2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1"

Transkript

1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2 Grafisk Design: bba-copenhagen tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg Tlf.: Fax: telekommunikationsforbundet

3 indhold 1 branchetemaer forord 1 forbundets navn 4 2 forbundets formål 4 3 hoved- og centralorganisation 5 4 medlemmerne 6 5 forbundets struktur 8 6 afdelinger 9 7 kongressen 10 8 hovedbestyrelse 14 9 forretningsudvalget formanden sekretariatet 17 forbundet blev stiftet den med virkning fra ved sammenslutning af dansk tele forbund med tilhørende regioner og dansk tele samvirke med tilsluttende foreninger og sektioner. baggrunden for etableringen af forbundet fremgår af det strukturforslag, der blev godkendt af de 2 hovedbestyrelser (dtf og dts) den 12. april vedtægterne skal således forstås og fortolkes i overensstemmelse med dette oplæg. 12 medlemsinformation regnskabet revision kontingent og administration konfliktfond urafstemning forhandlings- og overenskomstforhold fællesudvalg organisationsændringer 27

4 1 forbundets navn 3 hoved- og centralorganisation 1.1 Forbundets navn er Telekommunikationsforbundet. 1.2 Forbundet har hjemsted i Frederiksberg kommune. 1.3 Forbundskontoret består af et geografisk 2-delt sekretariat i henholdsvis Frederiksberg og Århus, men fuldt integreret ledelsesmæssigt. 3.1 Forbundet er tilsluttet Landsorganisationen i Danmark (LO) som hovedorganisation. 3.2 Forbundet er ligeledes tilsluttet kartelstrukturen under LO, idet - forbundet er tilsluttet StK, for de medlemsgrupper, som er omfattet af de statslige eller dermed beslægtede overenskomstområder; 1.4 Forbundskontoret kan flyttes til en anden kommune ved hovedbestyrelsesbeslutning. - forbundet er tilsluttet CO-industri for de medlemsgrupper, som er omfattet af en overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri; 2 forbundets formål - hovedbestyrelsen kan i øvrigt træffe nærmere beslutning om, i hvilket omfang forbundet er tilsluttet hhv. StK, CO-industri og evt. andre karteller, og i givet fald hvilke karteller de forskellige medlemsgrupper tilsluttes. 3.3 Forbundet er tilsluttet Union Network International (UNI). 3.4 Forbundet er tilsluttet Nordisk Tele Organisation (NTO). Forbundets formål er: 2.1 At organisere personale i telesektoren i Danmark. 2.2 At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt virke for at fællesskabet og sammenholdet styrkes. 2.3 At varetage forhandlingsretten. 2.4 At arbejde for forbedrede løn-, pensions-, arbejds- og retsvilkår for alle medlemmer af forbundet. 2.5 At arbejde for reel ligestilling og ligebehandling. 2.6 At arbejde for øget medbestemmelse i alle forhold inden for telesektoren. 2.7 At yde gensidig, solidarisk og økonomisk støtte under konflikter. 2.8 At søge samarbejde med andre organisationer i ind- og udland. 4 5

5 4 medlemmerne 4 medlemmerne 4.1 organisationsområde Forbundets organisationsområde omfatter alle ansatte i telesektoren i Danmark Ansatte, der organiseres i andre forhandlingsberettigede organisationer, med hvem forbundet har indgået grænseaftale, er ikke omfattet af forbundets organisationsområde Hovedbestyrelsen kan indgå grænseaftaler med andre fagforbund og faglige sammenslutninger, som regulerer organisationsretten og forhandlingsretten. Afdelingerne kan selv aftale nye grænsedragninger med respekt for målet om at opbygge tværfaglig geografisk opdelte afdelinger, som evt. relaterer sig til amtsgrænserne. Sager vedrørende grænsedragning mellem afdelingerne kan indbringes for hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. 4.2 medlemskab Alle ansatte, som er beskæftiget på forbundets organisationsområde, optages som ordinære medlemmer af den afdeling, de tilhører og optages derved i forbundet jf Under strejke-/lockout i henhold til hovedaftalen kan der fra forbundets konfliktfond ydes økonomisk støtte til medlemmer, der er ramt af konflikt, under forudsætning af fuldt medlemskab i 6 måneder forud for konfliktens iværksættelse. Hovedbestyrelsen kan dog i særlige situationer dispensere fra reglen. Nyantagne og organiserede overflyttede kan dog modtage støtte, såfremt indmeldelsen er forbundet i hænde senest 4 uger efter ansættelse inden for forbundets organisationsområde Medlemmer, der overgår til arbejdsløshedsdagpenge, forbliver som ordinære medlemmer af forbundet Elever og bude på procentløn betragtes som ordinære medlemmer Medlemmer, der overgår til forældreorlov, uddannelsesorlov og lignende eller som under orlov udstationeres, forbliver som ordinære medlemmer af forbundet. 4.3 ekstraordinære medlemmer Medlemmer, som overgår til efterløn, samt medlemmer som afskediges med pension eller gratiale, kan forblive som ekstraordinære medlemmer Ekstraordinære medlemmer kan benytte forbundets medlemstilbud efter særligt fastlagte regler. 4.4 overflytning og udmeldelse Såfremt et medlem overgår til anden beskæftigelse, uden for forbundets organisationsområde, foretages udmeldelse eller overflytning, med mindre andet er fastsat i gældende grænseaftaler. I sådanne tilfælde kan udmeldelsesvarslet i nedsættes Et medlem kan udmelde sig af forbundet med 3 fulde måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til afdelingen. Udmeldelsen kan først få virkning når gæld til forbund, afdeling og fonde er afviklet. Indtil dette er sket, betales fortsat fuldt kontingent Udmeldelse kan dog ikke ske, efter der er afgivet konfliktvarsel og så længe der er konflikt på området. 4.5 udelukkelse Et medlem kan, efter indstilling fra den pågældende afdeling eller forbundets forretningsudvalg, udelukkes af forbundet efter hovedbestyrelsens beslutning, når medlemmet aktivt modarbejder forbundets formål, eller på anden måde skader forbundets interesser. Udelukkelse kan kun ske, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 6 7

6 4 medlemmerne 6 afdelingerne Forinden beslutning om udelukkelse skal det pågældende medlem i hovedbestyrelsen have lejlighed til at udtale sig i sagen Hovedbestyrelsens beslutning samt beslutningsgrundlaget skal meddeles den pågældende skriftligt Beslutningen kan af den pågældende indankes for den førstkommende kongres, hvor den pågældende personligt skal have adgang til at udtale sig. 4.6 tillidsposter Forbundets tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer. Medlemmer på orlov, som arbejder uden for forbundets organisationsområde, kan ikke beklæde tillidsposter i forbundet. forbundets struktur 5.1 forbundet er opbygget af følgende organer: - kongres - hovedbestyrelse - forretningsudvalg - afdelinger 6.1 organisation Forbundet består af et antal afdelinger Afdelingerne er forpligtet til gennem fællesudvalg at samarbejde om spørgsmål af fælles karakter En afdeling kan ikke udmelde sig af forbundet. 6.2 ledelse og vedtægter Afdelingerne arbejder efter egne vedtægter, som ikke må være i strid med forbundets vedtægter, hvorfor ændringer i vedtægterne skal indsendes til forbundet. På lignende måde skal regler for fællesudvalget indsendes til forbundet. Afdelinger ledes af bestyrelser, hvis størrelse og sammensætning fastsættes i den enkelte afdelings vedtægter. Hovedbestyrelsen skal løbende holdes underrettet om navne og adresser på bestyrelsens medlemmer. 6.3 pligter Afdelingerne har pligt til at holde hovedbestyrelsen underrettet om spørgsmål af væsentlig betydning, som behandles i afdelingerne Afdelingerne indsender snarest efter regnskabsårets udløb regnskaber til forbundet Det påhviler afdelingerne at sørge for, at nyantagne optages i forbundet snarest efter ansættelsen. 6.4 tillidsrepræsentanter I afdelingerne vælges tillidsrepræsentanter på de lokale arbejdspladser jf. TR-reglerne Forbundet skal holdes løbende underrettet om navnene på tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. 8 9

7 6 afdelinger 7 kongressen Afdelingerne har ansvaret for et velfungerende TR-system i afdelingernes områder. Afdelingerne er forpligtet til, gennem fællesudvalgene, at samarbejde i det omfang virksomhedsstrukturen tilsiger dette. kongressen 7.1 sagsområde Kongressen er forbundets højeste myndighed i alle anliggender Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, fremsendes til udtalelse i afdelingen og skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 måneder inden kongressens afholdelse Dagsordenen for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter: - Forretningsorden - Valg af dirigent(er) - Beretning - Godkendelse af kongresperiodens regnskaber - Indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændringer - Arbejdsprogram (fagpolitisk program) - Budget og kontingent, herunder fastsættelse af honorarer og lønninger m.v. valg af: 1. Forbundsformand 2. Næstformand 3. Forbundssekretær 4. Et antal faglige sekretærer efter hovedbestyrelsens indstilling 5. 2 bilagskontrollanter 6. 2 suppleanter 7. Statsautoriseret revisor Bilagskontrollanter og deres suppleanter kan ikke samtidig være medlemmer af hovedbestyrelsen Ethvert medlem har ret til for egen regning at overvære såvel ordinære som ekstraordinære kongresser efter forudgående tilmelding til forbundskontoret. 7.2 ordinær kongres Første ordinære kongres afholdtes i Herefter afholdes ordinær kongres hvert 4. år i lige år, i oktober eller november måned Ordinær kongres indkaldes ved hovedbestyrelsens foranstaltning, med mindst 4 måneders varsel. 7.3 delegerede Delegerede på kongressen er hovedbestyrelsens medlemmer, samt 1 delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer i afdelinger opgjort pr. 1. januar hvert år. Ved opgørelse af medlemstal medregnes kun ordinære medlemmer En fortegnelse over delegerede indsendes efter begæring fra forbundet til forbundets sekretariat Stemmeberettigede på kongressen er samtlige fremmødte delegerede Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden, beretning, regnskab, budget, samt indkomne forslag, herunder hovedbestyrelsens forslag, udsendes til de delegerede senest 3 uger inden kongressens afholdelse

8 7 kongressen 7 kongressen 7.4 procedure 7.5 ekstraordinær kongres Enhver kongres, der er lovligt indvarslet, er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede Sager, der ikke angår vedtægtsændringer, afgøres af kongressen med simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende delegerede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget Ved ændringer af vedtægterne kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de tilstedeværende delegeredes stemmer Ekstraordinær kongres skal afholdes, når motiveret begæring herom fremsættes af mindst 2/5 af hovedbestyrelsens medlemmer eller mindst 1/10 af samtlige forbundets medlemmer Ekstraordinær kongres indkaldes af hovedbestyrelsen umiddelbart efter begæringens fremsættelse med mindst 3 ugers varsel. Om fornødent kan kongressen indkaldes med kortere varsel. 7.6 landskonference Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten beslutter det, eller mindst 10 af de fremmødte delegerede stemmer herfor Såfremt mindst 1/3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor, kan ethvert spørgsmål afgøres ved urafstemning blandt forbundets ordinære medlemmer, såfremt en sådan urafstemning er begæret forinden afstemningen finder sted på kongressen. Undtaget fra denne regel er spørgsmål om kontingents størrelse samt personvalg Hovedbestyrelsen kan i kongresperioden træffe beslutning om afholdelse af landskonference, og den træffer samtidig beslutning om antallet af deltagere i landskonferencen Der føres en protokol over kongressers forhandlinger, som optrykkes i uddrag i medlemsbladet Valg i henhold til kongressens dagsorden gælder kongresperioden, med mindre en ekstraordinær kongres optager valg på dagsordenen. Dog ophører valgperioden med udgangen af den måned, hvori den valgte fylder 62 år Såfremt formanden eller næstformanden afgår i kongresperioden, erstattes pågældende i henhold til 10.2 og hovedbestyrelsen besætter den ledigblevne post ved konstitution, indtil næste kongres Såfremt en valgt faglig sekretær afgår i perioden, kan hovedbestyrelsen besætte posten ved konstitution

9 8 hovedbestyrelsen 8 hovedbestyrelsen 8.1 hovedbestyrelsens sagsområde Hovedbestyrelsen er i kongresperioden forbundets øverste myndighed. Hovedbestyrelsen fastlægger forbundets mål og strategier i overensstemmelse med kongressens beslutninger Hovedbestyrelsen skal hvert år gennemgå det følgende års budget og foretage de nødvendige korrektioner Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling fra konfliktfonden, jf Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og sammensætter udvalgene efter sagernes karakter og i forhold til forbundets og afdelingernes interesser Hovedbestyrelsen træffer normalt sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, dog jf Afstemning kan dog ske efter medlemsunderlag, såfremt mindst 1 afdeling ønsker det. I så fald fordeles hver afdelings medlemsunderlag ligeligt på den respektive afdelings hovedbestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat på hovedbestyrelsesmøderne, som umiddelbart efter møderne tilsendes hovedbestyrelsesmedlemmerne og bilagskontrollanter Hovedbestyrelsen kan efter behov vælge/ansætte et antal sekretærer til løsning af ad hoc-opgaver. 8.2 hovedbestyrelsens sammensætning Forretningsudvalgets medlemmer, jf. 9.2, er medlemmer af hovedbestyrelsen Afdelingerne repræsenteres i hovedbestyrelsen med yderligere 1 repræsentant pr. påbegyndt 500 medlemmer. Medlemstallet opgøres hvert år den 1. januar TeleUngdoms landsudvalg repræsenteres med 1 repræsentant. 8.3 procedure Hovedbestyrelsen indkaldes af formanden så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Hovedbestyrelsen skal indkaldes, når en afdeling anmoder herom Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede

10 9 forretningsudvalget 10 formanden 9.1 forretningsudvalgets sagsområde Forretningsudvalget varetager mellem hovedbestyrelsesmøderne forbundets daglige drift, samt træffer beslutninger på baggrund af indstillinger i henhold til hovedbestyrelsens vedtagne politik Formanden repræsenterer forbundet udadtil og underskriver på dets vegne Næstformanden remplacerer formanden ved dennes fravær Forretningsudvalget forbereder og tilrettelægger hovedbestyrelsesmøderne, herunder større sager, der skal forelægges hovedbestyrelsen. 9.2 forretningsudvalgets sammensætning Formand, næstformand og forbundssekretær, som tilsammen udgør formandskabet. 11 sekretariatet Kongresvalgte faglige sekretærer repræsentant for hver af forbundets afdelinger Der skal forefindes en forretningsorden for formandskabet og sekretariatet. Forretningsordenen godkendes af hovedbestyrelsen. 9.3 procedure Forretningsudvalget indkaldes af formanden så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 10 gange årligt. Forretningsudvalget skal indkaldes, når en afdeling anmoder herom Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst 2/3 af forretningsudvalgets medlemmer er til stede I tilfælde af afstemning i forretningsudvalget stemmes jf. vedtægtens Forretningsudvalgets forretningsorden godkendes af hovedbestyrelsen. Der tages referat af forretningsudvalgets møder, som umiddelbart efter møderne tilsendes hovedbestyrelsesmedlemmerne og bilagskontrollanter

11 12 medlemsinformation 14 revision 12.1 Forbundet udgiver et medlemsblad, der tilsendes samtlige medlemmer Forbundsformanden er ansvarlig overfor presseloven Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for medlemsbladets udgivelse, samt for anvendelse af øvrige informationskanaler Regnskaberne revideres af en af kongressen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen foretages i overensstemmelse med gældende lov og god revisionsskik Regnskaberne underskrives af formand og næstformand og påtegnes af den statsautoriserede revisor. 13 regnskabet 14.3 Forbundets kongresvalgte bilagskontrollanter påser, at alle udgifter er behørigt dokumenteret og at alle udgiftskrævende aktiviteter er i overensstemmelse med beslutninger i forbundets kompetente organer. Afvigelser og bemærkninger fra bilagskontrollanter føres i en særlig protokol, som forelægges hovedbestyrelsen samtidig med årsregnskabet og i øvrigt så ofte, som bilagskontrollanterne måtte ønske det Bilagskontrollanterne deltager på forbundets kongres samt det hovedbestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet forelægges Forbundets regnskabsår er kalenderåret Årsregnskabet tilsendes hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter snarest muligt efter regnskabets afslutning. Driftsoversigt tilsendes ligeledes hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter løbende. Kongresperiodens regnskaber med tilhørende bemærkninger skal forelægges kongressen til godkendelse Hvert kvartal laves budgetopfølgning, som sendes til hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter Regnskabet føres og aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik Forbundets midler anbringes økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med forbundets øvrige formål og efter gældende lovgivning Medlemmerne hæfter ikke for forbundets forpligtelser. Det er alene forbundets formue, der hæfter herfor

12 15 16 kontingent og administration konfliktfond 15.1 Forbundskontingentet fastsættes på kongressen, jf Kontingentet fordeles i henhold til kongressens beslutning på administrationskassen og øvrige kasser og fonde jf Kontingentet til forbundet reguleres med den procentuelle stigning i nettoprisindekset opgjort pr. 1. januar og 1. juli. Regulerede kontingenter opkræves med virkning fra 1. april og 1. oktober. Regulering udløses kun ved en stigning i nettoprisindekset på 1,25% eller derover siden sidste regulering. Reguleringen afrundes til nærmeste hele kronebeløb Kongressen fastsætter forskellige kontingentkategorier tilpasset medlemmernes vilkår og status. I kongresperioden kan hovedbestyrelsen, med alm. flertal ændre medlemsgruppernes indplacering i kontingentkategorierne Medlemmer i forbundet har ret til at være medlem i Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse Følgende medlemmer er kontingentfri: - ekstraordinære medlemmer, undtaget efterlønsmodtagere - medlemmer, der ikke oppebærer dagpenge eller ikke har anden indtægt - æresmedlemmer 15.7 Medlemmet indbetaler kontingentet månedsvis forud til afdelingen. Afdelingen indbetaler til forbundet det af kongressen fastsatte forbundskontingent, inkluderet reguleringer. Hovedbestyrelsen kan justere kontingentprocedure i kongresperioden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden Det er i alle tilfælde det enkelte medlems pligt og ansvar, at kontingentet bliver betalt rettidigt Hvis et medlem undlader at betale kontingent, suspenderes alle medlemmets rettigheder i forbundet Afdelingerne fastsætter selv deres kontingent Konfliktfondens formål er at yde økonomisk støtte til forbundsmedlemmer i interessekonfliktsituationer og til aktiviteter i forbindelse med sådanne situationer Fonden kan tillige yde økonomisk støtte til andre organisationer, der har medlemmer ude i ikke-overenskomststridige interessekonflikter, der har relation til løn- og ansættelsesvilkår Udbetalinger fra fonden til medlemmer i konflikt skal ske efter ensartede principper Til aktivitetsfonden overføres et beløb svarende til forskellen mellem på den ene side de samlede indtægter til konfliktfonden, minus fradrag for inflation og et af hovedbestyrelsen fastsat beløb til formueudbygning. Foreningsskat som pålignes forbundet afholdes af konfliktfonden Kontingentet til konfliktfonden fastsættes på kongressen jf og reguleres løbende jf Hovedbestyrelsen administrerer konfliktfonden, herunder midlernes anbringelse. Midlerne skal anbringes økonomisk forsvarligt i pengeinstitut, fondsbørsnoterede obligationer, fast ejendom eller aktier. Fast ejendom må ikke udgøre mere end 30%, og aktier ikke mere end 10% af konfliktfondens kapital. Der må ikke udlånes eller overføres midler fra konfliktfonden til forbundets øvrige formål I forbindelse med en interessekonflikt (lovligt varslet strejke og/eller lockout), hvor forbundets medlemmer deltager, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse om udskrivning af ekstrakontingent til styrkelse af konfliktfonden Ligeledes er hovedbestyrelsen på forbundets vegne i interessekonfliktsituationer (lovligt varslet strejke og/eller lockout), bemyndiget til at optage lån til styrkelse af konfliktfonden. Forbundets aktiver kan anvendes til sikkerhedsstillelse i forbindelse med låneoptagelsen Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvordan et lån skal afvikles, herunder om udskrivning af ekstrakontingent

13 16 konfliktfond 18 forhandlings- og overenskomstforhold Efter afslutningen af en interessekonflikt, hvor der har været udbetalt af konfliktfondens midler, er hovedbestyrelsen ansvarlig for, at midlerne fra konfliktfonden bliver tilbagebetalt inden næste overenskomstsituation ved at påligne alle ordinære medlemmer ekstra kontingent På lignende vis er hovedbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om midler fra konfliktfonden, der er anvendt til støtte for andre organisationer, jf. 16.3, skal tilbagebetales ved at påligne ekstrakontingent. urafstemning 17.1 Såfremt en kongres beslutter at lade et spørgsmål underkaste en urafstemning, er hovedbestyrelsen ansvarlig for en sådan afstemnings gennemførelse Hovedbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at resultatet offentliggøres Alle spørgsmål, der underkastes en urafstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog bestemmelsen i Alle forbundets ordinære medlemmer er stemmeberettigede ved en urafstemning forhandlingskompetence Forhandlingsretten varetages af forbundet eller af de karteller som forbundet er tilsluttet. Forhandlingsretten sikres ved indgåelse af hovedaftale(r) mellem lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden Forhandlingsretten varetages således: - i forhold, hvor et kartel varetager forhandlingsretten for forbundets medlemmer eller for en gruppe af forbundets medlemmer, afgiver hovedbestyrelsen eller et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen forhandlingsmandatet til forbundets repræsentant(er) i kartellet. - i forhold af landsdækkende overordnet eller generel betydning, og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af hovedbestyrelsen eller af et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. - i forhold, hvor mere end en afdeling organiserer medlemmer og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af et fællesudvalg sammensat af repræsentanter for de til fællesudvalget tilsluttede afdelinger. - i forhandlingsområder, der kun organiseres af en afdeling, og hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, eller er delegeret til forbundet, udøves forhandlingsretten af den enkelte afdeling på vegne af forbundet Forhandlingsretten for det statslige eller dermed beslægtede områder varetages af forbundet under ansvar overfor Statsansattes Kartel overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen opsiger egne overenskomster, og afgiver om fornødent varsel om iværksættelse af arbejdsstandsning. For overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, afgiver hovedbestyrelsen mandat til forbundets repræsentant(er) til at stemme for opsigelse af overenskomsterne På baggrund af indhentede forslag fra afdelingerne, fællesudvalg og hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen ansvarlig for koordinering, prioritering og 22 23

14 18 forhandlings- og overenskomstforhold 18 forhandlings- og overenskomstforhold gruppering af kravene. På overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, afgiver hovedbestyrelsen mandat herom til forbundets repræsentant(er) i kartellet Hovedbestyrelsen har mandat til at indgå endelig overenskomst for de områder, hvor forhandlingsretten varetages af forbundet, såfremt alle afdelinger i hovedbestyrelsen er enige herom. Er der uenighed sendes forhandlingsresultatet til urafstemning blandt de berørte medlemmer. Forbundets repræsentant(er) i kartellet eller kartellerne kan af hovedbestyrelsen få mandat til at stemme for endelig godkendelse af en overenskomst indgået af et kartel, uden at resultatet sendes til urafstemning i forbundet, såfremt alle afdelinger i hovedbestyrelsen er enige herom. Er der uenighed, sendes forhandlingsresultatet til urafstemning blandt de berørte medlemmer Såfremt der ved forhandling om overenskomst for et nyt område ikke kan opnås et forhandlingsresultat, kan hovedbestyrelsen varsle og iværksætte arbejdsstandsning Hovedbestyrelsen har ret til at varsle og iværksætte en udvidelse af en konflikt, som er varslet eller iværksat af arbejdsgiverside. Hvor situationen tilsiger dette, kan forretningsudvalget varsle og iværksætte sådanne skridt. Beslutningen behandles på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Såfremt forbundet udefra anmodes om deltagelse i sympatikonflikter, kan hovedbestyrelsen varsle og iværksætte dette i fornødent omfang. Hvor situationen tilsiger dette, kan forretningsudvalget varsle og iværksætte sådanne skridt. Beslutningen behandles på førstkommende hovedbestyrelsesmøde Inden afstemningen skal samtlige medlemmer, der omfattes, gøres bekendt med forhandlingsresultatet Hovedbestyrelsen er ansvarlig for afstemningens gennemførelse samt for offentliggørelse af resultatet Det samlede antal ja-stemmer og nej-stemmer, afgivet af de medlemmer, der har deltaget i afstemningen, er afgørende for, om forhandlingsresultatet er hhv. vedtaget eller forkastet Såfremt overenskomstforhandlingerne slutter i forligsinstitutionen med, at der stilles et mæglingsforslag, som sendes ud til urafstemning, gælder reglerne i forligsmandsloven (lovbekendtgørelse nr. 559 af 21. december 1971 om mægling i arbejdsstridigheder, med evt. senere ændringer) for afstemningen. For overenskomstområder, hvor forhandlingsretten varetages af et kartel, gælder reglerne i stk. 3.1 til 3.5, i det omfang disse ikke strider mod kartellets vedtægter. Er vedtægterne indbyrdes modstridende, er det kartellets vedtægter, der er gældende på de punkter, som kartellets vedtægter vedrører Ovenstående ændringer træder i kraft, når resultatet af de igangværende forhandlinger om tilpasning af Landsoverenskomsten m.v. til Industriens Funktionæroverenskomst er endeligt godkendt ved urafstemning blandt de berørte medlemmer og optagelsesbetingelserne i CO-industri er godkendt af hovedbestyrelsen afstemning om resultat fra overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at et forhandlingsresultat afgøres ved urafstemning Såfremt et forhandlingsresultat sendes til urafstemning, skal samtlige medlemmer, der er omfattet af det, have adgang til at afgive sin stemme skriftligt. De nærmere regler for afstemningen fastsættes i hovedbestyrelsens forretningsorden

15 19 20 fællesudvalg organisationsændringer 19.1 I forhandlingsområder, hvor mere end en afdeling organiserer medlemmer, etableres fællesudvalg, som bl.a. varetager samarbejdsstof og fungerer som forhandlingsudvalg i de i litra b nævnte forhandlinger Et fællesudvalg består af mindst 1 person fra hver afdeling, der organiserer medlemmer i det respektive forhandlingsområde. Fællesudvalgene sammensættes således, at alle relevante grupper bliver repræsenteret, og således at der tages hensyn til regionale/lokale interesser Fællesudvalgene konstituerer sig med en formand og fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden. Formanden er indgangen fra arbejdsgiversiden Fællesudvalgene har endvidere til formål at sikre et godt samarbejde mellem afdelingerne og deres medlemmer, hvorfor fællesudvalgene kan tage initiativer for at gavne dette formål Fællesudvalg nedsættes efter godkendelse i hovedbestyrelsen, der også fastsætter regler herfor Forbundet kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Forbundets midler tilbageføres til afdelingerne i forhold til medlemstal på opløsningstidspunktet I tilfælde, hvor strukturændringer i telesektoren nødvendiggør det, kan forbundet opdeles eller fusioneres med andre organisationer, uden at bestemmelsen i pkt. 1 bringes til anvendelse. Det er dog en forudsætning, at forbundets formål videreføres i de nye rammer Ved en opdeling eller fusion kræves, at en kongres forinden giver sin tilslutning med 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer. Kongressen afgør i så fald, hvorledes forbundets midler skal anvendes. Disse vedtægter med tillæg er vedtaget på Telekommunikationsforbundets ordinære kongres november 1996 og senest revideret på Telekommunikationsforbundets ordinære kongres november tillæg til vedtægter vedr. 18 faglig uenighed - Ved faglig uenighed søges eventuelle stridigheder løst ved lokal forhandling, jf. de til enhver tid gældende regler for behandling af faglig strid. - Såfremt den faglige uenighed er af generel karakter, og forbundet vurderer, at sagen kan have alvorlige uheldige konsekvenser, kan sagen afvises af forbundet. - Såfremt forretningsudvalget skønner, at sagen ikke bør føres, kan den/de berørte afdelinger/fællesudvalg indanke dette for hovedbestyrelsen, der i så fald har den endelige afgørelse af sagen. - Med forbundets accept kan uenigheden løses via arbejdsretten eller via faglig voldgift. Den afdeling/det fællesudvalg, der i henhold til den interne grænsedragning udøver forhandlingsretten for området, inddrages af forbundet i sagens videre forløb. - Ved sager for arbejdsret eller voldgift er forbundet altid part, medmindre parten er et kartel eller LO

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere