Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen"

Transkript

1 FV Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider og Charlotte Meyer (udpeget af HK) samt advokat Bent Hansen og kvalitets- og optimeringschef Karin Østergaard (udpeget af Business Danmark) med forhenværende administrerende dommer Jørn Andersen som formand og eventuel opmand (udpeget af Arbejdsrettens formand i overensstemmelse med parternes fælles anmodning). Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag A-F og 1-3. For klager møde advokat Martin Juul Christensen, mens advokat Frank Kanlund mødte for indklagede. Parterne nedlagde påstande som i processkrifterne. A, Henriette Thirup-Bielefeldt, Mette Henriksen, John Gudbrandsen, Anne Wichmann og Lotte Larsen afgav forklaring. Sagen blev procedereret. Da der efter votering ikke kunne opnås enighed om eller flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten, optog formanden som opmand sagen til afgørelse. Sagen udsat herpå. Retten hævet. Den 15. maj 2014 kl. 15 blev den faglige voldgiftsret på ny sat af Jørn Andersen. Sagsakterne var til stede. Ingen var mødt eller indkaldt, da han afsagde følgende kendelse: Påstande

2 HK har som klager krævet, at indklagede, Business Danmark, tilpligtes at betale en efter voldgiftsretten skøn fastlagt godtgørelse for uberettiget afskedigelse af A. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling A blev den 15. juni 1994 ansat i Danmarks Aktive Handelsrejsende, nu indklagede Business Danmark. Den 23. maj 2013 skrev indklagedes administrerende direktør, John Gudbrandsen, bl.a. således til hende: Som du ved, er det en foreningspolitisk beslutning, at de administrative udgifter, herunder lønudgifterne, skal tilpasses den mindre kontingentindtægt og den nye situation efter den 1. juli Alt har været i spil og vi har forsøgt efter bedste evne at finde den mest hensigtsmæssige og smidige måde at implementere de administrative justeringer på. Det har ikke været en let opgave og der har været mange elementer i spil. Som du ved, har vi trimmet opgaverne i administrationsafdelingen, som fremover bliver en mere ren regnskabsafdeling. I den sammenhæng er det vor opfattelse, at lønadministrationen fremover kan klares ved et halvdagsjob. Du har ikke ønsket at tiltræde et halvdagsjob med behørigt varsel og derfor ser vi os nødsaget til at opsige dig, med udgangen af maj måned, til fratræden den 30. november Følgende vil gøre sig gældende i opsigelsesperioden: 1. Du fritstilles snarest muligt i opsigelsesperioden efter aftale med din afdelingschef. 2. Der bliver ingen modregning i lønnen i opsigelsesperioden ved nyt job. 3. Kun restferie fra foregående ferie i år modregnes. 4. Der udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærloven regler med sidste lønudbetaling i november. 5. Der stilles et beløb på kroner inkl. moms til et uddannelses/outplacement forløb efter eget valg. Beløbet kan ikke konverteres til et kontantbeløb. Du finder selv den, du har tiltro til kan hjælpe dig videre. Den 31. maj 2013 gav indklagedes administrationschef, Anne Wichmann, A følgende anbefaling: A blev i sin tid ansat som regnskabsassistent i administrationsafdelingen med ansvar for løn. A har altid udført arbejdet tilfredsstilende samt overholdt deadlines for betalinger, indberetninger m.v. såvel internt som eksternt. Derudover har A senest ved årsskiftet 2009/2010 været primusmotor ved implementering af Lessor Løn, som er fuldt integreret med vores Microsoft Dynamic NAV 2009, SP1. Implementeringen skete til alles tilfredshed og i henhold til implementeringsplanerne.

3 I de 8 år, hvor jeg været chef for A, har hun udviklet sig til også at deltage i regnskabsafdelingens almindelige arbejde. Hun har konteret, bogført, betalt leverandørfakturaen, samt afstemt diverse konti. A anvender alle modulerne i Microsoft Dynamics Nav. Hun har opnået gode færdigheder i alle systemets moduler, herunder debitorer, kreditorer og finans, samt er superbruger på Lessor Løn. A formår selv at udvikle og finde nye metoder, rapporter som gør hverdagen lettere på mange måder. Derudover behersker hun Microsofts officepakke på rimeligt højt niveau. Som medarbejder er A pligtopfyldende og loyal, og har så godt som ingen sygefravær. I begyndelse af juni 2013 opslog indklagede en deltid stilling, men med bemærkning, at der var mulighed for en heltidsstilling, hvis ansøgeren også havde erfaring/kompetencer for a- kasseregnskab: Som løn og regnskabsmedarbejder vil du komme til at indgå i en afdeling bestående af 2 medarbejdere. Du vil få berøringsflader med en lang række opgaver inden for drift og administration af vores lønudbetalinger samt A-kasseregnskab. Du vil bl.a. få ansvaret for: Beregning og udbetaling af løn til ansatte, vikarer, deltidsansatte, timelønnede m.m.. Derudover udbetaling af mødehonorarer og kilometergodtgørelse samt afstemning af alt lønafhængigt i lønsystemets Lessor. Indberetning, rapportering og betaling til offentlige myndigheder, bank og pensionsselskaber. Derudover lønafstemning på driften og henført til udgiftsområderne. Kontering, bogføring og afstemning. Behandle efterfølgende henvendelser vedrørende spørgsmål og fejl. Hensættelser og periodisering af feriepengeforpligtelser. Indberetning af fravær til Danmark Statistik. Udarbejdelse af materialer til lønregulering og administrationsaftalen mellem foreningen og a-kassen. Derudover vil der være bogføring, kontering, betaling og afstemning af bank samt rykker for bilag m.m. for afdelinger og politiske udvalg. Desuden vil du indgå i konstant udvikling og optimering af vores daglige rutiner processer og arbejdsgange. Som løn og regnskabsmedarbejder forventes det, at du: Evt. besidder en uddannelse inden for kontor og økonomi og gerne har solid erfaring fra lignende stilling. Har grundlæggende fagligt kendskab til løn, ferie m.m. Du skal samtidig kunne læse og forstå overenskomster. Behersker MS Office pakken særlig Excel og kendskab til Navision og Lessor er en fordel. Er analytisk tænkende, kan tage ansvar og arbejde struktureret og grundigt med dine opgaver. Desuden er du en afslutter, der formår at følge dine opgaver til dørs. Er udadvendt og optimistisk som person.

4 Det fremgår af As sidste lønseddel fra indklagede, at hendes ferieberettigede månedsløn var på godt kr. Af 19, stk. 4, i overenskomsten mellem Business Danmark og HK Service Hovedstaden følger bl.a., at sidstnævnte, hvis man finder en opsigelse urimelig og ikke sagligt begrundet i arbejdstagerens eller arbejdsgiverens forhold, kan kræve, at den forhandles først og lokalt og dernæst på organisationsniveau. Lykkes det som i det foreliggende tilfælde ikke at opnå enighed under den fagretlige behandling, kan spørgsmålet som det her er sket den 24. februar 2014, indbringes for en faglig voldgiftsret. Finder retten, at opsigelsen er urimelig, og nedlægges der påstand om godtgørelse for urimelig afskedigelse kan retten bestemme, at arbejdsgiversiden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og af den uberettiget afskedigede arbejdstagers anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den opsagte arbejdstagers gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste ansættelsesår. Forklaringer A har bl.a. forklaret, at hun er født i 1953 og har en allround kontoruddannelse. Før hun blev ansat hos indklagede, var hun 22 år i et handelsfirma. Hun var rigtig glad for at være hos indklagede, hvor hun til sidst arbejdede i administrationen under Anne Wichmann sammen med 2 andre. Det var vidnet, der havde højest anciennitet. Midt i maj 2013 havde hun et møde på måske et kvarter med Anne, som blot fortalte, at John Gudbrandsen ville varsle hende ned på halv tid som led i nedskæringer. Den 23. maj fik hun udleveret en opsigelse med besked om, at hun var fritstillet, når hun havde lavet månedens løn. På det tidspunkt vidste hun, at Anne ville fratræde, og at Lotte Larsen, der hidtil havde arbejdet på samme niveau som vidnet, men primært taget sig af A-kassen, skulle være regnskabschef. Der var ingen, som spurgte, om hun ville kunne påtages sig andre opgaver, selvom hun havde arbejdet med meget andet end løn, f.eks. bogført og stemt lønregnskaber af samt, når Lotte var syg, taget sig af hastende ekspeditioner vedrørende A-kassen. Vidnet har aldrig modtaget påtaler eller advarsler. Da hun så indklagedes stillingsopslag i begyndelsen af juni var det hendes første tanke, at det var hendes stilling. Hos indklagede havde hun ganske vist ikke afstemt bank, men det havde hun gjort under sin tidligere ansættelse. Hun ville givet også have kunnet overtage arbejdet med A-kassen efter en vis oplæring, selvom der var tale om en særlig lovgivning. I sin ny stilling som lønbogholder i en virksomhed med ansatte, hvor hun startede den 15. september, havde hun således kun behov for en oplæringsperiode på 14 dage, selvom virksomheden anvender helt andre systemer end indklagede. Der var ingen tvivl om, at hun ville have accepteret en vis nedsættelse af arbejdstiden, men lønnen for en halvtidsstilling kunne hun ikke klare sig for. I den ny stilling er lønnen ca kr. om måneden plus pension. Henriette Thirup-Bielefeldt, der har været ansat hos indklagede siden 2000 og virket som tillidsrepræsentant for HK-gruppen dér i ca. 3 år, har bl.a. forklaret, at Anne Wichmann og/eller Lotte Larsen inden A blev opsagt den 23. maj 2013 havde sendt en mail ud om, at Anne ville holde

5 op og Lotte skulle være regnskabschef, før A blev opsagt den 23. maj Da hun i begyndelsen af juni så indklagedes opslag af en stilling, der i meget høj grad matchede As, talte hun med John Gudbrandsen, som sagde, at A havde fået den tilbudt, men sagt nej. Hun talte så med A, der oplyste, at hun hverken havde fået stillingen tilbudt eller var blevet opfordret til at søge den. Der var heller ikke nogen, der havde sagt, at hun ikke var kvalificeret til den. Vidnet tog herefter kontakt til HK. Mette Henriksen har bl.a. forklaret, at hun blev ansat som lønbogholder og regnskabsmedarbejder hos indklagede pr. 1. august 2013 med en ugentlig arbejdstid på 31 timer efter at have søgt den opslåede stilling i begyndelsen af juni. John Gudbrandsen har bl.a. forklaret, at nedskæringsdrøftelserne hos indklagede blev indledt i 2012 efter 2 år med tilbagegang i medlemstallet og en heraf følgende særdeles anstrengt økonomi. Resultatet blev, at det i oktober blev besluttet at undersøge mulighederne for at reducere omkostningerne, således at medlemskontingentet snarest kunne nedsættes; og planen blev vedtaget på hovedbestyrelsesmødet i januar Der skulle herefter gennemføres en omstrukturering, herunder bl.a. således, at administrationen blev slanket og omdannes til en ren regnskabsafdeling. Herefter ville A f.eks. udelukkende skulle tage sig af lønninger. Det skønnedes at kunne klares på halv tid, og det ville således være muligt at reducere bemandingen af regnskabsafdelingen med ½ årsværk. For hele organisationens vedkommende var det tale om at reducere personalet med årsværk. Dette blev meldt ud i maj, og i relation til A betød det, at hun skulle have varslet en arbejdsnedsættelse til ikrafttræden 1. december. Han forstod, at A havde givet udtryk for, at hun under disse omstændigheder ikke havde lyst til at fortsætte; og på den baggrund blev hun definitivt sagt op den 23. maj med fritstilling umiddelbart efter og ganske gunstige aftrædelsesvilkår. Det var korrekt, at Anne Wichmann med udgangen af april havde meddelt, at hun ønskede at fratræde af personlige årsager. Vidnet havde imidlertid løbende forsøgt at få hende til at ændre mening og blive, eventuelt på ændrede vilkår, og han fortsatte med dette lige indtil hendes endelige fratræden med udgangen af maj i håbet om, at det ville lykkes at overtale hende. Set fra hans side forelå der derfor hverken på det tidspunkt, hvor A blev varslet ned i tid, eller da hun fik udleveret opsigelsen, men først den 28. maj en situation, hvor der var en hel stilling ledig. Det var følgelig først på dette tidspunkt, at det blev besluttet at ansætte Lotte Larsen som regnskabschef og slå en stilling som lønbogholder og regnskabsmedarbejder op. Grunden til, at der blev åbnet op for, at den ny stilling kunne besættes på fuld tid, var, at Lotte gjorde opmærksom på, at det ville være nødvendigt at aflaste hende på a-kasseområdet. Anne Wichmann har bl.a. forklaret, at hun havde været ansvarlig for en lang række administrative og regnskabsmæssige opgaver siden I efteråret 2012 blev det af besparelsesmæssige grunde besluttet at omlægge administrationen fra foråret 2013, herunder således at der blev etableret en ren regnskabsafdeling, mens de blødere opgaver blev fordelt til andre i huset. Under en samtale den 15. maj fortalt hun A om planerne, herunder at de ville resultere i, at der ikke længere ville var behov for hendes fulde arbejdskraft med den konsekvens, at hun måtte gå ned i tid pr. 1. december. A blev chokeret og ked af det, og de talte om, at der måske ville vise sig noget, hvis hun blev i regnskabsafdelingen. Det ville A tænke over samt vende med HK og sit bagland. I perioden, indtil

6 A blev opsagt den 23. maj, var der ikke noget konkret fremme om, at der kunne komme yderligere opgaver. Det kom først frem, da hun selv af private grunde havde besluttet at fratræde med udgangen af maj. Hun vidste, at Lotte Larsen skulle være regnskabschef, hvilket blev nævnt under og kommunikeret ud pr. mail efter et afdelingsmøde sidste tirsdag i maj, altså efter den 23. maj. Lotte havde på det tidspunkt ikke sagt noget om, at omlægningen ville medføre, at der blev behov for flere ressourcer i form af bistand til arbejdet med A-kassen. Lotte Larsen har bl. a. forklaret, at hun blev ansat i 2008 som a-kasseregnskabsmedarbejder. Hun havde ikke tidligere beskæftiget sig med dette område. Der var tale om et fuldtidsjob. Hun vidste, at indklagede havde økonomiske problemer, men ikke noget om planerne for løsning af dem, før de blev meldt ud i midt i maj. Det var først inden for de sidste 14 dage i maj, hun blev tilbudt stillingen som regnskabschef. I den forbindelse gav hun udtryk for, at hun så måtte aflastes på a- kasseområdet. Resultatet blev, at hun fortsat skulle være ansvarlig for området, men have en til at aflaste hende; og en sådan stilling blev herefter slået op efter A var holdt op. A have i øvrigt den sidste tid gået og sagt, at hun ikke længere kunne holde ud at være hos indklagede. Mette Harslev, der tiltrådte i august, er år og har ud over en kontoruddannelse uddannelser som frisør samt social- og sundhedshjælper. Parternes argumenter Klager har til støtte for sin påstand bl.a. anført, at opsigelsen af A skete med henvisning til nødvendigheden af lønmæssige og administrative tilpasninger, at indklagede desuagtet ansatte en ny medarbejder 31 timer ugentligt til at varetage i alt væsentligt samme opgaver, som A hidtil havde udført, at indklagedes formelle begrundelse for opsigelsen dermed ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold, at A, der er 60 år og havde 19 års anciennitet hos indklagede samt yderligere 20 års erfaring fra en tilsvarende stilling, aldrig har modtaget påtaler, men til gengæld ifølge indklagede udviklet sig og været i stand til at deltage i implementering af ny systemer og udvikle ny metoder, at A således uden nævneværdig oplæring ville have været i stand til at varetage alle de opgaver, der er beskrevet i stillingsopslaget, som åbner mulighed for heltidsansættelse, at en endelig varsling af en reduktion i As timetal fra fuld til halv tid /opsigelse for det tilfælde, at reduktionen ikke accepteres, først kan anses for at være sket den 23. maj 2013, at situationen på daværende tidspunkt var den, at lederen af administrationsafdelingen havde sagt op til fratræden med månedens udgang, og at en anden medarbejder i afdelingen var udset til at overtage en del af dennes opgaver i en som nyoprettet stilling som regnskabschef, at den pågældende hidtil havde været ansat på fuld tid som a-kassemedarbejder, hvorfor behovet for aflastning på dette område som da også forudsat ved opslaget af den ny stilling må have været klart forudseelig, at A desuagtet ikke blev spurgt, om hun var indstillet på også at varetage a-kasseopgaver, eventuelt samtidig med en nedsættelse af arbejdstiden til 31 timer om ugen, at A ville have accepteret en sådan opgaveomlægning og nedsættelse af arbejdstiden,

7 at opsigelsen af A herefter savnede den fornødne saglighed, at A derfor i henhold til 19, stk. 4, i parternes overenskomst har krav på godtgørelse for urimelig afskedigelse, at godtgørelsen passende kan udmåles svarende til 5 måneders løn, at fordele, som A opnåede i forbindelse med afskedigelsen, efter praksis ikke kan modregnes fuldt ud i godtgørelsen, men skal indgå ved den skønsmæssige udmåling af den. Indklagede har bl.a. gjort gældende, at det er situationen, omstændighederne og ledelsens vurdering ved beslutningen om opsigelsen af A, der skal lægges til grund, at A blev varslet ned i tid den 15. maj 2013, men afslog at acceptere dette, hvorfor konsekvensen var, at hun fra dette tidspunkt måtte anses for opsagt, at forholdene i øvrigt reelt var de samme på tidspunktet for den skriftlige opsigelse af 23. maj, at opsigelsen af A var begrundet i Business Danmarks forhold, nemlig besparelser og ændringer i organisationen og den omstændighed, at A afslog at acceptere nedgang i arbejdstiden, at A efter ledelsens vurdering ikke ville have været i stand til at bestride eventuelle arbejdsopgaver med a-kasse- og andet regnskab og heller ikke efter eventuel oplæring ville være blevet i stand hertil, ligesom hun ikke havde udvist eller givet udtryk for interesse heri, at opsigelsen således var sagligt begrundet, at A ved opsigelsen blev stillet væsentlig bedre på en række punkter, end hun havde krav på, at værdien af disse fordele kan opgøres til kr., at A følgelig ikke også kan kræve godtgørelse, at en eventuel godtgørelse under alle omstændigheder kun bør tage udgangspunkt i 4 måneders løn, at der under alle omstændigheder ved udmålingen af en godtgørelse skal tages hensyn til de betydelige ekstra betalinger og fordele til en værdi af i hvert fald mindst kr., som A blev tillagt ved opsigelsen. Opmandens bemærkninger Der er enighed om, at en varsling om nedsættelse af arbejdstiden fra et bestemt tidspunkt må sidestilles en opsigelse i tilfælde af, at medarbejderen ikke accepterer dette. Spørgsmålet er herefter i første række, om en sådan varsling kan anses for meddelt under samtalen mellem administrationschef Anne Wichmann og A midt i maj Ifølge funktionærlovens 2, stk. 7, skal en opsigelse meddeles skriftlig. Dette anses dog i retspraksis ikke for at være udtryk for et gyldighedskrav, men alene for en regel, hvorefter den part, som vil hævde, at der er afgivet en opsigelse, i mangel af skriftlighed vil skulle løfte en tung bevisbyrde for, at dette er tilfældet. Henset til, at dette må være udtryk for et almindeligt princip, finder opmanden ikke, at det ved de afgivne forklaringer, heller ikke når de sammenholdes med formuleringen af den skriftlige

8 opsigelse, kan anses for godtgjort, at der under samtalen mellem Wichmann og A blev afgivet et klart og endeligt varsel om nedsættelse af sidstnævntes arbejdstid. Opsigelse kan herefter først anses for at være sket den 23. maj Efter bevisførelsen, herunder Henriette Thirup-Bielefeldts og Lotte Larsens forklaringer, finder opmanden at måtte lægge til grund, at det på dette tidspunkt lå klart, at Anne Wichmann i overensstemmelse med sin opsigelse var indstillet på at fratræde ved månedens udgang, og at Lotte Larsen, der hidtil havde anvendt sin fulde arbejdstid på a-kasseadministration, i den anledning var udset til som regnskabschef at overtage en række yderligere opgaver. Det må efter opmandens opfattelse også have været klart, at dette, som da også forklaret af Lotte Larsen, måtte medføre behov for aflastning af hende på a-kasseområdet i ikke ubetydeligt omfang med den konsekvens, at den tidligere forudsatte mulighed for at reducere bemandingen på regnskabsområdet med ½ årsværk ikke længere var realistisk. Under disse omstændigheder finder opmanden det ikke sagligt begrundet, at indklagede undlod i hvert fald at revidere at revidere nedvarslingen af As arbejdstid forud for opsigelsen. Når henses til den vurdering af As kvalifikationer, som indklagede gav udtryk for i udtalelsen af 31. maj 2013, findes det heller ikke at være sagligt begrundet, at indklagede efter det foreliggende uden videre valgte at opsige hende for få dage senere opslå en stilling med eventuel mulighed for ansættelse på fuld tid. På den baggrund finder opmanden, at det bør pålægges indklagede at betale en godtgørelse, som henset til As alder og anciennitet må fastsættes med udgangspunkt 5 måneders løn. Ved den endelige skønsmæssig udmåling må dog også tages hensyn til de særlige fordele, der blev tillagt hende i forbindelse med opsigelsen. Godtgørelsen for urimelig afskedigelse fastsættes herefter til kr., som efter omstændighederne findes at burde forrentes fra indgivelsen af klagerskrift i sagen. Konklusion Indklagede, Business Danmark, skal inden 14 dage til klageren, HK Privat, betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 24. februar Sagens omkostninger ophæves, således at hver part betaler halvdelen af opmandens honorar. Sagen sluttet. Retten hævet.

9 Jørn Andersen

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Faglig voldgift. Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ Industri Byg i Danmark. Malerforbundet i Danmark

Faglig voldgift. Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ Industri Byg i Danmark. Malerforbundet i Danmark Faglig voldgift Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ Industri Byg i Danmark Malerforbundet i Danmark Dansk Magisterforening FTF Dansk Journalistforbund mod Danmarks

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Kendelse. 7. maj 2015. faglig voldgift nr. FV2014.0187: Fagligt Fælles Forbund. for. A (advokat Rune Asmussen) mod GLS-A. for

Kendelse. 7. maj 2015. faglig voldgift nr. FV2014.0187: Fagligt Fælles Forbund. for. A (advokat Rune Asmussen) mod GLS-A. for Kendelse af 7. maj 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0187: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Rune Asmussen) mod GLS-A for Royal Golf Center A/S Amager (advokat Charlotte Strøm Petersen) 1 1. Tvisten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005.

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005. Kendelse i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20080318. Fagligt Fælles Forbund for A B og C mod Siemens Wind Power A/S Parternes påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, Siemens Wind Power A/S,

Læs mere