SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. 2 Politiet i lokalsamfundet Politiets rolle i lokalsamfundet 3 Strategi for samarbejdet i lokalsamfundet 3.1 Generel strategi og samarbejdsprincipper for samarbejdet. 3.2 Strategisk kriminalpræventiv indsats 3.4 Fokus og indsatsområder 4 Samarbejdspartnere 4.1 Kredsråd 4.2 Lokalråd 4.3 Kommunerne SSP samarbejdet 4.4 Andre offentlige myndigheder 4.5 Foreninger og Interesseorganisationer 5. Færdsel og trafiksikkerhed 6. Beredskabsmyndigheder krisehåndtering og ulykker 7. Information gennem medier og lokalpresse Samspil med medier og lokalpresse 1

2 Forord I forbindelse med politireformen blev Danmark den 1. januar 2007 delt op i 12 nye, store politikredse, hvoraf Sydøstjyllands Politi er én af disse politikredse. Politikredsen består geografisk af kommunerne, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding. På samme tid, som følge af kommunalreformen, er kommunerne blevet større og har overtaget en lang række opgaver fra andre myndigheder. Et styrket samarbejde er derfor blevet nødvendigt, og i Sydøstjylland har politi og kommuner besluttet sig for i fællesskab på en visionær måde at have fokus på det tætte samarbejde. Politi og kommuner har på den baggrund formuleret visionen, PARTNERSKAB I ET TRYGT SAMFUND. Det nye samarbejde skal sikre udveksling af ideer og lokale aktører bedre muligheder for at få gennemført konkrete projekter. 1: Indledning Kommunalreformen og politikredsreformen har resulteret i store forandringer for både kommune og politi og borgerne. I Sydøstjylland har det som nævnt resulteret i Sydøstjyllands Politikreds, som består af kommunerne: Skanderborg Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia Kolding 2

3 I den nye politikreds skal vi finde den bedste måde at organisere vores samarbejde på. Det skal ske i respekt for de eksisterende og velfungerende samarbejdsfora, og på en måde, så vi bedst udnytter de ressourcer, som er til rådighed. For Sydøstjyllands politi er det vigtigt at opretholde en lokal tilknytning med et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Samarbejdet mellem kommunerne og politiet er reguleret af retsplejeloven, som bl.a. siger, at der for hver politikreds skal oprettes et kredsråd, som består af borgmestrene for kommunerne i kredsen og med politidirektøren som formand. Retsplejelovens 111 I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene for de kommuner, der er i kredsen. Kredsrådet skal hvert år udarbejde en samarbejdsplan og det er den, du sidder med her. Samarbejdsplanen beskriver politiets organisering i lokalsamfundet og hvordan samarbejdet er organiseret i politikredsen. Planen behandler de væsentligste lokale samarbejdspartnere og samarbejdsfora, bl.a. det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og de enkelte kommuner. Planen indeholder endvidere principper for samarbejdet og en beskrivelse af fokus- og indsatsområder. 2: Politiet i lokalsamfundet Det er vigtigt, at Sydøstjyllands politi bliver ved med at have en lokal tilknytning, så de ansatte i politiet kan bevare et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Lokalkendskab har erfaringsmæssigt ofte stor betydning for den politimæssige indsats mod den slags kriminalitet, som generelt er mest generende for borgerne i hverdagen, f.eks. indbrud, vold, hærværk og spirituskørsel. 3

4 I Sydøstjylland politi er lokalpolitiet derfor kredsens basis. Lokalpolitiet holder til på de seks politistationer i Horsens, Vejle, Kolding, Fredericia, Skanderborg og Billund. Der ligger altså en politistation i hver af de nye kommuner, bortset fra Hedensted kommune, som indgår i Horsens lokalpolitis område. Hovedstationen med de centrale støttefunktioner ligger i Horsens. Lokalpolitiet varetager en stor del af de politiopgaver, der indebærer umiddelbar kontakt mellem borgerne og politiet. Lokalpolitiet står også for de løbende formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund mv. Det gælder f.eks. deltagelse i lokalrådet, SSP-samarbejdet og andet kriminalitetsforebyggende arbejde samt efterforskning af kriminalitet, som er særligt knyttet til et lokalmiljø. Det er også af stor betydning for den præventive indsats, at politiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele og landsbysamfund mv. og til forskellige strømninger i lokale befolkningsgrupper. Lokalpolitiet er med til at sikre den nære kontakt mellem politiet og lokalsamfundet, ikke mindst kommunerne. Den daglige leder af den enkelte lokalpolitienhed har mulighed for at tage hensyn til de lokale ønsker og behov i sin prioritering og brug af lokalpolitiets ressourcer. Det skal dog ske inden for de fastsatte rammer. Lokalpolitiet får hjælp fra en række af Sydøstjylland Politi`s centrale afdelinger, som løser opgaver i hele politikredsen. Beredskabsafdelinger Nord, Midt og Syd, som holder til i Horsens, Vejle og Kolding, Vagtcentralen i Horsens, der styrer patruljering og beredskabsopgaver, Færdselsafdelingen i Vejle, Hundeafdelingen i Horsens og Kolding, Specialafdelingen med personale på alle 6 lokalpolitistationer, Efterforskningsafdeling, Horsens, der indsættes ved større efterforskninger, 4

5 Operativ planlægning og analyse (OPA), Horsens. En stabsfunktion til løsning af de politimæssige opgaver. Her ligger også den centrale forebyggelsessektion med det Kriminalpræventive Sekretariat. Anklagemyndigheden og den centrale Administration er placeret på hovedstationen i Horsens. 3. Samarbejdet i lokalsamfundet 3.1 Generel strategi og samarbejdsprincipper for samarbejdet Strategien og metoden i samarbejdet kan beskrives i form af seks samarbejdsprincipper der er som følgende: 1. Helhed og tværfaglighed 2. Partnerskaber og netværk 3. Forebyggelse 4. Hurtig og fleksibel indsats 5. Analyse og planlægning 6. Evaluering, vidensdeling og metodeudvikling 1. Helhed og tværfaglighed I de opgaver, som politi og lokalsamfundet bedst løser i et samarbejde, skal der laves helheds- og tværfaglige strategier, der sikrer, at alle relevante lokale aktører får mulighed for at deltage. På et tidligt tidspunkt skal parterne i samarbejdet afklare fordelingen af opgave og ansvar. Disse opgaver vil dels være årlige fælles fokusområder og flerårige særlige indsatsområder. 2. Partnerskaber og netværk Det lokale samarbejde styrkes ved udvidet anvendelse af partnerskaber og netværk, såsom kredsråd, lokalråd, tværfaglige udvalg, projektorganisering, samarbejdsaftaler og andre relevante mødefora. Erfaringsudveksling og samarbejde om fælles opgaver er med til at danne danne værdiskabende netværk på tværs af offentlige og private aktører. 5

6 3. Forebyggelse Forebyggelse er et generelt og fælles anliggende for lokalsamfundet, og denne indsats skal styrkes. Politiloven, Retsplejeloven og Lov om social service pålægger politiet og kommunerne at arbejde med forebyggelse som en myndighedsopgave. Politilovens 1 Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Det er kommunernes opgave at skabe en sammenhængende børnepolitik, som indeholder tidlig forebyggelse og indsats overfor særligt udsatte børn og unge. Kommunerne skal løse denne opgave i tæt sammenhæng med politiets forebyggende virksomhed Lov om social service 19, stk. 2 Kommunen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende og den målrettede indsats over for børn med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. SSP samarbejdet (Skole - Sociale myndigheder - Politi) fortsætter som krumtappen i det udførende forebyggende arbejde. Retsplejelovens 114 Politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder. 4. Hurtig og fleksibel indsats En hurtig og fleksibel indsats indgår i samarbejdsprincipperne for sikre proaktive løsninger. 6

7 5. Analyse og planlægning Planlægning og analyser af udviklingen i samfundet, ikke mindst kriminalitetsudviklingen, er et vigtigt grundlag, for at skabe fælles strategier og helhedsløsninger i lokalsamfundet. Sydøstjyllands Politi har etableret en Analyse og Planlægningsafdeling (OPA), der arbejder tværfagligt med samarbejdspartnerne om analyser, planlægning og evalueringer. 6. Evaluering, videndeling og metodeudvikling Strukturerede fælles indsatser med indbyggede evalueringer danner grundlag for fortløbende læring og udvikling af arbejdsmetoder. Disse vidensbaserede metoder søges implementeret igennem en fælles tværfaglig kompetenceudvikling. Det giver samtidig bedre mulighed for videndeling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Samarbejdsplanen evalueres årligt med henblik på justeringer i forhold til indhentede erfaringer. 3.2 Strategisk kriminalpræventiv indsats Som led i det lokale arbejde med at forebygge kriminalitet udarbejdes en strategi for den kriminalpræventive indsats over for børn og unge i kredsen. Den strategiske plan omfatter følgende emner: Den generelle indsats Særlig udsatte unge Forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet Den generelle indsats Skoler, klubber, ungdomsskoler og andre ungdomsuddannelsessteder m.v. skal medvirke i et systematisk forløb med en generel indsats, der bør finde sted løbende under børnenes og de unges opvækst 7

8 Dette omfatter oplysningskampagner, særlige SSP-dage, faste møder mellem politiets og kommunernes SSP-medarbejdere m.fl. og fælles aktiviteter som led i skolernes projektarbejde mv. Særlig udsatte unge En specifik indsats rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Lokale samarbejdspartnere som fx. klubber kan deltage i indsatsen, der også kan bestå af opsøgende gadearbejde mv. Individorienteret indsats En individorienteret indsats i forhold til unge, der allerede har begået kriminalitet, med henblik på at forebygge, at de pågældende begår ny kriminalitet. Den individorienterede indsats kan omfatte egentlig behandling. Indsatsen kan også sigte mod, at de pågældende personer får nye sociale relationer uden for deres hidtidige miljø, f.eks. ved et samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser, fritidsaktiviteter mv. Retsplejelovens 115 Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde Det er politiets centrale forebyggelsessektion, som koordinerer det kriminalpræventive arbejde for hele politikredsen. Til forebyggelsessektionen er tilknyttet et kriminalpræventivt sekretariat, som er en tværfaglig enhed bestående af medarbejdere, der stilles til rådighed for konkrete projekter. 3.5 Fokus- og indsatsområder Fokusområder for Opbygning af lokalråd, netværk og partnerskaber. Styrkelse af det forebyggende arbejde, herunder organisering af: 8

9 SSP+, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v. Samråd for unge kriminelle udbredes i alle kommuner. Forebyggelse af narkomisbrug. Unge i cyperspace, bl.a. sikker chat m.v. Forebygge radikalisering af unge. Særlige indsatsområder: Den borgervendte kriminalitet har høj prioritet i politiets indsats. Desuden udpeger den politiske flertalsaftale for politiet en række særlige indsatsområder. Følgende indsatsområder er udpeget for : Borgervendt kriminalitet Vold Indbrud i beboelse Tyveri fra biler Tyveri fra borgere Kriminelle bander Organiseret kriminalitet Prostitutionens bagmænd Dyreværnslovgivning Fodboldbøller Illegal arbejdskraft De relevante centrale- og lokale samarbejdspartnere er med til at omsætte strategien for det enkelte fokus- og indsatsområde til konkrete handlingsplaner. 9

10 Politiets lokale samarbejdspartnere indarbejder i videst muligt omfang de fælles fokus- og indsatsområder i deres virksomhedsplaner og handlingsplaner. 4. Samarbejdspartnere Politiets lokale samarbejdspartnere består overordnet af følgende grupper: Kredsråd Lokalråd Kommuner Andre offentlige myndigheder Foreninger og interesseorganisationer 4.1 Kredsråd Politidirektøren skal oprette et kredsråd bestående af borgmestrene i de kommuner, der er beliggende i politikredsen. Politidirektøren er selv formand for rådet. (jf. retsplejelovens 111) Kredsrådet i Sydøstjyllands politikreds er oprettet primo Retsplejelovens 112 Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan, jf Kredsrådet er det centrale ledelsesforum, hvor den øverste ledelse hos politi og kommuner har lejlighed til at drøfte spørgsmål af fælles interesse. 10

11 Rådet afholder minimum fire møder årligt og skal drøfte alle spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen. Det er navnlig relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes arbejde, f.eks. med hensyn til indsatsen over for truede og belastede børn og unge. Kredsrådet skal drøfte organisatoriske spørgsmål af særlig betydning for lokalsamfundet, f.eks. ændringer i stationsdistrikter og åbningstider mv. Kredsrådet skal også drøfte kriminalitetsudviklingen og den lokale kriminalitetsforebyggelse i politikredsen, og det vil ofte kunne ske på grundlag af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. Politidirektøren skal hvert år overfor kredsrådet redegøre for politiets virksomhed i det forløbne år. Politidirektøren udarbejder løbende statusrapporter og lignende til kredsrådet om den almindelige politiindsats i kredsen og/eller den konkret indsats på fokus og indsatsområderne. Koordinationsudvalget. Kredsrådet betjenes af et sekretariat. Til sekretariatet knyttes koordinationsudvalget, som er en gruppe repræsentanter for politiet og kommunerne, som har til opgave at bistå med planlægningen og forberedelsen af rådets møder. Kommunernes repræsentanter indgår ligeledes som medlemmer i de respektive lokalråd. Forretningsorden for Kredsrådet 3 Politidirektøren etablerer et sekretariat, der har ansvaret for den sekretariatsmæssige betjening af rådet. 4.2 Lokalråd. Der etableres et lokalråd for hver af politikredsens syv kommuner med det formål at virke som fremtidsorienterede partnerskaber. 11

12 Samarbejdet skal være med til at bekæmpe og forebygge kriminalitet og på den måde medvirke til at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne lokalsamfundet. Lokalrådene består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommune. Politiets medlemmer af lokalrådene er lokalpolitilederen, lederen af det lokale beredskab, leder af lokalpolitiets forebyggelses-sektion. Kommunen udpeger 3-5 repræsentanter som medlemmer af lokalrådene. Repræsentanterne er kommunale ledere på forvaltningsdirektør/chef niveau Lokalrådene drøfter spørgsmål vedrørende politiets bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet. Relevante ressourcepersoner kan deltage i et rådsmøde, når der er behov herfor, og det skønnes hensigtsmæssigt for belysningen af et givet sagsområde. Der er udarbejdet en normalforretningsorden for lokalrådene klik på linket her: Lokalrådene udarbejder en handlingsplan for arbejdet i lokalrådet. Lokalrådene skal foranledige oprettelse af et lokalråd+. Lokalråd+ Lokalrådet skal organisere og etablere lokalråd+, som er dynamiske netværk og partnerskaber i lokalsamfundet, som kan indgå i samarbejdet. Dette samarbejde vil i høj grad være projektorganiseret. 12

13 En gang om året afholder lokalrådene en tematiseret konference, hvor samarbejdspartnerne indkaldes. Det er kommunerne, der har ansvaret for at der planlægges for en årlig temadag, der bl.a. har fælles kompetenceudvikling som formål. 4.3 Kommunen. I forbindelse med kommunalreformen er der skabt færre og generelt større kommuner, som vil kunne indgå i udvikling af nye samarbejdsrelationer. Samtidig har kommunerne fået tilført en række nye opgaver og kommunernes ansvar på en række områder er blevet præciseret, herunder opgaver på det generelt forebyggende område. Der er et tæt og veletableret samarbejde mellem politiet og de forskellige sektorer og forvaltninger i kommunerne. Herunder kan nævnes: Sammenhængende børnepolitik, hvor den forebyggende indsats i forhold til børn og unge er centrale elementer i politiets og kommunens tilgang til behandlingen af visse sager. Lokale beredskabsarbejde/beredskabskommissionen. Konkrete aftaler i hver kommune om, at politiet ved tilbageholdelse, anholdelse eller afhøring af unge under 18 år i straffesager kan få kontakt med en socialrådgiver fra hjemkommunen, der kan bistå ved afhøringen og kontakten til hjemmet. Vejteknisk forvaltning om sikring af det vejtekniske anlæg for at forebygge uheld. Byplanlægningsafdelingen om forebyggelse som et led i byplanlægningen. Bevillingsnævn. SSP samarbejdet. 13

14 4.3.1 SSP Samarbejdet Det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi SSP-samarbejdet udgør krumtappen i det lokale kriminalpræventive arbejde i forhold til børn og unge. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. Samtidig er SSP-samarbejdet et velegnet forum til at afklare, hvilke muligheder for forebyggende arbejde der er lokalt for de involverede myndigheder. SSPsamarbejdet kan desuden gennem projekter være med til at modvirke, at der opstår grupper eller bander af unge med kriminel adfærd. SSP-samarbejdet omfatter også unge over 18 år (det såkaldte SSP+), og derfor indgår det som et væsentligt led i det forebyggende arbejde at samarbejde med erhvervsvirksomheder i lokalområdet om at skaffe lære eller arbejdspladser til unge, som har behov for en særlig støttende indsats. SSP-samarbejdet i Sydøstjyllands politi og de syv kommuner fortsætter og udbygges yderligere med vægt på et tæt samarbejde med hver enkelt kommune i politikredsen. 4.4 Andre offentlige myndigheder Sundhedssektoren Sygehuse, praktiserende læger, embedslægeinstitutionen m.v. PSP Samarbejde mellem socialforvaltningen, politi, og psykiatrien har til formål at afklare og afhjælpe uhensigtsmæssigheder omkring tvangsindlæggelser og udarbejde lokale aftaler om anbringelse af psykisk syge. Centre for Voldtægtsofre 14

15 Målet med samarbejdet er at sikre, at ofrene får den bedste behandling, og at politiet opklarer så mange af disse forbrydelser som muligt. Krisecentre Samarbejdet har til formål at sikre hjælp og bistand til voldsramte kvinder og familier. Endvidere skal man forsøge at forebygge, at det udvikler sig yderligere. Domstolene Samarbejdet med retskredsene i Horsens og Kolding m.m. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgsafdelinger Fængsler Arresthuse Samarbejdet skal bl.a. forebygge kriminalitet og medvirke til en resocialisering af de kriminelle. Som eksempler kan nævnes motivationsprojektet, som er et samarbejdsprojekt om kriminelle stofmisbrugere, og Samråd vedrørende kriminelle børn og unge. SKAT Politiet og SKAT arbejder meget tæt sammen i forbindelse med efterforskningen i mange sager, hvor der indgår elementer af økonomisk kriminalitet. Det kan blandt andet være: Prostitutionens bagmænd Kriminelle bander Illegal arbejdskraft Parterne ønsker at udbygge samarbejdet, så det også omfatter en forebyggende indsats. 15

16 Arbejdstilsynet Målet med dette arbejde er at holde øje med, at arbejdspladserne overholder arbejdsmiljølove og regler, og der ikke sker arbejdsulykker. I tilfælde af ulykker er opgaven at fastlægge ansvar. Uddannelsesinstitutioner Målet at få større indsigt i ungdomskulturen og den udvikling, der er med til at sætte dagsordenen blandt de unge. Formålet er, at være på forkant med udviklingen og iværksætte SSP + samarbejdet. Et andet mål i forhold til udannelsesinstitutionerne er en generel indsats for at forebygge radikalisering og misbrug blandt børn og unge generelt. UU Ungdommens Uddannelses Vejledning indgår også i dette samarbejde, idet UU følger op på frafald fra uddannelsesinstitutioner og er derfor central i forhold til ungdomsgruppen. Behandlingshjem/forsorgshjem Formålet med samarbejdet er at træffe lokale aftaler så misbrugere og hjemløse behandles på hensigtsmæssig og professionel vis. 4.5 Foreninger og Interesseorganisationer SSP-samrådet: Formålet med samarbejdet er at udbygge og understøtte SSP-området. Det veletablerede og velfungerende samarbejdsforum udbygges i dette regi, hvor man udveksler erfaringer, kompetenceudvikler, tilbyder kurser og har erfa-grupper for medlemmerne. Erfaringer fra SSP kan overføres til andre forebyggelsesprojekter og SSP-samrådet kan bruges som inspiration for andre samarbejdsfora. Offerrådgivningen Formålet med samarbejdet er blandt andet at udbrede kendskabet til offerrådgivningens arbejde med at støtte ofre eller deres pårørende, når de har været udsat for en forbrydelse. Politiet vil jævnligt afholde samarbejdsmøder med 16

17 offerrådgivningen for at aftale, hvordan befolkningen og potentielle brugere får et bedre kendskab og bedst udbytte i forhold til organisationen. Der afvikles en fælles kampagne for at udbrede kendskabet til organisationen. Herunder Information af primære samarbejdsparter for at gøre dem mere opmærksom på den hjælp, som offerrådgivningen tilbyder, således at de kan give denne information videre til ofre. Foldere omdeles til udlevering ved antræffelse af ofre for forbrydelser. Information om Offerrådgivningen via politiets hjemmeside Etniske foreninger Formålet med dette samarbejde er at holde sig ajour med udviklingen og indgå i samarbejde om løsninger på problemområder indenfor de etniske miljøer. Idrætssamvirke Organisationen kan medvirke til den forebyggende indsats ved aktivering af børn og unge i fritidsaktiviteter. Endvidere samarbejdes med klubber om sikkerhed og tryghed ved sportsbegivenheder f.eks. samarbejde med fodbold og fanklubber for at forhindre fodboldbøllers ødelæggende adfærd. NGO Der samarbejdes med NGO-organisationer bl.a. PROVEST, som medvirker ved indsatsen mod prostitutionens bagmænd. PROVEST understøtter resocialisering af prostituterede, som har været udsat for kvindehandel. Red Barnet Samarbejde om Sikker chat. Informationsmateriale udbredes via SSP samarbejdet. Erhvervsråd og næringsdrivende 17

18 Samarbejdet kan omfatte job- og aktiveringsprojekter, men herunder ligger også det mere målrettede samarbejde med respektive foreninger indenfor de forskellige brancher f.eks. restauratører, banker, landbrug, cityforeninger, storcentre m.v. Arbejdsmarkedets parter Faglige organisationer og fagforeninger indgår bl.a. i samarbejdet om at forhindre, at illegal arbejdskraft breder sig i politikredsen og samarbejdet om at forebygge og bekæmpe organiserede kriminelle bander. Desuden er målet at skaffe arbejdspladser og mentorer til unge mennesker, der er kommet på kant med loven. Natteravnene Formålet med samarbejdet med Natteravnene er at engagere lokalsamfundet og forældre i, hvad der sker i nattelivet og til fester i weekenderne. På den måde er man medvirkende til at skabe tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet. Dyreværn Der samarbejdes med dyreværnsorganisationer for at forebygge vanrøgt af dyr og sikre bedre dyrevelfærd. Boligforeninger Samarbejde med grundejerforeninger, andelsforeninger, lejerforeninger m.fl. skal medvirke til sikkerhed, tryghed og være med til forebyggelse og bekæmpelse af den borgervendte kriminalitet f.eks. tyveri fra borgere, indbrud i beboelse. 5. Færdsel og trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. Sådan er hovedoverskriften i Færdselssikkerhedkommissionens Nationale Handlingsplan. I Sydøstjyllands Politikreds bliver der også dræbt og kvæstet alt for mange personer, med store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger for pårørende og samfundet som helhed. 18

19 Det er derfor vigtigt med en fælles indsats for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Lokalt kan indsatsen oplistes i Politikontrol Vejteknik og vejenes indretning Kampagner og undervisning Videngrundlag og forskning Hovedudfordringen i de kommende år er en fælles indsats rettet mod For høj fart Spirituskørsel Manglende selebrug Ulykker med cyklister Ulykker med unge trafikanter I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er der en lang række anbefalinger (100 i alt), som indebærer en fælles koordineret indsats i et samarbejde mellem Rådet for Større færdselssikkerhed, Vejdirektoratets Færdselssikkerhedsudvalg, Kommunernes Færdselssikkerhedsudvalg og Politiet. Lokalt indebærer dette, at der etableres færdselssikkerhedsråd i alle kommuner, at der udarbejdes en trafiksikkerhedshandlingsplan, og at der afsættes et årligt budget til trafiksikkerhedsarbejdet. 4.6 Beredskabsmyndigheder krisehåndtering og ulykker Regeringen oprettede i 2005 en national operativ stab, der har til formål at styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i større kriser og ved større ulykker. 19

20 Den oprettede ligeledes en international operativ stab bestående af alle de berørte danske myndigheder for at sikre en hurtig og effektiv hjælp i situationer, hvor der er behov for at bistå et stor antal danskere i fjerne lande. I hver enkelt politikreds etableres en bred sammensat beredskabsstab med repræsentanter fra regionale og lokale beredskabsmyndigheder, der skal varetage opgaver i forbindelse med større hændelser og begivenheder samt større ulykker og katastrofer. Beredskabslovens 17: Den samlede indsats ved større skader koordineres i øvrigt af politimesteren I disse beredskabsstabe, der etableres som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af ressourcerne i politikredsen, deltager hver enkelt myndighed med egen kompetence i overensstemmelse med princippet om sektoransvaret. Politidirektøren leder arbejdet i den lokale beredsskabstab. Stabene vil tillige være et relevant forum for samarbejde og koordination af beredskabsplanlægningen på områder, hvor flere myndigheder er involveret i opgaveløsningen i større ulykker og katastrofer. Formålet med beredskabsstabene er under hensyn til sektoransvaret at etablere et planlægningsmæssigt og operativt samarbejde mellem myndigheder med ansvar og opgaver på beredskabsområdet med henblik på dels at kunne træffe beslutning om en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede tilstedeværende ressourcer i tilfælde af større hændelser, begivenheder og ved større ulykker og katastrofer. Beredsskabsstabene skal endvidere sikre en samstemt og afpasset information til pressen og befolkningen. Det fremgår af beredskabslovens 25, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab og planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen. 20

21 I forbindelse med beredskabsplanlægningen udfærdiges en risiko- og sårbarhedsvurdering for et område. Ser man på det lokale perspektiv i Sydøstjylland findes en dynamisk infrastruktur og demografi, hvor mange forskellige faktorer tilsiger at der fortløbende er behov for et velfungerende beredskab i alle dele af politikredsen. Kommunerne har ud fra risiko og sårbarhedsvurderinger udarbejdet rapporter om en risikobaseret dimensionering og har herefter organiseret redningsberedskabet m.m. I samarbejdet skal politiets og samarbejdsparternes analyser, og risiko- og sårbarhedsvurderinger sammenholdes for at kunne udvikle det samlede beredskab. Beredskabsplaner, organisering og uddannelse beredskabsenhederne, skal samordnes, så der opnås det bedst mulige samlede beredskab til at sikre en høj grad af tryg og sikkerhed i lokalsamfundet. Faktorerne som indgår i vurdering af beredskabet er mange og der indgår mange offentlige og private aktører i disse faktorer. For at konkretisere beredskabsopgaven er nogle af disse faktorer oplistet nedenfor: Terror kemiske, bakteriologiske og konventionelle angreb Naturkatastrofer - oversvømmelser, orkan, snestorm, miljøforureninger Sårbarhed i forbindelse med lokalsamfundets infrastruktur kan eksempelvis ses de oplistede faktorer i nedenstående skema. Forsyninger: El Tele Naturgas Erhvervslivet Industri Storcentre Restaurationsområdet og nattelivet 21

22 Olieindustri Kultur Koncerter Nationale kulturelle seværdigheder Forlystelsesparker Infrastruktur: Tæt befolkede byområder Jernbaner, togstationer Flyruter, lufthavne Havne, søer, fjorde, hav Vejnet, broer Offentlige institutioner sygehuse mv. 5.0 Medier og lokalpresse Politiet og kommunerne ønsker en åben og troværdig kommunikation med pressen og andre medier til borgerne, så den indsats politiet og kommunerne er sammen om fremstår tydeligt. Det betyder konkret, at information om denne samarbejdsplan sker i fællesskab. Det betyder endvidere, at indsatser og udviklingstiltag aktivt kommunikeres ud, at udtalelser underbygges med troværdig informationer, at politi og kommuner kontakter pressen med succeser, så både politi og kommuner udviser respekt og tillid til hinandens opgaveløsning. 22

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere