SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. 2 Politiet i lokalsamfundet Politiets rolle i lokalsamfundet 3 Strategi for samarbejdet i lokalsamfundet 3.1 Generel strategi og samarbejdsprincipper for samarbejdet. 3.2 Strategisk kriminalpræventiv indsats 3.4 Fokus og indsatsområder 4 Samarbejdspartnere 4.1 Kredsråd 4.2 Lokalråd 4.3 Kommunerne SSP samarbejdet 4.4 Andre offentlige myndigheder 4.5 Foreninger og Interesseorganisationer 5. Færdsel og trafiksikkerhed 6. Beredskabsmyndigheder krisehåndtering og ulykker 7. Information gennem medier og lokalpresse Samspil med medier og lokalpresse 1

2 Forord I forbindelse med politireformen blev Danmark den 1. januar 2007 delt op i 12 nye, store politikredse, hvoraf Sydøstjyllands Politi er én af disse politikredse. Politikredsen består geografisk af kommunerne, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding. På samme tid, som følge af kommunalreformen, er kommunerne blevet større og har overtaget en lang række opgaver fra andre myndigheder. Et styrket samarbejde er derfor blevet nødvendigt, og i Sydøstjylland har politi og kommuner besluttet sig for i fællesskab på en visionær måde at have fokus på det tætte samarbejde. Politi og kommuner har på den baggrund formuleret visionen, PARTNERSKAB I ET TRYGT SAMFUND. Det nye samarbejde skal sikre udveksling af ideer og lokale aktører bedre muligheder for at få gennemført konkrete projekter. 1: Indledning Kommunalreformen og politikredsreformen har resulteret i store forandringer for både kommune og politi og borgerne. I Sydøstjylland har det som nævnt resulteret i Sydøstjyllands Politikreds, som består af kommunerne: Skanderborg Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia Kolding 2

3 I den nye politikreds skal vi finde den bedste måde at organisere vores samarbejde på. Det skal ske i respekt for de eksisterende og velfungerende samarbejdsfora, og på en måde, så vi bedst udnytter de ressourcer, som er til rådighed. For Sydøstjyllands politi er det vigtigt at opretholde en lokal tilknytning med et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Samarbejdet mellem kommunerne og politiet er reguleret af retsplejeloven, som bl.a. siger, at der for hver politikreds skal oprettes et kredsråd, som består af borgmestrene for kommunerne i kredsen og med politidirektøren som formand. Retsplejelovens 111 I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene for de kommuner, der er i kredsen. Kredsrådet skal hvert år udarbejde en samarbejdsplan og det er den, du sidder med her. Samarbejdsplanen beskriver politiets organisering i lokalsamfundet og hvordan samarbejdet er organiseret i politikredsen. Planen behandler de væsentligste lokale samarbejdspartnere og samarbejdsfora, bl.a. det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og de enkelte kommuner. Planen indeholder endvidere principper for samarbejdet og en beskrivelse af fokus- og indsatsområder. 2: Politiet i lokalsamfundet Det er vigtigt, at Sydøstjyllands politi bliver ved med at have en lokal tilknytning, så de ansatte i politiet kan bevare et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Lokalkendskab har erfaringsmæssigt ofte stor betydning for den politimæssige indsats mod den slags kriminalitet, som generelt er mest generende for borgerne i hverdagen, f.eks. indbrud, vold, hærværk og spirituskørsel. 3

4 I Sydøstjylland politi er lokalpolitiet derfor kredsens basis. Lokalpolitiet holder til på de seks politistationer i Horsens, Vejle, Kolding, Fredericia, Skanderborg og Billund. Der ligger altså en politistation i hver af de nye kommuner, bortset fra Hedensted kommune, som indgår i Horsens lokalpolitis område. Hovedstationen med de centrale støttefunktioner ligger i Horsens. Lokalpolitiet varetager en stor del af de politiopgaver, der indebærer umiddelbar kontakt mellem borgerne og politiet. Lokalpolitiet står også for de løbende formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund mv. Det gælder f.eks. deltagelse i lokalrådet, SSP-samarbejdet og andet kriminalitetsforebyggende arbejde samt efterforskning af kriminalitet, som er særligt knyttet til et lokalmiljø. Det er også af stor betydning for den præventive indsats, at politiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele og landsbysamfund mv. og til forskellige strømninger i lokale befolkningsgrupper. Lokalpolitiet er med til at sikre den nære kontakt mellem politiet og lokalsamfundet, ikke mindst kommunerne. Den daglige leder af den enkelte lokalpolitienhed har mulighed for at tage hensyn til de lokale ønsker og behov i sin prioritering og brug af lokalpolitiets ressourcer. Det skal dog ske inden for de fastsatte rammer. Lokalpolitiet får hjælp fra en række af Sydøstjylland Politi`s centrale afdelinger, som løser opgaver i hele politikredsen. Beredskabsafdelinger Nord, Midt og Syd, som holder til i Horsens, Vejle og Kolding, Vagtcentralen i Horsens, der styrer patruljering og beredskabsopgaver, Færdselsafdelingen i Vejle, Hundeafdelingen i Horsens og Kolding, Specialafdelingen med personale på alle 6 lokalpolitistationer, Efterforskningsafdeling, Horsens, der indsættes ved større efterforskninger, 4

5 Operativ planlægning og analyse (OPA), Horsens. En stabsfunktion til løsning af de politimæssige opgaver. Her ligger også den centrale forebyggelsessektion med det Kriminalpræventive Sekretariat. Anklagemyndigheden og den centrale Administration er placeret på hovedstationen i Horsens. 3. Samarbejdet i lokalsamfundet 3.1 Generel strategi og samarbejdsprincipper for samarbejdet Strategien og metoden i samarbejdet kan beskrives i form af seks samarbejdsprincipper der er som følgende: 1. Helhed og tværfaglighed 2. Partnerskaber og netværk 3. Forebyggelse 4. Hurtig og fleksibel indsats 5. Analyse og planlægning 6. Evaluering, vidensdeling og metodeudvikling 1. Helhed og tværfaglighed I de opgaver, som politi og lokalsamfundet bedst løser i et samarbejde, skal der laves helheds- og tværfaglige strategier, der sikrer, at alle relevante lokale aktører får mulighed for at deltage. På et tidligt tidspunkt skal parterne i samarbejdet afklare fordelingen af opgave og ansvar. Disse opgaver vil dels være årlige fælles fokusområder og flerårige særlige indsatsområder. 2. Partnerskaber og netværk Det lokale samarbejde styrkes ved udvidet anvendelse af partnerskaber og netværk, såsom kredsråd, lokalråd, tværfaglige udvalg, projektorganisering, samarbejdsaftaler og andre relevante mødefora. Erfaringsudveksling og samarbejde om fælles opgaver er med til at danne danne værdiskabende netværk på tværs af offentlige og private aktører. 5

6 3. Forebyggelse Forebyggelse er et generelt og fælles anliggende for lokalsamfundet, og denne indsats skal styrkes. Politiloven, Retsplejeloven og Lov om social service pålægger politiet og kommunerne at arbejde med forebyggelse som en myndighedsopgave. Politilovens 1 Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Det er kommunernes opgave at skabe en sammenhængende børnepolitik, som indeholder tidlig forebyggelse og indsats overfor særligt udsatte børn og unge. Kommunerne skal løse denne opgave i tæt sammenhæng med politiets forebyggende virksomhed Lov om social service 19, stk. 2 Kommunen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende og den målrettede indsats over for børn med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. SSP samarbejdet (Skole - Sociale myndigheder - Politi) fortsætter som krumtappen i det udførende forebyggende arbejde. Retsplejelovens 114 Politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder. 4. Hurtig og fleksibel indsats En hurtig og fleksibel indsats indgår i samarbejdsprincipperne for sikre proaktive løsninger. 6

7 5. Analyse og planlægning Planlægning og analyser af udviklingen i samfundet, ikke mindst kriminalitetsudviklingen, er et vigtigt grundlag, for at skabe fælles strategier og helhedsløsninger i lokalsamfundet. Sydøstjyllands Politi har etableret en Analyse og Planlægningsafdeling (OPA), der arbejder tværfagligt med samarbejdspartnerne om analyser, planlægning og evalueringer. 6. Evaluering, videndeling og metodeudvikling Strukturerede fælles indsatser med indbyggede evalueringer danner grundlag for fortløbende læring og udvikling af arbejdsmetoder. Disse vidensbaserede metoder søges implementeret igennem en fælles tværfaglig kompetenceudvikling. Det giver samtidig bedre mulighed for videndeling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Samarbejdsplanen evalueres årligt med henblik på justeringer i forhold til indhentede erfaringer. 3.2 Strategisk kriminalpræventiv indsats Som led i det lokale arbejde med at forebygge kriminalitet udarbejdes en strategi for den kriminalpræventive indsats over for børn og unge i kredsen. Den strategiske plan omfatter følgende emner: Den generelle indsats Særlig udsatte unge Forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet Den generelle indsats Skoler, klubber, ungdomsskoler og andre ungdomsuddannelsessteder m.v. skal medvirke i et systematisk forløb med en generel indsats, der bør finde sted løbende under børnenes og de unges opvækst 7

8 Dette omfatter oplysningskampagner, særlige SSP-dage, faste møder mellem politiets og kommunernes SSP-medarbejdere m.fl. og fælles aktiviteter som led i skolernes projektarbejde mv. Særlig udsatte unge En specifik indsats rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Lokale samarbejdspartnere som fx. klubber kan deltage i indsatsen, der også kan bestå af opsøgende gadearbejde mv. Individorienteret indsats En individorienteret indsats i forhold til unge, der allerede har begået kriminalitet, med henblik på at forebygge, at de pågældende begår ny kriminalitet. Den individorienterede indsats kan omfatte egentlig behandling. Indsatsen kan også sigte mod, at de pågældende personer får nye sociale relationer uden for deres hidtidige miljø, f.eks. ved et samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser, fritidsaktiviteter mv. Retsplejelovens 115 Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde Det er politiets centrale forebyggelsessektion, som koordinerer det kriminalpræventive arbejde for hele politikredsen. Til forebyggelsessektionen er tilknyttet et kriminalpræventivt sekretariat, som er en tværfaglig enhed bestående af medarbejdere, der stilles til rådighed for konkrete projekter. 3.5 Fokus- og indsatsområder Fokusområder for Opbygning af lokalråd, netværk og partnerskaber. Styrkelse af det forebyggende arbejde, herunder organisering af: 8

9 SSP+, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v. Samråd for unge kriminelle udbredes i alle kommuner. Forebyggelse af narkomisbrug. Unge i cyperspace, bl.a. sikker chat m.v. Forebygge radikalisering af unge. Særlige indsatsområder: Den borgervendte kriminalitet har høj prioritet i politiets indsats. Desuden udpeger den politiske flertalsaftale for politiet en række særlige indsatsområder. Følgende indsatsområder er udpeget for : Borgervendt kriminalitet Vold Indbrud i beboelse Tyveri fra biler Tyveri fra borgere Kriminelle bander Organiseret kriminalitet Prostitutionens bagmænd Dyreværnslovgivning Fodboldbøller Illegal arbejdskraft De relevante centrale- og lokale samarbejdspartnere er med til at omsætte strategien for det enkelte fokus- og indsatsområde til konkrete handlingsplaner. 9

10 Politiets lokale samarbejdspartnere indarbejder i videst muligt omfang de fælles fokus- og indsatsområder i deres virksomhedsplaner og handlingsplaner. 4. Samarbejdspartnere Politiets lokale samarbejdspartnere består overordnet af følgende grupper: Kredsråd Lokalråd Kommuner Andre offentlige myndigheder Foreninger og interesseorganisationer 4.1 Kredsråd Politidirektøren skal oprette et kredsråd bestående af borgmestrene i de kommuner, der er beliggende i politikredsen. Politidirektøren er selv formand for rådet. (jf. retsplejelovens 111) Kredsrådet i Sydøstjyllands politikreds er oprettet primo Retsplejelovens 112 Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan, jf Kredsrådet er det centrale ledelsesforum, hvor den øverste ledelse hos politi og kommuner har lejlighed til at drøfte spørgsmål af fælles interesse. 10

11 Rådet afholder minimum fire møder årligt og skal drøfte alle spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen. Det er navnlig relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes arbejde, f.eks. med hensyn til indsatsen over for truede og belastede børn og unge. Kredsrådet skal drøfte organisatoriske spørgsmål af særlig betydning for lokalsamfundet, f.eks. ændringer i stationsdistrikter og åbningstider mv. Kredsrådet skal også drøfte kriminalitetsudviklingen og den lokale kriminalitetsforebyggelse i politikredsen, og det vil ofte kunne ske på grundlag af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. Politidirektøren skal hvert år overfor kredsrådet redegøre for politiets virksomhed i det forløbne år. Politidirektøren udarbejder løbende statusrapporter og lignende til kredsrådet om den almindelige politiindsats i kredsen og/eller den konkret indsats på fokus og indsatsområderne. Koordinationsudvalget. Kredsrådet betjenes af et sekretariat. Til sekretariatet knyttes koordinationsudvalget, som er en gruppe repræsentanter for politiet og kommunerne, som har til opgave at bistå med planlægningen og forberedelsen af rådets møder. Kommunernes repræsentanter indgår ligeledes som medlemmer i de respektive lokalråd. Forretningsorden for Kredsrådet 3 Politidirektøren etablerer et sekretariat, der har ansvaret for den sekretariatsmæssige betjening af rådet. 4.2 Lokalråd. Der etableres et lokalråd for hver af politikredsens syv kommuner med det formål at virke som fremtidsorienterede partnerskaber. 11

12 Samarbejdet skal være med til at bekæmpe og forebygge kriminalitet og på den måde medvirke til at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne lokalsamfundet. Lokalrådene består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommune. Politiets medlemmer af lokalrådene er lokalpolitilederen, lederen af det lokale beredskab, leder af lokalpolitiets forebyggelses-sektion. Kommunen udpeger 3-5 repræsentanter som medlemmer af lokalrådene. Repræsentanterne er kommunale ledere på forvaltningsdirektør/chef niveau Lokalrådene drøfter spørgsmål vedrørende politiets bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet. Relevante ressourcepersoner kan deltage i et rådsmøde, når der er behov herfor, og det skønnes hensigtsmæssigt for belysningen af et givet sagsområde. Der er udarbejdet en normalforretningsorden for lokalrådene klik på linket her: Lokalrådene udarbejder en handlingsplan for arbejdet i lokalrådet. Lokalrådene skal foranledige oprettelse af et lokalråd+. Lokalråd+ Lokalrådet skal organisere og etablere lokalråd+, som er dynamiske netværk og partnerskaber i lokalsamfundet, som kan indgå i samarbejdet. Dette samarbejde vil i høj grad være projektorganiseret. 12

13 En gang om året afholder lokalrådene en tematiseret konference, hvor samarbejdspartnerne indkaldes. Det er kommunerne, der har ansvaret for at der planlægges for en årlig temadag, der bl.a. har fælles kompetenceudvikling som formål. 4.3 Kommunen. I forbindelse med kommunalreformen er der skabt færre og generelt større kommuner, som vil kunne indgå i udvikling af nye samarbejdsrelationer. Samtidig har kommunerne fået tilført en række nye opgaver og kommunernes ansvar på en række områder er blevet præciseret, herunder opgaver på det generelt forebyggende område. Der er et tæt og veletableret samarbejde mellem politiet og de forskellige sektorer og forvaltninger i kommunerne. Herunder kan nævnes: Sammenhængende børnepolitik, hvor den forebyggende indsats i forhold til børn og unge er centrale elementer i politiets og kommunens tilgang til behandlingen af visse sager. Lokale beredskabsarbejde/beredskabskommissionen. Konkrete aftaler i hver kommune om, at politiet ved tilbageholdelse, anholdelse eller afhøring af unge under 18 år i straffesager kan få kontakt med en socialrådgiver fra hjemkommunen, der kan bistå ved afhøringen og kontakten til hjemmet. Vejteknisk forvaltning om sikring af det vejtekniske anlæg for at forebygge uheld. Byplanlægningsafdelingen om forebyggelse som et led i byplanlægningen. Bevillingsnævn. SSP samarbejdet. 13

14 4.3.1 SSP Samarbejdet Det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi SSP-samarbejdet udgør krumtappen i det lokale kriminalpræventive arbejde i forhold til børn og unge. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. Samtidig er SSP-samarbejdet et velegnet forum til at afklare, hvilke muligheder for forebyggende arbejde der er lokalt for de involverede myndigheder. SSPsamarbejdet kan desuden gennem projekter være med til at modvirke, at der opstår grupper eller bander af unge med kriminel adfærd. SSP-samarbejdet omfatter også unge over 18 år (det såkaldte SSP+), og derfor indgår det som et væsentligt led i det forebyggende arbejde at samarbejde med erhvervsvirksomheder i lokalområdet om at skaffe lære eller arbejdspladser til unge, som har behov for en særlig støttende indsats. SSP-samarbejdet i Sydøstjyllands politi og de syv kommuner fortsætter og udbygges yderligere med vægt på et tæt samarbejde med hver enkelt kommune i politikredsen. 4.4 Andre offentlige myndigheder Sundhedssektoren Sygehuse, praktiserende læger, embedslægeinstitutionen m.v. PSP Samarbejde mellem socialforvaltningen, politi, og psykiatrien har til formål at afklare og afhjælpe uhensigtsmæssigheder omkring tvangsindlæggelser og udarbejde lokale aftaler om anbringelse af psykisk syge. Centre for Voldtægtsofre 14

15 Målet med samarbejdet er at sikre, at ofrene får den bedste behandling, og at politiet opklarer så mange af disse forbrydelser som muligt. Krisecentre Samarbejdet har til formål at sikre hjælp og bistand til voldsramte kvinder og familier. Endvidere skal man forsøge at forebygge, at det udvikler sig yderligere. Domstolene Samarbejdet med retskredsene i Horsens og Kolding m.m. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgsafdelinger Fængsler Arresthuse Samarbejdet skal bl.a. forebygge kriminalitet og medvirke til en resocialisering af de kriminelle. Som eksempler kan nævnes motivationsprojektet, som er et samarbejdsprojekt om kriminelle stofmisbrugere, og Samråd vedrørende kriminelle børn og unge. SKAT Politiet og SKAT arbejder meget tæt sammen i forbindelse med efterforskningen i mange sager, hvor der indgår elementer af økonomisk kriminalitet. Det kan blandt andet være: Prostitutionens bagmænd Kriminelle bander Illegal arbejdskraft Parterne ønsker at udbygge samarbejdet, så det også omfatter en forebyggende indsats. 15

16 Arbejdstilsynet Målet med dette arbejde er at holde øje med, at arbejdspladserne overholder arbejdsmiljølove og regler, og der ikke sker arbejdsulykker. I tilfælde af ulykker er opgaven at fastlægge ansvar. Uddannelsesinstitutioner Målet at få større indsigt i ungdomskulturen og den udvikling, der er med til at sætte dagsordenen blandt de unge. Formålet er, at være på forkant med udviklingen og iværksætte SSP + samarbejdet. Et andet mål i forhold til udannelsesinstitutionerne er en generel indsats for at forebygge radikalisering og misbrug blandt børn og unge generelt. UU Ungdommens Uddannelses Vejledning indgår også i dette samarbejde, idet UU følger op på frafald fra uddannelsesinstitutioner og er derfor central i forhold til ungdomsgruppen. Behandlingshjem/forsorgshjem Formålet med samarbejdet er at træffe lokale aftaler så misbrugere og hjemløse behandles på hensigtsmæssig og professionel vis. 4.5 Foreninger og Interesseorganisationer SSP-samrådet: Formålet med samarbejdet er at udbygge og understøtte SSP-området. Det veletablerede og velfungerende samarbejdsforum udbygges i dette regi, hvor man udveksler erfaringer, kompetenceudvikler, tilbyder kurser og har erfa-grupper for medlemmerne. Erfaringer fra SSP kan overføres til andre forebyggelsesprojekter og SSP-samrådet kan bruges som inspiration for andre samarbejdsfora. Offerrådgivningen Formålet med samarbejdet er blandt andet at udbrede kendskabet til offerrådgivningens arbejde med at støtte ofre eller deres pårørende, når de har været udsat for en forbrydelse. Politiet vil jævnligt afholde samarbejdsmøder med 16

17 offerrådgivningen for at aftale, hvordan befolkningen og potentielle brugere får et bedre kendskab og bedst udbytte i forhold til organisationen. Der afvikles en fælles kampagne for at udbrede kendskabet til organisationen. Herunder Information af primære samarbejdsparter for at gøre dem mere opmærksom på den hjælp, som offerrådgivningen tilbyder, således at de kan give denne information videre til ofre. Foldere omdeles til udlevering ved antræffelse af ofre for forbrydelser. Information om Offerrådgivningen via politiets hjemmeside Etniske foreninger Formålet med dette samarbejde er at holde sig ajour med udviklingen og indgå i samarbejde om løsninger på problemområder indenfor de etniske miljøer. Idrætssamvirke Organisationen kan medvirke til den forebyggende indsats ved aktivering af børn og unge i fritidsaktiviteter. Endvidere samarbejdes med klubber om sikkerhed og tryghed ved sportsbegivenheder f.eks. samarbejde med fodbold og fanklubber for at forhindre fodboldbøllers ødelæggende adfærd. NGO Der samarbejdes med NGO-organisationer bl.a. PROVEST, som medvirker ved indsatsen mod prostitutionens bagmænd. PROVEST understøtter resocialisering af prostituterede, som har været udsat for kvindehandel. Red Barnet Samarbejde om Sikker chat. Informationsmateriale udbredes via SSP samarbejdet. Erhvervsråd og næringsdrivende 17

18 Samarbejdet kan omfatte job- og aktiveringsprojekter, men herunder ligger også det mere målrettede samarbejde med respektive foreninger indenfor de forskellige brancher f.eks. restauratører, banker, landbrug, cityforeninger, storcentre m.v. Arbejdsmarkedets parter Faglige organisationer og fagforeninger indgår bl.a. i samarbejdet om at forhindre, at illegal arbejdskraft breder sig i politikredsen og samarbejdet om at forebygge og bekæmpe organiserede kriminelle bander. Desuden er målet at skaffe arbejdspladser og mentorer til unge mennesker, der er kommet på kant med loven. Natteravnene Formålet med samarbejdet med Natteravnene er at engagere lokalsamfundet og forældre i, hvad der sker i nattelivet og til fester i weekenderne. På den måde er man medvirkende til at skabe tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet. Dyreværn Der samarbejdes med dyreværnsorganisationer for at forebygge vanrøgt af dyr og sikre bedre dyrevelfærd. Boligforeninger Samarbejde med grundejerforeninger, andelsforeninger, lejerforeninger m.fl. skal medvirke til sikkerhed, tryghed og være med til forebyggelse og bekæmpelse af den borgervendte kriminalitet f.eks. tyveri fra borgere, indbrud i beboelse. 5. Færdsel og trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. Sådan er hovedoverskriften i Færdselssikkerhedkommissionens Nationale Handlingsplan. I Sydøstjyllands Politikreds bliver der også dræbt og kvæstet alt for mange personer, med store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger for pårørende og samfundet som helhed. 18

19 Det er derfor vigtigt med en fælles indsats for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Lokalt kan indsatsen oplistes i Politikontrol Vejteknik og vejenes indretning Kampagner og undervisning Videngrundlag og forskning Hovedudfordringen i de kommende år er en fælles indsats rettet mod For høj fart Spirituskørsel Manglende selebrug Ulykker med cyklister Ulykker med unge trafikanter I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er der en lang række anbefalinger (100 i alt), som indebærer en fælles koordineret indsats i et samarbejde mellem Rådet for Større færdselssikkerhed, Vejdirektoratets Færdselssikkerhedsudvalg, Kommunernes Færdselssikkerhedsudvalg og Politiet. Lokalt indebærer dette, at der etableres færdselssikkerhedsråd i alle kommuner, at der udarbejdes en trafiksikkerhedshandlingsplan, og at der afsættes et årligt budget til trafiksikkerhedsarbejdet. 4.6 Beredskabsmyndigheder krisehåndtering og ulykker Regeringen oprettede i 2005 en national operativ stab, der har til formål at styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i større kriser og ved større ulykker. 19

20 Den oprettede ligeledes en international operativ stab bestående af alle de berørte danske myndigheder for at sikre en hurtig og effektiv hjælp i situationer, hvor der er behov for at bistå et stor antal danskere i fjerne lande. I hver enkelt politikreds etableres en bred sammensat beredskabsstab med repræsentanter fra regionale og lokale beredskabsmyndigheder, der skal varetage opgaver i forbindelse med større hændelser og begivenheder samt større ulykker og katastrofer. Beredskabslovens 17: Den samlede indsats ved større skader koordineres i øvrigt af politimesteren I disse beredskabsstabe, der etableres som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af ressourcerne i politikredsen, deltager hver enkelt myndighed med egen kompetence i overensstemmelse med princippet om sektoransvaret. Politidirektøren leder arbejdet i den lokale beredsskabstab. Stabene vil tillige være et relevant forum for samarbejde og koordination af beredskabsplanlægningen på områder, hvor flere myndigheder er involveret i opgaveløsningen i større ulykker og katastrofer. Formålet med beredskabsstabene er under hensyn til sektoransvaret at etablere et planlægningsmæssigt og operativt samarbejde mellem myndigheder med ansvar og opgaver på beredskabsområdet med henblik på dels at kunne træffe beslutning om en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede tilstedeværende ressourcer i tilfælde af større hændelser, begivenheder og ved større ulykker og katastrofer. Beredsskabsstabene skal endvidere sikre en samstemt og afpasset information til pressen og befolkningen. Det fremgår af beredskabslovens 25, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab og planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen. 20

21 I forbindelse med beredskabsplanlægningen udfærdiges en risiko- og sårbarhedsvurdering for et område. Ser man på det lokale perspektiv i Sydøstjylland findes en dynamisk infrastruktur og demografi, hvor mange forskellige faktorer tilsiger at der fortløbende er behov for et velfungerende beredskab i alle dele af politikredsen. Kommunerne har ud fra risiko og sårbarhedsvurderinger udarbejdet rapporter om en risikobaseret dimensionering og har herefter organiseret redningsberedskabet m.m. I samarbejdet skal politiets og samarbejdsparternes analyser, og risiko- og sårbarhedsvurderinger sammenholdes for at kunne udvikle det samlede beredskab. Beredskabsplaner, organisering og uddannelse beredskabsenhederne, skal samordnes, så der opnås det bedst mulige samlede beredskab til at sikre en høj grad af tryg og sikkerhed i lokalsamfundet. Faktorerne som indgår i vurdering af beredskabet er mange og der indgår mange offentlige og private aktører i disse faktorer. For at konkretisere beredskabsopgaven er nogle af disse faktorer oplistet nedenfor: Terror kemiske, bakteriologiske og konventionelle angreb Naturkatastrofer - oversvømmelser, orkan, snestorm, miljøforureninger Sårbarhed i forbindelse med lokalsamfundets infrastruktur kan eksempelvis ses de oplistede faktorer i nedenstående skema. Forsyninger: El Tele Naturgas Erhvervslivet Industri Storcentre Restaurationsområdet og nattelivet 21

22 Olieindustri Kultur Koncerter Nationale kulturelle seværdigheder Forlystelsesparker Infrastruktur: Tæt befolkede byområder Jernbaner, togstationer Flyruter, lufthavne Havne, søer, fjorde, hav Vejnet, broer Offentlige institutioner sygehuse mv. 5.0 Medier og lokalpresse Politiet og kommunerne ønsker en åben og troværdig kommunikation med pressen og andre medier til borgerne, så den indsats politiet og kommunerne er sammen om fremstår tydeligt. Det betyder konkret, at information om denne samarbejdsplan sker i fællesskab. Det betyder endvidere, at indsatser og udviklingstiltag aktivt kommunikeres ud, at udtalelser underbygges med troværdig informationer, at politi og kommuner kontakter pressen med succeser, så både politi og kommuner udviser respekt og tillid til hinandens opgaveløsning. 22

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia.

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia. November 2012 Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering

Læs mere

Udvalget drøfter og er med til at koordinere SSP arbejdet

Udvalget drøfter og er med til at koordinere SSP arbejdet UngHerning HERNING UNGDOMSSKOLE SSP- samarbejdsfora Sundheds, Idræts- og Forebyggelsesudvalget (Q - underudvalg) Udvalget drøfter og er med til at koordinere SSP arbejdet SSP udvalget består af: Lederrepræsentant

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Referat af møde i Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 13.30 Sted: Fyns Politi, Assens, Toftevej 33, 5610 Assens. Afbud: Dorthe Dahlstrup og Jan Anker Skytte Ankersen,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne... 4 2.1 Det strategiske niveau... 4 2.2 Det operative niveau... 4 2.3 Det taktiske niveau

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding BERETNING TIL Skanderborg KREDSRÅDET OM 2007 Horsens Hedensted Vejle Hedensted Billund Fredericia Kolding SYDØSTJYLLANDS Januar 2008 INDLEDNING Årsberetning for 2007 i Sydøstjyllands Politikreds. Sydøstjyllands

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere