Personalepleje gør en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepleje gør en forskel"

Transkript

1 Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet

2 Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet er udgivet af KL og Forbundet af Offentligt Ansatte Maj 2004 Redaktion: Joanna Rønn, FOA Birthe Bak Andersen, KL Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Grafik/illustrationer: Linda Weiss Drescher Layout: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 1500, maj 2004 ISBN: og pdf Idekataloget kan hentes på: og 2

3 Indhold Den vigtige medarbejderomsorg Om fastholdelsesprojektet Gode råd til projektmagere Om metoderne Arbejdsglæde og indflydelse Inspiration fra projektet i Hørning Kommune Sundhed sammen Inspiration fra projekterne i Fjerritslev og Rosenholm Kommuner Kommunikation og samarbejde Inspiration fra projekterne i Rødekro, Purhus og Rønnede Kommuner Jobudvikling for social- og sundhedsassistenter Inspiration fra projektet i Høje-Taastrup Kommune Mentorordninger og makkerskaber Inspiration fra projekterne i Frederikshavn og Gentofte Kommuner TUS og GRUS Inspiration fra projekterne i Silkeborg og Broby Kommuner Konflikthåndtering Inspiration fra projekterne i Skævinge og Pandrup Kommuner Interne vikarkorps Inspiration fra projekterne i Skive og Odder Kommuner Oversigt over materiale, der kan hentes på personaleweb Læs mere

4 Den vigtige medarbejderomsorg ansatte i landets kommuner yder hver dag en kæmpe indsats for at give over borgere praktisk hjælp, omsorg og pleje. Der skal tænkes nyt og kreativt, hvis vi skal bevare en velfungerende ældrepleje med tilfredse medarbejdere, der har det godt i det daglige, som trives med kolleger, ledelse og det job, de udfører, og som har engagement og overskud også når arbejdstiden er slut. Udgangspunktet skal tages i de mennesker, det hele drejer sig om. Målet må være en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, at være medtænkende og medbestemmende, og hvor den enkelte medarbejder har medansvar for sit eget arbejdsliv. Visionen er en arbejdsdag, hvor udfordringer og følelsen af eget værd er det naturlige fundament, hvor der i arbejdsmiljøet tages hensyn til den enkelte medarbejder, hvor sygdom forebygges og sundhed fremmes. Denne omtanke for medarbejderne er en vigtig faktor, hvis man vil fastholde de erfarne, dygtige og stabile medarbejdere. Det er også udgangspunktet, hvis ældreplejen fortsat skal være attraktiv for den nødvendige nye arbejdskraft, som omsorgen og plejen ikke kan være foruden. Behovet for en god personalepleje er baggrunden for, at KTO/FOA og KL har bevilget penge til de 15 kommunale projekter, I kan læse om i denne kogebog. Pluk fra bogen, brug den til inspiration gør omsorgen for jer selv og hinanden til en naturlig del af planlægningen på jeres arbejdsplads. 4

5 5

6 Om fastholdelsesprojektet I 2000 gennemførte KL og KTO projektet Et attraktivt kommunalt arbejdsmarked. Med de gode resultater herfra i bagagen blev der i 2003 afsat overenskomstmidler til at gennemføre et nyt projekt, der med ideer og metoder kunne bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser for at fastholde social- og sundhedspersonale. Filosofien bag projektet Fastholdelse af social- og sundhedspersonale er, at man ved at satse på de dygtige medarbejdere, man allerede har, også øger sandsynligheden for, at nye får lyst til at arbejde i ældreplejen. Projektet er blevet gennemført fra april 2003 til april 2004 i et samarbejde mellem FOA og KL. Den attraktive arbejdsplads For at få mere viden om, hvad der efter medarbejdernes og ledelsens mening karakteriserer en attraktiv arbejdsplads, og hvad der skal til for at fastholde de medarbejdere, der allerede er ansat, gennemførte projektledelsen interview i en række kommuner. Kommunerne var udvalgt, så kommuner med både et stort og et meget lille gennemtræk af personale var repræsenteret. I interviewene peger medarbejdere og ledelse på følgende faktorer, som har betydning for at fastholde medarbejdere: gode kolleger indflydelse på eget arbejde udviklingsmuligheder i jobbet et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø kroner til lokale forsøg I alt blev der afsat kroner af projektmidlerne til lokale forsøg. Kommunerne kunne søge fra kroner til at afprøve nye ideer og metoder. På baggrund af interviewundersøgelsen blev det besluttet, at initiativerne skulle fokusere på følgende fire emner: personalepleje samarbejde og fleksibilitet kommunikation og information jobudvikling og læring. Der blev udsendt en folder, hvorefter alle kommuner kunne søge projektmidler. Der viste sig at være stor interesse for at deltage. 63 kommuner søgte projektmidler, og 15 kommuner fik støtte på mellem og kroner. Ved udvælgelsen af projektkommuner blev der lagt vægt på: at projektets primære formål var at fastholde social- og sundhedspersonalet at flere fokusemner blev tilgodeset eller kombineret 6

7 at de metoder, værktøjer og samarbejdsformer, der blev afprøvet, kunne inspirere andre kommuner at både små og store kommuner over hele landet blev tilgodeset. Kontakten til de lokale projekter De lokale projekter blev gennemført i samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentant og medarbejdere, og projekterne blev godkendt i det lokale samarbejds- eller MED-udvalg. Projektlederne fra KL og FOA har i projektperioden aflagt et besøg i alle projektkommuner for at drøfte forløb, arbejdsmetoder og evalueringsform. I november 2003 blev der afholdt en inspirationsdag, hvor alle projektkommunerne fik lejlighed til at præsentere deres projekter. Formålet med at samles midtvejs var at give projektkommunerne inspiration fra eksterne oplægsholdere samt ikke mindst lejlighed til at udveksle ideer, erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænser. Nyhedsbrevet Til inspiration fra inspirationsdagen i Purhus kan hentes på Små midler stor forskel Det har været utroligt at opleve så mange og så varierede aktiviteter se dagens lys. Alle projekterne har været præget af stort engagement og smittende iværksætterglæde. Projektet har også vist, at man kan nå rigtig langt for meget små midler. Et beløb på kroner til en temadag eller et fyraftensmøde for personalet kan være med til at understøtte personalepolitikken og gøre underværker. Projektforløbene i Hørning og Rosenholm Kommuner er gode eksempler på, at det ikke altid er beløbets størrelse, der gør udslaget kr. på personalepleje er givet godt ud og kommer tifold igen i form af mere tilfredse medarbejdere og udsigt til færre sygedage og bedre muligheder for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Evaluering Projekterne fik tilsagn om støtte i september De fleste projekter blev afsluttet i januar, februar eller marts Umiddelbart viser evalueringerne fra projektkommunerne, at der er kommet meget ud af alle projekter. Det umiddelbare udbytte af indholdsrige temadage, kurser, motion og sociale arrangementer har været imponerende. 7

8 Mange steder har projektet været et vigtigt bidrag i en større proces. Og fx indførelse af vikarkorps eller etablering af mentorordninger har et længere perspektiv. Det er dog for tidligt at sætte tal på effekten i form af mindre sygefravær eller bedre muligheder for at fastholde medarbejderne. I hovedparten af projekterne er der peget på, at det er vigtigt for udbyttet, at processen forankres tidligt med medinddragelse af både ledelse og medarbejdere. Også tiden nævnes generelt som en vigtig faktor. Involvering af medarbejdere og gennemførelse af aktiviteter kræver en lokal projektperiode på minimum et halvt år. Gode råd til projektmagere Fra alle 15 kommuner, der har deltaget i projektet, er der høstet mange nyttige erfaringer, som kan være gode at have i baghovedet, inden man går i gang med et projekt. Listen nedenfor er en sammenskrevet essens af de mange gode råd, der er kommet fra projekterne. Sæt tid af til at beskrive projektet Et godt og grundigt forarbejde kan opfange og forebygge mange unødvendige forhindringer. God planlægning skaber troværdighed og tillid. Sørg for at inddrage alle Allerede inden starten af projektet er det vigtigt at sikre sig, at både medarbejdere og ledelse er med på ideen. Bring projektet op i MED-udvalget. Bakker medarbejdere eller ledelse ikke op om projektet, går det ud over effekten. Et projekt, der ikke overlever på grund af manglende opbakning, kan desuden blive en utilsigtet barriere i forhold til nye initiativer. Formuler tydelige mål og hensigter Opstil allerede før projektstart de mål, projektet skal opfylde. Perspektiv er et vigtigt pejlemærke ikke mindst fordi det tager tid, inden et projekt har bidt sig fast, og kaos er næsten altid forløber for orden. Afklar økonomi og menneskelige ressourcer Før projektstart skal det økonomiske grundlag, de menneskelige ressourcer og eventuelle fysiske rammer være på plads. 8

9 Definer målgrupper Det er vigtigt at afgrænse, hvem projektet retter sig imod både på kort og lang sigt. Afklar behov og ønsker Udgangspunktet for et projekt er altid de mennesker, projektet handler om deres behov og ønsker. På den måde skabes ejerskab, engagement og det bedste resultat. Sørg for grundig information Grundig information både før og i løbet af projektet sikrer engagementet, ejerskabet til projektet og forebygger misforståelser. Afklar forventningerne Vær sikker på, at alle involverede og ansvarlige er indforstået med, hvad projektet indebærer, og hvilke resultater man kan forvente. Afsæt god tid Processer tager tid ofte længere tid, end man tror. Sæt pris på ildsjæle Ildsjæle, tovholdere og andre særligt engagerede medarbejdere eller ledere er vigtige lokomotiver for et projekt. De kan tænde op under engagementet og sikre, at projektet holdes på sporet. Men ildsjæle lever ikke af deres eget brændstof alene, de skal værdsættes, bakkes op og coaches af ledelse og kolleger. Tænk på forankring Fra starten skal forankring og implementering af projektets erfaringer og resultater være medtænkt, hvis man skal få det fulde og langsigtede udbytte. Tænk på evalueringen Evalueringen af et projekt skal medtænkes allerede fra starten. Dokumentation af de opnåede resultater bringer projektet videre og kan skabe grobund for nye initiativer. Husk roserne At rose sig selv og hinanden er ikke nogen særlig anerkendt disciplin inden for omsorgs- og plejesektoren. Men husk at rose hinanden. Det er også OK selv at bede om et fortjent klap på skulderen. Dialog Gå i dialog, vær ikke bange for modstand eller konflikter og tro på det umulige. Mulighederne er uanede. 9

10 Om metoderne I de følgende afsnit beskrives de mange erfaringer, der er høstet i de 15 projektkommuner. Metoderne er samlet i temaer, tegnet af erfaringer på tværs af de forskellige kommuner. Intentionen med opskrifterne i kogebogen er at inspirere andre kommuner, der ønsker at arbejde med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet til selv at gå i gang. Der er tale om en vifte af muligheder, der hver for sig kan bidrage til at fastholde social- og sundhedspersonalet. Og der er nok at tage af fra både større og mindre projekter, der har den fællesnævner, at de er spækket med iderigdom. De 15 kommuner har på mangfoldige måder fostret værdifulde erfaringer for små penge. Erfaringerne kan bruges på mange forskellige måder både lokalt og som udgangspunkt for samarbejde på tværs af faggrupper og kommuner. I forbindelse med projekterne er der produceret en masse spændende og anvendeligt materiale, som der ikke er plads til i denne publikation. Meget af det kan hentes på Mere detaljeret information om de enkelte projekter kan desuden fås ved at kontakte de projektansvarlige i de deltagende kommuner. Telefonnumrene og adresserne findes ved hvert afsnit. 10

11 11

12 Arbejdsglæde og indflydelse Inspiration fra projektet i Hørning Kommune Værdier som arbejdsglæde og indflydelse er vigtige for en arbejdsplads, der er attraktiv i forhold til de nuværende medarbejdere, og som kan tiltrække nye. I arbejdet med at synliggøre omsorgs- og plejearbejdet er det også vigtigt at fokusere på og fremhæve de værdier, der eksisterer både i opgaverne, i arbejdet med at løse dem og i samarbejdet med andre. Både medarbejdere og brugere kan opleve større tilfredshed og indflydelse, hvis arbejdet planlægges, så det er hverdagsbehovene frem for skemaer og stopure, der sætter betingelserne. Formålet med projektet om større arbejdsglæde og indflydelse er: at afprøve nye måder at tilrettelægge arbejdet på at få legen ind i arbejdslivet som en vej til refleksion og jobudvikling at få synliggjort sammenhænge mellem brugernes og medarbejdernes livsglæde at blive inspireret og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre arbejdspladser. Planlægning Omsorgsafdelingen i Hørning Kommune valgte at sætte ekstra fokus på Livsglæde som energikilde og inspiration i arbejdslivet. Projektet er en udløber af en større samlet proces inden for hele omsorgsområdet, hvor livsglæde er en af de værdier, der er fremhævet, og visionen er Livsglæde år Erfaringer fra Hørning viser, at information er nødvendig for at opnå accept hos samarbejdsparter og medarbejdere uden for projektet. Dette gælder både i starten og undervejs i et projekt. Særlig vigtig er information, når projektet indebærer nye arbejdstider og en anden arbejdstilrettelæggelse, end den traditionelle. Arbejdsglæde i Hørning Kommune Projektet i Hørning blev gennemført for syv ansatte, der i 2003 skulle i gang med at etablere et leve-bo-miljø i to tæt beliggende boenheder med seks boliger i hver og 12 beboere i alt. 12

13 De emner, der har været i fokus i projektet, er: personalepleje jobudvikling og læring samarbejde og fleksibilitet. For at nå målet har man valgt at satse på mange forskellige aktiviteter. Blandt dem var etablering af en ny arbejdstidsplan, hvor medarbejderne fordelte sig mere over beboernes vågne timer. Projektet har omfattet: ændret arbejdstidsplanlægning med stor grad af ansvar og medbestemmelse blandt medarbejderne studiebesøg i nabokommunen for at se, hvad der virker andre steder og hente ny inspiration eksterne foredragsholdere med bl.a. emnet værdier løsning af aktuel problematik/udfordring via den anerkendende metode (Appreciative Inquiry) ved ekstern konsulent løsning af udfordring i forhold til implementering af nye arbejdsgange via konsultationsmetoden ved ekstern konsulent filmen Fish til dialog og refleksion anvendelse af digitalkamera til at fastholde oplevelser til glæde for de ældre og medarbejderne. Beskrivelser af den anerkendende metode og konsultationsmetoden kan hentes på Nye arbejdstider nye muligheder De anvendte metoder har haft tydelig effekt både hos beboerne, de syv ansatte og i projektgruppen. Projektgruppen er blevet tiltagende selvkørende og genererer stadigvæk mange nye ideer. Alle projektdeltagere er gået til udfordringen med forandringsvillighed, fleksibilitet, selvstændighed, og alle har udvist stor evne til at klare konflikter både i forhold til kolleger og beboere. Åbenheden i medarbejdergruppen er vokset. Der er kommet større accept af forskellighederne og fastere grund under en mere team-orienteret arbejdsform. Selvom forandringerne ikke er sket uden sværdslag og konflikter, har de også medført både personlig og faglig vækst i medarbejdergruppen. Forandringen har krævet mod til at være forskellige. Evnen til at indgå kompromisser samtidig med, at man også står fast ved sit, har styrket dialogen noget som hele gruppen kan høste af i det fremtidige samarbejde, hvor mange andre nye udfordringer venter. 13

14 Den ændrede arbejdstidsplan, hvor medarbejderne selv har fordelt arbejdstiderne mere over brugerens vågne timer mellem klokken 8.00 og 22.00, har haft synlige og store konsekvenser for både brugere og personale. Høj grad af medarbejderindflydelse ved udarbejdelsen af arbejdstidsplanen, hvor man i en vis udstrækning har kunnet vælge arbejdstider efter ønske, har betydet, at der er udviklet et stort ejerskab for planen. Personalet har bevidst arbejdet på at bruge de nye arbejdstider til aktiviteter, samvær og oplevelser for beboerne. Større spredning af de daglige opgaver inden for praktisk hjælp og pleje har øget muligheden for at være fleksible i forhold til brugernes ønsker og behov og i forhold til planlægning af opgaver. Et af de konkrete resultater er, at brugerne i dag benytter kaldeanlægget mindre og er langt mere aktive i fællesskabet og samvær end tidligere. Hørning Kommunes decentrale personalepolitik for omsorgsområdet kan hentes på Sunde spørgsmålstegn Foredrag om blandt andet livsglæde har virket provokerende, fordi der er blevet sat spørgsmålstegn ved det vedtagne. De har dog også sat gang i nye tanker og muligheder. Mens filmen Fish var et sjovt og godt diskussionsgrundlag, har de mange hverdags- og festbilleder, taget med det digitale kamera, givet stof til eftertanke, gødet kreativiteten og øget nærheden mellem medarbejdere og beboere. Effekten på sygefraværet er ikke blevet vurderet. Men fraværsstatistikkerne vil være et af de fremtidige parametre for medarbejdernes trivsel, hvilket også bliver aktuelt, når succeserne fra projektet skal overføres til de øvrige grupper i døgnplejen. Barrierer Hos medarbejderne Tid har været en vigtig barriere for fordybelse. Selvom projektets metoder har støttet medarbejderne i etableringen af det nye leve-bo miljø og kan bruges direkte i omstillingsprocessen, er det tids- og energikrævede at arbejde med nye processer og løbende at følge op på dem. En anden barriere i projektet er opstået hos andre medarbejdere i huset, som fx har skullet arbejde i projektgruppen ved fravær. De har ikke været de ønskede medspillere, fordi de har haft svært ved at acceptere de nye ideer. Denne udfordring er der dog taget hul på. Og når ideen skal udbredes til andre medarbejdergrupper, vil man blandt andet bruge de kommunikationsmetoder, som medarbejdere i leve-bo-miljøet undervejs har haft glæde af at arbejde med. Problemerne har desuden sat fokus på, hvor vigtigt det er løbende at informere om projektets hensigter og tanker om arbejdsgange. 14

15 Hos brugerne Ting tager tid, og det er endnu ikke alle brugere, der er absolut positive over for forandringerne. De beboere, der gerne vil bevare patientrollen, skal vænne sig til det mere aktive hverdagsliv. Det er de svageste ældre, der umiddelbart høster fordelene, fordi de i større grad støttes og medinddrages. Det betyder, at de få ældre, der faktisk er selvhjulpne, kan føle, at deres råderum i fællesarealet er blevet indskrænket. Hørning Kommune: Livsglæden som energikilde og inspiration i arbejdslivet Bevilget beløb: kroner. Formål: at skabe livsglæde hos medarbejdere og de svækkede ældre i et leve-bo-miljø at undersøge hvordan medarbejderne bevidst kan arbejde med værdien: at have livsglæde og vurdere, hvad det betyder for den ansattes oplevelse af egen sundhed. Aktiviteter: kortlægning af gode arbejdssituationer ved hjælp af fotos fællesmøder og foredrag supervision studietur til nabokommune. Kontaktperson: Uddannelses- og udviklingsansvarlig Rie Bengtsen. Telefon:

16 16

17 Sundhed sammen Inspiration fra projekterne i Fjerritslev og Rosenholm Kommuner Medarbejdere i social- og sundhedssektoren har helt naturligt et stort fagligt kendskab til sundhedsfremme og forebyggelse. Det betyder desværre ikke, at social- og sundhedspersonalet derfor er sundere end andre faggrupper. Tværtimod viser erfaringerne, at det kan være vanskeligt at omsætte den faglige viden og indsigt til egen sundhed. Når det gælder vægt, rygning og motion er der dokumentation for, at social- og sundhedspersonalet halter bagefter andre befolkningsgrupper. Når det drejer sig om at fastholde medarbejderne i beskæftigelse, spiller sundhedsproblemer bredt en stor rolle. Både i forhold til sygefravær, almindelig trivsel og arbejdsglæde har den fysiske og psykiske sundhedstilstand væsentlig betydning. Et godt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde og er desuden med til at gøre arbejdspladsen attraktiv for nye medarbejdere. Hovedformålet med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen er at undgå nedslidning. Et andet formål er via kollegahjælp og sundhedsfremme i netværk at øge medarbejdernes interesse for og handlekraft i forhold til at forbedre deres egen sundhed. Mange steder arbejdes der med trivsel og sundhedsfremme enten i forbindelse med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø eller i selvstændige projekter, der fokuserer på det enkelte menneske. Generelt er der dog mindre og mindre tid i ældresektoren til denne slags initiativer, og undersøgelser viser, at muligheden for at beskæftige sig med sundhedsfremme sammen med kollegerne stadigvæk står højt på ønskelisten. Formålet med sundhedsfremmende projekter er: at fremme den enkelte medarbejders sundhed at styrke følelsen af fællesskab på arbejdspladsen og dermed øge arbejdsglæden og tiltrække nye medarbejdere at styrke medarbejderne som rollemodeller for brugerne. 17

18 Planlægning Skal en sundhedsfremmende indsats have effekt, skal den tage udgangspunkt i de behov og ønsker, medarbejderne reelt har. Behovsundersøgelser kan foretages på mange måder fx i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV), eller som man har gjort i Fjerritslev med en spørgeskemaundersøgelse. Det anvendte spørgeskema kan ses og hentes på Spørgsmålene skal dels relatere sig til de tilbud, man har påtænkt, dels til hvordan medarbejderne selv opfatter deres egen sundhed og hvilke tilbud, de kunne ønske sig. Ved at tage udgangspunk i medarbejdernes egne ønsker, opnår man det største engagement. Når man har afklaret, hvilke aktiviteter man vil tilbyde, er det vigtigt at inddrage samarbejds- eller MED-udvalg samt sikre, at de fysiske rammer er på plads. Den praktiske forberedelse kan fx omfatte: hvilke aktiviteter, der skal tilbydes og hvordan hvor aktiviteterne skal foregå om kommunens ansatte fx fysioterapeuten kan være instruktører, eller om der er behov for at ansætte eksterne instruktører om de nødvendige fysiske rammer og redskaber er tilgængelige hvilke omkostninger, der er forbundet med fx at ansætte eksterne instruktører eller leje træningslokaler. Træning til alle i Fjerritslev Kommune Projekt Sundhed sammen i Fjerritslev indeholdt som udgangspunkt en indsats på følgende sundhedsfremmende områder: kost, rygestop, sund livsstil og træning. Spørgeskemaundersøgelsen viste bl.a.: at en stor del af personalet har problemer med bevægeapparatet, og der er tale om lidelser, der er årsag til mange sygemeldinger at der er en sammenhæng mellem manglende motion og problemer med bevægeapparatet at hovedparten af personalet gerne vil dyrke motion sammen med kollegerne, og at der især er ønsker om styrke- og rygtræning at en relativt stor del af personalet ryger meget, og at ca. en tredjedel ønsker at holde op. 18

19 Træningstilbud stod øverst på medarbejdernes ønskeseddel. For at få den maksimale effekt af projektmidlerne valgte projektgruppen derfor først og fremmest at satse på tilbud om træning af høj kvalitet i stedet for at sprede sig over flere ønsker om sundhedsfremme. Træningen blev varetaget af kommunens fysioterapeut, der talte med og testede hver enkelt medarbejder. Med udgangspunkt i de individuelle problemområder blev træningsplanen efterfølgende udformet. Medarbejderne kunne vælge mellem tre forskellige ugentlige træningstidspunkter. Hvor mange gange, man ønskede at deltage, og hvor lang tid træningen skulle vare hver gang, var frivilligt. Desuden fik medarbejderne tilbud om fysioterapeutisk rådgivning. Efter medarbejdernes ønske var der i træningen fælles for alle fokus på: bækkenbundstræning rygtræning udspænding arbejdsstillinger og -rytmer. Kostvejledning på forårsprogrammet I forlængelse af projektet er der efterfølgende blevet etableret tilbud om rygestop i januar 2004, kostvejledning i foråret 2004 og tilbud om information om sund livsstil er planlagt til efteråret Kostvejledningen vil bestå af et oplæg ved en diætist og fysioterapeut. Temaerne er bl.a. sund kost, sammenhæng mellem kost og motion, fedtfattig mad, hjertevenlig kost, kostbehov i relation til knogleskørhed, diabeteskost og ernæringsterapi. Hensigten er at øge den enkelte medarbejders viden på området, men også at styrke følelsen af kunne mestre varetagelsen af de særlige behov, beboerne kan have. Efterfølgende vil personalet få mulighed for yderligere input fra diætisten på de områder, de måtte ønske. Information om, hvilke behov der er i medarbejdergruppen indsamles på personalemøder. Et sundt grundlag er skabt Målet med fysisk træning er langsigtet, men i Fjerritslev oplever man allerede nu, at projektet har skabt et vigtigt grundlag for en fremtidig indsats. Projektet har desuden bekræftet, at sundhedsaktiviteter i arbejdsregi generelt har stor tilslutning. Medarbejderne vil gerne have et fællesskab med kollegerne, der også rækker ud over arbejdspladsen. Ca. 30 medarbejdere har hver uge benyttet sig af tilbudet om træning, og langt størstedelen har deltaget mere end en gang om ugen. I gennemsnit trænede alle halvanden time om ugen. Efter tre måneder oplyste alle, at de 19

20 kunne mærke, at deres kondition var blevet forbedret, og at de havde fået fysisk overskud. Kollegakontakt Deltagerne oplevede også, at den kollegiale kontakt ikke mindst på tværs af afdelinger og vagthold blev styrket. Det sociale element, hvor der var afsat tid til og skabt mulighed for at diskutere såvel arbejdsmæssige som private forhold blev betegnet som meget vigtigt og har styrket følelsen af fællesskab i medarbejdergruppen. Spørgeskemaet og det faktum, at fysioterapeuten var en kendt person i deltagergruppen, har fået en stor del af æren for projektets succes. At tilbudet desuden var i overensstemmelse med medarbejdernes egne ønsker er grunden til, at projektet har haft så stor opbakning, og indsatsen har været så entusiastisk. Fjerritslev Kommune: Sundhed sammen Bevilget beløb: kroner. Formål: at begrænse udstødningen som følge af fysisk og psykisk nedslidning at styrke den enkeltes handlinger i forhold til egen sundhed at danne netværk om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Aktiviteter: at kortlægge den enkelte medarbejders behov ved hjælp af spørgeskema temamøde om sund livsstil fælles undervisning i kost. Afhængigt af svarene tilbud om: træning kostvejledning rygestop fysioterapeutisk rådgivning om kropspleje. Kontaktperson: Sundhedskoordinator Kimma Vingaard Thomsen. Telefon:

21 Videns- og vandrelav i Rosenholm Kommune Projektet i Rosenholm Kommune havde mange formål. Med tre arrangementer ønskede man at forbinde viden om sundere livsstil med konkrete aktiviteter og samtidig styrke det sociale fællesskab. Som opsamling på aktiviteterne oprettede man personaleforeningen VIDENS- OG VANDRELAVET AF Optakten til selve stiftelsen var følgende tre aktiviteter: Fælles vandretur. Kommunens egen fysioterapeut indledte en seks kilometer lang vandretur med opvarmning. Der blev uddelt drikkedunke og kasketter med det nye lavs logo på for at styrke den fælles identitet Fælles film. Det andet arrangement var en særforestilling af filmen About Smith i den lokale biograf. Filmen var optakt til debat om relationer mellem arbejds- og familieliv og om seniorordninger Fyraftensmøde. Tredje arrangement var et foredrag med overskriften Arbejdsglæde og entusiasme hvor kommer det fra? På dette møde blev lavet formelt stiftet, og man afsluttede med fælles spisning. Forslag til indkaldelse til første arrangement kan ses og hentes på Over 90 medlemmer af lavet Succeskriteriet for arrangementerne i Rosenholm Kommune var, at mindst 50 skulle deltage hver gang. Det er rigeligt blevet opfyldt, da hvert arrangement i gennemsnit har haft ca. 60 deltagere. Projektet lever i dag videre med masser af nye tilbud og arrangementer, og VIDENS- OG VANDRELAVET AF 2003 kan allerede mønstre over 90 medlemmer. Det er blevet tydeligt, at man kan nå langt ved at have det sjovt sammen. Medarbejderne er blevet bestyrket i, at man kan bruge hinanden på kryds og tværs, og at alle har ressourcer at byde på. Det gælder ikke blot forflytningsvejledere, terapeuter, ledere og sikkerhedsrepræsentanter, men alle, der arbejder i Ældre- og Sundhedsfremme i Rosenholm Kommune. Initiativerne pibler frem Projektet har sat fokus på sundhed og trivsel, kollegerne imellem er åbenheden vokset markant, og nye initiativer pibler hele tiden frem: Ved årets nytårskur for medarbejderne var den sædvanlige spisning inspireret af projektet udvidet med livlig squaredance, hvor alle tykke som tynde morede sig sammen på livet løs. Herudover er følgende aktiviteter i støbeskeen: en gruppe har indgået en aftale med en massør og zoneterapeut, der tilbyder ydelser til favorable priser 21

22 kommunens ergo- og fysioterapeuter tilbyder i samarbejde med en afspændingspædagog, der er i praktik, to sundhedsforløb af otte ugers varighed. Her mødes deltagerne en gang om ugen til forskellige spændende sundhedsfremmetilbud. På tværs af faggrupper er der lige nu gang i planlægning af et åbent hus arrangement. Formålet er at synliggøre de mange forskellige tilbud på ældreområdet og den dertil knyttede opgaveløsning. Ved at profilere ældreområdet er målet at skabe positiv omtale og øget kendskab blandt Rosenholm Kommunes borgere og dermed bl.a. skabe bedre betingelser for at rekruttere nye medarbejdere. Rosenholm Kommune: Videns- og vandrelavet 2003 Bevilget beløb: kroner. Formål: at få opbygget et godt kammeratskab og få dækket et socialt behov på arbejdspladsen at inspirere til at danne netværk uden for arbejdstid at tiltrække og fastholde medarbejdere. Aktiviteter: vandreture, der sætter fokus på den sunde livsstil og de gode vaner arrangement af en kulturel begivenhed seminar om arbejdsglæde og entusiasme dannelse af videns- og vandrelav. Kontaktpersoner: Områdeleder Birthe Moe. Telefon: Ledende ergoterapeut Jette Skriver. Telefon:

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere