Indhold fordelt på sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold fordelt på sider"

Transkript

1 Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje serier i diagrammer 7 Kopiere serier 4 Diagramværktøjer 8 Formler 4 Udskriv, vis udskrift, margener. 9 Procentformat 4 Papirretning, sidehoved/fod, udskriv gitterlinier, udskriv række/ kolonneoverskrifter. 10 Kopiere formler 4 Sortering 10 Vis formler 5 Fyldfarve, kanter, beskyttelse 11 Arkfaner, formler på tværs af ark 12 Fortryd Denne knap (øverst til venstre) er meget vigtig for enhver. Næsten alle handlinger, du laver i programmet kan du fortryde ved at klikke på denne knap. Handlingerne fortrydes i en rækkefølge, der er modsat den rækkefølge, de blev udført i. Mange af de fejl, du laver i programmet, vil være meget tidkrævende at rette manuelt. Derfor kan du ofte spare en masse tid ved bare at klikke på fortryd nogle gange. Når du sidder og eksperimenterer for at lære programmet at kende, kan du med stor fordel afprøve I et programvindue kan du øverst se det aktuelle dokuments filnavn. Dette dokument er skrivebeskyttet. Det betyder, at dokumentet ikke med ændringer kan gemmes med samme filnavn. Det kan gemmes med et andet filnavn. Det kan også gemmes med ændringer og med samme filnavn i en anden mappe. en masse ting hurtigt ved skiftevis at lave et lille eksperiment, fortryde, lave et nyt eksperiment, fortryde osv Gentag Knappen til højre for Fortryd bruger du til at fortryde de handlinger, som du har valgt at fortryde. Den er næsten ligeså vigtig som Fortryd knappen. Den virker altså modsat Fortryd knappen. Ved siden af disse knapper findes lister over henholdsvis handlinger og fortrudte handlinger, som kan markeres og fortrydes på én gang. Øverst til højre i programvinduet findes bl.a. disse seks vigtige knapper. Mininer knappen reducerer vinduet/dokument vinduet til en ikon nederst på skærmen uden at lukke det. Klik nede på ikonen for at få vinduet vist igen. Maksimer kan bruges, hvis vinduet ikke fylder skærmen ud. Gendan fra maksimer kan bruges, hvis vinduet fylder hele skærmen og skal være lidt mindre (det er én knap). Krydset lukker programvinduet/dokumentvinduet.. 1

2 Når du starter Excel 2003, får du et vindue med tre regneark (som standard) - også kaldet en projektmappe. Den har foreløbig navnet Mappe1 (evt. 2,3 ). Det er inddelt i celler med navnene A1, A2, A3., B1, B2, B3.osv. Cellemarkørens placering afgør hvor i arket, du skriver. Her på billedet står cellemarkøren i celle A1. Du kan flytte cellemarkøren ved at klikke på den ønskede celle med musen eller ved at trykke på piletasterne. Page up og Page down bladrer en skærmside ad gangen op og ned. Der er også bladrebjælkerne til højre og nederst. Indtastning og formellinie Arket er stort. Hvis du taster Ctrl + kommer du til bunden. (række 65536). Ctrl + (pil op) bringer dig til toppen igen. Ctrl + (venstre pil)/(højre pil) bringer dig henholdsvis en skærmside til venstre og højre. I bunden af vinduet kan du se tre arkfaner. Du er i Ark1. Ark2 og Ark3 ligger bagved. Linien lige over kolonnebogstaverne kaldes Formellinien. Boksen her viser altid, hvor cellemarkøren befinder sig. Hvis du skriver fx B7, flytter cellemarkøren til B7. I dette felt ser du altid indholdet af den celle, som cellemarkøren befinder sig i. Når du har skrevet i en celle, skal du afslutte indskrivningen ved at taste Enter, trykke på en piletast eller klikke på knappen Indtast i formellinien. Knappen Annuller fortryder indtastningen. Disse to knapper ses kun, når en indtastning er i gang. Her er indtastet en lille opstilling. Læg mærke til at tekst bliver venstrestillet og tal højrestillet. Når du vil indtaste en formel, skal du starte med et lighedstegn (findes over 0 på tastaturet). Formlen laver beregningen og ses i formellinien. Talceller til beregninger må kun indeholde tal. Visninger findes i fanen Vis Afsnittet Projektmappeindstillinger ses herover. Normal er standardvisning. Sidelayout viser sidehoved og sidefod samt en lineal, og siden vises som den ville se ud på papir. Vis sideskfit kan bruges til store ark. Her kan man se, hvordan arket fordeles på flere sider papir. Fuld skærm giver en større skærm (båndet fjernes) Tast ESC for at vende tilbage til den tidligere visning. Linealen i visningen Sidelayout kan af/påsættes her. Læg mærke til de øvrige muligheder her. Overskrifter er kolonnebogstaverne og rækkenumrene. Zoom I Zoom kan du vælge procenter af normal zoom. De øvrige gør det der står. I nederste højre hjørne af vinduet finder du zoom skyderen, som du kan trække i. Rette i celler Du kan rette i en celle ved at dobbeltklikke på cellen eller klikke én gang på cellen og derefter klikke i formellinien. Husk: Backspace sletter mod venstre fra markøren og Delete mod højre (når du er ved at rette i en celle) 2

3 Taltastatur Når du bruger Excel, kan du med fordel bruge taltastaturet til højre. Du skal bare sørge for, at Num Lock lampen lyser. Hvis den ikke lyser, skal du trykke på Num Lock tasten (tænd/sluk knap) - ellers er det et bladre tastatur. Her finder du også de fire regnearter. / er division. * er gange. - er minus. + er plus. På de følgende sider bruges projektmappen (filen) Selskabet.xlsx. Alle Excel projektmapper har endelsen.xlsx i filnavnet. Selskabet.xlsx ser således ud: Markere Når du markerer et område, skal du pege inde i en celle i et hjørne af det ønskede område. Musemarkøren skal have form som et hvidt kors. Træk så med venstre musetast holdt nede indtil det ønskede område er markeret og slip. Den første celle i området er aldrig mørk. Du kan også markere flere områder på én gang (plukmarkere). Markér da det første område, peg så på begyndelsen af det næste område, hold en Ctrl tast nede, træk markeringen af det næste område og slip så Ctrl og musetasten. Flytte Du kan flytte en enkelt celle eller et markeret område ved at tage fat i kanten og trække til en ny placering (se de tre billeder her til venstre). Læg mærke til musemarkørens udseende. Kopiere (det markerede bevares på den oprindelige placering). Du kan kopiere på samme måde, du skal blot holde en Ctrl tast nede, mens du trækker. Der fremkommer så et lille plus ved musemarkøren. Knapperne findes fx også på højreklikmenuen (peg i det markerede og højreklik): Du skal klikke Klip på området, hvis det skal flyttes, flyt så cellemarkøren hen til det sted, hvor området skal begynde at komme ind og klik på Sæt ind. Vælg Kopier på området, hvis det skal bevare sin oprindelige placering. (Der er endnu flere måder at gøre dette på). Kopihåndtag Hvis du ved en celle eller et markeret område peger i nederste højre hjørne, får musemarkøren form som et lille sort kors. Hvis du trækker mod højre. laver Excel kopier af området i de tilstødende celler: På samme måde kan du kopiere ned, når markeringen er vandret. Flytte og kopiere knapper I fanen Startside har du de tre knapper: Klip kopier 3

4 Kopier serier Hvis du i Excel fx skriver et månednavn og derefter trækker fx nedad med kopihåndtaget, udfylder Excel selv med de efterfølgende måneders navne. Dette kan fx også gøres med ugedage. Det er også muligt selv at oprette lister af denne slags (ikke vist her). Hvis du udfylder to celler med henholdsvis 1 og 2, markerer dem begge og trækker i kopihåndtaget, udfylder Excel med de efterfølgende tal. Du kan fx også starte med 1 og 3 i de to første celler. Excel vil derefter udfylde med spring på to i de efterfølgende celler. På denne måde kan du fx lave en kalender på et øjeblik. Formlerne har ændret sig, så de passer til den række, de befinder sig i. Det kaldes formler med relative cellereferencer, fordi de ændrer sig ved kopiering. Du kan på samme måde lave en autosum i celle B16 for Jylland tallene (markér tallene først). Klik så i celle B16 (for at ophæve markeringen) og kopier formlen to celler mod højre. Så er der lagt sammen for kolonne C og D. I kolonne E skal de enkelte måneders I alt tal nu udregnes i procent af hele året. I E4 skal du indtaste denne formel (husk at starte med lighedstegn). $- tegnet får du frem ved at holde tasten Alt Gr nede og trykke på 4-tallet på det store tastatur. Formler Excel beregner automatisk i celler, der udfyldes med formler. Hvis der rettes i en celle, der indgår i en formel, genberegner Excel (som standard) automatisk. Autosum og kopier formel (relativ cellereference) (Månedernes numre (eller navne) kan udfyldes som vist ovenfor). Autosum på fanen Startside bruges til at lægge tal sammen. Det skal være tal, som ligger i et sammenhængende område. Ellers skal der startes med lighedstegn og brug af plus. Lav en markering som på billedet ovenfor og klik på knappen Autosum.i fanen Startside Så har Excel lavet en formel og skrevet resultatet i cellen. I formellinien kan du se formlen. Man kan også skrive den selv, men Autosum er jo nemmere. Klik derefter i cellen med formlen (D4), så markeringen ophæves (dette er vigtigt, fordi du ellers om lidt ville komme til at kopiere tallene i B4 og C4 ned). Tag så fat med kopihåndtaget og træk nedad, så formlen kopieres ned for alle månederne. Resultatet ses her. $-tegnet i formlen er nødvendigt, når du om lidt kopier formlen ned. Det sørger for, at tallet 16 låses fast, fordi alle cellerne skal divideres med F16. Uden $ -tegn ville E16 blive til E17, E18..osv. Dette kaldes en absolut cellereference, fordi E16 ikke ændrer sig ved kopiering nedad. Procentformat Klik på knappen Procenttypografi, mens cellemarkøren står i E4. Denne knap ganger tallet i cellen med 100 og sætter procenttegn på. Decimaler Klik en gang på knappen Forøg decimal. Så har du én decimal på resultatet. Der øges med én decimal for hvert klik. Tilsvarende er der knappen Formindsk decimal. Kopier formel (absolut cellereference) Træk formlen ned med kopihåndtaget til og med den sidste måned. Alle celler fra D4 til D15 er divideret med D16. Når du kopierer lodret, er det altid et tal, som $-tegnet skal stå til venstre for. Hvis du kopierer vandret er det altid et bogstav, som $ -tegnet skal stå til venstre for. Arket ser nu således ud (se næste side): 4

5 Med formler ser det således ud: Kolonnebredde og rækkehøjde Du kan trække kolonnerne bredere eller smallere ved at tage fat i den tynde lodrette streg mellem to kolonneoverskrifter. Du kan justere rækkernes højder mellem to rækkenumre. Hvis du dobbeltklikker på en af disse streger, får kolonnen/rækken præcis den nødvendige størrelse. Du kan markere en eller flere kolonner ved at markere i kolonneoverskrifter. Tilsvarende gælder for rækker. Hele arket kan markeres med et klik i hjørnet. Kolonne E skal justeres, så den er bred nok til teksten Det kan du gøre ved at trække, men også således: Markér hele kolonnen, vælg Startside Formater - Kolonne - Autotilpas: Nu kan det netop være der. (Alle formler kan frembringes, hvis du vælges Office knappen - Excel indstillinger - Avanceret: I Kolonnebredde: kan du selv angive et tal for bredden (13,71 er det nuværende). Der gælder noget tilsvarende for rækker. Der skal så være mærket af i Vis Formler (det er tænd/sluk princippet). Herinde findes i øvrigt et væld af indstillinger, som man bør passe på med at ændre. Mange af dem er permanente. NB: Når du taster lighedstegn i forbindelse med formler, kommer du sikkert ind imellem til at taste Ctrl + 0 (det en kolonnebredde på 0) i stedet for Shift + 0 (som giver lighedstegn). Du kan så få kolonnen tilbage igen ved at markere hen over den og vælge Formater - Skjul og vis - Vis kolonner: 5

6 Indsætte/slette rækker og kolonner Den tomme række 2 skal slettes. Markér række 2 og vælg Slet. - Slet arkrækker. Så er den væk. I det følgende bruges projektmappen Distrikt Jylland.xlsx På tilsvarende måde kan du slette kolonner. NB: Det er jo også muligt at markere den del af arket, der ligger under række 2 og derefter trække det op. Der skal indsættes en tom kolonne til venstre i arket. Markér kolonne A (eller placér blot cellemarkøren i kolonne A) og vælg Indsæt - Indsæt arkkolonner. Så har du en tom kolonne med samme bredde som den tidligere kolonne A. Den nye kolonne kommer altså til venstre for den markerede. Hvis du markerer flere kolonner, får du et antal nye kolonner svarende til de markeredes antal. På tilsvarende måde kan du indsætte rækker.. Flet og centrer Overskriften skal stilles pænt midt for opstillingen. Læg først mærke til, at hele overskriften står i celle B1 (klik i cellen). Du kan se det i formellinien, som jo altid viser en celles indhold. Prøv at klikke i celle C1. Det står intet i denne celle (se i formellinien). Markér nu cellerne B1:F1: Vælg knappen Flet og centrer. Nu er disse celler flettet sammen til én celle og indholdet er centreret: Læg mærke til de øvrige muligheder på denne knap. Diagrammer Det er vigtigt at markere præcis det område, der skal laves diagram over, da Excel vil bruge alle markerede celler til noget i diagrammet. Markér dette område og klik i fanen Indsæt på den lille knap nederst til højre i afsnittet Diagrammer: (der kan også vælges i listerne, som er vist herover). Der kan så vælges mellem forskellige diagramtyper til venstre og derefter undertyper til højre. Herunder er set viste valgt: Dette diagram bygger vi videre på lidt senere. Du kan trække det større/ mindre i de små mærker i hjørnerne og i midten af kanterne. Du kan flytte det ved at trække fra det indvendige i diagrammet Størrelse. Flytte. NB: Når du vil markere et helt diagram, skal du klikke i det hvide område, hvor der ikke er noget andet (ellers markerer du kun en del af diagrammet). Fortsættes næste side... 6

7 Diagramværktøjer faner, som er vist her. Når et diagram er markeret, ser du Diagramværktøjerne i båndet. Der er her tre Tilføje serier (Kildedata) Lige nu er der kun én serie i diagrammet. Vi tilføjer nu nogle flere. Diagrammet skal være markeret. Vælg fanen Design og knappen Vælg data. Så vises dialogboksen Vælg datakilde: Så vises denne boks. Marker tallene til serien og klik på knappen. Så er der to serier i diagrammet. Afdeling 3 sættes ordnes på samme måde. Kvartalerne skal sættes på under den vandrette akse: De nuværende søjler er serie 1. Serierne læses lodret af Excel. Denne knap får Excel til at læse serierne vandret. Der vil i dette tilfælde blive fire serier vi arbejder videre med kun en serie: Den nuværende serie skal hedde Afdeling1: Klik på Rediger knappen (ved siden af Tilføj) og skriv et navn eller klik på den celle, hvori navnet står og klik på knappen: Klik på Rediger under Vandrette akseetiketter. Marker kvartalerne og klik på knappen. Der skal nye søjler på: Klik på Tilføj og på knappen til højre for det hvide felt under Serienavn. Klik i cellen, hvori navnet (Afdeling 2) står. Klik på knappen til højre for det hvide felt under Serieværdier.. Så er det vigtigste udført. Der er udover det viste mange andre muligheder for at pynte på diagrammer i Diagramværktøjerne. 7

8 Fra båndet Design: Layout med et enkelt klik. Her kan du skifte diagramtype. Hvis du gemmer et diagram som en skabelon, kan du efterfølgende finde i mappen Skabeloner. Farveændringer med et enkelt klik: Fra båndet Layout: Du kan i listen her vælge mellem forskellige dele af diagrammet og derefter kikke på Formater markering (du kan også højreklikke i selve diagrammet og vælge Formater.). I afsnittet Etiketter kan du indsætte en overskrift, forklaringer til akserne m. m. I afsnittet Akser kan du ændre på den lodrette og vandrette akse samt sætte flere gitterlinier på. Flere pyntemuligheder i båndet Formater: 8

9 Udskriv Klik på Office-knappen og vælg Udskriv - Udskriv. Så vises dialogboksen Udskriv. Vis udskrift Klik på Office-knappen og vælg Udskriv - Vis Udskrift. Du får så et vindue med disse værktøjer: Vælg printer her. Sideopsætning I båndet Sidelayout findes afsnittet Sideopsætning: Du kan zoome op og ned ved at klikke i dokumentet eller på zoom-knappen. Hvis du afmærker i Vis margener, kommer de viste margenlinier frem. Dem kan du trække i med musen og dermed ændre sidens margener. Klik på knappen Luk Vis udskrift for at komme tilbage til arket igen. Margener: du kan her vælge sidens margener. Retning: vælg mellem stående og liggende papirretning. Størrelse: papirets størrelse vælges her. Udskriftsområde: Her kan du vælge et eller flere områder, som herefter kan udskrives alene. Skift: Indsættelse af sideskift. Baggrund: vælg et billede. Udskriftstitler: se nedenfor. Et klik på den lille knap nederst til højre i afsnittet Sideopsætning giver dialogboksen Sideopsætning, som ses herunder. I fanen Side kan du bl.a. lægge A-4 siden ned med Liggende og på én gang gøre det hele større eller mindre ved at angive en anden procent i Juster til. I fanen Margener kan du justere de fire margener. Du kan i felterne Sidehoved og Sidefod bestemme hvor langt evt. tekst i sidehoved eller sidefod skal være fra papirets kanter. I Vandret kan du centrere det hele mellem venstre margen og højre margen. I Lodret kan du centrere det hele mellem topmargenen og bundmargenen. Fanerne Sidehoved/sidefod og Ark vises på næste side... 9

10 I fanen Sidehoved/sidefod kan du indsætte tekst og andre elementer i sidehovedet eller sidefoden: Klik på Tilpas sidehoved for at komme til sidehovedsektion en: Den består som vist af tre sektioner. Du kan skrive i dem og bruge knapperne, som hedder henholdsvis Skrifttype, Sidetal, Antal sider, Dato, Klokkeslæt, Stinavn, Filnavn, Fanenavn, Indsæt billede og Formater billede. De valgte elementer kommer i sidehovedet på papiret (sidehovedet kan ikke ses i regnearket). Her er det antydet i en Vis udskrift (med tændte margener): I fanen Ark kan du fx mærke af i Gitterlinier, så cellekanterne i det område af arket, der har indhold, også kommer på papiret (se herunder). Du kan mærke af i Række- og kolonneoverskrifter, så kolonnebogstaverne øverst i arket og rækkenumrene også komme ud på papiret. Sortering Excel sorterer i alfabetisk rækkefølge. Hvis der indgår både tekst og tal, bliver tal placeret før bogstaver, hvis der sorteres stigende (fra a - å). Hvis du markerer et område og vælger båndet Data og Sorter med mindste først, bliver kun det markerede område sorteret. Resten sker der ikke noget med. Så er en opstilling ofte ødelagt (ikke altid). Klik på Fortryd, hvis du lige har prøvet. Under denne knap findes også Sorter med største først: Markér derfor som hovedregel hele det område, der hænger sammen, hvis du sorterer. Der er en anden måde at sortere på: Markér fx. dette område. Vælg Sorter. Så ses denne dialogboks. Nederst til højre er forvalgt, at det markerede område har overskrifter (som ikke skal sorteres). Det passer jo her. Der kan sorteres på flere niveauer (Tilføj niveau). Der sorteres 100% på 1. niveau, derefter på 2. niveau osv. (som fx. en telefonbog). Prøv fx. at vælge Afdeling 3 i listen og klik på Ok. Så skulle det gerne se ud som herunder. De øvrige kolonners tal er naturligvis fulgt med, så tingene stadig passer sammen. 10

11 Formatering af regneark Projektmappen Selskabet.xlsx anvendes i det følgende. Indlæggelse af formler samt fletning og centrering af overskriften er beskrevet tidligere. Fanen Fyld: Den Flettede og centrerede overskrift har skrifttype/ størrelse (båndet Startside): Husk at markere det, du vil gøre noget ved, først. De grå områder kan markeres på én gang (markér fxførst kolonnen med måneder, slip musetasten, hold Ctrl tasten nede, marker videre og slip Ctrl og musetasten, når markeringen er lavet). Denne fyldfarve er valgt: Beskyttelse Du kan beskytte dele af arket (eller hele arket) mod ændringer. Hvis du fx. markerer talcellerne og vælger fanen Beskyttelse. Fjern markeringen i feltet Låst. Så er disse celler låst op, når du om lidt beskytter resten af arket. Vælg så listen og Du kan komme af med al formatering på én gang ved at vælge: Markér området B2:F15 og vælg: Ydre kanter. Markér C3:F15 og vælg Alle kanter. Markér C14:E14 og vælg Dobbelt bundkant. Markér alle celler med kronebeløb og vælg: Markér alle procenttallene og vælg Centreret. Klik på Ok. Prøv fx. at skrive nyt ind her: Det kan ikke lade sig gøre. Du kan rette i talcellerne, fordi de blev låst op. Arkbeskyttelsen fjernes igen med (i listen Formater) Skriv ikke en adgangskode (det kan dog være en god ide i et vigtigt regnskab) Her findes en liste over handlinger, som du kan vælge at brugerne skal kunne udføre. 11

12 Arkfaner Normalt indeholder en projektmappe (Excel fil) tre regneark. Der kan indsættes flere ark i projektmappen. I nederste venstre hjørne af vinduet finder du arkfanerne: Til venstre ses nogle bladrepile, som kan bruges, hvis der er arkfaner, som pga. pladsmangel ikke vises. Omdøbe ark Du skal højreklikke på arkets fane og vælge Omdøb i menuen. Så bliver fanen sort (markeret) Skriv så det nye navn til fanen og tast Enter. Indsætte regneark Vælg Indsæt.. I højreklikmenuen. Der kommer et vindue med forskellige valg. Klik blot Ok. Så har du i denne situation et nyt ark4. Slette ark Vælg Slet i højreklikmenuen (det kan ikke fortrydes). Flytte ark Du kan flytte et ark ved at trække det med venstre musetast holdt nede og slippe på den ønskede placering. Kopiere ark Vælg Flyt eller kopier i højreklikmenuen. Afmærk i Opret en kopi (ellers bliver det flyttet som ovenfor). Afmærk den ønskede placering i feltet Før ark: og klik Ok. Så har du en nøjagtig kopi af arket med indhold og formatering: Arket får samme navn som det oprindelige plus et tal. Markere ark Du kan markere flere ark ved at holde Ctrl tasten nede og klikke. De markerede ark bliver lyse. Markeringen ophæves igen ved at klikke på et ark, der ikke er markeret. Du kan markere alle ark ved at vælge Marker alle ark i højreklikmenuen. Ophæv ved at klikke på et ark. Når du har markering på flere ark og skriver mere ind i regnearket, er det alle de markerede ark, der skrives i (kaldet gruppeeditering). Fanefarve Vælg Fanefarve i højreklikmenuen. Vælg en farve i paletten og klik Ok. Formler på tværs af ark Du kan fortsætte et regnskab på et nyt ark. Prøv fx. at skifte til Ark 2 og skriv en tekst i celle A1. Placér så markøren i A2 og start en Autosum. Skift til Ark 1 og markér alle talcellerne. Tryk på Enter. Så skulle resultatet være: Formlen ses i formellinien: På lignende måde kan der også kopieres mellem projektmapper. 12

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Instruktør: John Holm Medhjælper-underviser?? Vi er alle frivillige i Ældre Sagen 1 Kurset er over 5 mandage 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28.

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Microsoft Excel Kodehusker

Microsoft Excel Kodehusker Side 1 af 6 En kodehusker der kan bruges til alle de koder man efterhånden får til mange ting. Åbn Excel regnearket. Gem det som Kodehusker på computeren. Regnearket består som regel af tre ark Start med

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN T r a p p e d i a g r a m Side 1

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN T r a p p e d i a g r a m Side 1 Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN 978-87-948-80-6 T r a p p e d i a g r a m Side T r a p p e d i a g r a m Side Det er yderst vigtigt, at I læser de næste tre sider med huskeregler grundigt igennem, inden

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere