Personalepleje gør en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepleje gør en forskel"

Transkript

1 Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet

2 Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet er udgivet af KL og Forbundet af Offentligt Ansatte Maj 2004 Redaktion: Joanna Rønn, FOA Birthe Bak Andersen, KL Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Grafik/illustrationer: Linda Weiss Drescher Layout: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 1500, maj 2004 ISBN: og pdf Idekataloget kan hentes på: og 2

3 Indhold Den vigtige medarbejderomsorg Om fastholdelsesprojektet Gode råd til projektmagere Om metoderne Arbejdsglæde og indflydelse Inspiration fra projektet i Hørning Kommune Sundhed sammen Inspiration fra projekterne i Fjerritslev og Rosenholm Kommuner Kommunikation og samarbejde Inspiration fra projekterne i Rødekro, Purhus og Rønnede Kommuner Jobudvikling for social- og sundhedsassistenter Inspiration fra projektet i Høje-Taastrup Kommune Mentorordninger og makkerskaber Inspiration fra projekterne i Frederikshavn og Gentofte Kommuner TUS og GRUS Inspiration fra projekterne i Silkeborg og Broby Kommuner Konflikthåndtering Inspiration fra projekterne i Skævinge og Pandrup Kommuner Interne vikarkorps Inspiration fra projekterne i Skive og Odder Kommuner Oversigt over materiale, der kan hentes på personaleweb Læs mere

4 Den vigtige medarbejderomsorg ansatte i landets kommuner yder hver dag en kæmpe indsats for at give over borgere praktisk hjælp, omsorg og pleje. Der skal tænkes nyt og kreativt, hvis vi skal bevare en velfungerende ældrepleje med tilfredse medarbejdere, der har det godt i det daglige, som trives med kolleger, ledelse og det job, de udfører, og som har engagement og overskud også når arbejdstiden er slut. Udgangspunktet skal tages i de mennesker, det hele drejer sig om. Målet må være en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, at være medtænkende og medbestemmende, og hvor den enkelte medarbejder har medansvar for sit eget arbejdsliv. Visionen er en arbejdsdag, hvor udfordringer og følelsen af eget værd er det naturlige fundament, hvor der i arbejdsmiljøet tages hensyn til den enkelte medarbejder, hvor sygdom forebygges og sundhed fremmes. Denne omtanke for medarbejderne er en vigtig faktor, hvis man vil fastholde de erfarne, dygtige og stabile medarbejdere. Det er også udgangspunktet, hvis ældreplejen fortsat skal være attraktiv for den nødvendige nye arbejdskraft, som omsorgen og plejen ikke kan være foruden. Behovet for en god personalepleje er baggrunden for, at KTO/FOA og KL har bevilget penge til de 15 kommunale projekter, I kan læse om i denne kogebog. Pluk fra bogen, brug den til inspiration gør omsorgen for jer selv og hinanden til en naturlig del af planlægningen på jeres arbejdsplads. 4

5 5

6 Om fastholdelsesprojektet I 2000 gennemførte KL og KTO projektet Et attraktivt kommunalt arbejdsmarked. Med de gode resultater herfra i bagagen blev der i 2003 afsat overenskomstmidler til at gennemføre et nyt projekt, der med ideer og metoder kunne bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser for at fastholde social- og sundhedspersonale. Filosofien bag projektet Fastholdelse af social- og sundhedspersonale er, at man ved at satse på de dygtige medarbejdere, man allerede har, også øger sandsynligheden for, at nye får lyst til at arbejde i ældreplejen. Projektet er blevet gennemført fra april 2003 til april 2004 i et samarbejde mellem FOA og KL. Den attraktive arbejdsplads For at få mere viden om, hvad der efter medarbejdernes og ledelsens mening karakteriserer en attraktiv arbejdsplads, og hvad der skal til for at fastholde de medarbejdere, der allerede er ansat, gennemførte projektledelsen interview i en række kommuner. Kommunerne var udvalgt, så kommuner med både et stort og et meget lille gennemtræk af personale var repræsenteret. I interviewene peger medarbejdere og ledelse på følgende faktorer, som har betydning for at fastholde medarbejdere: gode kolleger indflydelse på eget arbejde udviklingsmuligheder i jobbet et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø kroner til lokale forsøg I alt blev der afsat kroner af projektmidlerne til lokale forsøg. Kommunerne kunne søge fra kroner til at afprøve nye ideer og metoder. På baggrund af interviewundersøgelsen blev det besluttet, at initiativerne skulle fokusere på følgende fire emner: personalepleje samarbejde og fleksibilitet kommunikation og information jobudvikling og læring. Der blev udsendt en folder, hvorefter alle kommuner kunne søge projektmidler. Der viste sig at være stor interesse for at deltage. 63 kommuner søgte projektmidler, og 15 kommuner fik støtte på mellem og kroner. Ved udvælgelsen af projektkommuner blev der lagt vægt på: at projektets primære formål var at fastholde social- og sundhedspersonalet at flere fokusemner blev tilgodeset eller kombineret 6

7 at de metoder, værktøjer og samarbejdsformer, der blev afprøvet, kunne inspirere andre kommuner at både små og store kommuner over hele landet blev tilgodeset. Kontakten til de lokale projekter De lokale projekter blev gennemført i samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentant og medarbejdere, og projekterne blev godkendt i det lokale samarbejds- eller MED-udvalg. Projektlederne fra KL og FOA har i projektperioden aflagt et besøg i alle projektkommuner for at drøfte forløb, arbejdsmetoder og evalueringsform. I november 2003 blev der afholdt en inspirationsdag, hvor alle projektkommunerne fik lejlighed til at præsentere deres projekter. Formålet med at samles midtvejs var at give projektkommunerne inspiration fra eksterne oplægsholdere samt ikke mindst lejlighed til at udveksle ideer, erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænser. Nyhedsbrevet Til inspiration fra inspirationsdagen i Purhus kan hentes på Små midler stor forskel Det har været utroligt at opleve så mange og så varierede aktiviteter se dagens lys. Alle projekterne har været præget af stort engagement og smittende iværksætterglæde. Projektet har også vist, at man kan nå rigtig langt for meget små midler. Et beløb på kroner til en temadag eller et fyraftensmøde for personalet kan være med til at understøtte personalepolitikken og gøre underværker. Projektforløbene i Hørning og Rosenholm Kommuner er gode eksempler på, at det ikke altid er beløbets størrelse, der gør udslaget kr. på personalepleje er givet godt ud og kommer tifold igen i form af mere tilfredse medarbejdere og udsigt til færre sygedage og bedre muligheder for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Evaluering Projekterne fik tilsagn om støtte i september De fleste projekter blev afsluttet i januar, februar eller marts Umiddelbart viser evalueringerne fra projektkommunerne, at der er kommet meget ud af alle projekter. Det umiddelbare udbytte af indholdsrige temadage, kurser, motion og sociale arrangementer har været imponerende. 7

8 Mange steder har projektet været et vigtigt bidrag i en større proces. Og fx indførelse af vikarkorps eller etablering af mentorordninger har et længere perspektiv. Det er dog for tidligt at sætte tal på effekten i form af mindre sygefravær eller bedre muligheder for at fastholde medarbejderne. I hovedparten af projekterne er der peget på, at det er vigtigt for udbyttet, at processen forankres tidligt med medinddragelse af både ledelse og medarbejdere. Også tiden nævnes generelt som en vigtig faktor. Involvering af medarbejdere og gennemførelse af aktiviteter kræver en lokal projektperiode på minimum et halvt år. Gode råd til projektmagere Fra alle 15 kommuner, der har deltaget i projektet, er der høstet mange nyttige erfaringer, som kan være gode at have i baghovedet, inden man går i gang med et projekt. Listen nedenfor er en sammenskrevet essens af de mange gode råd, der er kommet fra projekterne. Sæt tid af til at beskrive projektet Et godt og grundigt forarbejde kan opfange og forebygge mange unødvendige forhindringer. God planlægning skaber troværdighed og tillid. Sørg for at inddrage alle Allerede inden starten af projektet er det vigtigt at sikre sig, at både medarbejdere og ledelse er med på ideen. Bring projektet op i MED-udvalget. Bakker medarbejdere eller ledelse ikke op om projektet, går det ud over effekten. Et projekt, der ikke overlever på grund af manglende opbakning, kan desuden blive en utilsigtet barriere i forhold til nye initiativer. Formuler tydelige mål og hensigter Opstil allerede før projektstart de mål, projektet skal opfylde. Perspektiv er et vigtigt pejlemærke ikke mindst fordi det tager tid, inden et projekt har bidt sig fast, og kaos er næsten altid forløber for orden. Afklar økonomi og menneskelige ressourcer Før projektstart skal det økonomiske grundlag, de menneskelige ressourcer og eventuelle fysiske rammer være på plads. 8

9 Definer målgrupper Det er vigtigt at afgrænse, hvem projektet retter sig imod både på kort og lang sigt. Afklar behov og ønsker Udgangspunktet for et projekt er altid de mennesker, projektet handler om deres behov og ønsker. På den måde skabes ejerskab, engagement og det bedste resultat. Sørg for grundig information Grundig information både før og i løbet af projektet sikrer engagementet, ejerskabet til projektet og forebygger misforståelser. Afklar forventningerne Vær sikker på, at alle involverede og ansvarlige er indforstået med, hvad projektet indebærer, og hvilke resultater man kan forvente. Afsæt god tid Processer tager tid ofte længere tid, end man tror. Sæt pris på ildsjæle Ildsjæle, tovholdere og andre særligt engagerede medarbejdere eller ledere er vigtige lokomotiver for et projekt. De kan tænde op under engagementet og sikre, at projektet holdes på sporet. Men ildsjæle lever ikke af deres eget brændstof alene, de skal værdsættes, bakkes op og coaches af ledelse og kolleger. Tænk på forankring Fra starten skal forankring og implementering af projektets erfaringer og resultater være medtænkt, hvis man skal få det fulde og langsigtede udbytte. Tænk på evalueringen Evalueringen af et projekt skal medtænkes allerede fra starten. Dokumentation af de opnåede resultater bringer projektet videre og kan skabe grobund for nye initiativer. Husk roserne At rose sig selv og hinanden er ikke nogen særlig anerkendt disciplin inden for omsorgs- og plejesektoren. Men husk at rose hinanden. Det er også OK selv at bede om et fortjent klap på skulderen. Dialog Gå i dialog, vær ikke bange for modstand eller konflikter og tro på det umulige. Mulighederne er uanede. 9

10 Om metoderne I de følgende afsnit beskrives de mange erfaringer, der er høstet i de 15 projektkommuner. Metoderne er samlet i temaer, tegnet af erfaringer på tværs af de forskellige kommuner. Intentionen med opskrifterne i kogebogen er at inspirere andre kommuner, der ønsker at arbejde med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet til selv at gå i gang. Der er tale om en vifte af muligheder, der hver for sig kan bidrage til at fastholde social- og sundhedspersonalet. Og der er nok at tage af fra både større og mindre projekter, der har den fællesnævner, at de er spækket med iderigdom. De 15 kommuner har på mangfoldige måder fostret værdifulde erfaringer for små penge. Erfaringerne kan bruges på mange forskellige måder både lokalt og som udgangspunkt for samarbejde på tværs af faggrupper og kommuner. I forbindelse med projekterne er der produceret en masse spændende og anvendeligt materiale, som der ikke er plads til i denne publikation. Meget af det kan hentes på Mere detaljeret information om de enkelte projekter kan desuden fås ved at kontakte de projektansvarlige i de deltagende kommuner. Telefonnumrene og adresserne findes ved hvert afsnit. 10

11 11

12 Arbejdsglæde og indflydelse Inspiration fra projektet i Hørning Kommune Værdier som arbejdsglæde og indflydelse er vigtige for en arbejdsplads, der er attraktiv i forhold til de nuværende medarbejdere, og som kan tiltrække nye. I arbejdet med at synliggøre omsorgs- og plejearbejdet er det også vigtigt at fokusere på og fremhæve de værdier, der eksisterer både i opgaverne, i arbejdet med at løse dem og i samarbejdet med andre. Både medarbejdere og brugere kan opleve større tilfredshed og indflydelse, hvis arbejdet planlægges, så det er hverdagsbehovene frem for skemaer og stopure, der sætter betingelserne. Formålet med projektet om større arbejdsglæde og indflydelse er: at afprøve nye måder at tilrettelægge arbejdet på at få legen ind i arbejdslivet som en vej til refleksion og jobudvikling at få synliggjort sammenhænge mellem brugernes og medarbejdernes livsglæde at blive inspireret og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre arbejdspladser. Planlægning Omsorgsafdelingen i Hørning Kommune valgte at sætte ekstra fokus på Livsglæde som energikilde og inspiration i arbejdslivet. Projektet er en udløber af en større samlet proces inden for hele omsorgsområdet, hvor livsglæde er en af de værdier, der er fremhævet, og visionen er Livsglæde år Erfaringer fra Hørning viser, at information er nødvendig for at opnå accept hos samarbejdsparter og medarbejdere uden for projektet. Dette gælder både i starten og undervejs i et projekt. Særlig vigtig er information, når projektet indebærer nye arbejdstider og en anden arbejdstilrettelæggelse, end den traditionelle. Arbejdsglæde i Hørning Kommune Projektet i Hørning blev gennemført for syv ansatte, der i 2003 skulle i gang med at etablere et leve-bo-miljø i to tæt beliggende boenheder med seks boliger i hver og 12 beboere i alt. 12

13 De emner, der har været i fokus i projektet, er: personalepleje jobudvikling og læring samarbejde og fleksibilitet. For at nå målet har man valgt at satse på mange forskellige aktiviteter. Blandt dem var etablering af en ny arbejdstidsplan, hvor medarbejderne fordelte sig mere over beboernes vågne timer. Projektet har omfattet: ændret arbejdstidsplanlægning med stor grad af ansvar og medbestemmelse blandt medarbejderne studiebesøg i nabokommunen for at se, hvad der virker andre steder og hente ny inspiration eksterne foredragsholdere med bl.a. emnet værdier løsning af aktuel problematik/udfordring via den anerkendende metode (Appreciative Inquiry) ved ekstern konsulent løsning af udfordring i forhold til implementering af nye arbejdsgange via konsultationsmetoden ved ekstern konsulent filmen Fish til dialog og refleksion anvendelse af digitalkamera til at fastholde oplevelser til glæde for de ældre og medarbejderne. Beskrivelser af den anerkendende metode og konsultationsmetoden kan hentes på Nye arbejdstider nye muligheder De anvendte metoder har haft tydelig effekt både hos beboerne, de syv ansatte og i projektgruppen. Projektgruppen er blevet tiltagende selvkørende og genererer stadigvæk mange nye ideer. Alle projektdeltagere er gået til udfordringen med forandringsvillighed, fleksibilitet, selvstændighed, og alle har udvist stor evne til at klare konflikter både i forhold til kolleger og beboere. Åbenheden i medarbejdergruppen er vokset. Der er kommet større accept af forskellighederne og fastere grund under en mere team-orienteret arbejdsform. Selvom forandringerne ikke er sket uden sværdslag og konflikter, har de også medført både personlig og faglig vækst i medarbejdergruppen. Forandringen har krævet mod til at være forskellige. Evnen til at indgå kompromisser samtidig med, at man også står fast ved sit, har styrket dialogen noget som hele gruppen kan høste af i det fremtidige samarbejde, hvor mange andre nye udfordringer venter. 13

14 Den ændrede arbejdstidsplan, hvor medarbejderne selv har fordelt arbejdstiderne mere over brugerens vågne timer mellem klokken 8.00 og 22.00, har haft synlige og store konsekvenser for både brugere og personale. Høj grad af medarbejderindflydelse ved udarbejdelsen af arbejdstidsplanen, hvor man i en vis udstrækning har kunnet vælge arbejdstider efter ønske, har betydet, at der er udviklet et stort ejerskab for planen. Personalet har bevidst arbejdet på at bruge de nye arbejdstider til aktiviteter, samvær og oplevelser for beboerne. Større spredning af de daglige opgaver inden for praktisk hjælp og pleje har øget muligheden for at være fleksible i forhold til brugernes ønsker og behov og i forhold til planlægning af opgaver. Et af de konkrete resultater er, at brugerne i dag benytter kaldeanlægget mindre og er langt mere aktive i fællesskabet og samvær end tidligere. Hørning Kommunes decentrale personalepolitik for omsorgsområdet kan hentes på Sunde spørgsmålstegn Foredrag om blandt andet livsglæde har virket provokerende, fordi der er blevet sat spørgsmålstegn ved det vedtagne. De har dog også sat gang i nye tanker og muligheder. Mens filmen Fish var et sjovt og godt diskussionsgrundlag, har de mange hverdags- og festbilleder, taget med det digitale kamera, givet stof til eftertanke, gødet kreativiteten og øget nærheden mellem medarbejdere og beboere. Effekten på sygefraværet er ikke blevet vurderet. Men fraværsstatistikkerne vil være et af de fremtidige parametre for medarbejdernes trivsel, hvilket også bliver aktuelt, når succeserne fra projektet skal overføres til de øvrige grupper i døgnplejen. Barrierer Hos medarbejderne Tid har været en vigtig barriere for fordybelse. Selvom projektets metoder har støttet medarbejderne i etableringen af det nye leve-bo miljø og kan bruges direkte i omstillingsprocessen, er det tids- og energikrævede at arbejde med nye processer og løbende at følge op på dem. En anden barriere i projektet er opstået hos andre medarbejdere i huset, som fx har skullet arbejde i projektgruppen ved fravær. De har ikke været de ønskede medspillere, fordi de har haft svært ved at acceptere de nye ideer. Denne udfordring er der dog taget hul på. Og når ideen skal udbredes til andre medarbejdergrupper, vil man blandt andet bruge de kommunikationsmetoder, som medarbejdere i leve-bo-miljøet undervejs har haft glæde af at arbejde med. Problemerne har desuden sat fokus på, hvor vigtigt det er løbende at informere om projektets hensigter og tanker om arbejdsgange. 14

15 Hos brugerne Ting tager tid, og det er endnu ikke alle brugere, der er absolut positive over for forandringerne. De beboere, der gerne vil bevare patientrollen, skal vænne sig til det mere aktive hverdagsliv. Det er de svageste ældre, der umiddelbart høster fordelene, fordi de i større grad støttes og medinddrages. Det betyder, at de få ældre, der faktisk er selvhjulpne, kan føle, at deres råderum i fællesarealet er blevet indskrænket. Hørning Kommune: Livsglæden som energikilde og inspiration i arbejdslivet Bevilget beløb: kroner. Formål: at skabe livsglæde hos medarbejdere og de svækkede ældre i et leve-bo-miljø at undersøge hvordan medarbejderne bevidst kan arbejde med værdien: at have livsglæde og vurdere, hvad det betyder for den ansattes oplevelse af egen sundhed. Aktiviteter: kortlægning af gode arbejdssituationer ved hjælp af fotos fællesmøder og foredrag supervision studietur til nabokommune. Kontaktperson: Uddannelses- og udviklingsansvarlig Rie Bengtsen. Telefon:

16 16

17 Sundhed sammen Inspiration fra projekterne i Fjerritslev og Rosenholm Kommuner Medarbejdere i social- og sundhedssektoren har helt naturligt et stort fagligt kendskab til sundhedsfremme og forebyggelse. Det betyder desværre ikke, at social- og sundhedspersonalet derfor er sundere end andre faggrupper. Tværtimod viser erfaringerne, at det kan være vanskeligt at omsætte den faglige viden og indsigt til egen sundhed. Når det gælder vægt, rygning og motion er der dokumentation for, at social- og sundhedspersonalet halter bagefter andre befolkningsgrupper. Når det drejer sig om at fastholde medarbejderne i beskæftigelse, spiller sundhedsproblemer bredt en stor rolle. Både i forhold til sygefravær, almindelig trivsel og arbejdsglæde har den fysiske og psykiske sundhedstilstand væsentlig betydning. Et godt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde og er desuden med til at gøre arbejdspladsen attraktiv for nye medarbejdere. Hovedformålet med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen er at undgå nedslidning. Et andet formål er via kollegahjælp og sundhedsfremme i netværk at øge medarbejdernes interesse for og handlekraft i forhold til at forbedre deres egen sundhed. Mange steder arbejdes der med trivsel og sundhedsfremme enten i forbindelse med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø eller i selvstændige projekter, der fokuserer på det enkelte menneske. Generelt er der dog mindre og mindre tid i ældresektoren til denne slags initiativer, og undersøgelser viser, at muligheden for at beskæftige sig med sundhedsfremme sammen med kollegerne stadigvæk står højt på ønskelisten. Formålet med sundhedsfremmende projekter er: at fremme den enkelte medarbejders sundhed at styrke følelsen af fællesskab på arbejdspladsen og dermed øge arbejdsglæden og tiltrække nye medarbejdere at styrke medarbejderne som rollemodeller for brugerne. 17

18 Planlægning Skal en sundhedsfremmende indsats have effekt, skal den tage udgangspunkt i de behov og ønsker, medarbejderne reelt har. Behovsundersøgelser kan foretages på mange måder fx i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV), eller som man har gjort i Fjerritslev med en spørgeskemaundersøgelse. Det anvendte spørgeskema kan ses og hentes på Spørgsmålene skal dels relatere sig til de tilbud, man har påtænkt, dels til hvordan medarbejderne selv opfatter deres egen sundhed og hvilke tilbud, de kunne ønske sig. Ved at tage udgangspunk i medarbejdernes egne ønsker, opnår man det største engagement. Når man har afklaret, hvilke aktiviteter man vil tilbyde, er det vigtigt at inddrage samarbejds- eller MED-udvalg samt sikre, at de fysiske rammer er på plads. Den praktiske forberedelse kan fx omfatte: hvilke aktiviteter, der skal tilbydes og hvordan hvor aktiviteterne skal foregå om kommunens ansatte fx fysioterapeuten kan være instruktører, eller om der er behov for at ansætte eksterne instruktører om de nødvendige fysiske rammer og redskaber er tilgængelige hvilke omkostninger, der er forbundet med fx at ansætte eksterne instruktører eller leje træningslokaler. Træning til alle i Fjerritslev Kommune Projekt Sundhed sammen i Fjerritslev indeholdt som udgangspunkt en indsats på følgende sundhedsfremmende områder: kost, rygestop, sund livsstil og træning. Spørgeskemaundersøgelsen viste bl.a.: at en stor del af personalet har problemer med bevægeapparatet, og der er tale om lidelser, der er årsag til mange sygemeldinger at der er en sammenhæng mellem manglende motion og problemer med bevægeapparatet at hovedparten af personalet gerne vil dyrke motion sammen med kollegerne, og at der især er ønsker om styrke- og rygtræning at en relativt stor del af personalet ryger meget, og at ca. en tredjedel ønsker at holde op. 18

19 Træningstilbud stod øverst på medarbejdernes ønskeseddel. For at få den maksimale effekt af projektmidlerne valgte projektgruppen derfor først og fremmest at satse på tilbud om træning af høj kvalitet i stedet for at sprede sig over flere ønsker om sundhedsfremme. Træningen blev varetaget af kommunens fysioterapeut, der talte med og testede hver enkelt medarbejder. Med udgangspunkt i de individuelle problemområder blev træningsplanen efterfølgende udformet. Medarbejderne kunne vælge mellem tre forskellige ugentlige træningstidspunkter. Hvor mange gange, man ønskede at deltage, og hvor lang tid træningen skulle vare hver gang, var frivilligt. Desuden fik medarbejderne tilbud om fysioterapeutisk rådgivning. Efter medarbejdernes ønske var der i træningen fælles for alle fokus på: bækkenbundstræning rygtræning udspænding arbejdsstillinger og -rytmer. Kostvejledning på forårsprogrammet I forlængelse af projektet er der efterfølgende blevet etableret tilbud om rygestop i januar 2004, kostvejledning i foråret 2004 og tilbud om information om sund livsstil er planlagt til efteråret Kostvejledningen vil bestå af et oplæg ved en diætist og fysioterapeut. Temaerne er bl.a. sund kost, sammenhæng mellem kost og motion, fedtfattig mad, hjertevenlig kost, kostbehov i relation til knogleskørhed, diabeteskost og ernæringsterapi. Hensigten er at øge den enkelte medarbejders viden på området, men også at styrke følelsen af kunne mestre varetagelsen af de særlige behov, beboerne kan have. Efterfølgende vil personalet få mulighed for yderligere input fra diætisten på de områder, de måtte ønske. Information om, hvilke behov der er i medarbejdergruppen indsamles på personalemøder. Et sundt grundlag er skabt Målet med fysisk træning er langsigtet, men i Fjerritslev oplever man allerede nu, at projektet har skabt et vigtigt grundlag for en fremtidig indsats. Projektet har desuden bekræftet, at sundhedsaktiviteter i arbejdsregi generelt har stor tilslutning. Medarbejderne vil gerne have et fællesskab med kollegerne, der også rækker ud over arbejdspladsen. Ca. 30 medarbejdere har hver uge benyttet sig af tilbudet om træning, og langt størstedelen har deltaget mere end en gang om ugen. I gennemsnit trænede alle halvanden time om ugen. Efter tre måneder oplyste alle, at de 19

20 kunne mærke, at deres kondition var blevet forbedret, og at de havde fået fysisk overskud. Kollegakontakt Deltagerne oplevede også, at den kollegiale kontakt ikke mindst på tværs af afdelinger og vagthold blev styrket. Det sociale element, hvor der var afsat tid til og skabt mulighed for at diskutere såvel arbejdsmæssige som private forhold blev betegnet som meget vigtigt og har styrket følelsen af fællesskab i medarbejdergruppen. Spørgeskemaet og det faktum, at fysioterapeuten var en kendt person i deltagergruppen, har fået en stor del af æren for projektets succes. At tilbudet desuden var i overensstemmelse med medarbejdernes egne ønsker er grunden til, at projektet har haft så stor opbakning, og indsatsen har været så entusiastisk. Fjerritslev Kommune: Sundhed sammen Bevilget beløb: kroner. Formål: at begrænse udstødningen som følge af fysisk og psykisk nedslidning at styrke den enkeltes handlinger i forhold til egen sundhed at danne netværk om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Aktiviteter: at kortlægge den enkelte medarbejders behov ved hjælp af spørgeskema temamøde om sund livsstil fælles undervisning i kost. Afhængigt af svarene tilbud om: træning kostvejledning rygestop fysioterapeutisk rådgivning om kropspleje. Kontaktperson: Sundhedskoordinator Kimma Vingaard Thomsen. Telefon:

21 Videns- og vandrelav i Rosenholm Kommune Projektet i Rosenholm Kommune havde mange formål. Med tre arrangementer ønskede man at forbinde viden om sundere livsstil med konkrete aktiviteter og samtidig styrke det sociale fællesskab. Som opsamling på aktiviteterne oprettede man personaleforeningen VIDENS- OG VANDRELAVET AF Optakten til selve stiftelsen var følgende tre aktiviteter: Fælles vandretur. Kommunens egen fysioterapeut indledte en seks kilometer lang vandretur med opvarmning. Der blev uddelt drikkedunke og kasketter med det nye lavs logo på for at styrke den fælles identitet Fælles film. Det andet arrangement var en særforestilling af filmen About Smith i den lokale biograf. Filmen var optakt til debat om relationer mellem arbejds- og familieliv og om seniorordninger Fyraftensmøde. Tredje arrangement var et foredrag med overskriften Arbejdsglæde og entusiasme hvor kommer det fra? På dette møde blev lavet formelt stiftet, og man afsluttede med fælles spisning. Forslag til indkaldelse til første arrangement kan ses og hentes på Over 90 medlemmer af lavet Succeskriteriet for arrangementerne i Rosenholm Kommune var, at mindst 50 skulle deltage hver gang. Det er rigeligt blevet opfyldt, da hvert arrangement i gennemsnit har haft ca. 60 deltagere. Projektet lever i dag videre med masser af nye tilbud og arrangementer, og VIDENS- OG VANDRELAVET AF 2003 kan allerede mønstre over 90 medlemmer. Det er blevet tydeligt, at man kan nå langt ved at have det sjovt sammen. Medarbejderne er blevet bestyrket i, at man kan bruge hinanden på kryds og tværs, og at alle har ressourcer at byde på. Det gælder ikke blot forflytningsvejledere, terapeuter, ledere og sikkerhedsrepræsentanter, men alle, der arbejder i Ældre- og Sundhedsfremme i Rosenholm Kommune. Initiativerne pibler frem Projektet har sat fokus på sundhed og trivsel, kollegerne imellem er åbenheden vokset markant, og nye initiativer pibler hele tiden frem: Ved årets nytårskur for medarbejderne var den sædvanlige spisning inspireret af projektet udvidet med livlig squaredance, hvor alle tykke som tynde morede sig sammen på livet løs. Herudover er følgende aktiviteter i støbeskeen: en gruppe har indgået en aftale med en massør og zoneterapeut, der tilbyder ydelser til favorable priser 21

22 kommunens ergo- og fysioterapeuter tilbyder i samarbejde med en afspændingspædagog, der er i praktik, to sundhedsforløb af otte ugers varighed. Her mødes deltagerne en gang om ugen til forskellige spændende sundhedsfremmetilbud. På tværs af faggrupper er der lige nu gang i planlægning af et åbent hus arrangement. Formålet er at synliggøre de mange forskellige tilbud på ældreområdet og den dertil knyttede opgaveløsning. Ved at profilere ældreområdet er målet at skabe positiv omtale og øget kendskab blandt Rosenholm Kommunes borgere og dermed bl.a. skabe bedre betingelser for at rekruttere nye medarbejdere. Rosenholm Kommune: Videns- og vandrelavet 2003 Bevilget beløb: kroner. Formål: at få opbygget et godt kammeratskab og få dækket et socialt behov på arbejdspladsen at inspirere til at danne netværk uden for arbejdstid at tiltrække og fastholde medarbejdere. Aktiviteter: vandreture, der sætter fokus på den sunde livsstil og de gode vaner arrangement af en kulturel begivenhed seminar om arbejdsglæde og entusiasme dannelse af videns- og vandrelav. Kontaktpersoner: Områdeleder Birthe Moe. Telefon: Ledende ergoterapeut Jette Skriver. Telefon:

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Nyhedsbrev fra inspirationsmøde for projektkommuner, Purhus 12. nov. 2003. Til inspiration

Nyhedsbrev fra inspirationsmøde for projektkommuner, Purhus 12. nov. 2003. Til inspiration Fastholdelse af social- og sundhedspersonale Nyhedsbrev fra inspirationsmøde for projektkommuner, Purhus 12. nov. 2003 Indhold: Fastholdelse side 1 Hold ud! side 2 Rønnede side 3 Rødekro side 3 Purhus

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere