Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder"

Transkript

1 Årstemamøde 2012

2 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer i beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge Sygedagpenge på helligedage Nyt om skat Afskaffelse af fradragsretten på kapitalpensioner mv. Beskatning af sundhedsforsikringer og sundhedsordninger Bilbeskatning Ansættelsesretlige nyheder Domme 2

3 Erstatningsferie for sygdom opstået under ferien Ændringen i ferieloven pr. 1. maj 2012 Sygdom opstået under ferie Ret til erstatningsferie efter 5 sygedage Ret til et mindre antal feriedage end 25 ret til erstatningsferie forholdsmæssigt før Betingelser for at medarbejderen har ret til erstatningsferie: Medarbejder melder sig syg til arbejdsgiver Medarbejder skal dokumentere sygdommen over for arbejdsgiver Lægelig dokumentation betales af medarbejderen Erstatningsferie på grund af sygdom kan holdes i det efterfølgende ferieår.

4 Erstatningsferie Eksempel 1: Lønmodtager, der har optjent ret til 20 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 4 sygedage i ferieåret (20 x 1/5) Eksempel 2: Lønmodtager, der har optjent ret til 15 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferieåret (15 x 1/5) Lønmodtager, der har krav på erstatningsferie og fortsat er syg, har herefter krav på løn under sygdom eller krav på sygedagpenge efter sygedagpengeloven.

5 Sygdom før feriens begyndelse Hvis der opstår en feriehindring inden feriens påbegyndelse kan lønmodtageren vælge ikke at påbegynde ferien, men i stedet udskyde sin ferie, og holde ferie på et senere tidspunkt Det vil sige, at fra arbejdstids ophør den sidste arbejdsdag før ferien og frem til feriens begyndelse, bærer arbejdsgiveren risikoen for at lønmodtageren bliver syg Hvis lønmodtageren vælger at udskyde ferie, skal han/hun påberåbe sig sygdommen som feriehindring overfor arbejdsgiver så hurtigt som muligt Lønmodtageren har ret, men ikke pligt, til at holde resten af ferien i forlængelse af sin raskmelding. Skal dog være inden for den planlagte ferieperiode. NB! Barns sygdom er ikke en feriehindring 5

6 Forskerordning - samtidighedsferie Personer omfattet af forskerskatteordningen efter KSL 48 E og 48 F kan indgå aftale om samtidighedsferie med arbejdsgiveren Optjeningsåret er lig med ferieperioden Der optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse Optjent ferie, der ikke holdes i kalenderåret, holdes i det efterfølgende kalenderår Der udbetales løn under ferie Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriepengene direkte til forskeren. 6

7 Ændringer i sygedagpengeloven Den 2. juli 2012 blev beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen forlænget til: 26 ugers uafbrudt beskæftigelse med mindst 240 timer Undtagelse når den ansatte: Er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge Har afsluttet erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov Er ansat i fleksjob En arbejdsgiver der udbetaler løn til en medarbejder, er berettiget til at få udbetalt de dagpenge som lønmodtageren ellers ville have haft ret til.

8 Ændringer i sygedagpengeloven Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage fra 2. juli 2012 Lønmodtagere (og selvstændige) har ikke ret til sygedagpenge for søgnehelligdage Arbejdsgiver vil ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage, hvis medarbejderen får løn under sygdom, idet arbejdsgiverens refusionskrav er et afledt krav Følgende dage betragtes som søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2, påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 1. og 2. juledag samt Nytårsdag (6-9 søgnehelligdage pr. kalenderår) 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er ikke officielle helligdage i Danmark og derfor ikke søgnehelligdage

9 Ferie og sygdom i forbindelse med opsigelse Aftalt ferie bortfalder ved opsigelse Ferie kan afholdes, hvis varslingsperiode og ferie kan indeholdes i opsigelsesvarslet Gælder både ved opsigelse og opsigelse ved fritstilling Ved fritstilling, yderligere krav arbejdsfri periode svarende til feriens længde eller der er indgået aftale om fritstilling uden modregning af løn fra ny arbejdsgiver. Ferie kan udbetales direkte til medarbejderen ved fratrædelse Lønmodtageren kan kræve udbetaling hvis: Ferie afholdes i tilknytning til fratrædelse Ferien afholdes før rettidig afregning til Feriekonto Sygdom i forbindelse med opsigelse Hovedregel: Virksomheden modtager refusion ved sygdom i opsigelses- eller fritstillingsperiode. Undtagelse: Medarbejderen er kun sygemeldt i forhold til den aktuelle arbejdsplads, men står ellers til rådighed for arbejdsmarkedet. (Flere nye afgørelser i 2012) 9

10 Opsigelse eller fratrædelsesaftale Opsigelse = ensidig meddelelse fra arbejdsgiveren Fratrædelsesaftale = gensidig aftale mellem medarbejder, arbejdsgiver og evt. fagforening om vilkårene for ophøret Aftale til fuld og endelig afgørelse ethvert krav parterne imellem Forhindrer evt. retslige eller fagretslige efterspil Det er en forudsætning at medarbejderen har haft tid til at søge råd og vejledning hos fagforening eller andre 10

11 Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Gældende fra 8. november 2012 Ledige medlemmer af en a-kasse, hvis dagpengeret udløber indenfor højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest den 30. juni 2013 Jobpræmie til arbejdsgivere Stillingen har været opslået som akutjob kr. hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger Yderligere kr. hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 52 uger Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid mindst 32 timer Ansættelsesforholdet startet senest 1. juli

12 Nyt fra 12

13 Nedsættelse af rejsefradrag Nedsættes fra kr. til kr. fra indkomståret 2013 Formål: at gøre det mindre attraktivt for udenlandske lavtlønnede medarbejdere, at arbejde i DK 13

14 Pensioner Kapitalpensioner Fra 1. januar 2013 er der ikke længere fradragsret for indbetalinger til private kapitalpensioner Der er ikke bortseelsesret for arbejdsgiveres indbetalinger til kapitalpension, herunder supplerende engangsydelser i pensionskasser Overgangsordning Overenskomstmæssig aftale om obligatoriske indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser i pensionskasser Aftaler indgået før 31. december 2012 Løber videre til overenskomstfornyelse, dog ikke senere end

15 Pensioner Nye aldersforsikringer, aldersopsparing, og supplerende engangssummer Fra 1. januar 2013 kan der uden fradragsret eller bortseelsesret indbetales op til om året (2013-niveau) til en aldersopsparing/aldersforsikring/supplerende engangssum Indbetaler medarbejderen mere end kr om året til aldersopsparing/aldersforsikring og supplerende engangssum, betales der 20 % i afgift af det beløb, der er indbetalt for meget Afgiften bliver opkrævet på medarbejderens årsopgørelse Overføres det for meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget ordning i indkomståret efter indbetalingen, bliver afgiften nedsat til 4 %. 15

16 Sundhedsforsikring / Sundhedsordning Sundhedsforsikring = skattepligt Hovedelement: En sundhedsforsikring dækker udgifter til undersøgelser, behandling, medicin og genoptræning foretaget primært i det private sundhedsvæsen. 1,2 mio. danskere har sundhedsforsikring 86 % har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Mange sundhedsforsikringer har sundhedsordning tilknyttet Sundhedsordning = som hovedregel skattepligtige, dog skattefri hvis der er tale om forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader Generelle helbredsundersøgelser F.eks. massage, fysioterapi, zoneterapi Psykologbehandling 16

17 Sundhedsordninger Både fysiske og psykiske arbejdsskader kan være omfattet af skattefriheden efter statsskatteloven. Hvis en medarbejder har fået psykiske problemer på grund af f.eks. røveri på arbejdspladsen, vil psykologbehandling heraf heller ikke være skattepligtig for medarbejderen. Der skal være en årsagssammenhæng mellem arbejdets udførelse og den skade eller sygdom, som medarbejderen får forebyggelse eller behandling for. [Skatteministeriets fremhævning]. Det betyder, at arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, der forbedrer medarbejderens almene helbredstilstand men ikke har en konkret sammenhæng med medarbejderens arbejde, bliver skattepligtige for medarbejderen. Der kan derfor ikke gives en udtømmende liste over sundhedsydelser, der vil være omfattet af denne skattefritagelse. Det afgørende for skattefriheden er, hvorvidt der er tale om forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. 17

18 Sundhedsforsikringer og skattepligtige sundhedsordninger Der er tale om A-indkomst, og der skal endvidere betales AM-bidrag af beløbet Arbejdsgivers fradrag berøres ikke af ændringen Indberetning sker løbende for hver måned, når sundhedsforsikringen kun dækker medarbejderen under ansættelsen hos arbejdsgiveren.

19 Firmanavn eller logo på gulpladebiler Fra 1. januar 2013 skal biler på gule plader på ikke over 4 tons (totalvægt) være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret Hvor skal oplysningerne sidde? Hvilken skriftstørrelse skal anvendes? CVR-nr. kan skrives på to måder! 19

20 Privat kørsel i gulpladebiler Ny mulighed ikrafttrædelse? Kommer til at gælde for gulpladebiler under 3 tons Selvom gulpladebilen er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, opstår ikke yderligere moms-, skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for hverken ejer, medarbejder eller virksomhed Betaling af kr. 225,- pr. dag Der kan købes dagsbeviser i op til 20 dage for hvert kalenderår pr. gulpladebil Ordningen er gjort tidsbegrænset og udløber den 31. december

21 Beskatning af fri bil Fra 1. januar 2013 bliver reglerne om beskatning fri bil ændret Nedsættelsen til 75 % af nyvognsprisen sker efter 36 måneder Ændringen gælder også for allerede indregistrerede biler - er firmabilen f.eks. indregistreret i december 2010, vil beregningsgrundlaget først blive nedsat til 75 % af nyvognsprisen med virkning fra december 2013 Miljøtillægget stiger med 50 % pr. 1. januar

22 Nye ansættelsesretlige domme 22

23 Højesteret 20. februar 2012 Graviditetsbetinget sygdom Medarbejder opsiges efter 5 ugers ansættelse på grund af for meget fravær (5 dage pga. egen sygdom og 1 dag pga. barns sygdom) 12 dage før opsigelsen var medarbejderen hos egen læge, og fik bekræftet graviditet sygdom blev efterfølgende dokumenteret som graviditetsbetinget Arbejdsgiver vidste ikke på opsigelsestidspunktet at medarbejderen var gravid 23

24 Graviditetsbetinget sygdom -fortsat Arbejdsgiver frifundet i byretten, dømt i landsretten sagen blev indbragt for Højesteret Højesteret udtaler at ligebehandlingslovens 9 efter sit formål må forstås således, at den omfatter afskedigelser på grund af sygefravær, der skyldes graviditet, selvom arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten. En pligt for arbejdsgiveren til at betale godtgørelse efter lovens 16, stk. 2, må dog i denne særlige situation være betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten. 24

25 Graviditetsbetinget sygdom - fortsat Da arbejdsgiveren ikke omgjorde sin beslutning efter at være blevet bekendt med graviditeten, var der blevet handlet i strid med ligebehandlingslovens 9, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. 25

26 Højesteret 29. juni 2012 dom om deltid En deltidsansat klinikassistent med en arbejdstid på 24 timer vilkårsændring til ansættelse på fuld tid svarende til opsigelse Klinikassistenten afslog, og kunne hermed betragte sig som opsagt Højesteret anerkendte at tandlægeklinikken havde brug for at øge antallet af klinikassistenttimer De tre øvrige klinikassistenter (alle deltidsansatte) forklarede i retten at ingen af dem, pga. personlige forhold, havde mulighed for at gå op i tid 26

27 Dom om deltid Højesteret fandt det ikke godtgjort at det ville være forbundet med væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger, at tilgodese behovet for yderligere klinikassistenttimer ved ansætte en yderligere klinikassistent på deltid.... og det var ej heller godtgjort, at det ikke ville have været muligt at tiltrække ansøgere til en sådan deltidsstilling, evt. i forbindelse med en forøgelse af timetallet ved, at A eller de andre ansatte gik lidt ned i tid Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til 3 måneders løn, under hensynstagen til anciennitet og at medarbejderen havde fået et nyt job i opsigelsesperioden. 27

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere