Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1"

Transkript

1 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

2 NRGi s historie Det NRGi, der kendes i dag, er et produkt af flere fusioner gennem tiderne. Det gennemgående selskab er andelsselskabet ARKE, og derfor fokuserer nærværende skrift sig netop om historien om ARKE. Oplysningerne fra 1914 til 1990 er i særdeleshed baseret på et skrift udarbejdet af tidligere direktør i ARKE, Poul Westphals optegnelser (Rids af ARKE*s historie ), men også beretninger og nyhedsbreve. Tiden efter 1990 tager afsæt i beretninger, nyhedsbreve og artikler fra den pågældende tid. Fra ARKE s stiftende generalforsamling den 26. februar 1915 ARKE eller som selskabets oprindelige navn var Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning stiftes ved en generalforsamling med ca deltagere den 26. februar Tanken om at etablere en elektricitetsforsyning er blevet aktuelt i forbindelse med planer, der før 1. Verdenskrig har været om at etablere en eldreven bane mellem Århus og Randers. Det spiller også ind, at det har vist sig muligt at overføre elektriciteten over større afstande ved at anvende vekselstrøm. Randers kommune har allerede på dette tidspunkt etableret en vekselstrømsforsyning, og er interesseret i at knytte så meget af oplandet til sig som muligt. Man kræver fra Randers kommune, at de tilsluttede skal forpligte sig til en 25-årig periode, uden at der bliver givet dem nævneværdig indflydelse på udviklingen. En gruppe af specielt landmænd finder ikke dette attraktivt, og de ønsker i stedet for at danne et andelsselskab, hvor de er sikret indflydelse. Særlig fremtrædende ved de afholdte møder er gårdejer Per Randers, og han bliver i 1914 valgt til formand for den 9 mand store anlægsbestyrelse. Fra 1916 fungerer Per Randers endvidere som driftsleder, da han udpeges til formand for en driftsbestyrelse. Fra 1919 bliver Per Randers direktør for ARKE. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 2

3 Per Randers Formand for Anlægsbestyrelsen Formand for Driftsbestyrelsen Direktør At gruppen nok har set rigtigt understøttes af, at en række husstande i Randers kommunale Oplandsforsyning i 1954 bryder ud og stifter deres eget andelsselskab kaldet ELRO. Selve elforsyningen til ARKE s net sker med et 6 kv kabel fra Århus belysningsvæsen til ARKE s transformerstation på Grenåvej (hvor ARKE senere fik domicil). Overenskomsten med Århus belysningsvæsen tegnes i 1915 og skal gælde til I 1917 leverer ARKE den første elektricitet til 54 transformerstationer (runde betontårne). I 1917 leveres den første elektricitet til ARKE s 54 transformere placeret i runde betontårne tegner selskabet 18% andele i det projekterede vandkraftværk ved Tange (Gudenåcentralen) I 1920 bliver Grenaa og Ebeltoft opland kaldet GEO tilsluttet ARKE s forsyningsnet, men ikke byerne selv. For at installationerne i oplandet kan indgå som andelshavere, bliver de pålagt en såkaldt krigsfordyrelsesafgift. Den bliver fjernet igen i Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 3

4 I 1923 deles ledelsen i ARKE. Som ny formand for bestyrelsen vælges amtsrådsmedlem Konrad Pedersen. P. Randers fortsætter som administrativ leder. Th. Frederiksen (ansat i 1919) bliver teknisk leder. S.W. Nielsen Konrad Pedersen Formand Leder af administrationen Direktør Direktør P. Randers dør i en alder af 65 år. S.W. Nielsen udnævnes til leder af administrationen. ARKE s personale sommeren Iskatastrofen 1940 udløste et meget langt tovtrækkeri med forsikringsselskabet om erstatningerne Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 4

5 1940 kontrakten om elkøbet hos Århus Belysningsvæsen ændres til leverance via Gudenåcentralen. På grund af krigen kniber det med at skaffe kobber og jern. Amtsrådsmedlem Konrad Pedersen fratræder som formand og efterfølges af gårdejer Martin Jørgensen, Vistoft. S.W. Nielsen får titel af direktør. Vinteren er usædvanlig hård med isslag, og betegnes som iskatastrofen Der følger et meget langt tovtrækkeri med forsikringsselskabet om erstatningen for skaderne på elnettet. Martin Jørgensen Formand Det vedtages at bygge en ny hovedstation i Mesballe. Der skal etableres en ny hovedforsyningslinje (60kV), der skal kobles på Gudenåcentralens net og den sydøstjyske Samleskinne Forløberen for ELSAM. Stationen sættes i drift i K. Toft ansættes som leder af regnskabsafdelingen. Der anvendes tørv som brændsel på kraftværkerne. Hos ARKE alene er der registreret mere end 40 tørvebrug En ny isvinter. En dag i marts er samtlige stationer ude af drift. Da man ikke kan komme til rette med forsikringsselskabet om erstatningen for skaderne i 1941, er ARKE selvforsikrende. Ligningsdirektoratet begærer skat af el-andelsselskaberne på lige fod med brugsforeningerne. Kravet ændres til kun at omhandle salg til ikke-andelshavere og dem har man så i løbet af meget kort tid ingen af hos ARKE. De første transformertårne bliver rejst ved hjælp af heste Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 5

6 1943 ARKE indfører andelsbeviser baseret på andelshavernes samlede indbetaling over 25 år. Beviset berettiger til bonus, når regnskabsoverskud skal fordeles Den tyske værnemagt stiller krav om overtagelse af 39 ejendomme ved Stabrand og Tirstrup til etablering af en flyveplads. ARKE kræver kompensation for de tabte afgifter og kræver betaling for flytning af ledningsanlæg. Fremskaffelse af materialer volder stort besvær. I 1948 kommer der afslag på kravene fra det udvalg, der behandler danske tilgodehavender hos den tyske værnemagt Restriktionerne under krigen har vist, at maskineffekten på kraftværkerne ikke er tilstrækkeligt udbygget vest for Storebælt. Det vedtages indenfor den Sydøstjyske Samleskinne at bygge en ny central ved Skærbæk ARKE køber med henblik på udlejning til forbrugerne stk. lavvoltstransformere til elkomfur Til aflastning af direktør S.W. Nielsen, der er ramt af sygdom, ansættes som foreløbig foranstaltning hans søn Poul Westphal som sekretær Direktør S.W. Nielsen dør. Forretningsudvalget overtager selskabets administration med Poul Westphal som sekretær. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 6

7 Poul Westphal Assisterede sin far S.W. Nielsen fra 1946 Sekretær for forretningsudvalget Direktør Bodil Frederiksen, der var konsulent for husholdningsudvalget under Foreningen af Jyske Landboforeningers Husholdningsudvalg ( ) fortæller i bogen Da danske hjem blev elektriske om udstillingen Køkken og Maskiner i 1949 i Horsens. Udstillingen fik besøg af Kong Frederik og Dronning Ingrid. På udstillingen viste man de forskellige elektriske maskiner, som blev testet i demonstrationskøkkenerne. Røremaskiner og kartoffelskræller var sat op, så de kunne demonstreres. Da kongeparret kom, var strømmen slået fra. Kong Frederik spurgte, om apparaterne kunne bruges, og for at bekræfte dette, slog man strømmen til. En række af egnens husholdningskvinder, havde fået lov at overvære kongeparrets besøg. De ville ikke stå med deres tasker på armen, og de havde puttet samtlige tasker ned i kartoffelskrælleren. Da maskinen gik i gang fløj tasker, penge, spejle, kamme og rationeringsmærker rundt Transformereffekten på Mesballe stationen øges fra 1x6 MWA til 2 x 10 MWA. Dette er nødvendiggjort af behovet i Grenaa. Forsyningen omlægges fra 15 kv til 60 kv. Hovedanlæg udflyttes gradvist fra Grenåvej, og det giver plads til ingeniørkontorer, tegnestuer og tekniske kartoteker. Den 1. april oprettes I/S Midtkraft, og ARKE indtræder som interessent med en andel på ca. 10%. Grenaa og Ebeltoft overgår til direkte forsyning fra det nye værk P. Westphal udnævnes til direktør ARKE indleder samarbejde med skolerne i forsyningsområdet om elektricitet på skoleskemaet ARKE tegner abonnement på elnyt til samtlige forbrugere. Vagn Kjeldsen ansættes hos ARKE. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 7

8 1956 Jævnstrømsværkerne i Kolind og Mørke har længe haft reserveforsyning via ARKE s net- I Kolind beslutter man gradvist (10 år) at koble sig på ARKE s vekselstrømsforsyningsnet. Mørke holder fast i jævnstrøms-systemet frem til ELSAM etableres Efter 40 år er ARKE gældfrit I Mesballe bygges nyt lager og garagekompleks. Mandskabsvogn fra 1957 Man går over til nyt tarifsystem baseret på installationernes elektriske ydeevne (bundskruetarif). Frigør sig derved fra faste afgiftsbegreber som: tdr. land under plov, jordværdi og ejendomsskyld ARKE indfører standardleveringsbestemmelser. Voldby EV også kaldet Nørreherreds E/V har planer om at udvide værket. Forstyrres af, at deres største forbruger (Dalstrup plejehjem) overgår til forsyning fra ARKE: Færdigbygget 60 kv station (1958) Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 8

9 1959 Voldbyværket vedtager at forblive selvstændigt ved køb af en vekselstrømsmaskine med fjernvarmeudtag. Mørke Elværk s bestyrelse giver efter for borgernes krav om accept af ARKE s tilbud om overgang fra jævn- til vekselstrøm Ny værkstedshal færdiggøres i Mesballe. ARKE s bygninger i Mesballe efter ombygningen 1961 Ombygning af ARKE s gamle transformerstation på Grenåvej til nyt hovedkontor fuldføres. Ejendommen på Østbanetorvet sælges. Flytning af hovedkontoret Administrationen flytter i 1961 fra Østbanetorvet 9 i Århus til bygningerne ved transformerstationen på Grenåvej 55 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 9

10 Efter aftale med Samsø Kommunalbestyrelse indleder ARKE sammen med I/S Midtkraft en undersøgelse med henblik på at forsyne øen med vekselstrøm via 2 stk. 60 kv søkabler fra Helgenæs. Linieføring ændres i 1962 til at udgå fra Kysing syd for Aarhus. Anlægget skal tjene til erstatning for de 7 jævnstrømsværker, der findes på øen Martin Jørgensen afløses af gdr. Peter Helbo Peter Helbo Formand Efter kommunesammenlægningen kræver Århus Kommune at skulle overtage elforsyningen af et område ved Skejby-Lisbjerg Århus Nord. Ebeltoft kommune afviser tilbud om forsyningsmæssigt samarbejde. Projekt Samsø afsluttes installationer overgår som andelshavere. Repræsentantskabet udvides med 3 mand fra Samsø Udlægning af 60 kv forbindelsen til Samsø. Til udlægningen af 2 stk. 17 km lange søkabler (3x50mm 2 69 kv) blev der anvendt et særligt udlægningsfartøj. Forbindelsen går fra Kysing i Jylland til øens nordspids. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 10

11 1965 ARKE får sin første stigevogn 1966 Konflikten om Århus Nord området tilspidses. Århus kommune påbegynder nedlægning af 10 kv kabler i området, ARKE formenes anlægsbyggeri. ARKE færdiggører sit 15 kv anlæg i området. Århus kommune lægger sag an mod ARKE. ARKE går over til at anvende EDB i afregningen. Håndteres ved hjælp af hulkort. Peter Helbo fratræder bestyrelsen. Ny formand bliver gdr. Aksel Dam, Basballe. Aksel Dam Formand Krav om udvendige målerskabe i alt byggeri. Vestre Landsret giver ARKE medhold i retten til at forsyne Århus Nord Området. Der indføres 10% moms på el. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 11

12 1968 Den første af I/S Midtkraft s 4 sektioner idriftsættes på Studstrupværket. Studstrupværkets Blok MW Århus Kommune indanker landsrettens kendelse vedr. Århus Nord. Overgang til EDB pr ¼ - Går fra opkrævning med måleraflæser til indbetaling med postgiroblanket Efter 7 års forløb og efter prøvelse ved 4 domstolsinstanser slutter Århus Nord sagen. Højesteret stadfæster alle tidligere afgørelser, og forsyningsretten bliver hos ARKE. I Mesballe færdigbygges og idriftsættes et nyt drifts- og anlægskontor samt nyt målerværksted. I tages på forsøgsbasis en helikopter i anvendelse ved det lovpligtige eftersyn af selskabets højspændingsnet 1970 Nyt tilbud til Ebeltoft om øget samarbejde evt. fusion med ARKE afvises i Ebeltoft. Ejendomsretten til målerledninger overdrages til installationens ejer. Der er ikke længere vederlagsfri vedligeholdelse ARKE overtager det sidste af 10 tidligere jævnstrømsværker i sit område, nemlig Nørreherreds elværk i Voldby. Værket stopper produktionen den 1. april. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 12

13 Med Nørredjurs og Århus kommuner oprettes overenskomst, hvor ARKE påtager sig drift og vedligeholdelse af den kommunale gade- og vejbelysning. Snestorme forårsager store ødelæggelser på elnettet. Som følge af isbelægninger og storm knækker den ene storm 791 master, og det giver afbrydelser af elforsyningen af flere dages varighed. ARKE Nyt fra Journalist tilknyttes til at skrive ARKE Nyt, som er selskabets orientering til andelshaverne Forsøg med én årlig aflæsning i stedet for fire. Det sidste af de gamle runde betontransformertårne nedlægges Vognparken udvides med 4 hjulstrukket lastvogn med hydraulisk mandskabslift med en arbejdshøjde på 10 m. Samsø overgår til almindelige tariffer efter 9 år med forhøjet tarif- Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 13

14 I det nedlagte Nørrehedes Elværks bygning i Voldby indrettes en ny distriktsafdeling Der træffes aftale med Odder Kommune om elforsyning af Tunø via. Samsø. For at mindske afstanden til skadesramte områder, besluttes det at opføre to nye distriktsafdelinger med lager- og montør vogne i henholdsvis Elev og Mols. Den 29 årige cand. Oecon Bjørn Jespersen ansættes som ny leder af ARKE s økonomiafdeling. Afløser regnskabschef K.Toft I 1973 kommer den 1. oliekrise som følge af Oktoberkrigen mellem Israel og Egypten/Syrien. Den medfører stærkt stigende oliepriser fra de olieproducerende lande og frygt for oliemangel. Kraftværkerne omstiller en stor del af driften fra olie til kul, og energibevidstheden begynder at vågne Byggeriet i Elev udskydes Aftalen med Odder Kommune om elforsyning af Tunø fuldføres den 7. december, hvor der bliver sat strøm til det 7,7 km lange søkabel fra Samsø til Tunø Hovedkontoret på Grenåvej bliver udvidet med 550 m 2 tilbygning og 400 m 2 kælder. Tages i brug i maj 1973 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 14

15 Fra den 1. april går man over til en årlig aflæsning i stedet for fire (Samsø undtaget) 1974 I stedet for regningskopier udskrevet i listeform, går ARKE over til at anvende mikrofilm, og EDB udskrevne aflæsningslister til måleraflæserne ARKE er det første forsyningsselskab, der indfører nedpløjning af el-kabler. Til at betjene Ebeltoft/Mols området erhverves grund til en ny distriktsafdeling. Nyt fra ARKE udsendes i 1975 til de forbrugere 1976 I 1976 bliver den første elproducerende vindmølle tilsluttet i ARKE s område i Vrinners. Årsproduktionen forventes at være på kwh årligt. Hulkort til EDB anlægget erstattes af disketter og mikrofilm Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 15

16 1977 I 1977 indføres statsafgift på elektriciteten. Afgifterne på el er udover momsen (15 %) på 2 øre pr. kwh. Lov om elforsyning bliver vedtaget i Folketinget. Der er kraftige protester fra elforsyningen idet man konstaterer, at det første skridt til statsstyring af landets elforsyning nu er taget. G. Kirk Thøgersen Formand Som følge af alder fratræder Aksel Dam formandsposten og afløses af borgmester G. Kirk Thøgersen. Ved Ebeltoft Vig idriftsættes ny distriktsafdeling for Mols-området i maj måned. Distriktsafdeling i Tranebjerg på Samsø udvides. Distriktsafdeling for Århus området idriftsættes på Grenåvej i Århus. ARKE har 6 distriktsafdelinger (Mols, Samsø, Mesballe, Voldby, Trustrup og Århus) I 1977 tilbydes samtlige skoler i forsyningsområdet elektriske skoledage, og i 1982 gør samtlige 18 skoler brug af den. Alternativ energi bliver ført stærkere og stærkere frem i energidebatten, og på samme tid drøfter man muligheden for at bygge et landsdækkende forsyningsnet for naturgas fra de danske felter i Nordsøen I 1978 vedtages nye standardvedtægter for andelsselskaber. 1. Der åbnes for, at selskabet kan deltage i anden energiforsyning, f.eks. fjernvarme. 2. Selskabets andelshavere overgår fra solidarisk og ubegrænset hæftelse til pro rata og begrænset hæftelse 3. ARKE s øverste myndighed overgår fra en åben generalforsamling til et forbrugervalgt repræsentantskab 4. Der gives lige ret for alle forbrugere til at være andelshavere. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 16

17 1979 I 1979 kommer den 2. oliekrise udløst af urolighederne i Iran, hvor Shahen afsættes. De medfører et kollaps af den iranske olieproduktion, og i 1980 starter krigen mellem Iran og Irak. Dette medfører meget høje oliepriser. Der vedtages lov om varmeplanlægning. Har til formål at sikre den mest optimale anvendelse af energien og nedsætte afhængigheden af olie. Medfører en kraftig debat om atomkraft i Danmark. Kraftværkerne har omlagt produktionen, så 60% af elproduktionen leveres af kul Siden 1954 har ARKE haft et samarbejde med forsyningsområdets skoler om undervisning i korrekt omgang med el. I 1980 tager 49 klasser fordelt på 16 skoler imod tilbuddet om en elektrisk skoledag. I 1982 gør samtlige 18 skoler brug af de elektriske skoledage 1981 I 1981 etablerer ARKE det første sted i landet et anlæg, hvor man benytter tabsvarmen fra de store transformere til opvarmning af kontorer og boliger. Det bliver besluttet at anskaffe eget edb anlæg med dataskærme. Det tages i brug i Henning Hviid Formand Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 17

18 I 1981 falder borgmester G. Kirk Thøgersen for aldersgrænsen, og gårdejer Henning Hviid vælges til formand. Henning Hviid har været forkæmper for ARKE s interesser i striden med Voldby værkets bestyrelse og Grenå kommune om overgangen til ARKE Den nye vogn- og materialehal indvies i Mesballe. Bygningen opvarmes med tabsvarmen fra 150/60 kv transformeren. Temperaturen i garageanlægget kommer aldrig under 8 grader C. Billedet er fra I 1983 tager ARKE sit eget EDB anlæg i brug. Forventeligt en engangsinvestering! I forbrugerafdelingen kan personalet ved hjælp af edb-skærme øjeblikkelig besvare henvendelser om regningsforhold m.m I 1984 fratræder direktør Poul Westphal på grund af alder. Finn Frandsen, der i 23 år har ledet selskabets tekniske afdeling, overtager direktørposten. Stedfortræder for direktøren bliver økonomichef Bjørn Jespersen og stedfortræder på det tekniske område bliver Vagn Kjeldsen. Distriktsafdelingen på Grenåvej flytter til Lystrup, hvor de nye faciliteter tages i brug den 1.. december Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 18

19 Finn Frandsen Direktør Sammen med Foreningen af Jyske Landboforeninger og 4 af forsyningsselskaberne uden for Århus (Brabrand, Galten, Østjysk Elforsyning) træffes der beslutning om oprettelse af et demonstrationslokale for hårde hvidevarer ved Koldkærgård, Skejby. Det bliver taget i anvendelse i ELSAM begynder at afvikle sine kulkøb i Sydafrika. Aftale mellem DONG og ELSAM/ELKRAFT om at aftage naturgas til elværkerne Det gamle værksted i Mesballe ombygges til ny vaske- og smørehal % af 15kV nettet og 47% af 0,4 kv nettet er Kabellagt. Der bygges en ny distriktsafdeling i Fuglsang i nærheden af Grenaa. De gamle afdelinger i Trustrup og Voldby nedlægges Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 19

20 1987 Ud fra ønsket om at flytte noget af elbelastningen hen på tidspunkter, hvor kraftværkerne er mindst belastede, får de større forbrugere i 1987 mulighed for at vælge et nyt tidsdifferentieret tarifsystem - enkelttarif eller dobbelttariffen 1988 Ved udgangen af 1987 forlader direktør Finn Frandsen selskabet på grund af alder. Ny direktør er Gert Braae, tidligere Århus kommunale Værker. Elselskabet ARKE omdannes til Energiselskabet ARKE Gert Braae Direktør I 1989 gennemfører ARKE den første kampagne for elsparepærer, den medfører et salg af stk. til forbrugere. I forbindelse med kampagnen for elsparepærer leverede ARKE selv pærerne til køberne ARKE går over til at udsende Nyt fra ARKE alene. Siden 1954 var bladet elnyt udsendt til alle andelshavere. ARKE har aftale om vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg med Århus Amt og 7 af de 10 kommuner beliggende i forsyningsområdet. Det første decentrale kraftvarmeværk bliver tilsluttet i ARKE s område. Det er et naturgasfyret kraft varmeværk hos gartner John Englyst i Grundfør. Bliver afregnet efter tretidstarif. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 20

21 1990 I 1990 markerer ARKE sit 75 års jubilæum. Med udgangspunkt i Brundtlandrapportens krav om en bæredygtig udvikling kommer regeringens handlingsplan Energi 2000 I 1983 blev den norske læge og politiker Gro Harlem Brundtland udpeget som leder af FN s Miljø- og Udviklingskommission. Det førte i 1987 til udgivelsen af rapporten Vor fælles fremtid også kaldet Brundtlandrapporten ARKE etablerer en egentlig udviklingsafdeling - ARKE Teknik. ARKE opbygger 7 elsparekufferter, som forbrugerne kan låne. Indeholder de gængse typer elsparepærer, og forbrugeren kan låne en kuffert med hjem for at se, hvilke type sparepærer, der passer bedst i egne lamper. Teknisk rådgiver tager på besøg hos virksomheder for at yde energisparerådgivning. På hovedkontoret Grenåvej 55 i Aarhus indrettes ny reception % af kraftværkernes produktion bliver drevet af kul. Halmfyret kraftvarmeværk bliver planlagt til opførelse i Tranebjerg på Samsø. Der bliver med Grenaa og Ebeltoft enighed om at etablere et fælles rådgivningscenter. Man begynder at tale om den frie handel med el, En varmeafdeling oprettes. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 21

22 I samarbejde med 4 andre selskaber omkring Århus indrettes en udstillingsbus. Ved 2 arrangementer formodes personer, at have besøgt udstillingen. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Tekniske højskole og 4 andre elselskaber (HEF, BHHH, KOH og EASV) deltager ARKE i projektet Elbesparelser hos danske forbrugere. Formålet er at finde frem til, hvor meget man kan spare ved blot at følge husholdningskonsulenternes spareråd, og hvor meget der kan spares i praksis, hvis man på samme tid installerer markedets mest energioptimerede apparater. I gennemsnit sparer de to grupper henholdsvis 12% og 47% Virksomheder omlægges til tretidstarif. Den 17. oktober bliver halmvarmeværket i Tranebjerg på Samsø indviet med 213 tilsluttede husstande. Halmlageret i Tranebjerg under opførelse EF kommissionen kommer med forslag til et mere frit energimarked og formand Henning Hviid forudser færre og større energiselskaber. Alle medarbejdere sendes på kursus i kvalitetsbevidsthed, og opbygningen af ARKE s kvalitetsstyringssystem påbegyndes. Da Michael Learns To Rock skulle gøre klar til deres koncert i Ådalshallen i Skørring, viser det sig, at Ådalshallens el-installationer ikke kan levere den fornødne effekt til gruppens udstyr. ARKE s driftsvagt får i en fart transporteret en transportabel nødgenerator til stedet, og koncerten kunne for de 700 gæster afvikles uden problemer. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 22

23 Energicentret i Mesballe, som er et fælles projekt med Ebeltoft og Grenaa, bemandes, og går i drift den 1. januar. Omfatter forbrugerrådgivning, der består af: Forbrugeroplysning med hensyn til besparelser i den private husholdning Forbrugeraftener Udstillinger Skoleundervisning Rådgivning til storforbrugere 1993 Af selskabskredsen, der deltog i projektet med elbesparelser og elselskabet EFFO ansættes en person til at sælge selskabernes know how. Dette foregår i et tæt samarbejde med ELSAM Projekt. Den første opgave er i Polen på management-rådgivning. I 1993 omfatter det også rådgivning af en række tidligere østtyske byer om etablering af selvstændige elforsyninger. Polske selskaber har også modtaget rådgivning om, hvorledes vi i Danmark optimerer vor administration og driftsføring. Kursusdeltagere fra Samocs i Polen De samme selskaber arbejder ligeledes på at fremme elbilernes udbredelse i Danmark. ARKE har en målsætning om at arbejde for miljørigtige løsninger og at arbejde for, at elektriciteten anvendes de steder, hvor denne energiform erstatter en miljømæssigt dårligere løsning. ARKE s første elbil var denne Kewett. I en periode blev der hvert år afholdt Solar-Cup, hvor elbiler konkurrerede på hastighed og lavt energiforbrug. ARKE klarede sig alle år godt i dette løb med Leo Kjær som chauffør. (billedet er fra 1996) Det første EDB baserede ledningsregistreringssystem tages i brug hos ARKE. Der bliver etableret elektronisk aflæsning af halvdelen af selskabets storforbrugermålere. Det første spadestik til varmeværkerne i Ørum og Glesborg tages. De tilsluttede får en garanteret max pris i 10 år bestående af at den nye pris ikke vil overstige, hvad det koster at varme den pågældende bolig op med olie, baseret på olieprisen i 1991 reguleret med stigningen i nettoprisindekset. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 23

24 Der bliver udarbejdet oplæg til en fusion mellem Århus kommunale Værker og ARKE. Forslaget bliver forkastet af Århus Byråd i DISAM dannes sammen med BHHH, EASV, EFFO og HEF. Sammen med Elsamprojekt medvirker DISAM i et projekt for Verdensbanken i Belize i Mellemamerika. Projektet omfatter løsningsforslag til elforsyning i et mindre ø-samfund i Belize. Energicentret deltager i en kampagne på Jylland Fyn for udskiftning af gamle frysere. 213 blev udskiftet i forsyningsområdet. Kampagnen bliver markedsført ved hjælp af Sammen vender vi strømmen, som Bamse komponerede til kampagnen. Ved udgangen af 1993 opsiges kontrakten med Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Man ønsker at trække rådgivningen af forbrugerne hjem til selskaberne. Centeret i Skejby skal i stedet for være videncenter for husholdningskonsulenterne med apparatundersøgelser og vedligeholdelse af EDB-systemet ELDA, der er en total fortegnelse over markedets husholdningsapparater I 1994 udvides DISAM- aktiviteterne til kursusvirksomhed i de Baltiske lande, Polen og Albanien. Aftale med DANIDA om udstationering af medarbejder som driftsleder i 1½ år i den afrikanske stat Sierra-Leone Projektet Elbesparelser hos danske forbrugere videreføres for SAVE midler fra EU i Aragon i Spanien (I samarbejde med elselskabet ERZ, Zaragosa) Varmeværkerne i Ørum og Glesborg bliver indviet den 20. august med 310 forbrugere -48 flere end forudsat ved igangsætningen. Tretidstarif bliver indført for alle med et elforbrug over kwh om året. Fjernaflæsning via telefonsystemet. Fælles distributionsorgan vest for Storebælt stiftes I/S Eldistributionssamarbejdet for Jylland og Fyn (Fik senere navnet ELFOR). Arbejder for en sammenlægning af de jysk fynske kraftværker for fremadrettet at give den fornødne robusthed. ELSAM og Sjællandske kraftværker kører to landsdækkende sparekampagner. Sammen bruger vi pæren og spareskabskampagnen.. I spareskabskampagnen udbetales 200 kr. for hver gammel fryser eller køleskab, der skrottes miljørigtigt. 108 stk. skiftes hos ARKE, 6000 på landsplan. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 24

25 Udover de landsdækkende kampagner arrangerer ARKE forbrugeraftener i Mesballe. Ved disse arrangementer giver husholdningskonsulenterne gode råd om eksempelvis energirigtig madlavning 1995 I 1995 er der forhandlinger med Grenaa kommune om en evt. fusion mellem selskaberne. I november 1995 raser en ny snestorm hen over landet forbrugere bliver berørt med strømafbrydelser. 70% af lavspændingsnettet og knap 50% af højspændingsnettet er kabellagt. Vagn Kjeldsen forudser, at alt vil være kabellagt i Når det er muligt at komme frem med det mobile nødstrømsværk, kan kundernes afbrydelsestid reduceres Lov nr 409 bliver vedtaget og dermed bliver rammerne for elselskabernes sideordnede aktiviteter lagt fast. For at give selskaberne mulighed for at kunne klare sig på det frie europæiske elmarked, bliver det nu tilladt selskaberne at opsamle kapital gennem overskud på elvirksomheden. ARKE s ledergruppe Fra venstre informationschef Per Svendsen, økonomichef Bjørn Jespersen, Teknisk chef Vagn Kjeldsen (fratræder 1. januar 1996 efter 41 år), Leder af anlægsafdelingen Esper Tækker Jepsen, leder af driftsafdelingen Jan Nielsen og adm. direktør Gert Braae. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 25

26 ARKE gennemfører med 3 af kollegaselskaberne i DISAM-gruppen den første benchmark. Konsulentfirmaet vurderer, at de målte selskaber ligger ca. 30% bedre end tilsvarende selskaber i Norge og Sverige. På baggrund af undersøgelsens resultater iværksættes en række ændringer. Sammen med 4 af kollegaselskaberne i DISAM gruppen (HEF, BHHH, KOE og EASV) gennemføres den første regelmæssige markedsundersøgelse blandt selskabets kunder. Der bliver hver måned udsendt et nyhedsbrev til alle medarbejdere under navnet ARKE-Internt. Bliver udsendt ca. en gang om måneden frem til fusionen i år Fra 1995 udsendes ca. en gang om måneden et nyhedsbrev til alle medarbejdere ARKE Teknik undersøger flere energirelaterede områder som mulige forretningsområder. Man slår på, at varmepumper og varmepumper kombineret med solvarme vil være et fremtidigt forretningsområde. ARKE deltager i udviklingen af kombisol, hvor man kombinerer varmepumpen og solfangeren. Produktet omdøbes i 1996 til Klimasol Varmeværket i Glesborg En ny aftale mellem Grenaa Elforsyning, Ebeltoft Elforsyning og ARKE bliver truffet om at udvide Energicentrets rådgivningsaktiviteter. Indførelsen af grønne afgifter og en beslutning hos ARKE om at indføre tretidstarif for alle kunder med et årligt forbrug på mere end kwh øger behovet for energirådgivning overfor virksomheder. Ifølge den nye aftale, ansættes flere energirådgivere. En ny aftale mellem Grenaa, Ebeltoft og ARKE udvider rådgivningsaktiviteten. På billedet underskriver for Grenaa formanden for teknisk udvalg Mogens Blach og forsyningschef Jens Bach KOE bliver fuldgyldigt medlem af DISAM. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 26

27 Energinyt udgives som en slags avis og husstandsomdeles. Danske Elværkers Forening kårer ARKE s årsregnskab som et af branchens bedste. Er opbygget, formuleret og disponeret således, at det bedst opfylder kravene om relevant og overskuelig information til elselskabets interessegrupper Den 1. januar 1996 etableres den Nordiske Elbørs, som Danmark også får adgang til. Folketinget godkender den nye ellov (Lov 239), der åbner for et frit elmarked i Danmark. ELSAM får det overordnede systemansvar for elektricitetens frie bevægelighed. Fri adgang til at handle el frit for virksomheder med et forbrug over 100 mio. kwh om året. SKAT forlanger at alle opgaver for ikke kommunale selskaber bliver skattepligtige også elforsyningsopgaver. Kommuner skal hvile i sig selv, derfor vil man ikke beskatte dem. Første nyhedsbrev til repræsentantskabet under navnet ARKE Nyt til repræsentantskabet udsendes. 60 kv nettet overførtes til distributionen. Kraftværkernes 150 kv og ELSAM s 400 kv net ønsker man samlet i et transmissionsselskab ejet af distributionen. Gennem DISAM bliver en af ARKE s medarbejdere udstationeret i Mongoliet for at opbygge et nyt tariferingssystem. ARKE s kvalitetsstyringssystem certificeres efter den internationale standard DS/EN ISO 9002 ARKE s formand får af Dansk Standard overrakt diplomet som et bevis på, at ARKE nu er ISO certificeret efter standarden DS/EN ISO 9002 Fra den 1. januar 1996 overtager ARKE elforsyningen af Tunø Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 27

28 Den gennemførte benchmark fra 1995 viser bla., at ARKE s mange distriktsafdelinger ikke kan regnes som en fordel for selskabet. I 1996 nedlægges distriktsafdelingerne i Lystrup og på Mols. Mandskabet samles i Mesballe. ARKE bistår ved salg af andele i vindmølleparken på Bønnerup Havn. På molerne på Bønnerup havn opsættes 7 stk. Nordtank møller. Beregnes til at kunne producere, hvad der svarer til ca husstandes elforbrug. De første Klimasol anlæg sælges. ARKE Teknik ser pillefyr som et positivt alternativ til både oliefyr og elvarme. ARKE går på internettet og får egne WEB sider. På varmeværkerne arbejdes der på at reducere cadmium-indholdet i spildevandet. I 1996 har årsrapporten et engelsk summary DISAM opretter en elhandelsafdeling og ansætter to personer til at tage sig af elhandlen. DISAM udstationerer i 6 måneder en medarbejder i Palæstina, hvor vedkommende skal bistå med planlægningen af den nye stats egen elforsyning. Vindmøllerne er af Staten sikret en fast pris på strømmen. De er lovet en garantibetaling på 85% af det lokale distributionsselskabs salgspris til husholdningskunder. For at sikre denne betaling udgør en del af elleverancen en såkaldt prioriteret produktion, som kunden skal aftage til en fastsat pris. For 1998 regner man med, at den prioriterede produktion vil udgøre 38% af elleverancen. En solcellestander på Grenåvej sættes i drift den 27. februar. Den bliver sat op for at vise, at solcelleteknologien faktisk findes og for at høste erfaringer med solceller. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 28

29 Solcellestanderen på Grenåvej producerer nok elektricitet til at holde ARKE s elbil kørende hele året. På samme tid samler ARKE erfaringer med brugen af solceller Anlægget består af 20 enheder og standeren er 10 m høj Fra årsskiftet indfører Staten et Elsparebidrag på 0,6 øre/ KWh. Pengene skal gå til Elsparefonden, der har til opgave at få elvarme konverteret til centralvarme i de såkaldte særligt prioriterede områder. De steder, hvor ARKE har varmeværker, er der tale om særligt prioriterede områder. Bl.a. på baggrund af en rapport, som ARKE er med til at udvikle, udpeges Samsø til Vedvarende energi ø. Målet er at gøre Samsø 100% selvforsynende med energi i løbet af 10 år. 55% af ARKE s kunder tilkendegiver i en undersøgelse, at de ville være interesseret i at købe grøn el produceret på vindmøller. Energicentret tilbyder honorarbetalte ydelser til virksomheder (energisyn, grønne regnskaber, energiledelsesordning, etc.) Orienteringen til andelshaverne udvikler sig løbende. 16 siders blad udsendes 3 gange årligt til samtlige andelshavere. Kapitalen opgøres for første gang i en bunden og en fri egenkapital. Den bundne egenkapital skal overføres til kunderne i form af nedsættelse af elprisen. Den fri egenkapital kan ARKE anvende, blot det falder ind under lovens ord og selskabets formålsparagraf. Den fri egenkapital bliver defineret som det beløb, selskabet råder over ved ellovens ikrafttræden den 1. januar 1977 tillagt eventuelle gevinster ved rationaliseringer og sideordnede aktiviteter. ARKE udskifter sin Kewett elbil med en Citroën Saxo. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 29

30 1998 Et nyt transmissionsselskab I/S ELTRA dannes. Får overdraget det overordnede net og udlandsforbindelserne som ELSAM hidtil har stået som ejer af. Midtjyske Net I/S etableres. Skal i Midtkraft-området tage sig af 150 kv og 60 kv systemerne. ELTRA ejes af distributionsselskaberne i Jylland-Fyn og Midtjyske Net ejes af distributionsselskaberne i Midtkraft-området. Der ønskes en tydelig adskillelse af de konkurrenceudsatte kraftværksproducenter og netselskabernes monopolområde. ARKE Elhandel, og ARKE Lokalvarme udskilles i særlige selskaber isoleret fra monopoldelen. ARKE Construction A/S dannes. Skal forestå aktiviteter betegnet som sideordnede. To vinterstorme bevirker at årets afbrydelsestid er større end set de sidste 10 år. DISAM foretager som det første danske selskab elindkøb i Sverige. Lokalvarmeværket i Balle, Hoed, Glatved idriftsættes. Det henter gas fra lossepladsen i Glatved. Lokalvarmeværket i Stenvad baseret på træflis idriftsættes, og det samme sker for værket i Rosmus, der er placeret på Rosmus skole. ARKE idriftsætter i 1998 tre Lokalvarmeværker i små bysamfund. Alle værker er baseret på CO 2 neutrale biobrændsler Billedet er fra indvielsen af værket i Stenvad På baggrund af undersøgelsen gennemført 1997 markedsføres et grønt el produkt. Merprisen på 5 øre pr. kwh forventes investeret i udbygning af den grønne produktion i lokalområdet. Kun 72 melder sig til det nye produkt. Årsberetningen er fra 1998 udstyret med en miljøberetning. Elselskabet EFFO sælges til NESA for 135 mio. kr. Købesummen udbetales til andelshaverne. Udtræder af DISAM. SAEF og Esbjerg kommunale Værker fusionerer til Sydvest Energi. En ny PSO afgift indføres (Public Service Obligations). PSO-midlerne skal dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke er i stand til at klare sig på rene markedsvilkår. På grund af de meget varierende markedspriser på el, fastsætter Energinet.dk PSO-tarifferne fire gang om året for det kommende kvartal. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 30

31 1999 Den nye Elreform bliver til i et forlig mellem Regeringen, Venstre, Konservative, SF og Kristeligt Folkeparti. Forliget bliver indgået i marts Elreformen skal træde i kraft pr. 1. januar Fra 1996 har virksomheder, med et årligt elforbrug på mindst 100 GWh på en installation kunnet handle frit. Distributionsselskaber med et salg på mindst 100 GWh ( kwh) må også handle frit. Fra den 1. april 2000 må alle med et forbrug på mindst 10 GWh handle frit. Fra den 1 januar 2001 må alle med et forbrug på mindst 1 GWh handle frit Fra den 1. januar 2003 må alle handle frit. Som begrundelser for liberaliseringen bliver angivet : Bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer Konkurrence er sundt og vil oftest medføre lavere priser Der er et rationaliseringspotentiale i branchen På grund af det frie marked er kraftværkerne økonomisk nødlidende, da man fra monopoltiden fortsat har en række udgiftskrævende opgaver som eksempelvis etablering af havvindmøller. Det aftales med Regeringen, at kraftværkerne skal tilføres 8 mia. kr. svarende til 2,3 øre/kwh. I 1999 nytegnes ARKE s logo, og bladet omdøbes til ARKE Forbrugermagasinet. Århundredets orkan rammer specielt Samsø den 3. december, men alle steder med master er mere eller mindre berørt. Der måles vindstyrker på 47m/ sek. (Orkan er over 32 m/sek). Godt husstande berøres med strømafbrydelser. Alle har dog strøm igen indenfor 24 timer, så mandskab kan sendes ud som hjælpetropper til andre hårdere ramte forsyningsselskaber. Forhandlinger om fusion føres mellem ARKE og Grenaa, Ebeltoft samt Elforsyningsdelen af ÅKV. Driften af elforsyningen i Ebeltoft overtages Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 31

32 ARKE bliver opdelt i fire aktieselskaber, der alle ejes af moderselskabet ARKE a.m.b.a.. ARKE Net A/S, ARKE Varme A/S, ARKE Handel A/S og ARKE Construction A/S er første år, hvor der udarbejdes et egentligt koncernregnskab. Afdelingen i Fuglsang nedlægges. Første spadestik til Lokalvarmen i Tirstrup tages den 29. juni, og første spadestik til Lokalvarmen i Mesballe tages den 27. oktober. Repræsentantskabet godkender, at ARKE s forsyningsgrænse fremover flyttes fra sikringerne i kabelskabet til tilgangsforsyningsklemrækken ARKE Handel tager kontakt til de virksomheder, der kan købe el frit. Elleverancer sker gennem DISAM, der foretager de nødvendige indkøb. Fra den 1. maj ansættes Jørgen Holm Vestergaard som direktør for DISAM Fra den 1. april 2000 kan alle elkunder med et forbrug over 10 mio. kwh frit vælge elleverandør. Århus kommunale Værkers elforsyning, Grenaa kommunale Elforsyning, Ebeltoft kommunale Elforsyning og Energiselskabet ARKE fusionerer med virkning fra den 1. januar Aftalen underskrives den 19. juni Rådmand Hans Schiøtt bliver formand, Gert Braae (ARKE) administrerende direktør og Søren Sørensen (ÅKV) teknisk direktør. Netchef bliver Leif Guldberg. Hans Schiøtt Formand Galten Elværk henvender sig for at høre, om man også kunne indgå i fusionen. De fusionerede parter siger ja, men da den endelig afgørelse skal træffes i Galtens repræsentantskab, takker man derfra nej. Den 10. marts indvies det træpillefyrede Lokalvarmeværk i Mesballe Den 8. maj tages første spadestik til Lokalvarmeværket i Gjerrild. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 32

33 Den 7. juni indvies Lokalvarmeværket i Tirstrup. Der træffes beslutning om, at Lokalvarmeværket i Gjerrild skal suppleres med et flisfyr. Fusionsparterne. Forreste række fra venstre: Jens Bach (Grenaa), Poul B. Skou (Århus), Jakob Jakobsen (ARKE), Henning Hviid (ARKE), Knud Thorgaard (Ebeltoft). Bagerste række:fra venstre N.J.Ravn Sørensen (ÅKV) Gert Braae (ARKE) Keld Overgaard Jensen (Grenaa) Aftalen blev underskrevet den 19. juni Frem til den 25. august, som er den officielle navnedag for det nye selskab, går det nye selskab under navnet AAGE (Aarhus, ARKE, Grenaa, Ebeltoft). De to direktører (Søren Sørensen (tv) og Gert Braae (th) præsenterer det nye navn og det nye logo Den 25. august bliver navnet NRGi officielt, og til at markedsføre det, har man allieret sig med Flemming Bamse Jørgensen, der har skrevet en særlig NRGi- sang. Bamses NRGi sang: NRGi står for energi NRGi kan vi fordi NRGi er energi- vi ejer sel Og det er ik så tit at man bli r træt Af sig sel er det vel? Vi ka det hele har alle slags energi er Om det så er solen gør den hvad vi si r Og fryser du om fusserne er det ikke noe d problem Så hiver varme op a jorden for vi har et økosystem NRGi står for energi NRGi kan vi fordi NRGi er energi- vi ejer sel Og det er ik så tit at man bli r træt Af sig sel er det vel? Er din hvidevare ved at være træt og sur Slår du bare på tråden for vi har no ed der du r Som passer på det miljø vi har for hvem gider være en gris Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 33

34 Og vi sætter en ære i at levere til marked s fornuftigste pris. I løbet af meget kort tid resulterer den meget intense markedsføring af det nye navn med en kendskabsprocent i lokalområdet på 89. Kendskabet kommer året efter op på 98%. Flemming Bamse Jørgen har skrevet NRGi sangen og fremfører den ved arrangementet den 25. august. Bamse er den gennemgående figur ved markedsføringen af det nye navn Bamse er så synlig i kampagnen, at en kunde bestemt har den opfattelse, at Bamse er formand for NRGi. Umiddelbart efter at NRGi ved fusionen har overtaget elforsyningen af Anholt, brænder elværket på øen. Anholt er uden el-forbindelse med fastlandet, og elforsyningen klares af 4 stk. Mercedes dieselmotorer.(kun Christiansø og Anholt har ikke en fast el-forbindelse til fastlandet). Man må arrangere en ekstra sejltur for færgen, så tre transportable nødgeneratorer kan komme frem for at klare elforsyningen på øen, indtil elproduktionen på værket kan genoptages. Den 25. juli 2000 brænder elværket på Anholt. Udover den lokale driftsvagt bliver der fløjet to elektrikere til øen, og med ekstra færgeafgange, får man tre mobile generatoranlæg frem til øen. Fem måneder efter branden kan det genopbyggede elværk atter sættes i drift Alle DISAM selskabernes elindkøb, elsalg og markedsføring samles i DISAM A/S: DISAM bliver landets største elsammenslutning da ejerkredsen udvides med Vest Energi og Energi Fyn. Ifølge nogle gamle aftaler fra monopoltiden har ELSAM og Norske Stattkraft råderetten over forbindelserne mellem Norge og Jylland. Dette medfører nogle særdeles underlige prisdannelser i Vestdanmark. Kabelforbindelsen mellem Norge og Danmark på 1000 MW er stort set fyldt op af leverancer fra ELSAM og Stattkraft til det tyske Preussen Electra, og det betyder, at prisen i Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 34

35 Vestdanmark stiger. På baggrund af dette fjerner myndighederne ELSAM s og Stattkrafts råderet over kablet. NRGi Forsyningspligt A/S dannes. ARKE Forbrugermagasinet skifter navn og lay out, og bliver til NRGi Magasinet. Udsendes til alle andelshavere. Forbrugermagasinet omdøbes til NRGi magasinet ARKE Internt omdøbes til Internt meddelelsesblad for medarbejdere i NRGi, men udsendes fortsat ca. en gang om måneden Myndighederne /Energistyrelsen iværksætter benchmark af netselskaberne i Danmark. NRGi er et af de mest effektive. Fusionsgevinst på 30 mio. kr. pr. år fremvises. Installationsforretningen Due El købes, og salg af hårde hvidevarer sættes i system. Ved købet af DUE-EL sættes salget af hårde hvidevarer i system og NRGi træder ind på markedet for elinstallationer Energi Danmark A/S stiftes (med HEF, Energi Horsens, TREFOR, ESS, Sydvest Energi, og Energi Fyn). DISAM skifter navn til Energi Danmark/DISAM A/S. NRGi er det eneste energiselskab i Danmark, der er ISO certificeret på alle kunderelaterede områder. Lokalvarmeværket i Gjerrild indvies den 19. januar. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 35

36 De kommercielle aktiviteter bliver samlet i NRGi Construction. Salg af PH lamper, UPS (nødstrømsanlæg), hårde hvidevarer, termografering, energibevidst projektering og installationsopgaver indgår i porteføljen. Dansk import af Panasonic luft til luft varmepumper giver hele Danmark som arbejdsområde. Tåstrup Brændesalg købes, og NRGi indleder aktiviteterne på markedet for salg af flis, brændselspiller, briketter og brænde. Sponsorat af vejrudsigten på TV2 Østjylland og Skovbakkens damehåndboldhold tages i anvendelse, og kendskabet til navnet NRGi i lokalområdet når 98%. Sammen med Energi Danmark selskaberne (Energi Nord, Energi Horsens, TREFOR, Sydvest Energi, ESS og Energi Fyn) udgives et fælle magasin, i NRGi s område kaldet NRGi Magasinet. Bladet indeholder nogle fællessider men også nogle individuelle sider, der kun udsendes i NRGi s område. Husstandsomdeles i forsyningsområderne. NRGi erklærer at man vil være totalleverandør af energitjenester med en stærk miljømæssig profil. Altid til stede er ledetråden, og man forventer, at Energi Danmark bliver det fremtidige fælles brand. Selskabets navn og logo ændres til Energi Danmark NRGi, ud fra en tro på, at der vil komme en fusion mellem alle selskaberne, der er fælles om Energi Danmark. Der er en forventning om, at alle selskaberne tilknyttet Energi Danmark samarbejdet skal fusionere i nær fremtid. Derfor bliver logoet ændret 2002 Første udgave af Repræsentantskabsnyt fra NRGi bliver udsendt til alle repræsentantskabsmedlemmer. I forbindelse med det første brevvalg til NRGi s repræsentantskab udstedes et andelshaverbevis, der skal synliggøre andelshavernes ejerskab af selskabet. Beviset er påtrykt en værdi på kr. hvilket svarer til selskabet egenkapital divideret med antallet af andelshavere. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 36

37 Udsendelsen af andelshaverbeviset i forbindelse med repræsentantskabsvalget er med til at rette opmærksomheden mod andelsejet. Valgprocenten stiger fra tidligere 1,85% ved fremmødevalg til 20%. Bevidstheden om, at man er medejer af selskabet, stiger fra 30% til 77 %. En kraftig snestorm i februar giver på grund af væltede træer forsyningsproblemer til omkring andelshavere. Selskaberne ESS, Energi Horsens og NRGi danner i fællesskab en række selskaber, der med færre omkostninger kan give kunderne en bedre service. (Forsyning A/S, T3 Afregningsservice A/S (Sønderborg), T3 Administrationsservice (Aarhus) og T3 Netservice (Horsens). Da der samtidigt skal implementeres et nyt EDB system, giver ændringerne stort pres på telefonerne og uacceptable ventetider. Kredsen bag NRGi Magasinet udgiver nu også et nyhedsbrev til erhverv under navnet Energiimpuls. En måling viser, at kendskabsprocenten til navnet Energi Danmark, NRGi er på 69 % (mod 98% til navnet NRGi). Sammen med El:CON køber NRGi Havnens Elinstallationsforretning i Grenaa. Videreføres under navnet Energi Danmark NRGi Installation, og har speciale i industriinstallationer. På Rådhuspladen i Århus køber NRGi Construction Lysmesteren. På Rådhuspladsen i Århus køber NRGi Lysmesteren og ombygger lokalerne til rådgiverfunktionen for husholdningskunder og et udsalg for bl.a. hårde hvidevarer. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 37

38 Energicentret i Frederiksgade i Aarhus bliver nedlagt. Var tidligere drevet i et samarbejde mellem ÅKV, Viby Elværk og Brabrand Elværk. Rådgivningsaktiviteterne bliver flyttet til Rådhuspladsen og Due-forretningen på Rolighedsvej. Lokalvarmeværkene i Nordby Mårup på Samsø og i Voldby bliver taget i anvendelse. Det er de sidste værker, der kan opføres med tilskud efter de gamle regler. Værket i Nordby Mårup udstyres med m 2 solfanger, der gør, at værket kan slukkes om sommeren. NRGi s biobrændselsafdeling har udviklet sig til at være en af landets største aktører på biobrændselsområdet. I 2002 er biobrændselspriserne sendt på himmelflugt, og NRGi beslutter at importere tons træflis fra USA. Selv med transportudgifterne har NRGi beregnet, at det sagtens kunne konkurrere med dansk flis både pris- og miljømæssigt. Hele transaktionen bliver foretaget i en løbende dialog med Plantedirektoratet. NRGi modtager i alt 6 skibsladninger med træpiller fra Canada. Hver skibsladning indeholder tons træpiller. Der skal omkring 300 lastvognslæs til at køre træpillerne ud til NRGi s lagre Dansk Skovforening synes ikke om dette initiativ, og man går i medierne med en påstand om, at den importerede flis er en fare for de danske skove. I USA kæmper man med en svampesygdom, den såkaldte egevisnesyge, og påstanden er, at denne sygdom kan brede sig fra flisen til de danske skove. Svampesporerne dræbes ved en temperatur på 38 grader i 48 timer, og i flisen, der bliver oplagret på Grenaa Havn, måles en temperatur på 70 grader en meter inde i flisen. Plantedirektoratet kommer under kraftigt politisk pres, og på trods af, at man tager mere end prøver, så finder man ikke spor af svampen. Men det formår ikke at få blæsten til at lægge sig. Det hele munder ud i, at NRGi får pålæg om at al flisen skal være brændt af senest den 1. april Dette krav efterkommes, men det bevirker, at der ikke fås det forventede afkast. Man taler om muligheden for at lave en fusion mellem Energi Horsens, ESS og NRGi. PA Consulting Group gennemfører en analyse af planen Det frie elmarked er pr 1. januar en realitet for alle kundegrupper. Aktiviteterne med biobrændsel overføres til selskabet NRGi Handel. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 38

39 Elinstallationsfirmaet E. Dybdahl Thomsen i Hinnerup købes. Har særligt fokus på varmepumper. Igennem hele 2003 bliver der arbejdet ihærdigt på at få gennemført en fusion mellem ESS, Energi Horsens og NRGi. Ifølge den udarbejdede rapport vil de årlige omkostninger kunne nedsættes med mindst 28 mio. kr. De besluttende organer hos både Energi Horsens og NRGi siger ja, til fusionen, men da sagen skal behandles hos ESS, falder fusionen med en enkelt stemme. Med virkning fra den 1. januar 2003 går TREFOR ind i forsyningspligtselskabet Forsyning A/S. Forsyning A/S sælger udelukkende el til forsyningspligt-kunder, og kan derfor kun tabe markedsandele. Nye kunder søges opsamlet i regi af Energi Danmark Disam A/S. Der oprettes en særlig hjemmeside for repræsentantskabets medlemmer. Forlig i Folketinget. Indebærer, at den overordnede infrastruktur skal bevares i en form for samfundseje. 400 kv nettet, udlandsforbindelserne og systemansvaret ligger hos ELKRAFT i Østdanmark og Eltra i Vestdanmark For 10,5 mia. kr. køber ELSAM Danmarks største distributionsselskab NESA, der er et aktieselskab, hvor Gentofte Kommune og Københavns Amt har 78,75% af aktierne og DONG 13%. ELSAM får derved 36% af aktierne i energiproducenten E2. NRGi ejer 7,4% af ELSAM, og der er nogen betænkelighed ved, at man således bliver medejer af et konkurrerende distributionsselskab. NRGi s bestyrelse opfordrer til, at ELSAM bliver børsnoteret, så man kan få en reel vurdering af aktiernes værdi. 3 ejere sætter straks deres aktier til salg. På baggrund af de større driftsforstyrrelser bl.a. i 2002 beslutter Repræsentantskabet, at kabellægningen i NRGi s område skal intensiveres, og den økonomiske indsats bliver fordoblet. Lokalvarmeværket i Ørum miljøcertificeres efter DS/EN standarden, og kvalitetsstyringssystemet, der omfatter hele koncernen, omlægges til den nye standard DS/EN ISO 9001:2000. I sidstnævnte er der krav om, at man har kundefokus. NRGi Construction A/S og NRGi Handel A/S kommer for første gang ud af året med et underskud En ny energilov træder i kraft. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 39

40 Begrebet bunden egenkapital fjernes. Betyder ca. 1,3 mia. for NRGi. Som modydelse skal Staten overdrages distributionsselskabernes overordnede forsyningsnet på 150 kv og 400 kv niveau Opgaver som tidligere lå hos ELTRA og ELKRAFT overføres til Statens nye selskab, Energinet dk. Støtten til decentral kraftvarme bliver omlagt. Treledstariffen udfases. En ny prisregulering sikrer, at elpriserne ikke kan stige på grund af kapitalafgivelsen (Energitilsynet etableres) Man fjerner fra den 1. januar 2005 den prioriterede strøm (aftagepligten fra decentral kraftvarme og vindmøller) I stedet indføres PSO betalingen. NRGi overtager overvågning, drift, vedligeholdelse og udbygning af 60 kv nettet. NRGi bliver miljøcertificeret efter DS/EN på samtlige Lokalvarmeværker. NRGi miljøcertificeres på samtlige Lokalvarmeværker. Alle er baseret på CO 2 neutrale biobrændsler NRGi Handel køber VE-Gruppens danske aktiviteter og får derved Danmarks mest moderne opsækningsanlæg til træpiller (Havnen i Grenaa og havnen i Kalundborg) Med købet af VE- Gruppens danske aktiviteter fik NRGi bl.a en stor lagerhal på Grenaa Havn NRGi fik et af Danmarks mest moderne opsækningsanlæg til træpiller Salget af træflis er baseret på leverancer fra Baltikum. Fragtraterne stiger voldsomt i løbet af året, og tilskrives en stor del af grunden til det dårlige økonomiske resultat. Lejemålet hos Århus kommunale Værker på Bautavej opsiges. Medarbejdere flyttes til Grenåvej i midlertidigt opsatte pavilloner. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 40

41 Der bliver på Grenåvej opsat midlertidige pavilloner I strategien for selskabet er det klart formuleret, at elproduktion, ikke er et kerneområde for NRGi. Sydvest Energi og Energi Fyn beslutter at sælge deres DISAM aktier. Ifølge vedtægterne skal disse udbydes til salg blandt de andre ejere. Dette betyder, at NRGi går fra en ejerandel på 16,33% til en andel på 24,09%. TREFOR, Ravdex og Energi Fyn meddeler, at de vil sælge deres ELSAM aktier. Også her skal aktierne først udbydes til salg blandt de andre aktionærer. Repræsentantskabet beslutter, at NRGi kan erhverve ekstra aktier indenfor en økonomisk ramme på 220 mio. kr. Af et konsortium bestående af 19 ELSAM-aktionærer vil DONG erhverve endnu 22,2 % af aktierne i ELSAM. DONG s ejerandel vil derved komme op på knap 40% af aktiekapitalen. Med en ejerandel på 33% vil DONG kunne blokere for vedtægtsændringer. Restgruppen, der ejer 60% af aktierne herunder NRGi ønsker, for at få den korrekte værdiansættelse af aktierne, at fjerne klausulen om, at aktierne først og fremmest skal udbydes til salg blandt de eksisterende aktieejere. Vattenfall har vist interesse for aktierne, og 60% gruppen udnytter den klausul, man er imod, til at købe de 22%, som DONG er interesseret i. Vattenfall garanterer, at man efterfølgende vil købe aktierne til kurs 930, hvilket vil dække de faktiske udgifter i forbindelse med købet. Salget af Elsam aktierne udvikler sig dramatisk. Den 10. december besluttes det at ELSAM og DONG skal fusionere. For at give ELSAM s bestyrelse ro til at sikre, at aktionærernes værdier i ELSAM optimeres, aftaler de resterende aktionærer (60,13% af aktiekapitalen Herunder NRGi med 8,7%) at lave en lock up periode, hvor man forpligter sig til ikke at sælge aktier før efter den 1. februar For at forhindre, at DONG får 33% af aktierne og således bliver i stand til at blokere for vedtægtsændringer, godkender Repræsentantskabet, at NRGi køber ekstra aktier i ELSAM for 590 mio. kr. NRGi s aktieandel i ELSAM er herefter 11,89%. Den 10. december er der generalforsamling i ELSAM, og på dette møde fjerner man klausulen om forkøbsret. På samme møde besluttes det, at ELSAM og DONG skal fusionere. Efter den lagte plan skal Staten have 50% af aktierne i et nyt selskab, og de hidtidige ELSAM ejere mindst 25%. Der er en klausul om, at aktierne ikke må sælges de første 10 år. Kendskabet til Energi Danmark NRGi stiger til 87% i eget forsyningsområde. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 41

42 2005 Hans Schiøtt fratræder som formand pr. 1. januar, da han er udpeget til Energinet dk s bestyrelse. Jørgen Katholm overtager formandsposten. Jørgen Katholm Formand Innovation, dynamik og åbenhed er NRGi s værdier NRGi siger nej til Vattenfalls første tilbud om salg af sine ELSAM aktier til kurs 930. Vattenfall kommer med et nyt tilbud til kurs 940 for de såkaldte forkøbsaktier og kurs for resten. Bestyrelsen accepterer dette tilbud, og NRGi får for aktierne ca. 2,8 mia. kr. Heraf er der lånt ca. 800 mio. kr. til opkøb af ekstra aktier i Andre selskaber gør brug af samme tilbud, og Vattenfall får bl.a. ejerskab af Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amagerværket. Energi Horsens vælger at beholde sine ELSAM aktier Grund ud mod Randersvej bliver købt til nyt domicil. Grunden til NRGi s nye domicil købes i Arkitekt Bjarne Hammer får til opgave at tegne et markant domicil, der afspejler værdierne, innovation, dynamik og åbenhed Energi Danmark DISAM A/S ændrer pr. 1. januar navn til Energi Danmark A/S (Fusionerer med Elektra Energihandel A/S). To kraftige snestorme rammer forsyningsområdet den 7. og 8. januar samt den 12. og 13. februar. Specielt det nordlige Djursland rammes. Enkelte var uden strøm i 24 timer husstande vurderes at være berørt af stormen. -Der kommer fornyet fokus på vigtigheden af kabellægningen, og det besluttes at forcere denne. Installationsvirksomheden EL:CON købes. Har 230 medarbejdere i afdelinger i Grenaa, Hadsten, Hornslet, Århus, Fredericia, Middelfart, Kolding, Nr. Åby og Hvidovre. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 42

43 Det besluttes, at EL:CON i første omgang skal beholde sit oprindelige navn og logo med tilføjelsen En del af NRGi. Det bliver besluttet at sælge 150 kv nettet. Repræsentantskabet beslutter, at der til netkunderne skal udbetales en rabat på 150 mio. kr. i Det vil gøre det mere attraktivt at være andelshaver. NRGi Handel opnår en markedsandel på 25% af flismarkedet, men regnskabsmæssigt er der fortsat underskud. NRGi Construction oplever en vækst i salg af hårde hvidevarer på internettet på 700% Repræsentantskabet godkender, at NRGi kan engagere sig i udrulningen af bredbånd indenfor en ramme på 75 mio. kr. om året. Erfaringer samles via et pilotprojekt på Trøjborg i Aarhus. ELSAM s elpriser indklages af Energi Danmark til konkurrencemyndighederne, idet man mener, at ELSAM har udnyttet sin position på markedet. Det drøftes i forbindelse med valget til repræsentantskabet, hvorvidt NRGi bør omdannes til et aktieselskab. Vedtægterne ændres. Aldersgrænsen for valg til bestyrelsen fjernes, storforbrugerrepræsentanter bliver fuldgyldige medlemmer, og bestyrelsen vælges kun for 2 år. Elinstallationsopgaver overføres fra NRGi Construction til EL:CON NRGi indgår navnesponsorataftale med Aarhus Elite om NRGi PARK og NRGi ARENA. Som den første i Danmark indgår NRGi en aftale med et stadion om et navnesponsorat. NRGi PARK og NRGi ARENA Rabat på 150 mio. kr. udbetales i begyndelsen af året. Udbetalingen sker på check. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 43

44 De første fibernet-kunder tilsluttes i forsøgsprojektet på Trøjborg. Hos BHHH starter udrulningen af fibernet ligeledes. Det indses, at fusionen mellem Energi Danmark selskaberne ikke bliver aktuel, som man har forventet. NRGi logoet bliver nytegnet. De grene af virksomhede, der ikke bærer navnet NRGi skal bruge tilføjelsen En del af NRGi. De første spadestik til domicilet på Dusager tages af Hans Schiøtt den 17. marts. Han var formand da planlægningen af byggeriet blev startet. Borgmester Nicolai Wammen og medarbejderen Mia Bech foretager to yderligere spadestik. Formand Jørgen Katholm ser til bag Hans Schiøtt. NRGi Construction opdeles i EL:CON el anlæg A/S og NRGi Rådgivning A/S. NRGi Rådgivning erhverver Energi og Ingeniørgruppen (EIG), Wormslev bygningsdrift og Wormslev Energi- og Miljø. Ved valget til repræsentantskabet nås en gennemsnitlig stemmeprocent på af repræsentantskabets medlemmer besøger Horns Rev Havmøllepark den 19. oktober Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes nyhedsbrev til repræsentantskabet. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 44

45 Indenfor den af repræsentantskabet økonomisk fastsatte ramme investeres i Incuba, Electronic Housekeeper, Nianet, Energi- og Ingeniørgruppen, Wormslev og etableringen af Wupti.com. Wupti åbner sin hjemmeside den 13. november. Det ny DONG Energy dannes den 1. juni. Omfatter det tidligere DONG, ELSAM, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne i Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning. ESS og Sydvest Energi fusionerer med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Aktiviteterne videreføres under navnet Syd Energi. Ønsker at træde ud af T3 samarbejdet. Økonomidirektør Bjørn Jespersen pensioneres og afløses på økonomi-posten af Jette Abild Jensen Nyt domicil på Dusager 22 tages i anvendelse den 1. maj. Forhandlinger føres med Energi Horsens om fusion. Det nye domicil på Dusager i Aarhus er på ca m2 og koster omkring 60 mio. kr. Byggeriet overtages den 23. april Der bliver holdt officiel indvielse den 1. juni 2007 NRGi Rådgivning stiftes pr. 1. januar. Skal varetage aktiviteterne med energirådgivning og butiksdrift samt fungere som moderselskab for rådgivningsaktiviteterne i NRGi koncernen (Energy Key A/S, Energi og Ingeniørgruppen A/S, Elda A/S, Wormslev Bygningsdrift A/S samt Wormslev Rådgivende Ingeniører A/S). NRGi Rådgivning er landets største energirådgivningsvirksomhed Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 45

46 Svanemærkede brændeovne tages ind i sortimentet. Grenåvej 55 overdrages til ny ejer. Aktierne i T3 afregningsservice afhændes til Syd Energi. Skat giver bindende forhåndstilsagn om rabatudbetalingen. Kræver at rabatten skal oplyses forud for rabatperiodens begyndelse og at beløbet ikke må overstige det, som netkunderne har indbetalt i den pågældende rabatperiode. Repræsentantskabet beslutter, at der skal udbetales 200 mio. kr. Men i perioden fra vedtagelsen frem til udbetalingstidspunktet er der kun indbetalt 120 mio. kr., så det er det maksimale beløb, der må udbetales kontant. Udbetalingen finder sted omkring årsskiftet. De 120 mio. kr. udbetales på en check til alle netkunder. Det resterende beløb op til de 200 mio. udbetales på et såkaldt Green Card. I starten af 2007 ændres ligningsloven, så det bliver muligt for forsyningsselskaber at udbetale beløb til projekter, hvor det kan garanteres, at der er tale om energibesparelser. I Kampagnen Noget for Noget udbetales 120. mio. kr. i en kontant rabat på check. På samme tid udsteder man et Green Card til betaling af lavenergiapparater på Wupti.com. Dette medfører en hård kritik fra omgivelserne For at leve op til dette krav bliver der på WUPTI s hjemmeside oprettet et univers, der udelukkende består af godkendte lavenergiapparater (ca. 600 stk.), der af Energistyrelsen er godkendt til at give energibesparelser. Det udsendte Green Card (der typisk er på 300 kr.) kan anvendes til hel eller delvis betaling for disse apparater. (Green Cardet har en gyldighed på 5 år) Dette initiativ giver mildt sagt en medie-orkan, hvor man tolker det som nepotisme, fordi NRGi er medejer af Wupti. Det viser sig at være umuligt at trænge igennem med det korrekte budskab. Fra at have en ejerandel af Wupti på 51% ejer NRGi fra den 1. oktober 96% NRGi Rådgivning køber selskaberne Ventipart A/S, dele af EMT Nordic A/S samt de energirelaterede aktiviteter fra selskabet Biovarme ApS. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 46

47 Landsdækkende kampagen med ildfluen som tema medvirker til et underskud i enheden Energi Horsens og NRGi fusionerer. Det nye repræsentantskab består af alle repræsentantskabsmedlemmer fra både Horsens og NRGi (171 personer). Det bliver endvidere fastlagt i vedtægterne, at repræsentantskabet i 2010 skal reduceres til 100 medlemmer, og at der fra 2011 skal være valg til repræsentantskabet i en fjerdedel af forsyningsområdet hvert år Ny formand er Ulrik Kragh fra Horsens. Ulrik Kragh Formand Direktionen består af: Gert Braae (adm), Søren Sørensen og Flemming Grønskov. Gert Braae fratræder den 31. oktober. Søren Sørensen bliver administrerende direktør fra den 1. november. I forbindelse med Gert Braae s afsked holdes den 21. oktober et seminar for branchen med titlen Hvor bevæger energisektoren sig hen? Arrangementet bliver holdt i Filmbyen/ Turbinehallen i Aarhus. Global finansiel krise starter. Ejerandel på 50% af Wupti sælges til L easy Lock On etableres og begynder at markedsføre alarm-systemer, der anvender nettet. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 47

48 Koncerndivisionerne: Koncern og udvikling, Infrastruktur, Installation, Produktsalg, Rådgivning etableres. Mesballe-bygninger sælges. NRGi køber 93% af aktierne i virksomheden Lampas og Veksø. Har ekspertise indenfor byrumsinventar og belysning. Ved fusionen får NRGi også ejerskab af TTS, der har specialiseret sig i gadebelysning og trafiksignalanlæg. Efter TREFOR har trukket sig fra Forsyning A/S, er NRGi nu eneejer. Det besluttes at udbetale en rabat på 100% på netydelserne for 2008 i alt 297 mio. kr. Kommer til udbetaling i 2009 Værdierne Troværdighed og åbenhed, Ansvarlighed og miljøfokus, Innovation, Dynamik og forretningsorientering er det fælles værdisæt. NRGi Handel lukkes. Der indledes samarbejde med energiselskabet VERDO om leverance af grøn varme i form af biobrændsels-løsninger. Træpiller og træbriketter leveres via en webshop til kunder i hele Danmark under navnet Greenii (45% ejerskab til NRGi -55% til Verdo) Energi Horsens og NRGi har to forskellige filosofier for udrulning af fibernettet. Koncernens fibernet markedsføres fremover under navnet Profiber. Profiber er et samarbejde med TREFOR og Østjysk Energi om indholdsdel og teknisk platform for internet, TV og andre digitale tjenester baseret på fibernet. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 48

49 Det besluttes, at der over de næste to år skal opsættes intelligente elmålere i syd-området Kraftig opbremsning på boligmarkedet giver NRGi Rådgivning store økonomiske udfordringer Klimatopmødet COP 15 afholdes i København i december Finanskrisen sætter sit præg. NRGi udbetaler en rabat på 297 mio. kr. for året Man kan vælge mellem indsættelse på konto eller check. NRGi s ydelser til fibernetaktiviteterne markedsføres under navnet PROFIBER. Projekt Prøv 1 elbil igangsættes I projekt Prøv 1 elbil låner 100 familier over 4 år en elbil i 3 måneder. Formålet er at opsamle praktisek erfaringer med brugen af elbilen og at samle erfaringer med ladeprocessens indvirkning på elnettet Wupti giver positivt afkast. Electronic Housekeeper A/S træder i likvidation. Butikker I Aarhus (på Rådhuspladsen og på Rolighedsvej), Kundecenter i Horsens samt salg af brændeovne og brænde lukkes ned. LED Traffic lukkes. Sidste nummer af bladet Energi udkommer. Andelshavere informeres fremover via hjemmeside og via de såkaldte stakeholder-annoncer. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 49

50 Stakeholderannon cerne i ugeaviserne afløser kundebladet Sidste nummer af kundebladet ENERGI 2010 Værdisættet reduceres til Innovation, Dynamik og Ansvarlighed. Der er for sidste gang valg til NRGi s repræsentantskabet i hele forsyningsområdet. Repræsentantskabsantallet reduceres til 100. Stemmeprocenten i valgområde 1, Aarhus Syd, blev på 18,6, hvilket svarer til, at afgav deres stemme. Søren Egge Rasmussen vælges som formand for NRGi Søren Egge Rasmussen Formand ? Flemming Grønskov udtræder af direktionen den 1. juli. Søren Sørensen fortsætter som administrerende direktør NRGi udbetaler rabat på 315 mio. kr. for året Indsættes på PBS (Nets) eller NEM konto ellers modregnes beløbet i fremadrettede betalinger. Kabellægningen på 10/15 og 0,4 kv tilendebragt. Biovarme lukkes og frasælges. NRGi afhænder sin ejerandel i Greenii. Aktierne i DELPRO afhændes. Veksø og TTS slås sammen til én enhed i produktdivisionen. Fibernettet nedskrives med 250 mio. kr. Højhastighedskomiteens rapport slår fast, at der er et stærkt stigende behov for båndbredder, som kun fibernettet kan levere. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 50

51 Klimakommissionen slår fast at løsningen af klimaudfordringerne skal ske gennem vedvarende energi og et intelligente elnet. NRGi går med Galten Elværk, Viby Elværk, Østjysk Energi, Brabrand elselskab og Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) sammen om at danne Havvind Århus Bugt (HÅB). Mulighederne for opstilling af vindmøller i Århus Bugten skal undersøges. Visualisering af de planlagte vindmøller i Århus Bugten. Vindmøllerne set fra Tunø NRGi tilbyder Klima-el produktet, som er el fra nyopførte vindmøller. Det besluttes, at koncernens nettab skal dækkes af dette Klima el produkt og det samme skal forbruget i koncernens egne bygninger. Det er strøm fra VE anlæg, der højst er 2 år gamle. EL:CON køber elinstallationsvirksomheden Agerkilde med hovedkontor i Viborg og afdelinger i Skive og Holstebro. Elinstallationsvirksomhed i Gentofte opkøbes Anlægsopgaver i forbindelse med de bynære havnearealer i Aarhus og Det Nye Universitetshospital i Skejby påbegyndes. Det Ny Universitetshospital i Skejby vil være fuldt udbygget og klar til ibrugtagning i 2019 Ved udgangen af året er der opsat intelligente elmålere i den sydlige del af området. Indkøb af ca intelligente målere til resten af NRGi s forsyningsområde sendes i EU udbud. 15 energiselskaber går sammen og danner Waoo. Et samarbejde om indholdssiden til fibernettet på privatkundemarkedet. Erstatter Profiber og Smile Content. Deltagerne er Sydfyns Elforsyning, Energi Midt, TRE-FOR, NyFors, SydEnergi, Seas NVE, Østjyske Energi, Energi Randers, NRGi, Energi Fyn, Bredbånd Nord, HEF Bredbånd, Galten Elværk, ENV og ESV. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 51

52 Rådgivning etablerer samarbejde med BOLIUS om energimærker og tilstandsrapporter. Samarbejdet udføres gennem et nyt selskab Energi- og Bygningsrådgivning (EBAS) Produktsalg køber det svenske Centa Component AB. Leverer byrumsinventar. Syd Energi afhænder sin aktiepost i Energi Danmark A/S. NRGi udnytter sin forkøbsret og går fra en ejerandel på 20,8% til 23,12% NRGi udbetaler 315 mio. kr. for året Indsættes på PBS (Nets) eller NEM konto. Ellers modregnes i fremtidige regninger. For første gang holdes der valg til repræsentantskabet i en fjerdedel af forsyningsområdet. Der vedtages en ny rabatmodel, der tager udgangspunkt i regnskabstallene fra året før, og udbetalingen foretages udelukkende som et fradrag på elregningen. Rabatperioden går fremover fra 1. juli til 30. juni, det efterfølgende år. ESCO partnerskabsmodellen slår igennem. Giver bl.a. kommuner mulighed for at finansiere energibesparelsestiltag via selve besparelsen ELTEL vælges som totalleverandør af de ca intelligente målere, der skal opsættes i nordområdet. Målerne er af typen ECHELON. Måleropsætningen i det sydlige område er tilendebragt. Ved udgangen af 2012 har alle NRGi s andelshavere fået opsat en ny intelligent elmåler. NRGi Rådgivning køber virksomheden Kuben Management Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 52

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere