Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2010-2013"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Juni 2010

2 1

3 Indhold Kapitel 1 - Om strategien Ledelsesresumé Læsevejledning Sammenhæng med tidligere strategier Erfaringer og læringspunkter fra det hidtidige arbejde med digitalisering 5 Kapitel 2 - Tendenser og udfordringer Regeringsgrundlaget edag Fælles standarder og tværoffentligt samarbejde Statens It Professionalisering af arbejdet med it-projekter i Staten Grøn it Gebyrer på udlændingeområdet Informationssikkerhed 10 Kapitel 3 Ministerområdets mål Ministerområdets overordnede forretningsmål Vision, mission og værdier for digitaliseringsarbejdet 13 Kapitel 4 - Forretningsområder og målsætninger Asyl Besøg Ophold Integration Statsborgerskab Administration 16 Kapitel 5 - Indsatsområder og handlingsplan Kundevendt fokus Samarbejdspartnere Internationale forpligtelser Internt Identitetshåndtering Strategiens handlingsplan 20 Kapitel 6 - Styringsmodel og organisering Digitaliseringsafdelingens organisering Styringsmodel for digitaliseringsindsatsen Programstyring Arkitektur It-udviklingsprojekter Styring og prioritering af it-vedligehold og -drift Indkøbs- og leverandørstyringsstrategi Samarbejdet med andre myndigheder og organisationer 30 2

4 1

5 Kapitel 1 - Om strategien Ministerområdet har i en årrække arbejdet med en koncernfælles tilgang til digital udvikling af kundebetjening, interne arbejdsgange og samarbejdsflader til andre myndigheder på udlændinge- og integrationsområdet. Arbejdet er sket sideløbende med den generelle udvikling i retning af øget anvendelse af digitale løsninger i den offentlige sektor. Vi vil fortsætte vores arbejde, udnytte mulighederne og møde de udfordringer, der fortsat er indeholdt i arbejdet med udvikling af digital forvaltning. Dette er ministerområdets tredje digitaliseringsstrategi. Den dækker indsatsområder og projekter for årene Digitaliseringsstrategien omhandler såvel tekniske som mere organisatorisk prægede udviklingsinitiativer. Disse retter sig blandt andet mod at matche og påvirke de igangværende tendenser mod øget centralisering af drift og udvikling af it i Staten, at leve op til Danmarks internationale forpligtelser i EU, og at ministerområdet kan levere sit bidrag til at udvikle og effektivisere den offentlige sektor gennem digitalisering. Aktualiseret af udfordringerne omkring dansk økonomi og de offentlige finanser, er der i ministerområdets strategi lagt særlig vægt på projekter og løsninger som bidrager med kontante effekter. 1.1 Ledelsesresumé Der er for ministerområdet udarbejdet en ambitiøs strategi for de kommende fire år. Strategien beskriver den digitale understøttelse af ministerområdets forretningsmæssige målsætninger. Digitaliseringsstrategien tager højde for de væsentligste udfordringer i ministerområdets rammebetingelser, herunder oprettelse af Statens It og andre centraliseringstendenser af betydning for it-området, samt krav om at digitalisering skal levere et væsentligt bidrag til effektivisering af den statslige sektor. Videre forholder strategien sig til særlige forretningsmæssige betingelser ved strategiperiodens start, herunder udsving i antallet af asylansøgere, stigende sagsomfang, de ændrede regler på visumområdet, understøttelse af gebyrfinansiering og samarbejdet med andre statslige myndigheder om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. På det tværoffentlige område imødekommer strategien målsætningerne i det nuværende regeringsgrundlag om, at der gives en samlet digital adgang til myndighedsdanmark via Nem- Log-in og borger.dk, og at kommunikationen med borgere og virksomheder skal foregå via dokumentboks, som planlagt med edag3. Digitaliseringsstrategien identificerer fem indsatsområder. 2

6 Figur 1: Digitaliseringsstrategiens fem indsatsområder Samarbejdspartnere Internt Kundevendt fokus Internationale forpligtigelser Indsatsområderne har fokus på ministerområdets væsentligste interessenter: Kunder, Samarministerområdets sagsbehand- bejdspartnere samt medarbejderne og de Interne processer i ling. Samtidig er betydningenen af det internationale område stigende, hvorfor det også er ud- indehol- der en samlet tilgang til håndtering af biografiske-, biometriske- samt andre identitetsoplys- peget som indsatsområde. Det femte og sidste indsatsområde, Identitetshåndtering, ninger med relevans for sagsbehandling og håndtering af ministerområdets s samlede kundegruppe. Digitaliseringsstrategiens fokus på tre interessentgrupper afspejler de særlige forretnings- mæssige betingelser, som er til stede på udlændinge- og integrationsområdet. I forhold til kunderne skal der etableres et løft i det oplevede serviceniveau ved en forbedring af sagsbehandlingstiderne og en effektiv og målrettet kommunikation. Digitalt betyder det blandt anmuligheden for at det udbredelse af digitale services, herunder elektroniske ansøgninger og følge status på egen sag ved login. I forlængelse heraf ligger et fokus på nye digitale komministerområdets kunder. I relation til samarbejdspartnere er udlændinge- og integrationsområdet karakteriseret ved en sagsbehandling, der involverer en række aktører. Dette stiller krav til et tæt samarbej- munikationskanaler, herunder ved oplysninger og undervisning af de, så kunderne oplever én samlet adgang til myndighedsdanmark. Digitalt betyder dette, at der vil blive gjort en aktiv indsats for at skabe enighed om rammerne for udveksling af data og it-understøttede sagsbehandlingsprocesser på tværs af myndigheder. Fokus er primært på direkte integration mellem de forskellige myndigheders sagsbehandlingssystemer. 3

7 Internt vil ministerområdet fortsat understøtte en smidig, ubureaukratisk og effektiv sagsbedigitalt at automatisere arbejdsgange, ved en fortsat udvikling af det koncernfælles ESDH, ved at tilvejebringe rele- handling, med et højt kvalitetsmæssigt niveau. Dette skal ske ved vant styringsinformation og ved udvidede muligheder for en mere målrettet kontrol med det formål at understøtte en effektiv sagsbehandling. Videre vil vi i stingende grad søge at koor- dinere udrulningen af digital understøttelse med den strømligning af ministerområdets arden løbende implementering af Lean. Det internationale område har stigende forretningsmæssig betydning, og der vil løbende ske implementering af løsninger med snitflader til samarbejdet i EU og Schengen. Det omfatter bejdsgange, der varetages i tilknytning til de forpligtigelser ministerområdet har på fælleseuropæisk niveau på eksempelvis visumomimplementering af opholdskort med biometriske oplysninger samt løbende aktiviteter i internationalt regi, herunder kommende forpligtelser i forbindelse med det danske EU- rådet, formandskab i Det sidste indsatsområde, identitetshåndtering, er af afgørende betydning for udlændingefor sagsbehandlingen, at der foretages en korrekt fastlæggelse området, hvor det er vigtigt af identiteter samt fastholdelse og vedligehold af denne over tid. Endvidere er identitets- håndtering en vigtig del af fundamentet for samarbejdet med andre myndigheder. Indsatsommed andre nationale og inter- rådet forudsætter således et tæt samarbejde og koordination nationale myndigheder. 1.2 Læsevejledning Digitaliseringsstrategien er opdelt i seks kapitler: Figur 2: Digitaliseringsstrategiens seks kapitler Kapitel 1 Om strategien Kapitel 6 Styringsmodel og organisering Kapitel 2 Tendenser og udfordringer Digitaliseringsstrategien Kapitel 5 Indsatsområder og handlingsplan Kapitel 4 Forretningsområder og målsætninger Kapitel 3 Ministerområdets mål 4

8 Kapitel 1 - Om ministerområdets strategi. Indeholder ledelsesresumé, introduktion til digitaliseringsstrategien, læsevejledning, beskrivelse af sammenhæng til ministerområdets tidligere digitaliseringsstrategier, opsamling af erfaringer fra det hidtidige arbejde, som kan udnyttes fremadrettet. Kapitel 2 - Tendenser og udfordringer. Beskrivelse af udviklingstræk af relevans for den fireårige strategiperiode. Det omhandler blandt andet regeringsgrundlagets anbefalinger vedrørende digitalisering, arbejdet med fællesoffentlige standarder, edag3, Statens It, krav til informationssikkerhed, grøn it og gebyrer på udlændingeområdet. Kapitel 3 - Ministerområdets mål. Der redegøres for sammenhængen mellem ministerområdets overordnede vision, mission og forretningsmål og arbejdet med digitalisering i strategiperioden. Kapitel 4 - Forretningsområder og målsætninger. Beskrivelse af ministerområdets overordnede forretningsområder og de udfordringer, der knytter sig hertil i de kommende års digitaliseringsindsats. Kapitel 5 - Indsatsområder og handlingsplan. Gennemgang af strategiens fem indsatsområder og de underliggende projekter, som er indeholdt i den medfølgende handlingsplan. Kapitel 6 - Styringsmodel og organisering. Beskrivelse af organiseringen af ministerområdets Digitaliseringsafdeling. Gennemgang af den ansvars- og styringsmodel som danner ramme for gennemførelsen af, og samarbejdet om, digitaliseringsstrategien og -handlingsplanen. 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier Ministerområdet vedtog i 2004 sin første digitaliseringsstrategi. I den forbindelse blev en koncernfælles it-udviklingsafdeling etableret, og grundstenen til modning af ministerområdets udvikling og indførelse af større it-løsninger blev lagt. I 2007 blev ministerområdets anden digitaliseringsstrategi vedtaget. Fokus var her særligt på udrulning af Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering (ESDH) og udvikling af et nyt identitetsregister for udlændinge, som omdrejningspunkt for videre udvikling af ministerområdets it-understøttelse. Strategien indeholdt samtidig en beslutning om at sammenlægge al it-drift i ministerområdet i én enhed, i sammenhæng med den eksisterende it-udviklingsafdeling og i princippet forberede sig til en mulig outsourcingsituation. Endelig blev det besluttet at foretage modernisering af en række eksisterende it-fagsystemer og komponenter, som grundlag for at kunne bygge ovenpå med nye systemer. Denne tredje strategi overlapper den tidligere med ét år. Igangværende initiativer videreføres og danner grundlag for nye projekter. Strategien adresserer således i sammenhæng EUog lovgivningsprojekter, videreførte projekter fra den tidligere strategi og nye projekter, som er blevet prioriteret af ministerområdets ledelse indenfor den finansieringsramme, som er besluttet. 1.4 Erfaringer og læringspunkter fra det hidtidige arbejde med digitalisering Opsamling af de væsentligste erfaringer fra ministerområdets hidtidige arbejde med it og digitalisering peger på følgende fremadrettede forbedringspunkter: 5

9 Digitalisering skal tænkes bredt. Planerne for digitalisering skal sammentænke alle elementer af it-udviklingsprojekter og forretningsområder af relevans for ministerområdet. Ministerområdets digitaliseringsstrategi skal således både adressere krav stillet med ny lovgivning og EU-forordninger på udlændinge- og integrationsområdet, samt de initiativer ministerområdet sideløbende iværksætter, for at kunne levere optimal borgerbetjening og effektiv sagsbehandling. Vugge-til-grav tankegang. Der skal sikres den rette balance mellem udvikling, vedligehold og drift af it-fagsystemer og almindelig daglig drift af medarbejdernes it-arbejdspladser for at undgå fremtidige efterslæb på især vedligehold. It skal tænkes som en integreret del af ministerområdets kerneforretning. It og digitalisering er ikke længere blot en støttefunktion, men skal tænkes som en integreret del af ministerområdets arbejde. Ministerområdets it-organisation skal være en aktiv medspiller i forhold til planlægning og udvikling af ministerområdets politikområder, bl.a. ved identifikation af forslag og løsninger til digital understøttelse tidligt i forberedelsen af administrative og lovgivningsmæssige initiativer. Stadig professionalisering af it og digitalisering. Ministerområdet har gennem de seneste år sikret en stadig mere stabil it-driftssituation gennem konsolidering af tekniske driftsplatforme, indførelse af en projektmodel for it-udvikling, og standardprocesser for it-drift, vedligehold og brugerhåndtering. Ministerområdet ønsker at fortsætte denne positive udvikling. Dette har relevans i forhold til ministerområdets overdragelse af it-driftsopgaver og personale til Statens It fra 1. januar 2010, og som en del af ministerområdets målsætning om at påvirke og deltage i arbejdet med principperne for digitalisering på tværs af staten. Positive erfaringer med løbende porteføljestyring. Ministerområdet har gode erfaringer med den porteføljestyring og ledelsesrapportering, der allerede i dag udføres i forhold til ministerområdets it-projektportefølje og -ressourcer. Ministerområdet ønsker at videreudvikle og yderligere professionalisere sig i disse discipliner, herunder koble den løbende porteføljestyring sammen med en årlig revision og eventuel omprioritering af den samlede it-projektportefølje. Stadig fokus på udvikling og effektivisering af leverandørsamarbejdet. Der anvendes overvejende ekstern udviklingsbistand til den tekniske implementering af ministerområdets it-fagsystemer. Ministerområdet arbejder ud fra en flerleverandørstrategi og en målsætning om fortsat at professionalisere sin leverandørstrategi. For at imødegå at reglerne vedrørende udbud og kontrakter bliver stadigt mere ressourcetunge at administrere, er det valgt at gennemføre et samlet rammeudbud af itkonsulentydelser. Udbuddet forventes at give mere fordelagtige timepriser. Digitaliseringsstrategien som målrettet redskab til kommunikation. Digitaliseringsstrategien skal kunne fungere som grundlag for kommunikation om formålet med ministerområdets digitaliseringsplaner til alle relevante målgrupper. 6

10 7

11 Kapitel 2 - Tendenser og udfordringer En række rammebetingelser i ministerområdets omverden er med til at sætte dagsordenen for ministerområdets digitaliseringsplaner. Kapitel 2 indeholder en gennemgang af de aktuelt vigtigste statslige politikudmeldinger, udviklingstendenser og udfordringer. 2.1 Regeringsgrundlaget Regeringen vil fortsat fremme udvikling og brug af ny teknologi samt nye arbejdsformer, så Danmark fortsat kan have en international førerposition på digitaliseringsområdet. Det er en målsætning, at digitalisering skal gøre det lettere for borgerne at være i kontakt med det offentlige. Derfor skal det offentlige levere sammenhængende digitale løsninger, som skaber merværdi for borgerne og bidrager til at frigøre ressourcer til velfærdsopgaver gennem effektivisering. Digital kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal udbredes til alle relevante områder, og al skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige skal foregå digitalt. Tilsvarende skal borgerne tilbydes mulighed for digital kommunikation med det offentlige senest i Ministerområdet arbejder indenfor rammerne af disse målsætninger og forventer at kunne leve op til de udmeldte krav. 2.2 edag3 Initiativet edag3 er næste skridt på vejen mod at indfri regeringens målsætning om, at al relevant kommunikation skal foregå digitalt i Konkret skal følgende tre målsætninger være opfyldt den 1. november 2010: 1. Visuel integration af ministeriernes selvbetjeningsløsninger i den fællesoffentlige portal borger.dk 2. Der skal anvendes NemLog-in i de selvbetjeningsløsninger som det offentlige tilbyder (ny digital signatur) 3. Det skal være muligt for borgere og virksomheder at bruge dokumentboks til kommunikation med det offentlige Ministerområdet vil honorere kravene i edag3 og har igangsat en række aktiviteter for at leve op til målsætningerne. Det sker blandt andet ved at tænke den nødvendige funktionalitet ind i de planlagte itløsninger. 2.3 Fælles standarder og tværoffentligt samarbejde Fra den 1. januar 2008 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende en række åbne standarder i nye it-løsninger. Dette omfatter syv sæt af standarder for blandt andet dataudveksling, dokumenter, sikkerhed og tilgængelighed. Disse standarder anvendes i al nyudvikling. 8

12 Det tværoffentlige referencearbejde i Videnskabsministeriet omfatter en række videns- og teknologi-områder, der vil være centrale i strategiperioden. Ministerområdet vil derfor læne sig op af de erfaringer og den viden, der opsamles her, samtidig med at ministerområdet aktivt vil bidrage til og påvirke udviklingen i det tværoffentlige samarbejde. 2.4 Statens It Som en del af regeringens bestræbelser på at effektivisere den offentlige sektor er Statens It etableret. Det sker ved at samle it-driften for en række ministerområder, herunder dette ministerområde, som pr. 1. januar 2010 har overdraget en stor del af it-driftsopgaver og personale til Statens It. Opgaverne omhandler almindelig drift af medarbejdernes itarbejdspladser samt drift og support af it-fagsystemer. Ansvaret for egenudviklede fagapplikationer - både support og videreudvikling - ligger fortsat hos de enkelte ministerområder. Samarbejdet med Statens It stiller krav til ministerområderne, som fremadrettet skal købe it-driftsydelser efter generelle principper for leverandørstyring, leverandøraftaler og afregning. Der er således behov for en udvikling og professionalisering af organiseringen og de gensidige samarbejdsrelationer. Blandt andet vil brugerbetjeningen blive håndteret af en central Service Desk hos Statens It, som bliver brugernes nye kontaktpunkt, ligesom det overordnet er målet at harmonisere it-anvendelsen på tværs af de involverede myndigheder. Sigtet hermed er at skabe grundlag for en mulig udvidelse af deltagerkredsen af ministerområder. En udvidelse planlægges gennemført fra En yderligere udfordring, som skal håndteres, er etablering af et setup for implementering og idriftsættelse af nye itfagsystemer, som udvikles i regi af de enkelte ministerområder. 2.5 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i Staten Regeringen har, på baggrund af anbefalinger fra en tværministeriel arbejdsgruppe, besluttet at gennemføre en række initiativer vedrørende bedre styring af statslige it-projekter. Tilknyttet arbejdsgruppen har været en rådgivergruppe bestående af personer med erfaring fra gennemførelse af større it-projekter og andre udviklingsprojekter. Der peges på 14 initiativer kategoriseret i tre indsatsområder: Kompetenceløft og fælles metoder på tværs af de statslige it-organisationer Fokus på risikofyldte it-projekter Bedre samarbejde med leverandører og rådgivere Anbefalingerne lægger op til, at der etableres et Ministeriernes Projektkontor i Statens It, som skal udvikle og arbejde med en ny fælles projektmodel tilknyttet en fælles kompetenceudviklingsmodel. Arbejdet med denne model vil blive fulgt tæt og medfører et øget fokus på fortsat professionalisering af projektledere i ministerområdets Digitaliseringsafdeling. Endvidere anbefales det, at der oprettes et statsligt it-projektråd, som skal vurdere større projekters risikoprofiler, foretage kvantitative risikovurderinger og eventuelt anbefale eksterne reviews. Ministerområdet vil være klar til at imødekomme de nye krav, ligesom nye processer vil blive etableret for at håndtere dette. I forlængelse af rapportens anbefalinger vil ministerområdet i sit arbejde tilstræbe følgende: Mindre omfattende kravspecifikationer, løbende evaluering af leverandører og bedre anvendelse af de muligheder, der ligger inden for rammerne af EU s udbudsregler. Initiativerne 9

13 vil fremadrettet præge forberedelserne af nye digitaliseringsprojekter og sigter blandt andet på at tilvejebringe mere agile projekt- og udviklingsmetoder. Repræsentanter fra ministerområdet har været involveret i arbejdet med rapporten og vil fortsat gøre en aktiv indsats for at blive involveret i den videre udvikling og professionalisering af it-projektarbejdet i staten. 2.6 Grøn it Grøn it omfatter både udvikling, produktion, anvendelse og bortskaffelse af it, og omhandler en fokuseret indsats for at nedbringe strømforbruget og CO 2 -udledningen. En indsats som både er miljøvenlig og økonomisk rentabel. Efter overdragelsen af it-drift til Statens It, vil ministerområdet, ud fra principperne bag grøn it, stille krav til leverede services, påvirke til en grønnere medarbejderadfærd og tænke i innovativ brug af teknologi som eksempelvis øget brug af digitale serviceløsninger, videokonferencer m.v. 2.7 Gebyrer på udlændingeområdet I medfør af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010 indføres omkostningsdækkende gebyrer for ansøgninger, klager på familiesammenføringsområdet, samt på studie- og erhvervsområdet i Endvidere skal der ses på mulighederne for brugerbetaling på tolkeområdet. Ministerområdet vil i strategiperioden sikre it-understøttelse af processerne for brugerbetaling, betaling af gebyrer samt tilbagebetalinger med det formål at opnå de mest effektive og brugervenlige arbejdsgange. 2.8 Informationssikkerhed Den centralt udmeldte standard DS 484 har dannet grundlag for ministerområdets arbejde med standardisering og dokumentation af informations- og it-sikkerhed. Regeringen har besluttet, at statslige institutioner skal skifte til en ny standard, ISO 27001, formentlig i Ministerområdet vil i sit arbejde med it-sikkerhed sikre, at vi også kan leve op til den nye standard. Ministerområdet er afhængigt af, at it-systemerne fungerer sikkert og effektivt. Sikkerheden i informationer og informationssystemer er af stor betydning for den daglige drift. Dette gælder såvel den interne sikkerhed i forhold til ministerområdets medarbejdere som den borger- og virksomhedsrettede sikkerhed. Som nævnt er hovedparten af ministerområdets it-drift fra januar 2010 flyttet til Statens It og hermed også en delmængde af ministerområdets sikkerhedsopgaver. Det betyder, at ministerområdets fremadrettede it-sikkerhedsopgave primært fokuseres omkring ministerområdets forretningsapplikationer, hvor ansvar for udvikling og vedligehold bevares. Målet med ministerområdets informationssikkerhedsarbejde er at beskytte informationer og informationssystemer, uafhængigt af hvor disse måtte forefindes, oparbejdes eller drives. Der vil blive gennemført de nødvendige aktiviteter for at sikre fortrolighed (adgangsstyring), integritet (data er korrekte og pålidelige) og tilgængelighed (fokus på systemers oppetid). Dette sker ved løbende at opdatere og følge op på ministerområdets informationssikkerhedspolitik. 10

14 For ministerområdets it-sikkerhed vil der i den aktuelle strategiperiode være særligt fokus på den digitale sikkerhed og på såkaldt privathed (på engelsk privacy ), idet ministerområdet i stort omfang håndterer personhenførbare data. I den forbindelse er det vigtigt, at borgere og virksomheder kan have tillid til de services, ministerområdet stiller til rådighed. 11

15 Kapitel 3 Ministerområdets mål Digitaliseringsstrategien understøtter de strategiske mål for koncernens overordnede forretningsudvikling på udlændinge- og integrationsområdet. I dette kapitel præsenteres disse overordnede forretningsmål i sammenhæng med de strategiske pejlemærker for ministerområdets digitaliseringsindsats. 3.1 Ministerområdets overordnede forretningsmål Digitaliseringsstrategien har til formål at understøtte og realisere de overordnede strategier, der er udarbejdet på ministerområdet. Disse er udarbejdet for at sikre, at ministerområdet har en klare sigtelinjer for ministerområdets udvikling samt en klar profil i forhold til omverden. Både Udlændingeservice og Integrationsministeriet har udarbejdet sådanne strategier: Mission og vision 2009 (Integrationsministeriet) Fortællingen om Udlændingeservice (revideres årligt) Ledelsesfortællingen 2009 (Udlændingeservice) Ministerområdet har endvidere forskellige strategier og handlingsplaner dækkende mere specifikke emneområder. Nogle er generelle og tværgående, andre retter sig mod mere afgrænsede aktiviteter eller specifikke politikområder. Den konkrete udmøntning af strategierne finder sted i de handlingsplaner, der er udviklet separat for de enkelte organisationer. Handlingsplanerne opdateres løbende og indeholder en samlet oversigt over projekter i henholdsvis Integrationsministeriet og Udlændingeservice. Den samlede styring af ministerområdet finder sted i Integrationsministeriet, der har udarbejdet følgende pejlemærker for, hvordan den interne organisering kan understøtte målsætningerne på forretningsområderne. Vision Tager hånd om indvandringen Fremmer fællesskabet Medvirker til vækst Mission Vi vil være kendt for at: Sikre en smidigere og hurtigere adgang for udlændinge til Danmark Give alle mulighed for aktivt medborgerskab Arbejde for ligeværdighed og fællesskab Arbejde åbent, professionelt og med respekt for alle Være en udviklende, effektiv og velfungerende arbejdsplads Værdier Respekt og ligeværdighed Service og åbenhed Innovation og professionalisme 12

16 Ministerområdets overordnede målsætninger retter sig blandet andet mod at sikre, at der skabes en smidig og ubureaukratisk sagsbehandling på udlændinge- og integrationsområdet, og at der er fokus på ministerområdets centrale rolle i at sikre, at der kommer kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Ministerområdet vil fremme fællesskabet ved at sikre, at udlændinge, der kommer til Danmark, får et arbejde og indgår i samfundslivet på lige fod med andre i Danmark. Herudover har der de senere år været fokus på en serviceorientering af kundebetjeningen, ikke mindst i Udlændingeservice, hvor dette har været et centralt omdrejningspunkt for forretningsudviklingen og de mange sager, som behandles her. Serviceorienteringen skal sikre, at der sættes klare og realistiske mål for egen sagsbehandling, at der sker implementering af Lean som et vigtigt princip for det daglige arbejde, ligesom der er målrettet fokus på god ledelse. 3.2 Vision, mission og værdier for digitaliseringsarbejdet I forlængelse af ministerområdets overordnede målsætninger er her formuleret en vision, mission og værdier for arbejdet med digitalisering. Vision for digitaliseringsarbejdet: Vi skaber forretningsværdi gennem digitalisering Mission for digitaliseringsarbejdet: Vi fortsætter arbejdet med at tilbyde vores kunder digital service og adgang til egen sag Vi videreudvikler og styrker vores samarbejde omkring digitalisering med de øvrige myndigheder og interessenter på udlændinge- og integrationsområdet Vi fortsætter arbejdet med at udvikle Digitaliseringsafdelingen og resten af ministerområdet til at være blandt de førende indenfor det offentlige som en professionel og attraktiv digital arbejdsplads Vi bidrager, i samarbejde med LEAN og ministeriets udvikling af kontrolindsatsen, til digitalt at sikre en effektiv, ubureaukratisk og smidig sagsbehandling Vi indgår i, påvirker og lever op til de internationale forpligtelser, som har indflydelse på ministerområdets it-understøttelse Værdier for digitaliseringsarbejdet: Vores løsninger matcher brugernes behov og er intuitivt forståelige Innovative digitaliseringsprojekter forudsætter involvering og bidrag fra alle interessenter Digitalisering er et centralt omdrejningspunkt i politikformuleringen på ministerområdets ressort Det skal være spændende og fagligt udviklende at arbejde med digitalisering Digitaliseringsafdelingens vision, mission og værdier er styrende i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet med it-udvikling og -vedligehold, herunder ikke mindst i forhold til samspillet med resten af koncernen. 13

17 Kapitel 4 - Forretningsområder og målsætninger Ministerområdet varetager en række opgaver på seks overordnede forretningsområder. En forståelse af disse forretningsområder og -opgaver er et væsentligt udgangspunkt for at kunne foretage de rette afgrænsninger af løsninger og indsatser på digitaliseringsområdet, og er dermed nøglen til en effektiv it-understøttelse. Figur 3: Ministerområdets ets seks overordnede forretningsområder Asyl Besøg Ophold Integration Statsborgerskab Administration 4.1 Asyl Asylområdet er karakteriseret ved en oftest længerevarende sagsbehandling og forholdsvis komplekse forretningsprocesser involverende en række såvel interne som eksterne aktører. Sagsbehandlingen på asylområdet varetages af Udlændingeservice, mens en række praktiske opgaver vedrørende indkvartering med videre er placeret hos eksterne operatører herunder Dansk Røde Kors. Afslag på asyl ankes automatisk til behandling i Flygtningenævnet. Endelig er det ministerområdets departement, der behandler ansøgninger om humanitær opholdstilladelse. Varetagelsen af den enkelte sag på asylområdet er omkostningstung, hvilket medfører et stort fokus på effektivitet i sagsbehandlingen. Ministerområdet har derfor udarbejdet en asylhandlingsplan med en række initiativer til afkortning af sagsbehandlingstiden, yderligere aktualiseret af en stigning i antallet af asylansøgninger. Ministerområdet t understøtter sagsbehandlingen på asylområdet med såvel interne sagsbe- handlingssystemer som en række webbaserede samarbejdsløsninger via Udlændinge Informations Portalen (UIP). Digitaliseringshandlingsplanen på asylområdet er ambitiøs. Kernesagsbehandlingen på asylområdet omlægges til fuldt elektroniske sagsgange ved tilpasning af koncernens ESDH- løsning, der også i et vist omfang skal kunne anvendes af ministerområdets nærmeste samar- bejdspartnere. Samarbejdspartnerløsninger på Dublin-området og indkvarteringsområdet skal moderniseres med henblik på effektiv drift og administration samt anvendelse af nye snitfla- der. På dette fundament skal der etableres en mere målrettet og fleksibel Business Intelligence samt tilbydes nye automatiseringer og integrationer til eksterne registre. 14

18 4.2 Besøg Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode, og samtidig er statsborger i et visumpligtigt land, skal man have et visum. Ansøgning om visum indgives via repræsentationer i udlandet, hvor en stor andel af sagerne behandles. Repræsentationerne kan dog ikke meddele afslag, ligesom også mere komplicerede sager forelægges for Udlændingeservice. Afslag på visum kan påklages til ministerområdets departement. Herudover varetager politiet indrejsekontrol og kan i visse tilfælde også udstede visum. Som noget nyt er der gennemført en lettere adgang til forretningsbesøg, hvor danske virksomheder digitalt kan blive forhåndsgodkendt til at modtage visumpligtige udlændinge i forretningsøjemed. Der er på besøgsområdet tale om en stor og stigende sagsmængde og en centralisering af it-løsningerne på EU-plan kombineret med en løbende skærpelse af fælles servicemål for sagsbehandlingstider på tværs af Schengenlandene. Digitaliseringshandlingsplanen centrerer sig om effektiv gennemførelse af en række integrationsprojekter til fælles EU-løsninger på besøgsområdet. Det drejer sig primært om det fælleseuropæiske visumsystem, C-VIS, samt VIS-Mail til understøttelse af det konsulære samarbejde, og introduktionen af et fælles Visumkodeks med henblik på fælles retningslinjer og serviceniveauer på tværs af landene. Endvidere skal der integreres til den nye udgave af Schengen Informations Systemet (SIS II). I forlængelse heraf deltager ministerområdet i forarbejdet til et forventet Indrejse-/Udrejse-system med det formål at sikre EU s ydre grænser. Der vil samtidig være et særskilt fokus på bedre muligheder for digital service over for ansøgere og deres danske referencer på besøgsområdet. 4.3 Ophold Opholdsområdet omfatter den sagsbehandling, der knytter sig til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark med henblik på eksempelvis studier, arbejde, praktik, familiesammenføring eller et au pair ophold. Førstegangssagsbehandlingen samt behandling af ansøgninger om forlængelse foregår i Udlændingeservice, og Integrationsministeriets departement står for klagesagsbehandlingen. EU borgere, der flytter til Danmark, skal ikke ansøge om en opholdstilladelse, men anmode om registrering hos en Statsforvaltning, hvis de ønsker at tage ophold i Danmark længere end 3 måneder. På erhvervsområdet er der etableret særordninger og forhåndsgodkendelsesordninger for at styrke Danmarks evne til at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. På familiesammenføringsområdet er der løbende lovændringer, senest med den kommende introduktion af en indvandringsprøve. Der er et udbredt samarbejde med andre danske myndigheder på opholdsområdet, herunder politiet, statsforvaltningerne og kommunerne. Ministerområdet har valgt at opgradere de mange sagsområder på opholdsområdet med elektronisk sagsbehandling og en mere målrettet og tidstro Business Intelligence. Der udvikles endvidere i strategiperioden et helt nyt grundlag for vilkårskontrol på baggrund af samkøring af en række offentlige registre. Kunderne vil få mulighed for at oprette en digital profil med henblik på digital service og adgang til egen sag. Endelig vil der i kraft af fælleseuropæisk lovgivning skulle introduceres et nyt opholdskort indeholdende digital biometri i form af fingeraftryk og ansigtsfoto. 15

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere