Vækst og ansvarlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og ansvarlighed"

Transkript

1 Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige vilkår og i den forbindelse endvidere yde rådgivning og vejledning i forhold til anvendelsen af jobdatabasen Jobnet. Kvikservice Jobcenter København har etableret en Kvikservice med en direkte og koordineret hotline, som virksomhederne kan benytte. Kvikservice skal med dags varsel kunne matche og formidle relevante ledige direkte til virksomhederne. I forbindelse med ordinære jobtilbud vil virksomheden og Jobcenter København eventuelt kunne aftale en ramme for en opkvalificering, såfremt uddannelsen skal gennemføres af en uddannelsesudbyder udenfor virksomheden. Jobklare ledige, der har de fornødne kvalifikationer til at bestride jobbet eller som forventes hurtigt at kunne tilegne sig dem. Annoncering og jobformidling Virksomheden forpligter sig til at opslå alle relevante stillinger i virksomheden på Jobnet. Jobcenter København forpligter sig til at udbrede kendskabet til brug af Jobnet, så virksomheden selv kan lægge jobordrer på Jobnet. Virksomheden kan henvende sig til kontaktpersonen i jobcenteret, hvis de ønsker at få: - vejledning og rådgivning om, hvordan de kan bruge Jobnet - hjælp til at lægge job på Jobnet.dk og til at formulere jobopslaget - formidlet ledige til job

2 Virksomhedspraktik Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om forløb med virksomhedspraktik. En ledig i virksomhedspraktik kan give virksomheden mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken. For nogle ledige kan virksomhedspraktikken også efter aftale have til formål at afklare et muligt beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Virksomhedspraktik - Virksomhedspraktikken for ledige varer typisk 4 13 uger - Praktik er ulønnet, der udbetales kommunal ydelse eller dagpenge - Den ledige vil i praktikperioden være dækket af kommunens forsikring - Praktik sker ved anvendelse af det autoriserede blanketsystem - Under praktikforløb kan mentor komme på tale, hvis det er relevant Ledige, der kan have gavn af et praktikforløb. Ansættelse med løntilskud Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om ansættelse med løntilskud. Løntilskud er en mulighed for at udvide virksomhedens bemanding, samtidig med at den ledige bliver oplært i virksomheden. Den ledig ansættes på ordinære vilkår i virksomheden og i en nærmere aftalt periode modtager virksomheden tilskud til den lediges løn. Matchning Jobcenter København vil finde de ansøgerprofiler, som passer til virksomhedens beskrevne behov inden for den aftalte tidsfrist. Jobcenter København vil udvælge relevante kandidater og sørge for at arrangere ansættelsessamtaler hos virksomheden.

3 Opkvalificering Jobcenter København kan i forbindelse med en ansættelse med tilskud og efter individuel vurdering bcenter København og bestræber sig i fællesskab på at tilbyde et opkvalificeringsforløb. Under en løntilskudsansættelsen kan der i visse tilfælde også Afstemme de lediges kompetencer og forudsætninger med virksomhedens bevilges ønsker et mentorforløb. og behov Informere de ledige om vilkår og muligheder i jobbet og/eller virksomhedsplaceringen Udmønte aftalen inden for de regler og aftaler, der er fastsat i lovgivningen og mellem arbejdsmarkedets paadministration rter. Jobcenter København vil i samarbejde med virksomheden sørge for at de rette blanketter bliver udfyldt og at virksomheden er vejledt i relevante marbejdsform og organisering regler. bcenter København vil under hele forløbet sikre en løbende formidling til de vakante ordinære stillinger, kudsansættelser eller praktikforløb i X-virksomhed med henblik på at etablere de aftalte forløb i rioden. Jobklare ledige, der er berettiget til løntilskud r vil i tilskuds- eller praktikperioden og eventuelt under uddannelsesmæssig opkvalificering være en tæt log, der skal øge muligheden for at fastholde de ledige på X-virksomhed efter endt tilskuds- eller ktikperiode. Partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb n løbende dialog mellem Jobcenter København og X-virksomhed om denne aftale varetages af en fast nyttet kontaktperson i Jobcenter København og i X-virksomhed af en fast kontaktperson eller personer. Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om et særligt rekrutteringsforløb for ledige, der har haft dskaber til forbedret svært rekruttering ved at fastholde og fastholdelse en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samarbejdet mellem Jobcenter København alen omfatter følgendeog redskaber virksomheden med henblik kan omfatte på rekruttering særlige partnerskabsaftaler og fastholdelse i om job rekrutteringsforløb, samt evt. særlige hvor virksomheden ljer afsat til formålet omtilrettelægger rekruttering en og målrettet opkvalificering og fleksibel i virksomhedsrettede indsats for den ledige forløb. i virksomhedspraktik Der er sat kryds i efter de særlige skaber, der er indgået regler samarbejde i beskæftigelseslovens omkring: 81a. Ordinær rekruttering En partnerskabsaftale - Periodens længde varierer efter målgruppe og den Virksomhedspraktik lediges behov, udgangspunktet er dog op til 13 uger Løntilskud med mulighed for forlængelse Partnerskab om praktikforløb m.v. Mentorstøtte - Praktik er ulønnet der udbetales kommunal ydelse Voksenlærlinge eller dagpenge Praktikpladser (uddannelse) Uddannelse og jobrotation m.v. - Virksomheden kan få dækket udgifterne til Støtte til fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med sygdom uddannelsesforløb inden for en nærmere aftalt Handicaprettede ydelser ramme for hver ledig, der er omfattet af partnerskabet Fleksjob - Virksomheden kan også få dækket administrative bilag til denne samarbejdsaftale fremgår de nærmere aftaler i forhold til samarbejdet. udgifter fx til en koordinator inden for den aftalte ramme - Virksomheden kan som en del af forløbet afholde forskellige former for interne kurser, herunder fx introduktionskurser og korte faglige kurser. - I forløbene kan der gøres brug af mentor efter de særlige regler herom - Den ledige vil i praktikperioden være dækket af kommunens forsikringer

4 Særlig aftale I forbindelse med partnerskabet om praktikforløb udarbejdes en særlig aftaleformular, hvor de indholdsmæssige og økonomiske rammer for samarbejdet nærmere aftales. Ledige, der har svært ved at få eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, og udvalgte grupper af jobklare ledige, der har behov for kortvarige introduktionsforløb i forbindelse med virksomhedspraktik. Mentorordning Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om en mentorordning. En mentor kan være en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern konsulent fra Jobcenter København, der sørger for introduktion, oplæring og støtte af den ledige i virksomheden i et omfang, der rækker ud over virksomhedens normale forpligtelser til introduktion og oplæring. Jobcenter København kan yde støtte til en mentorordning i forbindelse med praktik, ansættelse i ordinært job, i job med løntilskud eller i fleksjob. En mentor - Mentorordningen aftales mellem virksomheden og Jobcenter København på baggrund af enighed om den lediges behov for en afgrænset periode - Virksomheden kan efter aftale med Jobcenter København få tilskud til uddannelse af egne mentorer - Ved mentorstøtte i virksomheden anvendes det autoriserede blanketsystem - Mentorstøtten kan også være omfattet af partnerskabet om rekrutteringsforløb i virksomhedspraktik og sigter her på den gruppe af ledige, der vurderes ikke at få tilstrækkeligt udbytte af virksomhedspraktikken inden for rammerne af aftalen, og som derfor har brug for en særlig indsats Alle, der har behov for personlig hjælp og vejledning i forbindelse med en ansættelse på en virksomhed, der ligger ud over hvad virksomheden kan forventes at yde.

5 Uddannelse og jobrotation m.v. bcenter København og bestræber sig i fællesskab på at Afstemme de lediges Jobcenter kompetencer København og forudsætninger kan tilbyde samarbejde med virksomhedens uddannelse ønsker eller og behov jobrotation, hvor virksomhedens Informere de ledige ansatte om vilkår kommer og muligheder i uddannelse i jobbet og og/eller ledige i virksomhedsplaceringen uddannelsesperioden ansættes i virksomheden med løntilskud Udmønte aftalen inden for de regler og aftaler, der er fastsat i lovgivningen og mellem arbejdsmarkedets p. arter. a) Uddannelsestilbud Der kan i forbindelse med en konkret virksomhedsplacering, herunder løntilskud eller ordinær marbejdsform og organisering ansættelse af en ledig aftales, at den ledige som led bcenter København vil under hele forløbet sikre en løbende formidling som til de led vakante i sin ansættelse ordinære stillinger, får et kortere kursus eller en kudsansættelser eller praktikforløb i X-virksomhed med henblik på opkvalificering. at etablere de aftalte forløb i rioden. Ledige der mangler nogle konkrete kvalifikationer til at r vil i tilskuds- eller praktikperioden og eventuelt under uddannelsesmæ bestride ssig opkvalificering ordinære job være en tæt log, der skal øge muligheden for at fastholde de ledige på X-virksomhed efter endt tilskuds- eller ktikperiode. b) Jobrotation Det kan aftales, at når virksomheden sender sine medarbejdere på kursus skaffer Jobcenter n løbende dialog mellem Jobcenter København og X-virksomhed om denne København aftale vikarerne varetages i form af en af fast løntilskudsansatte for nyttet kontaktperson i Jobcenter København og i X-virksomhed af en fast medarbejderne kontaktperson under eller uddannelsen. personer. dskaber til forbedret Jobrotationsydelse rekruttering og fastholdelse Virksomheden kan få jobrotationsydelse, der ofte kan alen omfatter følgende redskaber med henblik på rekruttering og fasdække tholdelse vikarens i job samt løn, når evt. der særlige ansættes en vikar for ljer afsat til formålet om rekruttering og opkvalificering i virksomhedsrettede medarbejderen forløb. Der i mindst er sat 10 kryds timer i ugentligt. skaber, der er indgået samarbejde omkring: Virksomheden får jobrotationsydelse for hver time medarbejderen er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Virksomheden skal betale sædvanlig løn til medarbejderen og overenskomstmæssig eller sædvanlig gældende løn til vikaren. Ordinær rekruttering Virksomhedspraktik Løntilskud Partnerskab om praktikforløb m.v. Mentorstøtte Voksenlærlinge Praktikpladser (uddannelse) Uddannelse og jobrotation m.v. fastholdelse Handica prettede ydelser Fleksjob Støtte til af medarbejdere i forbindelse med sygdom Jobcenter København sørger for, at virksomhedens anmodning om udbetaling af tilskud bliver behandlet og tilskuddet udbetalt. Medarbejderen på virksomheden kan være en ufaglært eller en med erhvervsfaglig uddannelse. Det kan også være en med videregående uddannelse, der ikke har været anvendt de seneste fem år. bilag til denne samarbejdsaftale fremgår de nærmere aftaler i forhold til samarbejdet. Vikarerne vil være ledige, der så vidt muligt svarer til de jobbeskrivelser som virksomheden udarbejder. c) Lære- og praktikpladser I det omfang virksomheden har mulighed for at oprette elev- og praktikpladser kan det aftales, at virksomheden indleder et samarbejde med Jobcenter København herom.

6 Samarbejde om etablering af aftaler om praktikpladser i virksomheden eller elevpladser vil ske mellem virksomheden og Jobcenter København Skelbækgade, der varetager indsatsen for ledige unge uddannelsessøgende, der mangler elev/praktikplads. Unge ledige, der søger en praktikplads i forbindelse med uddannelsesstart. d) Voksenlærlinge Voksenlærlingeordningen er en fordel for både ledige og virksomheder. Den ledige kan få en faglært uddannelse, og virksomheden kan få et tilskud til lønnen, og en erfaren og stabil arbejdskraft. Såfremt virksomheden kan godkendes som praktiksted, kan Jobcenter København hjælpe med at finde den nye voksenlærling, således at der kan indgås en uddannelsesaftale. Ledige ikke-faglærte over 25 år, eller faglærte med en forældet uddannelse Støtte til fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med sygdom Jobcenter København kan indgå samarbejde om støtte til fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med sygdom. Der er forskellige muligheder for at yde støtte til fastholdelse af medarbejdere, så sygdom ikke får så store konsekvenser for den enkelte og for virksomheden. Delvis syge- eller raskmelding Refusion fra 1. sygedag - 56-aftale Herigennem kan en medarbejder fastholdes, der på grund af helbredet ikke kan arbejde på fuld tid. Medarbejderen kan i en periode være delvist raskmeldt. På den måde kan virksomheden få refusion, der udbetales for de timer, hvor medarbejderen ikke kan arbejde. Virksomheden kan herigennem fastholde medarbejdere, der har forhøjet risiko for fraværsdag på grund af langvarig/kronisk sygdom eller behandling. Formålet er, at medarbejderens fravær på mindst 10 dage om året ikke belaster virksomheden. Virksomheden får mulighed for refusion svarende til sygedagpenge fra medarbejderens 1. fraværsdag.

7 Muligheder Der kan i et nærmere aftalt omfang bl.a. tilbydes: Rundbordssamtaler, der kan være relevante for at finde en konstruktiv plan for, hvordan en syg medarbejder kan blive på arbejdspladsen, Rådgivning, hvis virksomheden ønsker at sætte fokus på forebyggelse af sygdom eller nedslidning for at fastholde medarbejdere, og Mentorordning, hvor der ydes støtte til, at en mentor anvendes til introducerende og fastholdende aktiviteter på virksomheden, denne funktion varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden Ovenstående samarbejde i forhold til individuelle medarbejdere på virksomheden aftales med Jobcenter København Baldersgade. Fastholdelse af syge ledige Som led i samarbejdet kan det aftales, at der kan etableres nogle praktikpladser i virksomheden for sygemeldte, der er for syge til at blive delvist raskmeldte, men som har behov for afprøvning af muligheder i virksomheden. Sygemeldte medarbejdere i virksomheden, der er i risiko for at miste arbejdet Handicaprelaterede ydelser Jobcenter København kan via Specialindsats Handicap i Jobcenter Nyropsgade tilbyde samarbejde om en række forskellige handicaprelaterede ydelser. Det kan være forebyggende arbejds-fastholdelse for medarbejdere, hvor det overordnede formål er at give redskaber til arbejdsgivere, arbejdstagere og faglige repræsentanter, der måske i sidste ende, kan forhindre en langtidssygemelding. Kompenserende ordninger - Personlig assistance arbejdsmæssigt - Personlig assistance under efter- og videreuddannelse - Arbejdspladsindretning bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber - Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med et handicap) - Fortrinsadgang

8 Isbryderordning Isbryderordningen er en særlig ordning, der har til formål at give nyuddannede med handicap en faglig eller teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Endvidere giver ordningen mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til. Det er jobcenteret, der bevilger ordningen. Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder. Ansatte eller ledige med et handicap. Fleksjob Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om etablering af fleksjob. Fleksjob er en varig ansættelse med tilskud til lønnen. Med en samarbejdsaftale om fleksjob sikres de bedst mulige betingelser for oprettelse af fleksjob til borgere i Københavns Kommune. Det gælder både, når fleksjobbet angår indslusning i fleksjob og fastholdelse i fleksjob. Samarbejdet om etablering af fleksjob og løbende opfølgning på fleksjob sker mellem virksomheden og Jobcenter København Nyropsgade. Varig ansættelse med løntilskud - Aftalen omfatter personer bosiddende i Københavns Kommune på vej til eller ansat i et fleksjob. - Når Jobcenter København modtager en henvendelse i forbindelse med et igangværende fleksjob, aftales straks et møde på arbejdspladsen - Herudover foretages der løbende årlige opfølgninger på fleksjobbet. - I situationer, hvor virksomheden ønsker at ansætte en person i fleksjob, kontakter virksomheden Jobcentret, der formidler en ledig fleksjobberettiget til jobbet og efterfølgende varetager papirarbejdet i forbindelse med ansættelsen. - Jobcentret skal kontakte den faglige organisation vedr. fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår Ledige med varigt nedsat arbejdsevne, der har behov for et job på særlige vilkår.

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere