Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder"

Transkript

1 Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder

2 Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale Netværk (www.socialtansvar.net), Manuskript og layout: Line-by-Line. Illustrationer: Wendy Morris. Tryk: Scanprint. 2

3 3

4 Indhold Forord Sundhedspolitikken samler trådene... 6 Sundhed er mere end livsstil... 6 En sammenhængende indsats... 7 Fordelene ved en sundhedspolitik... 7 Hvornår har virksomheden gavn af en sundhedspolitik?... 7 Sundhed skal ind i virksomhedens dagligdag Den sammenhængende indsats Livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar hænger sammen Brug den eksisterende organisering Fokus på de rette områder Målret sundhedspolitikken mod de rigtige medarbejdere Sundhedspolitikkens forskellige dele Den lille virksomhed kan starte i det små Det skal sundhedspolitikken indeholde Arbejdet med sundhedspolitikken Handlingsplanen sikrer resultater Politikken skal afspejle virksomheden De fem trin i arbejdet trin: Processen planlægges trin: Grundlaget analyseres trin: Politikken udformes trin: Politikken føres ud i livet trin: Indsatsen følges op Her finder du mere information

5 Forord Vi tilbringer hver dag mange timer på arbejdet, og arbejdsvilkårene har derfor en stor indflydelse på vores mulighed for at vælge et sundt liv. Det er nemlig ikke mindst blandt kollegerne på arbejdspladsen, at vi danner vores holdninger og livsstil. Den organisering, der allerede findes på arbejdspladsen, fx samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisationen, kan også bruges til at fremme en fælles holdning om sundhed. Det gør arbejdspladsen til et velegnet sted for sundhedsfremme. Ikke kun medarbejderne selv, men også virksomheden har en interesse i, at medarbejderne er sunde og raske, og at de trives. Så bliver sygefraværet lavere, og medarbejderne yder en større indsats. En sundhedspolitik kan være en ramme om virksomhedens sundhedsfremmende aktiviteter og derigennem hjælpe med at forbedre virksomhedens sundhedstilstand. Denne manual beskriver, hvordan små og store virksomheder kan indføre en sundhedspolitik. I manualen betragtes sundhedsfremme som en sammenhængende indsats det vil sige en indsats, der forsøger at skabe sammenhæng mellem tre områder: livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Målgruppen for manualen er samarbejdsorganer i virksomheder, der ønsker at skabe gode rammer for medarbejdernes sundhed. Formålet er at give disse virksomheder et værktøj i arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Alt efter virksomhedens størrelse og ressourcer kan man bruge manualen som inspiration eller som grundlag for konkrete indsatser. I manualen beskrives grundlaget for sundhedspolitikken, den sammenhængende indsats, de forskellige dele af sundhedspolitikken, og hvordan sundhedspolitikken kan indføres i virksomheden trin for trin. Manualen er en del af et informationsmateriale, som Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale Netværk har udarbejdet til virksomheder, der ønsker at arbejde bevidst med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Materialet består desuden af en folder til virksomhedens ledelse, et idékatalog med forslag til aktiviteter og en pjece, der kan inspirere den enkelte medarbejder til at vælge en sundere livsstil. Der findes en lang række nyttige materialer og redskaber, som virksomheden uanset størrelse kan have glæde af, når den ønsker at gå i dybden med de enkelte dele af sundhedspolitikken. Mange af dem kan man downloade på Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen De Regionale Netværk 5

6 1. Sundhedspolitikken samler trådene Sundhedspolitikken kan samle forskellige politikker, som virksomheden allerede har. Den omfatter tre områder af sundhedsfremme på arbejdspladsen: livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Fordelene ved en sundhedspolitik kan være større fokus på sundhed, en mere effektiv indsats, intern og ekstern PR, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere samt mindre sygefravær. Sundhed er mere end livsstil Sundhed handler ikke blot om at spise sundt, lade være med at ryge, bevæge sig og ikke drikke for meget. Livsstilen er ganske vist vigtig for den enkeltes sundhed, men en række andre faktorer spiller også en stor rolle. På arbejdspladsen betyder arbejdsmiljøet meget for medarbejdernes sundhed og trivsel, og det samme gælder for den måde, virksomheden fx tackler sygefravær på, eller hvordan den evner at rumme personer, som af den ene eller den anden grund har problemer med at passe et fuldtidsjob. Sundhedsfremme på arbejdspladsen bør derfor være en sammenhængende indsats det vil sige en indsats, der forsøger at skabe sammenhæng mellem alt det, der i virksomheden har betydning for medarbejdernes sundhed. Hvad er sundhed? Sundhed er andet og mere end blot fravær af sygdom. Sundhed er en positiv egenskab ved den enkelte. Sundhed er den kraft og styrke, der sætter os i stand til at klare dagligdagens belastninger og udfordringer. Kilde: WHO (redigeret udgave) Hvad er sundhedsfremme? Sundhedsfremme er at forsøge at styrke sundheden enten for den enkelte, en gruppe eller hele samfundet. Det kan ske ved at gøre det lettere for folk at vælge en sundere måde at leve på (livsstilen). Det kan også ske ved at gøre deres omgivelser og vilkår mere sunde (levevilkårene). Sundhedsfremme handler altså både om vores egne sunde valg og om at tage ansvar for hinanden, fx ved at forbedre arbejdsmiljøet. Kilde: Ottawa-dokumentet (redigeret udgave) 6

7 Hvad er virksomhedens sociale ansvar? Forebyggelse: Fx fleksibel arbejdstid til børnefamilier, fraværspolitik, kompetenceudvikling, forebyggelse af nedslidning og stress, støtte til ansatte med misbrugsproblemer. Fastholdelse: Fx omplacering efter arbejdsulykker eller langvarigt sygefravær evt. brug af delvis raskmelding, så man lettere kan vende tilbage. Integration: Fx plads til personer, der i kortere eller længere tid har været sat uden for det almindelige arbejdsmarked. Kilde: Socialministeriet (redigeret udgave) En sammenhængende indsats En sundhedspolitik indeholder rammer og retningslinier for, hvordan virksomheden vil arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Politikken kan være en selvstændig, overordnet politik, men den kan også i stedet være en del af den samlede personalepolitik. Sundhedspolitikken skal sørge for, at arbejdspladsen arbejder helhedsorienteret med at forebygge sygdom og belastninger i arbejdet, og at man også forsøger at fremme og bevare medarbejdernes trivsel, arbejdslyst og arbejdsevne. De fleste større virksomheder har allerede politikker, der handler om forskellige dele af medarbejdernes trivsel og velfærd. Det kan fx være politikker om arbejdsmiljø, personaleforhold, rygning, seniorer og fravær. Sundhedspolitikken kan samle de forskellige politikker og beskrive de tre hovedområder af sundhedsfremme på arbejdspladsen: Livsstil: fx rygning, kost og motion Arbejdsmiljø: fx indretning, støj og psykisk arbejdsmiljø Socialt ansvar: fx fraværspolitik, integrationspolitik og seniorpolitik. Fordelene ved en sundhedspolitik Der kan være flere fordele ved en sundhedspolitik: Sundhedspolitikken sætter sundhed på virksomhedens dagsorden. Arbejdet med politikken kan engagere den enkelte medarbejder, og det er med til at udbrede sundhedsfremmearbejdet til hele virksomheden. Det bliver mere synligt, hvad virksomheden mener og gør i forhold til medarbejdernes sundhed. Politikken gør det muligt at samordne det, som allerede foregår på sundhedsområdet. Det giver et grundlag for at prioritere og udnytte ressourcerne bedre. En sundhedspolitik kan give god PR. Politikken kan gøre det nemmere for virksomheden at fastholde og tiltrække medarbejdere med den nødvendige uddannelse og erfaring. En god sundhedspolitik kan nedsætte sygefraværet, og den kan også betyde, at færre udstødes fra arbejdsmarkedet. Medarbejderne får bedre mulighed for at vælge en sund livsstil, arbejde i et sundt og sikkert arbejdsmiljø og være trygge ved, at virksomheden er rummelig, hvis man har særlige problemer. Hvornår har virksomheden gavn af en sundhedspolitik? Der er især tre situationer, hvor en sammenhængende sundhedspolitik er gavnlig for virksomheden: Når virksomheden har erfaring med konkrete aktiviteter. Sundhedspolitikken kan samle det, der foregår i forvejen, og udbygge det med flere tilbud, fx sikkerhedskurser, sund mad i kantinen og en bedre seniorpolitik. Når virksomheden ønsker et yderligere strategisk løft. En sundhedspolitik vil kunne føre de gamle politikker up to date og skabe sammenhæng med arbejdsmiljøet. Når virksomheden er ny. Virksomheden ønsker sammenhæng i de forskellige politikker, der berører sundhedsområdet. Sundhed skal ind i virksomhedens dagligdag Sundhedsfremme i virksomheden vil som regel begynde med enkelte projekter. Det kan være forsøg med kurser til medarbejderne, sund uge i kantinen, motionstilbud mv. Når disse projekter er evalueret, bør man finde ud af, om sundhedstilbuddene kan blive en del af virksomhedens dagligdag. Det kan fx være rygestopkurset, der kommer med i det normale kursusprogram, samtidig med at man indfører faste rygeregler på arbejdspladsen. Når det er sket, og medarbejderne vel at mærke bruger tilbuddene og følger reglerne, er en bevidst holdning til rygning blevet en del af virksomhedens dagligdag. 7

8 Holbæk Kommune: Værdibaseret personalepolitik gav resultater Holbæk Kommune er med sine ansatte en stor arbejdsplads. Kommunen har siden 1998 været foregangskommune ikke kun i forhold til sundhedsfremme. Kommunen har tidligere haft selvstændige politikker for arbejdsmiljø og personale mv., men satser nu på værdibaseret personalepolitik, som også omfatter arbejdsmiljø og sundhed. Der er indført arbejdsmiljøstyring som del af et etisk regnskab. Og der er indført et webbaseret arbejdspladsvurderingssystem, for at gøre arbejdspladsvurderingen mere dynamisk. Kommunen har ønsket at forankre og synliggøre arbejdsmiljøarbejdet hos de ansatte. Derfor har man længerevarende projektforløb på tværs af afdelingerne med høj grad af medarbejderinddragelse. Desuden har man stiftet en arbejdsmiljøpris. Endelig har kommunen formuleret en sygefraværspolitik, der gør sygefravær til et fælles problem for den sygemeldte medarbejder, kollegaer, kommunen og borgerne. Blandt de integrerede indsatser, som Holbæk Kommune har gennemført, kan nævnes: Kursus i stresshåndtering Undervisning om kost og motion Rygestopkurser Foredrag om alkohol Gratis vaccinationer til alle medarbejdere Glatførekursus Temadag om støj Kurser i forebyggelse for at undgå arbejdsulykker. Hertil kommer, at kantinen tilbyder sund mad, og at kommunen har alkohol- og rygeforbud. Resultaterne af den samlede indsats er blandt andet: Medarbejdernes trivsel er øget. Sygefraværet faldt ca. 19 % fra 1996 til Udgifterne til sygefravær blev i samme periode reduceret med ca. 11 mio. kr. 8

9 ATP-huset i Hillerød: En foregangsvirksomhed ATP er en virksomhed med 850 ansatte. Virksomheden har i flere år arbejdet med et bredt sundhedskoncept i erkendelse af, at der er direkte sammenhæng mellem den enkelte medarbejders psykiske og fysiske trivsel og virksomhedens forretningsmæssige mål. ATP påtager sig et socialt medansvar for den generelle sundhedstilstand, men forventer også, at medarbejderne yder en aktiv indsats. Desuden forsøger man at gribe om problemets rod i stedet for at behandle symptomer. Igangværende projekter i 2005 Det fysiske arbejdsmiljø Ombygning af huset, så kontorfællesskaber kan skabe rammerne, der fremmer videndeling og læring, samtidig med at ventilationssystemet skiftes for at forbedre indeklimaet. Det psykiske arbejdsmiljø Aktiv CV-pleje/kompetenceudvikling Forskellige tiltag vedr. teamudvikling Fokus på stresshåndtering, bl.a. gennem afprøvning af nye stressværktøjer. Den rummelige arbejdsplads Ansættelse af medarbejdere under det sociale ansvar, fx praktikanter, medarbejdere med nedsat arbejdsevne, medarbejdere i fleksjob osv. Sundhedsfremme Afholdelse af energidag for hele virksomheden med foredrag og forskellige sundhedsaktiviteter Tilbud om af få tegnet en individuel motions- og/ eller sundhedsprofil i stedet for passiv behandling med massage Rygestopkurser. Ordningerne har været en succes, blandt andet fordi implementeringen foregik gennem et velfungerende arbejdsmiljøudvalg. 9

10 2. Den sammenhængende indsats Sundhedsfremme på arbejdspladsen bør se livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar i en sammenhæng. Det er en god idé at bruge den organisering, der allerede findes på arbejdspladsen, fx samarbejdsudvalget og sikkerhedsorganisationen, samt eksisterende procedurer som arbejdspladsvurderingen (APV), trivselsundersøgelser eller et eventuelt arbejdsmiljøregnskab. Man skal sørge for, at flere områder kommer til at hænge sammen, fx tobak og indeklima eller ergonomi og træning. Manglende sammenhæng kan betyde, at man bruger penge på noget, der ikke løser problemet. En sammenhængende indsats kan give blandt andet bedre trivsel, sundere vaner, bedre fastholdelse af langtidssyge, bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær. Livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar hænger sammen Sundhedsfremme på arbejdspladsen skal hænge sammen. Man skal altså skabe sammenhæng mellem livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. De tre begreber er forklaret i Sundhedspolitikken samler trådene på side 6. Brug den eksisterende organisering Det er en god idé at tænke den sammenhængende indsats ind i den organisering og de procedurer, der allerede findes på arbejdspladsen. Det gælder fx sikkerhedsorganisationen, samarbejdsudvalget, personaleforeningen, idrætsforeningen, Arbejdspladsvurderingen (APV), trivselsundersøgelser, arbejdsmiljøpolitikken eller arbejdsmiljøledelsessystemet. Også etiske og grønne regnskaber samt uddannelse og kurser kan tænkes ind i den sammenhængende indsats. Det er godt at være meget opmærksom på arbejdsmiljøet, som stadig flere virksomheder er. Men indsatsen bliver dobbelt så god, hvis virksomheden også tager fat på sundheden. Ved at se de to områder i sammenhæng, kan man fokusere mere på de grundlæggende problemer i stedet for blot at se på symptomerne. Fokus på de rette områder Når der er sammenhæng i den sundhedsfremmende indsats, sikrer man, at der kommer fokus på de rette områder. På den måde kan man også undgå, at der bruges mange penge på løsninger, der ikke tager fat om nældens rod og derfor ikke løser problemet. Målet er, at sundhed bliver en naturlig del af virksomhedens dagligdag. Det vil sige, at sundhed tænkes med i al planlægning, evaluering og målsætning på lige fod med teknisk drift, sikkerhed og økonomi. 10

11 Sådan får man sammenhæng i sundhedsarbejdet Diskuter, hvilke konsekvenser for medarbejdernes livsstil en arbejdsmiljøindsats kan have og omvendt: hvordan medarbejdernes livsstil vil påvirke arbejdsmiljøet. Gennemgå politikker og andre papirer, der angår arbejdspladsens værdier, visioner og daglige drift. Tjek, om de tre områder af sundhedsfremmeindsatsen er tænkt ind i politikkerne, og gør områderne brugbare i dagligdagen. Når et konkret problem skal løses: Sørg for, at alle de tre områder er tænkt med i løsningen livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Det er vigtigt, at flere områder kommer til at hænge sammen. Det kan fx være rygning og indeklima: Før arbejdspladsen investerer i et dyrt ventilationsanlæg for at forbedre indeklimaet skal man undersøge, om årsagen til det dårlige indeklima i virkeligheden er tobaksrøg. Ventilationsanlægget fjerner ikke røgen og vil være en fejlinvestering. Der skal en rygepolitik til. Et andet eksempel kan være ergonomi og arbejdsplanlægning. Hvis en gruppe medarbejdere klager over ondt i ryggen, kan det ikke nytte bare at købe nye borde og stole til dem. Måske viser det sig, at problemet i virkeligheden er, at de har ensidigt arbejde, at de har for lidt indflydelse på arbejdet, eller at de er bundet mange timer ved skærmen. Hvis ikke man tager hensyn til det, hjælper møblerne ikke. Målret sundhedspolitikken mod de rigtige medarbejdere En sundhedspolitik gælder for hele virksomheden, men behovet varierer fra medarbejder til medarbejder. Det kan skyldes forskelle i arbejdsforhold, livsstil og levevilkår. Sundhedspolitikken skal gælde alle, men det er en god idé, at man har særligt fokus på de grupper af medarbejdere, som har størst behov. Eksempel på en sammenhængende indsats På I/S Amagerforbrænding er det lykkedes at gøre sundhedsfremme til en fast del af arbejdspladsens virksomhedskultur: Både ledelsen og medarbejderne er enige om, at man skal arbejde med sundhedsfremme. Det er blevet nemmere at tale om sundhed og at gøre noget ved sundheden både den enkeltes sundhed og arbejdspladsens. Man har fået taget fat på et tabuemne som ordblindhed. Medarbejderne har ejerskabsfølelse og har dermed taget sundhedsfremme til sig. Det skyldes blandt andet, at de selv har været med til at vælge, hvilke aktiviteter der skulle sættes i gang. Medarbejderne kender i dag hinanden bedre, og både sammenhold og samarbejde er blevet styrket. Håndfaste resultater Erfaringerne viser, at projekter, der sammenkæder livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar, giver de bedste resultater: De ansatte får større overskud og arbejdsglæde. De ansatte får en sundere livsstil. De ansattes helbred bliver bedre. Langtidssyge medarbejdere fastholdes. Arbejdsmiljøet bliver bedre. Sygefraværet falder. Samarbejdet og omgangstonen bliver bedre. Følelsen af fællesskab vokser. Man taler mere åbent sammen, fx om sundhed. Meget generelt er det sådan, at jo kortere uddannelse, man har, jo større er sandsynligheden for, at man har et dårligt helbred. Tendensen er, at har man ingen eller en kortere uddannelse, ryger man mere, spiser mere usundt og rører sig mindre. Ofte vil man også have et mere belastende arbejdsmiljø. 11

12 3. Sundhedspolitikkens forskellige dele Små virksomheder kan klare sig med mindre end en sundhedspolitik. En sundhedspolitik bør have klare definitioner, klare formål, konkrete mål og handlinger, solid forankring og procedurer for evaluering. Den lille virksomhed kan starte i det små Det er ikke sikkert, at virksomheden har brug for en egentlig sundhedspolitik. Mindre virksomheder har ofte ikke ressourcerne og heller ikke altid behovet for at nedskrive en samlet politik. I første omgang kan det være nok, at medarbejderne og ledelsen bliver enige om, hvad sundhedsfremme er, og hvordan de kan bruge det i dagligdagen. Ved at starte i det små opnår den mindre virksomhed, at det er lettere at afse mandskab og måske penge til at gøre noget for sundheden. Men det behøver ikke nødvendigvis at koste noget at komme i gang. I alle virksomheder er der anledninger, som man helt gratis kan gøre sundere. Fødselsdage, skovturen og den daglige eftermiddagskaffe er alle eksempler på anledninger, der nemt kan gøres sundere, og det kræver ikke andet end lidt inspiration. Desuden kan en diskussion om sundhed tages op i forbindelse med virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Læs mere om dette på Her kan virksomheden finde inspiration Der er masser af inspiration at hente, når man ønsker at få idéer til sundhedsfremme. Man kan blandt andet læse fagblade, opsøge virksomheder af samme størrelse eller se på relevante hjemmesider, fx eller Man kan også bare søge på søgeordet sundhedspolitik på Det skal sundhedspolitikken indeholde Hvis virksomheden vil have en egentlig sundhedspolitik, bør den bestå af følgende dele: 1. Definition af begreberne Virksomheden bør definere, hvad den forstår ved sundhed og sundhedsfremme på arbejdspladsen, og hvordan livsstilsområdet hænger sammen med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og eventuelle politik om socialt ansvar. I Sundhedspolitikken samler trådene på side 6 er der forslag til de grundlæggende definitioner, og i Den sammenhængende indsats på side 10 finder man en uddybning af, hvordan indsatsen kan blive sammenhængende. Ved at diskutere sig frem til, hvordan man vil definere de forskellige begreber, opnår man, at de ansvarlige for det sundhedsfremmende arbejde får en fælles forståelse af, hvad indsatsen kan indeholde. 2. Formål, der hænger sammen med virksomhedens værdier Sundhedspolitikken skal hænge sammen med virksomhedens overordnede mission, vision og øvrige værdigrundlag. Formålet med sundhedspolitikken vil være forskelligt fra den ene virksomhed til den anden. Det kan fx være: At fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne At sikre en sammenhængende og aktiv indsats, der omfatter både arbejdsmiljø, livsstil og virksomhedens sociale ansvar At gøre virksomhedens overordnede holdning til sundhedsfremme synlig for medarbejderne At blive arbejdsmiljøcertificeret. En sundhedspolitik kan altså ikke bare handle om at reducere sygefraværet. Så er det nemlig ikke en sundhedspolitik, men en fraværspolitik. 12

13 13

14 3. Konkrete mål og en handlingsplan Sundhedspolitikken skal munde ud i konkrete mål og en handlingsplan. Gør den ikke det, er der risiko for, at politikken bliver abstrakt og fjern for de ansatte og ikke fører til bedre sundhed i virksomheden. For at målene kan blive ført ud i livet, skal man skrive en handlingsplan. I planen omformulerer man målene til indsatsområder, som man i fremtiden vil arbejde med fx sund kost, rygning, støj og flekstid. Læs mere om dette i Arbejdet med sundhedspolitikken på side 16. Når dette er på plads, skal man helt konkret beskrive, hvad man vil sætte i gang. Der skal også stå, hvem der gør hvad, for at aktiviteterne bliver til noget. Gør målene SMARTe En måde at arbejde med konkrete mål på er at gøre dem SMARTe. Det vil sige, at de skal være Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsfastsatte. Et af formålene i en virksomheds sundhedspolitik kan være, at flere får mulighed for at spise sundere, og at flere spiser frokost hver dag. SMARTe mål til at nå det formål kan være: Om 6 måneder har vi indrettet en ny frokoststue med plads til alle ansatte. Om 6 måneder er alt kantinepersonalet efteruddannet. Om 6 måneder er udbuddet i kantinen blevet sundere og følger retningslinjerne i madpolitikken. 14

15 4. Forudsætninger for, hvordan indsatsen bliver en del af dagligdagen Hvis sundhedspolitikken skal have nogen virkning på længere sigt, skal den efterhånden blive en del af virksomhedens dagligdag. Aktiviteterne skal altså ikke bare være korte projekter. Nogle af dem skal være faste tilbud til medarbejderne, fx sund mad i kantinen eller kurser i stresshåndtering som en del af virksomhedens almindelige kursusprogram. Sundhedspolitikken bliver kun en del af dagligdagen, hvis man beslutter sig for, hvordan det skal ske. Man skal kunne svare positivt på disse tre spørgsmål: Er det klart, hvor sundhedspolitikken hører hjemme? Ansvaret kan fx placeres i samarbejdsudvalget, sikkerhedsorganisationen, eller i et sundhedsudvalg. De ansvarlige skal sørge for, at sundhedspolitikken regelmæssigt kommer på dagsordenen og bliver fulgt op. Er der tid og penge nok? Man skal sikre, at der er tid og penge nok til, at handlingsplanerne kan blive ført ud i livet. Er de ansatte med på idéen, og er nogle af aktiviteterne blevet til faste tilbud? Fx kan man arrangere debatmøder eller aktiviteter, der kan motivere de ansatte til at gøre noget for deres sundhed. Man kan også sørge for, at succesfulde aktiviteter bliver til faste tilbud, fx motionshold eller kursustilbud i dansk, edb og stresshåndtering. 5. Plan for evaluering af indsatsen Virksomhedens ledelse vil have en forventning om, at sundhedspolitikken ikke bare skal være en gevinst for den enkelte medarbejder, men også skal komme arbejdspladsen og kollegerne til gode. Ved at måle og evaluere indsatsen kan man se, om den virker, sådan som man gerne vil have det. Imidlertid kan indsatsen ikke altid måles i kroner og ører, men i stedet fx i mere trivsel eller et bedre og mere rummeligt arbejdsmiljø. Mål virksomhedens sundhed med Sundhedsfremmeindekset For at finde ud af, på hvilke områder det er særligt nødvendigt at igangsætte sundhedsfremmende tiltag, kan det være en god idé at bruge Sundhedsfremmeindekset fra Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen. Sundhedsfremmeindekset er et europæisk, standardiseret spørgeskema, der udfyldes på Indekset kan give en idé om, hvor virksomheden kan gøre mere ved sundheden. 15

16 4. Arbejdet med sundhedspolitikken En detaljeret handlingsplan er vigtig for at få succes med sundhedspolitikken. Kun ved at udforme sin egen sundhedspolitik får virksomheden et redskab, der kan bruges strategisk, og chancen for et godt resultat bliver større. Arbejdet med sundhedspolitikken forløber i fem trin: processen planlægges, grundlaget analyseres, politikken udformes, politikken føres ud i livet og indsatsen følges op. Handlingsplanen sikrer resultater Når man har fastlagt mål og rammer for sundhedspolitikken, skal man vedtage en handlingsplan for, hvordan man kan opfylde målene. Planen kan bestå af følgende: Indsatsområder: Hvilke indsatser skal der til for at opnå formålet? Milepæle: Hvilke delresultater er der i forløbet? Hvilke mål skal nås undervejs? Ressourcer: Hvor meget tid og hvor mange penge kan vi afsætte? Aktiviteter: Hvad gør vi i hvilken rækkefølge og hvornår? Ansvarsplacering: Hvem gør hvad og hvornår? Man kan vælge at udpege en koordinator/tovholder for sundhedspolitikken. Vedkommende kan stå for at koordinere hele indsatsen og sørge for, at politikken bliver ført ud i livet. Politikken skal afspejle virksomheden De fleste virksomheder har allerede erfaringer med at gøre noget for medarbejdernes sundhed. Der vil være gode erfaringer at bygge på, og det er vigtigt, at de erfaringer kommer med i sundhedspolitikken. Det tager tid at udforme en sundhedspolitik. Jo mere både ledelse og medarbejdere involverer sig, jo større sandsynlighed er der for et godt resultat. Målet er, at politikken afspejler virksomhedens holdninger og visioner, og at den bliver ført ud i livet og forankres. Sundhedspolitikken er et dynamisk værktøj, der udvikles med tiden. Mange virksomheder bliver kontaktet af konsulenter, med forskellige sundhedsfremmende tilbud. For at sikre, at sundhedspolitikken virkelig bliver virksomhedens egen, er det vigtigt på forhånd at diskutere grundlaget og behovene godt igennem. På den måde vil virksomheden bedre kunne give en konsulent det rette modspil, så man får nogle sundhedstilbud, der er brug for, og som er tilpasset lige netop den politik, man har. Læs mere om, hvilke overvejelser man kan gøre sig, på Hvis virksomheden tager udgangspunkt i sin egen kultur, mission m.m., når den diskuterer værdier og mål, får den automatisk en unik politik. Fx kan det være, at virksomheden gerne vil arbejdsmiljøcertificeres, og så er det vigtigt, at man skriver dette mål ind i sundhedspolitikken og sørger for, at de konkrete indsatser også understøtter det. Tjekliste til processen Alle ledere og medarbejdere har været inddraget. Det kan fx ske ved at udpege repræsentanter, eller ved at sikkerhedsorganisationen og/eller samarbejdsorganisationen får ansvaret for politikken. Man har arbejdet med værdier og holdninger, fx vedr. den enkeltes ansvar og virksomhedens, forholdet mellem privatliv og arbejdsliv og forholdet mellem holdninger og handlinger. Man har diskuteret, hvad man i virksomheden forstår ved sundhed, og man har en forståelse af, hvordan livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar hænger sammen. Diskussionerne kan foregå blandt de udpegede repræsentanter, i fokusgrupper, ved interviews eller på afdelingsmøder. Man har taget stilling til, hvordan politikken skal formidles til alle, og hvordan man følger op jævnligt, så politikken bliver en del af virksomhedens dagligdag. 16

17 17

18 De fem trin i arbejdet Processen kan forløbe i fem trin: 1. Processen planlægges 2. Grundlaget analyseres 3. Politikken udformes 4. Politikken føres ud i livet 5. Indsatsen følges op. Man skal med mellemrum revidere og tilpasse sundhedspolitikken. Derfor bør man regelmæssigt vende tilbage til trin 5: Indsatsen følges op og derefter gentage processen fra trin 3: Politikken udformes. Det kan fx gøres en gang om året, og politikken vil på den måde blive revideret. 1. trin: Processen planlægges Beslutningen om at få en sundhedspolitik tages ofte i samarbejdsudvalget eller i sikkerhedsorganisationen eller, endnu bedre, begge steder. En del af beslutningsgrundlaget kan være, at virksomheden har undersøgt andre virksomheders erfaring med at have en sundhedspolitik. En anden del af beslutningsgrundlaget kan være viden om, hvordan man indtil nu i virksomheden har arbejdet med livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar, og hvilke resultater og erfaringer, det har givet. Man bør formulere et klart mål for selve arbejdet med politikken og nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe, som har repræsentanter både fra ledelse og medarbejdere. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne bør være en person, der også kan tage bindende beslutninger om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppen skal have et kommissorium for arbejdet, og der skal afsættes penge og lægges en tidsplan. Husk også tidspunkter for, hvornår arbejdsgruppen skal rapportere tilbage til ledelsen og til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen. Desuden bør man allerede på dette tidspunkt overveje, hvordan sundhedspolitikken på længere sigt bliver en del af virksomhedens dagligdag. Hvem skal have ansvaret for den, og hvor meget tid og hvor mange penge skal der sættes af, for at politikken kan give konkrete resultater? 2. trin: Grundlaget analyseres Arbejdsgruppen bør inddrage de ansatte så meget som muligt og i øvrigt sørge for åbenhed og en bred debat om de vigtige, overordnede spørgsmål i forbindelse med sundhedspolitikken. Når man skal finde ud af, hvilket udgangspunkt virksomheden har for at arbejde med sundhedspolitikken, kan det være relevant at afdække: Virksomhedens øvrige politikker og strategier, som sundhedspolitikken skal passes sammen med Virksomhedens værdier og holdninger i forhold til sundhed, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Det er blandt andet vigtigt, at man forholder sig til de etiske problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med emner, som nogle vil føle hører privatlivet til. De ansattes ønsker og værdier Muligheder for partnerskaber, fx med kommunen om arbejdsprøvning Status over virksomhedens sundhed og arbejdsmiljø. Det sidste er især vigtigt, hvis virksomheden senere vil måle effekten af sundhedspolitikken. Den første status kan i det tilfælde fungere som det udgangspunkt, man måler resultaterne i forhold til. Spørgeskemaer er velegnede til en sådan kortlægning. Se fx Arbejdspladsens Sundhedsprofil (ASP) på eller Arbejdspladsvurderingen (APV) på som kan udbygges med spørgsmål om livsstilsområdet og det sociale ansvar. Det er også en mulighed at benytte nogle af indekserings- og regnskabsmodellerne: Sundhedsindekset på Det Sociale Indeks på eller Arbejdsmiljøindekset på 3. trin: Politikken udformes Når arbejdsgruppen har analyseret virksomhedens sundhedstilstand og behov sammen med de tilbagemeldinger, der i øvrigt er kommet fra debatmøder eller lignende, kommer gruppen nu med forslag til en sundhedspolitik, der også indeholder konkrete handlingsplaner med tidsplaner og økonomi. Når udkastet til sundhedspolitikken er færdigt, kan det være en idé at læse andre virksomheders sundhedspolitikker som tjekliste for ens eget udkast. 18

19 Alt efter hvor meget ledelse og medarbejdere i øvrigt har været informeret og inddraget, kan arbejdsgruppen vælge at sende forslaget til debat blandt alle medarbejdere, inden det skal vedtages i samarbejdsudvalget, eller hvor ansvaret for sundhedspolitikken nu er lagt. Denne fase slutter med, at man vedtager sundhedspolitikken og samtidig beslutter, hvornår politikken skal gælde fra. 5. trin: Indsatsen følges op Når sundhedspolitikken er vedtaget og er blevet en del af virksomhedens dagligdag, følges den op med jævne mellemrum, fx en gang om året. I den forbindelse tilpasser man politikken, så den udvikles løbende. Når man skal evaluere indsatsen, kan man bruge de samme værktøjer, som blev brugt i forbindelse med analysefasen, det vil sige Arbejdspladsens Sundhedsprofil, Arbejdspladsvurderingen, Sundhedsindekset, Arbejdsmiljøindekset, Det Sociale Indeks, trivselsundersøgelser og sygefraværsundersøgelser. Man gennemfører med andre ord en før og efter-undersøgelse for at se, hvordan virksomhedens sundhedstilstand har ændret sig. 4. trin: Politikken føres ud i livet I denne fase skal sundhedspolitikken formidles til alle i virksomheden. Det kan fx ske på personalemøder, afdelingsmøder eller lignende, hvor ledelse og medarbejdere er samlet. Det kan også ske skriftligt, hvis det er det, man plejer at gøre. Sundhedspolitikken kan være tilgængelig, fx på intranettet eller andetsteds, hvor virksomhedens politikker vises, og kan være en del af introduktionsprogrammet for nyansatte. Virksomheden kan også vælge at orientere samarbejdspartnere, løst tilknyttet personale og eventuelt pressen alt efter hvad formålet er med at have en sundhedspolitik. Ved at involvere medarbejderne i konkrete sundhedstiltag får de ejerskab til projektet. Hvis det er nødvendigt at uddanne ledere og medarbejdere, sker dette også i denne fase. Det kunne være supplering af arbejdsmiljøuddannelsen med moduler om livsstilsemner, forebyggelse og sundhedsfremme. Mindre kan også gøre det I mange tilfælde er det dog ikke nødvendigt at gå så omfattende til værks. Det kan være nok at besvare nogle få spørgsmål, fx: Hvad har vi gjort? Indsatsområder og konkrete aktiviteter. Hvad har vi fået ud af det? Resultater, opbakning fra medarbejderne. Hvad ville vi? Har sundhedspolitikken flyttet os i retning af vores mål? Her finder du mere information Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye eksempler på forskellige virksomheders sundhedspolitikker, som man kan lade sig inspirere af. Det bør fremgå af sundhedspolitikken, hvem der har ansvaret for den, og hvordan den skal føres ud i livet. Her er nogle eksempler på, hvordan det kan formuleres konkret: Virksomheden skal ansætte eller frigøre en medarbejder et antal timer pr. år til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Kurser i stresshåndtering skal være et fast tilbud i virksomheden. Arbejdstiderne skal planlægges, så det bliver lettere at benytte arbejdspladsens motionsrum. I kantinelederens stillingsbeskrivelse skal der stå, at vedkommende skal kunne tilberede ernæringsrigtig mad. 19

20 En sundhedspolitik kan være en ramme om virksomhedens sundhedsfremmende aktiviteter og derigennem hjælpe med at forbedre virksomhedens sundhedstilstand. Denne manual beskriver, hvordan små og store virksomheder kan indføre en sundhedspolitik. I manualen betragtes sundhedsfremme som en sammenhængende indsats det vil sige en indsats, der forsøger at skabe sammenhæng mellem tre områder: livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Målgruppen for manualen er samarbejdsorganer i virksomheder, der ønsker at skabe gode rammer for medarbejdernes sundhed.

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere