Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Formål Vision Indsatsområder Digital service og selvbetjening...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Vision Indsatsområder Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet... 4 Kanalstrategi handler ikke kun om selvbetjening... 5 Kanal- og serviceniveau hænger sammen... 5 Kanal- og servicestrategien skal omfatte hele kommunen Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange Implementering af fællesoffentlige løsninger... 6 Dokumentboks og NemSMS... 6 Borgernes adgang til egne sager... 7 NemLog-in med Digital Signatur... 7 Fælleskommunal dokumentationsmetode Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation Styring af it-anvendelse og udvikling Organisatoriske rammer for digitaliseringen Finansiering og økonomisk styring af it It-arkitektur og informationssikkerhed It-drift og support Realisering af digitaliseringsstrategien Referencer Version

3 1. Indledning Den offentlige sektor i Danmark har betydelige ambitioner om at udnytte digitalisering til at skabe kvalitetsforbedringer og effektiviseringer på mange områder. Ambitionsniveauet er konkretiseret i: - Den nationale digitaliseringsstrategi via en række målsætninger og initiativer, der skal sikre bedre digital service til borgere og virksomheder. - Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , som er under udarbejdelse af KL. Som det fremgår af ovennævnte strategier, udvikles der nationale og fælleskommunale løsninger, som BRK vil være forpligtet til at implementere, mens det på andre områder er helt op til BRK selv at beslutte egne initiativer og ambitionsniveau herfor. Dette dokument beskriver BRK s digitaliseringsstrategi og de initiativer, BRK iværksætter de kommende år. 2. Formål Digitaliseringsstrategien har til formål at øge anvendelsen af digitale løsninger samt udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i BRK. Dette skal forbedre og effektivisere regionskommunens samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser. Borgere og virksomheder sætter i dag stadigt større krav til den offentlige forvaltning, hvor tilgængelighed til information døgnet rundt og stadig øget hastighed i sagsbehandlingen er klare forventninger. Ved siden af kundernes forventninger stilles der løbende fra statslig side krav om dokumentation af kvalitet og service, hvilket kræver en øget it-anvendelse i kommunerne. Digitaliseringsstrategien fastlægger en vision, der rækker 3-4 år frem, og fire konkrete indsatsområder, der skal realisere visionen. Digitaliseringsstrategien vil endvidere fastlægge de styringsmæssige rammer for udvikling og anvendelse af it i BRK. BRK s digitaliseringsstrategi skal ses i sammenhæng med den nationale digitaliseringsstrategi fra Økonomistyrelsen samt den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fra KL, som er under udarbejdelse. Digitaliseringsstrategien ledsages af en handlingsplan, der angiver konkrete initiativer og målsætninger for de fire indsatsområder. Handlingsplanen ajourføres årligt i forbindelse og overensstemmelse med budgetprocessen. 3. Vision BRK s vision afspejler en forpligtelse og vilje til at være en del af en fællesoffentlig digital udvikling, med et realistisk ambitionsniveau. BRK vil ikke vil være frontløber i den digitale udvikling, men arbejde aktivt og målrettet med at implementere de fællesoffentlige digitale løsninger samt implementere egne digitaliseringsinitiativer, der skaber værdi for borgere og virksomheder gennem øget tilgængelighed og effektiviseringer. BRK s vision: BRK markerer sig som en aktiv digital kommune, der vil anvende digitale løsninger både til at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen over for borgere og virksomheder og til at udvikle og effektivisere regionskommunens styring og organisation. Version

4 Pejlemærket for BRK s digitaliseringsindsats de kommende 3-4 år er den nationale digitaliseringsstrategis overordnede målsætning: I 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og BRK kunne foregå digitalt. 4. Indsatsområder Visionen skal realiseres gennem fire overordnede indsatsområder. Det vil således være inden for disse områder, BRK vil fokusere sin it-udvikling og -anvendelse i de kommende år. BRK vil med initiativer og projekter inden for følgende fire områder realisere digitaliseringsstrategiens vision: - Digital service og selvbetjening - Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange - Implementering af fællesoffentlige it-løsninger (f.eks. Dokumentboks, Nemlogin og NemSMS) - Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation. Fokus er på styring og udvikling. De konkrete initiativer og målsætninger beskrives i en handlingsplan for hvert indsatsområde, der ajourføres årligt i forbindelse med budgetprocessen Digital service og selvbetjening BRK vil tilbyde digital service og sagsbehandling, der giver borgere og virksomheder mulighed for døgnet rundt at gennemføre hele eller dele af en sagsbehandlingsproces. Borgere og virksomheder får adgang til selvbetjeningsløsninger via nationale løsninger som borger.dk, virk.dk og via BRK s egen hjemmeside brk.dk. Efterhånden er der en bred erkendelse hos offentlige myndigheder af, at borgerrettede digitaliseringsinitiativer skal tage udgangspunkt i en strategi for brugen af kommunikationskanaler for at sikre anvendelsen af selvbetjeningsløsninger og digitale services. Det kommer bl.a. til udtryk i, at stadig flere kommuner udarbejder kanalstrategier, og at udarbejdelsen af en kanalstrategi er blevet et krav i forhold til KL s e2012 initiativ. Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet Undersøgelser fra Københavns Kommune viser, at brugen af digitale servicekanaler (selvbetjeningsløsninger og informationssøgning via kommunens hjemmeside) er langt billigere end de analoge servicekanaler (telefonisk, personlig og skriftlige henvendelser). Der er således penge at spare, jo flere henvendelser der kan kanaliseres over på selvbetjening via internettet. Digitale serviceløsninger er samtidig vigtige for borgernes oplevede serviceniveau. Mange borgere har et klart ønske om at kunne betjene sig selv uafhængigt af tid og sted via internettet. De forventer, at kommunen stiller relevante services til rådighed 1. Kommunernes aktive tilskyndelse til, at borgere og virksomheder anvender selvbetjeningsløsninger, vil samtidig frigøre ressourcer, som enten kan bidrage til styrket servicering af de borgere og virksomheder, der ikke kan eller vil anvende selvbetjening, eller udmøntes som effektiviseringsgevinster.. 1 Kilde: IT i Praksis 2009, Digitaliseringsrapport udarbejdet af Rambøll Management i samarbejde med Dansk IT. Version

5 Kanalstrategi handler ikke kun om selvbetjening Kanalstrategien er et dynamisk redskab, der skal optimere interaktion med borgere og virksomheder gennem de tilgængelige kommunikationskanaler. Kommunikationskanalerne kan være: Personlig betjening, brev, , SMS, web-chat, selvbetjening mv. Kanalstrategien adresserer bl.a. følgende spørgsmål: - Hvilke kanaler er til rådighed for forskellige henvendelsesformål? - Hvilke kanaler ønskes anvendt i forhold til forskellige henvendelsesformål? - Hvordan får vi kunderne til at anvende kanalerne som ønsket af BRK? - Hvordan følger vi med i kanalanvendelsen? Og hvordan følger vi op? Et væsentligt element i kanalstrategien vil være at få borgerne til at anvende diverse selvbetjeningsmuligheder og at specificere, hvilke henvendelsestyper eller borgere man primært vil give personlig betjening. Kanal- og serviceniveau hænger sammen Servicestrategien specificerer de services og det serviceniveau, som kommunen ønsker at yde over for borgeren. Servicestrategien adresserer bl.a.: - Hvordan skal borgere og virksomheder opleve kommunen? - Hvilken tilgængelighed, åbningstid, ventetid og kvalitet skal leveres? - Skal serviceniveauet være det samme for alle borgere, områder, ydelser og kanaler? - Hvordan sikres leverance af det ønskede serviceniveau? Hvad skal der gøres for at opnå det? - Hvordan kan der måles på det leverede serviceniveau? Og hvordan følges der op og korrigeres i forhold til det målte? Kanal- og servicestrategien skal omfatte hele kommunen Kanal- og servicestrategien er et væsentligt udgangspunkt for levering af god borgerservice. Borgerservice leveres af alle de enheder, der er i direkte kontakt med borgerne. Derfor er der gode argumenter for at udvikle og implementere en kanal- og servicestrategi fælles for hele BRK, der adresserer alle borger- og virksomhedshenvendelser, uanset hvilken kommunal enhed de er rettet imod. Med baggrund i ovenstående er udarbejdelse af en fælles kommunal kanal- og servicestrategi et initiativ der igangsættes på tværs af BRK, og som konkretiseres i et koncernprojekt. Der etableres en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som skal konkretisere og implementere projektet Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange Digitaliseringen skal anvendes bredt i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i BRK. Dette skal forbedre og effektivisere kommunens samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser. Digitaliseringen skal også være et naturligt element i det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, i skolernes undervisning, i ældresektorens pleje- og omsorgsarbejde osv. Effektiviseringen kan f.eks. fremkomme via: - Forenkling og standardisering af arbejdsgange med udgangspunkt i KL s arbejdsgangsbank - Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange - Digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den interne kommunikation mellem parterne i sagsbehandlingen og offentlige myndigheder Version

6 - Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgaveløsning og på tværs i organisationen (vidensdeling) - Anvendelse af it- og velfærdsteknologi i den service, der leveres til borgere og virksomheder, hvor kommunerne kan søge om støtte til projekter med ny teknologi via den såkaldte ABTfond, hvor regeringen har afsat 3 mia. kroner. Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange er en løbende proces, hvor de initiativer, der igangsættes inden for hvert fagområde, kan variere. De fem fagområder i BRK og de centrale stabe udarbejder hver en handlingsplan, der beskriver de konkrete initiativer, der er/bliver igangsat, og de digitaliseringsgevinster, der er/forventes opnået. Handlingsplanen ajourføres årligt i forbindelse med budgetprocessen. I arbejdet med omlægning og effektiviseringer af arbejdsgange kan værktøjer som eksempelvis lean tænkes målrettet ind, da man netop her kan medtænke effektiviseringselementet. Initiativerne, der igangsættes inden for hvert fagområde skal tage udgangspunkt i de indsatsområder, der identificeres i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som er under udarbejdelse i KL. KL udvikler fælles kommunale strategier inden for følgende fem fagområder: Beskæftigelse Borgerservice Børn og Skole Social og Sundhed Teknik og Miljø Indsatsområderne forventes identificeret og beskrevet i løbet af sommeren 2010, og den fælles kommunale strategi forventes endelig godkendt i KL s bestyrelse i efteråret Implementering af fællesoffentlige løsninger Hovedmålsætning i den nationale digitaliseringsstrategi er, at al skriftlig kommunikation mellem det offentlige og borgerne/virksomhederne skal kunne foregå digitalt i For at nå dette mål er der pt. udviklet et antal fællesoffentlige løsninger, som er beskrevet herunder, som BRK skal implementere i løbet af de kommende 3-4 år. Dokumentboks og NemSMS Fremover er det muligt at sende post sikkert og digitalt mellem myndighederne og borgere/virksomheder. Borgere og virksomheder vil også nemt og effektivt kunne få sms'er fra det offentlige. Dokumentboks og NemSMS-løsningen giver en samlet platform, hvorfra myndighederne kan kommunikere digitalt med danske borgere og virksomheder. Med NemSMS kan borgere og virksomheder modtage sms'er fra det offentlige om møder og aftaler fx på sygehuset eller i kommunen, og de kan også vælge at blive varslet via NemSMS fx om ny post. Sikker digital post: - Digital post mellem myndigheder og borgere/virksomheder - Besked om ny post på sms eller - Borgere og virksomheder får samlet al digital kommunikation med det offentlige ét sted Version

7 - Myndighederne kan integrere løsningen til eksisterende systemer, så afsendelsen af digital post sker automatisk og nemt - Borgere og virksomheder kan med ét klik tilmelde sig digital kommunikation med alle relevante myndigheder, der er på løsningen NemSMS: - Alle offentlige institutioner kan tilbyde påmindelser og informationer via sms - Et fælles register med mobilnumre, hvor borgere og virksomheder kan tilmelde sig - Myndighederne kan integrere løsningen til eksisterende systemer, så sms'er kan sendes automatisk og nemt - Borgere og virksomheder kan med ét klik tilmelde sig sms'er fra myndigheder, der er på løsningen BRK skal implementere løsningerne, dvs. sikre: - Integrationen mellem fagsystemer/esdh og dokumentboksen. - En kanal- og servicestrategi, der sikrer flest mulig borgere på dokumentboksen, jf. punkt 4.1 Digital service og selvbetjening. Borgernes adgang til egne sager Borgere og virksomheder skal fra 2012 kunne få indblik i deres egne sager og behandlingen af disse. Den fælleskommunale løsning til realisering af denne service forventes konkretiseret i forbindelse med edag4, som ikke er endelig tidsfastsat, men forventes at ligge i slutningen af NemLog-in med Digital Signatur Adgang til dokumentboksen, selvbetjeningsløsninger samt adgangen til egne sager kræver, at borgerne og virksomhederne anvender digital signatur, når de logger sig på løsningerne. Som en del af den nationale digitaliseringsstrategi er der gennemført et udbud af en ny og mere brugervenlig digital signatur, som skal anvendes i forbindelse med alle offentlige løsninger på nettet. BRK er forpligtet til at indføre den nye digitale signatur i sine løsninger. edag3 stiller krav om, at alle nationalt udbredte selvbetjeningsløsninger skal leve op til to målsætninger: - Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. - Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. En nationalt udbredt løsning er en løsning, der anvendes i flere end 20 kommuner, og som kommer fra samme leverandør. BRK har pt. 14 selvbetjeningsløsninger, som indgår i kategorien nationalt udbredte. Fælleskommunal dokumentationsmetode Uens dokumentationsniveau gør det for svært at gøre status på tværs af kommunerne og også for svært at finde frem til de steder i kommunerne, hvor de digitale succeser allerede har vist sig. Derfor er der behov for, at kommunerne anvender en mere standardiseret metode til at dokumentere, i hvilket omfang og hvordan vi kommunikerer med borgerne. For at kortlægge borgere og virksomheders brug af kommunernes selvbetjeningsløsninger er der behov for at etablere en fælleskommunal dokumentationsmetode, som indebærer, at kommunerne skal implementere borger.dk tællerscript, som Version

8 så henter oplysninger om anvendelse af løsningerne. Tællerscriptet forventes færdigudviklet og klar til implementering medio Implementering af de fællesoffentlige løsninger er et tværgående initiativ som konkretiseres i et koncernprojekt, der skal sikre, at e2012 kravene og målsætningerne opfyldes Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation Gode beslutninger træffes bedst på baggrund af dokumentation om de faktiske forhold. Korrekt dokumentation vel at mærke. Det vil sige dokumentation, som er pålidelig og relevant i forhold til de beslutninger, der skal træffes. Den nødvendige information for at dokumentere de faktiske forhold ligger gemt i de data, som opbevares i BRK s mange fagsystemer (it-systemer). BRK har i dag ikke et ledelsesinformationssystem (it-system), hvor der automatisk udtrækkes data fra fagsystemer, som efterfølgende behandles og præsenteres i veldefinerede nøgletal. Nøgletal, som i højere grad dokumenterer de faktiske forhold, og som i højere grad er aktuelle og relevante i forhold til de beslutninger, der skal træffes. Et forhold der gør, at det manuelt er nødvendigt at generere rapporter fra mange forskellige fagsystemer for at sammenstykke den information, der dokumenterer (i mange tilfælde mangelfuldt) beslutningsgrundlaget for at træffe en ledelsesmæssig beslutning. Implementering af et ledelsesinformationssystem er et tværgående initiativ som konkretiseres i et koncernprojekt. Der etableres en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som skal konkretisere og implementere projektet. 5. Styring af it-anvendelse og udvikling BRK vil gennemføre de prioriterede tværgående (koncernprojekter) og fagspecifikke digitaliseringsinitiativer professionelt og effektivt. Prioriteringen og opfølgning på digitaliseringsinitiativerne sker centralt i chefgruppens regi, samtidig med at implementeringen og udmøntningen forankres i det enkelte fagområde/stab. Den ledelsesmæssige forankring kan endvidere ske igennem de kommende lederaftaler Organisatoriske rammer for digitaliseringen Sammenhæng mellem regionskommunens mål og dens digitaliseringsbeslutninger sikres via organisering af den digitale ledelse dvs. BRK s styring af it-anvendelsen og udviklingen påhviler det enkelte leder/ledergruppe som beskrevet herunder i form af særlige roller og ansvar for at sikre realiseringen af digitaliseringsstrategien. Direktionen Direktionen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for udviklingen af den kommunale opgavevaretagelse. Med en stigende erkendelse af, at digitaliseringen er en strategisk ressource i løsningen af de kommunale opgaver, skal den øverste ledelse løbende formidle visioner samt træffe beslutninger og eksekvere handlinger i forhold hertil. Version

9 Digitaliseringsgruppen Med reference til chefgruppen nedsættes en digitaliseringsgruppe, som har det aktive ansvar for realisering af strategien og dermed en koordinerende opgave for den samlede digitalisering i BRK. Digitaliseringsgruppen sammensættes med ledelsesrepræsentanter fra fagområderne og de centrale stabe. Digitaliseringsgruppen vil være ansvarlig for realiseringen af projekterne inden for de beskrevne indsatsområder. Det konkrete projektansvar delegeres, men indsatserne ledes, prioriteres og koordineres gennem en fælles porteføljestyring af digitaliseringsgruppen. Opgaver og ansvar er nærmere beskrevet i forretningsorden for digitaliseringsgruppen. Chefer (område- og stabschefer samt virksomhedsledere) Alle chefer skal aktivt arbejde for, at digitaliseringsstrategiens indsatsområder realiseres, og dermed fremme en effektiv anvendelse af it indenfor eget ansvarsområde. Systemejer BRK udpeger en systemejer for alle it-løsninger som anskaffes. Systemejeren har ansvar for: - Bevillinger til udvikling og drift af systemet - At systemet er i overensstemmelse med lovgivningen - At systemet overholder informationssikkerhedspolitikken - At systemet anvendes hensigtsmæssigt og lever op til BRK s behov. - Organisering af uddannelse og support samt tildeling af brugeradgang Systemejeren varetager således en vigtig opgave i BRK s it-anvendelse. Opgaver og ansvar er nærmere beskrevet i funktionsbeskrivelsen for systemejere. It-afdelingen It-afdelingen har det centrale ansvar for den daglige drift og tekniske support af it-miljøet i den fortsatte udvikling og anvendelse af it i BRK. It-afdelingens konkrete serviceområder er fastlagt i samarbejde med systemejerne og digitaliseringsgruppen. It-afdelingen er rådgiver for BRK i forbindelse med udvikling og indkøb af it-løsninger. Itafdelingen er ekspert i forhold til de retningslinjer, BRK har fastlagt i relation til it. Disse retningslinjer skal sikre, at nyudvikling og nyindkøb understøtter regionskommunens fælles rammer for it-arkitektur. It-arkitekturudvalget For at sikre en sammenhæng mellem BRK s mange it-løsninger fastlægger it-arkitekturudvalget en overordnet arkitektur via en række arkitekturprincipper, som skal sikre, at it-arkitekturen kontinuerlig udvikler sig i en retning, der tilgodeser en åben arkitektur, hvor BRK s it-systemer kan udveksle informationer med borgere og andre offentlige myndigheder baseret på åbne standarder. It-arkitekturen skal medvirke til, at BRK s it-landskab er homogent og fleksibelt i forhold til BRK s visioner om digitalisering. Opgaver og ansvar for udvalget er nærmere beskrevet i forretningsorden for it-arkitekturudvalget. Informationssikkerhedsudvalg BRK ønsker at opretholde og løbende udbygge et informationssikkerhedsniveau, der opfylder de basale krav i DS484, Dansk Standard for informationssikkerhed. Informationssikkerhedsudvalget skal gennem overordnet styring sikre implementering af hensigtsmæssige løsninger for informationssikkerheden og et organisatorisk, tværgående og koordineret arbejde med informationssikkerheden i BRK. Opgaver og ansvar for udvalget er nærmere beskrevet i forretningsorden for informationssikkerhedsudvalget. Version

10 5.2. Finansiering og økonomisk styring af it Den økonomiske styring af udgifterne til it er et vigtigt element i såvel den daglige drift som i udviklingen af den fremtidige anvendelse af it i BRK. En finansieringsmodel skal sikre gennemsigtighed i forhold til, hvor de økonomiske ressourcer til it bliver anvendt og samtidig sikre incitament til og forbedre grundlaget for at realisere besparelserne ved investering i it. Der fastlægges derfor en model til økonomisk styring af it, som baseres på følgende principper: Synlighed og forudsigelighed. Det skal være synligt, hvad BRK har af udgifter på itområdet, og det skal være kendt og forudsigeligt, hvilke udgifter der afholdes centralt af fælles midler, og hvilke der afholdes decentralt. Administrerbart. Modellen skal være enkel, så den ikke medfører unødige administrationsopgaver. Adfærdsregulerende. Det skal sikres, at modellen giver de rette incitamenter. Systemejerne er budgetansvarlige for egne systemer, både hvad angår anskaffelse, vedligehold og tilkøb. Der søges etableret en fælles strategipulje, som administreres af chefgruppen. Puljen anvendes til gennemførelse af projekter til realisering af strategiens tværgående initiativer og efter kriterier, fastsat og godkendt af direktionen. På sigt er målet at kunne tilvejebringe sådanne effektiviseringsgevinster, at puljen er selvfinansierende. Med udgangspunkt i disse principper skal der budgetteknisk og opfølgningsmæssigt udvikles en model for finansiering og økonomisk styring af it It-arkitektur og informationssikkerhed It-arkitektur beskriver den grundlæggende organisering af et eller flere it-systemer, herunder principper for systemernes design og udvikling og for deres indbyrdes sammenhæng. Borgere og virksomheder skal frit kunne vælge indgang til offentlig service og information ved personligt fremmøde, over telefonen, via eller internettet. Samtidig arbejder BRK tæt sammen med andre offentlige myndigheder og udveksler information på mange forskellige niveauer og måder. Begge dele stiller store krav til den it-arkitektur, der anvendes, herunder at forskellige it-systemer kan tale sammen. Fleksibiliteten i såvel opgaveløsning som kommunikation forudsætter, at der skabes sammenhængende og helhedsorienterede it-løsninger, der både understøtter den fri informationsudveksling parterne imellem og åbenhed i kommunens forvaltning, eksempelvis ved borgernes adgang til postlister og sagsinformation mv. BRK s it-arkitektur skal kontinuerligt udvikle sig i en retning, der tilgodeser en åben arkitektur, hvor BRK s it-systemer kan udveksle informationer med borgere og andre offentlige myndigheder baseret på åbne standarder. Arkitekturen opbygges inden for rammerne af BRK s informationssikkerhedspolitik, der skal sikre forsvarlig omgang med data om borgere og virksomheder It-drift og support BRK vil fastholde og udbygge stordriftsfordelene ved en central drift og support af BRK s itløsninger. Drift og support af BRK s it-løsninger skal som udgangspunkt varetages af BRK s itafdeling, der vil indgå såkaldte SLA er (Service Level Agreements) med systemejerne om drift og support af BRK s it-systemer. Version

11 Allerede i dag bliver en stor del af kommunens it-systemer serviceret af eksterne serviceleverandører, og it-afdelingen vil i samarbejde med de systemansvarlige følge en aktiv og differentieret praksis for, hvilke systemer der skal serviceres internt i kommunen, og hvilke der skal outsources. Beslutningen om intern eller ekstern serviceleverandør vil ske ud fra en samlet vurdering af driftssikkerhed, performance, kompetence og økonomi. 6. Realisering af digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategien beskriver BRK s tværgående initiativer og danner rammerne for BRK s fagspecifikke initiativer. Sammenhængen mellem de tværgående og de fagspecifikke initiativer vil ofte være den, at de tværgående initiativer vil resultere i generelle værktøjer som f.eks. anvendelse af et ledelsesinformationssystem, fællesoffentlig dokumentboks og NemSMS, som de enkelte fagområder skal tage i anvendelse inden for hver deres område. I tilknytning til digitaliseringsstrategien er der udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af de tværgående digitaliseringsinitiativer. Ansvaret for gennemførelse af handlingsplanens initiativer er placeret i chefgruppen. For hvert enkelt initiativ er der angivet en foreløbig og overordnet tidsplan. Ansvaret for realisering af de fagspecifikke initiativer, jf. afsnit 4.2, som er identificeret i KL s digitaliseringsstrategi er placeret hos områdecheferne. 7. Referencer Digitaliseringsstrategien indeholder referencer til følgende dokumenter: National Digitaliseringsstrategi Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi (under udarbejdelse af KL) Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Forretningsorden for digitaliseringsgruppen Forretningsorden for informationssikkerhedsudvalget Forretningsorden for it-arkitekturudvalget Funktionsbeskrivelse for systemejer Finansieringsmodel Handlingsplan for realisering af digitaliseringsstrategiens tværgående initiativer IT i Praksis, digitaliseringsrapport udarbejdet af Rambøll Management og Dansk IT Version

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere