Bestyrelsens beretning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat er voksende - og dagpengereformen bidrager hertil. I løbet af dagpengereformens første to år har godt mistet retten til dagpenge. ( iflg. AK-Samvirke (brancheorganisationen for danske a-kasser)) Mange af de , som nu står i en meget vanskelig situation, er en del af en familie, der så også påvirkes af den dårlige situation. En gennemsnitlig husstand er på 2,15 - så det er ikke kun men nærmere godt , der således har mistet deres økonomiske fundament. Under behandlingen af lovforslaget juni 2010 sagde den ansvarlige minister, Inger Støjberg, at Afkortningen af dagpengeperioden sammenholdt med det øgede genoptjeningskrav vurderes med betydelig usikkerhed at medføre, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet maksimalt stiger fra de nuværende til Med en positiv indstilling til det researcharbejde, der ligger bag loven, må man sige at udtrykket betydelig usikkerhed i den grad er kommet til sin ret. Store dele af fagbevægelsen havde det håb, at der med så mange ramte medborgere og så stort et fejlskud - faktisk er det et fejlskud på mellem 500 % og 1000 % - ville komme et indgreb. Men sådan gik det desværre ikke. På hvilke andre politikområde vil man tillade så store fejl, uden omgående at tilrette loven? Forbundet 2014 blev for Teknisk Landforbund et år med store forandringer. Gita Grüning valgte at trække sig som forbundsformand for at gå på pension. Det betød at der i forbindelse med vores ordinære repræsentantskabsmøde i Odense skulle vælges ny forbundsformand. Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær kongres i forbindelse med repræsentantskabsmødet med det formål af få valgt en ny forbundsformand. Der var to kandidater til formandsposten, og i kampvalg blev Lone Engberg Thomsen valgt som forbundsformand. Det er naturligt, at der i forbindelse med et formandsskifte opstår en vis usikkerhed for fremtiden. Men vi finder, at der med valget af Lone er sendt et klart signal om, at den kurs, som Teknisk Landsforbund har fulgt gennem de sidste år, er uændret. Det giver tryghed blandt medarbejdere, og vore samarbejdspartnere er ikke usikre på, hvor de har os, og hvad vi står for. Overenskomst 2014 I foråret 2014 blev en stor del af vore private overenskomster fornyet. Som vi nævnte i sidste års beretning, vidste vi, at vi stod over for en stor udfordring i forhold til jobløn, idet vi efter overenskomstfornyelsen i 2012 stod alen tilbage, uden en aftale om jobløn (HK indgik aftale) og vi var klar over, at kravet fra arbejdsgiverne ville blive endnu stærkere denne gang.

2 Efter grundige overvejelser blev det besluttet at indlede drøftelser med DI omkring spørgsmålet, således at vi ikke kom i en situation, hvor det var andre, der på vores vegne indgik aftale om vilkårene for jobløn. Vi finder, at det var en klog beslutning, der her blev truffet. Resultatet af forhandlingerne blev, at der på en del af vore overenskomster kan aftales funktionsløn. Forskellen på jobløn og funktionsløn er, at der i forbindelse med funktionsløn SKAL tages højde for det forventede overarbejde ved lønfastsættelsen. Det vil sige, at man ikke kan gå fra sin nuværende løn med overtidsbetaling over på funktionsløn uden særskilt betaling for overarbejde, og uden at der gives mere i løn. Det fremgår af bestemmelsen, som blev skrevet ind i overenskomsten. Samme garanti er der ikke ved jobløn. Som betaling herfor har TL fået en stor gruppe af vore nye uddannelser med under overenskomsten. De områder, hvor der i dag er aftalt funktionsløn, er DI, BYG, Arbejdsgiverne, Dansk Erhverv. På de øvrige overenskomster blev der ikke opnået enighed, og vi endte derfor i forligsinstitutionen. I sin helhed var resultatet ikke prangende, men dog bedre end de to forrige. Alle aftaler blev denne gang 3-årige. I slutningen af 2014 begyndte vi forberedelserne til de offentlige forhandlinger her i foråret I samme periode har vi også enkelt private overenskomstfornyelser. En af disse private overenskomster er den vi har med Arkitekterne (DARK). DARK meldte sig i 2014 ind i DI, men fastholdt deres overenskomster. Skoleområdet Som nævnt sidst år blev det politisk besluttet at Erhvervsakademierne skulle fortsætte som selvstændige skoler, hvilket TL havde kæmpet meget for. Opgaven herefter var så at sikre TL plads i de kommende bestyrelser. Det er vi lykkedes med: Vi har fået en bestyrelsesplads i Erhvervsakedemi MidtVest, og samlet set har TL fået plads i næsten alle erhvervsakademier. Med den nye lov er der krav om uddannelsesudvalg på samtlige uddannelser. TL har fået pladser i de udvalg, hvor TL har interesser. Hvad angår TEKO, som er en del af VIA, er der sket store organisatoriske ændringer. TEKO er nu en del af VIA Erhverv, og det betyder, at Anne Mette Zakariasen, som var leder, er fratrådt, hvilket vi ser som et stort tab. Navnet TEKO er ændret til VIA Design, hvad ikke giver mening på nogen måde. Vi frygter som mange andre i miljøet omkring skolen, at de organisatoriske ændringer ikke er fremskridt men tilbageskridt og udtryk for yderligere centralisering. Vore 2 skolekonsulenter arbejder ihærdigt med at komme ind på alle uddannelser i vores område. I stor udstrækning lykkedes det, men der er altid nye udfordringer. Også i år har vi givet økonomisk støtte til studieture, praktikophold, virksomhedsbesøg m.m., hvilket også kan ses af regnskabet. Faglig På det faglige område har der i 2014 været mange udfordringer/opgaver.

3 Vi har tidligere oplevet at mange virksomheder, som ønskede at anvende jobløn, skrev vore medlemmer ud af overenskomsten, netop fordi overenskomsten ikke gav mulighed for jobløn. Men med den nye overenskomst, er der, som nævnt, en del virksomheder, der har fået en tilsvarende fleksibilitet med funktionsløns-muligheden. Derfor er begrundelsen for at skrive medarbejderne ud af overenskomsten ikke længere tilstede. Vi har derfor brugt en del kræfter på at få mange af vore medlemmer tilbage på overenskomsten. Også i 2014 har vi haft tilpasningsforhandlinger i forbindelse med overenskomst skift samt indmeldelse i arbejdsgiverforeninger. Her skal specielt nævnes Siemens Wind Power (SWP). SWP indmeldte sig i DI i starten af 2014, og da vi havde en tiltrædelsesoverenskomst med virksomheden, var der behov for en tilpasning. Tilpasningsforhandlingerne brød sammen, da virksomheden på visse områder havde krav om uopsigelighed, et krav som vi naturligvis ikke kunne imødekomme. Status er her og nu, at forhandlingerne er overgået til DI og CO Industri, og dermed ude af afdelingens hænder. Et andet område, som vi i afdelingen har haft fokus på, er fyringer af tillidsvalgte. I 2014 har vi desværre set flere sådanne sager. En af disse sager var på Grundfos, hvor virksomheden ville opsige vores tillidsmand Susanne Nannerup. Afdelingen brugte utallige forsøg på at få virksomheden til at ændre beslutning, hvilket desværre ikke lykkedes. Vi finder det meget uheldigt, ja, helt uacceptabelt, at virksomheder skaffer sig af med tillidsvalgte, når de bliver for aktive/dygtige. Når man som tillidsvalgt påtager sig opgaver på medlemmernes vegne, ja, så bør der være sikkerhed for, at man ikke straffes med fyring. En sikring af tillidsrepræsentanterne er derfor noget, som vi ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2017 må arbejde på, bliver styrket. Der har endvidere været en del sager om manglende pension, samt en mængde sager inden for det sociale område. På det sociale område er det især fleksjob og sygedagpengeområdet, som har krævet mange resurser. TL i Form TL i Form er forbundets 4-årige projekt, som har til formål at skaffe flere betalende medlemmer, flere valgte AMR og TR og flere overenskomster. Projektet løber frem til kongressen i oktober 2016, og hovedbestyrelsen har sat mål for de valgte målepunkter. Hovedbestyrelsens mål bygger på de enkelte afdelingers mål, som alle er forskellige. Vi har i vores afdeling valgt at sætte et mål for oktober 2016 samt et delmål for oktober 2014 med fokus på betalende medlemmer. Vores delmål var, at der ved udgangen af oktober 2014 skulle være det samme antal betalende medlemmer, som ved årets start i Sidste år - altså i tabte vi 55 betalende medlemmer. I år er vi kom i mål med et plus på 2. Altså har vi i perioden januar 2014 oktober 2014 fået en fremgang på 57 betalende medlemmer.

4 I løbet af 2014 havde afdelingen en fremgang på betalende medlemmer på 2 %. Ser vi på forbundet som helhed, var der også her et godt resultat, da vi endte op med at tabe under 0,5 % betalende medlemmer. Ser vi på tillidsvalgte, har vi også her haft fremgang. Både hvad angår tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvad angår indgåelse af overenskomster, er vi endnu ikke i mål. Vi har dog en forventning om, at et par af de virksomheder, vi har været i kontakt med, melder sig ind i en arbejdsgiverforening inden længe, og af den vej bliver omfattet af en overenskomst. A-kassen og ledighed I 2014 udbetalte a-kassen her i TL MidtVest knap 50 millioner kr. Det nøjagtige beløb er kr., der er fordelt på dagpenge, efterløn, kursusgodtgørelsen og feriedagpenge. Vi startede året med en ledighed i afdelingen på 6,8 % og sluttede med en ledighed på 5,2 %, hvilket fastholder den positive tendens, som vi har set de to forgående år. Da vi jo i stor udstrækning får nye medlemmer i a-kassen gennem nyuddannede (dimittender), er det naturligt, at vi har store udsving i antal ledige gennem et kalenderår. Laveste ledighed i 2014 var på 4,2 %, og vi har visse uddannelser, hvor vi i perioder er nede på en ledighed på 1,5 % - altså det vi kalder fuld beskæftigelse. Vi skal naturligvis her være opmærksomme på, at vi har ledige medlemmer som ikke længere indgår i vores statistikker, da de er faldet ud af systemet. I 2014 var der 28 medlemmer, der mistede dagpengeretten. Af dem var der 8, som ikke havde ret til anden ydelse, og yderligere 2 som nåede at miste retten til arbejdsmarkedsydelse. De øvrige 18 medlemmer kom enten på arbejdsmarkedsydelse, efterløn, påbegyndte et studie eller kom i arbejde. Arbejdsmarkedsydelsen, der blev indført i januar 2014, giver en slags forlænget dagpengeret på nedsat ydelse. Det vil sige, at når dagpengeretten efter 2 år ophører, har man mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse i uger, afhængig af hvornår retten til dagpenge ophører. Ydelsen er 80% eller 60 % af højeste dagpengesats, afhængig af om man er forsøger eller ej. Arbejdsmarkedsydelsen ophører , men flere partier har i 2014 indgået forlig om en ny ydelse, der skal afløse arbejdsmarkedsydelsen, når den ophører. Denne nye ydelse er på samme vilkår som arbejdsmarkedsydelsen, men skal udbetales af kommunen i stedet for af a-kassen. I 2014 fik vi en ny beskæftigelsesreform. Reformen træder i kraft løbende fra januar 2015 og 2 år frem. Reformen indeholder elementer om tidligere aktiveringstilbud til ledige og større fokus på kvaliteten og relevansen af tilbuddene, flere samtaler, jobrettet uddannelse til erstatning for selvvalgt uddannelse. Kurser og arrangementer Vi har som tidligere udbudt kursus i foråret og efteråret. Det har ikke været voldsomt i antal, men de, som er udbudt, er gennemført med stor succes.

5 Den 1. januar så KulturCirklen dagen lys. KulturCirklen er en erstatning for Balkonordningen, som afdelingen har været en del af i mange år. Vi håber med det nye tiltag, at der vil blive endnu flere af vore medlemmer, som vil gøre brug af de rabatter, som man kan opnå i MCH. Der har i hele 2014 været arbejdet på at få Musikteateret i Holstebro til at indgår overenskomst med 3F i forhold til restaurantdelen, men uden held. Inden det falder på plads, er der ingen aftale med Musikteatret! Gennem LO Skive har vi indgået aftale om rabatter i forhold til Kulturcenter Limfjorden. Økonomi Vi blev i 2014 skåret i afdelingstilskuddet med 5 %, men trods det kom vi ud af 2014 med et lille overskud. Vi henviser til det reviderede regnskab. Afslutning Gennem 2014 har bestyrelsen og de ansatte haft fokus på medlemsudviklingen. Herudover har der som tidligere nævnt været fokus på valg af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt sikring af at overenskomsterne overholdes. Vi kan naturligvis ikke løfte alle disse udfordringer og opgaver uden aktive medlemmers opbakning, og der skal derfor lyde en stor tak til alle afdelingens tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, uddannelsesudvalgsmedlemmer, landsudvalgsmedlemmer samt til medlemmer, som indgår i råd, nævn og bestyrelsesarbejde, rundt omkring til glæde for alle afdelingens medlemmer. En god afdeling kræver dygtige og engagerede medarbejdere, og det har vi i TL MidtVest! - så mange tak til jer alle for jeres indsats gennem året. På bestyrelsens vegne Jens Ole M Olesen

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN

MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN DANSK El-FORBUND MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN DEF Kongres 2014 MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN Velkommen til alle delegerede, ja til alle deltagere på forbundets kongres,

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere