Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)"

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem Forbundet Træ-Industri-Byg 17. Klub 27 TIB har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget Svend-Aage Poulsen og Hans Daugaard. Forbundet Træ-Industri-Byg har udpeget Flemming Andersen og Peter Hougård Nielsen. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand efter indstilling af parterne udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 2. november 2009 hos parterne, der begge har adressen Mimersgade 41, 2200 København N. Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet at betale A kr. med tillæg af procesrente fra voldgiftssagens anlæg. Kravet svarer til 9 måneders løn inklusiv pensionstillæg. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

2 2 Sagens omstændigheder A, der er uddannet tømrer, blev med virkning fra den 2. maj 1994 ansat hos Snedker- og Tømrerforbundet som faglig medarbejder. I forbindelse med fusionen med Træindustriarbejderforbundet og etableringen af Forbundet Træ-Industri-Byg i 1997 blev A ansat som faglig medarbejder i TIB. A s hovedarbejdsopgave har været uddannelsesområdet i formandssekretariatet. Han indgik i et uddannelsesteam bestående af fire medarbejdere, og har primært beskæftiget sig med udvikling af medlemskurser samt undervisning i TIB s lokalafdelinger og bestyrelser. A har blandt andet undervist i forhandlingsteknik, anvendelse af samarbejdsudvalg, motivation og taleteknik, konflikthåndtering, kommunikation og salgsteknik, herunder at argumentere målrettet for en bestemt sag og sælge TIB. Indklagede har fremlagt et revideret budget 2009, hvoraf det blandt andet fremgår, at der skulle spares kr. på personalesiden. Budgettet og dermed personalebesparelsen blev godkendt af hovedbestyrelsen den 29. januar På hovedbestyrelsesmødet blev det blandt andet besluttet at afskedige A og tre andre ansatte. Det blev på samme møde besluttet at nedsætte et organiseringssekretariat. Midlerne til dette skulle tages af TIB s formue, således at denne udgift ikke belastede driftsbudgettet. Ved brev af 3.februar 2009 blev A opsagt til fratræden den 31. august Han blev fritstillet i opsigelsesperioden. Det anføres i opsigelsen, at den er begrundet i omstruktureringer på forbundskontoret, og at opsigelsesvarslet i henhold til funktionærloven er 6 måneder, samt at der betales fratrædelsesgodtgørelse svarende til to måneders løn. Der blev afholdt mæglingsmøde den 13. marts 2009, hvor TIB fastholdt opsigelsen. Det fremgår af referatet fra mødet, at parterne var enige om, at der ikke har været rejst kritik af A s arbejdspræstation siden ansættelsen i Der blev i samme periode opslået 8 stillinger som organisatorer og ungdomsagitatorer. Ansøgningsfristen var den 27. februar Det fremgår af stillingsopslaget, at TIB havde besluttet en stor og offensiv organiseringsplan med det mål at styrke TIB på arbejdspladserne og organisere lærlinge på de 25 tekniske skoler, hvor TIB s uddannelser udbydes. Organisatorernes opgave vil være at organisere arbejdspladser og medlemmer. Der er tale om tidsbegrænsede stillinger, som vil være gældende frem til 1. oktober Det anføres i stillingsopslaget, at ansøgerne skal være indforstået

3 3 med en udvælgelsesprocedure af to dages varighed. Som kvalifikationer nævnes, at man skal være god til at lytte, at analysere det, som man har lyttet sig frem til, handle på det og have let ved at komme i kontakt med nye mennesker. Branchekendskab er en fordel, men ikke afgørende. Den 13. marts 2009 oplyste TIB internt, at de 8 organisatorer nu var ansat til Organiseringsprojektet. De 8 ansatte var tre uddannede tømrere, to uddannede bygningssnedkere, en industriarbejder, en træindustriarbejder/a-kasse sagsbehandler TIB og en uddannet glarmester. Af overenskomst mellem Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Klub TIB 27 fremgår blandt andet: % ORDNING Faglige medarbejdere, der er ansat før den 1.januar 2005, skal fratræde, når de fylder 65 år og kan fratræde, når de fylder 60 år. Ved fratrædelse før de fylder 65 år udbetales der 70 % af den ved fratrædelsestidspunktet aktuelle løn i henhold til 4 plus pensionstillægget. Fratrædelsesgodtgørelsen kan kun udbetales maksimalt i to år før det fyldte 65 år. Den faglige medarbejder skal være til rådighed for TIB i den ovenfor nævnte 2 årige periode. 15 OPSIGELSE Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser, kan derfor behandles i henhold til afsnittet om behandling af tvister. 17 RETSFORHOLD 4. Ved afskedigelse af en faglig medarbejder må vilkårligheder ikke finde sted, og klage over påstået urimelig afskedigelse kan derfor behandles efter reglerne i stk. 1 og 2. Såfremt der foretages afskedigelse af en faglig medarbejder har den pågældende ret til at begære oplysning om grunden til afskedigelsen.

4 4 5. Finder retten at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke kan fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for urimelig afskedigelse, kan retten bestemme, at forbundet skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen skal afhænge af sagens omstændigheder og af den uberettiget opsagte faglige medarbejders anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn, jf. Funktionærlovens bestemmelser. 18 SÆRLIGE BESTEMMELSER Ansættelsesforhold i øvrigt er i henhold til Funktionærloven. Det var anført i A s ansættelsesbevis, at funktionærlovens regler er gældende ved opsigelse. Af TIB s Personalepolitik, der er udarbejdet den 30. juni 1997, fremgår blandt andet: Bliver afdelinger eller enkelte funktioner nedlagt, tilstræbes det at omstille gennem omskoling eller at omplacere berørte medarbejdere i et samarbejde mellem medarbejderne, tillidsrepræsentanterne og ledelsen. Forklaringer A har forklaret blandt andet, at han i forbindelse med sit undervisningsarbejde har haft megen kontakt med medlemmer af TIB og også med nogle virksomheder, som han har udarbejdet kurser til. I december 2008 spurgte Claus Jørgensen ham, om han havde planer om snart at gå på pension. Han svarede, at det havde han ikke. Claus Jørgensen sagde, at det var han glad for. Det kom som en stor overraskelse for ham, da han blev sagt op. Da han havde en samtale med Claus Jørgensen og Jane Borre om afskedigelsen, var de inde på spørgsmålet om omplacering og de nye stillinger i organisationssekretariatet. Han ville gerne have haft en af disse stillinger og er sikker på, at han var kvalificeret til det, muligvis efter lidt efteruddannelse vedrørende overenskomstområdet, men Claus Jørgensen sagde, at han ikke mente, at hans profil passede til stillingen som organisator. Efter den besked mente han ikke, at der var nogen grund til at søge en af disse stillinger. Som følge af afskedigelsen gik han også glip af muligheden for fratræden med 70 % løn i to år, som man kan få efter at være fyldt 60, hvilket han gør i december Han har efter afskedigelsen haft private kursusopgaver i omkring 10 uger, men han har ikke opnået nye aftaler vedrørende Han har frem til 2006 været i gang med en diplomuddannelse i pædagogik, men har nu ikke råd til at færdiggøre den.

5 5 Næstformand Claus Jørgensen har forklaret blandt andet, at han blev næstformand i TIB i oktober 2008, men har kendt A i andre sammenhænge i længere tid. I slutningen af 2008 måtte TIB gennemføre en budgetrevision på grund af medlemsnedgang og finanskrisen i det hele taget. De gennemgik alle aktiviteter og undersøgte besparelsesmulighederne. Det viste sig, at det også var nødvendigt at afskedige ansatte. Alle ca. 100 ansatte blev gennemgået, og de nåede frem til at kunne afskedige 4 ansatte, 2 kontoransatte i administrationen, en konsulent i a-kassen og A. I relation til A s arbejde fandt de, at dette kunne dækkes af andre medarbejdere og eksterne undervisere, idet der var tale om ca. 13 undervisningsuger årligt. Bestemmelsen om omskoling og omplacering i Personalepolitikken fra 1997 er forsøgt efterlevet ved afskedigelser, men det er klart, at mulighederne herfor var bedre i 1997 end i den nuværende situation. Det indgik i ledelsens drøftelser i december 2008, om en eller flere af de fire, der skulle afskediges, kunne omplaceres, men det var ikke muligt, da det afgørende var at opnå besparelser. De 8 nye organisatorstillinger blev besluttet iværksat på hovedbestyrelsesmødet i slutningen af januar Det var på det samme møde, at afskedigelsen af de fire ansatte, herunder A, blev besluttet. Planen med organisatorgruppen var og er at forbedre organisationens økonomiske situation ved at forøge medlemstallet. Man besluttede at finansiere udgifterne i forbindelse med dette projekt via formuen, således at det ikke belaster driften. Der er således tale om en investering. Stillingerne er tidsbegrænset til 2012, hvor projektet skal evalueres på kongressen. De 8 organisatorers løn ligger på ca kr. månedligt. De 8 skal kunne arbejde på en måde der adskiller sig væsentligt fra, hvad medarbejderne hidtil har haft til opgave. De skal skabe fagligt engagement på arbejdspladser. Det kræver et stort personligt engagement og evne til at lytte til, hvad kollegerne er optaget af. Det er vigtigt, at de pågældende har personlig viden og erfaring med det, som de ansatte på arbejdspladserne laver. Det er vigtigere end at have fagforeningserfaring. Der var blandt ansøgerne 30 personer, der blev valgt til udvælgelsesprocessen, der foregik over to dage. Det var af hensyn til den særlige opgave, som de ansatte skal løse, nødvendigt med andet og mere end en sædvanlig ansættelsessamtale. Efter ansættelsen af de 8 viste det sig ret hurtigt, at fire af dem ikke magtede opgaven. De blev opsagt i prøvetiden og efterfølgende er fire andre blevet ansat. De nuværende 8 organisatorer har ikke tidligere været ansat i fagforeninger, men kommer fra arbejdspladser. Ingen af dem har undervisningsbaggrund. Det er rigtigt, at han under afskedigelsessamtalen med A sagde, at han ikke mente, at A har den profil, der skal anvendes i organisatorjobbet. A er en god underviser og har været god til at etablere et trygt undervisningsmiljø. Men organisatorjobbet ude på arbejdspladser, hvor man skal tale med uorganiserede ansatte i et

6 6 potentielt fjendtligt miljø, er en helt anden opgave, som A efter hans skøn ikke ville kunne klare. De få arbejdspladser, som A har arbejdet på som underviser, havde organiserede ansatte. Hvis A havde søgt en af organisatorstillingerne, var han sikkert blevet indkaldt som en af de 30 til udvælgelsesprocessen. Personalechef Jane Borre har forklaret blandt andet, at hun har været ansat i TIB siden august I forbindelse med budgetjusteringen i slutningen af 2008 drøftede de blandt andet spørgsmålet om omplacering af A, men endte med at konkludere, at han måtte afskediges. De overvejede også om A kunne være en af de 8 organisatorer, men mente heller ikke at det var muligt, da han ikke har den nødvendige kompetence til dette arbejde. Han har været væk fra arbejdspladser for længe. De overvejede også den mulighed at omskole A, men fandt, at det var urealistisk, idet det ikke kunne gennemføres på den fornødne korte tid. Hun deltog i udvælgelsesprocessen over to dage. Det var ildsjælstyper, der blev ansat, ekstroverte personer, der henter deres energi udefra. Ingen af de 8 har undervisningsbaggrund. Parternes argumenter Klageren har til støtte for påstanden anført, at indklagede ikke har dokumenteret, at man som følge af afskedigelserne har opnået en besparelse. Det er sikkert rigtigt, at der var nedgang i antallet af medlemmer, men uanset dette er det afgørende moment i den foreliggende sag, at man burde have tilbudt A en af organisatorstillingerne. Det må efter oplysningerne om A s arbejde og erfaring, herunder på arbejdspladser, sammenholdt med organisatorernes opgaver lægges til grund, at A var kvalificeret til dette arbejde. Der er ingen dokumentation for manglende kvalifikationer hos A, ligesom der aldrig har været kritik af hans arbejde. Efter retspraksis og TIB s Personalepolitik har arbejdsgiveren i en situation som den foreliggende pligt til en grundig vurdering af muligheden for omplacering, og denne pligt har TIB ikke opfyldt. Synspunktet om, at A ikke havde den rette profil til organisatorjobbet, er en vag begrundelse, der ikke af indklagede er blevet nærmere dokumenteret. Det bør i den forbindelse også tillægges betydning, at indklagede ikke tilbød A en omskolingsmulighed, hvad der var tid til inden for opsigelsesperioden. Den omstændighed, at A efter samtalen med Claus Jørgensen undlod at søge en af organisatorstillingerne, kan ikke begrunde, at han ikke har krav på godtgørelse som påstået. Den påståede godtgørelse er rimelig henset til længden af A s ansættelse og den omstændighed, at det er svært som 58-årig at få et nyt arbejde.

7 7 Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at opsigelsen af A var begrundet i kongressens beslutning om, dels at opsige nogle ansatte for at opnå besparelser, dels at ansætte specialister med henblik på at opnå øget medlemstilgang. Det fremlagte budget dokumenterer besparelse ved afskedigelserne, og dette må lægges til grund, da klageren først under proceduren har sat spørgsmålstegn ved, om denne dokumentation er tilstrækkelig. Hele forløbet, spørgsmålet om afskedigelse, overvejelser om omplacering og omskoling og ansættelse af organisatorer, har været begrundet i TIB s økonomiske forhold. Der er ikke grundlag for kritik af indklagedes beslutning om blandt andre at opsige A, idet hans stilling i realiteten er blevet nedlagt som led i besparelse. Der er ikke noget krav om eller ret til omplacering, og Personalepolitikken skal ses i det lys, at den er formuleret i 1997, hvor TIB ikke stod over for økonomiske problemer. Omplacering skal om muligt tilstræbes, men når en afskedigelse er begrundet i økonomiske forhold, er der fri adgang hertil, og det er ikke af klageren godtgjort, at ledelsens skøn vedrørende A s kompetence i relation til organisatorstillingerne ikke var korrekt. Alle de ansatte organisatorer har konkret og aktuel arbejdspladserfaring, hvilket har været et afgørende moment. Det må herunder lægges til grund, at en eventuel oplæring af A til denne særlige tidsbegrænsede opgave ikke kunne gennemføre inden for den fornødne korte tid og tillige ville have været i strid med behovet for besparelser. Det må endelig også tillægges betydning, at A ikke søgte en af organisatorstillingerne, hvad han jo godt kunne have gjort. Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er opnået flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at begrundelsen for afskedigelsen af blandt andre A var et økonomisk begrundet behov for at opnå besparelser. Samtidig med opsigelsen af A blev det af TIB besluttet at ansatte seks organisatorer og to ungdomsagitatorer, hvis opgave skulle være at styrke TIB på arbejdspladserne og organisere lærlinge på de 25 tekniske skoler, hvor TIB s uddannelse udbydes. Det fremgår af TIB s personalepolitik, at hvis enkelte funktioner bliver nedlagt, tilstræbes det at omstille gennem omskoling eller at omplacere berørte medarbejdere. Efter de foreliggende omstændigheder, herunder As kvalifikationer således som de kan udledes af hans ansættelsestid, erfaringer og undervisningstemaer, burde TIB have tilbudt A en stilling som organisator eventuelt

8 8 med et forbehold om, at han skulle medvirke i den to dages udvælgelsesprocedure på lige fod med de øvrige deltagere og vise sig at være kvalificeret til stillingen. Det forhold, at A efterfølgende ikke ansøgte om ansættelse som organisator, kan ikke føre til andet resultat. På denne baggrund findes opsigelsen af A at have været urimelig, jf. overenskomstens 17, stk. 5. TIB skal derfor betale A en godtgørelse, der efter sagens omstændigheder, herunder A s løn, anciennitet og alder fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, Forbundet Træ-Industri-Byg, skal inden 14 dage til klageren, Klub 27 TIB som mandatar for A, betale kr. med tillæg af procesrente fra den 17. april Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 9.november 2009 Mogens Kroman

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod.

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. O:P_MANPSKENDELSE _ l Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF som mandatar for E (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Københavns Byret DOM Afsagt den 17. december 2012 i sag nr. BS 26B-5312/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretari som mandar for A, B, C og D mod Scandinavian Airlines System- Denmark- Norway- Sweden (SAS-konsortiet)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere