Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering DJM

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Datagrundlag Deltagernes fordeling Usikkerhed BA/KA Besvarelser BA/KA kønsfordeling og rette spor BA/KA Overordnet vurdering af konservatoriet BA/KA Vurdering af medstuderende BA/KA Vurdering af undervisere og undervisning BA/KA Vurdering af de æstetiske og fysiske rammer BA/KA vurdering af øvrige tilbud Solister Solist. Overordnet vurdering af konservatoriet Solist. Vurdering af medstuderende Solist. Vurdering af undervisere og undervisning Solist. Vurdering af de æstetiske og fysiske rammer Videreuddannelse (master/diplom) Videreuddannelse. Overordnet vurdering af konservatoriet Videreuddannelse. Vurdering af medstuderende Videreuddannelse. Vurdering af undervisere og undervisning Videreuddannelse. Vurdering af de æstetiske og fysiske rammer

3 1 Indledning Hermed præsenteres resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen, som er foretaget blandt DJM s studerende. Undersøgelsen er påbegyndt i december 2008 og afsluttet i april 2009 efter udsendelse af tre rykkere til de studerende der frem til marts 2009 endnu ikke havde responderet. Den er gennemført som en internetbaseret ikke-anonym spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at afdække de studerendes tilfredshed med DJM samlet set og på en række delområder for herigennem at gøre status over de studerendes opfattelse af deres uddannelsesmæssige vilkår og følgelig at spotte udviklingsmuligheder af studiemiljøet. I nærværende rapport bringes et udvalg af de centrale blandt de samlede spørgsmål. Respondenterne er delt op i BA/KA, Videregående (diplom/master) og Solister, da de to sidstnævnte skiller sig ud som særlige grupperinger blandt konservatoriets samlede studerende og studerer på andre vilkår end BA/KA, som jo udgør det toneangivende flertal i denne sammenhæng. Svarene nedbrydes på de enkelte studieretninger (klassisk, rytmisk, AM og E-musik), årgange (BA1, BA2, BA3, KA1, KA2) og undertiden på køn og om respondenten er på rette spor mht. studievalg. I prosaen får vi først de samlede svar, sådan som BA/KA har svaret, dernæst svarene nedbrudt på studieretninger som præsenteres efter graden af tilfredshed; de mest tilfredse først. Dog er det ikke altid helt så entydigt men det kan man se på tallene. Der er i prosaen, for overskuelighedens skyld, foretaget enkelte sammenlægninger af svar, f.eks. svarene i høj grad og i meget høj grad figurerer med ét procenttal og f.eks. i mindre grad og i meget ringe grad ligeså det fremgår tydeligt. Af samme grund er ved ikke- og neutral-svarene som hovedregel udeladt i prosaen. For solisterne og videreuddannelse taler lagkagerne for sig selv. 2 Datagrundlag Undersøgelsen er foretaget blandt alle DJM s studerende (413 pr. december 2008) dvs. også EVU og dem, der evt. er på orlov samt udvekslingsstuderende. Samlet set tæller deltagerne i undersøgelsen: 188 studerende ud af 413 (45,5%) har gennemført undersøgelsen. 19 studerende ud af 413 (4,6%) har afgivet en delvis besvarelse af spørgeskemaet. I alt 207 studerende ud af alle studerende (413) har besvaret spørgeskemaet, som giver en overordnet svarprocent på 50,1%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende da undersøgelsen ikke er anonym. 3

4 2.1 Deltagernes fordeling For det samlede BA/KA har vi svarprocenterne: BA/KA Gennemført (162 ud af 332) 48,8% Delvis besvarelse (11 ud af 332) 3,3% I alt (173 ud af 332) 52.1% Indenfor de fire studieretninger (Klassisk, Rytmisk, AM og E-musik) i BA/KA uddannelserne samt hos solister og videreuddannelse (master/diplom) får vi svarprocenterne: BA/KA Klassisk Gennemført (68 ud af 154) 44,2% Delvis besvarelse (5 ud af 154) 3,2% I alt 47,4% BA/KA Rytmisk Gennemført (65 ud af 129) 50,4% Delvis besvarelse (3 ud af 129) 2,3% I alt 52,7% BA/KA AM Gennemført (18 ud af 25) 72% Delvis besvarelse (1 ud af 25) 4% I alt 76% BA/KA E-musik Gennemført (9 ud af 24) 37,5% Delvis besvarelse (2 ud af 24) 8,3% I alt 45,8% Solister Gennemført (8 ud af 27) 29,6% Delvis besvarelse (4 ud af 27) 14,8% I alt (12 ud af 27) 44,4% Videreuddannelse (master/diplom) Gennemført (18 ud af 54) 33.3 % Delvis besvarelse (4 ud af 54) 7,4% I alt (22 ud af 54) 40.1 % 2.2 Usikkerhed I en undersøgelse, hvor ikke alle har svaret vil der være en usikkerhed, der må tages i betragtning. Tages der højde for, at den samlede population er 413 studerende og dataindsamlingen har resulteret i 207 besvarelser, er der en maksimal usikkerhed på svarandelene i undersøgelsen på +4,8% gældende for de studerende samlet set, beregnet ved et 95% konfidensniveau og ved 50% andele. På samme måde er usikkerheden beregnet for: BA/KA ialt med 173 deltagere ud af 332, som resulterer i en maksimal usikkerhed på svarandelene i undersøgelsen på + 5,2% BA/KA klassisk med 73 ud af 154 som resulterer i en maksimal usikkerhed på + 8,4% BA/KA rytmisk med 68 ud af 129 som resulterer en maksimal usikkerhed på + 8,2% BA/KA AM med 19 ud af 25 som resulterer i en maksimal usikkerhed på +11,2% BA/KA E-musik med 11 ud af 24 som resulterer i en maksimal usikkerhed på + 22,2% Solister med 12 deltagere ud af 27, som giver en maksimal usikkerhed på svarandelene i undersøgelsen på +22,5% Videregående med 22 deltagere ud af 54, og her får vi en maksimal usikkerhed på svarandelene i undersøgelsen på +16,2% 4

5 3 BA/KA Besvarelser 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette spor Undertiden krydses besvarelserne med respondenternes køn og med spørgsmålet om de studerende er på det uddannelsesmæssige rette spor. Her følger de overordnede besvarelser på disse to parametre. 57. Køn BA/KA i alt Klassisk Rytmisk AM E-musik BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Videreuddannelse Solister 5

6 46. Synes du, at du uddannelsesmæssigt er på det rette spor BA/KA ialt BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang BA/KA Klassisk BA/KA Rytmisk BA/KA AM BA/KA E-musik BA/KA Mand BA/KA Kvinde Solister Videreuddannelse (Master/Diplom) 6

7 3.2 BA/KA Overordnet vurdering af konservatoriet 47. Jeg er glad for min uddannelsesinstitution BA/KA ialt 75,6% af de samlede BA/KA studerende tilkendegiver, at de er glade for DJM som uddannelsesinstitution, 7,2% er ikke glade for DJM. Klassisk Rytmisk AM E-musik Hos AM erne er 88,9% glade for DJM. På klassisk linje er 85,7% af de studerende glade, 2,8% er ikke glade. Hos E-musikerne er 66,6% glade og 33,3% neutrale. På rytmisk linje er 66,1% glade for DJM, 13,3% er ikke glade. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som ovenfor. Ja Nej Måske Ved ikke Af dem, der siger ja til at være på det rette spor er 92,4% af BA/KA respondenterne glade for DJM og 2,6% er ikke glade. Billedet er selvsagt mere negativt og broget hos dem, der svarer nej, måske og ved ikke, hvilket må tages i betragtning i vurderingen af det samlede resultat. 7

8 52. I hvor høj grad lever konservatoriet op til dine forventninger? BA/KA ialt For 66,7% af de samlede BA/KA respondenter er DJM som forventet eller bedre. For 28% er det dårligere eller meget dårligere end forventet. Det interessante er her hvilke forventninger de kommende studerende rent faktisk har og hvordan de har fået dem. Klassisk Rytmisk AM E-musik Indenfor studieretningerne er der hos AM erne 83,4% der finder DJM som forventet eller bedre og 5,6% dårligere end forventet. Dernæst har vi klassisk linie med 80% der finder DJM som forventet eller bedre, 19,6% finder det dårligere eller meget dårligere end forventet. På E-musik har vi 67,8% som forventet eller bedre, 27,9% dårligere eller meget dårligere end forventet. På Rytmisk linie mener 51,4% at DJM lever op til deres forventninger eller bedre, 42,7% finder DJM dårligere eller meget dårligere end forventet. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Fordelt på årgang skæres kagerne som ovenfor vist. Ja Nej Måske Ved ikke Af dem, der svarer ja til at være på rette spor rent uddannelsesmæssigt er der 34,7%, der finder DJM bedre eller meget bedre end forventet, 12,2% dårligere eller meget dårligere end forventet. Hos dem, der svarer nej, måske eller ved ikke er billedet selvsagt mere negativt. 8

9 51. På baggrund af dine samlede erfaringer med konservatoriet, hvor tilfreds er du så alt i alt? BA/KA ialt 69,1 % af de samlede BA/KA studerende er på baggrund af erfaringer samlet set tilfredse eller meget tilfredse med DJM overordnet betragtet, 7,1 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Klassisk Rytmisk AM E-musik Indenfor studieretningerne på BA/KA er tilfredsheden størst på AM med 88,9 % tilfredse eller meget tilfredse studerende. Dernæst har vi den klassiske linie med 78,6 % tilfredse eller meget tilfredse og 2,9% utilfredse. E-musik bidrager med 66,6% tilfredse eller meget tilfredse. Endelig har vi rytmisk linie med 57,4 % tilfredse eller meget tilfredse, 13,2% utilfredse. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Fordelt på årgang fordeler svarene sig som ovenstående lagkager viser. Ja Nej Måske Ved ikke Af dem, der svarer ja til at være på rette uddannelsesmæssige spor, er der 86,9% der er tilfredse eller meget tilfredse med DJM målt på samlede erfaringer, 2,6% er utilfredse. For nej, måske og ved ikke svarene er billedet selvsagt mere broget. 9

10 49. Konservatoriets tilbud passer til mine behov BA/KA ialt 53% af samlede BA/KA enig eller helt enig, 20,3% er uenige eller helt uenige i, at DJM s tilbud svarer til dres behov. Klassisk Rytmisk AM E-musik Ser vi på studieretninger, finder vi igen AM erne i front med 66,7% enige eller helt enige i at DJMs tilbud passer til deres behov, 11,1% er uenige. 65,7% af de klassiske studerende er enige eller helt enige, 12,8% er uenige eller helt uenige. På rytmisk linie finder vi at kun 41,2% er enige eller helt enige, 27,9% er uenige eller helt uenige. Endelig har vi E-musik med 33,3% enige eller helt enige, 22% uenige. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som ovenfor. 10

11 3.3 BA/KA Vurdering af medstuderende 1. Har du det godt sammen med dine studiekammerater? BA/KA ialt Forholdet til sine medstuderende er selvsagt en vigtig parameter for de studerendes velbefindende på en uddannelsesinstitution. 77,4% af respondenterne svarer at de i høj eller meget høj grad har det godt med deres studiekammerater. 17,9% svarer i nogen grad og 4,6% i mindre grad. Klassisk Rytmisk AM E-musik På studieretninger fordeler tallene sig sådan at 100% af E-musikerne i høj eller meget høj grad har det godt sammen med deres studiekammerater. På rytmisk linie svarer 79,4% i høj eller meget høj grad, 13,2% i nogen grad og 7,4% i mindre grad. På klassisk linie siger 78,6% i høj eller meget høj, 18,6% i nogen grad og 2,9% i mindre grad. Hos AM erne svarer 77,8% i høj eller meget høj grad, 22,2% i nogen grad. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som ovenfor. Mand Kvinde Kønnene fordeler sig som herover. 11

12 2. Er I som studerende gode til at arbejde sammen omkring det faglige? Hvad angår vurderingen af det faglige samarbejde er der 50,9% på BA/KA som vurderer at de studerende i høj eller meget høj grad er gode til at arbejde sammen, 34,1% i nogen grad, 14,4% i mindre eller meget ringe grad. Klassisk Rytmisk AM E-musik Ser man på studieretning mener 72,3% af AM erne at de studerende i høj eller meget høj grad er gode til at arbejde sammen om det faglige. 11,1% i nogen grad, 16,7% i mindre grad. Blandt E-musikerne siger 66,7% i høj grad og 33,3% i mindre grad. Af de klassiske studerende svarer 58,6% at de studerende i høj eller meget høj grad er gode til fagligt samarbejde. 30% svarer i nogen grad, mens 11,4% svarer i mindre eller meget ringe grad. På rytmisk linie svarer 36,7% i høj eller meget høj grad, 44,1% i nogen grad, 17,6% i mindre eller meget ringe grad. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Tallene fordeler sig på årgangene som det fremgår ovenfor. 12

13 Kvinde Mand Ser man på kønsfordelingen mener 58,1% af kvinderne at de studerende i høj grad er gode til at arbejde sammen om det faglige, 27% mener i nogen grad, 13,5% i mindre grad. Hos mændene svarer 46,7% i høj eller meget høj grad, 39,6% i nogen grad, 14,3% i mindre eller meget ringe grad. Ja Nej Måske Ved ikke Ud fra opfattelsen af, hvorvidt de studerende er havnet på rette hylde mht. studievalg fordeler svarene sig vedr. samarbejdet omkring det faglige sådan, at for jasigernes vedkommende mener 62,6% i høj eller meget høj grad, at de studerende er gode til at arbejde sammen om det faglige, 28,7% i nogen grad, 14,3% i mindre eller meget ringe grad. For nejsigernes vedkommende svarer kun 12,5% i høj eller meget høj grad, 50% i nogen grad, 37,5% i mindre eller meget ringe grad. Af dem, som måske er havnet på rette hylde svarer 28,2% i høj eller meget høj grad, 46,2% i nogen grad og 25,7% svarer i mindre eller meget ringe grad. Endelig er der en mindre gruppe, der ikke ved om de er havnet på rette hylde. Ud af dem svarer 33,3% i høj grad, 16,7% i nogen grad og 50% i mindre grad. 13

14 3. Er I som studerende gode til at hjælpe og støtte hinanden, når der er behov for det? BA/KA ialt 56,7% mener at de BA/KA studerende i høj eller meget høj grad er gode til at hjælpe og støtte hinanden når der er behov for det. 31,2% siger i nogen grad, mens 9,9% i mindre eller meget ringe grad. Klassisk Rytmisk AM E-musik I vurderingen om de studerende er gode til at hjælpe og støtte hinanden når der er behov for det, svarer 77,8% af E-musikerne i høj eller meget høj grad og 22% i nogen grad. På klassisk linje svarer 62,9% i høj eller meget høj grad, 32,9% i nogen grad, 2,8% i mindre eller meget ringe grad. På rytmisk linje mener 50% af respondenterne i høj eller meget høj grad at de er gode til at hjælpe og støtte hinanden, 27,9% siger i nogen grad, 17,7% i mindre eller meget ringe grad. Hos AM erne svarer 50% i høj eller meget høj grad, 44,4% i nogen grad, 5,6% i mindre grad. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som ovenfor. 14

15 4. Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en eller flere andre studerende? BA/KA ialt Inden for de sidste 2 måneder har 2,9% af BA/KA respondenterne oplevet at føle sig mobbet en enkelt gang, 2,3% en gang imellem. 1,2% ved ikke. 93,6% svarer nej. Dvs. der er 7,4% af respondenterne der ikke kan svare nej til, at de ikke har oplevet at føle sig mobbet af en medstuderende indenfor de sidste to måneder (ultimo 2008). Klassisk Rytmisk AM E-musik Inden for studieretningerne svarer 100% på AM og E-musik nej til inden for de seneste 2 måneder at have følt sig mobbet at sine medstuderende. På rytmisk linje svarer 2,9% ja til at være blevet mobbet en enkelt gang, 1,5% en gang imellem, 94,1% svarer nej og 1,5% ved ikke. På klassisk linje er der 2,9% der indenfor de seneste 2 måneder har oplevet at være blevet mobbet af en eller flere andre studerende, 4,3% har oplevet det en gang imellem, 91,4% svarer nej til at have haft sådanne oplevelser og 1,4% ved ikke. Mand Kvinde Hos mændene svarer 1,1% ja til at være blevet mobbet en gang imellem, 1,1% en enkelt gang, 96,7% har ikke oplevet at blive mobbet og 1,1% ved ikke. Blandt kvinderne er der 4,1% der i løbet af de seneste 2 måneder (ultimo 2008) oplevet at blive mobbet en gang imellem, 4,1% en enkelt gang, 90,5% svarer nej til at være blevet mobbet og 1,4% ved ikke. 15

16 BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang 3.4 BA/KA Vurdering af undervisere og undervisning 21. Samlet vurdering af dine undervisere? BA/KA ialt I en overordnet vurdering mener 75,8% af de studerende at underviserne er gode eller meget gode. 22,9% siger nogenlunde og 1,2% at de er dårlige. Klassisk Rytmisk AM E-musik 84,3% på klassisk linje mener ud fra en samlet vurdering at deres undervisere er gode eller meget gode, 15,7 siger nogenlunde gode. 83,3% på AM linjen mener at deres undervisere er gode eller meget gode, 16,7% siger nogenlunde. På rytmisk linje finder 70,6% af respondenterne, at deres undervisere er gode eller meget gode, 26,5% siger nogenlunde og 2,9% finder deres undervisere dårlige. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Ovenstående viser tilfredsheden fordelt på årgang. 16

17 Mand Kvinde 85,2% af kvinderne finder ud fra en samlet vurdering at deres undervisere er gode eller meget gode, 13,5% siger nogenlunde og 1,4% siger dårlige. Hos mændene synes 60,3% at deres undervisere er gode eller meget gode, 28,6% nogenlunde og 1,1% dårlige. Ja Nej Måske Ved ikke Om man uddannelsesmæssigt er på rette spor er af stor betydning for ens vurderinger fagligt såvel som socialt. Blandt dem, der siger ja til at være på rette spor mener 87,8% at deres undervisere er gode eller meget gode, 12,2% siger nogenlunde. Hos nejsigerne (ganske få i antal) mener 12,5% at deres undervisere er gode. Af de som siger måske, er der 59% som finder underviserne gode eller meget gode og 41% siger nogenlunde. Af dem, der ikke ved (ganske få i antal) om de uddannelsesmæssigt er havnet det rette sted, mener 50% at underviserne samlet set er gode eller meget gode og 50% siger nogenlunde. 14. Oplever du, at der generelt er en positiv social kontakt mellem undervisere og studerende? 78,3% af de samlede BA/KA oplever, at der generelt er en positiv social kontakt mellem undervisere og studerende. 18,8% siger i nogen grad, 2,4% i mindre eller ringe. 17

18 Klassisk Rytmisk AM E-musik På AM linjen mener 88,9% i høj eller meget høj grad, at der generelt er en positiv social kontakt mellem undervisere og studerende, 11,1% mener i nogen grad. Hos E-musikerne mener 77,8% at der i høj eller meget høj grad er en positiv kontakt, 22,2% mener det i nogen grad. Blandt de rytmiske studerende mener 77,9% at kontakten i høj eller meget høj grad er positiv, 20,6% i nogen grad, 1,5% vurderer den i mindre grad positiv. På klassisk linje synes 77,1% at kontakten i høj eller meget høj grad er positiv, 17,1% siger i nogen grad positiv, 4,3% finder kontakten underviserne og de studerende imellem i mindre eller meget ringe grad positiv. Mand Kvinde Mellem kønnene fordeler besvarelserne sig sådan at 80,2% at de mandlige studerende oplever en generel positiv social kontakt med underviserne, 17,6% mener i nogen grad 2,2% siger i mindre eller meget ringe grad. Blandt kvinderne vurderer 77,1% kontakten værende i høj eller meget høj grad positiv, 18,9% mener det i nogen grad, 2,7% siger i mindre grad positiv og 1,4% ved ikke. 6. Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en underviser på DJM? 2,9% af BA/KA svarer at de en enkelt gang har oplevet at blive mobbet af en underviser. 2,9% svarer at det er sket en gang imellem. 1,7% ved ikke og 92,5% svarer nej. 18

19 Klassisk Rytmisk AM E-musik Hos E-musikerne svarer alle nej til indenfor de seneste to måneder (ultimo 2008) at have følt sig mobbet af en underviser. På klassisk linje har 90% har ikke haft oplevelsen, 4,3% har oplevet det en gang imellem, 2,9% en enkelt gang og 2,9% ved ikke. Hos AM erne finder vi 94,4% der svarer nej til at have følt sig mobbet af en underviser, 5,6% der svarer ja. Blandt de rytmiske studerende har 92,6% ikke følt sig mobbet af en underviser, 1,5% har indenfor de seneste 2 måneder oplevet det en gang imellem, 4,4% en enkelt gang, og 1,5% ved ikke. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Fordelt på årgang ser det ud som herover. Mand Kvinde Hos mændene svarer 96,7 svarer nej til at have følt sig mobbet af en underviser i løbet af de seneste par måneder (ultimo 2008), 1,1% svarer ja en gang imellem, 1,1% en enkelt gang, 1,1% ved ikke. Blandt kvinderne svarer 86,5% nej til at have følt sig mobbet af en underviser i løbet af de seneste par måneder, 5,4% svarer en gang imellem, 5,4% en enkelt gang, 2,7% ved ikke. 19

20 48. Jeg udvikler mig fagligt ved at gå på konservatoriet BA/KA ialt Klassisk Rytmisk AM E-musik BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Ja Nej Måske Ved ikke Ud af dem, der svarer ja til at være på det uddannelsesmæssige rette spor svarer 95,7% at de udvikler sig fagligt ved at gå på DJM. Hos dem, der svarer Nej, Måske eller ved ikke er billedet mere broget og selvsagt mest negativt hos dem, der svarer Nej, der dog er ganske få i antal. 20

21 12. Synes du, at dine undervisere motiverer dig fagligt? BA/KA ialt 52,3% af de studerende føler sig i høj eller meget høj grad fagligt motiveret af underviserne, 34,1% i nogen grad og 13,5% i mindre eller meget ringe grad. Klassisk Rytmisk AM E-musik Hos AM erne mener 66,7% af de studerende i høj eller meget høj grad at deres undervisere motiverer dem fagligt, 27,8% mener i nogen grad, 5,6% i mindre grad. På klassisk linje siger 60% i høj eller meget høj grad, 32,9% i nogen grad, 7,1% svarer i mindre eller meget ringe grad. Hos E-musikerne svarer 55,5% i høj eller meget høj grad, 11,1% i nogen grad, 33,3% i mindre eller meget ringe grad. På rytmisk linje synes 42,7% at underviserne i høj eller meget høj grad motiverer dem fagligt, 39,7% synes det i nogen grad, 17,6% i mindre eller meget ringe grad. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som herover. 21

22 Mand Kvinde Ser man på kønsfordelingen på dette spørgsmål finder man at 60,8% af kvinderne synes at underviserne i høj eller meget høj grad motiverer dem fagligt, 29,7% synes i nogen grad, 9,5% i mindre eller meget ringe grad. Blandt mændene synes 47,3% at underviserne i høj eller meget høj grad motiverer dem fagligt, 37,4% synes i nogen grad dette er tilfældet, 15,4% synes i mindre eller meget ringe grad. Ja Nej Måske Ved ikke Ud af dem, der svarer ja til at være på rette spor svarer 65,2% at de i høj eller meget høj grad synes at underviserne motiverer dem fagligt, 28,7% siger i nogen grad og 6,1% i mindre eller meget ringe grad. Vurderingerne er selvsagt mere negative hos dem, der svarer nej, måske eller ved ikke. 22

23 13. Giver underviserne efter din mening brugbar tilbagemelding på din faglige indsats? BA/KA ialt 43,5% af de studerende mener i høj eller meget høj grad at undervisernes tilbagemeldinger på faglig indsats er brugbar. 37,6% siger i nogen grad og 18,8% finder i mindre eller meget ringe grad undervisernes tilbagemeldinger anvendelige. Klassisk Rytmisk AM E-musik Blandt AM erne mener 61,1% at underviserne i høj grad giver brugbar tilbagemelding på faglig indsats, 22,2% siger i nogen grad, 16,7% men erat dette er tilfældet i mindre eller meget ringe grad. På klassisk linje siger 55,7% i høj eller meget høj grad, 34,3% i nogen grad, 10% i mindre eller meget ringe grad. Hos E-musikerne svarer 33,3% i høj grad, 33,3% i nogen grad og 33,3% i mindre grad. På rytmisk linje synes 28% i høj eller meget høj grad at undervisernes faglige tilbagemeldinger er brugbare, 47,1% i nogen grad og 10% i mindre eller meget ringe grad. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene ser tallene ud som herover. 23

24 Mand Kvinde Blandt kønnene mener 51,4% af kvinderne at de i høj eller meget høj grad kan bruge undervisernes tilbagemeldinger på faglig indsats, 31,1% siger i nogen grad, 17,6% i mindre eller meget ringe grad. Hos mændene siger 37,4% i høj eller meget høj grad, 44% i nogen grad, 18,7% i mindre eller meget ringe grad. 3.5 BA/KA Vurdering af de æstetiske og fysiske rammer 30. Samlet vurdering af de æstetiske og fysiske rammer? BA/KA ialt Den samlede BA/KA besvarelse viser at 58,6% af de studerende finder de æstetiske og fysiske rammer gode eller meget gode, 33,1% nogenlunde og 7,7% mener, at de er dårlige eller meget dårlige. 24

25 Klassisk Rytmisk AM E-musik Fordelt på studieretninger ser vi at 70% af de klassiske studerende finder de æstetiske og fysiske rammer gode eller meget gode, 27,1% nogenlunde, 1,4% synes de er meget dårlige. Blandt AM erne synes 66,7% af de studerende, at de er gode eller meget gode og 33,3% synes de er nogenlunde. Hos E-musikerne finder 66,6% rammerne gode eller meget gode, 11,1% siger nogenlunde, 22,2% mener de er dårlige. På rytmisk linje mener 44,2% af de studerende at de æstetiske og fysiske rammer er gode eller meget gode, 41,2% siger nogenlunde, mens 14,7% mener de er dårlige eller meget dårlige. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler svarene sig som ovenfor. 25

26 28. Er du tilfreds med koncertfaciliteterne? Blandt de samlede studerende på BA/KA er 63,9% i høj eller meget høj grad tilfredse med koncertfaciliteterne, 21,9% i nogen grad, 13% i mindre eller meget ringe grad og 1,2% ved ikke. Klassisk Rytmisk AM E-musik Hos AM erne er 77,8% af de studerende i høj eller meget høj grad tilfredse med koncertfaciliteterne og 16,7% er i nogen grad tilfredse. På klassisk linje er 68,6% af respondenterne i høj eller meget høj grad tilfredse, 20% er i nogen grad tilfredse, 10% er i mindre eller meget ringe grad tilfredse. På rytmisk linje er 58,8% i høj eller meget høj grad tilfredse, 22,1% i nogen grad tilfredse og 19,2% i mindre eller meget ringe grad tilfredse. For E-musikernes vedkommende er 55,5% i høj eller meget høj grad tilfredse med koncertfaciliteterne, 22,2% er i nogen grad tilfredse og 22,2% i mindre grad tilfredse. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang Som ovenstående fordeler tilfredsheden sig på årgangene. 26

27 29. Er du tilfreds med undervisningslokalerne? BA/KA ialt 63,4% er i høj eller meget høj grad tilfredse med undervisningslokalerne, 23,1% i nogen grad og 13,4% i mindre eller meget ringe grad. Klassisk Rytmisk AM E-musik På AM linjen er 77,8% af respondenterne i høj eller meget høj grad tilfredse med undervisningslokalerne, 16,7% i nogen grad tilfredse og 5,6% i mindre grad tilfredse. På klassisk linje er 70% tilfredse, 17, 1% i nogen grad tilfredse, 12,9% i mindre eller meget ringe grad tilfredse. På E-musik finder vi 66,6% tilfredse, 11,1% i nogen grad tilfredse og 22,2% i mindre grad tilfredse. På rytmisk linje har vi 53% der i høj eller meget høj grad er tilfredse, 32,4% i nogen grad tilfredse og 14,8% i mindre eller meget ringe grad tilfredse. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som ovenfor. 27

28 37. Er du tilfreds med øvefaciliteterne? BA/KA ialt 56,6% af de samlede studerende på BA/KA mener i høj eller meget høj grad, at øvefaciliteterne er tilfredsstillende. 31,5% mener i nogen grad tilfredsstillende mens 10,2% finder dem i mindre eller meget ringe grad tilfredsstillende. Klassisk Rytmisk AM E-musik På klassisk linje er 64,3% af de studerende i høj eller meget høj grad tilfredse med øvefaciliteterne, 22,6% er i nogen grad tilfredse, 11,5% i mindre eller meget ringe grad tilfredse. Blandt de rytmiske studerende er 51,4% i høj eller meget høj grad tilfredse, 38,2% i nogen grad, 10,3% i mindre eller meget ringe grad tilfredse. Hos AM erne er 50% i høj eller meget høj grad tilfredse, 44,4% i nogen grad og 5,6% i mindre grad tilfredse. Blandt E- musikerne finder vi 44,4% som i høj eller meget høj grad er tilfredse med øvefaciliteterne, 33,3% i nogen grad, 11,1% i mindre grad. BA 1. årgang BA 2. årgang BA 3. årgang KA 1. årgang KA 2. årgang På årgangene fordeler tallene sig som ovenfor. 28

29 3.6 BA/KA vurdering af øvrige tilbud Svarene præsenteret på de følgende sider om de øvrige tilbud skal læses sådan, at brugen (Bruger du?) er overskriften på lagkagerne. Graden af tilfredshed (Er du tilfreds med?) udtrykkes ved farverne i lagkagerne. Dermed får vi koblet brugsfrekvens og tilfredshedsgrad, der fortæller hvor tilfredse eller utilfredse de studerende er, sammenholdt med i hvilken grad de benytter sig af pågældende tilbud. 33. Er du tilfreds med den studievejledning, du har modtaget? Krydset med: 32. Bruger du studievejledningen? I alt Ja, til faglig/studieteknisk vejledning Ja, til social/personlig vejledning Ja, til erhvervsvejledning Nej 29

30 35. Er du tilfreds med bookingsystemet? Krydset med: 34. Bruger du bookingsystemet? BA/KA i alt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget ringe grad Ved ikke 30

31 37. Er du tilfreds med øvefaciliteterne? Krydset med: 36. Bruger du øvefaciliteterne? I alt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget ringe grad Ved ikke 31

32 39. Er du tilfreds med Biblioteket? Krydset med: 38. Bruger du Biblioteket? I alt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget ringe grad Ved ikke 32

33 41. Er du tilfreds med IT-Lab? Krydset med: 40. Bruger du IT-Lab? I alt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget ringe grad Ved ikke 33

34 43. Er du tilfreds med kantinen? Krydset med: 42. Bruger du kantinen? I alt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget ringe grad Ved ikke 34

35 4 Solister 4.1 Solist. Overordnet vurdering af konservatoriet 47. Jeg er glad for min uddannelsesinstitution 52. I hvor høj grad lever konservatoriet op til dine forventninger? 51. På baggrund af dine samlede erfaringer med konservatoriet, hvor tilfreds er du så alt i alt? Er du enig eller uenig? Konservatoriets tilbud passer til mine behov 35

36 4.2 Solist. Vurdering af medstuderende 1. Har du det godt sammen med dine studiekammerater? 2. Er I som studerende gode til at arbejde sammen omkring det faglige? 3. Er I som studerende gode til at hjælpe og støtte hinanden, når der er behov for det? 4. Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en eller flere andre studerende? 36

37 4.3 Solist. Vurdering af undervisere og undervisning 21. Samlet vurdering af dine undervisere? 14. Oplever du, at der generelt er en positiv social kontakt mellem undervisere og studerende? 6. Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en underviser på uddannelsesinstitutionen? 48. Jeg udvikler mig fagligt ved at gå på konservatoriet 37

38 12. Synes du, at dine undervisere motiverer dig fagligt? 13. Giver underviserne efter din mening brugbar tilbagemelding på din faglige indsats? 4.4 Solist. Vurdering af de æstetiske og fysiske rammer 30. Samlet vurdering af de æstetiske og fysiske rammer? 28. Er du tilfreds med koncertfaciliteterne? 38

39 29. Er du tilfreds med undervisningslokalerne? 37. Er du tilfreds med øvefaciliteterne? 39

40 5 Videreuddannelse (master/diplom) 5.1 Videreuddannelse. Overordnet vurdering af konservatoriet Er du enig eller uenig? Jeg er glad for min uddannelsesinstitution 52. I hvor høj grad lever konservatoriet op til dine forventninger? 51. På baggrund af dine samlede erfaringer med konservatoriet, hvor tilfreds er du så alt i alt? 49. Konservatoriets tilbud passer til mine behov 40

41 5.2 Videreuddannelse. Vurdering af medstuderende 1. Har du det godt sammen med dine studiekammerater? 2. Er I som studerende gode til at arbejde sammen omkring det faglige? 3. Er I som studerende gode til at hjælpe og støtte hinanden, når der er behov for det? 4. Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en eller flere andre studerende? 41

42 5.3 Videreuddannelse. Vurdering af undervisere og undervisning 21. Samlet vurdering af dine undervisere? 14. Oplever du, at der generelt er en positiv social kontakt mellem undervisere og studerende? 6. Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en underviser på uddannelsesinstitutionen? 48. Jeg udvikler mig fagligt ved at gå på konservatoriet 42

43 12. Synes du, at dine undervisere motiverer dig fagligt? 13. Giver underviserne efter din mening brugbar tilbagemelding på din faglige indsats? 5.4 Videreuddannelse. Vurdering af de æstetiske og fysiske rammer 30. Samlet vurdering af de æstetiske og fysiske rammer? 28. Er du tilfreds med koncertfaciliteterne? 43

44 29. Er du tilfreds med undervisningslokalerne? 37. Er du tilfreds med øvefaciliteterne? 44

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aalborg April Antal besvarelser: 31 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Indledning I foråret 2019 foretog Svendborg Kommune en kundeundersøgelse med fokus på borgernes opfattelse af maden fra Det Gode Madhus ud fra følgende punkter: 1.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom For og imod åbenhed Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom. Alle respondenter har indledningsvis

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse December Professionshøjskolen Tillæg til Rapporten Svarprocent: % (2/4) Semestre/Hold på [1] >=: meget god vurdering -: god vurdering -: lav til middel vurdering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Nedenstående er en oversigt over fokusområder i undervisningsmiljøvurderingen for CKU i Viborg og Skive Kommuner i 2011. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006. Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

Undervisningsmiljøvurdering 2006. Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Undervisningsmiljøvurdering 2006 Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Juni 2006 1 Del I: De studerendes vurdering af undervisningsmiljøet 1. Indledning 1.2. Svarprocent 1.3. Svarprocent fordelt

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Produktion TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Indledning I løbet af foråret 2014 er der på Tønder Gymnasium gennemført en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø omfattende det fysiske,

Læs mere

Notat Rekrutteringsevaluering 2016

Notat Rekrutteringsevaluering 2016 Notat Rekrutteringsevaluering 2016 Indledning Rekrutteringsevalueringen for optag sommer 2016 blev udsendt d. 18. november til 66 responder på BA1 og 60 respondenter på KA1. Evalueringen blev lukket d.

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

CVU Midt-Vest Undervisningsmiljøundersøgelsen efteråret 2007 Tabelsamling

CVU Midt-Vest Undervisningsmiljøundersøgelsen efteråret 2007 Tabelsamling CVU Midt-Vest Undervisningsmiljøundersøgelsen efteråret 2007 Tabelsamling 2007-10-17/has 2 Datagrundlag besvarelsesprocenter på sstederne Antal Studerende/ Svarprocent besvarelser kursister i alt Animation

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Ingeniøruddannelserne på SDU TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune OKTOBER 2014 Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune ÆLDRE OG ENSOMHED 2 ÆLDRE OG ENSOMHED 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ensomhed i Nordfyns Kommune... 6 2.1 Hvad

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere