Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere: Børge Dahl (formand), Thomas Rørdam (næstformand) og Niels Waage (næstformand og retsformand), jf. arbejdsretslovens 8, stk. 1 og 2. Indledning Landbrugsrådgivning Syd I/S er stiftet af Sønderjysk Familielandbrug, Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug og Fyns Familielandbrug. Det blev den 26. april 2007 meddelt HK, at interessentskabet ikke ønskede at indtræde i en overenskomst mellem HK og Fyns Familielandbrug. Sagen drejer sig om, hvorvidt denne underretning i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelseslovens 4a medførte, at interessentskabet ikke forpligtes af overenskomsten, eller om der foreligger omstændigheder, der bevirker, at dette ikke er tilfældet. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede, Landbrugsrådgivning Syd I/S, skal anerkende at være forpligtet af gældende overenskomst mellem Fyns Familielandbrug og HK Midt for alle medarbejdere ansat på Fyns Familielandbrugs kontorer inden for overenskomstens område.

2 Indklagede tilpligtes for alle medarbejdere omfattet af overenskomsten at foretage efterbetaling i henhold til gældende overenskomst for perioden fra den 1. april 2008 med tillæg af procesrenter fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Indklagede, Landbrugsrådgivning Syd I/S, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Retsgrundlaget Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter hvorved direktiv 77/187 af 14. februar 1977 og ændringsdirektiv 98/50 af 29. juni 1998 er sammenskrevet indeholder i kapitel 1 om anvendelsesområde og definitioner sålydende bestemmelse i artikel 1, stk. 1, litra a: Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift til en anden indehaver som følge af overdragelse eller fusion. Direktivet er gennemført ved lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), der bl.a. indeholder følgende bestemmelser: 1. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab finder anvendelse. 2. Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til: 4a. En erhverver skal inden 5 uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at de ansatte eller en del af de ansatte på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst, dog tidligst 3 uger efter overtagelsen, underrette det pågældende fagforbund, såfremt denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten.

3 - 3 Sagen Fyns Familielandbrug er en sammenslutning af alle kredsforeninger af familielandbrug på Fyn. Af sammenslutningens vedtægter fremgår, at dens formål er at koordinere og planlægge de faglige opgaver og formidle et oplysningsarbejde inden for det erhvervspolitiske, faglige, økonomiske, sociale og kulturelle område. Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug er lignende sammenslutninger. Fyns Familielandbrug og HK Odense indgik i 2005 en overenskomst, hvis 13 er sålydende: Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. april 2005 og er gældende indtil den af en parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april Der er mellem parterne enighed om, at Fyns Familielandbrug, Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug indtil 1. januar 2006 virkede som fire selvstændige foreninger, der hver især drev virksomhed med egne ansatte. De fire sammenslutninger etablerede med virkning fra 1. januar 2006 et samarbejde under navnet Landbrugsrådgivning Syd. Vedr. dette samarbejde er der fremlagt en forretningsorden med følgende indledning: Forretningsorden For Landbrugsrådgivning Syd Økonomi og Rådgivningsudvalg Ribe Vejle Fyn Sønderjylland Forretningsordenen indeholder bl.a. følgende:

4 Økonomiudvalget, i det følgende benævnt udvalget, har til formål at fremme den økonomiske rådgivning og regnskabsudarbejdelse, samt inspirere de ansatte indenfor økonomiområdet til at udføre deres arbejde. Udvalget varetager endvidere de overordnede opgaver vedrørende hele den fælles rådgivning i Landbrugsrådgivning Syd. Det betyder at udvalget også er den øverste myndighed i forhold til disse opgaver, og hvortil de øvrige udvalg refererer. 2. Alle medlemmer af Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug, Fyns Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug/ DSH kan få rådgivning fra Økonomiafdelingen. Også kunder der ikke er medlemmer kan benytte rådgivningen på vilkår som udvalget efter godkendelse hos de tilsluttede regioner bestemmer. 3. Udvalget består af 12 medlemmer Ribe Amts Familielandbrug.3 medlemmer Vejle Amts Familielandbrug...3 medlemmer Sønderjysk Familielandbrug/ DSH..3 medlemmer Fyns Familielandbrug..3 medlemmer Udvalgsmedlemmerne fra de fire regioner vælges efter egne vedtægter. Formandsposten i de første 3 år regnet fra den besættes af DSH. Det understreges i nærværende samarbejdsaftale at det vil være et mål at få andre familielandbrugsregioner med i samarbejdet. 7. Hvert år senest den 15. september, fastlægges en fordelingsnøgle ud fra antal landbrugsregnskaber opgjort pr. 1.7 til Dansk Landbrugsrådgivning. Denne fordelingsnøgle bruges til fordeling af overskud / underskud i det samlede udvalgs regnskab. Herudover bruges fordelingsnøglen til fordeling af udgifter eller indtægter til aktiviteter der ikke falder ind under fællesomkostninger. Fællesomkostninger i de enkelte regioner beregnes som de samlede udgifter til administration, bygningernes vedligeholdelse eller husleje, og kontorets drift med alt hvad dertil hører, efter fradrag for de faglige afdelingers andel af fællesomkostninger. Ligeledes fragår den andel af fællesomkostningerne som afdelinger der ikke indgår i fællesskabet skal betale. Der fastsættes hvert år senest den 15. september en sats for andel af fællesomkostningerne som de faglige afdelinger skal betale som deres andel af fællesomkostningerne i de enkelte regioner. 9. Regnskab og budget opgøres efter de principper der anbefales af den eksterne revisor som sekretariatet for økonomiudvalget bruger. Efter aflæggelse af regnskabet fordeles overskud eller underskud til de fire regioner, i forhold til fordelingsnøglen i 7.

5 Den overordnede administrative, personalemæssige og faglige ledelse foregår med udgangspunkt fra det center hvor lederen af Landbrugsrådgivning Syd er placeret. Den praktiske udførelse af ansættelse og afskedigelse sker også fra dette center. Der udpeges dog lokale kontorledere på de øvrige kontorer. Deres opgave er at forestå den daglige drift af kontoret, med reference til lederen af Landbrugsrådgivning Syd. 11. Medarbejderne er fysisk placeret der hvor de ved starten af samarbejdet (den 1. januar, 2006) sidder, i henhold til allerede indgåede ansættelsesaftaler. Medarbejderne er omfattet af de husregler der gælder på de enkelte centre pr. 1. januar, Det tilstræbes dog, efter gensidig aftale med medarbejderne, at gøre disse husregler mere ensartede. 12. Udvalget har indstillende myndighed overfor de fire regioners bestyrelser i spørgsmål om satser for rådgivningsydelser. Lederen af Landbrugsrådgivning Syd ansætter det nødvendige personale, og forestår ansættelse og afskedigelse af personalet efter samråd med udvalget, de fire regioners bestyrelser, og de fire kontorledere. 16. De fire regionsbestyrelser kan hver især tage beslutning om udtræden af samarbejdet til en 1. januar, med 12 måneders varsel. Det fremgår af sagen, at Mogens W. Birch i juni 2006 var centerleder i Landbrugsrådgivning Syd. I en Medarbejderinformation, udsendt af Mogens W. Birch omkring 1. juli 2006, hedder det bl.a.: Bestyrelserne i Landbrugsrådgivning Syd har torsdag den 29. juni [2006] holdt et strategimøde i Odense med deltagelse af 2 organisationskonsulenter fra Dansk Landbrug. Formålet med mødet var at samle op på den nuværende samarbejdsmodel, og komme med forslag til hvorledes samarbejdet kan udvikles og gøres mere forpligtende. Man var på mødet enige om at beslutningen om at lave fælles rådgivning i Landbrugsrådgivning Syd er en rigtig beslutning. Bestyrelserne diskuterede forskellige samarbejdsmodeller herunder

6 - 6 At danne en forening i hele regionen. At lave et A/S med delt ejerskab med medarbejderne. At lave et I/S med de nuværende foreninger som ejere. Efter lang og grundig debat var alle enige om at det man skulle satse på var at lave et I/S med de nuværende 4 foreninger som ejere. Man var også enige om at rådgivningen skal foregå fra de nuværende 6 centre. Arbejdet går nu i gang og på det næste møde i LRS den 21. august vil vi lave en drejebog over hvorledes forløbet kan være. Med hensyn til tidsplan vil man satse på at rådgivningsselskabet starter op med virkning fra hvis det kan nås, men der var også forståelse for at udskyde fristen hvis det bliver nødvendigt. Bestyrelserne lagde stor vægt på at medarbejderne i hele forløbet skal holdes underrettet og inddrages i det videre praktiske arbejde med at få tingene bragt på plads. Når referatet fra mødet er færdigt vil det således være tilgængeligt for alle medarbejdere. I et fremlagt referat udarbejdet på Landbrugsrådgivning Syds papir fra et bestyrelsesmøde den 14. september 2006, der er forsynet med en håndskrevet påtegning Fyns bestyrelse hedder det bl.a.: Pkt. 2. Orientering fra bestyrelsesmøde i LRS. Herunder samarbejde i LRS og orientering om evt. dannelse af I/S LRS. Om eftermiddagen d. 21/8 var der 2 personer fra Dansk Landbrug, der havde et oplæg til oprettelse af I/S LRS. At der dannes et I/S skyldes, at man herved undgår skat, når overskud underskud flyttes mellem foreningerne/rådgivningscentrene. I den sidste ende er det for at opnå fælles bundlinie. I/S kan først etableres pr. 1/1-08da en sådan beslutning først skal forbi foreningernes generalforsamling. Derudover har Fyn en overenskomst med HK, hvilket de andre amter ikke harvi har 4 forskellige måder at have ansatte på. dette bliver der arbejdet på i gruppen som tager sig af personalehåndbogen, hvilket vil tage lang tid.

7 - 7 Ved brev af 9. november 2006 fik medarbejderne på kontorerne i Varde og Bramming sålydende orientering af Mogens W. Birch: Efter gensidig aftale mellem [formand for bestyrelsen i Ribe Amts Familielandbrug] Henrik Bertelsen og [kontorleder] Bent Jepsen blev det på et møde i Bramming torsdag den 9. november, hvor også Mogens W. Birch deltog, besluttet at Bent Jepsen fratræder sin stilling. Bent fratræder stillingen på grund af de strukturelle tilpasninger som Ribe Amts Familielandbrug er i gang med. Han gør nogen ting færdige men er ellers fritstillet, og skal således ikke længere stille sin arbejdskraft til rådighed. Der er selvfølgelig nogen opgaver der skal løses fremover hvilket jeg er sikker på vi i fællesskab finder ud af. Jeg er på kontoret i Varde fredag den 10. november om formiddagen, og i Bramming på mandag den 13. november ligeledes om formiddagen. I et Nytårsbrev 2006 udsendt ved årsskiftet gav Mogens W. Birch bl.a. følgende orientering til medarbejderne under Landbrugsrådgivning Syd: En af de ting vi nu arbejder på er personalehåndbogen. Et udvalg bestående af repræsentanter fra de fire regioner har holdt møder og vi er nu så vidt at jeg håber vi efter næste møde her i vinter kan præsentere et færdigt udkast for medarbejdere og bestyrelsen. Jeg er helt med på at ikke alle kan få deres ønsker opfyldt, men jeg håber vi ved fælles indsats kan skabe forståelse for, at det er nødvendigt med et fælles regelsæt som både bestyrelse og medarbejdere kan acceptere. År 2007 bliver også det år hvor vi skal have lavet I/S kontrakt blandt de 4 regioner om samarbejdet, vi skal have lavet en færdig organisationsplan, og i det hele taget fortsætte den gode dialog som jeg synes vi er i gang med i udvikling af vores fælles arbejdsplads. Det er derfor også glædeligt at bestyrelsen på sit seneste møde besluttede at der skal være en medarbejderrepræsentant som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, således at medarbejderne er sikret indflydelse der hvor de overordnede beslutninger træffes. I et referat fra møde i Landbrugsrådgivning Syds ledergruppe den 5. februar 2007 er det bl.a. anført:

8 - 8 Der arbejdes fortsat med personalehåndbog, I/S kontrakt og andre ting i forbindelse med det fælles arbejde i lrs. Der skal fremover ansættes elever i alle foreninger, også selv om der ikke er budgetteret med dette. Omkostningerne er relativt små ved en elev. Personalehåndbogen pr. 29. marts 2007 for Landbrugsrådgivning Syd indledes sådan: Denne personalehåndbog udleveres til alle medarbejdere i Landbrugsrådgivning Syd, og skal betragtes som en integreret del af den ansættelseskontrakt som er lavet for hver enkelt. Personalehåndbogen beskriver også hvorledes Landbrugsrådgivning Syd I/S styres og drives i samarbejde med medarbejderne. Det er endvidere vores intention at medarbejderne får kendskab til de værdier og den målsætning der gælder for virksomheden. Det fremgår også hvilken omgangsform og kollega adfærd vi forventer at hver medarbejder bidrager til at vedligeholde. Uanset hvad der står i denne personalehåndbog gælder reglerne i funktionærloven og øvrige love og bekendtgørelser der er udarbejdet for arbejdsmarkedet. Erik O. Petersen Formand for Landbrugsrådgivning Syd Mogens W. Birch Direktør I personalehåndbogen hedder det endvidere bl.a.: Der henvises i øvrigt til den udarbejdede samarbejdsaftale der danner grundlag for dannelsen af LRS I/S samt til de enkelte foreningers egne vedtægter som er en integreret del af denne personalehåndbog. Ved udateret interessentskabskontrakt for Landbrugsrådgivning Syd I/S blev bl.a. følgende bestemt: 1. Interessenter og startdato Interessentskabet er dannet af

9 - 9 Ribe Amts Familielandbrug Vejle Amts Familielandbrug Fyns Familielandbrug Sønderjysk Familielandbrug, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster. Interessentskabet træder i kraft med virkning fra Navn og hjemsted Interessentskabets navn er Landbrugsrådgivning Syd I/S. Selskabet har hjemsted hos Landbrugsrådgivning Syd, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster. Rådgivningen tager udgangspunkt fra de nuværende rådgivningskontorer i Bramming Varde Vejle Odense Svendborg og Løgumkloster. 3. Formål Det er selskabets formål at tilbyde regnskab og rådgivning til landmænd og andre private erhvervsdrivende 4. Bestyrelsen. Rådgivningsselskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Ribe Amts Familielandbrug Vejle Amts Familielandbrug Fyns Familielandbrug Sønderjysk Familielandbrug Medarbejdervalgt 2 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem 6. Daglig ledelse. Den daglige ledelse af rådgivningsselskabet varetages af direktøren. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Som rådgivende organ for direktøren er nedsat en ledergruppe bestående af chefkonsulenter, ledende økonomikonsulenter samt en medarbejderrepræsentant. 8. Kapitalindskud. Med virkning fra den 1. januar 2008 etableres en åbningsbalance som udarbejdes af selskabets valgte revisor.

10 - 10 Åbningsbalancen etableres på en sådan måde at: Bestående inventar overtages af rådgivningsselskabet. Udestående fordringer og hensættelser vurderes. Medarbejderne overgår til ansættelse i rådgivningsselskabet jævnfør funktionærloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Interessenterne indbetaler kontant pr. 1. januar 2008 et beløb svarende til kr pr. regnskabsførende kunde således (opgjort pr ). Sønderjysk Familielandbrug 809 Ribe Amts Familielandbrug 394 Vejle Amts Familielandbrug 251 Fyns Familielandbrug 355. Ejerandelen i Landbrugsrådgivning Syd I/S fordeler sig tilsvarende i henhold til ovenstående med Sønderjysk Familielandbrug 45 % - Ribe Amts Familielandbrug 21 % - Vejle Amts Familielandbrug 14 % - Fyns Familielandbrug 20 %. 9. Hæftelse. Interessenterne hæfter udadtil solidarisk for rådgivningsselskabets gæld. Den indbyrdes hæftelse mellem interessenterne er i forhold til ejerandel i.h.t. 8 Det enkelte medlem hæfter ikke for rådgivningsselskabet gæld. 13. Udtræden. En interessent kan ikke overdrage hverken hele eller dele af ejerandele til andre. Hvis en interessent ønsker at udtræde af selskabet, kan det kun ske ved udgangen af et regnskabsår og efter 6 måneders forudgående varsel. Ved udtræden skal indskuddet og formueandel med fradrag af 25 % tilbagebetales til den udtrædende part i forhold til ejerandelen som beskrevet i 8. På samme måde vil en evt. negativ formueandel skulle indbetales. Ved udtræden bortfalder endvidere rådgivningsselskabets forpligtelse til at opretholde evt. lejemål i den udtrædende interessent ejendom. Den udtrædende interessent har ret og pligt til at købe det udstyr og inventar der naturligt hører til det pågældende kontor. Vurdering finder sted på samme måde som ved indtræden. De tilbageværende interessenter vælger om de ønsker at fortsætte selskabet eller de ønsker at det opløses. Såfremt rådgivningsselskabet opløses afvikles det på bedst mulig måde, og det fremkomne over eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres ejerandel.

11 - 11 Den 26. april 2007 skrev Mogens W. Birch således til HK Odense på Landbrugsrådgivning Syds brevpapir: Vedr. Opsigelse af overenskomst mellem Fyns Familielandbrug og HK Odense Familielandbrugsforeningerne i Ribe, Vejle, Sønderjylland og Fyn har med virkning fra 1. januar 2008 besluttet at oprette Landbrugsrådgivning Syd I/S. I det nydannede Landbrugsrådgivning Syd I/S har Fyns Familielandbrug en ejerandel på 20 %. Landbrugsrådgivning Syd er bekendt med at kontorpersonalets ansættelsesvilkår i Fyns Familielandbrug er omfattet af overenskomsten indgået mellem Fyns Familielandbrug og HK Odense. De ansatte på de øvrige kontorer i Landbrugsrådgivning Syd er ikke omfattet af overenskomst med HK. Landbrugsrådgivning Syd I/S vil med denne skrivelse meddele at interessentskabet ikke ønsker at indtræde i overenskomsten, der udløber 1. april Vi vil naturligvis respektere, at løn og ansættelsesvilkår, der følger af overenskomsten, fortsætter som individuelle vilkår for de omfattede medarbejdere i overenskomstperioden. Med venlig hilsen Mogens W. Birch Direktør I en Medarbejderorientering af 3. maj 2007 oplyste Mogens W. Birch bl.a. følgende: Bestyrelserne har nu underskrevet vores Interessentskabskontrakt således at det formelle fundament for Landbrugsrådgivning Syd er på plads. Når vi stifter LRS I/S med virkning fra 1. januar, 2008 betyder det at alle medarbejdere skal ansættes i det nye selskab fra denne dato. Denne overdragelse af ansættelsesforholdet sker i.h.t. Lov om Virksomhedsoverdragelse. Det betyder at hver medarbejder inden den 1. juli, 2007 skal have en Varslingsskrivelse hvoraf det fremgår at ansættelsen overgår fra nuværende arbejdsgiver til LRS I/S.

12 - 12 I et referat fra bestyrelsesmøde i Landbrugsrådgivning Syd den 22. juni 2007 hedder det under pkt. 7 Status over samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd bl.a.: Ib Jensen orienterede om personalefrustrationer på Fyn. Mogens Birch forklarede, at hans opgave er at fordele opgaver og det kan give skævvridninger og betyde rationaliseringer, senest i administrationen. Ved brev af samme dato 22. juni 2007 til Landbrugsrådgivning Syd skrev Mette Poulsen, HK Midt bl.a. følgende: Kære Mogens Birch Vi skriver med henvisning til fælles møde i Vejle torsdag den 7. juni og Deres efterfølgende mail af samme dato vedr. varslingsskrivelser. HK har medgivet at have modtaget opsigelsen på overenskomsten, og at vi som udgangspunkt ikke kan anfægte at den bortfalder ved udløb, ultimo marts HK har yderligere gjort opmærksom på at der intet er i vejen for på nuværende tidspunkt at sende varslingsskrivelser om ændringer til de pågældende medarbejdere. Vi gør samtidig opmærksom på at varslet ikke kan begynde at løbe før den nye virksomhed er en realitet, idet det jf. VOL, er erhverver der skal varsle ændringer i ansættelserne. Altså kan varslerne først iværksættes efter den 1. januar 2008 og ændringer i ansættelserne træde i kraft efter udløb af den enkeltes individuelle ansættelsesvarsel. Hvor vi står nu er at LRS fastholder at alle ændringer i ansættelsesaftaler træder i kraft den 1. januar 2008, hvor HK fastholder ovenstående. Sagen videresendes herfra til forbundet for en videre juridisk vurdering hvorefter vi vil vende tilbage. I af 26. juni 2007 til Mogens W. Birch skrev Mette Poulsen, HK Midt bl.a. følgende: HK fastholder at idet det er erhverver der skal varsle ændringer kan ingen varsler løbe før efter nyt I/S er en realitet hvorfor vi har anbefalet vore medlemmer kun at kvittere for modtagelse af varslingsskrivelsen. Endvidere er der fra vore jurister sået tvivl om hvorvidt overenskomsten i det hele taget kan opsiges i forbindelse med fusionen. Vi vil snarest på skrift vende tilbage med uddybning af HK s holdning hertil.

13 - 13 Landbrugsrådgivning Syd sendte i juni 2007 Varslingskrivelse om ændret ansættelsesforhold og ansættelsesvilkår til Aase Olsen, der var ansat på kontoret i Odense. Hun kvitterede den 26. juni 2007 for modtagelsen af skrivelsen, hvori det bl.a. hedder: Oprettelse af Landbrugsrådgivning Syd I/S Med virkning fra 1. januar, 2008 flyttes dit ansættelsesforhold fra nuværende arbejdsgiver til Landbrugsrådgivning Syd I/S. Formelt set vil der være tale om en virksomhedsoverdragelse, så lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil naturligvis blive respekteret. Denne ændring af dine ansættelsesforhold er en følge af dannelse af Landbrugsrådgivning Syd som er etableret med virkning fra 1. januar, Skrivelsen er underskrevet af Mogens W. Birch for Landbrugsrådgivning Syd og af formanden for Fyns Familielandbrug. I brev af 21. september 2007 skrev Mette Poulsen, HK Midt, bl.a. således til Landbrugsrådgivning Syd, att. Mogens Birch: Vores opfattelse af den sammenlægning der sker pr. 1. januar 2008, er at det er en egentlig fusion, hvorfor udgangspunktet er, at det fortsættende selskab indtræder som part i alle overenskomster. Ved brev af 29. november 2007 til Landbrugsrådgivning Syd skrev Aase Olsen således: Idet Landbrugsrådgivning Syd fastholder de fremsendte varslingsskrivelser og dermed de varslede ændringer i mit ansættelsesforhold vælger jeg at betragte det som en opsigelse og fratræder derfor min stilling ved udgangen af december Ved orienterede Mogens W. Birch samme dag alle kontorerne under Landbrugsrådgivning Syd om, at Aase Olsen havde sagt op og skulle tiltræde en tilsvarende stilling hos Gartnerrådgivningen i Odense.

14 - 14 Der er desuden fremlagt en efterfølgende korrespondance mellem Landbrugsrådgivning Syd og Aase Olsen om hendes eventuelle krav på fratrædelsesgodtgørelse. Den 11. december 2008 afholdtes fællesmøde i sagen mellem LO, HK Privat og Landbrugsrådgivning Syd I/S. I mødereferatet hedder det bl.a.: Der var enighed om, at Landbrugsrådgivning Syd I/S er etableret ved en egentlig fusion den 1. januar 2008 med deltagelse af bl.a. Fyns Familielandbrug. Arbejdsgiversiden tilbød at indlede forhandlinger efter 1. januar 2010 om indgåelse af en rimelig overenskomst med HK, som skal tage udgangspunkt i de praktiserede vilkår i Personalehåndbogen, hvis HK anerkender, at overenskomsten med Fyns Familielandbrug er opsagt pr. 1. april Lønmodtagersiden bemærkede, at man er villig til at forhandle en ny overenskomst, men at dette skal være med virkning fra 1. april 2008 og ske med udgangspunkt i en genforhandling af overenskomsten med Fyns Familielandbrug. Der er herudover fremlagt en oversigt udarbejdet af tidligere tillidsrepræsentant i Fyns Familielandbrug Henny Pedersen. I oversigten opregnes de brud, Landbrugsrådgivning Syd/Landbrugsrådgivning Syd I/S angiveligt har begået på overenskomsten mellem Fyns Familielandbrug og HK efter den 1. april Forklaringer Henny Pedersen har forklaret bl.a., at hun blev ansat som regnskabsassistent i Fyns Familielandbrug den 1. januar Hun var tillidsrepræsentant fra februar 1993, indtil hun den 1. januar 2010 stoppede i Fyns Familielandbrug, der fortsat eksisterer som forening. Siden 2000 havde Fyns Familielandbrug haft kontorer i Odense og Svendborg. Den 1. januar 2006 overgik medarbejderne i planteavlsafdelingen i Fyns Familielandbrug til ansættelse i Landbrugsrådgivning Syd. Ejendomsafdelingen og økonomifolkene i Fyns Familielandbrug blev dog ikke overført. Hun har ikke set lønsedler på de medarbejdere, der overgik til Landbrugsrådgivning Syd, men hun ved, at planteavlskonsulenterne fra den 1. januar 2006 ikke længere fik løn fra Fyns Familielandbrug. Desuden blev der vist nok på et personalemøde orienteret om, at planteavlskonsulenterne overgik til Landbrugsrådgivning Syd.

15 - 15 De fire familielandbrug, der etablerede Landbrugsrådgivning Syd, aflagde i 2006 og 2007 separate regnskaber. Mogens W. Birch deltog i alle personalemøderne i Fyns Familielandbrug, efter at Landbrugsrådgivning Syd var blevet en realitet den 1. januar Hvis Mogens W. Birch ikke kunne deltage, blev møderne udsat. Hun oplevede ham på møderne som leder, og han blev behandlet med respekt. Mogens W. Birch orienterede om de overordnede forhold, og kontorleder Peter Petersen tog sig af de lokale forhold. Hun betragtede de medarbejderorienteringer, som Mogens W. Birch udsendte, som orienteringer fra chefen. Mogens W. Birch var med til at ansætte Troels H. Nielsen, der pr. 1. oktober 2007 blev chef for hele økonomiafdelingen i Landbrugsrådgivning Syd. Han deltog i forbindelse med nogle afskedigelser i Fyns Familielandbrug. Hun er ikke klar over, hvornår de beslutninger, som er nævnt i referat fra bestyrelsesmøde i Landbrugsrådgivning Syd den 22. juni 2007, er truffet. Mogens W. Birch var ikke involveret i forbindelse med ansættelsen af Aase Olsens efterfølger i november Han deltog heller ikke, da hendes egen stilling skulle genbesættes. Det var Mogens W. Birch, der i begyndelsen af 2007 besluttede, at der skulle ansættes elever i alle foreninger. Arbejdet med personalehåndbogen for Landbrugsrådgivning Syd gik i gang i april Mogens W. Birch meddelte allerede på det første møde, at overenskomsten med HK skulle opsiges. Hun var ikke inde i sagen og tog blot beskeden til efterretning. Ledelsesstrukturen var fra begyndelsen som beskrevet i personalehåndbogen af 29. marts Mogens W. Birch var direktør, og der blev allerede fra begyndelsen af 2006 holdt møder i Landbrugsrådgivning Syds ledergruppe. I løbet af 2006 fik hun og kollegerne ny med Landbrugsrådgivning Syd som signatur. Telefonsystemet blev også lavet, idet der blev etableret IP-telefoni i Landbrugsrådgivning Syd-regi. I november 2006 blev der indført fælles regnskabsprocedure i Landbrugsrådgivning Syd. Mogens W. Birch har aldrig henvendt sig til hende vedrørende regnskabsprocedurerne, men i foråret 2007 holdt de et regnskabsmøde, hvor også Peter Petersen deltog. Hun havde opfattelsen af, at hun ikke længere arbejde i en forening men i en forretning.

16 - 16 Mogens W. Birch tog i juni 2007 rundt på alle kontorerne og fik medarbejdernes underskrift på varslingsskrivelserne. Hun kørte selv varslingsskrivelserne til formanden for Fyns Familielandbrug Ib Jensen, der ifølge Mogens W. Birch også skulle underskrive dem. Medarbejderne var ikke glade for at være omfattet af personalehåndbogen i stedet for overenskomsten. De havde flere fridage efter overenskomsten, som i det hele taget sikrede deres rettigheder bedre. Desuden havde de været glade for at have HK med, når der skulle forhandles, fordi HK sørgede for, at tingene gik rigtigt for sig. Landbrugsrådgivning Syds overgang til I/S den 1. januar 2008 medførte ingen ændringer for hende. I stedet for at registrere arbejdstiden i Fyns Familielandbrug skete dette dog nu under Landbrugsrådgivning Syd, hvor også lønsedlerne nu kom fra. Mogens W. Birch har forklaret bl.a., at han blev ansat i Sønderjysk Familielandbrug i Han er nu leder af Landbrugsrådgivning Syd I/S, indtil han den 1. maj 2010 går på pension. Baggrunden for etableringen af samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd den 1. januar 2006 var, at Sønderjysk Familielandbrug på et internt seminar tilbage i 2004 havde konkluderet, at det var nødvendigt at finde nogle samarbejdspartnere med henblik på at sikre og styrke fagligheden i rådgivningen til medlemmerne. Det var også nødvendigt for overhovedet at kunne rekruttere fagkonsulenter. Han var centerleder i Sønderjysk Familielandbrug og tog kontakt til de tre andre familielandsbrugssammenslutninger. Tilsammen var de lige så store som Sønderjysk Familielandbrug. Sønderjysk Familielandbrug havde i øvrigt helt tilbage i 1999 registreret Landbrugsrådgivning Syd som domænenavn og gemt det i skuffen. Fyns Familielandbrug ville ikke binde sig i en selskabskonstruktion men ønskede et løsere samarbejde. Det blev der taget højde for i den forretningsorden, der blev vedtaget for Landbrugsrådgivning Syd. På dette tidspunkt blev det ikke drøftet at samle arbejdskraften. Det var først hen ad vejen man indså, at der var behov for en yderligere samordning vedrørende den faglige rådgivning. Der blev ved etableringen af samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd ikke foretaget indskud af nogen art af samarbejdets 4 deltagere. Der skulle heller ikke foretages et økonomisk opgør i tilfælde af en eller flere deltageres udtræden af samarbejdet. I 2006 og 2007 aflagde de fire

17 - 17 deltagere separate regnskaber, men der fandt en økonomisk udligning sted i overensstemmelse med forretningsordenen. De fire deltagere havde og har ikke samme revisor. Fyns Familielandbrug havde i 2006 to planteavlskonsulenter ansat. De andre tre sammenslutninger havde tilsammen. De to på Fyn havde et stort behov for faglig sparring, og én af dem blev ansat i Sønderjysk Familielandbrug. De assistenter, der kom til før 1. januar 2008, blev ansat i Fyns Familielandbrug. Troels H. Nielsen, der omkring september kom til som chefkonsulent, blev ansat i Vejle Amts Familielandbrug. Samarbejdet mellem de fire deltagere i Landbrugsrådgivning Syd var ligeværdigt og skete på lige vilkår. De havde hver tre medlemmer i Økonomiudvalget. Ingen måtte dominere i samarbejdet, og ingen skulle indordne sig. Han stod selv for den daglige ledelse i Landbrugsrådgivning Syd, som han var en slags ordførende for. Han koordinerede mellem de fire kontorledere, og han deltog, når Økonomiudvalget mødtes. Han husker ikke, hvornår han blev leder.. I 2006 og 2007 brugte han titlerne centerleder og direktør lidt i flæng. Han endte dog med at kalde sig direktør, fordi han blev ordførende centerleder. Han opfattede ikke 10 i forretningsordenen sådan, at han kunne ansætte eller afskedige personale. Det var ikke tanken med forretningsordenens 11 at flytte rundt med medarbejderne. De husregler, der er nævnt i 11, vedrørte f. eks. frokost og afspadsering og blev indført for at undgå splid blandt personalet. Da han havde kendskab til problemerne, deltog han i november 2006 i mødet mellem formanden for Ribe Amts Familielandbrug Henrik Bertelsen og kontorleder Bent Jepsen. De strukturelle tilpasninger, der er nævnt i orienteringsskrivelsen til medarbejderne på kontorerne i Varde og Bramming, dækkede over voldsomme uoverensstemmelser mellem Henrik Bertelsen og Bent Jepsen. Mogens W. Birch bistod Henrik Bertelsen og tog bl.a. kontakt til juristerne i Århus. Han har aldrig selv besluttet, at nogen på de andre kontorer skulle fyres det lå uden for hans kompetence. Han koordinerede blot mellem kontorlederne i en situation, hvor det ene kontor stod uden leder. Det er det, der menes i orienteringsskrivelsen, når der står, at der er nogen opgaver der skal løses fremover. Aftalen om at stifte I/S et blev indgået på et bestyrelsesmøde i Landbrugsrådgivning Syd i april 2007, og interessentskabskontrakten blev underskrevet af deltagerne den 24. april 2007.

18 - 18 Først da var parterne bundet af kontrakten. At personalehåndbogen lå klar allerede i marts 2007 skyldtes, at den skulle præsenteres for bestyrelsen samtidig med udkastet til interessentskabskontrakt. Det er rigtigt, at arbejdet med personalehåndbogen blev indledt tilbage i Samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd kunne ikke fortsætte med udgangspunkt i overenskomsten med HK, idet der var for store forskelle sammenlignet med vilkårene hos de tre øvrige deltagere i samarbejdet. Da han af juristerne fik at vide, at overenskomsten kunne opsiges, gjorde han det derfor. Det er ikke hans opfattelse, at Landbrugsrådgivning Syd dermed har sparet penge. Tværtimod har medarbejderne oplevet lønfremgang og andre forbedringer. Det var specielt, at formanden for Fyns Familielandbrug skulle underskrive varslingsskrivelserne vedrørende de fynske medarbejdere. De andre steder underskrev formanden ikke, men det skulle formanden på Fyn, fordi han havde underskrevet overenskomsten med HK. Mogens W. Birch underskrev varslingsskrivelserne for I/S et efter råd fra juristerne. Der blev afholdt møder i bestyrelsen for Landbrugsrådgivning Syd i Han kan ikke pege på grundlaget for, at der overhovedet skulle være en bestyrelse. Han nævner bestyrelsen i Nytårsbrev 2006, men den var ikke sammenfaldende med den bestyrelse, som er beskrevet i interessentskabskontrakten. På det tidspunkt var der slet ikke en bestyrelse i Landbrugsrådgivning Syd, men derimod et udvalg bestående af 3 medlemmer fra hver af de 4 deltagere i samarbejdet. I den medarbejderinformation, han udsendte omkring 1. juli 2006, havde han da også talt om bestyrelserne i Landbrugsrådgivning Syd. Referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2006 vedrørte et møde i Fyns Familielandbrugs bestyrelse, selv om det er skrevet på Landbrugsrådgivning Syds papir. Medarbejderne og de faglige organisationer var ikke i tvivl om, at de frem til 1. januar 2008 var ansat i den enkelte, regionale landbrugforeningssammenslutning. I/S et havde hverken aktiviteter eller cvr-nr. før denne dato. Samarbejdets fire deltagere foretog pr. 1. januar 2008 kapitalindskud i I/S et, og der blev lavet en åbningsbalance. Hvis en deltager vil melde sig ud af I/S et, kan man ikke tage medarbejde-

19 - 19 re med sig. Den udtrædende tager dog en del af indskud og formueandel med sig. Det har været meningen, at det skal være vanskeligt at trække sig ud af I/S et. Parternes argumenter Klager har til støtte for sine påstande overordnet gjort gældende, at overenskomsten mellem Fyns Familielandbrug og HK ikke lovligt kunne frasiges den 26. april Klager har til støtte herfor principalt anført, at der er arbejdsretlig identitet mellem Fyns Familielandbrug, Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S. Pligten til at følge overenskomsten der i perioden 1. januar 2006 til 1. januar 2008 faktisk blev fulgt for de omfattede medarbejdere på Fyns Familielandbrugs kontorer i Svendborg og Odense gælder derfor også for Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S. Subsidiært har klager anført, at der ikke blev gennemført et for virksomhedsoverdragelsesloven relevant arbejdsgiverskifte pr. 1. januar 2008, idet der reelt var gennemført et arbejdsgiverskifte fra Fyns Familielandbrug til Landbrugsrådgivning Syd før 1. januar I den skrivelse, hvor frasigelsen af overenskomsten blev meddelt, blev der henvist til, at der ville finde en virksomhedsoverdragelse sted pr. 1. januar Da dette imidlertid ikke var tilfældet, kan frasigelsen ikke tillægges virkning efter sit indhold. Klager har i øvrigt nærmere anført, at Landbrugsrådgivning Syd, som Fyns Familielandbrug etablerede sammen med de øvrige deltagere pr. 1. januar 2006, var et forpligtende økonomisk samarbejde. Ledelsesretten i Landbrugsrådgivning Syd blev udøvet af Mogens W. Birch, og han havde efter 1. januar 2006 en sådan indflydelse på medarbejderne i Fyns Familielandbrug, at den relevante arbejdsgiverrolle overfor disse medarbejdere fra dette tidspunkt både formelt og reelt blev udøvet af Landbrugsrådgivning Syd. Mogens W. Birch deltog således bl.a. fast i personalemøder i Fyns Familielandbrug og traf beslutninger i forbindelse med afskedigelse/fratræden af medarbejdere i Fyns Familielandbrug og de andre deltagere i Landbrugsrådgivning Syd. Han forestod endvidere arbejdet med at udvikle den fælles personalehåndbog, der på en række punkter fraviger overenskomsten mellem Fyns Familielandbrug og HK.

20 - 20 Landbrugsrådgivning Syd har da også selv opfattet sig som arbejdsgiver for medarbejderne i Fyns Familielandbrug, idet det var Landbrugsrådgivning Syd der i meget god tid frasagde overenskomsten med HK. Landbrugsrådgivning Syd optrådte også senere som arbejdsgiver for medarbejderne i Fyns Familielandbrug, da disse i slutningen af juni 2007 fik varslet ændring af deres ansættelsesforhold. Det var også Landbrugsrådgivning Syd, der deltog i de efterfølgende møder med HK vedrørende overenskomsten. Klager har endvidere anført, at der ved etableringen af interessentskabet 1. januar 2008 muligvis skete en udvidelse af deltagernes økonomiske samarbejde, men at det ikke ændrer ved, at der reelt er identitet mellem Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S. Landbrugsrådgivning Syd har f. eks. benyttet samme brevpapir før og efter 1. januar 2008, ligesom Henny Pedersens allerede i 2006 fik ny med Landbrugsrådgivning Syd som signatur. De formelle aftalegrundlag for henholdsvis Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S er på de vigtigste punkter indholdsmæssigt ens, herunder for så vidt angår deltagerkreds, formål og ledelsesstruktur. På de punkter, hvor interessentskabskontrakten synes at indføre en ny ledelsesmodel, er der tale om en beskrivelse af forhold, som reelt blev implementeret i Landbrugsrådgivning Syd længe før 1. januar Det er på denne baggrund indklagede, der har bevisbyrden for, at der pr. 1. januar 2008 fandt en reel nyordning sted, og den bevisbyrde er ikke løftet. Klager har for det tilfælde, at Arbejdsretten lægger til grund, at der er sket en virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2008 mere subsidiært anført, at virksomhedsoverdragelsen er gennemført som en egentlig fusion med Landbrugsrådgivning Syd I/S som et nyt fortsættende selskab uden overenskomst, hvor Fyns Familielandbrug som deltager i interessentskabet har bevaret sin identitet som en klart afgrænset enhed. Indklagede har også af den grund ikke kunnet frasige sig overenskomsten. Det er i den juridiske teori antaget, at alle overenskomster går med over i det nye selskab ved en egentlig fusion, jf. Lars Svenning Andersen m. fl. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave s I en sådan situation kan overenskomster således ikke frasiges i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens 4 a.

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR2009.0469: Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere