2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1"

Transkript

1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2 Grafisk Design: bba-copenhagen tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg Tlf.: Fax: telekommunikationsforbundet

3 indhold 1 branchetemaer forord 1 forbundets navn 4 2 forbundets formål 4 3 hoved- og centralorganisation 5 4 medlemmerne 6 5 forbundets struktur 8 6 afdelinger 9 7 kongressen 10 8 hovedbestyrelse 14 9 forretningsudvalget formanden sekretariatet 17 forbundet blev stiftet den med virkning fra ved sammenslutning af dansk tele forbund med tilhørende regioner og dansk tele samvirke med tilsluttende foreninger og sektioner. baggrunden for etableringen af forbundet fremgår af det strukturforslag, der blev godkendt af de 2 hovedbestyrelser (dtf og dts) den 12. april vedtægterne skal således forstås og fortolkes i overensstemmelse med dette oplæg. 12 medlemsinformation regnskabet revision kontingent og administration konfliktfond urafstemning forhandlings- og overenskomstforhold fællesudvalg organisationsændringer 27

4 1 forbundets navn 3 hoved- og centralorganisation 1.1 Forbundets navn er Telekommunikationsforbundet. 1.2 Forbundet har hjemsted i Frederiksberg kommune. 1.3 Forbundskontoret består af et geografisk 2-delt sekretariat i henholdsvis Frederiksberg og Århus, men fuldt integreret ledelsesmæssigt. 3.1 Forbundet er tilsluttet Landsorganisationen i Danmark (LO) som hovedorganisation. 3.2 Forbundet er ligeledes tilsluttet kartelstrukturen under LO, idet - forbundet er tilsluttet StK, for de medlemsgrupper, som er omfattet af de statslige eller dermed beslægtede overenskomstområder; 1.4 Forbundskontoret kan flyttes til en anden kommune ved hovedbestyrelsesbeslutning. - forbundet er tilsluttet CO-industri for de medlemsgrupper, som er omfattet af en overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri; 2 forbundets formål - hovedbestyrelsen kan i øvrigt træffe nærmere beslutning om, i hvilket omfang forbundet er tilsluttet hhv. StK, CO-industri og evt. andre karteller, og i givet fald hvilke karteller de forskellige medlemsgrupper tilsluttes. 3.3 Forbundet er tilsluttet Union Network International (UNI). 3.4 Forbundet er tilsluttet Nordisk Tele Organisation (NTO). Forbundets formål er: 2.1 At organisere personale i telesektoren i Danmark. 2.2 At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt virke for at fællesskabet og sammenholdet styrkes. 2.3 At varetage forhandlingsretten. 2.4 At arbejde for forbedrede løn-, pensions-, arbejds- og retsvilkår for alle medlemmer af forbundet. 2.5 At arbejde for reel ligestilling og ligebehandling. 2.6 At arbejde for øget medbestemmelse i alle forhold inden for telesektoren. 2.7 At yde gensidig, solidarisk og økonomisk støtte under konflikter. 2.8 At søge samarbejde med andre organisationer i ind- og udland. 4 5

5 4 medlemmerne 4 medlemmerne 4.1 organisationsområde Forbundets organisationsområde omfatter alle ansatte i telesektoren i Danmark Ansatte, der organiseres i andre forhandlingsberettigede organisationer, med hvem forbundet har indgået grænseaftale, er ikke omfattet af forbundets organisationsområde Hovedbestyrelsen kan indgå grænseaftaler med andre fagforbund og faglige sammenslutninger, som regulerer organisationsretten og forhandlingsretten. Afdelingerne kan selv aftale nye grænsedragninger med respekt for målet om at opbygge tværfaglig geografisk opdelte afdelinger, som evt. relaterer sig til amtsgrænserne. Sager vedrørende grænsedragning mellem afdelingerne kan indbringes for hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. 4.2 medlemskab Alle ansatte, som er beskæftiget på forbundets organisationsområde, optages som ordinære medlemmer af den afdeling, de tilhører og optages derved i forbundet jf Under strejke-/lockout i henhold til hovedaftalen kan der fra forbundets konfliktfond ydes økonomisk støtte til medlemmer, der er ramt af konflikt, under forudsætning af fuldt medlemskab i 6 måneder forud for konfliktens iværksættelse. Hovedbestyrelsen kan dog i særlige situationer dispensere fra reglen. Nyantagne og organiserede overflyttede kan dog modtage støtte, såfremt indmeldelsen er forbundet i hænde senest 4 uger efter ansættelse inden for forbundets organisationsområde Medlemmer, der overgår til arbejdsløshedsdagpenge, forbliver som ordinære medlemmer af forbundet Elever og bude på procentløn betragtes som ordinære medlemmer Medlemmer, der overgår til forældreorlov, uddannelsesorlov og lignende eller som under orlov udstationeres, forbliver som ordinære medlemmer af forbundet. 4.3 ekstraordinære medlemmer Medlemmer, som overgår til efterløn, samt medlemmer som afskediges med pension eller gratiale, kan forblive som ekstraordinære medlemmer Ekstraordinære medlemmer kan benytte forbundets medlemstilbud efter særligt fastlagte regler. 4.4 overflytning og udmeldelse Såfremt et medlem overgår til anden beskæftigelse, uden for forbundets organisationsområde, foretages udmeldelse eller overflytning, med mindre andet er fastsat i gældende grænseaftaler. I sådanne tilfælde kan udmeldelsesvarslet i nedsættes Et medlem kan udmelde sig af forbundet med 3 fulde måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til afdelingen. Udmeldelsen kan først få virkning når gæld til forbund, afdeling og fonde er afviklet. Indtil dette er sket, betales fortsat fuldt kontingent Udmeldelse kan dog ikke ske, efter der er afgivet konfliktvarsel og så længe der er konflikt på området. 4.5 udelukkelse Et medlem kan, efter indstilling fra den pågældende afdeling eller forbundets forretningsudvalg, udelukkes af forbundet efter hovedbestyrelsens beslutning, når medlemmet aktivt modarbejder forbundets formål, eller på anden måde skader forbundets interesser. Udelukkelse kan kun ske, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 6 7

6 4 medlemmerne 6 afdelingerne Forinden beslutning om udelukkelse skal det pågældende medlem i hovedbestyrelsen have lejlighed til at udtale sig i sagen Hovedbestyrelsens beslutning samt beslutningsgrundlaget skal meddeles den pågældende skriftligt Beslutningen kan af den pågældende indankes for den førstkommende kongres, hvor den pågældende personligt skal have adgang til at udtale sig. 4.6 tillidsposter Forbundets tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer. Medlemmer på orlov, som arbejder uden for forbundets organisationsområde, kan ikke beklæde tillidsposter i forbundet. forbundets struktur 5.1 forbundet er opbygget af følgende organer: - kongres - hovedbestyrelse - forretningsudvalg - afdelinger 6.1 organisation Forbundet består af et antal afdelinger Afdelingerne er forpligtet til gennem fællesudvalg at samarbejde om spørgsmål af fælles karakter En afdeling kan ikke udmelde sig af forbundet. 6.2 ledelse og vedtægter Afdelingerne arbejder efter egne vedtægter, som ikke må være i strid med forbundets vedtægter, hvorfor ændringer i vedtægterne skal indsendes til forbundet. På lignende måde skal regler for fællesudvalget indsendes til forbundet. Afdelinger ledes af bestyrelser, hvis størrelse og sammensætning fastsættes i den enkelte afdelings vedtægter. Hovedbestyrelsen skal løbende holdes underrettet om navne og adresser på bestyrelsens medlemmer. 6.3 pligter Afdelingerne har pligt til at holde hovedbestyrelsen underrettet om spørgsmål af væsentlig betydning, som behandles i afdelingerne Afdelingerne indsender snarest efter regnskabsårets udløb regnskaber til forbundet Det påhviler afdelingerne at sørge for, at nyantagne optages i forbundet snarest efter ansættelsen. 6.4 tillidsrepræsentanter I afdelingerne vælges tillidsrepræsentanter på de lokale arbejdspladser jf. TR-reglerne Forbundet skal holdes løbende underrettet om navnene på tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. 8 9

7 6 afdelinger 7 kongressen Afdelingerne har ansvaret for et velfungerende TR-system i afdelingernes områder. Afdelingerne er forpligtet til, gennem fællesudvalgene, at samarbejde i det omfang virksomhedsstrukturen tilsiger dette. kongressen 7.1 sagsområde Kongressen er forbundets højeste myndighed i alle anliggender Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, fremsendes til udtalelse i afdelingen og skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 måneder inden kongressens afholdelse Dagsordenen for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter: - Forretningsorden - Valg af dirigent(er) - Beretning - Godkendelse af kongresperiodens regnskaber - Indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændringer - Arbejdsprogram (fagpolitisk program) - Budget og kontingent, herunder fastsættelse af honorarer og lønninger m.v. valg af: 1. Forbundsformand 2. Næstformand 3. Forbundssekretær 4. Et antal faglige sekretærer efter hovedbestyrelsens indstilling 5. 2 bilagskontrollanter 6. 2 suppleanter 7. Statsautoriseret revisor Bilagskontrollanter og deres suppleanter kan ikke samtidig være medlemmer af hovedbestyrelsen Ethvert medlem har ret til for egen regning at overvære såvel ordinære som ekstraordinære kongresser efter forudgående tilmelding til forbundskontoret. 7.2 ordinær kongres Første ordinære kongres afholdtes i Herefter afholdes ordinær kongres hvert 4. år i lige år, i oktober eller november måned Ordinær kongres indkaldes ved hovedbestyrelsens foranstaltning, med mindst 4 måneders varsel. 7.3 delegerede Delegerede på kongressen er hovedbestyrelsens medlemmer, samt 1 delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer i afdelinger opgjort pr. 1. januar hvert år. Ved opgørelse af medlemstal medregnes kun ordinære medlemmer En fortegnelse over delegerede indsendes efter begæring fra forbundet til forbundets sekretariat Stemmeberettigede på kongressen er samtlige fremmødte delegerede Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden, beretning, regnskab, budget, samt indkomne forslag, herunder hovedbestyrelsens forslag, udsendes til de delegerede senest 3 uger inden kongressens afholdelse

8 7 kongressen 7 kongressen 7.4 procedure 7.5 ekstraordinær kongres Enhver kongres, der er lovligt indvarslet, er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede Sager, der ikke angår vedtægtsændringer, afgøres af kongressen med simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende delegerede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget Ved ændringer af vedtægterne kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de tilstedeværende delegeredes stemmer Ekstraordinær kongres skal afholdes, når motiveret begæring herom fremsættes af mindst 2/5 af hovedbestyrelsens medlemmer eller mindst 1/10 af samtlige forbundets medlemmer Ekstraordinær kongres indkaldes af hovedbestyrelsen umiddelbart efter begæringens fremsættelse med mindst 3 ugers varsel. Om fornødent kan kongressen indkaldes med kortere varsel. 7.6 landskonference Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten beslutter det, eller mindst 10 af de fremmødte delegerede stemmer herfor Såfremt mindst 1/3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor, kan ethvert spørgsmål afgøres ved urafstemning blandt forbundets ordinære medlemmer, såfremt en sådan urafstemning er begæret forinden afstemningen finder sted på kongressen. Undtaget fra denne regel er spørgsmål om kontingents størrelse samt personvalg Hovedbestyrelsen kan i kongresperioden træffe beslutning om afholdelse af landskonference, og den træffer samtidig beslutning om antallet af deltagere i landskonferencen Der føres en protokol over kongressers forhandlinger, som optrykkes i uddrag i medlemsbladet Valg i henhold til kongressens dagsorden gælder kongresperioden, med mindre en ekstraordinær kongres optager valg på dagsordenen. Dog ophører valgperioden med udgangen af den måned, hvori den valgte fylder 62 år Såfremt formanden eller næstformanden afgår i kongresperioden, erstattes pågældende i henhold til 10.2 og hovedbestyrelsen besætter den ledigblevne post ved konstitution, indtil næste kongres Såfremt en valgt faglig sekretær afgår i perioden, kan hovedbestyrelsen besætte posten ved konstitution

9 8 hovedbestyrelsen 8 hovedbestyrelsen 8.1 hovedbestyrelsens sagsområde Hovedbestyrelsen er i kongresperioden forbundets øverste myndighed. Hovedbestyrelsen fastlægger forbundets mål og strategier i overensstemmelse med kongressens beslutninger Hovedbestyrelsen skal hvert år gennemgå det følgende års budget og foretage de nødvendige korrektioner Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling fra konfliktfonden, jf Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og sammensætter udvalgene efter sagernes karakter og i forhold til forbundets og afdelingernes interesser Hovedbestyrelsen træffer normalt sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, dog jf Afstemning kan dog ske efter medlemsunderlag, såfremt mindst 1 afdeling ønsker det. I så fald fordeles hver afdelings medlemsunderlag ligeligt på den respektive afdelings hovedbestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat på hovedbestyrelsesmøderne, som umiddelbart efter møderne tilsendes hovedbestyrelsesmedlemmerne og bilagskontrollanter Hovedbestyrelsen kan efter behov vælge/ansætte et antal sekretærer til løsning af ad hoc-opgaver. 8.2 hovedbestyrelsens sammensætning Forretningsudvalgets medlemmer, jf. 9.2, er medlemmer af hovedbestyrelsen Afdelingerne repræsenteres i hovedbestyrelsen med yderligere 1 repræsentant pr. påbegyndt 500 medlemmer. Medlemstallet opgøres hvert år den 1. januar TeleUngdoms landsudvalg repræsenteres med 1 repræsentant. 8.3 procedure Hovedbestyrelsen indkaldes af formanden så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Hovedbestyrelsen skal indkaldes, når en afdeling anmoder herom Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede

10 9 forretningsudvalget 10 formanden 9.1 forretningsudvalgets sagsområde Forretningsudvalget varetager mellem hovedbestyrelsesmøderne forbundets daglige drift, samt træffer beslutninger på baggrund af indstillinger i henhold til hovedbestyrelsens vedtagne politik Formanden repræsenterer forbundet udadtil og underskriver på dets vegne Næstformanden remplacerer formanden ved dennes fravær Forretningsudvalget forbereder og tilrettelægger hovedbestyrelsesmøderne, herunder større sager, der skal forelægges hovedbestyrelsen. 9.2 forretningsudvalgets sammensætning Formand, næstformand og forbundssekretær, som tilsammen udgør formandskabet. 11 sekretariatet Kongresvalgte faglige sekretærer repræsentant for hver af forbundets afdelinger Der skal forefindes en forretningsorden for formandskabet og sekretariatet. Forretningsordenen godkendes af hovedbestyrelsen. 9.3 procedure Forretningsudvalget indkaldes af formanden så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 10 gange årligt. Forretningsudvalget skal indkaldes, når en afdeling anmoder herom Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst 2/3 af forretningsudvalgets medlemmer er til stede I tilfælde af afstemning i forretningsudvalget stemmes jf. vedtægtens Forretningsudvalgets forretningsorden godkendes af hovedbestyrelsen. Der tages referat af forretningsudvalgets møder, som umiddelbart efter møderne tilsendes hovedbestyrelsesmedlemmerne og bilagskontrollanter

11 12 medlemsinformation 14 revision 12.1 Forbundet udgiver et medlemsblad, der tilsendes samtlige medlemmer Forbundsformanden er ansvarlig overfor presseloven Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for medlemsbladets udgivelse, samt for anvendelse af øvrige informationskanaler Regnskaberne revideres af en af kongressen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen foretages i overensstemmelse med gældende lov og god revisionsskik Regnskaberne underskrives af formand og næstformand og påtegnes af den statsautoriserede revisor. 13 regnskabet 14.3 Forbundets kongresvalgte bilagskontrollanter påser, at alle udgifter er behørigt dokumenteret og at alle udgiftskrævende aktiviteter er i overensstemmelse med beslutninger i forbundets kompetente organer. Afvigelser og bemærkninger fra bilagskontrollanter føres i en særlig protokol, som forelægges hovedbestyrelsen samtidig med årsregnskabet og i øvrigt så ofte, som bilagskontrollanterne måtte ønske det Bilagskontrollanterne deltager på forbundets kongres samt det hovedbestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet forelægges Forbundets regnskabsår er kalenderåret Årsregnskabet tilsendes hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter snarest muligt efter regnskabets afslutning. Driftsoversigt tilsendes ligeledes hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter løbende. Kongresperiodens regnskaber med tilhørende bemærkninger skal forelægges kongressen til godkendelse Hvert kvartal laves budgetopfølgning, som sendes til hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter Regnskabet føres og aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik Forbundets midler anbringes økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med forbundets øvrige formål og efter gældende lovgivning Medlemmerne hæfter ikke for forbundets forpligtelser. Det er alene forbundets formue, der hæfter herfor

12 15 16 kontingent og administration konfliktfond 15.1 Forbundskontingentet fastsættes på kongressen, jf Kontingentet fordeles i henhold til kongressens beslutning på administrationskassen og øvrige kasser og fonde jf Kontingentet til forbundet reguleres med den procentuelle stigning i nettoprisindekset opgjort pr. 1. januar og 1. juli. Regulerede kontingenter opkræves med virkning fra 1. april og 1. oktober. Regulering udløses kun ved en stigning i nettoprisindekset på 1,25% eller derover siden sidste regulering. Reguleringen afrundes til nærmeste hele kronebeløb Kongressen fastsætter forskellige kontingentkategorier tilpasset medlemmernes vilkår og status. I kongresperioden kan hovedbestyrelsen, med alm. flertal ændre medlemsgruppernes indplacering i kontingentkategorierne Medlemmer i forbundet har ret til at være medlem i Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse Følgende medlemmer er kontingentfri: - ekstraordinære medlemmer, undtaget efterlønsmodtagere - medlemmer, der ikke oppebærer dagpenge eller ikke har anden indtægt - æresmedlemmer 15.7 Medlemmet indbetaler kontingentet månedsvis forud til afdelingen. Afdelingen indbetaler til forbundet det af kongressen fastsatte forbundskontingent, inkluderet reguleringer. Hovedbestyrelsen kan justere kontingentprocedure i kongresperioden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden Det er i alle tilfælde det enkelte medlems pligt og ansvar, at kontingentet bliver betalt rettidigt Hvis et medlem undlader at betale kontingent, suspenderes alle medlemmets rettigheder i forbundet Afdelingerne fastsætter selv deres kontingent Konfliktfondens formål er at yde økonomisk støtte til forbundsmedlemmer i interessekonfliktsituationer og til aktiviteter i forbindelse med sådanne situationer Fonden kan tillige yde økonomisk støtte til andre organisationer, der har medlemmer ude i ikke-overenskomststridige interessekonflikter, der har relation til løn- og ansættelsesvilkår Udbetalinger fra fonden til medlemmer i konflikt skal ske efter ensartede principper Til aktivitetsfonden overføres et beløb svarende til forskellen mellem på den ene side de samlede indtægter til konfliktfonden, minus fradrag for inflation og et af hovedbestyrelsen fastsat beløb til formueudbygning. Foreningsskat som pålignes forbundet afholdes af konfliktfonden Kontingentet til konfliktfonden fastsættes på kongressen jf og reguleres løbende jf Hovedbestyrelsen administrerer konfliktfonden, herunder midlernes anbringelse. Midlerne skal anbringes økonomisk forsvarligt i pengeinstitut, fondsbørsnoterede obligationer, fast ejendom eller aktier. Fast ejendom må ikke udgøre mere end 30%, og aktier ikke mere end 10% af konfliktfondens kapital. Der må ikke udlånes eller overføres midler fra konfliktfonden til forbundets øvrige formål I forbindelse med en interessekonflikt (lovligt varslet strejke og/eller lockout), hvor forbundets medlemmer deltager, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse om udskrivning af ekstrakontingent til styrkelse af konfliktfonden Ligeledes er hovedbestyrelsen på forbundets vegne i interessekonfliktsituationer (lovligt varslet strejke og/eller lockout), bemyndiget til at optage lån til styrkelse af konfliktfonden. Forbundets aktiver kan anvendes til sikkerhedsstillelse i forbindelse med låneoptagelsen Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvordan et lån skal afvikles, herunder om udskrivning af ekstrakontingent

13 16 konfliktfond 18 forhandlings- og overenskomstforhold Efter afslutningen af en interessekonflikt, hvor der har været udbetalt af konfliktfondens midler, er hovedbestyrelsen ansvarlig for, at midlerne fra konfliktfonden bliver tilbagebetalt inden næste overenskomstsituation ved at påligne alle ordinære medlemmer ekstra kontingent På lignende vis er hovedbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om midler fra konfliktfonden, der er anvendt til støtte for andre organisationer, jf. 16.3, skal tilbagebetales ved at påligne ekstrakontingent. urafstemning 17.1 Såfremt en kongres beslutter at lade et spørgsmål underkaste en urafstemning, er hovedbestyrelsen ansvarlig for en sådan afstemnings gennemførelse Hovedbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at resultatet offentliggøres Alle spørgsmål, der underkastes en urafstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog bestemmelsen i Alle forbundets ordinære medlemmer er stemmeberettigede ved en urafstemning forhandlingskompetence Forhandlingsretten varetages af forbundet eller af de karteller som forbundet er tilsluttet. Forhandlingsretten sikres ved indgåelse af hovedaftale(r) mellem lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden Forhandlingsretten varetages således: - i forhold, hvor et kartel varetager forhandlingsretten for forbundets medlemmer eller for en gruppe af forbundets medlemmer, afgiver hovedbestyrelsen eller et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen forhandlingsmandatet til forbundets repræsentant(er) i kartellet. - i forhold af landsdækkende overordnet eller generel betydning, og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af hovedbestyrelsen eller af et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. - i forhold, hvor mere end en afdeling organiserer medlemmer og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af et fællesudvalg sammensat af repræsentanter for de til fællesudvalget tilsluttede afdelinger. - i forhandlingsområder, der kun organiseres af en afdeling, og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af den enkelte afdeling på vegne af forbundet Forhandlingsretten for det statslige eller dermed beslægtede områder varetages af forbundet under ansvar overfor Statsansattes Kartel overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen opsiger egne overenskomster, og afgiver om fornødent varsel om iværksættelse af arbejdsstandsning. For overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, afgiver hovedbestyrelsen mandat til forbundets repræsentant(er) til at stemme for opsigelse af overenskomsterne På baggrund af indhentede forslag fra afdelingerne, fællesudvalg og hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen ansvarlig for koordinering, prioritering og 22 23

14 18 forhandlings- og overenskomstforhold 18 forhandlings- og overenskomstforhold gruppering af kravene. På overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, afgiver hovedbestyrelsen mandat herom til forbundets repræsentant(er) i kartellet Hovedbestyrelsen har mandat til at indgå endelig overenskomst for de områder, hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, såfremt alle afdelinger i hovedbestyrelsen er enige herom. Er der uenighed sendes forhandlingsresultatet til urafstemning blandt de berørte medlemmer. Forbundets repræsentant(er) i kartellet eller kartellerne kan af hovedbestyrelsen få mandat til at stemme for endelig godkendelse af en overenskomst indgået af et kartel, uden at resultatet sendes til urafstemning i forbundet, såfremt alle afdelinger i hovedbestyrelsen er enige herom. Er der uenighed, sendes forhandlingsresultatet til urafstemning blandt de berørte medlemmer Såfremt der ved forhandling om overenskomst for et nyt område ikke kan opnås et forhandlingsresultat, kan hovedbestyrelsen varsle og iværksætte arbejdsstandsning Hovedbestyrelsen har ret til at varsle og iværksætte en udvidelse af en konflikt, som er varslet eller iværksat af arbejdsgiverside. Hvor situationen tilsiger dette, kan forretningsudvalget varsle og iværksætte sådanne skridt. Beslutningen behandles på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Såfremt forbundet udefra anmodes om deltagelse i sympatikonflikter, kan hovedbestyrelsen varsle og iværksætte dette i fornødent omfang. Hvor situationen tilsiger dette, kan forretningsudvalget varsle og iværksætte sådanne skridt. Beslutningen behandles på førstkommende hovedbestyrelsesmøde Inden afstemningen skal samtlige medlemmer, der omfattes, gøres bekendt med forhandlingsresultatet Hovedbestyrelsen er ansvarlig for afstemningens gennemførelse samt for offentliggørelse af resultatet Det samlede antal ja-stemmer og nej-stemmer, afgivet af de medlemmer, der har deltaget i afstemningen, er afgørende for, om forhandlingsresultatet er hhv. vedtaget eller forkastet Såfremt overenskomstforhandlingerne slutter i forligsinstitutionen med, at der stilles et mæglingsforslag, som sendes ud til urafstemning, gælder reglerne i forligsmandsloven (lovbekendtgørelse nr. 559 af 21. december 1971 om mægling i arbejdsstridigheder, med evt. senere ændringer) for afstemningen. For overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, gælder reglerne i stk. 3.1 til 3.5, i det omfang disse ikke strider mod kartellets vedtægter. Er vedtægterne indbyrdes modstridende, er det kartellets vedtægter, der er gældende på de punkter, som kartellets vedtægter vedrører Ovenstående ændringer træder i kraft, når resultatet af de igangværende forhandlinger om tilpasning af Landsoverenskomsten m.v. til Industriens Funktionæroverenskomst er endeligt godkendt ved urafstemning blandt de berørte medlemmer og optagelsesbetingelserne i CO-industri er godkendt af hovedbestyrelsen afstemning om resultat fra overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at et forhandlingsresultat afgøres ved urafstemning Såfremt et forhandlingsresultat sendes til urafstemning, skal samtlige medlemmer, der er omfattet af det, have adgang til at afgive sin stemme skriftligt. De nærmere regler for afstemningen fastsættes i hovedbestyrelsens forretningsorden

15 19 20 fællesudvalg organisationsændringer 19.1 I forhandlingsområder, hvor mere end en afdeling organiserer medlemmer, etableres fællesudvalg, som bl.a. varetager samarbejdsstof og fungerer som forhandlingsudvalg i de i litra b nævnte forhandlinger Et fællesudvalg består af mindst 1 person fra hver afdeling, der organiserer medlemmer i det respektive forhandlingsområde. Fællesudvalgene sammensættes således, at alle relevante grupper bliver repræsenteret, og således at der tages hensyn til regionale/lokale interesser Fællesudvalgene konstituerer sig med en formand og fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden. Formanden er indgangen fra arbejdsgiversiden Fællesudvalgene har endvidere til formål at sikre et godt samarbejde mellem afdelingerne og deres medlemmer, hvorfor fællesudvalgene kan tage initiativer for at gavne dette formål Fællesudvalg nedsættes efter godkendelse i hovedbestyrelsen, der også fastsætter regler herfor Forbundet kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Forbundets midler tilbageføres til afdelingerne i forhold til medlemstal på opløsningstidspunktet I tilfælde, hvor strukturændringer i telesektoren nødvendiggør det, kan forbundet opdeles eller fusioneres med andre organisationer, uden at bestemmelsen i pkt. 1 bringes til anvendelse. Det er dog en forudsætning, at forbundets formål videreføres i de nye rammer Ved en opdeling eller fusion kræves, at en kongres forinden giver sin tilslutning med 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer. Kongressen afgør i så fald, hvorledes forbundets midler skal anvendes. Disse vedtægter med tillæg er vedtaget på Telekommunikationsforbundets ordinære kongres november 1996 og senest revideret på Telekommunikationsforbundets ordinære kongres november tillæg til vedtægter vedr. 18 faglig uenighed - Ved faglig uenighed søges eventuelle stridigheder løst ved lokal forhandling, jf. de til enhver tid gældende regler for behandling af faglig strid. - Såfremt den faglige uenighed er af generel karakter, og forbundet vurderer, at sagen kan have alvorlige uheldige konsekvenser, kan sagen afvises af forbundet. - Såfremt forretningsudvalget skønner, at sagen ikke bør føres, kan den/de berørte afdelinger/fællesudvalg indanke dette for hovedbestyrelsen, der i så fald har den endelige afgørelse af sagen. - Med forbundets accept kan uenigheden løses via arbejdsretten eller via faglig voldgift. Den afdeling/det fællesudvalg, der i henhold til den interne grænsedragning udøver forhandlingsretten for området, inddrages af forbundet i sagens videre forløb. - Ved sager for arbejdsret eller voldgift er forbundet altid part, medmindre parten er et kartel eller LO

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens adresse er foreningens kontor.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere