Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune"

Transkript

1 Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE G01 Sagsidentifikation 1. Virksomheden Akademiker Center Jobcenter Frederiksberg Finsensvej 39 A 2000 Frederiksberg Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 ( 51-67) eller kapitel 13 eller integrationslovens 23c Privat virksomhed Statslig styrelse, Ministerområde institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune Kode Offentlig virksomhed institution eller lignende Selvejende institutioner, foreninger eller lignende, som modtager 50% eller derover i offentlig støtte betragtes som offentlig virksomhed og skal afkrydses i rubrikken ovenfor Selvejende institution, forening eller lignende, der modtager under 50% i offentlig støtte Virksomhedens navn CVR-nummer P-nummer Adresse Telefonnummer Virksomhed Kontaktperson Telefonnummer Kontaktperson Evt. arbejdsstedsadresse (udfyldes kun hvis forskellig fra virksomhedens adresse) Virksomheden vil også være interesseret i at blive kontaktet af jobcenteret i forbindelse med etablering af ulønnet virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel Stillingen (alle eller dele af oplysningerne kan vedlægges i bilag) Branche/forvaltning/område Stillingsbetegnelse Stillingsbeskrivelse Her SKAL angives præcise arbejdsopgaver/områder. Både kandidat og arbejdsgiver skal kunne bruge denne beskrivelse til at evaluere løbende. Ønsker til kvalifikationer/specielle forhold - Ikke relevant hvis løntilskuddet er tiltænkt en bestemt kandidat - Hvis det er en åben plads, kontakt da venligst virksomhedskonsulent Nils Fuglsang Forventet ugentlig timetal Ønsket startdato Arbejdstidens placering (herunder evt. skiftende arbejdstider, turnusordninger, weekendarbejde, flekstid eller lign.) Privat virksomhed: Bestemmes med kandidat og arbejdsgiver Off. kandidat på dimmitentsats: 32 timer ugentligt Off. kandidat på max. dagpengesats: 37 timer ugentligt Side 1 af 7

2 2. Stillingen (fortsat) Virksomheden har mulighed for at tilbyde denne type eller lignende stilling til mere end en person Navn Hvor mange Personnummer Stillingen er tiltænkt bestemt(e) person(er) Ex: XXXX 3. Overenskomst (udfyldes kun af private virksomheder) Er ansættelsen med løntilskud dækket af kollektiv overenskomst Hvis nej, vil ansættelsen ske efter sædvanligt gældende vilkår for tilsvarende arbejde/stilling Hvis arbejdsgivertilbuddet udelukkende gælder et fleksjob, så gå direkte til punkt 11 for underskrift 4. Afgrænsning af virksomheden Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer). Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 64, stk. 3, og 70, stk. 2. Er virksomheden i denne erklæring afgrænset ved P-nummer Hvis nej, hvorledes afgrænses virksomheden 5. Kriseramte virksomheder og EU-støtte Virksomheden bekræfter hermed følgende 3 krav, som alle er en betingelse for at kunne ansætte en person med løntilskud Virksomheden har ikke undladt at efterkomme et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet, virksomheden er ikke kriseramt på ansøgningstidspunktet (typiske indikatorer på krise er, at virksomheden har anmeldt betalingsstandsning eller under konkursbehandling), virksomheden modtager ikke støtte i henhold til EU s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Side 2 af 7

3 OBS 6. Antal af medarbejdere Forholdstalkrav Hvor mange medarbejdere (ustøttede ansatte, ansatte med løntilskud og virksomhedspraktikanter - ansatte i fleksjob indgår ikke i opgørelsen) havde virksomheden ved udgangen af hver af de sidste tre måneder, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 70. Til vurdering af virksomheder med sæsonsvingninger kan en fjerde måned angives Måned EX Maj 2013 April 2013 Indeværende år antal medarbejdere Heraf antal medarbejdere med løntilskud 0 1 i virk.praktik Marts Ved sæsonudsving 5. Antal medarbejdere i gennemsnit i de seneste 12 måneder Ved ansættelse af førtidspensionister i offentlige virksomheder kan forholdstalkravet fraviges, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 70, stk. 3. Ved fravigelse skal den offentlige virksomhed godtgøre, hvordan målene for det faglige, sociale og/eller sproglige udbytte af ansættelsen opfyldes. 7. Fratrædelse og afskedigelse af ansatte Nettoudvidelse/merbeskæftigelse (udfyldes kun af private virksomheder) Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Ansættelsen kan derfor som hovedregel ikke ske som følge af en fratrædelse eller en afskedigelse, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 64 og 65. Ansættes den ledige som afløser for en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov, eller som deltager i jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 18 Har virksomheden indenfor de sidste 3 måneder afskediget en ansat uden løntilskud Hvis ja, hvornår Hvis ja, er afskedigelsen sket som følge af forseelse Er en ansat uden løntilskud indenfor de sidste 3 måneder fratrådt en tilsvarende stilling Hvis ja, er fratrædelsen sket som følge af Hvis andet angiv årsag til fratrædelsen afgang på grund af alder frivillig afgang Hvis ja, hvornår andet Er stillingen blevet ledig som følge af frivillig reduktion af arbejdstiden hos nogle af virksomhedens ansatte Er der i virksomheden etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 64, stk. 5 Side 3 af 7

4 8. Opgørelse af forventede lønomkostninger Bruttostøtteintensitet (udfyldes kun af private virksomheder) Offentlig støtte til den enkelte ansættelse må ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger for ansættelsen dog 75% for førtidspensionister, revalidender og handicappede, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 73. Forventede lønomkostninger til den enkelte ansatte med løntilskud Pr. år Pr. måned Samlede lønomkostninger herunder løn, løn under ferie, feriegodtgørelse, Kr. arbejdsgiverbidrag til pension, ATP-bidrag, arbejdsskadeforsikring m.v. Vil virksomheden i forbindelse med ansættelsen modtage udover løntilskuddet anden offentlig støtte finansieret af danske midler eller finansieret helt eller delvist af EU-midler Hvis ja hvilken støtte Alle eller dele af oplysningerne om lønomkostningerne kan vedlægges i bilag 9. Høring af de ansatte Har spørgsmålet om ansættelse med løntilskud været drøftet med repræsentanter for de ansatte Har de ansatte tilkendegivet, at de er positive overfor at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen Er repræsentanter for de ansatte enige i afgrænsningen af virksomheden, som angivet i punkt 4. (Kun relevant ved anden afgrænsning af virksomheden end P-nummer) Er virksomhedens ansatte enige i, at betingelserne for forholdstalkravet er opfyldt, og at punkt 6 er udfyldt korrekt Er virksomhedens ansatte enige i, at betingelserne for nettoudvidelsen/merbeskæftigelsen er opfyldt, og i private virksomheder at punkt 7 er udfyldt korrekt De ansatte kan fremsætte deres synspunkter om ansættelsen med løntilskud. Hvis der er uenighed mellem arbejdsgiver og de ansatte, eller hvis ansættelse sker i en privat virksomhed uden kollektiv overenskomst, så skal de ansattes synspunkter altid fremgå. De ansattes synspunkter er vedlagt i bilag Af dato 10. Erklæring og underskrift medarbejderrepræsentant Undertegnede, repræsentant for de ansatte, bekræfter hermed, at oplysningerne i punkt 9 er korrekte. I offentlige virksomheder skal medarbejderrepræsentanten være særlig opmærksom på punkt 7 i vejledningen nedenfor. Navn Ikke relevant ved små 1-2 personers virksomheder Dato og underskrift Side 4 af 7

5 11. Erklæring og underskrift virksomheden Undertegnede, repræsentant for virksomheden, bekræfter hermed, at anførte oplysninger er korrekte. Navn (Stempel) Dato og underskrift 12. Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Arbejdsgivertilbuddet er godkendt - begrundelse i bilag Dato Initialer Godkendelsen er betinget af, at betingelserne for løntilskud er opfyldt på det tidspunkt, hvor ansættelsen med løntilskud konkret aftales. Bemærkninger Vejledning til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Kort om blankettens anvendelse og løntilskudsordningen Blanketten anvendes, når en virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud. Ansættelse med løntilskud kan gives til en person med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på fastholdelse eller indslusning på arbejdsmarkedet. Tilbuddet kan gives i kombination med uddannelse. Jobcenteret kan yde løntilskud i op til et år. Hvis der ansættes en revalidend, eller en førtidspensionist kan løntilskuddet ydes ud over et år. Hvis der er tale om et fleksjob, ydes løntilskud, så længe personen er ansat. Jobcenteret kan overlade det til andre (anden aktør) at udføre opgaver og træffe afgørelser vedr. løntilskud og andre af jobcenterets opgaver. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat jobcenteret. Er der tale om en rekvirering af en løntilskudsplads fra en anden aktør, sendes tilbudsblanketten til denne rekvirent. Når der i denne vejledning står jobcenteret kan det derfor også betyde anden aktør. Hvis der opstår tvivl om, hvem der skal rettes henvendelse til, så kontakt jobcenteret. Virksomheden og den ledige skal opfylde en række betingelser for at kunne anvende løntilskudsordningen. Det er jobcenteret, der afgør om betingelserne er opfyldt. Virksomheden skal udfylde samtlige punkter i blanketten undtagen punkt 12. Hvilke personer kan tilbydes ansættelse med løntilskud? Følgende grupper af personer kan ansættes med løntilskud: Personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælpsmodtagere (med eller uden andre problemer end ledighed) Personer med begrænsning i arbejdsevnen (revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere eller personer berettigede til fleksjob) Nyuddannede med handicap Ledige, der ikke modtager ydelser (selvforsørgende) Udlændinge (omfattet af integrationsloven) Det er jobcenteret, der sikrer, at den ledige opfylder betingelserne for at kunne ansættes med løntilskud. Hvis virksomheden selv har fundet en ledig, som ønskes ansat i en løntilskudsstilling, er det jobcentret, der vurderer, om betingelserne herfor er opfyldt. Ansættelse med løntilskud kan ikke ske i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat. Denne begrænsning gælder ikke for fleksjob. Særligt for ægtefæller En ledig kan ikke få ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Krav til virksomheden Virksomheden og den tilbudte stilling skal opfylde formålene om oplæring/genoptræning. Hvis den ansatte person har nedsat funktionsevne, skal arbejdspladsen kunne tage højde for dette. Desuden skal virksomheden opfylde følgende betingelser: der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og ansatte med løntilskud (forholdstalskrav), ansættelsen med løntilskud medfører en merbe skæftigelse/nettoudvidelse i virksomheden (mer beskæftigelseskrav), løntilskuddet må for private arbejdsgivere ikke overstige 50% - i nogen tilfælde 75% af de samlede lønom kostninger til den ansatte (bruttostøtteintensitet), og de ansatte er blevet hørt i forbindelse med beslutningen om den aktuelle ansættelse med løntilskud (høring). Side 5 af 7

6 Løn- og arbejdsvilkår Personer, der ansættes med løntilskud er generelt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Det betyder bl.a. også, at virksomheden skal udarbejde et ansættelsesbevis, der opfylder kravene i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Jobcenteret skal altid orienteres, når en ansættelse bringes til ophør. Blanketten AB 241 Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode kan anvendes. Lønnen Lønnen skal som hovedregel svare til den overenskomstmæssige eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere gælder dog et loft for timelønnen, når der ansættes personer, som modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kon tant hjælp/starthjælp. Udbetaling af den fulde lønudgift påhviler virksomheden. Løntilskuddet Virksomheden får efterfølgende refunderet en del af lønnen som løntilskud. Jobcenteret udbetaler løntilskuddet til virksomheden, når virksomheden anmoder herom. Til brug herfor anvendes blanketten AB 250 Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats eller AB 245 Anmodning om udbetaling af løntilskud %-sats (fleksjob). Løntilskuddet udgør et fast kronebeløb pr. arbejdstime. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken målgruppe personen tilhører, og om ansættelsen er i privat eller offentlig virksomhed. Ved fleksjob udgør løntilskuddet en %-sats af lønnen. For oplysninger om de aktuelle satser henvises til Andre tilbud Virksomheden kan i forbindelse med ansættelsen under bestemte betingelser få tilskud til uddannelse af den ledige, til hjælpemidler herunder køb af arbejdsredskaber samt til frikøb og opkvalificering af en mentor. Sagsgang Virksomheden udfylder denne blanket. Blanketten medunderskrives af repræsentanter for de ansatte. Blanketten afleveres til jobcenteret. Hvis virksomheden kun er interesseret i at ansætte en person i fleksjob, skal kun punkterne 1, 2, 3 og 11 udfyldes. Når jobcenteret har modtaget blanketterne vurderer jobcenteret, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for at kunne anvende løntilskudsordningen. Herefter forsøger jobcenteret at finde den bedste kombination af stilling og ledig. I denne proces kan virksomheden blive kontaktet af en af jobcenterets medarbejdere for uddybende information. Hvis virksomheden selv har fundet en ledig, skal den ledige også godkendes. Godkendelsen af virksomheden er således ikke automatisk en godkendelse af den ledige. Vejledning til de enkelte punkter 1. Virksomheden Jobcenteret bruger oplysninger om virksomheden til identifikation, den videre kontakt, statistik m.v. 2. Stillingen For at lave det bedste match mellem virksomhedens tilbudte stilling og den ledige, skal stillingen beskrives. Samtidigt kan virksomheden stille krav eller ytre ønsker til den ledige. 3. Overenskomst Ansættelse med løntilskud skal ske på løn- og arbejdsvilkår, der er overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende vilkår. Private virksomheder skal derfor svare på, om de har kollektiv overenskomst, eller om løn- og arbejdsforhold vil være, som det er sædvanligt for tilsvarende arbejde/stilling. 4. Afgrænsning af virksomheden Ved vurderingen af såvel merbeskæftigelseskravet som forholdstalskravet afgrænses virksomheden som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer P-nummer. (Hvis en virksomhed har flere afdelinger som fx en butikskæde er der et P-nummer for hver enkelt butik, mens den samlede virksomhed kun har et CVR-nummer). Såfremt arbejdsgiveren og de ansatte er enige, kan der ske en anden afgrænsning. 5. Kriseramte virksomheder og EU-støtte Kriseramte virksomheder og virksomheder, der ikke har tilbagebetalt uretmæssig EU-støtte, kan ikke modtage løntilskud. Derfor skal virksomheden bekræfte, at betingelserne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 72 er opfyldt. 6. Forholdstalkrav Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ustøttede ansatte og ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik. Ansatte i fleksjob er neutrale og tæller ikke med hverken som ustøttede ansatte eller som ansat med løntilskud. Antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik må maksimalt udgøre: 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover: 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Begrænsningen gælder dog ikke, hvor en person ansættes med tilskud i forbindelse med jobrotation. Jobrotation er en aftale mellem arbejdsgiver og kommunen/staten i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær, hvor ledige erstatter beskæftigede. Ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer, som modtager førtidspension, kan forholdstalskravet fraviges, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette. 7. Merbeskæftigelseskrav Ansættelse med løntilskud af ledige på dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås mer beskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæf- Side 6 af 7

7 tigelse. Normal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder (Se pkt. 6 i blanketten). Ansættelse i løntilskud i private virksomheder må desuden ikke ske i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder. Dog betragtes det som en nettoudvidelse, hvis løntilskudspersonen afløser en fastansat, der er på børnepasningsorlov, har orlov efter lov om værnepligtsorlov eller som deltager i jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 18. For offentlige virksomheder opgøres merbeskæftigelseskravet med udgangspunkt i budgettet for den enkelte offentlige virksomhed (p-nummer for den enkelte institution). Kravet om, at ansættelsen ikke må ske i en stilling, der er blevet ledige ved afskedigelse eller fratrædelse indenfor de foregående 3 måneder, gælder ikke for offentlige virksomheder. 8. Bruttostøtteintensitet Ved ansættelse med løntilskud i private virksomheder må tilskuddet ikke udgøre mere end 50% af de samlede lønomkostninger til den ansatte. Ved ansættelse af revalidender, førtidspensionister og personer omfattet af den særlige ordning for uddannede handicappede er støtteloftet dog 75%. Ved ansættelse i privat virksomhed bedes de forventede samlede lønomkostninger derfor opgjort, samlede lønomkostninger herunder løn, løn under ferie, feriegodtgørelse, arbejdsgiverbidrag til pension, ATP-bidrag, arbejdsskadeforsikring m.v. Når løntilskudsperioden ophører, eller hvis ansættelsesforholdet ophører før den aftalte løntilskudsperiode, kan jobcenteret anmode om oplysninger om de reelt afholdte lønomkostninger. Hvis løntilskuddet udgør mere end 50% henholdsvis 75% af de samlede lønomkostninger, skal det for meget udbetalte løntilskud tilbagebetales. 9. Høring af medarbejderne Forud for etableringen af en ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for de ansatte. Endvidere skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse om: at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelserne om merbeskæftigelse er opfyldt hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at forholdstalskravet er opfyldt. De to sidstnævnte betyder i praksis, at en repræsentant for medarbejderne skal påse, at opgørelsen af ustøttede og støttede medarbejdere i virksomheden er korrekt (punkt 6), og at opgivelsen af afskedigelser/fratrædelser og begrundelsen herfor er korrekt (punkt 7). Arbejdsgiveren skal give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger til brug for vurderingen. Hvis der ingen ansatte er i virksomheden, skal punktet ikke udfyldes. 10. Underskrift medarbejderrepræsentant En repræsentant for de ansatte skal skriftligt erklære, at de ansatte er blevet hørt, som angivet under punkt 9. De ansatte kan selvstændigt søge råd og vejledning om processen hos jobcenteret eller hos deres faglige organisation. 11. Underskrift virksomheden Virksomheden erklærer ved underskriften, at oplysningerne, som anført på blanketten, er korrekte. Yderligere information og vejledning Det er muligt at søge yderligere information på www. jobnet.dk. Virksomheden kan endvidere kontakte jobcenteret, som kan vejlede om løntilskudsordningerne. Det primære lovgrundlag for løntilskudsordningerne kan findes på blanketten AB 201L. Side 7 af 7

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vejledning om løntilskud

Vejledning om løntilskud Page 1 of 27 VEJ nr 9621 af 20/12/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2012 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning om løntilskud Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland Til medlemmerne af Sagsudvalget Til suppleanterne til orientering Den 28. september 2016 Dagsorden til møde i Sagsudvalget onsdag den 5. oktober 2016 kl. 8.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 1.

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1202 af 27. december 1993 Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, og 21, stk. 5

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1404. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 3, 8, 11, stk. 4, 21, stk. 1 og 2, 25,

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere