(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)"

Transkript

1 BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser af besvarelsen af bilaget indgår i tilbudsevalueringen under delkriteriet Økonomi. Dette bilag inkl. den vindende Tilbudsgivers besvarelse vil blive indarbejdet i Kontrakten som Bilag Indledning Dette bilag indeholder en beskrivelse af (relevante dele af) Kommunens eksisterende it-miljø. Derudover indeholder bilaget Leverandørens eventuelle krav til ændringer, herunder med henblik på Driftsafvikling (dvs. krav til Produktionsmiljøet) samt kravene til det Udviklings- og Testmiljø, der skal etableres til SINAS-projektets gennemførelse. 2. Kommunens it-miljø 2.1. Organisering IT-Centret ved Silkeborg Kommune er organisatorisk placeret i Økonomi- og IT-Staben. Centret er opdelt i 2 driftsenheder, en projektledergruppe og en digitaliseringsenhed. Den ene driftsenhed, IT-Drift, håndterer drift og udvikling af Kommunens it-miljø herunder netværk, servere samt applikationer, inkl. udrulning til Kommunens computere. IT-Drift har også ansvaret for standardarbejdspladsen. Den anden driftsenhed, IT-Support, håndterer brugersupporten gennem it-servicedesken. Brugersupporten foregår både via telefon, mail, personlige henvendelser i IT-Centrets åbningstid samt udkørende support. Samtidigt håndterer IT-Support de mobile platforme i Silkeborg Kommune. IT-projektlederne håndterer dels interne it-projekter omkring grundlæggende applikationer og infrastrukturen og har dels kontakten mellem implementeringsprojekter, der drives i organisationen og IT-Centret. Digitaliseringsenheden har et bredere organisatorisk fokus i deres arbejde og skal facilitere, at der sker en bredere digitalisering i Silkeborg Kommune Netværk Silkeborg Kommunes netværk er bygget op om en fiberring med udgangspunkt i Rådhuset, Søvej 1. Hastigheden i Kommunens fiberring er 10 Gbps, og institutionerne er koblet op på ringen med 1 Gbps. Leverandøren vil have mulighed for at få etableret relevante brugerkonti med tilhørende VPNforbindelse til Kommunen og relevante dele af infrastrukturen. Inden Leverandøren kan få adgang til Kommunens infrastruktur, skal Leverandøren tilslutte sig Kommunens retningslinjer for it-sikkerhed herunder persondatalovgivning. Heidi Duus Dir. tlf.: Sagsnr.: 13/28755 Økonomi og IT-staben Digitaliseringsenheden Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Kommunen har et trådløst gæstenetværk, der kan tilgås ved brug af NemID Driftsarbejdsgange mv. IT-Centret har inhouse backup af samtlige it-systemer, der driftsafvikles i Kommunen. Der tages fuld backup ugentligt med daglige inkrementelle backups. Der laves måneds-og årsbackup på bånd. Det skal, jf. Underbilag 3.1 være muligt for Kommunen at foretage back up af den tilbudte løsning med den back up-løsning, som Kommunen i forvejen bruger, jf. pkt. 2.4 nedenfor. Overvågning af Leverandørens it-system skal desuden kunne foretages ved det overvågningssystem, som kommunen anvender, og udrulning og konfiguration på klientsiden skal kunne foretages via den løsning, som kommunen anvender til dette formål, jf. pkt. 2.4 nedenfor. Der henvises til Underbilag 3.1. Silkeborg Kommune har delt it-systemerne op i følgende 4 kategorier med tilhørende karakteristika: Sundheds- og sikkerhedskritiske IT-services o Systemer, hvis drift er afgørende for at kunne servicere borgere, som ikke ved egen hjælp kan varetage opgaver som f.eks. fortæring og medicinering. o Systemer, der sikrer, at den grundlæggende IT-infrastruktur på Rådhuset fungerer. o Systemer, der er afgørende for, at der kan arbejdes på Rådhuset. o Systemer, hvis drift er afgørende for at sikre borgernes sikkerhed ved færden i det offentlige rum. Forretningskritisk IT-service o Systemer, der er vitale for borgernes sundhed o Systemer, der er afgørende for, at der kan arbejdes i hele Kommunen o Systemer, der sikrer, at IT-infrastrukturen som helhed fungerer Vigtig IT-service o Systemer, der er afgørende for, at en delmængde af medarbejderne ved Silkeborg Kommune kan arbejde. Herunder alle systemer, der kun anvendes i et begrænset antal afdelinger IT-service o Systemer, der kun kan anvendes af en delmængde af medarbejderne ved Silkeborg Kommune, og hvor systemet ikke er vigtigt for medarbejdernes daglige arbejde 2.4. IT-systemer (IT-arkitektur) Kommunens it-miljø er som udgangspunkt baseret på standardsystemer. Nedenstående oversigt over systemer er et overblik over nogle af de forskellige systemer Silkeborg Kommune anvender: Overvågning Softwareudrulning Servicedesk værktøj System Center Operations Manager 2012 (SCOM) System Center Configuration Manager 2012 (SCCM) System Center Service Manager 2010 (SCSM) Brugerdatabase AD 2003 IDM CA IdentityMinder Server OS MS Windows 2008r2 og MS Windows 2012 SQL MSSQL 2005 og MSSQL 2012 Side 2

3 Antivirus Klient OS MS Forefront MS Windows 7, 64 bit Kontorplatform MS Office 2010 Mail MS Exchange 2010 UC og telefoni MS Lync 2013 Hjemmeside Intranet SiteCore (DisPlay) IntraNote Økonomisystem Prisme (Fujitsu) (under udbud, afgøres primo 2014) Debitorsystem Prisme (Fujitsu) (under udbud, afgøres primo 2014) Løn-, personale- og vagtsystem ESDH Backup-løsning SD - Silkeborg Data (under udbud, afgøres primo 2014) GetOrganized (NetCompany) NetBackup (Symantic) 2.5. Driftscenter Silkeborg Kommune har et driftscenter hvor hovedparten af Kommunens it-systemer driftsafvikles. Hovedparten af Kommunens 200 servere er placeret i et VMWare miljø, der er suppleret med en række fysiske servere. Disse er opkoblet på et SAN med inhouse backup. IT-Centrets vigtigste driftsenheder har tilknyttet UPS og nødstrømsgenerator, der tager over, hvis der kommer strømsvigt på den normale strømforsyning, som Kommunen har Arbejdsstationer IT-Centret ved Silkeborg Kommune har driftsansvaret for ca computere af varierende alder og bestykning. Nedenstående giver et overblik over de primære bærbare computertyper, Silkeborg Kommune anvender i dag. Bærbare Lenovo T500 Lenovo T410s Lenovo T420s DELL Latitude E6330 Processor Core2Duo, 2,3 GHz i5, 2,4 GHz i5, 2,5 GHz i5, 2,6 GHz RAM 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Harddisk 160 GB 160 GB 120 GB SSD 120 GB SSD Wlan 802:11b 802:11 b/g 802:11n 802:11n Side 3

4 Nedenstående er en oversigt over de væsentligste stationære computertyper, Silkeborg Kommune anvender. Stationære HP dc7800 HP dc7900 HP dc 8100 DELL OptiFlex 7010 DT Processor Core2Duo Core2Duo i3 i7, 3,4 GHz RAM 2 GB 2 GB 4 GB 8 GB Harddisk 320 GB 250 GB 250 GB 250 GB, rpm 2.7. Mobile enheder Silkeborg Kommunes MDM understøtter brugen af enheder, der har ios, Android og Windows Phone som styresystemer. Kommunen har ikke selvstændig App Store, men gør brug af apps leveret gennem de App-stores, som mobilproducenterne stiller til rådighed. Kommunen har på nuværende tidspunkt ca ios og omkring 700 android enheder i drift. Alle enheder bliver konfigureret gennem kommunens MDM og sat op i forhold til kommunens sikkerhedspolitik samt synkronisering af mail, kalender mv Informationsskærme Silkeborg Kommune har for nærværende ikke implementeret infoskærme. Der er ikke fastlagt strategi for indkøb af hardware til infoskærme, men det forventes at infoskærme kan håndteres fra centralt hold. 3. Leverandørens krav til Kommunens it-miljø Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud angive krav til Kommunens it-miljø, der er en forudsætning for, at SINAS-løsningen vil kunne fungere efter hensigten, herunder opfylde servicemål i Bilag 11 (Servicemål). Leverandøren har nedenstående krav til Kommunens it-miljø. Kravene angives ved kontraktindgåelsen og vedligeholdes løbende ved ændringer, jf. pkt. 4 nedenfor. Leverandørens krav til Kommunens it-miljø Generelt it-miljø [Angiv alle forudsætninger og krav i forhold til Kommunens it-miljø, som er nødvendige for at opfylde kravene i Kontrakten eller som forudsætning for, at det er muligt at foretage Agile tilpasninger eller Egentlige Ændringer. Angiv herunder: Beskrivelse af krav til klient-hardware og -software. Beskrivelse af krav til netværk Beskrivelse af krav til øvrig infrastruktur, der måtte være relevant Serverperformance skal opgives i VM-marks eller tilsvarende (ikke i specifikke CPUstørrelser) Besvarelsen skal tage højde for, at den fulde SINAS-løsning kan idriftsættes. Hvis de krav som stilles af Tilbudsgiveren medfører, at Kommunen skal anskaffe nyt/yderligere it- Side 4

5 udstyr, skal dette fremgå tydeligt. Beskrivelsen kan alternativt vedlægges som bilag (bedes i så fald benævnt Bilag 2.1 Krav til it-miljø )] Evaluering Det vil i tilbudsevalueringen blive vurderet positivt, hvis Tilbudsgivers krav til Kommunens it-miljø, og opstillede forudsætninger hertil vurderes som realistiske og rimelige af Kommunen. Krav til hardware Hvis de krav til Kommunens it-miljø som stilles af Tilbudsgiveren, medfører, at Kommunen skal anskaffe nyt / yderligere it-udstyr, vil der blive beregnet en SKI-pris, som indgår i den økonomiske vurdering. Krav til software Hvis de krav til Kommunens it-miljø som stilles af Tilbudsgiveren, medfører, at Kommunen skal opgradere eksisterende databaser, office-pakke, styresystem, browser eller lign., eller anskaffe nyt / yderligere software / flere licenser, vil der blive beregnet en SKI-pris, som indgår i den økonomiske vurdering. 4. Ændringer i Kommunens it-miljø ved kontraktstart eller efterfølgende K-1 Leverandøren angiver eventuelle supplerende krav til ændringer i Kommunens it-miljø, i det omfang afklarings- og planlægningsfasen giver anledning hertil, jf. 28. Leverandøren kan dog alene stille sådanne supplerende krav til ændringer i Kommunens it-miljø, som Leverandøren ikke forudså eller burde have forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse. K-2 Kommunens skal herefter inden for 10 Arbejdsdage skriftligt meddele, om dette kan godkendes. K-3 Parterne aftaler i samme forbindelse, hvorledes de nødvendige anskaffelser foretages. Projektplanen skal i den forbindelse tage højde for, hvornår sådanne supplerende anskaffelser skal være installeret i Kommunens it-miljø. K-4 Parterne skal i øvrigt under SINAS-projektet i fællesskab i forbindelse med planlægningen af Leverancens forløb sikre, at eventuelle behov for ændringer i eller opgradering af Kommunens it-miljø samt eventuelle problemer med Kommunens it-miljø kan konstateres på det tidligst mulige tidspunkt i SINAS-projektet. K-5 Såfremt der efterfølgende som led i SINAS-projektet opstår behov for ændring af kravene til Kommunens it-miljø, er Leverandøren forpligtet til at rådgive Kommunen herom. Det påhviler samtidig Leverandøren at foreslå den fornødne tilretning af Side 5

6 Kommunens it-miljø i overensstemmelse med proceduren i Kontraktens kapitel 6 samt Bilag 5 (Ændringshåndtering). K-6 Leverandørens forpligtelser i forhold til servicemål og vedligeholdelsesordning er betinget af, at Kommunen opretholder et tidssvarende it-miljø. Der kan løbende ske ændringer i Kommunens it-miljø, som følge af den normale udvikling i Kommunen, som følger Kommunens it-strategi. Med hensyn til møder med henblik på gennemgang af forventede ændringer henvises til Bilag 10 (Vedligeholdelsesordning), pkt K-7 Leverandøren er forpligtet til straks at give Kommunens besked, hvis der konstateres fejl i eller problemer med Kommunens it-miljø, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i Kontrakten. Leverandøren er samtidig forpligtet til at anvise Kommunen nødvendige tiltag til afhjælpning heraf, således at Leverancen i videst muligt omfang ikke forsinkes. K-8 Ved ændringer af it-miljøet skal Kommunen opdatere dette bilag, hvis det er relevant for SINAS-projektet. Ved ændringer af kravene til it-miljøet skal Leverandøren opdatere dette bilag. K-9 Leverandøren skal dokumentere ændringer i Kommunens it-miljø i form af et designdokument, inden arbejdet påbegyndes. Dette gælder både for opgaver, der skal løses i forbindelse med implementering, og efter at systemet er taget i brug. En systembeskrivelse eller et designdokument skal som minimum indeholde Leverandørens krav til ip-adresser (internt og eksternt), serverkonfigurering, systembrugere og VPN-brugere. 5. Testmiljø K-10 Kommunen er ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af det nødvendige Testmiljø i SINAS-projektet, jf. Kontraktens 30. Kommunen har ejerskabet til Testmiljøet ved ophør af Kontrakten. K-11 Leverandøren bidrager i fornødent omfang til etablering af Testmiljøet. Leverandøren er endvidere forpligtet til at anvise, hvordan IT-Centret kan drifte og vedligeholde Testmiljøet, herunder hvordan det sikres at Testmiljøet er opdateret, så det afspejler driften i fornødent omfang. K-12 Testmiljøet skal kunne benyttes til Interne Test af det udførte arbejde i hver iteration samt til gennemførelse af Prøver, jf. Bilag 6 (Test og prøver). Testmiljøet skal have relevante snitflader til andre af Kommunens it-systemer. Testmiljøet skal både anvendes i forbindelse med implementeringsprojektet og efterfølgende i den normale drift, hvor det bl.a. skal anvendes til at teste alle ændringer, inden de idriftsættes. K-13 Testmiljøet skal opfylde følgende krav: Leverandørens krav til Testmiljø [Tilbudsgiver skal angive krav til Testmiljøet, herunder Beskrivelse af krav til klient-hardware og -software. Beskrivelse af krav til netværk Beskrivelse af krav til øvrig infrastruktur, der måtte være relevant. Side 6

7 Serverperformance skal opgives i VM-marks eller tilsvarende (ikke i specifikke CPUstørrelser) Beskrivelsen kan alternativt vedlægges som bilag (bedes i så fald benævnt Bilag 2.2 Krav til Testmiljø )] Evaluering Det vil i tilbudsevalueringen blive vurderet positivt, hvis Tilbudsgivers krav til Kommunens Testmiljø, og opstillede forudsætninger hertil vurderes som realistiske og rimelige af Kommunen. Krav til hardware Hvis de krav til Testmiljøet, som stilles af Tilbudsgiveren, medfører, at Kommunen skal anskaffe nyt / yderligere it-udstyr, vil der blive beregnet en SKI-pris, som indgår i den økonomiske vurdering. Krav til software Hvis de krav til Testmiljøet, som stilles af Tilbudsgiveren, medfører, at Kommunen skal opgradere eksisterende databaser, styresystem eller lign., eller anskaffe nyt / yderligere software / flere licenser, vil der blive beregnet en SKI-pris, som indgår i den økonomiske vurdering. K-14 Testmiljøet skal stå til rådighed fra start af første iteration i første Delleverance. 6. Udviklingsmiljø K-15 Leverandøren er ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af udviklingsmiljøet, jf. Kontraktens 30. Leverandøren har ejerskabet til Udviklingsmiljøet ved Kontraktens ophør. K-16 Udviklingsmiljøet skal sætte Leverandøren i stand til at vedligeholde og videreudvikle på SINAS-løsningen efter sidste delleverance-prøves afslutning. Udviklingsmiljøet skal være opretholdt i 2 år efter dette tidspunkt. K-17 Leverandørens forpligtelser til bistand til etablering af et alternativt Udviklingsmiljø ved ophør af samarbejdet fremgår af Bilag 12 (Forpligtelser ved ophør). 7. Produktionsmiljø og Back-up K-18 Kommunen er ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af det nødvendige Produktionsmiljø i SINAS-projektet, jf. Kontraktens 60. Kommunen har ejerskabet til Produktionsmiljøet ved ophør af Kontrakten. K-19 Produktionsmiljøet skal opfylde følgende krav: Leverandørens krav til Produktionsmiljø Side 7

8 [Tilbudsgiver skal angive krav til Produktionsmiljøet. Der skal angives en fuld miljøbeskrivelse, herunder Beskrivelse af krav til klient-hardware og -software. Beskrivelse af krav til netværk Beskrivelse af krav til øvrig infrastruktur, der måtte være relevant. Serverperformance skal opgives i VM-marks eller tilsvarende (ikke i specifikke CPUstørrelser] Beskrivelsen kan alternativt vedlægges som bilag (bedes i så fald benævnt Bilag 2.3 Krav til Produktionsmiljø )] Evaluering Det vil i tilbudsevalueringen blive vurderet positivt, hvis Tilbudsgivers krav til Kommunens Produktionsmiljø, og opstillede forudsætninger hertil vurderes som realistiske og rimelige af Kommunen. Krav til hardware Hvis de krav til Produktionsmiljøet, som stilles af Tilbudsgiveren, medfører, at Kommunen skal anskaffe nyt / yderligere it-udstyr, vil der blive beregnet en SKI-pris, som indgår i den økonomiske vurdering. Krav til software Hvis de krav til Produktionsmiljøet, som stilles af Tilbudsgiveren, medfører, at Kommunen skal opgradere eksisterende databaser, styresystem eller lign., eller anskaffe nyt / yderligere software / flere licenser, vil der blive beregnet en SKI-pris, som indgår i den økonomiske vurdering. Leverandørens anbefalinger i forhold til Best practice for back up fremgår nedenfor. Best practice i forhold til backup af SINAS-løsningen [Tilbudsgiver skal angive best practice i forhold til at foretage back up.] Side 8

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen 3 1.2 Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere