2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1"

Transkript

1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2 Grafisk Design: bba-copenhagen tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg Tlf.: Fax: telekommunikationsforbundet

3 indhold 1 branchetemaer forord 1 forbundets navn 4 2 forbundets formål 4 3 hoved- og centralorganisation 5 4 medlemmerne 6 5 forbundets struktur 8 6 afdelinger 9 7 kongressen 10 8 hovedbestyrelse 14 9 forretningsudvalget formanden sekretariatet 17 forbundet blev stiftet den med virkning fra ved sammenslutning af dansk tele forbund med tilhørende regioner og dansk tele samvirke med tilsluttende foreninger og sektioner. baggrunden for etableringen af forbundet fremgår af det strukturforslag, der blev godkendt af de 2 hovedbestyrelser (dtf og dts) den 12. april vedtægterne skal således forstås og fortolkes i overensstemmelse med dette oplæg. 12 medlemsinformation regnskabet revision kontingent og administration konfliktfond urafstemning forhandlings- og overenskomstforhold fællesudvalg organisationsændringer 27

4 1 forbundets navn 3 hoved- og centralorganisation 1.1 Forbundets navn er Telekommunikationsforbundet. 1.2 Forbundet har hjemsted i Frederiksberg kommune. 1.3 Forbundskontoret består af et geografisk 2-delt sekretariat i henholdsvis Frederiksberg og Århus, men fuldt integreret ledelsesmæssigt. 3.1 Forbundet er tilsluttet Landsorganisationen i Danmark (LO) som hovedorganisation. 3.2 Forbundet er ligeledes tilsluttet kartelstrukturen under LO, idet - forbundet er tilsluttet StK, for de medlemsgrupper, som er omfattet af de statslige eller dermed beslægtede overenskomstområder; 1.4 Forbundskontoret kan flyttes til en anden kommune ved hovedbestyrelsesbeslutning. - forbundet er tilsluttet CO-industri for de medlemsgrupper, som er omfattet af en overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri; 2 forbundets formål - hovedbestyrelsen kan i øvrigt træffe nærmere beslutning om, i hvilket omfang forbundet er tilsluttet hhv. StK, CO-industri og evt. andre karteller, og i givet fald hvilke karteller de forskellige medlemsgrupper tilsluttes. 3.3 Forbundet er tilsluttet Union Network International (UNI). 3.4 Forbundet er tilsluttet Nordisk Tele Organisation (NTO). Forbundets formål er: 2.1 At organisere personale i telesektoren i Danmark. 2.2 At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt virke for at fællesskabet og sammenholdet styrkes. 2.3 At varetage forhandlingsretten. 2.4 At arbejde for forbedrede løn-, pensions-, arbejds- og retsvilkår for alle medlemmer af forbundet. 2.5 At arbejde for reel ligestilling og ligebehandling. 2.6 At arbejde for øget medbestemmelse i alle forhold inden for telesektoren. 2.7 At yde gensidig, solidarisk og økonomisk støtte under konflikter. 2.8 At søge samarbejde med andre organisationer i ind- og udland. 4 5

5 4 medlemmerne 4 medlemmerne 4.1 organisationsområde Forbundets organisationsområde omfatter alle ansatte i telesektoren i Danmark Ansatte, der organiseres i andre forhandlingsberettigede organisationer, med hvem forbundet har indgået grænseaftale, er ikke omfattet af forbundets organisationsområde Hovedbestyrelsen kan indgå grænseaftaler med andre fagforbund og faglige sammenslutninger, som regulerer organisationsretten og forhandlingsretten. Afdelingerne kan selv aftale nye grænsedragninger med respekt for målet om at opbygge tværfaglig geografisk opdelte afdelinger, som evt. relaterer sig til amtsgrænserne. Sager vedrørende grænsedragning mellem afdelingerne kan indbringes for hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. 4.2 medlemskab Alle ansatte, som er beskæftiget på forbundets organisationsområde, optages som ordinære medlemmer af den afdeling, de tilhører og optages derved i forbundet jf Under strejke-/lockout i henhold til hovedaftalen kan der fra forbundets konfliktfond ydes økonomisk støtte til medlemmer, der er ramt af konflikt, under forudsætning af fuldt medlemskab i 6 måneder forud for konfliktens iværksættelse. Hovedbestyrelsen kan dog i særlige situationer dispensere fra reglen. Nyantagne og organiserede overflyttede kan dog modtage støtte, såfremt indmeldelsen er forbundet i hænde senest 4 uger efter ansættelse inden for forbundets organisationsområde Medlemmer, der overgår til arbejdsløshedsdagpenge, forbliver som ordinære medlemmer af forbundet Elever og bude på procentløn betragtes som ordinære medlemmer Medlemmer, der overgår til forældreorlov, uddannelsesorlov og lignende eller som under orlov udstationeres, forbliver som ordinære medlemmer af forbundet. 4.3 ekstraordinære medlemmer Medlemmer, som overgår til efterløn, samt medlemmer som afskediges med pension eller gratiale, kan forblive som ekstraordinære medlemmer Ekstraordinære medlemmer kan benytte forbundets medlemstilbud efter særligt fastlagte regler. 4.4 overflytning og udmeldelse Såfremt et medlem overgår til anden beskæftigelse, uden for forbundets organisationsområde, foretages udmeldelse eller overflytning, med mindre andet er fastsat i gældende grænseaftaler. I sådanne tilfælde kan udmeldelsesvarslet i nedsættes Et medlem kan udmelde sig af forbundet med 3 fulde måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til afdelingen. Udmeldelsen kan først få virkning når gæld til forbund, afdeling og fonde er afviklet. Indtil dette er sket, betales fortsat fuldt kontingent Udmeldelse kan dog ikke ske, efter der er afgivet konfliktvarsel og så længe der er konflikt på området. 4.5 udelukkelse Et medlem kan, efter indstilling fra den pågældende afdeling eller forbundets forretningsudvalg, udelukkes af forbundet efter hovedbestyrelsens beslutning, når medlemmet aktivt modarbejder forbundets formål, eller på anden måde skader forbundets interesser. Udelukkelse kan kun ske, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 6 7

6 4 medlemmerne 6 afdelingerne Forinden beslutning om udelukkelse skal det pågældende medlem i hovedbestyrelsen have lejlighed til at udtale sig i sagen Hovedbestyrelsens beslutning samt beslutningsgrundlaget skal meddeles den pågældende skriftligt Beslutningen kan af den pågældende indankes for den førstkommende kongres, hvor den pågældende personligt skal have adgang til at udtale sig. 4.6 tillidsposter Forbundets tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer. Medlemmer på orlov, som arbejder uden for forbundets organisationsområde, kan ikke beklæde tillidsposter i forbundet. forbundets struktur 5.1 forbundet er opbygget af følgende organer: - kongres - hovedbestyrelse - forretningsudvalg - afdelinger 6.1 organisation Forbundet består af et antal afdelinger Afdelingerne er forpligtet til gennem fællesudvalg at samarbejde om spørgsmål af fælles karakter En afdeling kan ikke udmelde sig af forbundet. 6.2 ledelse og vedtægter Afdelingerne arbejder efter egne vedtægter, som ikke må være i strid med forbundets vedtægter, hvorfor ændringer i vedtægterne skal indsendes til forbundet. På lignende måde skal regler for fællesudvalget indsendes til forbundet. Afdelinger ledes af bestyrelser, hvis størrelse og sammensætning fastsættes i den enkelte afdelings vedtægter. Hovedbestyrelsen skal løbende holdes underrettet om navne og adresser på bestyrelsens medlemmer. 6.3 pligter Afdelingerne har pligt til at holde hovedbestyrelsen underrettet om spørgsmål af væsentlig betydning, som behandles i afdelingerne Afdelingerne indsender snarest efter regnskabsårets udløb regnskaber til forbundet Det påhviler afdelingerne at sørge for, at nyantagne optages i forbundet snarest efter ansættelsen. 6.4 tillidsrepræsentanter I afdelingerne vælges tillidsrepræsentanter på de lokale arbejdspladser jf. TR-reglerne Forbundet skal holdes løbende underrettet om navnene på tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. 8 9

7 6 afdelinger 7 kongressen Afdelingerne har ansvaret for et velfungerende TR-system i afdelingernes områder. Afdelingerne er forpligtet til, gennem fællesudvalgene, at samarbejde i det omfang virksomhedsstrukturen tilsiger dette. kongressen 7.1 sagsområde Kongressen er forbundets højeste myndighed i alle anliggender Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, fremsendes til udtalelse i afdelingen og skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 måneder inden kongressens afholdelse Dagsordenen for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter: - Forretningsorden - Valg af dirigent(er) - Beretning - Godkendelse af kongresperiodens regnskaber - Indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændringer - Arbejdsprogram (fagpolitisk program) - Budget og kontingent, herunder fastsættelse af honorarer og lønninger m.v. valg af: 1. Forbundsformand 2. Næstformand 3. Forbundssekretær 4. Et antal faglige sekretærer efter hovedbestyrelsens indstilling 5. 2 bilagskontrollanter 6. 2 suppleanter 7. Statsautoriseret revisor Bilagskontrollanter og deres suppleanter kan ikke samtidig være medlemmer af hovedbestyrelsen Ethvert medlem har ret til for egen regning at overvære såvel ordinære som ekstraordinære kongresser efter forudgående tilmelding til forbundskontoret. 7.2 ordinær kongres Første ordinære kongres afholdtes i Herefter afholdes ordinær kongres hvert 4. år i lige år, i oktober eller november måned Ordinær kongres indkaldes ved hovedbestyrelsens foranstaltning, med mindst 4 måneders varsel. 7.3 delegerede Delegerede på kongressen er hovedbestyrelsens medlemmer, samt 1 delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer i afdelinger opgjort pr. 1. januar hvert år. Ved opgørelse af medlemstal medregnes kun ordinære medlemmer En fortegnelse over delegerede indsendes efter begæring fra forbundet til forbundets sekretariat Stemmeberettigede på kongressen er samtlige fremmødte delegerede Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden, beretning, regnskab, budget, samt indkomne forslag, herunder hovedbestyrelsens forslag, udsendes til de delegerede senest 3 uger inden kongressens afholdelse

8 7 kongressen 7 kongressen 7.4 procedure 7.5 ekstraordinær kongres Enhver kongres, der er lovligt indvarslet, er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede Sager, der ikke angår vedtægtsændringer, afgøres af kongressen med simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende delegerede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget Ved ændringer af vedtægterne kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de tilstedeværende delegeredes stemmer Ekstraordinær kongres skal afholdes, når motiveret begæring herom fremsættes af mindst 2/5 af hovedbestyrelsens medlemmer eller mindst 1/10 af samtlige forbundets medlemmer Ekstraordinær kongres indkaldes af hovedbestyrelsen umiddelbart efter begæringens fremsættelse med mindst 3 ugers varsel. Om fornødent kan kongressen indkaldes med kortere varsel. 7.6 landskonference Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten beslutter det, eller mindst 10 af de fremmødte delegerede stemmer herfor Såfremt mindst 1/3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor, kan ethvert spørgsmål afgøres ved urafstemning blandt forbundets ordinære medlemmer, såfremt en sådan urafstemning er begæret forinden afstemningen finder sted på kongressen. Undtaget fra denne regel er spørgsmål om kontingents størrelse samt personvalg Hovedbestyrelsen kan i kongresperioden træffe beslutning om afholdelse af landskonference, og den træffer samtidig beslutning om antallet af deltagere i landskonferencen Der føres en protokol over kongressers forhandlinger, som optrykkes i uddrag i medlemsbladet Valg i henhold til kongressens dagsorden gælder kongresperioden, med mindre en ekstraordinær kongres optager valg på dagsordenen. Dog ophører valgperioden med udgangen af den måned, hvori den valgte fylder 62 år Såfremt formanden eller næstformanden afgår i kongresperioden, erstattes pågældende i henhold til 10.2 og hovedbestyrelsen besætter den ledigblevne post ved konstitution, indtil næste kongres Såfremt en valgt faglig sekretær afgår i perioden, kan hovedbestyrelsen besætte posten ved konstitution

9 8 hovedbestyrelsen 8 hovedbestyrelsen 8.1 hovedbestyrelsens sagsområde Hovedbestyrelsen er i kongresperioden forbundets øverste myndighed. Hovedbestyrelsen fastlægger forbundets mål og strategier i overensstemmelse med kongressens beslutninger Hovedbestyrelsen skal hvert år gennemgå det følgende års budget og foretage de nødvendige korrektioner Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling fra konfliktfonden, jf Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og sammensætter udvalgene efter sagernes karakter og i forhold til forbundets og afdelingernes interesser Hovedbestyrelsen træffer normalt sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, dog jf Afstemning kan dog ske efter medlemsunderlag, såfremt mindst 1 afdeling ønsker det. I så fald fordeles hver afdelings medlemsunderlag ligeligt på den respektive afdelings hovedbestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat på hovedbestyrelsesmøderne, som umiddelbart efter møderne tilsendes hovedbestyrelsesmedlemmerne og bilagskontrollanter Hovedbestyrelsen kan efter behov vælge/ansætte et antal sekretærer til løsning af ad hoc-opgaver. 8.2 hovedbestyrelsens sammensætning Forretningsudvalgets medlemmer, jf. 9.2, er medlemmer af hovedbestyrelsen Afdelingerne repræsenteres i hovedbestyrelsen med yderligere 1 repræsentant pr. påbegyndt 500 medlemmer. Medlemstallet opgøres hvert år den 1. januar TeleUngdoms landsudvalg repræsenteres med 1 repræsentant. 8.3 procedure Hovedbestyrelsen indkaldes af formanden så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Hovedbestyrelsen skal indkaldes, når en afdeling anmoder herom Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede

10 9 forretningsudvalget 10 formanden 9.1 forretningsudvalgets sagsområde Forretningsudvalget varetager mellem hovedbestyrelsesmøderne forbundets daglige drift, samt træffer beslutninger på baggrund af indstillinger i henhold til hovedbestyrelsens vedtagne politik Formanden repræsenterer forbundet udadtil og underskriver på dets vegne Næstformanden remplacerer formanden ved dennes fravær Forretningsudvalget forbereder og tilrettelægger hovedbestyrelsesmøderne, herunder større sager, der skal forelægges hovedbestyrelsen. 9.2 forretningsudvalgets sammensætning Formand, næstformand og forbundssekretær, som tilsammen udgør formandskabet. 11 sekretariatet Kongresvalgte faglige sekretærer repræsentant for hver af forbundets afdelinger Der skal forefindes en forretningsorden for formandskabet og sekretariatet. Forretningsordenen godkendes af hovedbestyrelsen. 9.3 procedure Forretningsudvalget indkaldes af formanden så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 10 gange årligt. Forretningsudvalget skal indkaldes, når en afdeling anmoder herom Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst 2/3 af forretningsudvalgets medlemmer er til stede I tilfælde af afstemning i forretningsudvalget stemmes jf. vedtægtens Forretningsudvalgets forretningsorden godkendes af hovedbestyrelsen. Der tages referat af forretningsudvalgets møder, som umiddelbart efter møderne tilsendes hovedbestyrelsesmedlemmerne og bilagskontrollanter

11 12 medlemsinformation 14 revision 12.1 Forbundet udgiver et medlemsblad, der tilsendes samtlige medlemmer Forbundsformanden er ansvarlig overfor presseloven Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for medlemsbladets udgivelse, samt for anvendelse af øvrige informationskanaler Regnskaberne revideres af en af kongressen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen foretages i overensstemmelse med gældende lov og god revisionsskik Regnskaberne underskrives af formand og næstformand og påtegnes af den statsautoriserede revisor. 13 regnskabet 14.3 Forbundets kongresvalgte bilagskontrollanter påser, at alle udgifter er behørigt dokumenteret og at alle udgiftskrævende aktiviteter er i overensstemmelse med beslutninger i forbundets kompetente organer. Afvigelser og bemærkninger fra bilagskontrollanter føres i en særlig protokol, som forelægges hovedbestyrelsen samtidig med årsregnskabet og i øvrigt så ofte, som bilagskontrollanterne måtte ønske det Bilagskontrollanterne deltager på forbundets kongres samt det hovedbestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet forelægges Forbundets regnskabsår er kalenderåret Årsregnskabet tilsendes hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter snarest muligt efter regnskabets afslutning. Driftsoversigt tilsendes ligeledes hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter løbende. Kongresperiodens regnskaber med tilhørende bemærkninger skal forelægges kongressen til godkendelse Hvert kvartal laves budgetopfølgning, som sendes til hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter Regnskabet føres og aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik Forbundets midler anbringes økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med forbundets øvrige formål og efter gældende lovgivning Medlemmerne hæfter ikke for forbundets forpligtelser. Det er alene forbundets formue, der hæfter herfor

12 15 16 kontingent og administration konfliktfond 15.1 Forbundskontingentet fastsættes på kongressen, jf Kontingentet fordeles i henhold til kongressens beslutning på administrationskassen og øvrige kasser og fonde jf Kontingentet til forbundet reguleres med den procentuelle stigning i nettoprisindekset opgjort pr. 1. januar og 1. juli. Regulerede kontingenter opkræves med virkning fra 1. april og 1. oktober. Regulering udløses kun ved en stigning i nettoprisindekset på 1,25% eller derover siden sidste regulering. Reguleringen afrundes til nærmeste hele kronebeløb Kongressen fastsætter forskellige kontingentkategorier tilpasset medlemmernes vilkår og status. I kongresperioden kan hovedbestyrelsen, med alm. flertal ændre medlemsgruppernes indplacering i kontingentkategorierne Medlemmer i forbundet har ret til at være medlem i Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse Følgende medlemmer er kontingentfri: - ekstraordinære medlemmer, undtaget efterlønsmodtagere - medlemmer, der ikke oppebærer dagpenge eller ikke har anden indtægt - æresmedlemmer 15.7 Medlemmet indbetaler kontingentet månedsvis forud til afdelingen. Afdelingen indbetaler til forbundet det af kongressen fastsatte forbundskontingent, inkluderet reguleringer. Hovedbestyrelsen kan justere kontingentprocedure i kongresperioden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden Det er i alle tilfælde det enkelte medlems pligt og ansvar, at kontingentet bliver betalt rettidigt Hvis et medlem undlader at betale kontingent, suspenderes alle medlemmets rettigheder i forbundet Afdelingerne fastsætter selv deres kontingent Konfliktfondens formål er at yde økonomisk støtte til forbundsmedlemmer i interessekonfliktsituationer og til aktiviteter i forbindelse med sådanne situationer Fonden kan tillige yde økonomisk støtte til andre organisationer, der har medlemmer ude i ikke-overenskomststridige interessekonflikter, der har relation til løn- og ansættelsesvilkår Udbetalinger fra fonden til medlemmer i konflikt skal ske efter ensartede principper Til aktivitetsfonden overføres et beløb svarende til forskellen mellem på den ene side de samlede indtægter til konfliktfonden, minus fradrag for inflation og et af hovedbestyrelsen fastsat beløb til formueudbygning. Foreningsskat som pålignes forbundet afholdes af konfliktfonden Kontingentet til konfliktfonden fastsættes på kongressen jf og reguleres løbende jf Hovedbestyrelsen administrerer konfliktfonden, herunder midlernes anbringelse. Midlerne skal anbringes økonomisk forsvarligt i pengeinstitut, fondsbørsnoterede obligationer, fast ejendom eller aktier. Fast ejendom må ikke udgøre mere end 30%, og aktier ikke mere end 10% af konfliktfondens kapital. Der må ikke udlånes eller overføres midler fra konfliktfonden til forbundets øvrige formål I forbindelse med en interessekonflikt (lovligt varslet strejke og/eller lockout), hvor forbundets medlemmer deltager, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse om udskrivning af ekstrakontingent til styrkelse af konfliktfonden Ligeledes er hovedbestyrelsen på forbundets vegne i interessekonfliktsituationer (lovligt varslet strejke og/eller lockout), bemyndiget til at optage lån til styrkelse af konfliktfonden. Forbundets aktiver kan anvendes til sikkerhedsstillelse i forbindelse med låneoptagelsen Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvordan et lån skal afvikles, herunder om udskrivning af ekstrakontingent

13 16 konfliktfond 18 forhandlings- og overenskomstforhold Efter afslutningen af en interessekonflikt, hvor der har været udbetalt af konfliktfondens midler, er hovedbestyrelsen ansvarlig for, at midlerne fra konfliktfonden bliver tilbagebetalt inden næste overenskomstsituation ved at påligne alle ordinære medlemmer ekstra kontingent På lignende vis er hovedbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om midler fra konfliktfonden, der er anvendt til støtte for andre organisationer, jf. 16.3, skal tilbagebetales ved at påligne ekstrakontingent. urafstemning 17.1 Såfremt en kongres beslutter at lade et spørgsmål underkaste en urafstemning, er hovedbestyrelsen ansvarlig for en sådan afstemnings gennemførelse Hovedbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at resultatet offentliggøres Alle spørgsmål, der underkastes en urafstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog bestemmelsen i Alle forbundets ordinære medlemmer er stemmeberettigede ved en urafstemning forhandlingskompetence Forhandlingsretten varetages af forbundet eller af de karteller som forbundet er tilsluttet. Forhandlingsretten sikres ved indgåelse af hovedaftale(r) mellem lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden Forhandlingsretten varetages således: - i forhold, hvor et kartel varetager forhandlingsretten for forbundets medlemmer eller for en gruppe af forbundets medlemmer, afgiver hovedbestyrelsen eller et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen forhandlingsmandatet til forbundets repræsentant(er) i kartellet. - i forhold af landsdækkende overordnet eller generel betydning, og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af hovedbestyrelsen eller af et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. - i forhold, hvor mere end en afdeling organiserer medlemmer og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af et fællesudvalg sammensat af repræsentanter for de til fællesudvalget tilsluttede afdelinger. - i forhandlingsområder, der kun organiseres af en afdeling, og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af den enkelte afdeling på vegne af forbundet Forhandlingsretten for det statslige eller dermed beslægtede områder varetages af forbundet under ansvar overfor Statsansattes Kartel overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen opsiger egne overenskomster, og afgiver om fornødent varsel om iværksættelse af arbejdsstandsning. For overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, afgiver hovedbestyrelsen mandat til forbundets repræsentant(er) til at stemme for opsigelse af overenskomsterne På baggrund af indhentede forslag fra afdelingerne, fællesudvalg og hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen ansvarlig for koordinering, prioritering og 22 23

14 18 forhandlings- og overenskomstforhold 18 forhandlings- og overenskomstforhold gruppering af kravene. På overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, afgiver hovedbestyrelsen mandat herom til forbundets repræsentant(er) i kartellet Hovedbestyrelsen har mandat til at indgå endelig overenskomst for de områder, hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, såfremt alle afdelinger i hovedbestyrelsen er enige herom. Er der uenighed sendes forhandlingsresultatet til urafstemning blandt de berørte medlemmer. Forbundets repræsentant(er) i kartellet eller kartellerne kan af hovedbestyrelsen få mandat til at stemme for endelig godkendelse af en overenskomst indgået af et kartel, uden at resultatet sendes til urafstemning i forbundet, såfremt alle afdelinger i hovedbestyrelsen er enige herom. Er der uenighed, sendes forhandlingsresultatet til urafstemning blandt de berørte medlemmer Såfremt der ved forhandling om overenskomst for et nyt område ikke kan opnås et forhandlingsresultat, kan hovedbestyrelsen varsle og iværksætte arbejdsstandsning Hovedbestyrelsen har ret til at varsle og iværksætte en udvidelse af en konflikt, som er varslet eller iværksat af arbejdsgiverside. Hvor situationen tilsiger dette, kan forretningsudvalget varsle og iværksætte sådanne skridt. Beslutningen behandles på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Såfremt forbundet udefra anmodes om deltagelse i sympatikonflikter, kan hovedbestyrelsen varsle og iværksætte dette i fornødent omfang. Hvor situationen tilsiger dette, kan forretningsudvalget varsle og iværksætte sådanne skridt. Beslutningen behandles på førstkommende hovedbestyrelsesmøde Inden afstemningen skal samtlige medlemmer, der omfattes, gøres bekendt med forhandlingsresultatet Hovedbestyrelsen er ansvarlig for afstemningens gennemførelse samt for offentliggørelse af resultatet Det samlede antal ja-stemmer og nej-stemmer, afgivet af de medlemmer, der har deltaget i afstemningen, er afgørende for, om forhandlingsresultatet er hhv. vedtaget eller forkastet Såfremt overenskomstforhandlingerne slutter i forligsinstitutionen med, at der stilles et mæglingsforslag, som sendes ud til urafstemning, gælder reglerne i forligsmandsloven (lovbekendtgørelse nr. 559 af 21. december 1971 om mægling i arbejdsstridigheder, med evt. senere ændringer) for afstemningen. For overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, gælder reglerne i stk. 3.1 til 3.5, i det omfang disse ikke strider mod kartellets vedtægter. Er vedtægterne indbyrdes modstridende, er det kartellets vedtægter, der er gældende på de punkter, som kartellets vedtægter vedrører Ovenstående ændringer træder i kraft, når resultatet af de igangværende forhandlinger om tilpasning af Landsoverenskomsten m.v. til Industriens Funktionæroverenskomst er endeligt godkendt ved urafstemning blandt de berørte medlemmer og optagelsesbetingelserne i CO-industri er godkendt af hovedbestyrelsen afstemning om resultat fra overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at et forhandlingsresultat afgøres ved urafstemning Såfremt et forhandlingsresultat sendes til urafstemning, skal samtlige medlemmer, der er omfattet af det, have adgang til at afgive sin stemme skriftligt. De nærmere regler for afstemningen fastsættes i hovedbestyrelsens forretningsorden

15 19 20 fællesudvalg organisationsændringer 19.1 I forhandlingsområder, hvor mere end en afdeling organiserer medlemmer, etableres fællesudvalg, som bl.a. varetager samarbejdsstof og fungerer som forhandlingsudvalg i de i litra b nævnte forhandlinger Et fællesudvalg består af mindst 1 person fra hver afdeling, der organiserer medlemmer i det respektive forhandlingsområde. Fællesudvalgene sammensættes således, at alle relevante grupper bliver repræsenteret, og således at der tages hensyn til regionale/lokale interesser Fællesudvalgene konstituerer sig med en formand og fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden. Formanden er indgangen fra arbejdsgiversiden Fællesudvalgene har endvidere til formål at sikre et godt samarbejde mellem afdelingerne og deres medlemmer, hvorfor fællesudvalgene kan tage initiativer for at gavne dette formål Fællesudvalg nedsættes efter godkendelse i hovedbestyrelsen, der også fastsætter regler herfor Forbundet kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Forbundets midler tilbageføres til afdelingerne i forhold til medlemstal på opløsningstidspunktet I tilfælde, hvor strukturændringer i telesektoren nødvendiggør det, kan forbundet opdeles eller fusioneres med andre organisationer, uden at bestemmelsen i pkt. 1 bringes til anvendelse. Det er dog en forudsætning, at forbundets formål videreføres i de nye rammer Ved en opdeling eller fusion kræves, at en kongres forinden giver sin tilslutning med 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer. Kongressen afgør i så fald, hvorledes forbundets midler skal anvendes. Disse vedtægter med tillæg er vedtaget på Telekommunikationsforbundets ordinære kongres november 1996 og senest revideret på Telekommunikationsforbundets ordinære kongres november tillæg til vedtægter vedr. 18 faglig uenighed - Ved faglig uenighed søges eventuelle stridigheder løst ved lokal forhandling, jf. de til enhver tid gældende regler for behandling af faglig strid. - Såfremt den faglige uenighed er af generel karakter, og forbundet vurderer, at sagen kan have alvorlige uheldige konsekvenser, kan sagen afvises af forbundet. - Såfremt forretningsudvalget skønner, at sagen ikke bør føres, kan den/de berørte afdelinger/fællesudvalg indanke dette for hovedbestyrelsen, der i så fald har den endelige afgørelse af sagen. - Med forbundets accept kan uenigheden løses via arbejdsretten eller via faglig voldgift. Den afdeling/det fællesudvalg, der i henhold til den interne grænsedragning udøver forhandlingsretten for området, inddrages af forbundet i sagens videre forløb. - Ved sager for arbejdsret eller voldgift er forbundet altid part, medmindre parten er et kartel eller LO

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere