Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september GAS 4/ / / /KHA Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. I henhold til bekendtgørelsen fastsættes rentesatsen, til brug for aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue, for det enkelte selskab som en risikofri rente tillagt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen af forrentningssatsen anvendes en egenkapitalandel på 30 %, jf. 12, stk. 1. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi 2. Rentesatsen fastsættes dermed som en WACC. WACC en (Weighted Average Cost of Capital) udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital. Fra bekendtgørelsen antages det i rentefastsættelsen, at nyinvesteringer og den nødvendige nettoomsætningsformue finansieres med 30 % egenkapital og 70 % fremmedkapital. 3. WACC en fastsættes ud fra følgende formel: WACC = r( ek) (1 G) + r( fk) G, hvor r (ek) : egenkapitalforrentning før skat r ( fk) : fremmedkapitalforrentning G τ : Gearing, dvs. andelen af fremmedkapital : skattesats 4. Fremmedkapitalrenten fastsættes som en risikofri rente tillagt et kreditrisikotillæg. Egenkapitalrenten fastsættes ud fra en CAPM 1 (Capital Asset Pricing Model). 1 Ideen bag CAPM er, at investorer skal kompenseres på to måder for at investere i risikofyldte aktiver. For det første skal de kompenseres for at stille penge til rådighed i en given periode, hvilket afspejles i indregningen af en risikofri rente. For det andet skal de kompenseres for risikoen forbundet ved aktivet, hvilket afspejles i ligningens sidste led.

2 2/13 r( f ) + β ( ek) ( r( m) r( f )) r ( ek) = (1 τ ), hvor r ( f ) : risikofri rente β (ek) : selskabsspecifik risiko vedr. egenkapitalen r( m) r( f ) : markedsrisikotillæg 5. Nedenfor følger fastsættelsen af modellernes parametre. Risikofri rente 6. I den forrige reguleringsperiode blev den risikofri rente fastsat årligt på baggrund af CIBOR renten med en løbetid på 12 måneder. Denne løbetid blev af selskaberne anset som værende for kort, hvilket de klagede til Energiklagenævnet. Klagenævnet stadfæstede dog ET s afgørelse. 7. For reguleringsperioden anvendte Energitilsynet tre grundlæggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri rente: At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. At modellen ikke giver mulighed for eller kun begrænset mulighed for rentearbitrage. At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 8. Sekretariat har fortsat valgt at basere valget af den risikofri rente på ovenstående kriterier. 9. Der findes ikke i praksis én risikofri rente, men derimod mange forskellige risikofrie renter, idet rentesatsen kan udtrykkes som funktion af den valgte løbetid. Den risikofrie rente kan endvidere være renten på bl.a. statsobligationer eller renten på interbankmarkedet. 10. Selskaberne låner typisk til interbankrenten (CIBOR) plus et tillæg og sekretariatet vurderer derfor, at den risikofri rente også bør fastsættes på denne baggrund. Så længe den valgte løbetid er under 12 måneder kan CIBOR renten anvendes i denne sammenhæng. CIBOR renten opgøres ikke for løbetider over 12 måneder og i stedet anvendes swaprenten, der offentliggøres med løbetider fra 2 til 10 år.

3 3/ Teknisk set afspejler swaprenten renteniveauet i forbindelse med renteswaps, dvs. kontrakter på bytte af rentebetalinger i samme valuta fra variabel til fast rente eller omvendt. Swaprenten beregnes dagligt på basis af danske og udenlandske pengeinstitutters kvoteringer og repræsenterer den faste rente for løbetider mellem 2 og 10 år mod swap fra/til 6 måneders CIBOR-rente. 12. Det centrale aspekt ved swaprenten er, at den er at betragte som en referencerente i stil med Cibor, når løbetiden overstiger ét år. Sekretariatet vurder derfor, at swaprenten kan anvendes som risikofri rente. 13. Valget af løbetid på den risikofri rente bør, ifølge Independent Regulators Group (IRG 2 ), matche enten investeringshorisonten, planlægningshorisonten eller reguleringshorisonten på det underliggende aktiv 3. Alternativt kan der anvendes en kort løbetid for at undgå muligheden for rentearbitrage. 14. Anvendelse af investeringshorisonten afspejler, at investorer forventer at blive kompenseret for langvarige investeringer. Den risikofri rente bør derfor afspejle investors forventning over den relevante tidsperiode. Længden af den relevante tidshorisont er dog i sagens natur en subjektiv vurdering. 15. Planlægningshorisonten afspejler den gennemsnitlige levetid på de underliggende aktiver, der udgør forrentningsgrundlaget. Denne metode vil kræve en individuel opgørelse af den gennemsnitlige levetid på foretagne nyinvesteringer hos hvert enkelt selskab. 16. Anvendelse af reguleringshorisonten betyder, at kapitalomkostningerne bliver konsistente med den reguleringsperiode hvortil de vedrører. Selskaberne bliver beskyttet imod renteændringer i reguleringsperioden, som strækker sig over en kendt tidshorisont på 4 år. Fordelen ved denne metode er, at den er nem at administrere og at løbetiden kan fastsættes med sikkerhed. 17. IRG fremhæver ikke én de ovenstående metoder som værende mere korrekt end andre. Energitilsynets sekretariat vurderer dog, at investeringshorisonten ikke kan anvendes i denne sammenhæng på grund af usikkerheden vedrørende den relevante tidshorisont. Endvidere vurderer sekretariatet, at anvendelse af planlægningshorisonten er mere administrativ besværlig end reguleringshorisonten og dels vil være påvirket af eventuel usikkerhed i opgørelsen af nyinvesteringernes gennemsnitlige levetid. Alene anvendelse af reguleringshorisonten vurderes at udgøre et administrativt enkelt og sikkert grundlag for fastsættelsen af løbetiden på den risikofri rente. 2 IRG blev etableret i 1997 som et forum for europæiske nationale regulatorer indenfor telesektoren, hvor der kan udveksles erfaringer omkring emner der vedrører regulering. 3 IRG Regulatory Accounting, Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculations, Februar 2007

4 4/ Valget af en risikofri rente med en løbetid på over ét år, i dette tilfælde 4 år, betyder ikke nødvendigvis, at selskaberne har mulighed for rentearbitrage. Hvorvidt denne mulighed eksisterer, afhænger af hvordan den risikofrie rente fastsættes. 19. I tilfældet hvor den risikofri rente justeres årligt kan selskaberne opnå en risikofri rentegevinst, idet selskaberne modtager den lange rente og samtidigt kan låne til den typisk lavere korte rente. Hvis det i forbindelse med den årlige justering skulle vise sig, at den korte rente ligger over den lange rente, vil selskaberne kunne vælge den lange rente frem for den korte rente. Selskaberne påtager sig dermed ingen risiko. 20. I tilfældet hvor den risikofri rente ligger fast for hele perioden har selskaberne ingen mulighed for rentearbitrage. Fastfrysning af renten betyder endvidere, at tarifferne indenfor reguleringsperioden bliver stabile for så vidt angår denne del af indtægtsrammen. Tariffer kan dog ændre sig mellem reguleringsperioderne i det omfang renten har ændret sig. 21. Sekretariatet mener, at hensynet til ændringer i tarifferne kan tillægges mindre vægt, da forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue udgør en lille del af indtægtsrammen ca. 3 pct. Hensynet til at undgå muligheden for rentearbitrage vægtes derimod højere, da dette alt andet lige vil føre til, at distributionstarifferne bliver højere end nødvendigt. 22. Fra ovenstående vurderer sekretariatet, at den risikofri rente skal fastsættes som en 4-årig swaprente, der er fastlagt for hele reguleringsperioden. 23. Rent teoretisk vil den nuværende rente perfekt afspejle fremtidige forventninger (ved fuldstændigt effektive kapitalmarkeder) og dermed være det korrekte mål for den risikofri rente. I praksis udviser rentemarkedet mindre udsving på dagsbasis, jf. figur 1, hvilket gør det uegnet at anvende data for kun en dag. Den mest retvisende rentesats opnås derfor ved, at betragte et gennemsnit for en længere periode.

5 5/13 Figur 1. 4-årig swap rente 2009: 4-årig swap 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2009M01D M08D I sidste reguleringsperiode og for forrentning af nettogælden i denne reguleringsperiode er der etableret den praksis, at rentesatserne for et givent år fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige rente i august måned året før. 25. Da den risikofri rente fastholdes i hele reguleringsperioden vurderer sekretariatet, at renten bør fastsættes på baggrund af en længere historisk periode. Der skal således foretages en afvejning mellem en tilstrækkelig lang observationsperiode og datas aktualitet. Derudover skal der tages hensyn til uhensigtsmæssige påvirkninger på renteniveauet som følge af enestående begivenheder, som f.eks. den finansielle uro i slutningen af På denne baggrund vurderer sekretariatet, at den risikofri rente bør fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige 4-årige swaprente fra marts til august Denne 6 måneders periode reducerer betydningen af korte udsving i renteniveauet, rentedata er ikke påvirket af den finansielle uro i 2008 og rentedata har endvidere en passende aktualitet. 27. På denne baggrund fastsættes den risikofri rente til 3,13 %, jf. tabel 1. Tabel 1. 4-årige swap renter Marts- August 2009 Gennemsnit 3,13 % Kreditrisikotillæg 28. I forbindelse med fastsættelsen af forrentning af nettogæld mv., jf. afsnit 2.2, har sekretariatet fastsat et rimeligt kreditrisikotillæg for selskaberne.

6 6/ Risikotillæg finder også anvendelse i denne sammenhæng og sekretariatet vurderer derfor, at risikotillægget fortsat fastsættes til 1,70 pct. for DONG Gas Distribution og Naturgas Fyn Distribution og 0,4 pct. for HNG/Midt-Nord I/S, jf. tabel 2. Der henvis til afgørelsens afsnit 2.2 for en nærmere beskrivelse af fastsættelsen af kreditrisikotillæg. Tabel 2. Selskabernes kreditrisikotillæg: DONG Gas Distribution HNG/Midt-Nord I/S Naturgas Fyn 1,70 % 0,4 % 1,70 % Beta 30. β (ek) afspejler selskabets egenkapitalrisiko bl.a. baseret på selskabets kapitalstruktur. For børsnoterede selskaber kan β (ek) beregnes ud fra udviklingen i selskabets aktiekurs og udviklingen i en markedsportefølje. Denne metode kan ikke anvendes for naturgasdistributionsselskaberne. 31. Fastsættelsen af β (ek) sker derfor på baggrund af sammenligninger med ensartede selskaber, for hvilke β (ek) kan beregnes. Da β (ek) afhænger af det enkelte selskabs kapitalstruktur er det dog ikke muligt, at foretage en direkte sammenligning af β (ek) mellem selskaber. 32. Til sammenligning mellem selskaber anvendes derimod β (aktiver) - også kaldet det ugearet beta, da effekten af kapitalstruktur ikke indgår. Med fastsættelse af β (aktiver) kan β (ek) efterfølgende beregnes ud fra følgende formel 4 : G β ( ek) = β ( aktiver) 1 + (1 τ ) β ( fk) (1 τ ) 1 G Det antages ofte, at β ( fk) er tæt på eller lig nul. I afgørelsen fra 2005 blev β ( fk) fastsat til 0,1, idet den fastsatte fremmedkapitalrente oversteg den risikofri rente. Sekretariatet vurderer ikke, at forholdene har ændret sig væsentligt siden 2005 og β ( fk) fastsættes fortsat til 0, Fastsættelsen af β (aktiver) sker på baggrund af sammenligninger med andre selskaber og regulatorer. Selvom gasdistributionsselskaberne i teorien har individuelle β (aktiver) -værdier kan der således ikke skelnes imellem dem i denne sammenhæng. Der fastsættes én β (aktiver) -værdi for alle tre selskaber. G G 4 T. Conine, Corporate Debt and Corporate Taxes: An Extension, The Journal of Finance, September 1980, pp

7 7/ I en 2005 rapport fra den hollandske regulator DTE vedrørende gas og el distribution angives β (aktiver) til intervallet [0,23; 0,36] på baggrund af data fra en række internationale regulerede selskaber. Betragtes alene data for naturgasdistributionsselskaber øges intervallet en anelse til [0,23; 0,40]. 36. I en 2009 rapport fra den tjekkiske regulator ERO fastsættes β ( aktiver) = 0,4 for gasdistribution. Fastsættelsen sker på baggrund af en sammenligning af anvendte værdier hos andre europæiske regulatorer 5, hvor β (aktiver) falder i intervallet [0,18; 0,58] med et gennemsnit på 0,39. Størstedelen af regulatorerne anvender ifølge rapporten et β (aktiver) i intervallet [0,30; 0,45]. 37. Grant Thornton 6 har i 2009 beregnet β (aktiver) -værdier til WACC fastsættelsen for Energigruppen Jylland Varme på baggrund af andre regulerede selskaber. Betaestimaterne opdeles i primære og sekundære sammenlignelige selskaber og gennemsnittet er hhv. 0,18 og 0,28 med et samlet gennemsnit på 0,24. Sekretariatet vurderer dog, at varmeforsyning er mindre risikofyldt end gasdistribution og beta derfor lavere. 38. Fastsættelsen af β (aktiver) er i henhold til ovenstående knyttet med en vis usikkerhed og der forekommer ikke at være én korrekt værdi. Sekretariatet vurderer, at værdien for β (aktiver) kan indsnævres til et rimeligt interval på [0,23; 0,45]. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at β (aktiver) bør fastsættes til 0,35, hvilket omtrent er middelværdien i det sandsynlige interval. 39. Dette estimat er i den høje ende af DTE s interval og den lave ende af ERO s interval. Estimatet er ligeledes en del større end Grant Thornton s estimat, hvilket også forventes på baggrund af forskellene mellem varmeforsyning og gasdistribution. 40. På grund af usikkerheden foretages dog i sidste afsnit en følsomhedsanalyse med hensyn til parametervalget. Markedsrisikotillæg 41. Markedsrisikotillægget afspejler det merafkast en investor kræver ved investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt med en risikofri investering. Denne risiko er ikke selskabsspecifik, men knytter sig til markedet som helhed. For reguleringsperioden fastsatte Energitilsynet markedsrisikotillægget til 3,75 %. 5 Slovenien, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Irland, Italien, Portugal, Storbritannien, Ungarn og Østrig. 6 Udkast til Rimelig afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme

8 8/ For reguleringsperioden blev markedsrisikotillægget endvidere tillagt differencen mellem 12-måneders CIBOR renten og renten på 10- årige statsobligationer. Denne difference blev tillagt fordi det anvendte markedsrisikotillæg var beregnet på basis af en 10-årig fordring og markedsporteføljen, hvorimod der blev anvendt en 12-måneders Cibor som risikofri rente. 43. I fastsættelsen af markedsrisikotillægget anvendes betragtninger vedrørende det historiske risikotillæg i Danmark og markedsundersøgelser af anvendte risikotillæg. Sekretariatet vurderer ikke at det er meningsfyldt, at sammenligne markedsrisikotillæg med andre udenlandske regulatorer. Opgørelser mellem lande kan indeholde betydelige forskelle på grund af bl.a. forskelle i beskatning og forskellige landespecifikke risici. 44. Dimson, Marsh og Staunton 7 estimerer et historisk, langsigtet markedsrisikotillæg for en række lande, herunder Danmark. Det gennemsnitlige markedsrisikotillæg for perioden er 2,07 % p.a. (geometrisk gennemsnit 8 ) og 3,27 % p.a. (aritmetisk gennemsnit 9 ) vurderet i forhold til langvarige statsobligationer. Vurderet i forhold til kortvarige instrumenter (løbetid under ét år) bliver markedsrisikotillægget hhv. 2,87 % p.a. og 4,54 % p.a. 45. I Revision & Regnskabsvæsen nr analyseres bl.a. fastsættelsen af markedsrisikopræmie i lyset af den seneste udvikling på de finansielle markeder. Analysen baseres på en årlig undersøgelse udført af PricewaterhouseCoopers, hvor aktieanalytikere og finansielle rådgivere spørges om anvendte markedsrisikopræmier. 46. Analysen viser, at der er forskel på perioderne og med hensyn til størrelsen af markedsrisikopræmien. I perioden er præmien 3,9 % i gennemsnit, hvorimod den stiger til 4,54 % i gennemsnit for perioden , jf. figur 2. Det bemærkes, at udviklingen på de finansielle markeder i 2008 ikke giver anledning til nævneværdige ændringer i markedsrisikopræmien. 7 Dimson, Marsh og Staunton, The Worldwide Equity Premium, EFA 2006 Zurich Meetings Paper; AFA 2008 New Orleans Meetings Paper. Available at SSRN: 1 n n 8 Det geometriske gennemsnit beregnes som x = x i. i= 1 1 x = n n 9 Det aritmetiske gennemsnit beregnes som x i i= 1

9 9/13 Figur 2. Anvendt markedsrisikotillæg : 5,00% 4,50% 4,00% 4,00% 3,80% 3,90% 4,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,70% 4,40% 4,40% 3,50% 3,00% Note: Undersøgelsen blev ikke udført i 2000; Kilde: Revision & Regnskabsvæsen, nr I en rapport fra Grant Thornton 6, udarbejdet for Energitilsynet angående Energigruppen Jylland Varme, anbefales et markedsrisikotillæg på 4,5 %. Grant Thornton vurdering baseres bl.a. på ovenstående analyse fra Revision & Regnskabsvæsen, men indeholder også yderligere gennemgang af historiske markedsrisikopræmier. 48. På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at markedsrisikotillægget med rimelighed kan fastsættes til 4,5 %. Det fastsatte markedsrisikotillæg er større end det langsigtede, historiske markedsrisikotillæg for perioden og på niveau med anvendte markedsrisikotillæg for Sekretariatet vurderer ikke, at markedsrisikotillægget for perioden skal tillægges et rentespænd, som var tilfældet for perioden Analysen fra Revision & Regnskabsvæsen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og det fremgår ikke hvilke fordringer (om nogen) respondenterne har baseret vurderingen af tillægget på. Derudover stemmer sekretariatets valg af markedsrisikotillæg overens med det langsigtede historiske markedsrisikotillæg, selv når dette vurderes i forhold til instrumenter med kort løbetid (under ét år). Skat 50. I det omfang et selskab er skattepligtigt skal der i henhold til ovenstående ligninger korrigeres herfor. I denne sammenhæng bør parameteren τ afspejle selskaberne effektive skattesats, der af flere grunde kan afvige fra selskabsskatten på 25 %. 51. Selskaberne HNG/Midt-Nord I/S er ikke skattepligtige og derfor fastsættes τ = 0 for disse.

10 10/ Selskaberne DONG Gas Distribution og Naturgas Fyn Distribution er begge skattepligtige. For reguleringsperioden vurderede Energitilsynet, at selskaberne ikke kunne forventes at betale skat i perioden pga. eksisterende regulatoriske skatteaktiver. 53. DONG Gas Distribution er omfattet af regler om tvungen sambeskatning med DONG Energy og en gennemgang af seneste årsregnskab for distribution viser, at selskabet ikke længere har et skatteaktiv. DONG Gas Distribution er således skattepligtige af fremtidige overskud og derfor fastsættes τ = 0, 25 for selskabet. 54. En gennemgang af seneste årsregnskab for Naturgas Fyn Distribution viser, at selskabet har et udskudt skatteaktiv på omtrent 55 mio. Det må derfor forventes, at Naturgas Fyn Distribution, på trods af skattepligt, ikke vil skulle betale skat i den kommende reguleringsperiode. På denne baggrund fastsættes τ = 0 for selskabet. WACC 55. Ovenstående parametre anvendes til at fastsætte WACC ud fra nedenstående ligninger: G G β ( ek) = β ( aktiver) 1 + (1 τ ) β ( fk) (1 τ ) 1 G 1 G r( f ) + β ( ek) ( r( m) r( f )) r ( ek) = (1 τ ) WACC = r( ek) (1 G) + r( fk) G 56. Med hensyn til de underliggende parametre har sekretariatet gennemført en følsomhedsanalyse i forhold til β (aktiver). Forskellen mellem den fastsatte værdi på 0,35 og højeste/laveste værdier er på omtrent +/- 0,5 pct. point, jf. tabel 3. Ændringen i WACC en er således relativt beskeden i forhold til den relative ændring i parameteren. Tabel 3. Sammenhæng mellem β (aktiver) og WACC: β (aktiver) 0,23 0,30 0,35 0,40 0,45 DONG Gas Distribution 5,46 % 5,80 % 6,05 % 6,30 % 6,54 % HNG/Midt-Nord I/S 4,13 % 4,44 % 4,67 % 4,89 % 5,12 % Naturgas Fyn Distribution 5,04 % 5,35 % 5,58 % 5,80 % 6,03 %

11 11/ Som gennemgået i ovenstående afsnit er sekretariatet klar over, at fastsættelsen af β (aktiver) -værdien er genstand for usikkerhed. Følsomhedsanalysen viser dog, at WACC en er relativt ufølsom overfor ændring i betaværdien. 58. En større og mere dybdegående analyse med formålet at yderligere præcisere β (aktiver) vil således ikke bidrage væsentligt til fastsættelsen af WACC en. Sekretariatet vurder derfor, at den foreliggende analyse er tilstrækkelig og værdien på 0,35 fastholdes. 59. På baggrund af selskabernes effektive skattesats medfører β (aktiver) = 0,35, at β (ek) fastsættes til 0,79 for DONG Gas Distribution, 0,93 for HNG/Midt-Nord I/S og 0,93 for Naturgas Fyn Distribution, jf. tabel 4. Tabel 4. β (ek) for selskaberne: DONG Gas Distribution HNG/Midt-Nord I/S Naturgas Fyn Distribution β (ek) 0,79 0,93 0, Parametrene anvendt i fastsættelsen af WACC for reguleringsperioden er således: Tabel 5. Beregning af WACC for 2010 DONG Gas Distribution HNG/Midt-Nord Naturgas Fyn I/S Distribution Risikofri rente 3,13 % 3,13 % 3,13 % Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,4 % 1,70 % Fremmedkapitalafkast 4,83 % 3,53 % 4,83 % Beta (ek) 0,79 0,93 0,93 Gearing 70 % 70 % 70 % Markedsrisikotillæg 4,5 % 4,5 % 4,5 % Skattesats 25 % 0 % 0 % Egenkapitalforrentning før skat 8,90 % 7,33 % 7,33 % 61. Valget af parametre medfører, at WACC en for reguleringsperioden fastsættes til 6,05 % for DONG Gas Distribution, 4,67 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,58 % for Naturgas Fyn Distribution, jf. tabel 6. Det bemærkes, at selskabernes WACC er uændret igennem reguleringsperioden på grund af valget af risikofri rente. 62. Sekretariatet kan dog stadig ændre rentesatsen forud for et kalenderår som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelsen af satsen, jf. 12, stk. 2 i IR BEK.

12 12/13 Tabel 6. WACC for perioden DONG Gas Distribution HNG/Midt-Nord I/S Naturgas Fyn Distribution ,05 % 4,67 % 5,58 % 63. Til sammenligning var WACC en for reguleringsperioden : Tabel 7. Endelig WACC for perioden DONG Gas Distribution HNG/Midt-Nord I/S Naturgas Fyn Distribution ,82 % 4,20 % 4,82 % ,86 % 5,25 % 5,86 % ,75 % 6,13 % 6,75 % ,38 % 6,76 % 7,38 % 64. I forhold til reguleringsperioden er kreditrisikotillægget og markedsrisikotillægget begge forøget, kun modsvaret af et mindre fald i β (ek). Forskellen i WACC mellem 2009 og 2010 skyldes hovedsageligt, at renten er faldet betydeligt i perioden. 65. Sekretariatet har i det nedenstående dekomponeret betydningen af ændringer i parametrene for udviklingen i WACC en mellem 2009 og Sekretariatets ændring af grundlaget for fastsættelsen af den risikofri rente fra CIBOR 12 måneder til Swap 4 år medfører isoleret set en stigning i WACC en på 0,98 pct. point. 67. Sekretariatets valg af kreditrisikotillæg medfører ligeledes en stigning i WACC en på 0,49 pct. point for DONG Gas Distribution og Naturgas Fyn Distribution. For HNG/Midt-Nord I/S medfører ændringen af kreditrisikotillægget en stigning på 0,20 pct. i WACC en. 68. Ændringerne i CAPM parametre (markedsrisikotillæg og β (aktiver) ) medfører samlet set en stigning i WACC en på 0,27 pct. point. 69. DONG Gas Distribution har som det eneste selskab fået ændret deres vurdering af effektiv skattesats, hvilket har resulteret i en stigning på 0,47 pct. point i WACC en. 70. Ovenstående opdatering af modellernes parametre giver således en entydig stigning i selskabernes WACC. Når WACC en på trods af dette er lavere i 2010 end 2009 skyldes dette udelukkende, at renten er faldet markant fra august 2008 (CIBOR: 5,69 %) til august 2009 (CIBOR: 2,15 %).

13 13/13 Tabel 8. Dekomposition af ændring i WACC fra 2009 til 2010: DONG Gas Distribution HNG/Midt-Nord I/S Naturgas Fyn Distribution WACC ,38 % 6,76 % 7,38 % Rentefald - 3,54 % - 3,54 % - 3,54 % Ændring af anvendt + 0,98 % + 0,98 % + 0,98 % risikofri rente Ændring i kreditrisikotillæg + 0,49 % + 0,20 % + 0,49 % Ændring i CAPM + 0,27 % + 0,27 % + 0,27 % parametre Ændring i effektiv + 0,47 % - - skattesats WACC ,05 % 4,67 % 5,58 %

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 29. oktober 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM DONG Gas Distribution

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution (Naturgasforsyning) HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution A/S over Energitilsynet af 31. oktober 2005 effektivitetskrav og indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Resultater og metode i denne præsentation stammer fra det foreløbige rapportudkast 28. juni 2016 Dagsorden Brattle Group Harmonisering i EU Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hovedrapport. Forrentningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 14. april 2016. WACCekspertgruppen

Hovedrapport. Forrentningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 14. april 2016. WACCekspertgruppen Hovedrapport Forrentningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 14. april 2016 WACCekspertgruppen INDHOLD 1 FORORD... 1 2 WACC-EKSPERTGRUPPENS OPGAVE OG SAMMENSÆTNING... 2 3 RAMME

Læs mere

Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009

Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009 Bilag 11 Energitilsynets møde Punkt om indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009 2009 Grant Thornton Rimeligt

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

HØRINGSSVAR OM WACC FOR VARMEVIRKSOMHEDER Dansk Fjernvarme har torsdag d. 20. oktober 2016 modtaget ovennævnte til høring.

HØRINGSSVAR OM WACC FOR VARMEVIRKSOMHEDER Dansk Fjernvarme har torsdag d. 20. oktober 2016 modtaget ovennævnte til høring. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Jesper Møller Banghøj HØRINGSSVAR OM WACC FOR VARMEVIRKSOMHEDER Dansk Fjernvarme har torsdag d. 20. oktober 2016 modtaget ovennævnte

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet af 30. november 2009 forrentning af indskudskapital i perioden 2003-2009

EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet af 30. november 2009 forrentning af indskudskapital i perioden 2003-2009 (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S ENERGITILSYNET 26. 06. 2012 VARME 4/0920-0303-0052 Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S 1 Indledning... 2 2 Afgørelse og tilkendegivelse... 5 3 Sagsfremstilling...

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

1 TILKENDEGIVELSE. 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende:

1 TILKENDEGIVELSE. 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: Side 2/85 ENERGITILSYNET WACC PÅ VARMEOMRÅDET beløbsinterval udøves et skøn over en rimelig forrentning af virksomhedens indskudskapital på baggrund af kriterierne, som er beskrevet i notatet Kriterier

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde 183 den 30. maj 2017

Referat Energitilsynsmøde 183 den 30. maj 2017 Referat Energitilsynsmøde 183 den 30. maj 2017 1/11 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Sager til beslutning:

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Om revision af fastsættelse af referencesatserne 1. REFERENCESATS OG KALKULATIONSRENTE Inden for rammerne af Fællesskabets kontrol med statsstøtte anvender Kommissionen

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (j.nr. 4/ )

Udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (j.nr. 4/ ) Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att: Kontorchef Martin Windelin Advokatfirma Nørregade 21 1165 København K Direkte 33 34 52 14 Mobil 30 18 87 14 cja@bruunhjejle.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL INDTÆGTSRAMMER FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S

BILAGSOVERSIGT TIL INDTÆGTSRAMMER FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 6 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 17. MAJ 2017 BILAGSOVERSIGT TIL INDTÆGTSRAMMER FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S 2014-2017 11. maj 2017 Ret & Administration BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1.

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC

Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC 25. august 2017 Sag 2015-12146 /CP Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC Indledning Erhvervsstyrelsen (herefter styrelsen) sendte den 24. april 2017 endeligt

Læs mere