At arbejde med social kapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At arbejde med social kapital"

Transkript

1 At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration Per Bruhn Peter Hagedorn-Rasmussen September 2013 Kubix RUC

2 Indholdsfortegnelse Social kapital fra idé til praksis... 4 Kapitel 1: En idé bliver til et redskab... 7 Aktørgrupper og arenaer... 7 Forståelsesrammer... 8 Værktøjer, redskaber og konkrete indsatser... 8 Institutioner og institutionel kontekst... 8 Metodiske overvejelser Kapitel 2: Social kapital begrebsafklaring i en dansk virksomhedssammenhæng.. 12 En renæssance Social kapital i en arbejdspladssammenhæng Social kapital i praksis At søge efter Den sorte boks Centrale fokuspunkter i arbejdet med virksomhedernes sociale kapital Analyseramme Kapitel 3: Resultater af kortlægning af projekter På tværs af social kapital projekterne Kapital 4: Valg af cases Kapitel 5: Cases inden for 3BAR BAR SoSu Strategi og aktiviteter Fjordbo Fokus på relationer og samarbejde på Glostrup Hospital BAR SoSu - Fokuspunkter BAR FOKA Strategi og aktiviteter Kriminalforsorgen - Viborg Arrest Danske Bank Bagsværd afdeling BAR FOKA Fokuspunkter BAR U&F BAR U&Fs strategi og aktiviteter Hotel- og Restaurationsskolen Sødalskolen Aarhus Kommune BAR U&F fokuspunkter Kapitel 6: Analyse på tværs Anledninger til at arbejde med Social Kapital... 83

3 Social Kapital og kobling til andre dagsordener Gevinster og udfordringer i arbejdet med social kapital Hæmmere og fremmere af arbejdet med social kapital? Hvad kan styrke det fremtidige arbejde Forankring og involvering Kerneopgavens rolle i arbejdet med social kapital Styrker arbejdet med social kapital trivsel og det psykisk arbejdsmiljø? Bilag 1: Oversigt over projekter på niveau Bilag 2: Oversigt over projekter på niveau Bilag 3: Oversigt over projekter på niveau Bilag 4: Casekit - interviewramme Bilag 5: Case skabelon Bilag 6: Anvendt litteratur

4 Social kapital fra idé til praksis Kortlægningen her har til formål at afdække, hvilke erfaringer der allerede eksisterer med at udvikle social kapital på danske arbejdspladser. Det sker gennem en videnafdækning, en workshop, besøg på arbejdspladser samt afrapportering af den indsamlede viden. Gennem designet sætter vi fokus på, hvordan social kapital spiller sammen med andre projekter, indsatser, interventioner, hensyn og dagsordener. Vi sætter også fokus på, hvilke gevinster og udfordringer arbejdspladserne står overfor, og hvordan de kommer videre altså, hvad de har brug for i en nær fremtid. Det første kapitel tager hul på selve videnafdækningen. Vi har valgt at gribe det an ved indledningsvist ganske kort at præsentere en måde på, hvordan et begreb og organisationsidé som social kapital kan forstås. Det er en praktisk teoretisk forståelse, vi betoner. En forståelse, der illustrerer dynamikken omkring fremkomsten af begrebet social kapital, og hvordan det formes og udvikles i samspil med (samfundsmæssige og organisatoriske) omgivelser, ved at bygge på tidligere praksisser og lægge spor ud for en fremtidig oversættelse af social kapital på arbejdspladserne. Kapitel 1 afsluttes med metodiske overvejelser over hvordan afdækningen gennemføres. I kapitel 2 præsenterer vi en kort begrebsafklaring af social kapital med afsæt i den internationale litteratur om begrebet. Her trækker vi primært på Bourdieu, Coleman, Putnam og Gittell. Afsættet spores ind i en specifik dansk arbejdsmiljøsammenhæng, mens andre spor ikke forfølges. Formålet med begrebsafklaringen er at skabe en analyse- og forståelsesramme til den efterfølgende kortlægning af erfaringer fra arbejdet med social kapital i en virksomhedssammenhæng i Danmark. Kortlægningen bygger på gennemførte og igangværende indsatser, herunder projekter, det har været muligt at få indblik i. Kortlægningen omfatter indsatser frem til årsskiftet Kapitel 2 afsluttes med en analyseramme, som har guidet os i arbejdet med at skabe overblik over de aktiviteter, projekter mv., som er blevet indsamlet i udredningen. Kapitel 3 tager afsæt i den første kortlægning over aktiviteter, der har fokus på social kapital i Danmark. Gennem en grundig rundspørge til interessenter (interesseorganisationer, projektudbydere, faglige organisationer, netværk, konsulenter osv) har 3BAR opnået adgang til forskellige projektudbyderes projektoversigter osv. Vi har gået materialet systematisk igennem og kortlagt projekter, som har fokus på social kapital. Materialet er beskrevet med fokus på formål, arbejdsmiljøtemaer og koblinger/brobygning til andre temaer, hensyn og dagsordener samt ikke mindst, hvilke konkrete praksisser og indsatser der har været anvendt. I det omfang det har været muligt, har kortlægningen også sat fokus på, hvilke resultater projekterne har afstedkommet. Resultater forstås både som målbare resultater, men kan også være processuelle resultater. I den forbindelse må vi fremhæve følgende overvejelser ift. en aktuel vurdering af social kapitals konkrete resultater: I mange tilfælde er projekterne stadig i gang, hvilket betyder, at projekterne endnu ikke har høstet frugten eller beskrevet den. Med hensyn til det målbare og evidensbaserede er der mange projekter, hvis kompleksitet i indsatser gør det vanskeligt at fremhæve konkrete resultater, der er en direkte effekt af arbejdet med social kapital. Med hensyn til det mere processuelle er det få projekter, som er beskrevet detaljeret nok, til at de processuelle resultater træder tydeligt frem. Mange af projekterne indeholder før- og efter-målinger af social kapital, uden at projekter og aktiviteter indeholder interventioner, der eksplicit retter sig mod social kapitals tre elementer. Dermed er de også ofte ude af stand til evidensbaseret at begrunde en direkte sammenhæng mellem en intervention og en given positiv måling. 4

5 På baggrund af den indledende kortlægning blev opstillet en liste af kriterier for valg af konkrete virksomheder, der skulle indgå i den efterfølgende caseanalyse. På baggrund af en workshop med deltagelse af repræsentanter fra de tre BAR s undergrupper for psykisk arbejdsmiljø opstillede vi en række kriterier for valg af virksomheder, to inden for de erhvervsområder, hvert af de tre BAR dækker. I kapitel 4 beskrives arbejdet med disse kriterier nærmere. Kriterierne for valg af cases blev: Cases inden for hver af de tre BAR s brancheområder: BAR SoSu, BAR U&F og BAR FOKA. Cases, der omfatter arbejdspladser inden for stat, region, kommune, finans eller forsikring. Cases, der omfatter indsatser, som kan levere inspiration og erfaringer til dem, der starter op, og arbejdspladser, der har gjort egne erfaringer og som vil videre. Variation. Cases, der anvender forskellige tilgange til social kapital (målinger, fokus på tillid, retfærdighed, samarbejdsrelationer, relationel koordinering, kerneopgave mv). Mangfoldighed. Cases, der omfatter indsatser, som både kan være interventioner i form af projekter (og deraf ansøgninger i fonde mv.) og interventioner som led i en daglig praksis. Cases, der alene er drevet af arbejdspladserne selv, og cases, der er støttet af eksterne konsulenter. Cases, der inddrager og sikrer forankring og opfølgning i centrale og decentrale (lokale) enheder og dele af MED og AMO. Cases, der både rummer konkrete indsatser på arbejdspladser og formuleringer af strategier og politikker. Cases, der er geografisk spredte. Ud fra disse kriterier endte 3BAR med at udpege følgende arbejdspladser til caseanalysen: Inden for BAR FOKA s område: Danske Bank (Bagsværd afdelingen) og Kriminalforsorgen (Viborg Arrest). Inden for BAR SoSu s område: Fjordbo Botilbud og Glostrup Hospital. Inden for BAR U&F s område: Hotel- og Restaurationsskolen i København og Sødalskolen i Aarhus. Arbejdspladserne er besøgt med en kombination af observation/rundgang og interview med ledere og medarbejderrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser. Besøgene er gennemført i perioden april til juni Timingen for besøget på Sødalskolen i Aarhus har ikke været optimal, idet besøget er gennemført i perioden lige efter afslutningen af den lidt over tre uger lange lockout af lærerne i april måned Der er gennemført en kombination af individuelle-, parvise- og fokusgruppe-interview med udgangspunkt i en interviewramme (jf. Bilag 4), der er tilpasset de enkelte arbejdspladser og antallet af interviewpersoner. Hver case er beskrevet i en skabelon (jf. Bilag 5), der rummer analysens centrale spørgsmål. Casene præsenteres i kapitel 5. Som indledning til præsentationen af casene gives en kort introduktion til de tre BAR s strategi og aktivitetsplaner og deres fælles indsats for at styrke arbejdspladsernes arbejde med social kapital i I indledningen inddrages eventuelle resultater fra rapportens indledende projektkortlægning. Case-beskrivelserne er foretaget med udgangspunkt i en overordnet ramme, men beskrives med den variation som fremstår i de enkelte arbejdspladsers mangfoldige tilgange til social kapital. Case-beskrivelserne danner baggrund for den tværgående analyse i kapitel 6. Forinden afsluttes kapitel 5 med at pege på mulige fokuspunkter for hvert BAR s videre arbejde med social kapital. I kapital 6 gennemføres en tværgående analyse med fokus på arbejdspladsernes arbejde med social kapital. Kapitlet samler op på de stillede spørgsmål: Hvad var anledningen til, at I gik i gang med arbejdet med social kapital? Hvordan har I koblet det med andre projekter/hensyn/dagsordener? Hvilke gevinster har I opnået og hvilke udfordringer har i oplevet undervejs? 5

6 Hvad har hæmmet og hvad har fremmet arbejdet med social kapital? Hvordan har I tænkt jer at komme videre i arbejdet med social kapital? Hvilke former for indsatser/støtte har I evt. brug for? Hvordan er indsatsen forankret? Fx i AMO/SU? Hvordan involveres ledere og medarbejdere i indsatsen? Hvilken rolle spiller jeres løsning af kerneopgaven? Hvordan forhandles der om kerneopgaven, hvordan inddrager I forskellige perspektiver, fagligheder osv.? Hvilken sammenhæng er der mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø: Har arbejdet med social kapital løst nogle eksisterende problemer i det psykiske arbejdsmiljø? Eller er andre typer af problemer løst eller lettet? Hvilke kvaliteter ved arbejdet med social kapital har været afgørende for, at problemerne blev løst? Bilag 1: Indeholder projekter, vi har indplaceret på niveau 1 Bilag 2: Projekter niveau 2 Bilag 3: Projekter niveau 3 Bilag 4: Interviewramme (casekit) Bilag 5: Caseskabelon Bilag 6: Anvendt litteratur 6

7 Kapitel 1: En idé bliver til et redskab I kapitlet præsenteres en måde at forstå, hvordan social kapital får rodfæste i en organisatorisk virksomhedsmæssig sammenhæng. Den er en praktisk teoretisk ramme, som bidrager til at forstå, hvad social kapital er i dag og hvilke forhold, der også fremover, vil være med til at forme den. Det er en praktisk teoretisk forståelse, som viser, at der ikke findes én enkelt måde at forstå social kapital på. Det er en forståelse, der viser, hvordan begrebet bruges og ændres i samspil med omgivelserne, hvordan det trækker på tidligere praksisser og hvordan det kan være med til at lægge spor for den fremtidige formning. Kapitlet afsluttes med at opsummere de centrale karakteristika og komme med en foreløbig oversigt over en række betydningsgivende elementer, som er med til at forme social kapital. Nedenstående figur viser, hvordan social kapital gives mening gennem forskellige aktører og arenaer, som arbejder med den. Figuren illustrerer vigtige dele af den samlede institutionelle kontekst, der eksisterer for arbejdet med social kapital i en virksomhedssammenhæng. Figur 1: Institutionel kontekst for arbejdet med social kapital i en virksomhed Nedenfor beskriver vi nærmere, hvad indholdet er i de tre institutionelle elementer i figur 1: Aktører og arenaer, Forståelsesrammer og Artefakt/Program. Aktørgrupper og arenaer Forskellige arenaer spiller en rolle for formningen af begreber som social kapital. Forskere er - med forskellige vinkler og forskningsmæssige dagsordener - med til at beskrive social kapital. Det bringes ind i en kontekst og tages op af andre. I Danmark ser vi for tiden, at social kapital især bliver italesat af arbejdsmiljøaktører. Arenaen med arbejdsmiljøaktører, herunder fx konsulenter, der bygger bro mellem den traditionelle arbejdsmiljødagsorden og en dagsorden, der ligger nærmere medarbejderudvikling og HR, er dermed dagsordensættende for social kapitals udtryksform. Sådan ser det i hvert fald ud, når vi ser på de projekter, som vi har fået kendskab til. Dette kan skyldes, at social kapital ses som en mulighed for at bygge bro mellem arbejdsmiljødagsordenen og de mere strategiske og ledelsesmæssige dagsordener i både offentlige og private virksomheder. At der i vid udstrækning, i beskrivelsen af social kapital, ofte lægges vægt på, at der er tale om en win-win strategi, hvor kvalitet, effektivitet og trivsel går hånd i hånd, er med til at bekræfte dette. Projektudbydere, som for eksempel Forebyggelsesfonden og Statens Center for Kompetenceudvikling, er opmærksom på de potentialer, der kan 7

8 være i social kapital ift. brobygning til de formål, som de tilstræber at imødekomme, hvilket kan være med til at fremme en formning af de projekter, der udvikles i mødet mellem arbejdspladser, forebyggelsestiltag, kompetenceudviklingstiltag mv. Forståelsesrammer Social kapital er et begreb, der formes af den italesættelse, der sker der hentes sprog fra litteraturen, der skabes mening inden for og på tværs af de aktørgrupper, der tager begrebet op. I denne oversættelses-proces er der både brobygning og brydninger: Aktører bygger bro mellem trivsel og effektivitet, mens der samtidig lægges afstand til en overbetoning af denne brobygning. Der praktiseres nye og gamle metoder, redskaber og værktøjer, som betoner visse forståelsesrammer og dermed også centrale begreber og tilgange. Social kapital knyttes sammen med tillid, retfærdighed og samarbejde, fordi det er sandsynliggjort, at disse begreber har en central rolle. Relationel koordinering bringes ind, ligesom fokus på kerneopgaven italesættes som en central drivkraft for at kunne opnå øget social kapital. Der italesættes en sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø, trivsel og effektivitet, hvorved der skabes mulige koblinger mellem HR og arbejdsmiljø. Det indeholder såvel potentialer som risici. På den ene side kan koblingerne fungere som en løftestang for at få yderligere fokus og opmærksomhed på arbejdsmiljøet. På den anden side kan der under visse organisatoriske omstændigheder ske det, at de specifikke arbejdsmiljøtemaer bliver mindre tydelige. Det er således et opmærksomhedspunkt for aktørerne der deltager i de konkrete oversættelsesprocesser. Udvikling af social kapital antages endvidere af nogle aktørgrupper at forudsætte udstrakt medarbejderinvolvering og at bero på en høj grad af bottom-up tilgang samtidig med, at topledelsens engagement tillægges en strategisk betydning i at sikre, at social kapital også bliver en langsigtet bæredygtig virksomhedskulturel proces. Værktøjer, redskaber og konkrete indsatser Der er en mangfoldighed af værktøjer i spil, når vi ser på de projekter, der ser ud til at blive realiseret rundt omkring på danske arbejdspladser. Disse praktiseres ud fra en vurdering om, at de kan bidrage til at fremme den sociale kapital. Mange af værktøjerne er kendte. Der er få om nogen som ser ud til at være rene social kapital redskaber. Nogen ville kritisk bemærke, at der er tale om gammel vin på nye flasker. Andre vil pege på, at social kapital ikke er et quick fix, men en tendens, et kulturelt kendetegn og en langsigtet proces, som nødvendigvis må gøre brug af de allerede kendte værktøjer og gode erfaringer, som kan siges at være velbegrundede i arbejdet med at imødekomme de fordringer, som ligger i social kapital. Kortlægningen her har bl.a. til formål at vurdere hvilke værktøjer, redskaber, konkrete indsatser og praksisser, som ser ud til at være velbegrundede i deres anvendelse, når målet er at skabe øget social kapital. I den sammenhæng bør det understreges, at der kan være meget varierende krav til, hvilken type af viden der antages at begrunde en sammenhæng mellem for eksempel social kapital på den ene side og øget trivsel, effektivitet, og kvalitet på den anden side. I nogle sammenhænge (nogle arenaer og aktører) stilles store krav til en videnskabeligt evidensbaseret dokumenteret sandsynliggjort sammenhæng, mens andre arenaer vurderer, at det ikke vil være muligt, at skabe en direkte kobling mellem årsag og sammenhæng. I stedet stilles andre krav til gyldigheden af social kapitals mulige processuelle betydning. Vi ser her, hvordan social kapital oversættes forskelligt ind i de forskellige sammenhænge, hvori det tages op. Institutioner og institutionel kontekst Ligesom andre begreber, ideer, værktøjer og redskaber bringes social kapital ind i en institutionel kontekst. Denne institutionelle kontekst skaber muligheder for at begrebet kan udvikles, få rodfæste, præge den videre udvikling med videre. Den institutionelle kontekst har betydning for, i hvilken omfang og hvordan social kapital som begreb kan komme til at spille en rolle. På den måde skaber den institutionelle kontekst mulighedsbetingelser for den videre udvikling og praksis af social kapital. Den institutionelle kontekst refererer både til regler, rutiner, sædvaner, normer og praksisser. I nogle dele af institutionel teori tales om, at organisationer efterligner hinanden (DiMaggio & Powell 1983). Her peges på, hvordan idéer imiteres og gentages. 8

9 Andre dele af institutionel teori den pragmatiske nyinstitutionelle tilgang lægges der imidlertid vægt på, at der sker en oversættelse. At aktører og aktørgrupper genfortolker idéer, som for eksempel ledelsesidéer. I tråd med den norske professor Røvik er det vores vurdering, at måden hvorpå social kapital tages op på i enhver given sammenhæng nødvendigvis gennemgår sådanne oversættelsesprocesser og forankres i en given arbejdspladssammenhæng (se fx Røvik 2011, 2012). I nogle sammenhænge foregår oversættelsesprocesserne bevidst og reflekteret. Dette kan være med til at styrke idéens relevans og forankring i den konkrete sammenhæng, hvori den bringes ind forandringsprocesserne har en større mulighed for at blive robuste. I mange sammenhænge foregår det imidlertid ubevidst. Det kan i nogle tilfælde betyde, at idéens intentioner bliver vanskelige at realisere. Skema: Skemaet illustrerer en række af de arenaer og aktører, som er med til at forme social kapital. Til hver arena/aktør knyttes nogle centrale begreber og der gives eksempler på hvilke redskaber og værktøjer, der er med til at forme social kapital. Det skal understreges, at skemaet er illustrativt, idet der under hver kategori typisk vil findes undergrupperinger, som kan have såvel brobyggende som konkurrerende dagsordener. Arbejdsmiljøprofessionelle kan fx betone problemorienterede over for løsningsorienterede tilgange; arbejdsmiljøforskere kan betone arbejdsmiljøets integration i det strategiske arbejdsmiljøarbejde over for en placering i sidevognen. Eksempler Interne arenaer og aktører Centrale begreber Redskaber, værktøjer mv. Arbejdsmiljøprofessionelle HR Topledelse Psykisk arbejdsmiljø Trivsel Udvikling Personale Trivsel Strategi Økonomi Guldkorn Diamanter Dialogmetoder Anerkendende metoder Dialogmetoder Værdibaseret ledelse Situationsbestemt ledelse Autentisk ledelse AMO Psykisk arbejdsmiljø APV, arbejdsmiljøredegørelser, trivselsmålinger, arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøforskere Uddannelse/ kompetenceudvikling Guldkorn Diamanter Måling af social kapital Uddannelse, kursus, læring Brug af spørgeskemaer, historieværksteder, målinger af trivsel og social kapital mv. Læringsrum, workshops, seminarer, laboratorier Drift Kvalitet Effektivitet Arbejdsgangsanalyse, LEAN Eksterne arenaer og aktører Centrale begreber Redskaber, værktøjer mv Forebyggelsesfonden Fagbevægelsen Fastholdelse Forebyggelse Social kapital Kerneopgave Samarbejde, tillid og retfærdighed Bred medarbejderinddragelse Ledelsesforankring Måling af effekter Uddannelse af medarbejderrepræsentanter Temadage Understøttelse af projekter 9

10 Statens Center for Kompetenceudvikling eller siden 2013 Kompetencesekretariatet Offentlige virksomheder Private virksomheder Kompetenceudvikling organisationsændringer, modstand mod forandring, social kapital Kvalitet og produktivitet, selvledelse, faglighed, Innovation, effektivitet, kvalitet, SCR Dialogmetoder Anerkendende metode Analyse af kerneopgaven, kommunikation, tværfaglighed og videndeling Performance målinger Branchearbejdsmiljøråd (BAR) Arbejdsmiljømål, strategier, programmer, fysisk og psykisk arbejdsmiljø Information og vejledning, aktiviteter, projekter, evalueringer Metodiske overvejelser Kortlægningen baserer sig på indsamlet litteratur, rapporter samt projektbeskrivelser, evalueringsrapporter mv. Kortlægningen er - foruden litteratursøgning - foretaget med sneboldmetoden, hvor der er indsamlet materiale gennem det netværk, vi har haft adgang til. 3BAR har i den forbindelse spillet en vigtig rolle. Følgende aktører har bl.a. været spurgt vedr. materiale Branchearbejdsmiljørådene Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Forebyggelsesfonden Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Netværk omkring social kapital med forskere, konsulenter, faglige organisationer, arbejdsmiljøprofessionelle inden for området Sneboldmetoden er baseret på en forståelse af, at det er muligt at identificere de centrale aktører i et netværk og spørge videre ind til, hvem der i øvrigt kan antages at bidrage. I den forbindelse kan der være en risiko for, at man ikke når ud til alle de forskellige mulige arenaer/aktører som arbejder med det givne område/begreb i dette tilfælde social kapital. Der kan være blinde pletter i kortlægningen, som får en betydning for, hvilke praksisser og tilgange der kommer til at fremstå som centrale. Dette er forsøgt reduceret gennem litteratur og internetsøgning. Men i vurdering af kortlægningens samlede gyldighed må det for eksempel anses for en mulig bias, at der kan være tilgange til social kapital, som ikke er afdækket. Følgende niveaudeling bidrager til at kategorisere projekter og arbejdspladser i den samlede kortlægning over arbejdet med social kapital på danske arbejdspladser. 10

11 Projekter med fokus på social kapital Hvad kan vi uddrage af viden? 3. Alle projekter 2. Social kapital indgår i formålsbeskrivelse OG der foreligger en beskrivelse af indsatser 1. Der foreligger beskrivelse af hvordan indsatser har været praktiseret og hvilke erfaringer der er gjort på den baggrund. Effekt eller proces. Niveau 1. I denne kategori er projekter, som har haft fokus på social kapital og som endvidere er nået så langt, at projekterne/ arbejdspladserne har konkrete erfaringer omkring arbejdet med social kapital. Erfaringerne er allerede i en vis udstrækning beskrevet. Det kan fx være - procesbeskrivelser - beskrivelser af styrker - beskrivelser af udfordringer - resultat- eller effektmålinger mv. Materialet kan både være statusrapporter, midtvejsevalueringer, procesbeskrivelser og artikler mv. I denne kategori er der 12 projekter, jf. Bilag 1. Vær opmærksom på, at projekterne ofte indbefatter flere arbejdspladser. I udvælgelsen af konkrete cases var det nødvendigt at fokusere på en enkelt arbejdsplads i en virksomhed eller et projekt. Dette udelukker ikke at vi drager erfaringer fra det overordnede projekt. Fokuseringen sigter på at sikre at få en konkret indsigt i de praksisser, værktøjer, redskaber mv., som har været i spil på mindst én konkret arbejdsplads i et projekt eller en indsats. Niveau 2. I denne kategori er projekter, som har social kapital som formål og som endvidere har en beskrivelse af projektdesign (fx i en ansøgning, projektbeskrivelse eller lignende). En projektbeskrivelse giver et vist indblik i den helt overordnede programteori, herunder hvilke indsatser, værktøjer, redskaber, metoder eller/og lignende, der tænkes at tage i brug. Der er 11 projekter på niveau 2, jf. Bilag 2. Niveau 3: Der foreligger en del projekter, som er indsamlet via sneboldmetoden. En del af disse adresserer antageligvis (information gennem sneboldmetoden) social kapital - dog uden, at vi har adgang til noget materiale, som i øvrigt dokumenterer dette. En del af materialet adresserer ikke eksplicit social kapital, men der er en begrundet antagelse om, at disse projekter kan have positive konsekvenser for social kapital på arbejdspladsen. I disse tilfælde kan det typisk være en positiv sideeffekt. Disse projekter indgår ikke i det videre arbejde med kortlægningen. Der er 34 projekter i denne kategori, jf. Bilag 3. 11

12 Kapitel 2: Social kapital begrebsafklaring i en dansk virksomhedssammenhæng Kapitlet her bidrager med at skærpe analyse- og forståelsesrammen til selve kortlægningen af erfaringer omkring arbejdet med social kapital i en virksomhedssammenhæng i Danmark. I det følgende stilles ind på begrebet social kapital. Vi vælger primært at sætte fokus på begrebets aktuelle fremtrædelse i en dansk sammenhæng. I dette arbejdsnotat har vi fravalgt at gå meget nær på kilderne blandt andet for at gøre det kort og fokuseret. Det kan koste lidt på præcisionen. I kortlægningens endelige afrapportering vil vi arbejde på at kombinere det korte og fokuserede med en lidt større grad af nærhed til kilderne. Kapitlet afsluttes med en analyseramme, som har guidet os i arbejdet med at skabe overblik over de aktiviteter, projekter med videre, som er blevet indsamlet i projektet. En renæssance Social kapital er et begreb, som har fået en renæssance i Danmark i de senere år. Begrebet har stærke sociologiske rødder i grænselandet til det politologiske og økonomiske felt. Social kapital har levet meget af sit liv inden for disse domæner. Med blandt andet substantielle bidrag fra forskere som Pierre Bourdieu, James Coleman og Robert Putnam har begrebet opnået en stor udbredelse i forskellige felter af samfundsvidenskaberne. Social kapital er også et flertydigt begreb, som stadig er åbent for fortolkninger, hvilket er en medvirkende årsag til dets fortsatte popularitet. De nævnte forskere har haft forskellige tilgange til og forståelser af fænomenet social kapital. Alle har de set social kapital som en ressource, et aktiv, som lå indlejret i netværk og relationer. Substansen i det sociale netværk er normer og tillid, som knytter individerne i netværket nærmere sammen og på en måde gør ressourcedeling muligt. Gennem denne fortætning af de mellemmenneskelige relationer vokser den enkelte i kraft af de øvrige deltagere i netværket og vice versa. Dette skaber en synergi i det samlede netværk. På den måde kan man sige, at netværkets sociale kapital bliver større end summen af den kapital, som hvert enkeltindivid i netværket besidder. Men forestillingen om, hvorvidt det ubetinget er et gode, har varieret, fordi der også kunne følge en øget ulighed med som følge af in- og eksklusionsmekanismer. Dét gælder for individer, ligesom det også kan være problematisk, hvis der udvikles stærke bånd mellem mindre grupper i samfundet (eller på en arbejdsplads), der som konsekvens heraf isolerer sig fra den øvrige del af samfundet (eller arbejdspladsen). Et begreb, der kan bygge bro et populært begreb Social kapital synes at være et populært begreb af forskellige årsager: Det kan bygge bro og det kan også bidrage med at sandsynliggøre en række forklaringer på fænomener, der ellers er vanskelige at forstå og forklare ofte på grund af den bagvedliggende kompleksitet: Hvad er for eksempel baggrunden for visse regioners stærke sammenhængskraft? Hvad er årsagen til, at nogle grupperinger klarer sig bedre end andre, trods det at vilkårene ser ens ud? Hvad er det, der gør, at nogle arbejdspladser trives og er effektive, mens sammenlignelige arbejdspladser udfordres af sygefravær, ineffektivitet og ringe kvalitet i deres produkter eller ydelser? Social kapital i en arbejdspladssammenhæng I de senere år har der været en genfødsel af begrebet i en dansk sammenhæng. I 2007 udkom antologien Social kapital som teori og praksis (Paul Hegedahl og Sara Lea Rosenmeier), hvor begrebet blev belyst fra en række forskellige perspektiver; og samtidig i forlængelse af de traditioner og spor, som har været lagt tidligere. En anden del af genfødselen i Danmark er sket inden for et område, der ellers ikke har præget social kapital voldsomt tidligere: virksomhed, ledelse og arbejdsmiljø. I de senere år har der været flere rapporter og udgivelser, som sandsynliggør, at der er en nærmere sammenhæng mellem social kapital på den ene side og arbejdspladsers trivsel, kvalitet og effektivitet på den anden. I den forbindelse lægges der særlig vægt på begreber som samarbejde, retfærdighed og tillid, som substantielle egenskaber ved 12

13 social kapital. Heller ikke denne dagsorden er dog helt ny. I litteraturen kan ganske vist findes en del litteratur, som sætter fokus på social kapital i organisationer, social kapital i teams osv. Men det har ikke tidligere haft stor bevågenhed herhjemme. Hvidbogen Virksomhedens sociale kapital (Olesen m.fl. 2008) markerer et væsentligt input. Også tidligere har der været skrevet om social kapital i et arbejdspladsregi (Hasle & Møller 2005) ligesom flere af forfatterne til Hvidbogen også publicerede en artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv (Kristensen m.fl. 2008), hvor de peger på, at social kapital gennem 90erne har haft stor bevågenhed inden for områder som økonomi, udviklingsbistand og folkesundhed men kun i ringe grad har været anvendt i arbejdsmiljøforskningen. Social kapital i en virksomhedssammenhæng I Hvidbogen Virksomhedens sociale kapital defineres begrebet Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højtniveau af tillid og retfærdighed. (Hasle m.fl. 2008: 42) Det er også i disse publikationer, at der argumenteres for klare sammenhænge mellem social kapital på den ene side og det psykiske arbejdsmiljø og helbred på den anden. Forfatterne konkluderer, at en teori om virksomhedernes sociale kapital potentielt kan tjene som en ramme for forskning og handling, der omfatter psykisk arbejdsmiljø, produktivitet og de ansattes helbred og velbefindende (Kristensen m.fl. 2008: 30). En del af det empiriske grundlag kom fra den nationale undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø (Tredækkeren) og fra VIPS projektet (Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø). Flere dagsordener Parallelt med det ser vi også, at social kapital bliver koblet mere direkte med ledelse. Det sker for eksempel i arbejdet med at skabe større sammenhængskraft i virtuelle teams (Pries-Heje 2011) og at der udgives bøger, som specifikt adresserer ledelsesaspektet (Hasle m.fl. 2010). Der bygges broer mellem arbejdsmiljø og ledelse. Der bygges broer mellem trivsel og psykisk arbejdsmiljø på den ene side og kvalitet, effektivitet og produktivitet på den anden side. Brobygningen fungerer, men den nære forbindelse er vanskelig at dokumentere bl.a. fordi egentlige kausale relationer mellem årsag og virkning vanskeligt kan bevises entydigt på områder, der består af så mange faktorer og variable og på et område, hvor forandringer i den sociale kapital ikke kan skabes med et quick fix. Fra et arbejdsmiljøperspektiv ses der imidlertid muligheder for, at denne brobygning også vil give arbejdsmiljøet en vigtigere plads og position i bestyrelseslokalerne og på direktionsgangene. Brobygningen giver mulighed for, at arbejdsmiljøet bliver taget mere alvorligt. At arbejdsmiljøet bliver en strategisk faktor for arbejdspladserne. Spirende koblinger mellem social kapital og innovation, kvalitetsudvikling mv. er med til at understøtte denne udvikling. Alt imens dette ses som muligheder for arbejdsmiljøet er der også risici. Mere pessimistiske stemmer ser en risiko for, at arbejdsmiljøperspektivet bæres ind i bestyrelseslokalet, men at det bliver underlagt en anden dagsorden, som dermed alligevel negligerer risici forbundet med selve arbejdsmiljøet. I den videre kortlægning vil det være relevant at vurdere, hvordan balancen mellem arbejdsmiljø og andre dagsordener udvikler sig i praksis. Social kapital i praksis Grundlaget for dette arbejdsnotat gør det ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et tilstrækkeligt systematisk bud på, hvad social kapital praksis i en dansk arbejdsplads sammenhæng kan være og hvordan den fungerer. Mange projekter og indsatser er ikke nået så langt, at erfaringerne er beskrevet og evalueret. Det skal dog ikke afholde os fra at komme med et par helt overordnede betragtninger på, hvad der har præget dagsordenen. Betragtninger som har grund i det store materiale, der er indsamlet. Betragtningerne blev allerede formuleret på 13

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk 3BAR, Kubix og RUC v/ Check in Ud på gulvet Find en workshopdeltager, du ikke kender

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen?

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Workshop nr 311 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Inger Marie Wiegman: IMW@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Styrk den sociale kapital

Styrk den sociale kapital Introduktion til social kapital 2.0 Styrk den sociale kapital + Retfærdighed + Samarbejdsevne + Tillid + Produktivitet + Kvalitet + Trivsel HR Personaleudvikling Styrk den sociale kapital Introduktion

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK Stat TR Træf 27. august 2014 Formål Inspiration: Hvordan kan I arbejde med social kapital? Konkrete, aktive værktøjsøvelser Refleksion: Hvordan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft & Peter Hasle Arbejdsmiljørådet 17. September 2008 Udgangspunkt i social kapital Putnam, 1995: Egenskaber ved en social organisation som

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 29. Marts 2016 Program Tre oplæg om psykisk arbejdsmiljø, social kapital

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Forandring med social kapital

Forandring med social kapital Forandring med social kapital Workhop -AM 2014 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk FORMÅLET Hovedformålet Sikre et godt indhold i arbejdet og et godt samarbejde efter forandringsprocessen Sikre at forandringsprocessen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Arbejdslivskonference d. 21. juni 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Indhold: Hvad er social kapital? Social kapital i tal Kerneopgaven

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne?

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? SPARK konference Mandag d. 11. april 2016 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 12-04-2016 DET GODE SAMARBEJDE Samarbejde Kolleger

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Indledning Med etablering af dette udviklings- og forskningsprojekt er det vores ambition at udvikle

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011 Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen Der er en historie om Einstein, som jeg synes passer til lejligheden. Han havde engang, da han var professor på Princeton University afleveret nogle opgaver til

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen 09:00-12:00 Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen Velkomst- siden sidst ved leder Historiefortællingen Refleksioner ved konsulent Respons spørgeskema fra måling

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere