Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Formål Vision Indsatsområder Digital service og selvbetjening...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Vision Indsatsområder Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet... 4 Kanalstrategi handler ikke kun om selvbetjening... 5 Kanal- og serviceniveau hænger sammen... 5 Kanal- og servicestrategien skal omfatte hele kommunen Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange Implementering af fællesoffentlige løsninger... 6 Dokumentboks og NemSMS... 6 Borgernes adgang til egne sager... 7 NemLog-in med Digital Signatur... 7 Fælleskommunal dokumentationsmetode Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation Styring af it-anvendelse og udvikling Organisatoriske rammer for digitaliseringen Finansiering og økonomisk styring af it It-arkitektur og informationssikkerhed It-drift og support Realisering af digitaliseringsstrategien Referencer Version

3 1. Indledning Den offentlige sektor i Danmark har betydelige ambitioner om at udnytte digitalisering til at skabe kvalitetsforbedringer og effektiviseringer på mange områder. Ambitionsniveauet er konkretiseret i: - Den nationale digitaliseringsstrategi via en række målsætninger og initiativer, der skal sikre bedre digital service til borgere og virksomheder. - Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , som er under udarbejdelse af KL. Som det fremgår af ovennævnte strategier, udvikles der nationale og fælleskommunale løsninger, som BRK vil være forpligtet til at implementere, mens det på andre områder er helt op til BRK selv at beslutte egne initiativer og ambitionsniveau herfor. Dette dokument beskriver BRK s digitaliseringsstrategi og de initiativer, BRK iværksætter de kommende år. 2. Formål Digitaliseringsstrategien har til formål at øge anvendelsen af digitale løsninger samt udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i BRK. Dette skal forbedre og effektivisere regionskommunens samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser. Borgere og virksomheder sætter i dag stadigt større krav til den offentlige forvaltning, hvor tilgængelighed til information døgnet rundt og stadig øget hastighed i sagsbehandlingen er klare forventninger. Ved siden af kundernes forventninger stilles der løbende fra statslig side krav om dokumentation af kvalitet og service, hvilket kræver en øget it-anvendelse i kommunerne. Digitaliseringsstrategien fastlægger en vision, der rækker 3-4 år frem, og fire konkrete indsatsområder, der skal realisere visionen. Digitaliseringsstrategien vil endvidere fastlægge de styringsmæssige rammer for udvikling og anvendelse af it i BRK. BRK s digitaliseringsstrategi skal ses i sammenhæng med den nationale digitaliseringsstrategi fra Økonomistyrelsen samt den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fra KL, som er under udarbejdelse. Digitaliseringsstrategien ledsages af en handlingsplan, der angiver konkrete initiativer og målsætninger for de fire indsatsområder. Handlingsplanen ajourføres årligt i forbindelse og overensstemmelse med budgetprocessen. 3. Vision BRK s vision afspejler en forpligtelse og vilje til at være en del af en fællesoffentlig digital udvikling, med et realistisk ambitionsniveau. BRK vil ikke vil være frontløber i den digitale udvikling, men arbejde aktivt og målrettet med at implementere de fællesoffentlige digitale løsninger samt implementere egne digitaliseringsinitiativer, der skaber værdi for borgere og virksomheder gennem øget tilgængelighed og effektiviseringer. BRK s vision: BRK markerer sig som en aktiv digital kommune, der vil anvende digitale løsninger både til at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen over for borgere og virksomheder og til at udvikle og effektivisere regionskommunens styring og organisation. Version

4 Pejlemærket for BRK s digitaliseringsindsats de kommende 3-4 år er den nationale digitaliseringsstrategis overordnede målsætning: I 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og BRK kunne foregå digitalt. 4. Indsatsområder Visionen skal realiseres gennem fire overordnede indsatsområder. Det vil således være inden for disse områder, BRK vil fokusere sin it-udvikling og -anvendelse i de kommende år. BRK vil med initiativer og projekter inden for følgende fire områder realisere digitaliseringsstrategiens vision: - Digital service og selvbetjening - Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange - Implementering af fællesoffentlige it-løsninger (f.eks. Dokumentboks, Nemlogin og NemSMS) - Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation. Fokus er på styring og udvikling. De konkrete initiativer og målsætninger beskrives i en handlingsplan for hvert indsatsområde, der ajourføres årligt i forbindelse med budgetprocessen Digital service og selvbetjening BRK vil tilbyde digital service og sagsbehandling, der giver borgere og virksomheder mulighed for døgnet rundt at gennemføre hele eller dele af en sagsbehandlingsproces. Borgere og virksomheder får adgang til selvbetjeningsløsninger via nationale løsninger som borger.dk, virk.dk og via BRK s egen hjemmeside brk.dk. Efterhånden er der en bred erkendelse hos offentlige myndigheder af, at borgerrettede digitaliseringsinitiativer skal tage udgangspunkt i en strategi for brugen af kommunikationskanaler for at sikre anvendelsen af selvbetjeningsløsninger og digitale services. Det kommer bl.a. til udtryk i, at stadig flere kommuner udarbejder kanalstrategier, og at udarbejdelsen af en kanalstrategi er blevet et krav i forhold til KL s e2012 initiativ. Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet Undersøgelser fra Københavns Kommune viser, at brugen af digitale servicekanaler (selvbetjeningsløsninger og informationssøgning via kommunens hjemmeside) er langt billigere end de analoge servicekanaler (telefonisk, personlig og skriftlige henvendelser). Der er således penge at spare, jo flere henvendelser der kan kanaliseres over på selvbetjening via internettet. Digitale serviceløsninger er samtidig vigtige for borgernes oplevede serviceniveau. Mange borgere har et klart ønske om at kunne betjene sig selv uafhængigt af tid og sted via internettet. De forventer, at kommunen stiller relevante services til rådighed 1. Kommunernes aktive tilskyndelse til, at borgere og virksomheder anvender selvbetjeningsløsninger, vil samtidig frigøre ressourcer, som enten kan bidrage til styrket servicering af de borgere og virksomheder, der ikke kan eller vil anvende selvbetjening, eller udmøntes som effektiviseringsgevinster.. 1 Kilde: IT i Praksis 2009, Digitaliseringsrapport udarbejdet af Rambøll Management i samarbejde med Dansk IT. Version

5 Kanalstrategi handler ikke kun om selvbetjening Kanalstrategien er et dynamisk redskab, der skal optimere interaktion med borgere og virksomheder gennem de tilgængelige kommunikationskanaler. Kommunikationskanalerne kan være: Personlig betjening, brev, , SMS, web-chat, selvbetjening mv. Kanalstrategien adresserer bl.a. følgende spørgsmål: - Hvilke kanaler er til rådighed for forskellige henvendelsesformål? - Hvilke kanaler ønskes anvendt i forhold til forskellige henvendelsesformål? - Hvordan får vi kunderne til at anvende kanalerne som ønsket af BRK? - Hvordan følger vi med i kanalanvendelsen? Og hvordan følger vi op? Et væsentligt element i kanalstrategien vil være at få borgerne til at anvende diverse selvbetjeningsmuligheder og at specificere, hvilke henvendelsestyper eller borgere man primært vil give personlig betjening. Kanal- og serviceniveau hænger sammen Servicestrategien specificerer de services og det serviceniveau, som kommunen ønsker at yde over for borgeren. Servicestrategien adresserer bl.a.: - Hvordan skal borgere og virksomheder opleve kommunen? - Hvilken tilgængelighed, åbningstid, ventetid og kvalitet skal leveres? - Skal serviceniveauet være det samme for alle borgere, områder, ydelser og kanaler? - Hvordan sikres leverance af det ønskede serviceniveau? Hvad skal der gøres for at opnå det? - Hvordan kan der måles på det leverede serviceniveau? Og hvordan følges der op og korrigeres i forhold til det målte? Kanal- og servicestrategien skal omfatte hele kommunen Kanal- og servicestrategien er et væsentligt udgangspunkt for levering af god borgerservice. Borgerservice leveres af alle de enheder, der er i direkte kontakt med borgerne. Derfor er der gode argumenter for at udvikle og implementere en kanal- og servicestrategi fælles for hele BRK, der adresserer alle borger- og virksomhedshenvendelser, uanset hvilken kommunal enhed de er rettet imod. Med baggrund i ovenstående er udarbejdelse af en fælles kommunal kanal- og servicestrategi et initiativ der igangsættes på tværs af BRK, og som konkretiseres i et koncernprojekt. Der etableres en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som skal konkretisere og implementere projektet Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange Digitaliseringen skal anvendes bredt i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i BRK. Dette skal forbedre og effektivisere kommunens samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser. Digitaliseringen skal også være et naturligt element i det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, i skolernes undervisning, i ældresektorens pleje- og omsorgsarbejde osv. Effektiviseringen kan f.eks. fremkomme via: - Forenkling og standardisering af arbejdsgange med udgangspunkt i KL s arbejdsgangsbank - Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange - Digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den interne kommunikation mellem parterne i sagsbehandlingen og offentlige myndigheder Version

6 - Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgaveløsning og på tværs i organisationen (vidensdeling) - Anvendelse af it- og velfærdsteknologi i den service, der leveres til borgere og virksomheder, hvor kommunerne kan søge om støtte til projekter med ny teknologi via den såkaldte ABTfond, hvor regeringen har afsat 3 mia. kroner. Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange er en løbende proces, hvor de initiativer, der igangsættes inden for hvert fagområde, kan variere. De fem fagområder i BRK og de centrale stabe udarbejder hver en handlingsplan, der beskriver de konkrete initiativer, der er/bliver igangsat, og de digitaliseringsgevinster, der er/forventes opnået. Handlingsplanen ajourføres årligt i forbindelse med budgetprocessen. I arbejdet med omlægning og effektiviseringer af arbejdsgange kan værktøjer som eksempelvis lean tænkes målrettet ind, da man netop her kan medtænke effektiviseringselementet. Initiativerne, der igangsættes inden for hvert fagområde skal tage udgangspunkt i de indsatsområder, der identificeres i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som er under udarbejdelse i KL. KL udvikler fælles kommunale strategier inden for følgende fem fagområder: Beskæftigelse Borgerservice Børn og Skole Social og Sundhed Teknik og Miljø Indsatsområderne forventes identificeret og beskrevet i løbet af sommeren 2010, og den fælles kommunale strategi forventes endelig godkendt i KL s bestyrelse i efteråret Implementering af fællesoffentlige løsninger Hovedmålsætning i den nationale digitaliseringsstrategi er, at al skriftlig kommunikation mellem det offentlige og borgerne/virksomhederne skal kunne foregå digitalt i For at nå dette mål er der pt. udviklet et antal fællesoffentlige løsninger, som er beskrevet herunder, som BRK skal implementere i løbet af de kommende 3-4 år. Dokumentboks og NemSMS Fremover er det muligt at sende post sikkert og digitalt mellem myndighederne og borgere/virksomheder. Borgere og virksomheder vil også nemt og effektivt kunne få sms'er fra det offentlige. Dokumentboks og NemSMS-løsningen giver en samlet platform, hvorfra myndighederne kan kommunikere digitalt med danske borgere og virksomheder. Med NemSMS kan borgere og virksomheder modtage sms'er fra det offentlige om møder og aftaler fx på sygehuset eller i kommunen, og de kan også vælge at blive varslet via NemSMS fx om ny post. Sikker digital post: - Digital post mellem myndigheder og borgere/virksomheder - Besked om ny post på sms eller - Borgere og virksomheder får samlet al digital kommunikation med det offentlige ét sted Version

7 - Myndighederne kan integrere løsningen til eksisterende systemer, så afsendelsen af digital post sker automatisk og nemt - Borgere og virksomheder kan med ét klik tilmelde sig digital kommunikation med alle relevante myndigheder, der er på løsningen NemSMS: - Alle offentlige institutioner kan tilbyde påmindelser og informationer via sms - Et fælles register med mobilnumre, hvor borgere og virksomheder kan tilmelde sig - Myndighederne kan integrere løsningen til eksisterende systemer, så sms'er kan sendes automatisk og nemt - Borgere og virksomheder kan med ét klik tilmelde sig sms'er fra myndigheder, der er på løsningen BRK skal implementere løsningerne, dvs. sikre: - Integrationen mellem fagsystemer/esdh og dokumentboksen. - En kanal- og servicestrategi, der sikrer flest mulig borgere på dokumentboksen, jf. punkt 4.1 Digital service og selvbetjening. Borgernes adgang til egne sager Borgere og virksomheder skal fra 2012 kunne få indblik i deres egne sager og behandlingen af disse. Den fælleskommunale løsning til realisering af denne service forventes konkretiseret i forbindelse med edag4, som ikke er endelig tidsfastsat, men forventes at ligge i slutningen af NemLog-in med Digital Signatur Adgang til dokumentboksen, selvbetjeningsløsninger samt adgangen til egne sager kræver, at borgerne og virksomhederne anvender digital signatur, når de logger sig på løsningerne. Som en del af den nationale digitaliseringsstrategi er der gennemført et udbud af en ny og mere brugervenlig digital signatur, som skal anvendes i forbindelse med alle offentlige løsninger på nettet. BRK er forpligtet til at indføre den nye digitale signatur i sine løsninger. edag3 stiller krav om, at alle nationalt udbredte selvbetjeningsløsninger skal leve op til to målsætninger: - Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. - Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. En nationalt udbredt løsning er en løsning, der anvendes i flere end 20 kommuner, og som kommer fra samme leverandør. BRK har pt. 14 selvbetjeningsløsninger, som indgår i kategorien nationalt udbredte. Fælleskommunal dokumentationsmetode Uens dokumentationsniveau gør det for svært at gøre status på tværs af kommunerne og også for svært at finde frem til de steder i kommunerne, hvor de digitale succeser allerede har vist sig. Derfor er der behov for, at kommunerne anvender en mere standardiseret metode til at dokumentere, i hvilket omfang og hvordan vi kommunikerer med borgerne. For at kortlægge borgere og virksomheders brug af kommunernes selvbetjeningsløsninger er der behov for at etablere en fælleskommunal dokumentationsmetode, som indebærer, at kommunerne skal implementere borger.dk tællerscript, som Version

8 så henter oplysninger om anvendelse af løsningerne. Tællerscriptet forventes færdigudviklet og klar til implementering medio Implementering af de fællesoffentlige løsninger er et tværgående initiativ som konkretiseres i et koncernprojekt, der skal sikre, at e2012 kravene og målsætningerne opfyldes Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation Gode beslutninger træffes bedst på baggrund af dokumentation om de faktiske forhold. Korrekt dokumentation vel at mærke. Det vil sige dokumentation, som er pålidelig og relevant i forhold til de beslutninger, der skal træffes. Den nødvendige information for at dokumentere de faktiske forhold ligger gemt i de data, som opbevares i BRK s mange fagsystemer (it-systemer). BRK har i dag ikke et ledelsesinformationssystem (it-system), hvor der automatisk udtrækkes data fra fagsystemer, som efterfølgende behandles og præsenteres i veldefinerede nøgletal. Nøgletal, som i højere grad dokumenterer de faktiske forhold, og som i højere grad er aktuelle og relevante i forhold til de beslutninger, der skal træffes. Et forhold der gør, at det manuelt er nødvendigt at generere rapporter fra mange forskellige fagsystemer for at sammenstykke den information, der dokumenterer (i mange tilfælde mangelfuldt) beslutningsgrundlaget for at træffe en ledelsesmæssig beslutning. Implementering af et ledelsesinformationssystem er et tværgående initiativ som konkretiseres i et koncernprojekt. Der etableres en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som skal konkretisere og implementere projektet. 5. Styring af it-anvendelse og udvikling BRK vil gennemføre de prioriterede tværgående (koncernprojekter) og fagspecifikke digitaliseringsinitiativer professionelt og effektivt. Prioriteringen og opfølgning på digitaliseringsinitiativerne sker centralt i chefgruppens regi, samtidig med at implementeringen og udmøntningen forankres i det enkelte fagområde/stab. Den ledelsesmæssige forankring kan endvidere ske igennem de kommende lederaftaler Organisatoriske rammer for digitaliseringen Sammenhæng mellem regionskommunens mål og dens digitaliseringsbeslutninger sikres via organisering af den digitale ledelse dvs. BRK s styring af it-anvendelsen og udviklingen påhviler det enkelte leder/ledergruppe som beskrevet herunder i form af særlige roller og ansvar for at sikre realiseringen af digitaliseringsstrategien. Direktionen Direktionen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for udviklingen af den kommunale opgavevaretagelse. Med en stigende erkendelse af, at digitaliseringen er en strategisk ressource i løsningen af de kommunale opgaver, skal den øverste ledelse løbende formidle visioner samt træffe beslutninger og eksekvere handlinger i forhold hertil. Version

9 Digitaliseringsgruppen Med reference til chefgruppen nedsættes en digitaliseringsgruppe, som har det aktive ansvar for realisering af strategien og dermed en koordinerende opgave for den samlede digitalisering i BRK. Digitaliseringsgruppen sammensættes med ledelsesrepræsentanter fra fagområderne og de centrale stabe. Digitaliseringsgruppen vil være ansvarlig for realiseringen af projekterne inden for de beskrevne indsatsområder. Det konkrete projektansvar delegeres, men indsatserne ledes, prioriteres og koordineres gennem en fælles porteføljestyring af digitaliseringsgruppen. Opgaver og ansvar er nærmere beskrevet i forretningsorden for digitaliseringsgruppen. Chefer (område- og stabschefer samt virksomhedsledere) Alle chefer skal aktivt arbejde for, at digitaliseringsstrategiens indsatsområder realiseres, og dermed fremme en effektiv anvendelse af it indenfor eget ansvarsområde. Systemejer BRK udpeger en systemejer for alle it-løsninger som anskaffes. Systemejeren har ansvar for: - Bevillinger til udvikling og drift af systemet - At systemet er i overensstemmelse med lovgivningen - At systemet overholder informationssikkerhedspolitikken - At systemet anvendes hensigtsmæssigt og lever op til BRK s behov. - Organisering af uddannelse og support samt tildeling af brugeradgang Systemejeren varetager således en vigtig opgave i BRK s it-anvendelse. Opgaver og ansvar er nærmere beskrevet i funktionsbeskrivelsen for systemejere. It-afdelingen It-afdelingen har det centrale ansvar for den daglige drift og tekniske support af it-miljøet i den fortsatte udvikling og anvendelse af it i BRK. It-afdelingens konkrete serviceområder er fastlagt i samarbejde med systemejerne og digitaliseringsgruppen. It-afdelingen er rådgiver for BRK i forbindelse med udvikling og indkøb af it-løsninger. Itafdelingen er ekspert i forhold til de retningslinjer, BRK har fastlagt i relation til it. Disse retningslinjer skal sikre, at nyudvikling og nyindkøb understøtter regionskommunens fælles rammer for it-arkitektur. It-arkitekturudvalget For at sikre en sammenhæng mellem BRK s mange it-løsninger fastlægger it-arkitekturudvalget en overordnet arkitektur via en række arkitekturprincipper, som skal sikre, at it-arkitekturen kontinuerlig udvikler sig i en retning, der tilgodeser en åben arkitektur, hvor BRK s it-systemer kan udveksle informationer med borgere og andre offentlige myndigheder baseret på åbne standarder. It-arkitekturen skal medvirke til, at BRK s it-landskab er homogent og fleksibelt i forhold til BRK s visioner om digitalisering. Opgaver og ansvar for udvalget er nærmere beskrevet i forretningsorden for it-arkitekturudvalget. Informationssikkerhedsudvalg BRK ønsker at opretholde og løbende udbygge et informationssikkerhedsniveau, der opfylder de basale krav i DS484, Dansk Standard for informationssikkerhed. Informationssikkerhedsudvalget skal gennem overordnet styring sikre implementering af hensigtsmæssige løsninger for informationssikkerheden og et organisatorisk, tværgående og koordineret arbejde med informationssikkerheden i BRK. Opgaver og ansvar for udvalget er nærmere beskrevet i forretningsorden for informationssikkerhedsudvalget. Version

10 5.2. Finansiering og økonomisk styring af it Den økonomiske styring af udgifterne til it er et vigtigt element i såvel den daglige drift som i udviklingen af den fremtidige anvendelse af it i BRK. En finansieringsmodel skal sikre gennemsigtighed i forhold til, hvor de økonomiske ressourcer til it bliver anvendt og samtidig sikre incitament til og forbedre grundlaget for at realisere besparelserne ved investering i it. Der fastlægges derfor en model til økonomisk styring af it, som baseres på følgende principper: Synlighed og forudsigelighed. Det skal være synligt, hvad BRK har af udgifter på itområdet, og det skal være kendt og forudsigeligt, hvilke udgifter der afholdes centralt af fælles midler, og hvilke der afholdes decentralt. Administrerbart. Modellen skal være enkel, så den ikke medfører unødige administrationsopgaver. Adfærdsregulerende. Det skal sikres, at modellen giver de rette incitamenter. Systemejerne er budgetansvarlige for egne systemer, både hvad angår anskaffelse, vedligehold og tilkøb. Der søges etableret en fælles strategipulje, som administreres af chefgruppen. Puljen anvendes til gennemførelse af projekter til realisering af strategiens tværgående initiativer og efter kriterier, fastsat og godkendt af direktionen. På sigt er målet at kunne tilvejebringe sådanne effektiviseringsgevinster, at puljen er selvfinansierende. Med udgangspunkt i disse principper skal der budgetteknisk og opfølgningsmæssigt udvikles en model for finansiering og økonomisk styring af it It-arkitektur og informationssikkerhed It-arkitektur beskriver den grundlæggende organisering af et eller flere it-systemer, herunder principper for systemernes design og udvikling og for deres indbyrdes sammenhæng. Borgere og virksomheder skal frit kunne vælge indgang til offentlig service og information ved personligt fremmøde, over telefonen, via eller internettet. Samtidig arbejder BRK tæt sammen med andre offentlige myndigheder og udveksler information på mange forskellige niveauer og måder. Begge dele stiller store krav til den it-arkitektur, der anvendes, herunder at forskellige it-systemer kan tale sammen. Fleksibiliteten i såvel opgaveløsning som kommunikation forudsætter, at der skabes sammenhængende og helhedsorienterede it-løsninger, der både understøtter den fri informationsudveksling parterne imellem og åbenhed i kommunens forvaltning, eksempelvis ved borgernes adgang til postlister og sagsinformation mv. BRK s it-arkitektur skal kontinuerligt udvikle sig i en retning, der tilgodeser en åben arkitektur, hvor BRK s it-systemer kan udveksle informationer med borgere og andre offentlige myndigheder baseret på åbne standarder. Arkitekturen opbygges inden for rammerne af BRK s informationssikkerhedspolitik, der skal sikre forsvarlig omgang med data om borgere og virksomheder It-drift og support BRK vil fastholde og udbygge stordriftsfordelene ved en central drift og support af BRK s itløsninger. Drift og support af BRK s it-løsninger skal som udgangspunkt varetages af BRK s itafdeling, der vil indgå såkaldte SLA er (Service Level Agreements) med systemejerne om drift og support af BRK s it-systemer. Version

11 Allerede i dag bliver en stor del af kommunens it-systemer serviceret af eksterne serviceleverandører, og it-afdelingen vil i samarbejde med de systemansvarlige følge en aktiv og differentieret praksis for, hvilke systemer der skal serviceres internt i kommunen, og hvilke der skal outsources. Beslutningen om intern eller ekstern serviceleverandør vil ske ud fra en samlet vurdering af driftssikkerhed, performance, kompetence og økonomi. 6. Realisering af digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategien beskriver BRK s tværgående initiativer og danner rammerne for BRK s fagspecifikke initiativer. Sammenhængen mellem de tværgående og de fagspecifikke initiativer vil ofte være den, at de tværgående initiativer vil resultere i generelle værktøjer som f.eks. anvendelse af et ledelsesinformationssystem, fællesoffentlig dokumentboks og NemSMS, som de enkelte fagområder skal tage i anvendelse inden for hver deres område. I tilknytning til digitaliseringsstrategien er der udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af de tværgående digitaliseringsinitiativer. Ansvaret for gennemførelse af handlingsplanens initiativer er placeret i chefgruppen. For hvert enkelt initiativ er der angivet en foreløbig og overordnet tidsplan. Ansvaret for realisering af de fagspecifikke initiativer, jf. afsnit 4.2, som er identificeret i KL s digitaliseringsstrategi er placeret hos områdecheferne. 7. Referencer Digitaliseringsstrategien indeholder referencer til følgende dokumenter: National Digitaliseringsstrategi Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi (under udarbejdelse af KL) Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Forretningsorden for digitaliseringsgruppen Forretningsorden for informationssikkerhedsudvalget Forretningsorden for it-arkitekturudvalget Funktionsbeskrivelse for systemejer Finansieringsmodel Handlingsplan for realisering af digitaliseringsstrategiens tværgående initiativer IT i Praksis, digitaliseringsrapport udarbejdet af Rambøll Management og Dansk IT Version

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

e2012 Kommunerne har en plan

e2012 Kommunerne har en plan e2012 Kommunerne har en plan Astrid Marie Starck KL s Center for borgerbetjening og it-politik Microsofts Kommuneseminar 2009 22-10-2009 Effektivisering gennem digitalisering Har vi hørt den før? 500.000.000

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kommunernes e2012-projekt. Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583

Kommunernes e2012-projekt. Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583 Kommunernes e2012-projekt Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583 e2012 og hvad så? 1) Vente og lade tingene komme til os? 2) Mulighed? Borgmester

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Dokumentboks og NemSMS

Dokumentboks og NemSMS Dokumentboks og NemSMS IT-arkitekturkonferencen - 31. marts 2009, kl.13.00-14.00 v. Projektleder Anders Find, Økonomistyrelsen Tre vinkler på dokumentboks/nemsms 1. Introduktion hvad er Dokumentboks og

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere