Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,"

Transkript

1 Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse kan en arbejdsgiver sammen med den sygemeldte og Jobcentret opnå kortere sygefraværsperioder. Ved rettidig indsats kan en fraværsperiode måske helt undgås. Fraværs- og fastholdelsespolitik Fastholdelseskonsulenterne kan også være behjælpelige med at udarbejde en fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom. Det skaber tryghed og er med til at nedbringe fraværet. Kontakt Jobcentret. Jo før jo bedre. Kontakt fastholdelseskonsulenterne Hvis din virksomhed står i en situation, hvor der er risiko for at miste en medarbejder pga. sygdom, findes der en række muligheder for at fastholde vedkommende. Hos Jobcenter Ringkøbing-Skjern har vi ansat tre fastholdelseskonsulenter, der kan rådgive og vejlede virksomheder og medarbejdere omkring mulighederne for at bibeholde jobbet i disse situationer. Indholdsfortegnelse Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning 2 Personlig assistance (arbejde) 2 Personlig assistance (uddannelse) 3 Isbrydeordning 3 Delvis syge- eller raskmelding 4 Virksomhedsrevalidering 5 Mentorordning 6 56-aftale 6 Oversigt over fastholdelsesordninger 7 Derfor skal du bruge Jobcentret 7 fordele Ved at kontakte kommunens fastholdelseskonsulenter, så snart en medarbejder bliver ramt af længerevarende sygdom, sikres en hurtig indsats. Jobcentret kan deltage i rundbordssamtaler og give råd og vejledning om mulige assistance- og tilskudsordninger. Jobcentret kan sørge for, at medarbejderen kommer i arbejdsprøvning eller revalidering, hvis han ikke længere kan varetage sine arbejdsopgaver. eksempel En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, der rådgiver om mulighederne for virksomhedsrevalidering, fordi tømreren ikke vil kunne klare sit sædvanlige arbejde fremover. Fastholdelseskonsulenterne laver en aftale med en anden virksomhed, hvor tømreren i en periode skal prøve et nyt fag, der ikke er så hård for ryggen. Det undersøges ligeledes, om der skal iværksættes uddannelse eller opkvalificering. sådan gør du Kontakt fastholdelseskonsulenterne så snart en medarbejder får et handicap eller længerevarende sygdom: Hans Jørgensen eller Joan Uhre Dejgaard eller Jane Permin (ved fleksjob) eller Jobcenter Ringkøbing-Skjern. Finderupsvej Skjern. Tlf

2 Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber Har en af dine medarbejdere helbredsmæssige problemer? Ringkøbing-Skjern Kommune kan yde tilskud til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, hvis en borger har brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet. Det kan f.eks. være tilskud til værktøj, specialstole, mindre arbejdsmaskiner til personligt brug, installation af ramper eller kortvarige kurser. Sådan søger du: Udfyld blanketten Bevilling af hjælpemidler / AF82. Blanketten kan hentes på eller fås ved henvendelse til Jobcentret. Det er vigtigt at angive en begrundelse for medarbejderens behov. Send blanketten til Jobcenter Ringkøbing-Skjern, Finderupsvej 9, 6900 Skjern. Vedlæg dokumentation for funktionsnedsættelse fra læge, speciallæge eller lignende. Støtte til særlige redskaber eller arbejdspladsindretning kan hjælpe til fastholdelse på arbejdspladsen, og det kan samtidig medvirke til færre helbredsproblemer og sygemeldinger. Jobcentret kan bevilge arbejdsredskaber enten som eje eller som udlån. Hanne har et hørehandicap og arbejder som taxa chauffør. Hun er bevilget et bluetoothanlæg, som er monteret i hendes taxa. Det betyder, at hun nu er kompenseret i forhold til opkald fra taxacentralen samt i forbindelse med samtaler med passagerer. Hun kan herefter passe sit arbejde på ordinære vilkår. Personlig assistance (arbejde) Personlig assistance er til personer, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver. Det er en hjælp, der skal være med til at sikre, at erhvervsaktive personer med handicap eller funktionsbegrænsning får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. for at få tilskud skal udgiften være en nødvendig følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgå som et tilbud om vejledning og opkvalificering personen med handicap selv skal kunne udføre det fagligt indholdsmæssige i jobbet arbejdsopgaverne ikke må være uforenelige med personens handicap/ funktionsbegrænsning Det betyder, at en person med f.eks. nedsat syn eller hørelse, bevægelseshandicap eller ordblindhed kan kompenseres for sit handicap med en personlig assistent, som assisterer med konkrete, praktiske arbejdsopgaver. Jobcentret kan bevilge en personlig assistent, der kan hjælpe personen i op til 20 timer pr. uge. Virksomheden kan vælge enten at ansætte en udefra kommende person eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent. Ordningen indebærer bl.a.: praktisk bistand, f.eks. til tunge løft sekretærbistand tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning) støtte ved psykiske begrænsninger Eksempler Pernille er sekretær i en større virksomhed. Hun har et hørehandicap og får tolkebistand i forbindelse med møder og kurser på arbejdspladsen. Vær opmærksom på at: funktionsnedsættelsen skal være varig den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager lønrefusion Mohammed er tømrer. Han er ordblind og får assistance til at udfylde arbejdssedler og til renskrivning efter indtaling på diktafon. side 2

3 Personlig assistance (uddannelse) Personlig assistance til efter- og videreuddannelse skal sikre, at erhvervsaktive personer med handicap får samme uddannelsesmuligheder som andre. Muligheden gælder, uanset om personen i forvejen får tilskud til personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. Vær opmærksom på at: funktionsnedsættelsen skal være varig det er en betingelse, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning jf. sektoransvarsprincippet tilskud kan gives både til undervisningstimer og forberedelse det er en betingelse, at den uddannelsesinstitution, personen tilmeldes, ikke har mulighed for at yde støtte til personlig assistance Det betyder, at en person med f.eks. nedsat syn, nedsat hørelse, ordblindhed, psykisk eller fysisk funktionsbegrænsning kan kompenseres for sit handicap med en personlig assistent, som assisterer i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Følgende er omfattet af ordningen: lønmodtagere og selvstændige med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv Den personlige assistent skal hjælpe med at udføre de praktiske ting, som personen med handicap ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre i forbindelse med uddannelsen. Jobcentret kan bevilge en personlig assistent, der kan hjælpe personen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde ydes tilskud i op til 37 timer pr. uge. Ordningen indebærer bl.a.: sekretærbistand tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning) at fungere som øjne og ører Isbryderordning Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, kaldet Isbryderordningen, skal gøre det nemmere for handicappede at komme i job og få den første erhvervserfaring. Virksomheden får en nyuddannet medarbejder med et attraktivt løntilskud og får mulighed for at danne sig et reelt indtryk af, hvordan den nye medarbejder indgår i det daglige arbejde på virksomheden. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til. Ordningen indebærer bl.a.: Tilskud til løn op til 12 måneder Der optjenes ikke timer under ansættelsen Isbryderen skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed Isbryderen skal påbegynde ansættelsen inden uddannelsen er 2 år gammel Eksempler Karen, der sidder i kørestol på grund af muskelsvind, er nyuddannet korrespondent. Hun er blevet ansat ved hjælp af Isbryderordningen i en stor international virksomhed. Frank har en alvorlig synsnedsættelse. Han blev uddannet økonom og ansat ved hjælp af Isbryderordningen i en revisionsvirksomhed. Han er siden blevet ansat i en ordinær stilling i samme virksomhed og får personlig assistance til bl.a. oplæsning af post. side 3

4 Delvis syge- eller raskmelding Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan hjælpe med at fastholde en medarbejder, der på grund af længerevarende sygdom eller behandling kun kan arbejde delvist. Der er mulighed for, at medarbejderen i en periode er delvist syge- eller raskmeldt, hvor arbejdsgiveren kan få refusion for de timer, medarbejderen ikke arbejder. En delvis sygemelding bruges til medarbejdere, der på grund af ambulante behandlinger og lignende ofte er væk fra arbejdet. Ordningen kan også bruges til medarbejdere, der på trods af sygemelding kan arbejde på nedsat tid. Ved en delvis sygemelding får arbejdsgiveren færre udgifter i forbindelse med en medarbejders sygdom. Medarbejderen bevarer tilknytningen til arbejdspladsen og kan bruge sine kompetencer i sygdomsperioden. En delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter en længere sygeperiode er klar til at vende tilbage til arbejdet men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Formålet med en aftale om delvis raskmelding er at sikre den sygemeldte en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. der ved indgåelse af en aftale om delvis raskmelding så vidt muligt laves en plan for en fuld genoptagelse af jobbet Ordningen kan bl.a. bruges hvis: en medarbejder, som har været fuldtids sygemeldt, kun kan genoptage arbejdet delvist (delvis raskmelding) en medarbejder på grund af sygdom kun kan udføre sit arbejde delvist (delvis sygemelding) en medarbejder ofte er fraværende på grund af ambulante behandlinger eller lignende (delvis sygemelding) Sådan søger du refusion: Ved en medarbejders sygefravær skal anmeldelse af fraværet ske elektronisk til medarbejderens hjemkommune via Katrine, der er marketingmedarbejder i en mindre virksomhed, har været involveret i en trafikulykke, hvor hun bl.a. har fået trykket sine ribben og brækket benet. Hun kan på trods af ulykken sagtens arbejde på halvtid. Sammen med sin arbejdsgiver og jobcentret aftaler hun en delvis sygemelding. Vær opmærksom på: der som hovedregel først kan ydes sygedagpenge eller sygedagpengerefusion efter 30 dages fravær. Hvis det drejer sig om en ansat i fleksjob, eller hvis der er indgået en 56 aftale, kan der dog ydes refusion fra første fraværsdag side 4

5 Virksomhedsrevalidering Virksomhedsrevalidering gives til borgere, der på grund af funktionsnedsættelse ikke længere kan varetage deres job. Ordningen muliggør, at borgere med begrænset arbejdsevne kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Kan bevilges til borgere der: ikke modtager social pension har en begrænsning i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke er fyldt 65 år gennem arbejdsprøvning, optræning eller oplæring kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår Virksomhedsrevalidering er optræning eller oplæring, der kan foregå hos både offentlige og private virksomheder. Det indeholder en bred vifte af tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskudsjob og uddannelsesforløb. Hensigten er, at en borger efter endt virksomhedsrevalidering igen er i stand til at være selvforsørgende. Ved hjælp af virksomhedsrevalidering kan en virksomhed f.eks. fastholde en medarbejder, der på grund af en funktionsnedsættelse ikke længere er i stand til at varetage sin hidtidige jobfunktion. Vær opmærksom på: at der inden etableringen af virksomhedsrevalidering skal forelægge lægelig dokumentation for funktionsnedsættelsen løntilskuddets størrelse fastsættes efter en konkret vurdering af medarbejderens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. En 32 årig tømrer bliver sygemeldt pga. en diskusprolaps. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, der rådgiver om mulighederne for virksomhedsrevalidering, da tømreren ikke vil kunne klare sit sædvanlige arbejde fremover. Der indgås aftale med en entreprenørvirksomhed. Her skal tømreren i en periode afklare, hvorvidt arbejdet som bygningskonstruktør er et alternativ for hans fremtidige arbejdsliv, samt om der i givet fald skal iværksættes uddannelse/opkvalificering til bygningskonstruktør. side 5

6 Mentorordning For at lette introduktionen og oplæringen af en medarbejder i en ny funktion i virksomheden kan Jobcentret yde støtte til en mentor. Ved en mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion, oplæring og støtte i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til dette. Fordelen ved ordningen er, at virksomheden kan yde en ekstra indsats i forhold til at få introduceret en medarbejder til arbejdsopgaverne uden ekstra omkostninger for virksomheden. Ved at benytte sig af mentorordningen kan virksomheden medvirke til, at en person fastholdes i job. Vær opmærksom på at: tilskuddet til en mentorordning består i enten frikøb af en nuværende medarbejder i en periode eller honorar til en ekstern konsulent mentoren skal være afgørende for, at medarbejderen kan fastholdes i ansættelsen den frikøbte medarbejder må ikke udføre sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor Jobcentret skal godkende mentorordningen Mehmet har gennem længere tid stået udenfor arbejdsmarkedet af forskellige årsager og har fået tilbud om et job med løntilskud på et lager. Han har dog brug for noget ekstra oplæring for at kunne varetage jobbet. Sammen med Jobcentret aftaler virksomheden, at en af medarbejderne bliver frikøbt som mentor til at oplære Mehmet i den nye stilling. 56 aftale Hvis en borger har en kronisk lidelse, som giver øget sygefravær, kan der indgås en 56 aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager. En 56 aftale kan indgås, hvis medarbejderen i nuværende arbejdsforhold har haft 10 sygedage indenfor det sidste år på grund af samme lidelse. Aftalen kan også indgås, hvis én får stillet en diagnose, som forventes at give øget fravær. En 56 aftale betyder, at en arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis en medarbejder har en sygedag/-periode på grund af den diagnose, der er anført i 56 aftalen. Hvis medarbejderen efter endt sygemelding stadig skal gå til behandling, kan der indgås en 56 aftale, når behandlinger inklusiv transporttid, udgør mere end fire timer pr. uge af arbejdstiden. Derved vil arbejdsgiverens udgifter ved drypvis sygdom mindskes, og medarbejderen vil bevare en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen under sin sygdom. Hvis medarbejderen inden ansættelsen ved, at han skal i behandling på et allerede aftalt tidspunkt, kan der også indgås en aftale, som dækker denne sygeperiode. Vær opmærksom på at aftalen: forudsætter dokumentation for, at der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom. indgås mellem arbejdsgiver og medarbejder er knyttet til det enkelte arbejdsforhold og gælder i op til to år kun omfatter fravær på grund af den sygdom, der er baggrund for indgåelse af aftalen skal godkendes af Jobcentret Tommy, der er nyrepatient, arbejder i en stor shippingvirksomhed. På grund af sin sygdom har Tommy et stort fravær, bl.a. når han skal i dialyse. Sammen med sin arbejdsgiver indgår Tommy en 56 aftale, så arbejdsgiveren kan få refusion fra første fraværsdag. Det giver stor tryghed i ansættelsen for begge parter. side 6

7 Fastholdelsesordninger - oversigt Arbejdsredskaber/arbejdspladsindretning - hvis en borger har brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet Delvis raskmelding - hvis en borger på trods af sygdom gradvist kan vende tilbage til arbejdet Personlig assistance - hvis en borger har brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver eller efteruddannelse Virksomhedsrevalidering - hvis en borger har brug for uddannelse eller oplæring i nye arbejdsfunktioner pga sygdom. Isbryderordning - job med løntilskud for nyuddannede med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mentorordning - hvis en borger har brug for ekstra oplæring og introduktion på arbejdspladsen Delvis sygemelding - hvis en borger på trods af sygdom kan arbejde deltids 56-aftale - hvis en borger har øget fravær på grund af en kronisk eller kritisk sygdom Derfor skal du bruge Jobcentret Du får hjælp til at fastholde dine medarbejdere og deres kompetencer Du får mulighed for at gribe tidligt ind ved sygdom eller anden personlig belastning, der på sigt kan medføre tab af arbejdskraft Jobcentret vejleder om hjælpemidler og arbejdspladsindretning Jobcentret kan medvirke til, at din medarbejder afprøves i forskellige arbejdsfunktioner Jobcentret kan afklare medarbejderen til eventuel revalidering Jobcentret rådgiver og gennemfører rund bordssamtaler Jobcentret kan i visse tilfælde yde støtte til, at din medarbejder ansættes i fleksjob Læs mere På kan du læse mere om lovgivningen og de kompenserende ordninger. 12/14 side 7

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Kompensering med gevinst eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Anvend de kompenserende ordninger strategisk 2 Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger 3 Odense

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere