Budget Specielle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 2014 Specielle bemærkninger

2 DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Generelt Serviceer Øvrige sociale er Overførselser Besparelsespulje Førtidspension Ledighedsydelse og fleksjob Sygedagpenge og revalidering Kontanthjælp inkl. udlændinge Forsikrede ledige (overførselser) Forsikrede ledige Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

3 DRIFTBUDGET - Andel af kommunens samlede driftsbudget Øvrige udvalg 82% 18% Fordeling af udvalgets driftsbudget Forsikr. ledige (overfør. udg.) 1% Kontanthjælp inkl. udlændinge 19% Forsikr. ledige 18% Sygedagpenge og revalidering 12% Øvrige sociale 0% er 1% Ledighedsydelse og fleksjob 15% Førtidspension 34% Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Regnskab 2013 Opr. budget kr. i priser Serviceer Øvrige sociale er Overførselser Besparelsespulje* Førtidspension Ledighedsydelse og fleksjob Sygedagpenge og revalidering Kontanthjælp inkl. udlændinge Forsikrede ledige Forsikrede ledige Forsikrede ledige Udvalget i alt *Politikområdet vil udgå fremadrettet. 39

4 DRIFTBUDGET - Generelt har budgetansvaret for ovennævnte 7politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 748,780 mio. kr. driftsbudgettet er fordelt med 11,364 mio. kr. på s bevillingsniveau vedr. serviceer, 604,191 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. overførselser og 133,225 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. forsikrede ledige. I 2013 og 2014 er der kommet flere store reformer bl.a. fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen. Yderligere er der i 2014 indgået aftale omkring en beskæftigelsesreform (i forhold til forsikrede ledige) samt en gennemgribende omlægning af en på hele beskæftigelsesområdet. Konsekvenser i forhold til beskæftigelsesreformen og somlægningen er ikke indarbejdet i budgettet, idet der endnu ikke er fremsat lovforslag m.v., og dermed heller ikke indgår i aftaleniveauet for overførselser. I nedenstående ses en oversigt fra Jobindsats, som viser kommunens besparelsespotentiale. Besparelsespotentiale Aabenraa jobcenter Forsørgelsesydelse 3. kvartal kvartal 2014 A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidsperson er i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidsperson er i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3,01 3, ,8 4,11 4, ,0 Sygedagpenge 2,04 2, ,2 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 10,72 9, ,1 I alt 19,88 19, ,1 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoerne til forsørgelsesydelser (efter statslig )ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med en (ekskl. til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i 40

5 DRIFTBUDGET - det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Oversigtenviser, at besparelsespotentialet ligger på permanente ydelser, som ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension, hvor kommunen på kort sigt ikke kan nedbringe antallet af modtagere, da de er tilkendt en varig ydelse, der først bortfalder ved dødsfald, pensionering eller fraflytning. I kommunens beskæftigelsesplan for indgår kontanthjælp og a-dagpenge, som fokusområder. Det kan nævnes, at de anførte målsætninger og indsatsområder, som fremgår af budgetbemærkningerne, svarer overens med det som fremgår af beskæftigelsesplan. Serviceer Serviceerne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), er til lægeerklæringer og tolkebistand samt løntilskud til forsikrede ledige og administrative er til anden aktør. Serviceerne er omfattet af sanktionsbestemmelsen i statens økonomiaftale med kommunerne. Overførselser Overførselser omfatter kommunens er til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering og er til aktivering m.v. Overførselser kan opdeles på budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. Opgørelsen af henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler sker årligt i forbindelse med økonomiaftalen. Følgende er er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og ledighedsydelse. Følgende er er omfattet af øvrige overførsler; sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg, fleksjob, seniorjob og mentorordning. I økonomiaftalen indgår aftaleniveauet for overførselser fordelt på henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler. Der foretages som udgangspunkt ikke en midtvejsregulering af budgetgarantien. Dog kan der ved væsentlige ændringer i sskønnene, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i økonomiaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud. Forsikrede ledige Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien. Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering), løntilskud til borgere på arbejdsmarkedsydelse samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 41

6 DRIFTBUDGET - Driftser til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse er omfattet af budgetgarantien. I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres. Under området budgetteres der både med er, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Der budgetteres med er svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud tillagt er omfattet af budgetgarantien. 42

7 DRIFTBUDGET - Serviceer Øvrige sociale er Området omfatter Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA) Lægeerklæringer og tolkebistand Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige Den særlige fleksjobpulje Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere Øvrige sociale er Regnskab 2013 Opr. budget kr. i priser Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA) Lægeerklæringer og tolkebistand Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige Den særlige fleksjobpulje Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere Politikområdet i alt

8 DRIFTBUDGET - Andel af udvalgets samlede er Øvrige sociale er 2% Fordeling af erne på politikområdet Lægeerklæring og tolk 30% Adm. Løntilskud 0% forsikr. 0% 0% 0% Jobcentre 4% 0% ledige 7% Øvrige områder 98% KIS og KINA 59% Overordnede målsætninger (vision, mål) Ingen. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. forudsætninger Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Området indeholder er og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsen) kr. i priser 001 Løn til forsikrede ledige med - løntilskud , Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud) Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere , med løntilskud Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud) I alt Servicejob For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på kr. Tilskuddet skal tilføres de institutioner, hvor personerne er ansat.ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet. 44

9 DRIFTBUDGET - Kommunalt In-house Servicekorps og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KIS og KINA) KIS Der er afsat budget til Kommunalt In-house Korps (KIS) i alle år. Byrådet har i 2013 godkendt etablering af pilotprojektet. Ligeledes har Byrådet den 18. september 2013 godkendt, at projektperioden forlænges frem til 31. december. Det samlede budget til KIS er 6,076 mio. kr. i. tet stiger i -, som følge af at et tilskud til løn bortfalder. tet skal dække er til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, bygningser, biler samt øvrige er. KINA Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA) er etableret som en del af kontanthjælpsreformen og med det formål at der gives en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere. Det samlede budget til KINA er 0,607mio. kr.i. tet skal dække er til løn, befordring, telefon, bil samt en andel til varme, el og vand. Det samlede budget til KIS og KINA er 6,683 mio. kr. i. let i nedenstående tabel angiver personer, som forventes at være ansat i fleksjob i KIS kr. i priser 000 Kommunalt in-house servicekorps I alt Lægeerklæringer og tolkebistand Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager kr. i priser Statusattest - ledighedsydelse Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse Statusattest - sygedagpenge Speciallægeerklæringer - sygedagpenge , , , ,

10 DRIFTBUDGET kr. i priser Statusattest - Øvrige (revalidering) Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering) , , Tolkebistand Statusattest - kontanthjælp Speciallægeerklæringer - kontanthjælp , , I alt Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd Som følge af lovændringer har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringmeddelt, at bevillingen af midler bortfalder. Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige Området omfatter administrative er til anden aktør vedrørende forsikrede ledige kr. i priser 000 Administrationser andre aktører vedr. forsikrede ledige I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Besparelse ifm. udbud af lyskilder Besparelse ifm. udbud af telefoni Ændringsforslag, fra lægeerklæringer til sundhedskoordinator Reduktioner i alt Udvidelser: KIS, omplacering fra Teknik og Miljø, bygningsdrift P/L fremskrivning KINA, overførsel af medarbejder fra Børn og Unge

11 DRIFTBUDGET - (1.000 kr.) KINA, finansiering fra overførselser Ændringer ift. opr. budgetramme Lov- og cirkulæreprogram Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau Ændringsforslag, sygedagpengereform, lægeerklæringer Udvidelser i alt Ændringer i alt

12 DRIFTBUDGET - Overførselser Besparelsespulje Området omfatter Besparelsespuljen Andel af udvalgets samlede er Fordeling af erne på politikområdet Besparelsespulje 0% Øvrige områder 100% Overordnede målsætninger (vision, mål) Ingen. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. forudsætninger Besparelsespuljen Som en del af budgetforhandlingerne for 2014 er der indarbejdet et politisk ændringsforslag, hvor der skal findes besparelser på 5 mio. kr. i budget til. Økonomiudvalget har som en del budgetlægningen på Økonomiudvalgets område udmøntet 1 mio. kr. af puljen vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter, som besparelse på s område. Samlet er der således indarbejdet 6 mio. kr., som besparelse. Besparelsespuljen er udmøntet som en del af det samlede beregnede basisbudget for. 48

13 DRIFTBUDGET - Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Udmøntning af pulje vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter Ændringer ift. opr. budgetramme Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Udvidelser i alt Ændringer i alt

14 DRIFTBUDGET - Førtidspension Området omfatter Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før ) Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter ) kr. i priser Førtidspension Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før ) Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter ) Regnskab 2013 Opr. budget Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Øvrige områder 66% Førtidspension 34% Fordeling af erne på politikområdet Førtidspension 65% (efter ) 72% Førtidspension 50% 10% Førtidspension 65% (før ) 18% Overordnede målsætninger (vision, mål) Med indførelsen af førtidspensions- og fleksjobs reformen 1. januar 2013, er målsætningen for området, at erne til førtidspension fortsat vil falde, således Aabenraa Kommune over tid kan indfri besparelsespotentialet*, som er på området. *Besparelsespotentialet fremgår af oversigten under afsnittet Generelt. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. 50

15 DRIFTBUDGET - forudsætninger Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering Er førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal , medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med , pct. kommunal medfinansiering 000 Mellemkommunal betaling , I alt Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før ) Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Der er 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering , ,

16 DRIFTBUDGET kr. i priser 000 Mellemkommunal betaling , I alt Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter ) Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar Der er 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet tilgang på 4 pr. måned og en forventet afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. Der er ikke ændret i tidligere forudsætninger omkring til- og afgang. Aktivitetsforudsætninger I antal personer: personer primo Tilgange 48 Afgange -75 Forventet antal personer ultimo I antal helårspersoner: personer primo Tilgange 26 Afgange -41 Forventet antal helårspersoner ultimo Det forventede antal helårspersoner på indgår ligeledes i nedenstående tabel. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 001 Førtidspension med 65 pct. kommunal , medfinansiering 002 Førtidspension med 50 pct. kommunal , medfinansiering I alt Mellemkommunal betaling , I alt

17 DRIFTBUDGET - Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Ændringer ift. opr. budgetramme Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Udvidelser i alt Ændringer i alt

18 DRIFTBUDGET - Ledighedsydelse og fleksjob Området omfatter Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse og fleksjob Regnskab 2013 Opr. budget kr. i priser Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Ledighedsydelse og fleksjob 15% Fordeling af erne på politikområdet Ressourceforløb 11% Driftser 1% Øvrige områder 85% Løntilskud mv. 88% Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger og indsatsområder Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i arbejde. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Indsatser: Fastholde den positive udvikling på fleks- og ledighedsydelsesområdet blandt andet via Kommunal Intern Servicekorps (KIS), og ved øget brug af: 54

19 DRIFTBUDGET - Korte virksomhedspraktikker Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. For de der er længere fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. Fastholdelsesteamet For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Forringes arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et styrket tværgående samarbejde I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret sammen med borgerne arbejde med borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet. En anden vigtig indsats er samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunens Rehabiliteringsteam om rehabiliteringsindsatsen i Aabenraa Kommune. Forventningen er, at borgere som tidligere ville være blevet tilkendt en førtidspension, i stedet via et ressourceforløb, i langt højere grad kan tilegne sig kvalifikationer, som på sigt kan bringe dem ud/tilbage på arbejdsmarkedet. Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle behovsbestemte tilbud til brug for netop den rehabiliteringsindsats. forudsætninger Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Området omfatter er til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab Der er skønnet et samlet antal på 112 helårspersoner fordelt med 12 helårspersoner uden og 100 helårspersoner med. Sygedagpengereformen er udmøntet i budgettet, hvilket betyder, at området tilføres budget svarende til 9 ekstra helårspersoner. Det samlede antal helårspersoner er dermed 121 fordelt med 13 helårspersoner uden og 108 helårspersoner med. I forhold til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt en forventet tilgang på 6 personer hver måned (tidligere blev der tilkendt mellem pr. måned). Derudover er der indlagt en forventet afgang på 2 personer pr. måned i stigende til 8 personer pr. måned i. Størstedelen af området er omfattet af stats. Undtaget er ledighedsydelse, hvor der er udbetalt ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder. Her er der tale om en ren kommunal. 55

20 DRIFTBUDGET - let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse pct. ref. 004 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. ref Ledighedsydelse ikke sberettiget , Ledighedsydelse under ferie 30 pct. ref , Ledighedsydelse i visitationsperioden før , første fleksjob 30 pct. ref. 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 pct , ref. 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 35 pct. ref. 099 Indtægter tilbagebetaling ledighedsydelse 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering , pct. ref. 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med , pct. ref. Ledighedsydelse i alt Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. ref , Løntilskud til handicappede 50 pct. ref. 012 Driftser for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. ref. 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref. 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref. 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref. 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref , , , , ,

21 DRIFTBUDGET kr. i priser 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct , ref. 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct , ref. 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct , ref. 000 Mellemkommunal betaling Løntilskud i alt I alt Ressourceforløb Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Området er omfattet af stats. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt en forventet tilgang på 5 personer pr. måned. Der forventes ingen afgang i. Fordelingen mellem aktiv og passiv forsørgelse er skønnet på baggrund af andelen for maj let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 001 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv perioder 30 pct. ref. 002 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv perioder 50 pct. ref. 003 Driftser ordinær uddannelse 50 pct. ref , , Driftser øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. ref Befordring 50 pct. ref I alt

22 DRIFTBUDGET - Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftserne omfatter er til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Staten refunderer 50% af erne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget medet rådighedsbeløb på henholdsvis kr. på det ledighedsrelaterede loft og kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides. let af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner kr. i priser 009 Øvrige driftser for ledighedsydelsesmodt , I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Ændringer ift. opr. budgetramme Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Udmøntning af sygedagpengereform Lov- og cirkulæreprogram Udvidelser i alt Ændringer i alt

23 DRIFTBUDGET - Sygedagpenge og revalidering Området omfatter Sygedagpenge Revalidering Jobafklaringsforløb Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Sygedagpenge og revalidering Regnskab 2013 Opr. budget kr. i priser Sygedagpenge Revalidering Jobafklaringsforløb Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Sygedagpenge og revalidering 12% Fordeling af erne på politikområdet Jobafklarings -forløb 14% Driftser 5% Revalidering 9% Øvrige områder 88% Sygedagpenge 72% Overordnede målsætninger (vision, mål) Politiske målsætninger Fastholdelse af de seneste års positive udvikling på sygedagpengeområdet og optimering af indsatsen omkring arbejdspladsfastholdelse i tæt samarbejde med virksomhederne. Fastholdelse af revalideringstiltag, herunder virksomhedsrevalidering, som kan understøtte borgere, som er berettiget til revalidering, i vejen til selvforsørgelse. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Fokus i vil fortsat være på samarbejdet og sagsgangene mellem ydelsesdelen og den tidlige indsats på sygedagpenge. Nye rutiner og en anden opgavefordeling, med hurtig 59

24 DRIFTBUDGET - afgørelse om berettigelse til sygedagpenge, forventes at kunne bidrage til en afkortning af den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesager. Derudover vil indsatsen være opdelt påfølgende tre hovedelementer: Aktive, tidlige forløb: Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger samt Fastholdelsesteamet og det Helbredsafklarende Ressource Center. Arbejdspladsfastholdelse: Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper Fastholdelsesteamet med at bevare borgerens tilknytning til virksomheden. Styrket tværfagligt og tværforvaltningsmæssigt samarbejde: Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Sundhed og Social inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Endvidere er der i 2014 igangsat en aktiv indsats Arbejde og Sundhed med aktive forløb til sygemeldte. Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen kan lykkes. En anden vigtig indsats er samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunens Rehabiliteringsteam om rehabiliteringsindsatsen i Aabenraa Kommune. Kommunens rehabiliteringsteam udvides pr. 1. juli 2014 til at omfatte sygemeldte, som skal i jobafklaringsforløb, samt sygemeldte med komplekse helbredsmæssige forhold og uforudsigeligt sygdomsforløb. Jobcenter Aabenraa har valgt at etablere et sygedagpengerehabiliteringsteam, da målgruppen her, efter den nye sygedagpengemodel, adskiller sig væsentligt fra målgruppen i Førtidspensions- og Fleksjobreformen. forudsætninger Sygedagpenge Området omfatter er til sygedagpenge vedr. sager over og under 52 uger samt regres. Området er omfattet af stats. Udgifter til sygedagpenge over 52 uger er en ren kommunal. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til let skønnes at ligge på samme niveau som forventet tet på området er reduceret, som en del af direktionens egne forslag, som har indgået i beredskabskataloget. Reduktionen har været på i alt 54 helårspersoner i og 64 helårspersoner i -. Ligeledes er budgettet blevet reduceret som følge af BDO s beredskabskatalog (tværsektorielt samarbejde). Reduktionen har været på i alt 20 helårspersoner i samt 29 helårspersoner i -. 60

25 DRIFTBUDGET - I 2014 er der vedtaget en reform på sygedagpengeområdet. Reformen er i hovedpunkter beskrevet i ovenstående. Reformen betyder, at der flyttes er fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Reformen er udmøntet i budgettet. Reformen har betydet en reduktion i antallet af helårspersoner på 102 i, 97 i samt 96 i -. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden ref , Sygedagpenge med 50 pct , Sygedagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til , forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge med 50 pct., jf. 62, , stk. 4, 5 og Sygedagpenge med 30 pct. til passive sygedagpengemodt , jf. 62, stk Udgifter til hjælpemidler Udgifter til befordringsgodtgørelse Regresindtægter vedr. sygedagpenge I alt Revalidering Området omfatter bl.a. er til revalideringsydelse samt er til hjælpemidler og befordring i forbindelse med revalidering. Området er omfattet af stats. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til let skønnes at ligge på samme niveau som forventet Fordelingen mellem de forskellige typer af revalidering er skønnet på baggrund af oplysninger for maj måned let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 002 Revalideringsydel. med 30 pct. 011 Revalideringsydel. Virksomhedspraktik 65 pct. ref , ,

26 DRIFTBUDGET kr. i priser 012 Revalideringsydel. med 50 pct , Revalideringsydelse i alt Hjælpemidler 50 pct. ref Løntilskud i fbm. Ansættelse 65 pct. ref , Udgifter til befordringsgodtgørelse pct. ref. Øvrige er i alt I alt Jobafklaringsforløb I 2014 er der vedtaget en reform på sygedagpengeområdet. Reformen betyder, at der flyttes er fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. tet er udmøntet med baggrund i lovforslag samt budgetvejledning kr. i priser 012 Jobafklaringsforløb aktive/passive perioder, , pct. ref. 013 Jobafklaringsforløb aktive perioder, 50 pct , ref. 014 Jobafklaringsforløb, driftser ordinær uddannelse 50 pct. ref. 015 Jobafklaringsforløb, driftser øvrig vejledning og opkvalificering pct. ref. 018 Jobafklaringsforløb, mentor, 50 pct. ref Jobafklaringsforløb, efter 52 uger uden ref , I alt Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftserne omfatter er til aktivering af borgere på revalidering og sygedagpenge. Staten refunderer 50% af erne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget medet rådighedsbeløb på henholdsvis kr. på det ledighedsrelaterede loft og kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. 62

27 DRIFTBUDGET - Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides. let af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner kr. i priser 005 Driftser til ordinær uddannelse for revalidender/ , forrevalidender 008 Øvrige driftser for sygedagpengemodt , I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Ændringer ift. opr. budgetramme Beredskabskatalog, egne forslag, sygedagpenge Beredskabskatalog, tværsektorielt samarbejde Udmøntning af sygedagpengereform Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Beredskabskatalog, egne forslag, sygedagpenge Lov- og cirkulæreprogram Udvidelser i alt Ændringer i alt

28 DRIFTBUDGET - Kontanthjælp inkl. udlændinge Området omfatter Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Sociale formål (enkeltydelser) Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Kontanthjælp inkl. udlændinge Regnskab 2013 Opr. budget kr. i priser Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Sociale formål (enkeltydelser) Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Øvrige områder 81% Kontanthjælp inkl. udlændinge 19% Fordeling af erne på politikområdet Beskæft.- Intro. Kontanthj. Enkelt- Driftser 3% og forløb udlænd- 0% ydelser ordn. program 7% 0% inge 1% 6% Aktiv. Kontanthj. og uddan. hj.modt. 25% 0% Kontantog uddan. hjælp 58% 64

29 DRIFTBUDGET - Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger og indsatsområder 2014 har budt på nye reformer indenfor s politikområde; Kontanthjælpsreform som indfases i Politiske målsætninger let af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2014 til. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*. Klyngen er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med. Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Flere unge skal have en uddannelse. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Strakstilbud til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kontanthjælpsprojekt Videreudvikling af KINA tilbuddet til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp. Udvikle visitationen i Jobcenteret så borgerne afklares så hurtigt som muligt til rette indsats. forudsætninger Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Området omfatter: Udgifter til danskuddannelse Grundtilskud Resultattilskud Udgifter til danskuddannelse er omfattet af stats. Der ydes 50% stats af erne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for er omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis kr. og kr. Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Desuden hjemtages resultattilskud hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab let af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger fra Opera samt forventet til- og afgang. let af resultattilskud er skønnet på baggrund af tidligere års erfaringer, og en forventning om en stigning, som følge af en tilgang af personer på området. 65

30 DRIFTBUDGET - let, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud kr. i priser 010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister 097 Grundtilskud for udlændinge , Resultattilskud uddannelse , Resultattilskud bestået prøve i dansk , Resultattilskud ordinær beskæftigelse , Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. I alt Kontanthjælp til udlændinge Området omfatter er og indtægter vedr. kontanthjælp til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området er omfattet af 50% stats. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt forventet til- og afgang på området. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ,

31 DRIFTBUDGET kr. i priser 005 Hjælp i særlige tilfælde I alt Repatriering Området omfatter er vedrørende hjælp til repatriering. Der ydes vejledning og støtte med henblik på frivilligt at vende tilbage til hjemlandet. Udgifter er omfattet af 100% stats kr. i priser 001 Hjælp til repatriering I alt Sociale formål (enkeltydelser) Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde. Området er omfattet af 50% stats kr. i priser 001 Midlertidig huslejehjælp Udgifter vedr. samværsret mv. med børn 006 Hjælp til er til sygebehandling m.v Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 008 Hjælp til enkelter og flytning Efterlevelseshjælp Mellemkommunal betaling I alt Kontant- og uddannelseshjælp Området indeholder er til kontant- og uddannelseshjælp samt tilbagebetaling af hjælp. Der er tale om passiv hjælp. Området er omfattet af stats, som udgangspunkt 30% stats af ydelsen. Der er i 2013 vedtaget en kontanthjælpsreform, som har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet. Med reformen er kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse afskaffet. De skal i stedet have uddannelseshjælp, som er en lavere ydelse. Ligeledes er der indført gensidig forsørgerpligt for samlevende over 25 år. I forhold til indsatsdelen er matchsystemetafskaffet, og erstattet af et visitationssystem. Ligeledes eruddannelsespålægget 67

32 DRIFTBUDGET - udvidet til at gælde alle borgere på uddannelseshjælp. Derudover er der indført nogle ændringer i ret og pligt i forhold til tilbud og mentor. Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner på i alt som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) i alt Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt forventet til- og afgang på området. Forventet regnskab for 2014 er på helårspersoner. Faldet mellem forventet regnskab 2014 og basisbudget skyldes hovedsageligt konsekvenser af den gensidige forsørgerpligt. Der er skønnet en aktiveringsgrad på 35% fordelt med 15% på aktiviteter med lav og 20% på aktiviteter med høj. Der vil blive arbejdet med et kapitel 10 tilbud i KINA og en fastholdelse på uddannelsesinstitutioner med henblik på at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere. Skønnet over antal helårspersoner er forbundet med en vis usikkerhed, idet det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen herunder den gensidig forsørgerpligt for samlevende. Ligeledes er det vanskeligt at vurdere effekten af indførelsen af uddannelseshjælp. Sygedagpengereformen forventes også at have konsekvenser på kontanthjælpsområdet. Området er derfor tilført budget svarende til 14 helårspersoner. tet på kontanthjælpsområdet er reduceret som følge af etablering af et vejlednings-, fastholdelses- og opkvalificeringsprojekt. Den samlede reduktion udgør 23 helårspersoner i, 34 helårspersoner i samt 45 helårspersoner i -. Det samlede antal helårspersoner udgør dermed i, som skal tillægges 45 helårspersoner til personer over 60 år i alt helårspersoner. Disse kan fordeles med 868 helårspersoner på passiv kontanthjælp og 483 helårspersoner på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. i passive perioder 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. 016 Særlig støtte 34 med 30 pct. Refusion 018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere fyldt 30 år med 30 pct , , ,

33 DRIFTBUDGET kr. i priser 019 Kontanthjælp til personer over 60 år (suppl. til brøkpension) , pct. ref. 019 Kontanthjælp til personer over 60 år (kontanthjælp) 30 pct , ref. 020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct , Tilbagebetaling af hjælp med 35 pct. ref Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. ref Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med pct. ref. 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct ref. 000 Mellemkommunal betaling I alt Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge omfatter hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.der er 100 % stats på området. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 004 Hjælp til uledsagedeflygt.børn og , handicap. flygtninge I alt Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området indeholder er til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samter til løntilskud. Området er omfattet af stats. Der henvises til budgetforudsætninger under kontant- og uddannelseshjælp. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). 69

34 DRIFTBUDGET kr. i priser 001 Uddannelseshjælp med 50 pct. i , aktive perioder 002 Uddannelseshjælp med 30 pct. i , aktive perioder 004 Særlig støtte med 50 pct Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct , Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct , Refusion 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler 50 pct. ref. 016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med , pct. 000 Mellemkommunal betaling I alt Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftserne omfatter er til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Staten refunderer 50% af erne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget medet rådighedsbeløb på henholdsvis kr. på det ledighedsrelaterede loft og kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides. Som afledt konsekvens af kontanthjælpsreformen er der ikke af er til ordinær uddannelse i de første 9 måneder og vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlys uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. let af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner kr. i priser 003 Driftser til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere ,

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse... 48 Arbejdsmarkeds-udvalget... 48 Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 49 Generelt... 50 Serviceer... 54 Øvrige sociale er... 54 Overførselser... 59 Førtidspension...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 48 Generelt... 49 Serviceer... 53 Øvrige sociale er... 53 Overførselser... 58 Besparelsespulje... 58 Førtidspension...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse... 48 Arbejdsmarkeds-udvalget... 48 Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 49 Generelt... 50 Serviceer... 54 Øvrige sociale er... 54 Overførselser... 59 Besparelsespulje...

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj 2015 1 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total 525.626 5.591 0 531.217 210.881 535.750 4.533 Arbejdsmarkedsområdet,

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere