her kommer begreber som leg, medbestemmelse, selvforvaltning og anerkendelse i spil. Disse begreber har gennem fritidspædagogikkens historiske udvikling haft betydning for selve positioneringen af området. Nogle elementer gør sig fortsat gældende, når det handler om at indkredse den pædagogik, der i fremtiden bør effektueres i SFO erne. Kapitlet er skrevet af Trine Ankerstjerne. Trine er oprindeligt uddannet fritidspædagog og har efterfølgende taget en BA i pædagogik og sociologi på Københavns Universitet og er cand.pæd.pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Hun er i dag ansat som lektor i pædagogik ved University College Capitol og er optaget af fritidspædagogikken før, nu og i fremtiden. Derfor arbejder hun ligeledes som konsulent for KOMPROKO.dk på diverse institutioner, der ønsker at udvikle den pædagogiske praksis. Endelig har hun bidraget med forskellige artikler inden for blandt andet en fritidspædagogisk sammenhæng og er til stadighed optaget af udfordringen ved at skabe et meningsfuldt børneliv, hvorfor dette kapitel har været oplagt for hende at skrive. Kapitel 4, SFO som arena for læring, der repræsenterer bogens læringsteoretiske blik, er skrevet af Stig Broström og bærer præg af et fokus på børns ret til fortsat at have muligheden for selv at vælge. Stig Broström er oprindeligt uddannet fritidspædagog og siden cand.pæd. og ph.d. i småbørnspædagogik. Han er i dag ansat som lektor ved Institut for Curriculumforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han har skrevet om didaktiske og almene pædagogiske temaer, daginstitutions- og skolestartpædagogik og har primært lavet studier inden for daginstitution og skolestart, herunder observation og interview af børn i samspil med børn og med særligt fokus på børns leg og læring. Med Stigs baggrund og fokus har det været oplagt at inddrage hans bidrag i denne bog, hvis sigte jo netop er at indkredse fritidspædagogikken i et læringsmiljø 9

8 altså med et særligt didaktisk perspektiv. Broströms fokus på, at børn fortsat skal have mulighed for selv at vælge, peger samtidig på, at dette skal foregå i et fællesskab med andre børn og ikke mindst i et samspil med kompetente voksne, der kan vejlede og anvise i udviklingen af barnets egne kompetencer. Dette kapitel er altså et bud på fritidspædagogikkens kerneydelse i en fremtidig SFO-kontekst. Kapitel 5 anlægger et institutionelt praksisblik. Det tager sit afsæt i det liv, børn lever, nemlig et liv sammen med andre. Mobning et fællesskab, hvor ikke alle er inkluderet, er skrevet af Jo Niclasen. Jo er uddannet pædagog og cand. pæd. i pædagogisk sociologi med speciale i mobning. Hun er i skrivende stund tilknyttet forskningsprojektet exbus ved Institut for Læring på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Til daglig er hun en del af det faglige netværk AMOK Antimobbekonsulenterne, hvor hun beskæftiger sig såvel med det forebyggende antimobbearbejde som med konkrete mobbe- og trivselsproblematikker i både institutions- og skolelivet. Hendes store viden om og engagement i mobning og eksklusionskulturer har gjort, at det var oplagt at få hendes indlæg med i denne bog. Jos bidrag sætter således fokus på de mekanismer, der foregår, når børn ekskluderer og eksluderes. Hun giver ligeledes sit bud på, hvordan fritidspædagogikken bør forstå sig selv som det område, der har mulighed for i fællesskab med børn at modarbejde de udstødelsesmekanismer, der desværre også er en del af et børneliv. Per tradition har fritidspædagogikken haft tendens til at lade den enkelte selv beslutte sig for, hvem der ville lege med hvem denne tradition kan med rette dekonstrueres for derefter at rekonstruere sig selv. Kapitel 6 med titlen Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis er skrevet af Anja Hvidtfeldt Stanek. Anja er cand.mag. i pædagogik og psykologi og er ansat ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet med ph.d.-projektet Børnefællesskaber i overgangen fra at være store børnehavebørn til at blive små skolebørn. Anja har arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter primært vedrørende børns overgang fra børnehave til skole, børns sociale læring i daginstitutioner og børns deltagelse i daginstitutionens, skolens og SFO ens børnefællesskaber. Hun har ligeledes udgivet en række bøger og bidraget med artikler herom. Fra 1. august 2008 er Anja postdoc ved Roskilde Universitet med projektet Pædagogers viden og professionalitet i samarbejdet om børns fællesskaber med særligt henblik på styrkelse af fritidspædagogikken, hvorfor det har været oplagt at få hendes bidrag med i denne bog. Hendes del af kapitlet tager afsæt i hendes empiriske arbejde i forbindelse med blandt andet ovennævnte projekt, og bidraget sætter fokus på, hvordan børn forstår livet og de sammenhænge, de er en del af i livet i SFO en og skolen. Hun 10

9 giver sit bud på, hvad der er væsentligt at fokusere på i en fremtidig fritidspædagogik, og lægger ligeledes op til en fremtidig forståelse af, og ikke mindst fokus på, hvad der måske burde være SFO ens kerneydelse. Endelig når vi frem til kapitel 7, som tilbyder et opsummerende blik. Her tages afsæt i de teoretiske perspektiver, der er sat gennem bogens kapitler, og forfatteren trækker tråde fra de enkelte kapitler, der tilsammen tilbyder os det, vi kom efter nemlig et bud på en fremtidig definition eller italesættelse af fritidspædagogikken i en skolefritidskontekst. Kapitlet er skrevet af Trine Ankerstjerne. Trine Ankerstjerne, januar

SFO-pædagogen skal følge børnenes deltagerbaner

SFO-pædagogen skal følge børnenes deltagerbaner SFO-pædagogen skal følge børnenes deltagerbaner Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis Af Anja Hvidtfeldt Stanek, ph.d. studerende At anlægge et børneperspektiv på den SFOpædagogiske praksis

Læs mere

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE AARHUS UNIVERSITET DORTE KOUSHOLT LEKTOR, CAND PSYCH. PH.D Pointer Styrke fokus på de andre børn på sociale dynamikker i børnefællesskaberne når vi vil

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Leg, læring og didaktik

Leg, læring og didaktik Børnene oplever i samspillet med andre børn og voksne nye sammenhænge og muligheder, som de får lyst til at indgå i. Det at vide, kunne og ville noget kan føre til at gøre noget og dermed udvikle handlekompetence.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale grundlag

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Et diskussionsoplæg fra forskningsprojektet Pædagogers roller i forældresamarbejde

Et diskussionsoplæg fra forskningsprojektet Pædagogers roller i forældresamarbejde Et diskussionsoplæg fra forskningsprojektet Pædagogers roller i forældresamarbejde Om forskningsprojektet Forskningsprojektet Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde undersøger: Hvad krav

Læs mere

Pædagogik og pædagoger

Pædagogik og pædagoger Pædagoguddannelsen i fokus Thomas Gregersen Lotte Hedegaard-Sørensen Grethe Kragh-Müller Suzanne Krogh Unni Lind Peter Mikkelsen Anders Elof Nielsen Søren Smidt Pædagogik og pædagoger Redaktion: Peter

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Paedagogisk Sociologi Arbejde

Paedagogisk Sociologi Arbejde Paedagogisk Sociologi Arbejde 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Paedagogisk Sociologi Arbejde Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet. På studiet lærer du,

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne- og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til formålet

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne- og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til formålet

Læs mere

Synops i pædagogik. Udarbejdet af: Mette Christoffersen Pia Jørgensen Katia Østergaard Janni Monefeldt. Pædagoguddannelsen Haslev

Synops i pædagogik. Udarbejdet af: Mette Christoffersen Pia Jørgensen Katia Østergaard Janni Monefeldt. Pædagoguddannelsen Haslev SOCIALE KOMPETENCER Synops i pædagogik Udarbejdet af: Mette Christoffersen Pia Jørgensen Katia Østergaard Janni Monefeldt Pædagoguddannelsen Haslev Afleveringsdato: d. 23. april 2008 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering. Tegn for dagtilbud Dybbøl/ Sundeved som medarbejderne handler på: Hurtig indsats til børn med særlige behov

Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering. Tegn for dagtilbud Dybbøl/ Sundeved som medarbejderne handler på: Hurtig indsats til børn med særlige behov SMTTE på Inklusion Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Politisk baggrund: I Sønderborg kommune inkluderes det enkelte barn i fællesskabet. Hvorfor: Vi vil inkludere børn i Sønderborg kommune så de får

Læs mere

Pædagogen i skolen - et undervisningsmodul i specialiseringen skole/fritid i ny pædagoguddannelse. Didaktik og dannelse

Pædagogen i skolen - et undervisningsmodul i specialiseringen skole/fritid i ny pædagoguddannelse. Didaktik og dannelse Pædagogen i skolen - et undervisningsmodul i specialiseringen skole/fritid i ny pædagoguddannelse. Didaktik og dannelse v/lone Tang Jørgensen, lektor på pædagoguddannelsen, UCL Skolepædagog pædagog i skolen

Læs mere

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind Udsatte børn Daginstitutionen og pædagogerne

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Hvad er det nye grundlæggende læringssyn og de væsentligste fokuspunkter fra et uddannelsesmæssigt og pædagogisk perspektiv? Christian Aabro, Lektor, KP Pia

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR DAGPLEJERE Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til formålet

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen

Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen 1 Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen Anja Hvidtfeldt Stanek Adjunkt, ph.d., cand. mag. Institut for psykologi Syddansk Universitet Kontakt: ahstanek@health.sdu.dk Forsknings-optagetheder

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Præsentation Roskilde Kommune 27.maj 2014

Præsentation Roskilde Kommune 27.maj 2014 Betydningen af skole-hjem-relationen for børns trivsel, udvikling, læring Muligheder og udfordringer i den nye skolelov Hvad kan forskningen bidrage med? Niels Kryger, lektor Institut for Uddannelse og

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund.

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund. 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune www.albertslund.dk/minbog 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Fra integration til inklusion

Fra integration til inklusion Fra integration til inklusion Janne Hedegaard Hansen Ph.d., lektor, Institut for læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet at tosprogede småbørn understøttes i deres udvikling

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Glidninger i det pædagogiske vidensfelt

Glidninger i det pædagogiske vidensfelt Glidninger i det pædagogiske vidensfelt 5. småbørnskonference DPU, Aarhus Universitet. 6. Juni, 2017 Bjørn Hamre, lektor, Medier, Erkendelse og formidling, KU 2 Hvordan blev læring, forebyggelse og inklusion

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

Nationale moduler i pædagoguddannelsen

Nationale moduler i pædagoguddannelsen 11. april. 2014 Nationale moduler i pædagoguddannelsen Godkendt af ekspertgruppen på møde den 11. april 2014 Køn, seksualitet og mangfoldighed Pædagogens grundfaglighed Modulet indeholder forskellige diskurser

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik)

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Klostermarksskolens værdigrundlag Hjerne og hjerte Vi vil være en god og dynamisk skole for elever og personale

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ 2018 Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet Forslag til den nye formålsparagraf Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder praktik

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 1 Indhold Baggrund... 3 Forord... 5 Børnesyn... 5 Fritidssyn...

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Børns Perspektiver på Trivsel

Børns Perspektiver på Trivsel Børns Perspektiver på Trivsel Torsdag den 26. oktober 2017 Johanne Vinter Kirkeby, adjunkt UCC - joki@ucc.dk Elisabeth Astrid Folker, Adjunkt UCC efo@ucc.dk Trivsel på Tværs Kort fortalt HVAD Projektet

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Indhold Forord...5 1. Præsentation af praktikken i pædagoguddannelsen... 7

Læs mere

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger DGI Nordsjælland og UCC Diplom modul i bevægelse og dannelse Efteruddannelse for pædagoger 2 Bevægelse skaber liv og glæde Bevægelse og dannelse 3 Som noget helt nyt har DGI Nordsjælland indgået et samarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan BUPL Storkøbenhavn Den 24.05..2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 06-06-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering af og læringsmiljøet

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR FAGLIGE FYRTÅRNE

PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR FAGLIGE FYRTÅRNE PENSUM TIL LÆRINGSFORLØB FOR FAGLIGE FYRTÅRNE Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne- og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

PÆDAGOGER I SKOLEN OG DERES BERETTIGELSE

PÆDAGOGER I SKOLEN OG DERES BERETTIGELSE PÆDAGOGER I SKOLEN OG DERES BERETTIGELSE Formålsparagraffens elementers betydning for pædagogens rolle. Landsmødet i Tænketank Danmark den fælles skole Trine Ankerstjerne 29. april 2019 Fremtiden kalder

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Identitet og dannelse

Identitet og dannelse Identitet og dannelse KLs konference: Børn og unges identitetsskabelse og de nye tendenser i det pædagogiske arbejde November 2015 Trine Ankerstjerne professionskonsulent - UCC KL - Identitet og dannelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner

Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner Pædagogisk Indblik 01 01 Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner Af Kirsten Elisa Petersen 1 Hvilke børn taler vi om, når vi taler om børn i udsatte positioner? Hvorfor

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT PLAN HVAD: Om forskningsprojektet fokus og baggrund HVORDAN: Om Osted Børnehaves rolle og plan for projektet HVORFOR: Om sundhed,

Læs mere

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud FORSLAG til Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud Allerød Kommunes dagtilbud skal give børnene omsorg og støtte, sådan at det enkelte barn kan tilegne sig sociale og almene færdigheder. I samarbejde med forældrene

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Læservejledning brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge)

Læservejledning brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge) Læservejledning brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge) Projektet af finansieret af Socialstyrelsen. Alle resultater og materialer kan downloades på www.boerneogungediplom.dk

Læs mere

Antimobbestrategi. Målsætninger. Begreber

Antimobbestrategi. Målsætninger. Begreber Antimobbestrategi Formål Hvad er formålet med jeres antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er, at skolen forebygger og reducerer mobning (digitalt og på skolen) i videst mulige omfang og

Læs mere

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet Forord... 11 ERIK MYGIND Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole... 14 Naturklasse -ideen formes på Rødkilde Skole... 16 Hovedspørgsmål, problemstillinger og afgrænsning... 17 Antologiens

Læs mere