Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere: Børge Dahl (formand), Thomas Rørdam (næstformand) og Niels Waage (næstformand og retsformand), jf. arbejdsretslovens 8, stk. 1 og 2. Indledning Landbrugsrådgivning Syd I/S er stiftet af Sønderjysk Familielandbrug, Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug og Fyns Familielandbrug. Det blev den 26. april 2007 meddelt HK, at interessentskabet ikke ønskede at indtræde i en overenskomst mellem HK og Fyns Familielandbrug. Sagen drejer sig om, hvorvidt denne underretning i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelseslovens 4a medførte, at interessentskabet ikke forpligtes af overenskomsten, eller om der foreligger omstændigheder, der bevirker, at dette ikke er tilfældet. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede, Landbrugsrådgivning Syd I/S, skal anerkende at være forpligtet af gældende overenskomst mellem Fyns Familielandbrug og HK Midt for alle medarbejdere ansat på Fyns Familielandbrugs kontorer inden for overenskomstens område.

2 Indklagede tilpligtes for alle medarbejdere omfattet af overenskomsten at foretage efterbetaling i henhold til gældende overenskomst for perioden fra den 1. april 2008 med tillæg af procesrenter fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Indklagede, Landbrugsrådgivning Syd I/S, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Retsgrundlaget Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter hvorved direktiv 77/187 af 14. februar 1977 og ændringsdirektiv 98/50 af 29. juni 1998 er sammenskrevet indeholder i kapitel 1 om anvendelsesområde og definitioner sålydende bestemmelse i artikel 1, stk. 1, litra a: Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift til en anden indehaver som følge af overdragelse eller fusion. Direktivet er gennemført ved lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), der bl.a. indeholder følgende bestemmelser: 1. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab finder anvendelse. 2. Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til: 4a. En erhverver skal inden 5 uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at de ansatte eller en del af de ansatte på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst, dog tidligst 3 uger efter overtagelsen, underrette det pågældende fagforbund, såfremt denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten.

3 - 3 Sagen Fyns Familielandbrug er en sammenslutning af alle kredsforeninger af familielandbrug på Fyn. Af sammenslutningens vedtægter fremgår, at dens formål er at koordinere og planlægge de faglige opgaver og formidle et oplysningsarbejde inden for det erhvervspolitiske, faglige, økonomiske, sociale og kulturelle område. Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug er lignende sammenslutninger. Fyns Familielandbrug og HK Odense indgik i 2005 en overenskomst, hvis 13 er sålydende: Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. april 2005 og er gældende indtil den af en parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april Der er mellem parterne enighed om, at Fyns Familielandbrug, Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug indtil 1. januar 2006 virkede som fire selvstændige foreninger, der hver især drev virksomhed med egne ansatte. De fire sammenslutninger etablerede med virkning fra 1. januar 2006 et samarbejde under navnet Landbrugsrådgivning Syd. Vedr. dette samarbejde er der fremlagt en forretningsorden med følgende indledning: Forretningsorden For Landbrugsrådgivning Syd Økonomi og Rådgivningsudvalg Ribe Vejle Fyn Sønderjylland Forretningsordenen indeholder bl.a. følgende:

4 Økonomiudvalget, i det følgende benævnt udvalget, har til formål at fremme den økonomiske rådgivning og regnskabsudarbejdelse, samt inspirere de ansatte indenfor økonomiområdet til at udføre deres arbejde. Udvalget varetager endvidere de overordnede opgaver vedrørende hele den fælles rådgivning i Landbrugsrådgivning Syd. Det betyder at udvalget også er den øverste myndighed i forhold til disse opgaver, og hvortil de øvrige udvalg refererer. 2. Alle medlemmer af Ribe Amts Familielandbrug, Vejle Amts Familielandbrug, Fyns Familielandbrug og Sønderjysk Familielandbrug/ DSH kan få rådgivning fra Økonomiafdelingen. Også kunder der ikke er medlemmer kan benytte rådgivningen på vilkår som udvalget efter godkendelse hos de tilsluttede regioner bestemmer. 3. Udvalget består af 12 medlemmer Ribe Amts Familielandbrug.3 medlemmer Vejle Amts Familielandbrug...3 medlemmer Sønderjysk Familielandbrug/ DSH..3 medlemmer Fyns Familielandbrug..3 medlemmer Udvalgsmedlemmerne fra de fire regioner vælges efter egne vedtægter. Formandsposten i de første 3 år regnet fra den besættes af DSH. Det understreges i nærværende samarbejdsaftale at det vil være et mål at få andre familielandbrugsregioner med i samarbejdet. 7. Hvert år senest den 15. september, fastlægges en fordelingsnøgle ud fra antal landbrugsregnskaber opgjort pr. 1.7 til Dansk Landbrugsrådgivning. Denne fordelingsnøgle bruges til fordeling af overskud / underskud i det samlede udvalgs regnskab. Herudover bruges fordelingsnøglen til fordeling af udgifter eller indtægter til aktiviteter der ikke falder ind under fællesomkostninger. Fællesomkostninger i de enkelte regioner beregnes som de samlede udgifter til administration, bygningernes vedligeholdelse eller husleje, og kontorets drift med alt hvad dertil hører, efter fradrag for de faglige afdelingers andel af fællesomkostninger. Ligeledes fragår den andel af fællesomkostningerne som afdelinger der ikke indgår i fællesskabet skal betale. Der fastsættes hvert år senest den 15. september en sats for andel af fællesomkostningerne som de faglige afdelinger skal betale som deres andel af fællesomkostningerne i de enkelte regioner. 9. Regnskab og budget opgøres efter de principper der anbefales af den eksterne revisor som sekretariatet for økonomiudvalget bruger. Efter aflæggelse af regnskabet fordeles overskud eller underskud til de fire regioner, i forhold til fordelingsnøglen i 7.

5 Den overordnede administrative, personalemæssige og faglige ledelse foregår med udgangspunkt fra det center hvor lederen af Landbrugsrådgivning Syd er placeret. Den praktiske udførelse af ansættelse og afskedigelse sker også fra dette center. Der udpeges dog lokale kontorledere på de øvrige kontorer. Deres opgave er at forestå den daglige drift af kontoret, med reference til lederen af Landbrugsrådgivning Syd. 11. Medarbejderne er fysisk placeret der hvor de ved starten af samarbejdet (den 1. januar, 2006) sidder, i henhold til allerede indgåede ansættelsesaftaler. Medarbejderne er omfattet af de husregler der gælder på de enkelte centre pr. 1. januar, Det tilstræbes dog, efter gensidig aftale med medarbejderne, at gøre disse husregler mere ensartede. 12. Udvalget har indstillende myndighed overfor de fire regioners bestyrelser i spørgsmål om satser for rådgivningsydelser. Lederen af Landbrugsrådgivning Syd ansætter det nødvendige personale, og forestår ansættelse og afskedigelse af personalet efter samråd med udvalget, de fire regioners bestyrelser, og de fire kontorledere. 16. De fire regionsbestyrelser kan hver især tage beslutning om udtræden af samarbejdet til en 1. januar, med 12 måneders varsel. Det fremgår af sagen, at Mogens W. Birch i juni 2006 var centerleder i Landbrugsrådgivning Syd. I en Medarbejderinformation, udsendt af Mogens W. Birch omkring 1. juli 2006, hedder det bl.a.: Bestyrelserne i Landbrugsrådgivning Syd har torsdag den 29. juni [2006] holdt et strategimøde i Odense med deltagelse af 2 organisationskonsulenter fra Dansk Landbrug. Formålet med mødet var at samle op på den nuværende samarbejdsmodel, og komme med forslag til hvorledes samarbejdet kan udvikles og gøres mere forpligtende. Man var på mødet enige om at beslutningen om at lave fælles rådgivning i Landbrugsrådgivning Syd er en rigtig beslutning. Bestyrelserne diskuterede forskellige samarbejdsmodeller herunder

6 - 6 At danne en forening i hele regionen. At lave et A/S med delt ejerskab med medarbejderne. At lave et I/S med de nuværende foreninger som ejere. Efter lang og grundig debat var alle enige om at det man skulle satse på var at lave et I/S med de nuværende 4 foreninger som ejere. Man var også enige om at rådgivningen skal foregå fra de nuværende 6 centre. Arbejdet går nu i gang og på det næste møde i LRS den 21. august vil vi lave en drejebog over hvorledes forløbet kan være. Med hensyn til tidsplan vil man satse på at rådgivningsselskabet starter op med virkning fra hvis det kan nås, men der var også forståelse for at udskyde fristen hvis det bliver nødvendigt. Bestyrelserne lagde stor vægt på at medarbejderne i hele forløbet skal holdes underrettet og inddrages i det videre praktiske arbejde med at få tingene bragt på plads. Når referatet fra mødet er færdigt vil det således være tilgængeligt for alle medarbejdere. I et fremlagt referat udarbejdet på Landbrugsrådgivning Syds papir fra et bestyrelsesmøde den 14. september 2006, der er forsynet med en håndskrevet påtegning Fyns bestyrelse hedder det bl.a.: Pkt. 2. Orientering fra bestyrelsesmøde i LRS. Herunder samarbejde i LRS og orientering om evt. dannelse af I/S LRS. Om eftermiddagen d. 21/8 var der 2 personer fra Dansk Landbrug, der havde et oplæg til oprettelse af I/S LRS. At der dannes et I/S skyldes, at man herved undgår skat, når overskud underskud flyttes mellem foreningerne/rådgivningscentrene. I den sidste ende er det for at opnå fælles bundlinie. I/S kan først etableres pr. 1/1-08da en sådan beslutning først skal forbi foreningernes generalforsamling. Derudover har Fyn en overenskomst med HK, hvilket de andre amter ikke harvi har 4 forskellige måder at have ansatte på. dette bliver der arbejdet på i gruppen som tager sig af personalehåndbogen, hvilket vil tage lang tid.

7 - 7 Ved brev af 9. november 2006 fik medarbejderne på kontorerne i Varde og Bramming sålydende orientering af Mogens W. Birch: Efter gensidig aftale mellem [formand for bestyrelsen i Ribe Amts Familielandbrug] Henrik Bertelsen og [kontorleder] Bent Jepsen blev det på et møde i Bramming torsdag den 9. november, hvor også Mogens W. Birch deltog, besluttet at Bent Jepsen fratræder sin stilling. Bent fratræder stillingen på grund af de strukturelle tilpasninger som Ribe Amts Familielandbrug er i gang med. Han gør nogen ting færdige men er ellers fritstillet, og skal således ikke længere stille sin arbejdskraft til rådighed. Der er selvfølgelig nogen opgaver der skal løses fremover hvilket jeg er sikker på vi i fællesskab finder ud af. Jeg er på kontoret i Varde fredag den 10. november om formiddagen, og i Bramming på mandag den 13. november ligeledes om formiddagen. I et Nytårsbrev 2006 udsendt ved årsskiftet gav Mogens W. Birch bl.a. følgende orientering til medarbejderne under Landbrugsrådgivning Syd: En af de ting vi nu arbejder på er personalehåndbogen. Et udvalg bestående af repræsentanter fra de fire regioner har holdt møder og vi er nu så vidt at jeg håber vi efter næste møde her i vinter kan præsentere et færdigt udkast for medarbejdere og bestyrelsen. Jeg er helt med på at ikke alle kan få deres ønsker opfyldt, men jeg håber vi ved fælles indsats kan skabe forståelse for, at det er nødvendigt med et fælles regelsæt som både bestyrelse og medarbejdere kan acceptere. År 2007 bliver også det år hvor vi skal have lavet I/S kontrakt blandt de 4 regioner om samarbejdet, vi skal have lavet en færdig organisationsplan, og i det hele taget fortsætte den gode dialog som jeg synes vi er i gang med i udvikling af vores fælles arbejdsplads. Det er derfor også glædeligt at bestyrelsen på sit seneste møde besluttede at der skal være en medarbejderrepræsentant som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, således at medarbejderne er sikret indflydelse der hvor de overordnede beslutninger træffes. I et referat fra møde i Landbrugsrådgivning Syds ledergruppe den 5. februar 2007 er det bl.a. anført:

8 - 8 Der arbejdes fortsat med personalehåndbog, I/S kontrakt og andre ting i forbindelse med det fælles arbejde i lrs. Der skal fremover ansættes elever i alle foreninger, også selv om der ikke er budgetteret med dette. Omkostningerne er relativt små ved en elev. Personalehåndbogen pr. 29. marts 2007 for Landbrugsrådgivning Syd indledes sådan: Denne personalehåndbog udleveres til alle medarbejdere i Landbrugsrådgivning Syd, og skal betragtes som en integreret del af den ansættelseskontrakt som er lavet for hver enkelt. Personalehåndbogen beskriver også hvorledes Landbrugsrådgivning Syd I/S styres og drives i samarbejde med medarbejderne. Det er endvidere vores intention at medarbejderne får kendskab til de værdier og den målsætning der gælder for virksomheden. Det fremgår også hvilken omgangsform og kollega adfærd vi forventer at hver medarbejder bidrager til at vedligeholde. Uanset hvad der står i denne personalehåndbog gælder reglerne i funktionærloven og øvrige love og bekendtgørelser der er udarbejdet for arbejdsmarkedet. Erik O. Petersen Formand for Landbrugsrådgivning Syd Mogens W. Birch Direktør I personalehåndbogen hedder det endvidere bl.a.: Der henvises i øvrigt til den udarbejdede samarbejdsaftale der danner grundlag for dannelsen af LRS I/S samt til de enkelte foreningers egne vedtægter som er en integreret del af denne personalehåndbog. Ved udateret interessentskabskontrakt for Landbrugsrådgivning Syd I/S blev bl.a. følgende bestemt: 1. Interessenter og startdato Interessentskabet er dannet af

9 - 9 Ribe Amts Familielandbrug Vejle Amts Familielandbrug Fyns Familielandbrug Sønderjysk Familielandbrug, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster. Interessentskabet træder i kraft med virkning fra Navn og hjemsted Interessentskabets navn er Landbrugsrådgivning Syd I/S. Selskabet har hjemsted hos Landbrugsrådgivning Syd, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster. Rådgivningen tager udgangspunkt fra de nuværende rådgivningskontorer i Bramming Varde Vejle Odense Svendborg og Løgumkloster. 3. Formål Det er selskabets formål at tilbyde regnskab og rådgivning til landmænd og andre private erhvervsdrivende 4. Bestyrelsen. Rådgivningsselskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Ribe Amts Familielandbrug Vejle Amts Familielandbrug Fyns Familielandbrug Sønderjysk Familielandbrug Medarbejdervalgt 2 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem 6. Daglig ledelse. Den daglige ledelse af rådgivningsselskabet varetages af direktøren. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Som rådgivende organ for direktøren er nedsat en ledergruppe bestående af chefkonsulenter, ledende økonomikonsulenter samt en medarbejderrepræsentant. 8. Kapitalindskud. Med virkning fra den 1. januar 2008 etableres en åbningsbalance som udarbejdes af selskabets valgte revisor.

10 - 10 Åbningsbalancen etableres på en sådan måde at: Bestående inventar overtages af rådgivningsselskabet. Udestående fordringer og hensættelser vurderes. Medarbejderne overgår til ansættelse i rådgivningsselskabet jævnfør funktionærloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Interessenterne indbetaler kontant pr. 1. januar 2008 et beløb svarende til kr pr. regnskabsførende kunde således (opgjort pr ). Sønderjysk Familielandbrug 809 Ribe Amts Familielandbrug 394 Vejle Amts Familielandbrug 251 Fyns Familielandbrug 355. Ejerandelen i Landbrugsrådgivning Syd I/S fordeler sig tilsvarende i henhold til ovenstående med Sønderjysk Familielandbrug 45 % - Ribe Amts Familielandbrug 21 % - Vejle Amts Familielandbrug 14 % - Fyns Familielandbrug 20 %. 9. Hæftelse. Interessenterne hæfter udadtil solidarisk for rådgivningsselskabets gæld. Den indbyrdes hæftelse mellem interessenterne er i forhold til ejerandel i.h.t. 8 Det enkelte medlem hæfter ikke for rådgivningsselskabet gæld. 13. Udtræden. En interessent kan ikke overdrage hverken hele eller dele af ejerandele til andre. Hvis en interessent ønsker at udtræde af selskabet, kan det kun ske ved udgangen af et regnskabsår og efter 6 måneders forudgående varsel. Ved udtræden skal indskuddet og formueandel med fradrag af 25 % tilbagebetales til den udtrædende part i forhold til ejerandelen som beskrevet i 8. På samme måde vil en evt. negativ formueandel skulle indbetales. Ved udtræden bortfalder endvidere rådgivningsselskabets forpligtelse til at opretholde evt. lejemål i den udtrædende interessent ejendom. Den udtrædende interessent har ret og pligt til at købe det udstyr og inventar der naturligt hører til det pågældende kontor. Vurdering finder sted på samme måde som ved indtræden. De tilbageværende interessenter vælger om de ønsker at fortsætte selskabet eller de ønsker at det opløses. Såfremt rådgivningsselskabet opløses afvikles det på bedst mulig måde, og det fremkomne over eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres ejerandel.

11 - 11 Den 26. april 2007 skrev Mogens W. Birch således til HK Odense på Landbrugsrådgivning Syds brevpapir: Vedr. Opsigelse af overenskomst mellem Fyns Familielandbrug og HK Odense Familielandbrugsforeningerne i Ribe, Vejle, Sønderjylland og Fyn har med virkning fra 1. januar 2008 besluttet at oprette Landbrugsrådgivning Syd I/S. I det nydannede Landbrugsrådgivning Syd I/S har Fyns Familielandbrug en ejerandel på 20 %. Landbrugsrådgivning Syd er bekendt med at kontorpersonalets ansættelsesvilkår i Fyns Familielandbrug er omfattet af overenskomsten indgået mellem Fyns Familielandbrug og HK Odense. De ansatte på de øvrige kontorer i Landbrugsrådgivning Syd er ikke omfattet af overenskomst med HK. Landbrugsrådgivning Syd I/S vil med denne skrivelse meddele at interessentskabet ikke ønsker at indtræde i overenskomsten, der udløber 1. april Vi vil naturligvis respektere, at løn og ansættelsesvilkår, der følger af overenskomsten, fortsætter som individuelle vilkår for de omfattede medarbejdere i overenskomstperioden. Med venlig hilsen Mogens W. Birch Direktør I en Medarbejderorientering af 3. maj 2007 oplyste Mogens W. Birch bl.a. følgende: Bestyrelserne har nu underskrevet vores Interessentskabskontrakt således at det formelle fundament for Landbrugsrådgivning Syd er på plads. Når vi stifter LRS I/S med virkning fra 1. januar, 2008 betyder det at alle medarbejdere skal ansættes i det nye selskab fra denne dato. Denne overdragelse af ansættelsesforholdet sker i.h.t. Lov om Virksomhedsoverdragelse. Det betyder at hver medarbejder inden den 1. juli, 2007 skal have en Varslingsskrivelse hvoraf det fremgår at ansættelsen overgår fra nuværende arbejdsgiver til LRS I/S.

12 - 12 I et referat fra bestyrelsesmøde i Landbrugsrådgivning Syd den 22. juni 2007 hedder det under pkt. 7 Status over samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd bl.a.: Ib Jensen orienterede om personalefrustrationer på Fyn. Mogens Birch forklarede, at hans opgave er at fordele opgaver og det kan give skævvridninger og betyde rationaliseringer, senest i administrationen. Ved brev af samme dato 22. juni 2007 til Landbrugsrådgivning Syd skrev Mette Poulsen, HK Midt bl.a. følgende: Kære Mogens Birch Vi skriver med henvisning til fælles møde i Vejle torsdag den 7. juni og Deres efterfølgende mail af samme dato vedr. varslingsskrivelser. HK har medgivet at have modtaget opsigelsen på overenskomsten, og at vi som udgangspunkt ikke kan anfægte at den bortfalder ved udløb, ultimo marts HK har yderligere gjort opmærksom på at der intet er i vejen for på nuværende tidspunkt at sende varslingsskrivelser om ændringer til de pågældende medarbejdere. Vi gør samtidig opmærksom på at varslet ikke kan begynde at løbe før den nye virksomhed er en realitet, idet det jf. VOL, er erhverver der skal varsle ændringer i ansættelserne. Altså kan varslerne først iværksættes efter den 1. januar 2008 og ændringer i ansættelserne træde i kraft efter udløb af den enkeltes individuelle ansættelsesvarsel. Hvor vi står nu er at LRS fastholder at alle ændringer i ansættelsesaftaler træder i kraft den 1. januar 2008, hvor HK fastholder ovenstående. Sagen videresendes herfra til forbundet for en videre juridisk vurdering hvorefter vi vil vende tilbage. I af 26. juni 2007 til Mogens W. Birch skrev Mette Poulsen, HK Midt bl.a. følgende: HK fastholder at idet det er erhverver der skal varsle ændringer kan ingen varsler løbe før efter nyt I/S er en realitet hvorfor vi har anbefalet vore medlemmer kun at kvittere for modtagelse af varslingsskrivelsen. Endvidere er der fra vore jurister sået tvivl om hvorvidt overenskomsten i det hele taget kan opsiges i forbindelse med fusionen. Vi vil snarest på skrift vende tilbage med uddybning af HK s holdning hertil.

13 - 13 Landbrugsrådgivning Syd sendte i juni 2007 Varslingskrivelse om ændret ansættelsesforhold og ansættelsesvilkår til Aase Olsen, der var ansat på kontoret i Odense. Hun kvitterede den 26. juni 2007 for modtagelsen af skrivelsen, hvori det bl.a. hedder: Oprettelse af Landbrugsrådgivning Syd I/S Med virkning fra 1. januar, 2008 flyttes dit ansættelsesforhold fra nuværende arbejdsgiver til Landbrugsrådgivning Syd I/S. Formelt set vil der være tale om en virksomhedsoverdragelse, så lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil naturligvis blive respekteret. Denne ændring af dine ansættelsesforhold er en følge af dannelse af Landbrugsrådgivning Syd som er etableret med virkning fra 1. januar, Skrivelsen er underskrevet af Mogens W. Birch for Landbrugsrådgivning Syd og af formanden for Fyns Familielandbrug. I brev af 21. september 2007 skrev Mette Poulsen, HK Midt, bl.a. således til Landbrugsrådgivning Syd, att. Mogens Birch: Vores opfattelse af den sammenlægning der sker pr. 1. januar 2008, er at det er en egentlig fusion, hvorfor udgangspunktet er, at det fortsættende selskab indtræder som part i alle overenskomster. Ved brev af 29. november 2007 til Landbrugsrådgivning Syd skrev Aase Olsen således: Idet Landbrugsrådgivning Syd fastholder de fremsendte varslingsskrivelser og dermed de varslede ændringer i mit ansættelsesforhold vælger jeg at betragte det som en opsigelse og fratræder derfor min stilling ved udgangen af december Ved orienterede Mogens W. Birch samme dag alle kontorerne under Landbrugsrådgivning Syd om, at Aase Olsen havde sagt op og skulle tiltræde en tilsvarende stilling hos Gartnerrådgivningen i Odense.

14 - 14 Der er desuden fremlagt en efterfølgende korrespondance mellem Landbrugsrådgivning Syd og Aase Olsen om hendes eventuelle krav på fratrædelsesgodtgørelse. Den 11. december 2008 afholdtes fællesmøde i sagen mellem LO, HK Privat og Landbrugsrådgivning Syd I/S. I mødereferatet hedder det bl.a.: Der var enighed om, at Landbrugsrådgivning Syd I/S er etableret ved en egentlig fusion den 1. januar 2008 med deltagelse af bl.a. Fyns Familielandbrug. Arbejdsgiversiden tilbød at indlede forhandlinger efter 1. januar 2010 om indgåelse af en rimelig overenskomst med HK, som skal tage udgangspunkt i de praktiserede vilkår i Personalehåndbogen, hvis HK anerkender, at overenskomsten med Fyns Familielandbrug er opsagt pr. 1. april Lønmodtagersiden bemærkede, at man er villig til at forhandle en ny overenskomst, men at dette skal være med virkning fra 1. april 2008 og ske med udgangspunkt i en genforhandling af overenskomsten med Fyns Familielandbrug. Der er herudover fremlagt en oversigt udarbejdet af tidligere tillidsrepræsentant i Fyns Familielandbrug Henny Pedersen. I oversigten opregnes de brud, Landbrugsrådgivning Syd/Landbrugsrådgivning Syd I/S angiveligt har begået på overenskomsten mellem Fyns Familielandbrug og HK efter den 1. april Forklaringer Henny Pedersen har forklaret bl.a., at hun blev ansat som regnskabsassistent i Fyns Familielandbrug den 1. januar Hun var tillidsrepræsentant fra februar 1993, indtil hun den 1. januar 2010 stoppede i Fyns Familielandbrug, der fortsat eksisterer som forening. Siden 2000 havde Fyns Familielandbrug haft kontorer i Odense og Svendborg. Den 1. januar 2006 overgik medarbejderne i planteavlsafdelingen i Fyns Familielandbrug til ansættelse i Landbrugsrådgivning Syd. Ejendomsafdelingen og økonomifolkene i Fyns Familielandbrug blev dog ikke overført. Hun har ikke set lønsedler på de medarbejdere, der overgik til Landbrugsrådgivning Syd, men hun ved, at planteavlskonsulenterne fra den 1. januar 2006 ikke længere fik løn fra Fyns Familielandbrug. Desuden blev der vist nok på et personalemøde orienteret om, at planteavlskonsulenterne overgik til Landbrugsrådgivning Syd.

15 - 15 De fire familielandbrug, der etablerede Landbrugsrådgivning Syd, aflagde i 2006 og 2007 separate regnskaber. Mogens W. Birch deltog i alle personalemøderne i Fyns Familielandbrug, efter at Landbrugsrådgivning Syd var blevet en realitet den 1. januar Hvis Mogens W. Birch ikke kunne deltage, blev møderne udsat. Hun oplevede ham på møderne som leder, og han blev behandlet med respekt. Mogens W. Birch orienterede om de overordnede forhold, og kontorleder Peter Petersen tog sig af de lokale forhold. Hun betragtede de medarbejderorienteringer, som Mogens W. Birch udsendte, som orienteringer fra chefen. Mogens W. Birch var med til at ansætte Troels H. Nielsen, der pr. 1. oktober 2007 blev chef for hele økonomiafdelingen i Landbrugsrådgivning Syd. Han deltog i forbindelse med nogle afskedigelser i Fyns Familielandbrug. Hun er ikke klar over, hvornår de beslutninger, som er nævnt i referat fra bestyrelsesmøde i Landbrugsrådgivning Syd den 22. juni 2007, er truffet. Mogens W. Birch var ikke involveret i forbindelse med ansættelsen af Aase Olsens efterfølger i november Han deltog heller ikke, da hendes egen stilling skulle genbesættes. Det var Mogens W. Birch, der i begyndelsen af 2007 besluttede, at der skulle ansættes elever i alle foreninger. Arbejdet med personalehåndbogen for Landbrugsrådgivning Syd gik i gang i april Mogens W. Birch meddelte allerede på det første møde, at overenskomsten med HK skulle opsiges. Hun var ikke inde i sagen og tog blot beskeden til efterretning. Ledelsesstrukturen var fra begyndelsen som beskrevet i personalehåndbogen af 29. marts Mogens W. Birch var direktør, og der blev allerede fra begyndelsen af 2006 holdt møder i Landbrugsrådgivning Syds ledergruppe. I løbet af 2006 fik hun og kollegerne ny med Landbrugsrådgivning Syd som signatur. Telefonsystemet blev også lavet, idet der blev etableret IP-telefoni i Landbrugsrådgivning Syd-regi. I november 2006 blev der indført fælles regnskabsprocedure i Landbrugsrådgivning Syd. Mogens W. Birch har aldrig henvendt sig til hende vedrørende regnskabsprocedurerne, men i foråret 2007 holdt de et regnskabsmøde, hvor også Peter Petersen deltog. Hun havde opfattelsen af, at hun ikke længere arbejde i en forening men i en forretning.

16 - 16 Mogens W. Birch tog i juni 2007 rundt på alle kontorerne og fik medarbejdernes underskrift på varslingsskrivelserne. Hun kørte selv varslingsskrivelserne til formanden for Fyns Familielandbrug Ib Jensen, der ifølge Mogens W. Birch også skulle underskrive dem. Medarbejderne var ikke glade for at være omfattet af personalehåndbogen i stedet for overenskomsten. De havde flere fridage efter overenskomsten, som i det hele taget sikrede deres rettigheder bedre. Desuden havde de været glade for at have HK med, når der skulle forhandles, fordi HK sørgede for, at tingene gik rigtigt for sig. Landbrugsrådgivning Syds overgang til I/S den 1. januar 2008 medførte ingen ændringer for hende. I stedet for at registrere arbejdstiden i Fyns Familielandbrug skete dette dog nu under Landbrugsrådgivning Syd, hvor også lønsedlerne nu kom fra. Mogens W. Birch har forklaret bl.a., at han blev ansat i Sønderjysk Familielandbrug i Han er nu leder af Landbrugsrådgivning Syd I/S, indtil han den 1. maj 2010 går på pension. Baggrunden for etableringen af samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd den 1. januar 2006 var, at Sønderjysk Familielandbrug på et internt seminar tilbage i 2004 havde konkluderet, at det var nødvendigt at finde nogle samarbejdspartnere med henblik på at sikre og styrke fagligheden i rådgivningen til medlemmerne. Det var også nødvendigt for overhovedet at kunne rekruttere fagkonsulenter. Han var centerleder i Sønderjysk Familielandbrug og tog kontakt til de tre andre familielandsbrugssammenslutninger. Tilsammen var de lige så store som Sønderjysk Familielandbrug. Sønderjysk Familielandbrug havde i øvrigt helt tilbage i 1999 registreret Landbrugsrådgivning Syd som domænenavn og gemt det i skuffen. Fyns Familielandbrug ville ikke binde sig i en selskabskonstruktion men ønskede et løsere samarbejde. Det blev der taget højde for i den forretningsorden, der blev vedtaget for Landbrugsrådgivning Syd. På dette tidspunkt blev det ikke drøftet at samle arbejdskraften. Det var først hen ad vejen man indså, at der var behov for en yderligere samordning vedrørende den faglige rådgivning. Der blev ved etableringen af samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd ikke foretaget indskud af nogen art af samarbejdets 4 deltagere. Der skulle heller ikke foretages et økonomisk opgør i tilfælde af en eller flere deltageres udtræden af samarbejdet. I 2006 og 2007 aflagde de fire

17 - 17 deltagere separate regnskaber, men der fandt en økonomisk udligning sted i overensstemmelse med forretningsordenen. De fire deltagere havde og har ikke samme revisor. Fyns Familielandbrug havde i 2006 to planteavlskonsulenter ansat. De andre tre sammenslutninger havde tilsammen. De to på Fyn havde et stort behov for faglig sparring, og én af dem blev ansat i Sønderjysk Familielandbrug. De assistenter, der kom til før 1. januar 2008, blev ansat i Fyns Familielandbrug. Troels H. Nielsen, der omkring september kom til som chefkonsulent, blev ansat i Vejle Amts Familielandbrug. Samarbejdet mellem de fire deltagere i Landbrugsrådgivning Syd var ligeværdigt og skete på lige vilkår. De havde hver tre medlemmer i Økonomiudvalget. Ingen måtte dominere i samarbejdet, og ingen skulle indordne sig. Han stod selv for den daglige ledelse i Landbrugsrådgivning Syd, som han var en slags ordførende for. Han koordinerede mellem de fire kontorledere, og han deltog, når Økonomiudvalget mødtes. Han husker ikke, hvornår han blev leder.. I 2006 og 2007 brugte han titlerne centerleder og direktør lidt i flæng. Han endte dog med at kalde sig direktør, fordi han blev ordførende centerleder. Han opfattede ikke 10 i forretningsordenen sådan, at han kunne ansætte eller afskedige personale. Det var ikke tanken med forretningsordenens 11 at flytte rundt med medarbejderne. De husregler, der er nævnt i 11, vedrørte f. eks. frokost og afspadsering og blev indført for at undgå splid blandt personalet. Da han havde kendskab til problemerne, deltog han i november 2006 i mødet mellem formanden for Ribe Amts Familielandbrug Henrik Bertelsen og kontorleder Bent Jepsen. De strukturelle tilpasninger, der er nævnt i orienteringsskrivelsen til medarbejderne på kontorerne i Varde og Bramming, dækkede over voldsomme uoverensstemmelser mellem Henrik Bertelsen og Bent Jepsen. Mogens W. Birch bistod Henrik Bertelsen og tog bl.a. kontakt til juristerne i Århus. Han har aldrig selv besluttet, at nogen på de andre kontorer skulle fyres det lå uden for hans kompetence. Han koordinerede blot mellem kontorlederne i en situation, hvor det ene kontor stod uden leder. Det er det, der menes i orienteringsskrivelsen, når der står, at der er nogen opgaver der skal løses fremover. Aftalen om at stifte I/S et blev indgået på et bestyrelsesmøde i Landbrugsrådgivning Syd i april 2007, og interessentskabskontrakten blev underskrevet af deltagerne den 24. april 2007.

18 - 18 Først da var parterne bundet af kontrakten. At personalehåndbogen lå klar allerede i marts 2007 skyldtes, at den skulle præsenteres for bestyrelsen samtidig med udkastet til interessentskabskontrakt. Det er rigtigt, at arbejdet med personalehåndbogen blev indledt tilbage i Samarbejdet i Landbrugsrådgivning Syd kunne ikke fortsætte med udgangspunkt i overenskomsten med HK, idet der var for store forskelle sammenlignet med vilkårene hos de tre øvrige deltagere i samarbejdet. Da han af juristerne fik at vide, at overenskomsten kunne opsiges, gjorde han det derfor. Det er ikke hans opfattelse, at Landbrugsrådgivning Syd dermed har sparet penge. Tværtimod har medarbejderne oplevet lønfremgang og andre forbedringer. Det var specielt, at formanden for Fyns Familielandbrug skulle underskrive varslingsskrivelserne vedrørende de fynske medarbejdere. De andre steder underskrev formanden ikke, men det skulle formanden på Fyn, fordi han havde underskrevet overenskomsten med HK. Mogens W. Birch underskrev varslingsskrivelserne for I/S et efter råd fra juristerne. Der blev afholdt møder i bestyrelsen for Landbrugsrådgivning Syd i Han kan ikke pege på grundlaget for, at der overhovedet skulle være en bestyrelse. Han nævner bestyrelsen i Nytårsbrev 2006, men den var ikke sammenfaldende med den bestyrelse, som er beskrevet i interessentskabskontrakten. På det tidspunkt var der slet ikke en bestyrelse i Landbrugsrådgivning Syd, men derimod et udvalg bestående af 3 medlemmer fra hver af de 4 deltagere i samarbejdet. I den medarbejderinformation, han udsendte omkring 1. juli 2006, havde han da også talt om bestyrelserne i Landbrugsrådgivning Syd. Referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2006 vedrørte et møde i Fyns Familielandbrugs bestyrelse, selv om det er skrevet på Landbrugsrådgivning Syds papir. Medarbejderne og de faglige organisationer var ikke i tvivl om, at de frem til 1. januar 2008 var ansat i den enkelte, regionale landbrugforeningssammenslutning. I/S et havde hverken aktiviteter eller cvr-nr. før denne dato. Samarbejdets fire deltagere foretog pr. 1. januar 2008 kapitalindskud i I/S et, og der blev lavet en åbningsbalance. Hvis en deltager vil melde sig ud af I/S et, kan man ikke tage medarbejde-

19 - 19 re med sig. Den udtrædende tager dog en del af indskud og formueandel med sig. Det har været meningen, at det skal være vanskeligt at trække sig ud af I/S et. Parternes argumenter Klager har til støtte for sine påstande overordnet gjort gældende, at overenskomsten mellem Fyns Familielandbrug og HK ikke lovligt kunne frasiges den 26. april Klager har til støtte herfor principalt anført, at der er arbejdsretlig identitet mellem Fyns Familielandbrug, Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S. Pligten til at følge overenskomsten der i perioden 1. januar 2006 til 1. januar 2008 faktisk blev fulgt for de omfattede medarbejdere på Fyns Familielandbrugs kontorer i Svendborg og Odense gælder derfor også for Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S. Subsidiært har klager anført, at der ikke blev gennemført et for virksomhedsoverdragelsesloven relevant arbejdsgiverskifte pr. 1. januar 2008, idet der reelt var gennemført et arbejdsgiverskifte fra Fyns Familielandbrug til Landbrugsrådgivning Syd før 1. januar I den skrivelse, hvor frasigelsen af overenskomsten blev meddelt, blev der henvist til, at der ville finde en virksomhedsoverdragelse sted pr. 1. januar Da dette imidlertid ikke var tilfældet, kan frasigelsen ikke tillægges virkning efter sit indhold. Klager har i øvrigt nærmere anført, at Landbrugsrådgivning Syd, som Fyns Familielandbrug etablerede sammen med de øvrige deltagere pr. 1. januar 2006, var et forpligtende økonomisk samarbejde. Ledelsesretten i Landbrugsrådgivning Syd blev udøvet af Mogens W. Birch, og han havde efter 1. januar 2006 en sådan indflydelse på medarbejderne i Fyns Familielandbrug, at den relevante arbejdsgiverrolle overfor disse medarbejdere fra dette tidspunkt både formelt og reelt blev udøvet af Landbrugsrådgivning Syd. Mogens W. Birch deltog således bl.a. fast i personalemøder i Fyns Familielandbrug og traf beslutninger i forbindelse med afskedigelse/fratræden af medarbejdere i Fyns Familielandbrug og de andre deltagere i Landbrugsrådgivning Syd. Han forestod endvidere arbejdet med at udvikle den fælles personalehåndbog, der på en række punkter fraviger overenskomsten mellem Fyns Familielandbrug og HK.

20 - 20 Landbrugsrådgivning Syd har da også selv opfattet sig som arbejdsgiver for medarbejderne i Fyns Familielandbrug, idet det var Landbrugsrådgivning Syd der i meget god tid frasagde overenskomsten med HK. Landbrugsrådgivning Syd optrådte også senere som arbejdsgiver for medarbejderne i Fyns Familielandbrug, da disse i slutningen af juni 2007 fik varslet ændring af deres ansættelsesforhold. Det var også Landbrugsrådgivning Syd, der deltog i de efterfølgende møder med HK vedrørende overenskomsten. Klager har endvidere anført, at der ved etableringen af interessentskabet 1. januar 2008 muligvis skete en udvidelse af deltagernes økonomiske samarbejde, men at det ikke ændrer ved, at der reelt er identitet mellem Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S. Landbrugsrådgivning Syd har f. eks. benyttet samme brevpapir før og efter 1. januar 2008, ligesom Henny Pedersens allerede i 2006 fik ny med Landbrugsrådgivning Syd som signatur. De formelle aftalegrundlag for henholdsvis Landbrugsrådgivning Syd og Landbrugsrådgivning Syd I/S er på de vigtigste punkter indholdsmæssigt ens, herunder for så vidt angår deltagerkreds, formål og ledelsesstruktur. På de punkter, hvor interessentskabskontrakten synes at indføre en ny ledelsesmodel, er der tale om en beskrivelse af forhold, som reelt blev implementeret i Landbrugsrådgivning Syd længe før 1. januar Det er på denne baggrund indklagede, der har bevisbyrden for, at der pr. 1. januar 2008 fandt en reel nyordning sted, og den bevisbyrde er ikke løftet. Klager har for det tilfælde, at Arbejdsretten lægger til grund, at der er sket en virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2008 mere subsidiært anført, at virksomhedsoverdragelsen er gennemført som en egentlig fusion med Landbrugsrådgivning Syd I/S som et nyt fortsættende selskab uden overenskomst, hvor Fyns Familielandbrug som deltager i interessentskabet har bevaret sin identitet som en klart afgrænset enhed. Indklagede har også af den grund ikke kunnet frasige sig overenskomsten. Det er i den juridiske teori antaget, at alle overenskomster går med over i det nye selskab ved en egentlig fusion, jf. Lars Svenning Andersen m. fl. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave s I en sådan situation kan overenskomster således ikke frasiges i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens 4 a.

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 i sag nr. A2005.927: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Arbejdsgiverforeningen for

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

oktober 2012

oktober 2012 2012-15 Overførsel af en kommunal musikskoles ansvar for MGK-undervisning til en anden kommunal musikskole var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Statens Kunstråd ændrede med virkning fra 2011

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere