Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2010-2013"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Juni 2010

2 1

3 Indhold Kapitel 1 - Om strategien Ledelsesresumé Læsevejledning Sammenhæng med tidligere strategier Erfaringer og læringspunkter fra det hidtidige arbejde med digitalisering 5 Kapitel 2 - Tendenser og udfordringer Regeringsgrundlaget edag Fælles standarder og tværoffentligt samarbejde Statens It Professionalisering af arbejdet med it-projekter i Staten Grøn it Gebyrer på udlændingeområdet Informationssikkerhed 10 Kapitel 3 Ministerområdets mål Ministerområdets overordnede forretningsmål Vision, mission og værdier for digitaliseringsarbejdet 13 Kapitel 4 - Forretningsområder og målsætninger Asyl Besøg Ophold Integration Statsborgerskab Administration 16 Kapitel 5 - Indsatsområder og handlingsplan Kundevendt fokus Samarbejdspartnere Internationale forpligtelser Internt Identitetshåndtering Strategiens handlingsplan 20 Kapitel 6 - Styringsmodel og organisering Digitaliseringsafdelingens organisering Styringsmodel for digitaliseringsindsatsen Programstyring Arkitektur It-udviklingsprojekter Styring og prioritering af it-vedligehold og -drift Indkøbs- og leverandørstyringsstrategi Samarbejdet med andre myndigheder og organisationer 30 2

4 1

5 Kapitel 1 - Om strategien Ministerområdet har i en årrække arbejdet med en koncernfælles tilgang til digital udvikling af kundebetjening, interne arbejdsgange og samarbejdsflader til andre myndigheder på udlændinge- og integrationsområdet. Arbejdet er sket sideløbende med den generelle udvikling i retning af øget anvendelse af digitale løsninger i den offentlige sektor. Vi vil fortsætte vores arbejde, udnytte mulighederne og møde de udfordringer, der fortsat er indeholdt i arbejdet med udvikling af digital forvaltning. Dette er ministerområdets tredje digitaliseringsstrategi. Den dækker indsatsområder og projekter for årene Digitaliseringsstrategien omhandler såvel tekniske som mere organisatorisk prægede udviklingsinitiativer. Disse retter sig blandt andet mod at matche og påvirke de igangværende tendenser mod øget centralisering af drift og udvikling af it i Staten, at leve op til Danmarks internationale forpligtelser i EU, og at ministerområdet kan levere sit bidrag til at udvikle og effektivisere den offentlige sektor gennem digitalisering. Aktualiseret af udfordringerne omkring dansk økonomi og de offentlige finanser, er der i ministerområdets strategi lagt særlig vægt på projekter og løsninger som bidrager med kontante effekter. 1.1 Ledelsesresumé Der er for ministerområdet udarbejdet en ambitiøs strategi for de kommende fire år. Strategien beskriver den digitale understøttelse af ministerområdets forretningsmæssige målsætninger. Digitaliseringsstrategien tager højde for de væsentligste udfordringer i ministerområdets rammebetingelser, herunder oprettelse af Statens It og andre centraliseringstendenser af betydning for it-området, samt krav om at digitalisering skal levere et væsentligt bidrag til effektivisering af den statslige sektor. Videre forholder strategien sig til særlige forretningsmæssige betingelser ved strategiperiodens start, herunder udsving i antallet af asylansøgere, stigende sagsomfang, de ændrede regler på visumområdet, understøttelse af gebyrfinansiering og samarbejdet med andre statslige myndigheder om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. På det tværoffentlige område imødekommer strategien målsætningerne i det nuværende regeringsgrundlag om, at der gives en samlet digital adgang til myndighedsdanmark via Nem- Log-in og borger.dk, og at kommunikationen med borgere og virksomheder skal foregå via dokumentboks, som planlagt med edag3. Digitaliseringsstrategien identificerer fem indsatsområder. 2

6 Figur 1: Digitaliseringsstrategiens fem indsatsområder Samarbejdspartnere Internt Kundevendt fokus Internationale forpligtigelser Indsatsområderne har fokus på ministerområdets væsentligste interessenter: Kunder, Samarministerområdets sagsbehand- bejdspartnere samt medarbejderne og de Interne processer i ling. Samtidig er betydningenen af det internationale område stigende, hvorfor det også er ud- indehol- der en samlet tilgang til håndtering af biografiske-, biometriske- samt andre identitetsoplys- peget som indsatsområde. Det femte og sidste indsatsområde, Identitetshåndtering, ninger med relevans for sagsbehandling og håndtering af ministerområdets s samlede kundegruppe. Digitaliseringsstrategiens fokus på tre interessentgrupper afspejler de særlige forretnings- mæssige betingelser, som er til stede på udlændinge- og integrationsområdet. I forhold til kunderne skal der etableres et løft i det oplevede serviceniveau ved en forbedring af sagsbehandlingstiderne og en effektiv og målrettet kommunikation. Digitalt betyder det blandt anmuligheden for at det udbredelse af digitale services, herunder elektroniske ansøgninger og følge status på egen sag ved login. I forlængelse heraf ligger et fokus på nye digitale komministerområdets kunder. I relation til samarbejdspartnere er udlændinge- og integrationsområdet karakteriseret ved en sagsbehandling, der involverer en række aktører. Dette stiller krav til et tæt samarbej- munikationskanaler, herunder ved oplysninger og undervisning af de, så kunderne oplever én samlet adgang til myndighedsdanmark. Digitalt betyder dette, at der vil blive gjort en aktiv indsats for at skabe enighed om rammerne for udveksling af data og it-understøttede sagsbehandlingsprocesser på tværs af myndigheder. Fokus er primært på direkte integration mellem de forskellige myndigheders sagsbehandlingssystemer. 3

7 Internt vil ministerområdet fortsat understøtte en smidig, ubureaukratisk og effektiv sagsbedigitalt at automatisere arbejdsgange, ved en fortsat udvikling af det koncernfælles ESDH, ved at tilvejebringe rele- handling, med et højt kvalitetsmæssigt niveau. Dette skal ske ved vant styringsinformation og ved udvidede muligheder for en mere målrettet kontrol med det formål at understøtte en effektiv sagsbehandling. Videre vil vi i stingende grad søge at koor- dinere udrulningen af digital understøttelse med den strømligning af ministerområdets arden løbende implementering af Lean. Det internationale område har stigende forretningsmæssig betydning, og der vil løbende ske implementering af løsninger med snitflader til samarbejdet i EU og Schengen. Det omfatter bejdsgange, der varetages i tilknytning til de forpligtigelser ministerområdet har på fælleseuropæisk niveau på eksempelvis visumomimplementering af opholdskort med biometriske oplysninger samt løbende aktiviteter i internationalt regi, herunder kommende forpligtelser i forbindelse med det danske EU- rådet, formandskab i Det sidste indsatsområde, identitetshåndtering, er af afgørende betydning for udlændingefor sagsbehandlingen, at der foretages en korrekt fastlæggelse området, hvor det er vigtigt af identiteter samt fastholdelse og vedligehold af denne over tid. Endvidere er identitets- håndtering en vigtig del af fundamentet for samarbejdet med andre myndigheder. Indsatsommed andre nationale og inter- rådet forudsætter således et tæt samarbejde og koordination nationale myndigheder. 1.2 Læsevejledning Digitaliseringsstrategien er opdelt i seks kapitler: Figur 2: Digitaliseringsstrategiens seks kapitler Kapitel 1 Om strategien Kapitel 6 Styringsmodel og organisering Kapitel 2 Tendenser og udfordringer Digitaliseringsstrategien Kapitel 5 Indsatsområder og handlingsplan Kapitel 4 Forretningsområder og målsætninger Kapitel 3 Ministerområdets mål 4

8 Kapitel 1 - Om ministerområdets strategi. Indeholder ledelsesresumé, introduktion til digitaliseringsstrategien, læsevejledning, beskrivelse af sammenhæng til ministerområdets tidligere digitaliseringsstrategier, opsamling af erfaringer fra det hidtidige arbejde, som kan udnyttes fremadrettet. Kapitel 2 - Tendenser og udfordringer. Beskrivelse af udviklingstræk af relevans for den fireårige strategiperiode. Det omhandler blandt andet regeringsgrundlagets anbefalinger vedrørende digitalisering, arbejdet med fællesoffentlige standarder, edag3, Statens It, krav til informationssikkerhed, grøn it og gebyrer på udlændingeområdet. Kapitel 3 - Ministerområdets mål. Der redegøres for sammenhængen mellem ministerområdets overordnede vision, mission og forretningsmål og arbejdet med digitalisering i strategiperioden. Kapitel 4 - Forretningsområder og målsætninger. Beskrivelse af ministerområdets overordnede forretningsområder og de udfordringer, der knytter sig hertil i de kommende års digitaliseringsindsats. Kapitel 5 - Indsatsområder og handlingsplan. Gennemgang af strategiens fem indsatsområder og de underliggende projekter, som er indeholdt i den medfølgende handlingsplan. Kapitel 6 - Styringsmodel og organisering. Beskrivelse af organiseringen af ministerområdets Digitaliseringsafdeling. Gennemgang af den ansvars- og styringsmodel som danner ramme for gennemførelsen af, og samarbejdet om, digitaliseringsstrategien og -handlingsplanen. 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier Ministerområdet vedtog i 2004 sin første digitaliseringsstrategi. I den forbindelse blev en koncernfælles it-udviklingsafdeling etableret, og grundstenen til modning af ministerområdets udvikling og indførelse af større it-løsninger blev lagt. I 2007 blev ministerområdets anden digitaliseringsstrategi vedtaget. Fokus var her særligt på udrulning af Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering (ESDH) og udvikling af et nyt identitetsregister for udlændinge, som omdrejningspunkt for videre udvikling af ministerområdets it-understøttelse. Strategien indeholdt samtidig en beslutning om at sammenlægge al it-drift i ministerområdet i én enhed, i sammenhæng med den eksisterende it-udviklingsafdeling og i princippet forberede sig til en mulig outsourcingsituation. Endelig blev det besluttet at foretage modernisering af en række eksisterende it-fagsystemer og komponenter, som grundlag for at kunne bygge ovenpå med nye systemer. Denne tredje strategi overlapper den tidligere med ét år. Igangværende initiativer videreføres og danner grundlag for nye projekter. Strategien adresserer således i sammenhæng EUog lovgivningsprojekter, videreførte projekter fra den tidligere strategi og nye projekter, som er blevet prioriteret af ministerområdets ledelse indenfor den finansieringsramme, som er besluttet. 1.4 Erfaringer og læringspunkter fra det hidtidige arbejde med digitalisering Opsamling af de væsentligste erfaringer fra ministerområdets hidtidige arbejde med it og digitalisering peger på følgende fremadrettede forbedringspunkter: 5

9 Digitalisering skal tænkes bredt. Planerne for digitalisering skal sammentænke alle elementer af it-udviklingsprojekter og forretningsområder af relevans for ministerområdet. Ministerområdets digitaliseringsstrategi skal således både adressere krav stillet med ny lovgivning og EU-forordninger på udlændinge- og integrationsområdet, samt de initiativer ministerområdet sideløbende iværksætter, for at kunne levere optimal borgerbetjening og effektiv sagsbehandling. Vugge-til-grav tankegang. Der skal sikres den rette balance mellem udvikling, vedligehold og drift af it-fagsystemer og almindelig daglig drift af medarbejdernes it-arbejdspladser for at undgå fremtidige efterslæb på især vedligehold. It skal tænkes som en integreret del af ministerområdets kerneforretning. It og digitalisering er ikke længere blot en støttefunktion, men skal tænkes som en integreret del af ministerområdets arbejde. Ministerområdets it-organisation skal være en aktiv medspiller i forhold til planlægning og udvikling af ministerområdets politikområder, bl.a. ved identifikation af forslag og løsninger til digital understøttelse tidligt i forberedelsen af administrative og lovgivningsmæssige initiativer. Stadig professionalisering af it og digitalisering. Ministerområdet har gennem de seneste år sikret en stadig mere stabil it-driftssituation gennem konsolidering af tekniske driftsplatforme, indførelse af en projektmodel for it-udvikling, og standardprocesser for it-drift, vedligehold og brugerhåndtering. Ministerområdet ønsker at fortsætte denne positive udvikling. Dette har relevans i forhold til ministerområdets overdragelse af it-driftsopgaver og personale til Statens It fra 1. januar 2010, og som en del af ministerområdets målsætning om at påvirke og deltage i arbejdet med principperne for digitalisering på tværs af staten. Positive erfaringer med løbende porteføljestyring. Ministerområdet har gode erfaringer med den porteføljestyring og ledelsesrapportering, der allerede i dag udføres i forhold til ministerområdets it-projektportefølje og -ressourcer. Ministerområdet ønsker at videreudvikle og yderligere professionalisere sig i disse discipliner, herunder koble den løbende porteføljestyring sammen med en årlig revision og eventuel omprioritering af den samlede it-projektportefølje. Stadig fokus på udvikling og effektivisering af leverandørsamarbejdet. Der anvendes overvejende ekstern udviklingsbistand til den tekniske implementering af ministerområdets it-fagsystemer. Ministerområdet arbejder ud fra en flerleverandørstrategi og en målsætning om fortsat at professionalisere sin leverandørstrategi. For at imødegå at reglerne vedrørende udbud og kontrakter bliver stadigt mere ressourcetunge at administrere, er det valgt at gennemføre et samlet rammeudbud af itkonsulentydelser. Udbuddet forventes at give mere fordelagtige timepriser. Digitaliseringsstrategien som målrettet redskab til kommunikation. Digitaliseringsstrategien skal kunne fungere som grundlag for kommunikation om formålet med ministerområdets digitaliseringsplaner til alle relevante målgrupper. 6

10 7

11 Kapitel 2 - Tendenser og udfordringer En række rammebetingelser i ministerområdets omverden er med til at sætte dagsordenen for ministerområdets digitaliseringsplaner. Kapitel 2 indeholder en gennemgang af de aktuelt vigtigste statslige politikudmeldinger, udviklingstendenser og udfordringer. 2.1 Regeringsgrundlaget Regeringen vil fortsat fremme udvikling og brug af ny teknologi samt nye arbejdsformer, så Danmark fortsat kan have en international førerposition på digitaliseringsområdet. Det er en målsætning, at digitalisering skal gøre det lettere for borgerne at være i kontakt med det offentlige. Derfor skal det offentlige levere sammenhængende digitale løsninger, som skaber merværdi for borgerne og bidrager til at frigøre ressourcer til velfærdsopgaver gennem effektivisering. Digital kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal udbredes til alle relevante områder, og al skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige skal foregå digitalt. Tilsvarende skal borgerne tilbydes mulighed for digital kommunikation med det offentlige senest i Ministerområdet arbejder indenfor rammerne af disse målsætninger og forventer at kunne leve op til de udmeldte krav. 2.2 edag3 Initiativet edag3 er næste skridt på vejen mod at indfri regeringens målsætning om, at al relevant kommunikation skal foregå digitalt i Konkret skal følgende tre målsætninger være opfyldt den 1. november 2010: 1. Visuel integration af ministeriernes selvbetjeningsløsninger i den fællesoffentlige portal borger.dk 2. Der skal anvendes NemLog-in i de selvbetjeningsløsninger som det offentlige tilbyder (ny digital signatur) 3. Det skal være muligt for borgere og virksomheder at bruge dokumentboks til kommunikation med det offentlige Ministerområdet vil honorere kravene i edag3 og har igangsat en række aktiviteter for at leve op til målsætningerne. Det sker blandt andet ved at tænke den nødvendige funktionalitet ind i de planlagte itløsninger. 2.3 Fælles standarder og tværoffentligt samarbejde Fra den 1. januar 2008 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende en række åbne standarder i nye it-løsninger. Dette omfatter syv sæt af standarder for blandt andet dataudveksling, dokumenter, sikkerhed og tilgængelighed. Disse standarder anvendes i al nyudvikling. 8

12 Det tværoffentlige referencearbejde i Videnskabsministeriet omfatter en række videns- og teknologi-områder, der vil være centrale i strategiperioden. Ministerområdet vil derfor læne sig op af de erfaringer og den viden, der opsamles her, samtidig med at ministerområdet aktivt vil bidrage til og påvirke udviklingen i det tværoffentlige samarbejde. 2.4 Statens It Som en del af regeringens bestræbelser på at effektivisere den offentlige sektor er Statens It etableret. Det sker ved at samle it-driften for en række ministerområder, herunder dette ministerområde, som pr. 1. januar 2010 har overdraget en stor del af it-driftsopgaver og personale til Statens It. Opgaverne omhandler almindelig drift af medarbejdernes itarbejdspladser samt drift og support af it-fagsystemer. Ansvaret for egenudviklede fagapplikationer - både support og videreudvikling - ligger fortsat hos de enkelte ministerområder. Samarbejdet med Statens It stiller krav til ministerområderne, som fremadrettet skal købe it-driftsydelser efter generelle principper for leverandørstyring, leverandøraftaler og afregning. Der er således behov for en udvikling og professionalisering af organiseringen og de gensidige samarbejdsrelationer. Blandt andet vil brugerbetjeningen blive håndteret af en central Service Desk hos Statens It, som bliver brugernes nye kontaktpunkt, ligesom det overordnet er målet at harmonisere it-anvendelsen på tværs af de involverede myndigheder. Sigtet hermed er at skabe grundlag for en mulig udvidelse af deltagerkredsen af ministerområder. En udvidelse planlægges gennemført fra En yderligere udfordring, som skal håndteres, er etablering af et setup for implementering og idriftsættelse af nye itfagsystemer, som udvikles i regi af de enkelte ministerområder. 2.5 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i Staten Regeringen har, på baggrund af anbefalinger fra en tværministeriel arbejdsgruppe, besluttet at gennemføre en række initiativer vedrørende bedre styring af statslige it-projekter. Tilknyttet arbejdsgruppen har været en rådgivergruppe bestående af personer med erfaring fra gennemførelse af større it-projekter og andre udviklingsprojekter. Der peges på 14 initiativer kategoriseret i tre indsatsområder: Kompetenceløft og fælles metoder på tværs af de statslige it-organisationer Fokus på risikofyldte it-projekter Bedre samarbejde med leverandører og rådgivere Anbefalingerne lægger op til, at der etableres et Ministeriernes Projektkontor i Statens It, som skal udvikle og arbejde med en ny fælles projektmodel tilknyttet en fælles kompetenceudviklingsmodel. Arbejdet med denne model vil blive fulgt tæt og medfører et øget fokus på fortsat professionalisering af projektledere i ministerområdets Digitaliseringsafdeling. Endvidere anbefales det, at der oprettes et statsligt it-projektråd, som skal vurdere større projekters risikoprofiler, foretage kvantitative risikovurderinger og eventuelt anbefale eksterne reviews. Ministerområdet vil være klar til at imødekomme de nye krav, ligesom nye processer vil blive etableret for at håndtere dette. I forlængelse af rapportens anbefalinger vil ministerområdet i sit arbejde tilstræbe følgende: Mindre omfattende kravspecifikationer, løbende evaluering af leverandører og bedre anvendelse af de muligheder, der ligger inden for rammerne af EU s udbudsregler. Initiativerne 9

13 vil fremadrettet præge forberedelserne af nye digitaliseringsprojekter og sigter blandt andet på at tilvejebringe mere agile projekt- og udviklingsmetoder. Repræsentanter fra ministerområdet har været involveret i arbejdet med rapporten og vil fortsat gøre en aktiv indsats for at blive involveret i den videre udvikling og professionalisering af it-projektarbejdet i staten. 2.6 Grøn it Grøn it omfatter både udvikling, produktion, anvendelse og bortskaffelse af it, og omhandler en fokuseret indsats for at nedbringe strømforbruget og CO 2 -udledningen. En indsats som både er miljøvenlig og økonomisk rentabel. Efter overdragelsen af it-drift til Statens It, vil ministerområdet, ud fra principperne bag grøn it, stille krav til leverede services, påvirke til en grønnere medarbejderadfærd og tænke i innovativ brug af teknologi som eksempelvis øget brug af digitale serviceløsninger, videokonferencer m.v. 2.7 Gebyrer på udlændingeområdet I medfør af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010 indføres omkostningsdækkende gebyrer for ansøgninger, klager på familiesammenføringsområdet, samt på studie- og erhvervsområdet i Endvidere skal der ses på mulighederne for brugerbetaling på tolkeområdet. Ministerområdet vil i strategiperioden sikre it-understøttelse af processerne for brugerbetaling, betaling af gebyrer samt tilbagebetalinger med det formål at opnå de mest effektive og brugervenlige arbejdsgange. 2.8 Informationssikkerhed Den centralt udmeldte standard DS 484 har dannet grundlag for ministerområdets arbejde med standardisering og dokumentation af informations- og it-sikkerhed. Regeringen har besluttet, at statslige institutioner skal skifte til en ny standard, ISO 27001, formentlig i Ministerområdet vil i sit arbejde med it-sikkerhed sikre, at vi også kan leve op til den nye standard. Ministerområdet er afhængigt af, at it-systemerne fungerer sikkert og effektivt. Sikkerheden i informationer og informationssystemer er af stor betydning for den daglige drift. Dette gælder såvel den interne sikkerhed i forhold til ministerområdets medarbejdere som den borger- og virksomhedsrettede sikkerhed. Som nævnt er hovedparten af ministerområdets it-drift fra januar 2010 flyttet til Statens It og hermed også en delmængde af ministerområdets sikkerhedsopgaver. Det betyder, at ministerområdets fremadrettede it-sikkerhedsopgave primært fokuseres omkring ministerområdets forretningsapplikationer, hvor ansvar for udvikling og vedligehold bevares. Målet med ministerområdets informationssikkerhedsarbejde er at beskytte informationer og informationssystemer, uafhængigt af hvor disse måtte forefindes, oparbejdes eller drives. Der vil blive gennemført de nødvendige aktiviteter for at sikre fortrolighed (adgangsstyring), integritet (data er korrekte og pålidelige) og tilgængelighed (fokus på systemers oppetid). Dette sker ved løbende at opdatere og følge op på ministerområdets informationssikkerhedspolitik. 10

14 For ministerområdets it-sikkerhed vil der i den aktuelle strategiperiode være særligt fokus på den digitale sikkerhed og på såkaldt privathed (på engelsk privacy ), idet ministerområdet i stort omfang håndterer personhenførbare data. I den forbindelse er det vigtigt, at borgere og virksomheder kan have tillid til de services, ministerområdet stiller til rådighed. 11

15 Kapitel 3 Ministerområdets mål Digitaliseringsstrategien understøtter de strategiske mål for koncernens overordnede forretningsudvikling på udlændinge- og integrationsområdet. I dette kapitel præsenteres disse overordnede forretningsmål i sammenhæng med de strategiske pejlemærker for ministerområdets digitaliseringsindsats. 3.1 Ministerområdets overordnede forretningsmål Digitaliseringsstrategien har til formål at understøtte og realisere de overordnede strategier, der er udarbejdet på ministerområdet. Disse er udarbejdet for at sikre, at ministerområdet har en klare sigtelinjer for ministerområdets udvikling samt en klar profil i forhold til omverden. Både Udlændingeservice og Integrationsministeriet har udarbejdet sådanne strategier: Mission og vision 2009 (Integrationsministeriet) Fortællingen om Udlændingeservice (revideres årligt) Ledelsesfortællingen 2009 (Udlændingeservice) Ministerområdet har endvidere forskellige strategier og handlingsplaner dækkende mere specifikke emneområder. Nogle er generelle og tværgående, andre retter sig mod mere afgrænsede aktiviteter eller specifikke politikområder. Den konkrete udmøntning af strategierne finder sted i de handlingsplaner, der er udviklet separat for de enkelte organisationer. Handlingsplanerne opdateres løbende og indeholder en samlet oversigt over projekter i henholdsvis Integrationsministeriet og Udlændingeservice. Den samlede styring af ministerområdet finder sted i Integrationsministeriet, der har udarbejdet følgende pejlemærker for, hvordan den interne organisering kan understøtte målsætningerne på forretningsområderne. Vision Tager hånd om indvandringen Fremmer fællesskabet Medvirker til vækst Mission Vi vil være kendt for at: Sikre en smidigere og hurtigere adgang for udlændinge til Danmark Give alle mulighed for aktivt medborgerskab Arbejde for ligeværdighed og fællesskab Arbejde åbent, professionelt og med respekt for alle Være en udviklende, effektiv og velfungerende arbejdsplads Værdier Respekt og ligeværdighed Service og åbenhed Innovation og professionalisme 12

16 Ministerområdets overordnede målsætninger retter sig blandet andet mod at sikre, at der skabes en smidig og ubureaukratisk sagsbehandling på udlændinge- og integrationsområdet, og at der er fokus på ministerområdets centrale rolle i at sikre, at der kommer kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Ministerområdet vil fremme fællesskabet ved at sikre, at udlændinge, der kommer til Danmark, får et arbejde og indgår i samfundslivet på lige fod med andre i Danmark. Herudover har der de senere år været fokus på en serviceorientering af kundebetjeningen, ikke mindst i Udlændingeservice, hvor dette har været et centralt omdrejningspunkt for forretningsudviklingen og de mange sager, som behandles her. Serviceorienteringen skal sikre, at der sættes klare og realistiske mål for egen sagsbehandling, at der sker implementering af Lean som et vigtigt princip for det daglige arbejde, ligesom der er målrettet fokus på god ledelse. 3.2 Vision, mission og værdier for digitaliseringsarbejdet I forlængelse af ministerområdets overordnede målsætninger er her formuleret en vision, mission og værdier for arbejdet med digitalisering. Vision for digitaliseringsarbejdet: Vi skaber forretningsværdi gennem digitalisering Mission for digitaliseringsarbejdet: Vi fortsætter arbejdet med at tilbyde vores kunder digital service og adgang til egen sag Vi videreudvikler og styrker vores samarbejde omkring digitalisering med de øvrige myndigheder og interessenter på udlændinge- og integrationsområdet Vi fortsætter arbejdet med at udvikle Digitaliseringsafdelingen og resten af ministerområdet til at være blandt de førende indenfor det offentlige som en professionel og attraktiv digital arbejdsplads Vi bidrager, i samarbejde med LEAN og ministeriets udvikling af kontrolindsatsen, til digitalt at sikre en effektiv, ubureaukratisk og smidig sagsbehandling Vi indgår i, påvirker og lever op til de internationale forpligtelser, som har indflydelse på ministerområdets it-understøttelse Værdier for digitaliseringsarbejdet: Vores løsninger matcher brugernes behov og er intuitivt forståelige Innovative digitaliseringsprojekter forudsætter involvering og bidrag fra alle interessenter Digitalisering er et centralt omdrejningspunkt i politikformuleringen på ministerområdets ressort Det skal være spændende og fagligt udviklende at arbejde med digitalisering Digitaliseringsafdelingens vision, mission og værdier er styrende i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet med it-udvikling og -vedligehold, herunder ikke mindst i forhold til samspillet med resten af koncernen. 13

17 Kapitel 4 - Forretningsområder og målsætninger Ministerområdet varetager en række opgaver på seks overordnede forretningsområder. En forståelse af disse forretningsområder og -opgaver er et væsentligt udgangspunkt for at kunne foretage de rette afgrænsninger af løsninger og indsatser på digitaliseringsområdet, og er dermed nøglen til en effektiv it-understøttelse. Figur 3: Ministerområdets ets seks overordnede forretningsområder Asyl Besøg Ophold Integration Statsborgerskab Administration 4.1 Asyl Asylområdet er karakteriseret ved en oftest længerevarende sagsbehandling og forholdsvis komplekse forretningsprocesser involverende en række såvel interne som eksterne aktører. Sagsbehandlingen på asylområdet varetages af Udlændingeservice, mens en række praktiske opgaver vedrørende indkvartering med videre er placeret hos eksterne operatører herunder Dansk Røde Kors. Afslag på asyl ankes automatisk til behandling i Flygtningenævnet. Endelig er det ministerområdets departement, der behandler ansøgninger om humanitær opholdstilladelse. Varetagelsen af den enkelte sag på asylområdet er omkostningstung, hvilket medfører et stort fokus på effektivitet i sagsbehandlingen. Ministerområdet har derfor udarbejdet en asylhandlingsplan med en række initiativer til afkortning af sagsbehandlingstiden, yderligere aktualiseret af en stigning i antallet af asylansøgninger. Ministerområdet t understøtter sagsbehandlingen på asylområdet med såvel interne sagsbe- handlingssystemer som en række webbaserede samarbejdsløsninger via Udlændinge Informations Portalen (UIP). Digitaliseringshandlingsplanen på asylområdet er ambitiøs. Kernesagsbehandlingen på asylområdet omlægges til fuldt elektroniske sagsgange ved tilpasning af koncernens ESDH- løsning, der også i et vist omfang skal kunne anvendes af ministerområdets nærmeste samar- bejdspartnere. Samarbejdspartnerløsninger på Dublin-området og indkvarteringsområdet skal moderniseres med henblik på effektiv drift og administration samt anvendelse af nye snitfla- der. På dette fundament skal der etableres en mere målrettet og fleksibel Business Intelligence samt tilbydes nye automatiseringer og integrationer til eksterne registre. 14

18 4.2 Besøg Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode, og samtidig er statsborger i et visumpligtigt land, skal man have et visum. Ansøgning om visum indgives via repræsentationer i udlandet, hvor en stor andel af sagerne behandles. Repræsentationerne kan dog ikke meddele afslag, ligesom også mere komplicerede sager forelægges for Udlændingeservice. Afslag på visum kan påklages til ministerområdets departement. Herudover varetager politiet indrejsekontrol og kan i visse tilfælde også udstede visum. Som noget nyt er der gennemført en lettere adgang til forretningsbesøg, hvor danske virksomheder digitalt kan blive forhåndsgodkendt til at modtage visumpligtige udlændinge i forretningsøjemed. Der er på besøgsområdet tale om en stor og stigende sagsmængde og en centralisering af it-løsningerne på EU-plan kombineret med en løbende skærpelse af fælles servicemål for sagsbehandlingstider på tværs af Schengenlandene. Digitaliseringshandlingsplanen centrerer sig om effektiv gennemførelse af en række integrationsprojekter til fælles EU-løsninger på besøgsområdet. Det drejer sig primært om det fælleseuropæiske visumsystem, C-VIS, samt VIS-Mail til understøttelse af det konsulære samarbejde, og introduktionen af et fælles Visumkodeks med henblik på fælles retningslinjer og serviceniveauer på tværs af landene. Endvidere skal der integreres til den nye udgave af Schengen Informations Systemet (SIS II). I forlængelse heraf deltager ministerområdet i forarbejdet til et forventet Indrejse-/Udrejse-system med det formål at sikre EU s ydre grænser. Der vil samtidig være et særskilt fokus på bedre muligheder for digital service over for ansøgere og deres danske referencer på besøgsområdet. 4.3 Ophold Opholdsområdet omfatter den sagsbehandling, der knytter sig til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark med henblik på eksempelvis studier, arbejde, praktik, familiesammenføring eller et au pair ophold. Førstegangssagsbehandlingen samt behandling af ansøgninger om forlængelse foregår i Udlændingeservice, og Integrationsministeriets departement står for klagesagsbehandlingen. EU borgere, der flytter til Danmark, skal ikke ansøge om en opholdstilladelse, men anmode om registrering hos en Statsforvaltning, hvis de ønsker at tage ophold i Danmark længere end 3 måneder. På erhvervsområdet er der etableret særordninger og forhåndsgodkendelsesordninger for at styrke Danmarks evne til at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. På familiesammenføringsområdet er der løbende lovændringer, senest med den kommende introduktion af en indvandringsprøve. Der er et udbredt samarbejde med andre danske myndigheder på opholdsområdet, herunder politiet, statsforvaltningerne og kommunerne. Ministerområdet har valgt at opgradere de mange sagsområder på opholdsområdet med elektronisk sagsbehandling og en mere målrettet og tidstro Business Intelligence. Der udvikles endvidere i strategiperioden et helt nyt grundlag for vilkårskontrol på baggrund af samkøring af en række offentlige registre. Kunderne vil få mulighed for at oprette en digital profil med henblik på digital service og adgang til egen sag. Endelig vil der i kraft af fælleseuropæisk lovgivning skulle introduceres et nyt opholdskort indeholdende digital biometri i form af fingeraftryk og ansigtsfoto. 15

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Finansudvalget Christiansborg 1240 København K

Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 175 Aktstykke Offentligt Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 15. juni 2009 Kontor: Koncernøkonomienheden J.nr.: 09/01007 Sagsbeh.: JBT/AGT Fil-navn: Udkast

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere