Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?"

Transkript

1 Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

2 SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole

3 SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet igennem respekt for professionel viden og praksis.

4 SKOLEREFORM 2014 (UVM) Inklusionsstrategi (2012) Øget IT-satsning Minimumstimetal for den samlede skoledag Maksimum for den understøttende undervisning Minimumstimetal for dansk, matematik og historie Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse (2. fremmedsprog) Skolen skal åbnes mod samfundet Bevægelse svarende til 3/4 time pr. dag Lektiehjælp skal tilbydes - dog frivilligt Lærernes arbejdstid (lov 409)

5 SKOLEREFORM 2014 (SØNDERBORG KOMMUNE) Linjeskoler (Fremtidens skole august 2013) Inklusionsstrategier (august 2013) Kommunal IT-satsning Uændret klub- og SFO-tilbud Understøttende undervisning 50%, 40% og 10 % Forpligtende samarbejde med Musik-, Billed- og Ungdomsskolen. Gerne samarbejde med erhvervslivet Gerne samarbejde med foreningslivet Administrationsgrundlag for lærerne lærertilstedeværelse 35 timer (+ 6 timer) i 40 uger + 40 timer på ikke skoledage

6 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) Linjetilbud årgang Valgfag + understøttende undervisning 2 x ca. 3½ timer pr. uge 4 linjer Naturfag og håndværk Sprog og kultur Musik og medier Mad og idræt Undervisning i afgrænsede forløb på yngre årgange Projektopgave Omgivende samfund Efterår 2014 prøveperiode, valget bindende fra oktober

7 INKLUSION OG UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING (UVM) I 2012 blev der gennemført ny lovgivning om en inkluderende folkeskole Etablering af Inklusionsudvikling, der med reformen er en del af et nyt læringskonsulentkorps for folkeskolen. Gennemførelse af informations- og holdningskampagner Reformtiltag, der understøtter inklusionen: Den længere og mere varierede skoledag, øget fokus på bedre undervisningsmiljø, den understøttende undervisning mv.

8 INKLUSION (SØNDERBORG KOMMUNE 2013) Sønderborg Kommune ønsker, at skolerne inkluderer og har gode vilkår for at inkludere på en fagligt forsvarlig måde. Alle skoler udformer en inklusionsstrategi. Inklusionsstrategien skal gennemføres på et realistisk grundlag, så lærerne ikke efterlades med en udfordring uden mulighed for at løse denne. Strategien forudsætter en målrettet indsats på skolerne. Tydelig ledelse, kompetenceudvikling, inklusionsvejledning og samarbejde er væsentlige elementer i denne proces.

9 INKLUSION (AUGUSTENBORG SKOLE) Det er målet at: alle elever oplever sig selv og hinanden som en naturlig del af Augustenborg Skoles fællesskab. hver elev oplever at bidrage positivt til skolens fællesskab på sin egen måde og ud fra egne forudsætninger. tage udgangspunkt i barnets styrkesider frem for begrænsninger. der er fokus på problemstillingen og ikke på barnet.

10 INKLUSION (AUGUSTENBORG SKOLE)

11 IT-STRATEGI (UVM) I Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der følgende fire initiativer på folkeskoleområdet: 1. Støtte til indkøb af digitale læremidler 2. Adgang til velfungerende it i undervisningen 3. Klare mål for brugen af it og digitale læremidler og læringsmål 4. Forskning i it-baserede læringsformer Kommunerne har forpligtet sig til at finansiere og implementere initiativ 2 senest ved udgangen af 2014.

12 IT-STRATEGI (KL/REGERING) Digitalisering af folkeskolen er i fuld gang og der er primært investeret i to områder som skal være på plads i 2014: Digitale læremidler samt tilstrækkelig IT-infrastruktur (trådløse netværk, printere, strømudtag m.m.). Med tilstrækkelig menes i denne sammenhæng at alle elever kan arbejde med hver deres digitale enhed (PC, Tablets m.v.).

13 IT-STRATEGI (SØNDERBORG KOMMUNE) Antagelsen i aftalen mellem regeringen og KL bygger på, at størstedelen har mulighed for at medbringe deres egen digitale enhed. Økonomisk vil det ikke være muligt for den enkelte skole at oprette og vedligeholde et tidssvarende antal digitale enheder til skolen samlede elevtal. Dertil kommer, at de fleste elever allerede i dag vil foretrække at benytte deres egen digitale enhed, som er sat op, præcis som de ønsker.

14 IT-STRATEGI (AUGUSTENBORG SKOLE) Vi vil derfor gerne opfordre alle elever fra klasse til at medbringe deres egen digitale enhed fra sommeren 2014 (mange gør det allerede i dag). Over de kommende år vil denne trend brede sig gradvist til de øvrige klassetrin. Skolen vil råde over et begrænset antal PC er til de elever som ikke har mulighed for at medbringe deres egen PC dette aftales med skolens ledelse individuelt.

15 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) Bevægelse Understøttende undervisning Praktiske løsninger Skemaer, bus, SFO/Klub, konfirmationsforberedelse Den åbne skole Lektiehjælp Lærernes arbejdstid forældremøder, forældresamtaler, lejrskoler

16 BEVÆGELSE (UVM) Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt. Prøve i idræt i 9. klasse (udtræk)

17 BEVÆGELSE (SØNDERBORG KOMMUNE) Det gode liv (De 9 strategier) Sundhedsprofil på skolerne Mulighed for tilskud til projekter, der understøtter elevernes sundhed (det brede sundhedsbegreb)

18 BEVÆGELSE (AUGUSTENBORG SKOLE) Bevægelsespolitik Kurser i CL Kurser i bevægelse Faciliteter, der understøtter bevægelse i undervisningen Materialer, der understøtter bevægelse i undervisningen

19 BEVÆGELSE (AUGUSTENBORG SKOLE) Augustenborg Skoles Bevægelsespolitik Eleverne på Augustenborg Skole skal have mulighed for at bevæge sig hver dag i skolen. Gennem den daglige undervisning, frikvarterer, kampagnedage/uger og emneuger udvikles elevernes forståelse for sammenhængen mellem fysisk bevægelse, generel sundhed og livskvalitet. Bevægelsespolitikken på Augustenborg Skole skal dække bredt inden for: Undervisning Frikvarter Udeområder Indeområder

20 BEVÆGELSE (AUGUSTENBORG SKOLE) På Augustenborg Skole sikrer vi, at alle elever får 45 minutters bevægelse/motion om dagen, ved at der indgår ca. 4 minutters bevægelse i alle lektioner à 40 minutter. Bevægelse som led i undervisningen CL-strukturer Powerpauser

21 DEN ÅBNE SKOLE (UVM) Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund

22 DEN ÅBNE SKOLE (SØNDERBORG KOMMUNE) Forpligtende samarbejde med Musik-, Billedog Ungdomsskolen. Gerne samarbejde med erhvervslivet Gerne samarbejde med foreningslivet Afholdt møde med interesserede foreninger i tirsdags

23 DEN ÅBNE SKOLE (AUGSTENBORG SKOLE) Musikskolen Ungdomsskolen Idrætsforeninger og sportsklubber Lokalhistorisk arkiv Ungdomsuddannelserne Alsion Plejehjemmet

24 DEN ÅBNE SKOLE (AUGSTENBORG SKOLE) Fortsætte med de kontakter og samarbejder, der findes nu både i SFO og skole Inddrage musik- og ungdomsskole i linjetilbuddene Inddrage erhvervslivet i linjetilbuddene Medtænke lokale foreninger i undervisningen Ikke kun i den understøttende Holde møde med interesserede foreninger og virksomheder i efteråret

25 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING (UVM) Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning. Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer. Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne

26 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING (UVM) Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling af teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante.

27 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING (UVM) Den understøttende undervisning kan anvendes bredt et direkte fagrelateret indhold læsetræning matematikøvelser lektiehjælp og faglig fordybelse de obligatoriske emner (lokale læseplaner grøn, international) opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed sociale kompetencer alsidige udvikling motivation og trivsel eller klassefællesskabet besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.

28 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING (SØNDERBORG KOMMUNE) Tildelingen til den understøttende undervisning fordeles med 50 % lærere 40% pædagoger 10 % andre Ved kvalitetsrapporten redegøres for skolens anvendelse af ressourcen til understøttende undervisning

29 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING (AUGUSTENBORG SKOLE) Understøttende undervisning (uuv) på årgang indgår i linjetilbuddene. Uuv på 4-7. årgang planlægges i årgangs- og afdelingsteamene i samarbejde med linjetilbuddene. Uuv på årgang planlægges i årgangs- og afdelingsteamene i samarbejde med SFO og klub. Uuv kan planlægges på tværs af klasser og årgange.

30 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE (UVM) I det omfang der som led i undervisningen gives eleverne hjemmearbejde eller lektier dvs. opgaver der skal gennemføres eller færdiggøres efter skoledagen medfører dette en pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp hertil, herunder fx ved en mulighed for at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen. Alternativt kan øvelser eller opgaver, der ellers ville være blevet givet som hjemmearbejde eller lektier, udføres som fællesaktiviteter. Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, fx ved inkorporering af fysiske aktiviteter.

31 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE (UVM) FAGLIG TRÆNING Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. FAGLIGE UDFORDRINGER Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære. TURBOFORLØB Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning.

32 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE (UVM) FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG: Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse. Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse. EFTER NÆSTE FOLKETINGSVALG: Kravene til organiseringen af lektiehjælp og fagligfordybelse ophæves. Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp.

33 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE (UVM) Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen. Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet. Der er afsat to timer ugentligt til udskolingen. Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.

34 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE (AUGUSTENBORG SKOLE) årgang tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse mandag og torsdag pædagoger og lærere løser opgaven årgang tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse mandag, onsdag og torsdag lærere løser opgaven 7. årgang tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse mandag (tirsdag) og fredag lærere løser opgaven årgang tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse mandag og fredag lærere løser opgaven Elever er som hovedregel tilmeldt, men forældre kan melde fra via FI

35 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) klasse 28 timer + 2 lektiehjælp

36 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) klasse 30 timer + 3 lektiehjælp

37 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) 7. klasse 33 timer + 2 lektiehjælp

38 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) klasse 33 timer (heraf 7 timer linjehold)+ 2 lektiehjælp

39 BUS TIL AUGUSTENBORG SKOLE

40 BUS FRA AUGUSTENBORG SKOLE

41 SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) SFO/KLUB

42 Det hold, der er til SKOLEREFORM 2014 (AUGUSTENBORG SKOLE) Konfirmationsforberedelse Konfirmationsforberedelsen ligger onsdag morgen og tirsdag eftermiddag (det ene hold i Augustenborg) konfirmationsforbered else tirsdag eftermiddag, tilbydes en itimes lektiehjælp onsdag i 1. modul. I den periode, hvor der er konfirmationsforberedelse vil der være mulighed for lektiehjælp i dette modul, samt i ½ time mandag og fredag.

43 LÆRERNES NYE ARBEJDSTID (CENTRALT) Lærernes arbejdstid skal normaliseres Lærerne skal undervise ca. 2 timer mere pr. uge Lærerne skal kompenseres, når de arbejder udenfor normal arbejdstid Lærerne skal have en opgaveoversigt, der skal drøftes med skolelederen inden skoleårets start

44 LÆRERNES NYE ARBEJDSTID (SØNDERBORG KOMMUNE) Administrationsgrundlag for lærerne lærertilstedeværelse 35 timer i 40 uger individuel forberedelse 6 timer pr. uge i 40 uger Øvrig forberedelse og samarbejde på skolen inden for de 35 timer Dertil kommer 40 timer på op til 10 ikke-skoledage.

45 LÆRERNES NYE ARBEJDSTID (AUGUSTENBORG SKOLE) Møder efter kl. 17 Skolefest Forældremøder Skolebestyrelsesmøder Pædagogiske møder for hele det pædagogiske personale Alt andet inden kl. 17 Skolehjemsamtaler Forældrehenvendelser Netværksmøder

46 LÆRERNES NYE ARBEJDSTID (AUGUSTENBORG SKOLE) Augustenborg Skole fortsætter lejrskoler og hytteture på sædvanligt niveau Hytteture i 2. og 4. Lejrskoler i 6. og 9. Indtil videre

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere