SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. 2 Politiet i lokalsamfundet Politiets rolle i lokalsamfundet 3 Strategi for samarbejdet i lokalsamfundet 3.1 Generel strategi og samarbejdsprincipper for samarbejdet. 3.2 Strategisk kriminalpræventiv indsats 3.4 Fokus og indsatsområder 4 Samarbejdspartnere 4.1 Kredsråd 4.2 Lokalråd 4.3 Kommunerne SSP samarbejdet 4.4 Andre offentlige myndigheder 4.5 Foreninger og Interesseorganisationer 5. Færdsel og trafiksikkerhed 6. Beredskabsmyndigheder krisehåndtering og ulykker 7. Information gennem medier og lokalpresse Samspil med medier og lokalpresse 1

2 Forord I forbindelse med politireformen blev Danmark den 1. januar 2007 delt op i 12 nye, store politikredse, hvoraf Sydøstjyllands Politi er én af disse politikredse. Politikredsen består geografisk af kommunerne, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding. På samme tid, som følge af kommunalreformen, er kommunerne blevet større og har overtaget en lang række opgaver fra andre myndigheder. Et styrket samarbejde er derfor blevet nødvendigt, og i Sydøstjylland har politi og kommuner besluttet sig for i fællesskab på en visionær måde at have fokus på det tætte samarbejde. Politi og kommuner har på den baggrund formuleret visionen, PARTNERSKAB I ET TRYGT SAMFUND. Det nye samarbejde skal sikre udveksling af ideer og lokale aktører bedre muligheder for at få gennemført konkrete projekter. 1: Indledning Kommunalreformen og politikredsreformen har resulteret i store forandringer for både kommune og politi og borgerne. I Sydøstjylland har det som nævnt resulteret i Sydøstjyllands Politikreds, som består af kommunerne: Skanderborg Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia Kolding 2

3 I den nye politikreds skal vi finde den bedste måde at organisere vores samarbejde på. Det skal ske i respekt for de eksisterende og velfungerende samarbejdsfora, og på en måde, så vi bedst udnytter de ressourcer, som er til rådighed. For Sydøstjyllands politi er det vigtigt at opretholde en lokal tilknytning med et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Samarbejdet mellem kommunerne og politiet er reguleret af retsplejeloven, som bl.a. siger, at der for hver politikreds skal oprettes et kredsråd, som består af borgmestrene for kommunerne i kredsen og med politidirektøren som formand. Retsplejelovens 111 I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene for de kommuner, der er i kredsen. Kredsrådet skal hvert år udarbejde en samarbejdsplan og det er den, du sidder med her. Samarbejdsplanen beskriver politiets organisering i lokalsamfundet og hvordan samarbejdet er organiseret i politikredsen. Planen behandler de væsentligste lokale samarbejdspartnere og samarbejdsfora, bl.a. det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og de enkelte kommuner. Planen indeholder endvidere principper for samarbejdet og en beskrivelse af fokus- og indsatsområder. 2: Politiet i lokalsamfundet Det er vigtigt, at Sydøstjyllands politi bliver ved med at have en lokal tilknytning, så de ansatte i politiet kan bevare et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Lokalkendskab har erfaringsmæssigt ofte stor betydning for den politimæssige indsats mod den slags kriminalitet, som generelt er mest generende for borgerne i hverdagen, f.eks. indbrud, vold, hærværk og spirituskørsel. 3

4 I Sydøstjylland politi er lokalpolitiet derfor kredsens basis. Lokalpolitiet holder til på de seks politistationer i Horsens, Vejle, Kolding, Fredericia, Skanderborg og Billund. Der ligger altså en politistation i hver af de nye kommuner, bortset fra Hedensted kommune, som indgår i Horsens lokalpolitis område. Hovedstationen med de centrale støttefunktioner ligger i Horsens. Lokalpolitiet varetager en stor del af de politiopgaver, der indebærer umiddelbar kontakt mellem borgerne og politiet. Lokalpolitiet står også for de løbende formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund mv. Det gælder f.eks. deltagelse i lokalrådet, SSP-samarbejdet og andet kriminalitetsforebyggende arbejde samt efterforskning af kriminalitet, som er særligt knyttet til et lokalmiljø. Det er også af stor betydning for den præventive indsats, at politiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele og landsbysamfund mv. og til forskellige strømninger i lokale befolkningsgrupper. Lokalpolitiet er med til at sikre den nære kontakt mellem politiet og lokalsamfundet, ikke mindst kommunerne. Den daglige leder af den enkelte lokalpolitienhed har mulighed for at tage hensyn til de lokale ønsker og behov i sin prioritering og brug af lokalpolitiets ressourcer. Det skal dog ske inden for de fastsatte rammer. Lokalpolitiet får hjælp fra en række af Sydøstjylland Politi`s centrale afdelinger, som løser opgaver i hele politikredsen. Beredskabsafdelinger Nord, Midt og Syd, som holder til i Horsens, Vejle og Kolding, Vagtcentralen i Horsens, der styrer patruljering og beredskabsopgaver, Færdselsafdelingen i Vejle, Hundeafdelingen i Horsens og Kolding, Specialafdelingen med personale på alle 6 lokalpolitistationer, Efterforskningsafdeling, Horsens, der indsættes ved større efterforskninger, 4

5 Operativ planlægning og analyse (OPA), Horsens. En stabsfunktion til løsning af de politimæssige opgaver. Her ligger også den centrale forebyggelsessektion med det Kriminalpræventive Sekretariat. Anklagemyndigheden og den centrale Administration er placeret på hovedstationen i Horsens. 3. Samarbejdet i lokalsamfundet 3.1 Generel strategi og samarbejdsprincipper for samarbejdet Strategien og metoden i samarbejdet kan beskrives i form af seks samarbejdsprincipper der er som følgende: 1. Helhed og tværfaglighed 2. Partnerskaber og netværk 3. Forebyggelse 4. Hurtig og fleksibel indsats 5. Analyse og planlægning 6. Evaluering, vidensdeling og metodeudvikling 1. Helhed og tværfaglighed I de opgaver, som politi og lokalsamfundet bedst løser i et samarbejde, skal der laves helheds- og tværfaglige strategier, der sikrer, at alle relevante lokale aktører får mulighed for at deltage. På et tidligt tidspunkt skal parterne i samarbejdet afklare fordelingen af opgave og ansvar. Disse opgaver vil dels være årlige fælles fokusområder og flerårige særlige indsatsområder. 2. Partnerskaber og netværk Det lokale samarbejde styrkes ved udvidet anvendelse af partnerskaber og netværk, såsom kredsråd, lokalråd, tværfaglige udvalg, projektorganisering, samarbejdsaftaler og andre relevante mødefora. Erfaringsudveksling og samarbejde om fælles opgaver er med til at danne danne værdiskabende netværk på tværs af offentlige og private aktører. 5

6 3. Forebyggelse Forebyggelse er et generelt og fælles anliggende for lokalsamfundet, og denne indsats skal styrkes. Politiloven, Retsplejeloven og Lov om social service pålægger politiet og kommunerne at arbejde med forebyggelse som en myndighedsopgave. Politilovens 1 Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Det er kommunernes opgave at skabe en sammenhængende børnepolitik, som indeholder tidlig forebyggelse og indsats overfor særligt udsatte børn og unge. Kommunerne skal løse denne opgave i tæt sammenhæng med politiets forebyggende virksomhed Lov om social service 19, stk. 2 Kommunen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende og den målrettede indsats over for børn med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. SSP samarbejdet (Skole - Sociale myndigheder - Politi) fortsætter som krumtappen i det udførende forebyggende arbejde. Retsplejelovens 114 Politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder. 4. Hurtig og fleksibel indsats En hurtig og fleksibel indsats indgår i samarbejdsprincipperne for sikre proaktive løsninger. 6

7 5. Analyse og planlægning Planlægning og analyser af udviklingen i samfundet, ikke mindst kriminalitetsudviklingen, er et vigtigt grundlag, for at skabe fælles strategier og helhedsløsninger i lokalsamfundet. Sydøstjyllands Politi har etableret en Analyse og Planlægningsafdeling (OPA), der arbejder tværfagligt med samarbejdspartnerne om analyser, planlægning og evalueringer. 6. Evaluering, videndeling og metodeudvikling Strukturerede fælles indsatser med indbyggede evalueringer danner grundlag for fortløbende læring og udvikling af arbejdsmetoder. Disse vidensbaserede metoder søges implementeret igennem en fælles tværfaglig kompetenceudvikling. Det giver samtidig bedre mulighed for videndeling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Samarbejdsplanen evalueres årligt med henblik på justeringer i forhold til indhentede erfaringer. 3.2 Strategisk kriminalpræventiv indsats Som led i det lokale arbejde med at forebygge kriminalitet udarbejdes en strategi for den kriminalpræventive indsats over for børn og unge i kredsen. Den strategiske plan omfatter følgende emner: Den generelle indsats Særlig udsatte unge Forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet Den generelle indsats Skoler, klubber, ungdomsskoler og andre ungdomsuddannelsessteder m.v. skal medvirke i et systematisk forløb med en generel indsats, der bør finde sted løbende under børnenes og de unges opvækst 7

8 Dette omfatter oplysningskampagner, særlige SSP-dage, faste møder mellem politiets og kommunernes SSP-medarbejdere m.fl. og fælles aktiviteter som led i skolernes projektarbejde mv. Særlig udsatte unge En specifik indsats rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Lokale samarbejdspartnere som fx. klubber kan deltage i indsatsen, der også kan bestå af opsøgende gadearbejde mv. Individorienteret indsats En individorienteret indsats i forhold til unge, der allerede har begået kriminalitet, med henblik på at forebygge, at de pågældende begår ny kriminalitet. Den individorienterede indsats kan omfatte egentlig behandling. Indsatsen kan også sigte mod, at de pågældende personer får nye sociale relationer uden for deres hidtidige miljø, f.eks. ved et samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser, fritidsaktiviteter mv. Retsplejelovens 115 Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde Det er politiets centrale forebyggelsessektion, som koordinerer det kriminalpræventive arbejde for hele politikredsen. Til forebyggelsessektionen er tilknyttet et kriminalpræventivt sekretariat, som er en tværfaglig enhed bestående af medarbejdere, der stilles til rådighed for konkrete projekter. 3.5 Fokus- og indsatsområder Fokusområder for Opbygning af lokalråd, netværk og partnerskaber. Styrkelse af det forebyggende arbejde, herunder organisering af: 8

9 SSP+, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v. Samråd for unge kriminelle udbredes i alle kommuner. Forebyggelse af narkomisbrug. Unge i cyperspace, bl.a. sikker chat m.v. Forebygge radikalisering af unge. Særlige indsatsområder: Den borgervendte kriminalitet har høj prioritet i politiets indsats. Desuden udpeger den politiske flertalsaftale for politiet en række særlige indsatsområder. Følgende indsatsområder er udpeget for : Borgervendt kriminalitet Vold Indbrud i beboelse Tyveri fra biler Tyveri fra borgere Kriminelle bander Organiseret kriminalitet Prostitutionens bagmænd Dyreværnslovgivning Fodboldbøller Illegal arbejdskraft De relevante centrale- og lokale samarbejdspartnere er med til at omsætte strategien for det enkelte fokus- og indsatsområde til konkrete handlingsplaner. 9

10 Politiets lokale samarbejdspartnere indarbejder i videst muligt omfang de fælles fokus- og indsatsområder i deres virksomhedsplaner og handlingsplaner. 4. Samarbejdspartnere Politiets lokale samarbejdspartnere består overordnet af følgende grupper: Kredsråd Lokalråd Kommuner Andre offentlige myndigheder Foreninger og interesseorganisationer 4.1 Kredsråd Politidirektøren skal oprette et kredsråd bestående af borgmestrene i de kommuner, der er beliggende i politikredsen. Politidirektøren er selv formand for rådet. (jf. retsplejelovens 111) Kredsrådet i Sydøstjyllands politikreds er oprettet primo Retsplejelovens 112 Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan, jf Kredsrådet er det centrale ledelsesforum, hvor den øverste ledelse hos politi og kommuner har lejlighed til at drøfte spørgsmål af fælles interesse. 10

11 Rådet afholder minimum fire møder årligt og skal drøfte alle spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen. Det er navnlig relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes arbejde, f.eks. med hensyn til indsatsen over for truede og belastede børn og unge. Kredsrådet skal drøfte organisatoriske spørgsmål af særlig betydning for lokalsamfundet, f.eks. ændringer i stationsdistrikter og åbningstider mv. Kredsrådet skal også drøfte kriminalitetsudviklingen og den lokale kriminalitetsforebyggelse i politikredsen, og det vil ofte kunne ske på grundlag af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. Politidirektøren skal hvert år overfor kredsrådet redegøre for politiets virksomhed i det forløbne år. Politidirektøren udarbejder løbende statusrapporter og lignende til kredsrådet om den almindelige politiindsats i kredsen og/eller den konkret indsats på fokus og indsatsområderne. Koordinationsudvalget. Kredsrådet betjenes af et sekretariat. Til sekretariatet knyttes koordinationsudvalget, som er en gruppe repræsentanter for politiet og kommunerne, som har til opgave at bistå med planlægningen og forberedelsen af rådets møder. Kommunernes repræsentanter indgår ligeledes som medlemmer i de respektive lokalråd. Forretningsorden for Kredsrådet 3 Politidirektøren etablerer et sekretariat, der har ansvaret for den sekretariatsmæssige betjening af rådet. 4.2 Lokalråd. Der etableres et lokalråd for hver af politikredsens syv kommuner med det formål at virke som fremtidsorienterede partnerskaber. 11

12 Samarbejdet skal være med til at bekæmpe og forebygge kriminalitet og på den måde medvirke til at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne lokalsamfundet. Lokalrådene består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommune. Politiets medlemmer af lokalrådene er lokalpolitilederen, lederen af det lokale beredskab, leder af lokalpolitiets forebyggelses-sektion. Kommunen udpeger 3-5 repræsentanter som medlemmer af lokalrådene. Repræsentanterne er kommunale ledere på forvaltningsdirektør/chef niveau Lokalrådene drøfter spørgsmål vedrørende politiets bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet. Relevante ressourcepersoner kan deltage i et rådsmøde, når der er behov herfor, og det skønnes hensigtsmæssigt for belysningen af et givet sagsområde. Der er udarbejdet en normalforretningsorden for lokalrådene klik på linket her: Lokalrådene udarbejder en handlingsplan for arbejdet i lokalrådet. Lokalrådene skal foranledige oprettelse af et lokalråd+. Lokalråd+ Lokalrådet skal organisere og etablere lokalråd+, som er dynamiske netværk og partnerskaber i lokalsamfundet, som kan indgå i samarbejdet. Dette samarbejde vil i høj grad være projektorganiseret. 12

13 En gang om året afholder lokalrådene en tematiseret konference, hvor samarbejdspartnerne indkaldes. Det er kommunerne, der har ansvaret for at der planlægges for en årlig temadag, der bl.a. har fælles kompetenceudvikling som formål. 4.3 Kommunen. I forbindelse med kommunalreformen er der skabt færre og generelt større kommuner, som vil kunne indgå i udvikling af nye samarbejdsrelationer. Samtidig har kommunerne fået tilført en række nye opgaver og kommunernes ansvar på en række områder er blevet præciseret, herunder opgaver på det generelt forebyggende område. Der er et tæt og veletableret samarbejde mellem politiet og de forskellige sektorer og forvaltninger i kommunerne. Herunder kan nævnes: Sammenhængende børnepolitik, hvor den forebyggende indsats i forhold til børn og unge er centrale elementer i politiets og kommunens tilgang til behandlingen af visse sager. Lokale beredskabsarbejde/beredskabskommissionen. Konkrete aftaler i hver kommune om, at politiet ved tilbageholdelse, anholdelse eller afhøring af unge under 18 år i straffesager kan få kontakt med en socialrådgiver fra hjemkommunen, der kan bistå ved afhøringen og kontakten til hjemmet. Vejteknisk forvaltning om sikring af det vejtekniske anlæg for at forebygge uheld. Byplanlægningsafdelingen om forebyggelse som et led i byplanlægningen. Bevillingsnævn. SSP samarbejdet. 13

14 4.3.1 SSP Samarbejdet Det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi SSP-samarbejdet udgør krumtappen i det lokale kriminalpræventive arbejde i forhold til børn og unge. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. Samtidig er SSP-samarbejdet et velegnet forum til at afklare, hvilke muligheder for forebyggende arbejde der er lokalt for de involverede myndigheder. SSPsamarbejdet kan desuden gennem projekter være med til at modvirke, at der opstår grupper eller bander af unge med kriminel adfærd. SSP-samarbejdet omfatter også unge over 18 år (det såkaldte SSP+), og derfor indgår det som et væsentligt led i det forebyggende arbejde at samarbejde med erhvervsvirksomheder i lokalområdet om at skaffe lære eller arbejdspladser til unge, som har behov for en særlig støttende indsats. SSP-samarbejdet i Sydøstjyllands politi og de syv kommuner fortsætter og udbygges yderligere med vægt på et tæt samarbejde med hver enkelt kommune i politikredsen. 4.4 Andre offentlige myndigheder Sundhedssektoren Sygehuse, praktiserende læger, embedslægeinstitutionen m.v. PSP Samarbejde mellem socialforvaltningen, politi, og psykiatrien har til formål at afklare og afhjælpe uhensigtsmæssigheder omkring tvangsindlæggelser og udarbejde lokale aftaler om anbringelse af psykisk syge. Centre for Voldtægtsofre 14

15 Målet med samarbejdet er at sikre, at ofrene får den bedste behandling, og at politiet opklarer så mange af disse forbrydelser som muligt. Krisecentre Samarbejdet har til formål at sikre hjælp og bistand til voldsramte kvinder og familier. Endvidere skal man forsøge at forebygge, at det udvikler sig yderligere. Domstolene Samarbejdet med retskredsene i Horsens og Kolding m.m. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgsafdelinger Fængsler Arresthuse Samarbejdet skal bl.a. forebygge kriminalitet og medvirke til en resocialisering af de kriminelle. Som eksempler kan nævnes motivationsprojektet, som er et samarbejdsprojekt om kriminelle stofmisbrugere, og Samråd vedrørende kriminelle børn og unge. SKAT Politiet og SKAT arbejder meget tæt sammen i forbindelse med efterforskningen i mange sager, hvor der indgår elementer af økonomisk kriminalitet. Det kan blandt andet være: Prostitutionens bagmænd Kriminelle bander Illegal arbejdskraft Parterne ønsker at udbygge samarbejdet, så det også omfatter en forebyggende indsats. 15

16 Arbejdstilsynet Målet med dette arbejde er at holde øje med, at arbejdspladserne overholder arbejdsmiljølove og regler, og der ikke sker arbejdsulykker. I tilfælde af ulykker er opgaven at fastlægge ansvar. Uddannelsesinstitutioner Målet at få større indsigt i ungdomskulturen og den udvikling, der er med til at sætte dagsordenen blandt de unge. Formålet er, at være på forkant med udviklingen og iværksætte SSP + samarbejdet. Et andet mål i forhold til udannelsesinstitutionerne er en generel indsats for at forebygge radikalisering og misbrug blandt børn og unge generelt. UU Ungdommens Uddannelses Vejledning indgår også i dette samarbejde, idet UU følger op på frafald fra uddannelsesinstitutioner og er derfor central i forhold til ungdomsgruppen. Behandlingshjem/forsorgshjem Formålet med samarbejdet er at træffe lokale aftaler så misbrugere og hjemløse behandles på hensigtsmæssig og professionel vis. 4.5 Foreninger og Interesseorganisationer SSP-samrådet: Formålet med samarbejdet er at udbygge og understøtte SSP-området. Det veletablerede og velfungerende samarbejdsforum udbygges i dette regi, hvor man udveksler erfaringer, kompetenceudvikler, tilbyder kurser og har erfa-grupper for medlemmerne. Erfaringer fra SSP kan overføres til andre forebyggelsesprojekter og SSP-samrådet kan bruges som inspiration for andre samarbejdsfora. Offerrådgivningen Formålet med samarbejdet er blandt andet at udbrede kendskabet til offerrådgivningens arbejde med at støtte ofre eller deres pårørende, når de har været udsat for en forbrydelse. Politiet vil jævnligt afholde samarbejdsmøder med 16

17 offerrådgivningen for at aftale, hvordan befolkningen og potentielle brugere får et bedre kendskab og bedst udbytte i forhold til organisationen. Der afvikles en fælles kampagne for at udbrede kendskabet til organisationen. Herunder Information af primære samarbejdsparter for at gøre dem mere opmærksom på den hjælp, som offerrådgivningen tilbyder, således at de kan give denne information videre til ofre. Foldere omdeles til udlevering ved antræffelse af ofre for forbrydelser. Information om Offerrådgivningen via politiets hjemmeside Etniske foreninger Formålet med dette samarbejde er at holde sig ajour med udviklingen og indgå i samarbejde om løsninger på problemområder indenfor de etniske miljøer. Idrætssamvirke Organisationen kan medvirke til den forebyggende indsats ved aktivering af børn og unge i fritidsaktiviteter. Endvidere samarbejdes med klubber om sikkerhed og tryghed ved sportsbegivenheder f.eks. samarbejde med fodbold og fanklubber for at forhindre fodboldbøllers ødelæggende adfærd. NGO Der samarbejdes med NGO-organisationer bl.a. PROVEST, som medvirker ved indsatsen mod prostitutionens bagmænd. PROVEST understøtter resocialisering af prostituterede, som har været udsat for kvindehandel. Red Barnet Samarbejde om Sikker chat. Informationsmateriale udbredes via SSP samarbejdet. Erhvervsråd og næringsdrivende 17

18 Samarbejdet kan omfatte job- og aktiveringsprojekter, men herunder ligger også det mere målrettede samarbejde med respektive foreninger indenfor de forskellige brancher f.eks. restauratører, banker, landbrug, cityforeninger, storcentre m.v. Arbejdsmarkedets parter Faglige organisationer og fagforeninger indgår bl.a. i samarbejdet om at forhindre, at illegal arbejdskraft breder sig i politikredsen og samarbejdet om at forebygge og bekæmpe organiserede kriminelle bander. Desuden er målet at skaffe arbejdspladser og mentorer til unge mennesker, der er kommet på kant med loven. Natteravnene Formålet med samarbejdet med Natteravnene er at engagere lokalsamfundet og forældre i, hvad der sker i nattelivet og til fester i weekenderne. På den måde er man medvirkende til at skabe tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet. Dyreværn Der samarbejdes med dyreværnsorganisationer for at forebygge vanrøgt af dyr og sikre bedre dyrevelfærd. Boligforeninger Samarbejde med grundejerforeninger, andelsforeninger, lejerforeninger m.fl. skal medvirke til sikkerhed, tryghed og være med til forebyggelse og bekæmpelse af den borgervendte kriminalitet f.eks. tyveri fra borgere, indbrud i beboelse. 5. Færdsel og trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. Sådan er hovedoverskriften i Færdselssikkerhedkommissionens Nationale Handlingsplan. I Sydøstjyllands Politikreds bliver der også dræbt og kvæstet alt for mange personer, med store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger for pårørende og samfundet som helhed. 18

19 Det er derfor vigtigt med en fælles indsats for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Lokalt kan indsatsen oplistes i Politikontrol Vejteknik og vejenes indretning Kampagner og undervisning Videngrundlag og forskning Hovedudfordringen i de kommende år er en fælles indsats rettet mod For høj fart Spirituskørsel Manglende selebrug Ulykker med cyklister Ulykker med unge trafikanter I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er der en lang række anbefalinger (100 i alt), som indebærer en fælles koordineret indsats i et samarbejde mellem Rådet for Større færdselssikkerhed, Vejdirektoratets Færdselssikkerhedsudvalg, Kommunernes Færdselssikkerhedsudvalg og Politiet. Lokalt indebærer dette, at der etableres færdselssikkerhedsråd i alle kommuner, at der udarbejdes en trafiksikkerhedshandlingsplan, og at der afsættes et årligt budget til trafiksikkerhedsarbejdet. 4.6 Beredskabsmyndigheder krisehåndtering og ulykker Regeringen oprettede i 2005 en national operativ stab, der har til formål at styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i større kriser og ved større ulykker. 19

20 Den oprettede ligeledes en international operativ stab bestående af alle de berørte danske myndigheder for at sikre en hurtig og effektiv hjælp i situationer, hvor der er behov for at bistå et stor antal danskere i fjerne lande. I hver enkelt politikreds etableres en bred sammensat beredskabsstab med repræsentanter fra regionale og lokale beredskabsmyndigheder, der skal varetage opgaver i forbindelse med større hændelser og begivenheder samt større ulykker og katastrofer. Beredskabslovens 17: Den samlede indsats ved større skader koordineres i øvrigt af politimesteren I disse beredskabsstabe, der etableres som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af ressourcerne i politikredsen, deltager hver enkelt myndighed med egen kompetence i overensstemmelse med princippet om sektoransvaret. Politidirektøren leder arbejdet i den lokale beredsskabstab. Stabene vil tillige være et relevant forum for samarbejde og koordination af beredskabsplanlægningen på områder, hvor flere myndigheder er involveret i opgaveløsningen i større ulykker og katastrofer. Formålet med beredskabsstabene er under hensyn til sektoransvaret at etablere et planlægningsmæssigt og operativt samarbejde mellem myndigheder med ansvar og opgaver på beredskabsområdet med henblik på dels at kunne træffe beslutning om en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede tilstedeværende ressourcer i tilfælde af større hændelser, begivenheder og ved større ulykker og katastrofer. Beredsskabsstabene skal endvidere sikre en samstemt og afpasset information til pressen og befolkningen. Det fremgår af beredskabslovens 25, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab og planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen. 20

21 I forbindelse med beredskabsplanlægningen udfærdiges en risiko- og sårbarhedsvurdering for et område. Ser man på det lokale perspektiv i Sydøstjylland findes en dynamisk infrastruktur og demografi, hvor mange forskellige faktorer tilsiger at der fortløbende er behov for et velfungerende beredskab i alle dele af politikredsen. Kommunerne har ud fra risiko og sårbarhedsvurderinger udarbejdet rapporter om en risikobaseret dimensionering og har herefter organiseret redningsberedskabet m.m. I samarbejdet skal politiets og samarbejdsparternes analyser, og risiko- og sårbarhedsvurderinger sammenholdes for at kunne udvikle det samlede beredskab. Beredskabsplaner, organisering og uddannelse beredskabsenhederne, skal samordnes, så der opnås det bedst mulige samlede beredskab til at sikre en høj grad af tryg og sikkerhed i lokalsamfundet. Faktorerne som indgår i vurdering af beredskabet er mange og der indgår mange offentlige og private aktører i disse faktorer. For at konkretisere beredskabsopgaven er nogle af disse faktorer oplistet nedenfor: Terror kemiske, bakteriologiske og konventionelle angreb Naturkatastrofer - oversvømmelser, orkan, snestorm, miljøforureninger Sårbarhed i forbindelse med lokalsamfundets infrastruktur kan eksempelvis ses de oplistede faktorer i nedenstående skema. Forsyninger: El Tele Naturgas Erhvervslivet Industri Storcentre Restaurationsområdet og nattelivet 21

22 Olieindustri Kultur Koncerter Nationale kulturelle seværdigheder Forlystelsesparker Infrastruktur: Tæt befolkede byområder Jernbaner, togstationer Flyruter, lufthavne Havne, søer, fjorde, hav Vejnet, broer Offentlige institutioner sygehuse mv. 5.0 Medier og lokalpresse Politiet og kommunerne ønsker en åben og troværdig kommunikation med pressen og andre medier til borgerne, så den indsats politiet og kommunerne er sammen om fremstår tydeligt. Det betyder konkret, at information om denne samarbejdsplan sker i fællesskab. Det betyder endvidere, at indsatser og udviklingstiltag aktivt kommunikeres ud, at udtalelser underbygges med troværdig informationer, at politi og kommuner kontakter pressen med succeser, så både politi og kommuner udviser respekt og tillid til hinandens opgaveløsning. 22

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune. Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune. Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR.

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Konsulent Cand. scient. soc. Maria Bislev Forebyggelsesenheden, DKR mbi@dkr.dk Specialkonsulent

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere