Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen. Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen. Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer"

Transkript

1 Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer

2 Publikationen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer kan downloades fra hjemmesiden AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade København K Telefon: Fax: AKF og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til AKF. Omslag: Phonowerk, Lars Degnbol Forlag: AKF ISBN: i:\08 sekretariat\forlaget\kho\5071\5071_kommunernes_oekonomiske_situation.docx November 2010 AKF, Anvendt KommunalForskning AKF s formål er at levere ny viden om væsentlige samfundsforhold. Hovedvægten ligger på forskning i velfærds- og myndighedsopgaver i kommuner og regioner. Det overordnede mål er at kvalificere beslutninger og praksis i det offentlige.

3 Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer AKF, Anvendt KommunalForskning 2010

4 Forord Dette projekt om kommunernes økonomiske situation er finansieret af FOA Fag og Arbejde. Baggrunden er et ønske om mere systematisk indsigt i, hvorfor så mange kommuner i 2010 har genåbnet budgetterne og varslet besparelser i budgetterne for Projektet er gennemført i perioden juni oktober 2010 og afsluttet inden vedtagelsen af kommunernes budgetter for 2011 i oktober Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Kræn Blume Jensen og programchef Kurt Houlberg. Docent Eigil Boll Hansen har fungeret som sparringspartner omkring kommunernes betingelser og udgifter på dagtilbuds- og ældreområdet. Studentermedarbejder Signe Dilling-Pedersen har bistået med udarbejdelse af tabeller og bilagsmateriale. Kurt Houlberg Oktober 2010

5 Indhold Sammenfatning Indledning og formål Data, analyseramme og metode Analyseramme Analyseperspektiv og analyseniveau Vægtede og uvægtede gennemsnit Kompensation til kommunerne for mer- og mindreopgaver Udligning af udgiftsbehov Kommunernes økonomiske balance og økonomistyring Økonomisk balance ved indgangen til Resultat på det skattefinansierede område Likviditet efter kassekreditreglen Kommuner fordelt efter pres på driftsresultat og likviditet Udvikling i driftsresultat og likviditet efter kassekreditreglen Udvikling i driftsresultat og likviditet i sammenlagte og fortsættende kommuner Udvikling i driftsresultat og likviditet i resultat- og likviditetspressede kommuner Budgetoverholdelse Kommunernes økonomiske rammebetingelser. Tilskud, skatter og udgiftsbehov Ressourceknaphed som relativt fænomen Ressourcepres Ressourceklemme Demografisk udvikling og udvikling i udgiftsbehov Udvikling i skatter og tilskud Regressionsanalyse af driftsresultat, likviditet og budgetoverholdelse I Udgiftspolitik og udgiftsudvikling Serviceudgifter og overførsler Udgiftsudviklingen på udgiftsområder efter kommunalreformen Udgifternes afvigelse fra budget Udgifternes udvikling fra 2007 til Økonomisk balance og nettodriftsudgifter på centrale udgiftsområder Regressionsanalyse af driftsresultat, likviditet og budgetoverholdelse II Udgiftsbehovsfaktorer på dagtilbuds- og ældre/handicapområdet Befolknings- og udgiftsudviklingen i kommunerne fra 2002 til Befolknings- og udgiftsudviklingen på dagtilbudsområdet Befolknings- og udgiftsudviklingen på ældreområdet Udgiftsbehovsfaktorer på dagtilbudsområdet Kommuneforskelle på dagtilbudsområdet Nettodriftsudgifter og udgiftsbehov på dagtilbudsområdet Udgiftsbehovsfaktorer på ældre- og handicapområdet

6 6.3.1 Kommuneforskelle på ældreområdet Nettodriftsudgifter og udgiftsbehov på ældreområdet Konklusion og perspektivering Teknisk appendiks Kommunalreform, meropgaver og pris- og lønudvikling Driftsresultat, indtægter, udgifter og udgiftsbehov Udgiftspolitik Udgifter til dagtilbud og ældre/handicappede Udgiftsbehovsanalyser på dagtilbuds- og ældre/handicapområdet Bilag med supplerende tabeller Litteratur English Summary

7 Sammenfatning Det overordnede formål med denne rapport er at analysere udviklingen i kommunernes økonomiske balance og forskelle mellem kommunernes aktuelle økonomiske situation samt vurdere dette i lyset af udviklingen inden for demografi, udgifter, skatter og generelle tilskud, herunder at vurdere om særlige forhold gør sig gældende for de kommuner, der er blevet sammenlagt i forbindelse med kommunalreformen. Undersøgelsen er baseret på analyse af offentligt tilgængelige data fra kommunernes budgetter og regnskaber i kombination med data fra Danmarks Statistikbank og den mellemkommunale udligningsordning om befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning i årene Analyserne er gennemført som sammenlignende analyser over tid, mellem grupper af kommuner og mellem enkeltkommuner. Metodisk skal det understreges, at kommunalreformen i 2007 med ændrede opgaver, finansiering og kontering udgør et basalt databrud. Det er ikke muligt at opgøre de absolutte ændringer i kommunernes økonomi og betingelser fra 2006 til 2007, og analysen baserer sig på sammenligninger af det relative udviklingsforløb i forskellige kommuner og grupper af kommuner. Sammenfattende kan undersøgelsens resultater opsummeres i fem hovedoverskrifter: Økonomiske balanceproblemer og økonomistyringsudfordringer Mindsket forskel mellem sammenlagte og fortsættende kommuner Forskelle i kommunernes grundvilkår har betydning for den økonomiske balance, men mindre betydning end forskelle i udgiftspolitik og økonomistyring Forskydning i kommunernes udgiftspolitiske profil Behov for effektivisering og udgiftstilpasning. Økonomiske balanceproblemer og økonomistyringsudfordringer Analysen af kommunernes økonomiske balance viser, at kommunerne i 00 erne gennemgående har haft vanskeligt ved at realisere det budgetterede driftsresultat, og at dette i al væsentlighed kan tilskrives, at udgifterne som hovedregel bliver større end budgetteret. Dette gælder i særlig grad i valgår og i særdeleshed i valgåret Ud fra driftsresultater og likviditet efter kassekreditreglen i 2009 vurderes det, at tre ud af fire kommuner ved indgangen til 2010 er presset på driftsresultatet og/eller likviditeten i en sådan grad, at der er påtrængende behov for driftsmæssige tilpasninger i forhold til niveauet i Dette gælder ikke mindst den fjerdedel af kommunerne, der både er presset på driftsresultat og likviditet, idet disse kommuner i de seneste fem år ikke har realiseret et driftsresultat, der er tilstrækkeligt til at dække afdrag på lån, samtidig med at likviditeten i disse kommuner har været nedadgående både før og efter kommunalreformen. Store budgetoverskridelser, beskedne driftsresultater og træk på likviditeten i 2009 betyder, at kommuner i almindelighed, og resultat- og likviditetspressede kommuner i særdeleshed, står over for store udgifts- og økonomistyringsudfordringer i

8 Overordnet viser undersøgelsen, at økonomistyringen i en række kommuner udfordres af ugunstige økonomiske grundvilkår, mens andre udfordres af behovet for omstilling til ændrede og vanskeligere grundbetingelser. Enten i form af vanskeligere grundvilkår pr. indbygger eller i form af ændringer i indbyggertallet. En femtedel af kommunerne har faldende indbyggertal, mens især de resultat- og/eller likviditetspressede kommuner står over for omstillingsmæssige og økonomiske udfordringer som følge af stigende befolkningstal og kapacitetstilpasninger i forbindelse hermed. En række udviklingstræk gør sig gældende på tværs af kommunerne og giver fælles økonomistyringsudfordringer. Befolkningens ændrede demografiske sammensætning giver sig udslag i stigende demografiske udgiftsbehov, den økonomiske afmatning har ramt kommunernes indtægtsgrundlag fra 2008, samtidig med at der er stigende udgifter til overførsler samt det specialiserede socialområde, som kommunerne overtog det fulde finansieringsansvar for i forbindelse med kommunalreformen. Mindsket forskel mellem sammenlagte og fortsættende kommuner Året 2009 ser samtidig ud til at markere et vendepunkt i den økonomistyringsmæssige betydning af at have været gennem en kommunesammenlægningsproces. De sammenlagte kommuner har i lighed med de fortsættende kommuner været gennem en proces med overtagelse af amtslige opgaver og medarbejdere, nyt finansielt fundament og nye samarbejdsflader i forhold til andre aktører, men har herudover været gennem en sammenlægningsproces med harmonisering af serviceniveauer, ledelse, organisation, struktur, visioner, strategier mv. De sammenlagte kommuner har dermed også stået over for en mere kompleks og vanskeligere budget- og økonomistyringsopgave. I de to første år efter kommunalreformen gav dette sig udslag i, at de sammenlagte kommuner, i højere grad end de fortsættende, overskred budgetterne og realiserede signifikant lavere driftsresultater. Om der er tale om en varig tendens vides ikke, men disse forskelle er udvisket i 2009, hvor budgetoverskridelserne kun er marginalt større og driftsresultaterne marginalt mindre i de sammenlagte kommuner. Med den tilføjelse, at konvergensen mere skyldes ændringer i de fortsættende kommuner end i de sammenlagte. I 2009 er budgetoverskridelserne lige så store og driftsresultaterne lige så små i de fortsættende kommuner som i de sammenlagte. De fortsættende kommuner har dog som før kommunalreformen større likvide beholdninger end de sammenlagte. Forskelle i grundvilkår har betydning for den økonomiske balance, men mindre betydning end forskelle i udgiftspolitik og økonomistyring På undersøgelsens kernespørgsmål om, hvad der kan forklare, hvorfor nogle kommuner er mere økonomisk pressede end andre, kan der på grundlag af situationen ved udgangen af 2009 konkluderes at: Vanskelige økonomiske grundvilkår fører ikke nødvendigvis til ringere økonomisk balance Forværring af økonomiske grundvilkår fører til ringere økonomisk balance Udgiftsudvikling og udgiftsstyring betyder mere for den økonomiske balance end de økonomiske grundvilkår 8

9 Kommuner med stabilt vanskelige grundvilkår har tilpasset ambitioner, udgiftspolitik og økonomistyring til de vanskelige vilkår og er i stand til at realisere lige så store driftsresultater som andre kommuner. Hvis de økonomiske grundvilkår derimod ændres, udfordres kommunens udgifts- og økonomistyring. Det vurderes i undersøgelsen, at en fjerdedel af kommunerne ved indgangen til 2010 er pressede på både resultat og likviditet, efter flere år med stigende balanceproblemer. Disse kommuners vanskelige situation skal på rammevilkårssiden ses i lyset af en mere ugunstig udvikling i skatter og tilskud fra 2005 til 2009 og en overgennemsnitlig stigning i demografiske udgiftsbehov samt på udgiftssiden stærkere udgiftsvækst med hensyn til overførsler samt høje og stigende udgifter på det specialiserede socialområde. For den relativt mindst pressede fjerdedel af kommunerne gælder omvendt, at disses udgiftsbehov er opjusteret i forbindelse med udligningsreformen, de har relativt lavere (men stigende) demografiske udgiftsbehov samt relativt højere og stigende indtægter fra skatter og tilskud. For disse kommuner kombineres dette på udgiftssiden med mindre stigningstakt for udgifter til overførsler og til det specialiserede socialområde. På kommuneniveau gælder grundlæggende, at forskelle i økonomiske grundvilkår og ændringer heri bidrager begrænset til at forklare forskelle i driftsresultatet 2009, hvorimod forskelle i likviditet efter kassekreditreglen er knyttet signifikant til forskelle i socioøkonomiske rammebetingelser. Efter kommunalreformen har især udgifterne på det specialiserede socialområde været stigende og givet anledning til budgetoverskridelser. De kommuner, der ved udgangen af 2009 er mindst pressede på resultat og likviditet, er de kommuner, der har haft mindst vækst og mindst budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde i En tredjedel af forskellene mellem de enkelte kommuners likviditet kan forklares ved forskelle i kommunernes rammebetingelser, hvorimod forskelle i driftsresultaterne ikke forklares ved forskellige grundvilkår men primært ved forskelle i kommunernes udgiftspolitik og økonomistyringens imødegåelse af udgiftsstigninger på normal- og ikke mindst overførsels- og specialområdet. Når der er kontrolleret for udgiftsudviklingen, er de kommuner, der udgiftsbehovsmæssigt har tjent på udligningsreformen, bedre i stand til at få balance på driften i 2009, mens omvendt kommuner der har mistet relativt mest i skatter og tilskud i forbindelse med den økonomiske krise, har vanskeligere ved at få balance i økonomien. Hertil kommer at udviklingen i skatter og tilskud har betydning for udgiftsudviklingen på især normalområdet og dermed indirekte påvirker kommunernes økonomiske balance. Men grundlæggende er det udgiftsstigninger, der er drivkraften i at skabe forskelle mellem kommunernes økonomiske balance målt på driftsresultatet og dermed også kommunernes evne til gennem udgifts- og økonomistyring at imødegå udfordringerne fra stigende udgifter. Det er mere kommunernes udgiftspolitiske adfærd, end de vilkår de er stillet overfor, der er skillelinjen mellem kommuner i god balance og kommuner i mindre god balance. Der er rum for aktiv styring af den kommunale økonomi, uanset grundvilkårene og ændringer heri. Forskydning i kommunernes udgiftspolitiske profil Udgiftspolitisk viser undersøgelsen, at udgifter til overførsler og det specialiserede specialområde efter kommunalreformen har fået stadig større vægt i kommunernes udgiftspolitiske 9

10 profil, mens omvendt de traditionelle kommunale velfærdsopgaver på ældreområdet, folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet fylder relativt mindre. Analysen af dagtilbuds- og ældre/handicapområdet viser, at over de seneste otte år er antallet af 0-5-årige faldet, samtidig med at udgiftsbehovet på dagtilbudsområdet pr. barn er steget. Omvendt har der i takt med et stigende antal ældre været et fald i udgiftsbehovene pr. 65+-årig på ældre/handicapområdet. Samspillet mellem meropgaver, demografisk udvikling og kommunal prioritering betyder, at de faktiske udgifter pr. 0-5-årig på dagtilbudsområdet er steget mere end det estimerede udgiftsbehov, mens det omvendte gør sig gældende på ældre- og handicapområdet, når der fokuseres isoleret på ældreudgifterne. Behov for effektivisering og udgiftstilpasning Hvis kommunerne skal have genskabt den økonomiske balance, kræver det for mange kommuner en forhøjelse af skatte-/serviceforholdet. I en situation med skattestop vil dette i praksis sige, at udgifterne vil skulle reduceres i forhold til niveauet i regnskab 2009, hvis økonomien skal tilpasses de økonomiske realiteter. I dette lys overrasker det ikke, at ekstraordinært mange kommuner har genåbnet budgetterne i Eller at der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL er fokus på styrbarheden af de kommunale udgifter i almindelighed og udgifterne på det specialiserede socialområde i særdeleshed. Kommunernes pressede økonomi vidner om, at der er behov for videreudvikling af redskaber og initiativer til udgifts- og økonomistyring samt gennem omprioriteringer og effektiviseringer at få mest optimal og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Der er behov for mere effektiv økonomistyring og ressourceudnyttelse, både i den centrale administration og på de borgernære serviceområder. I denne situation kan der være vigtig viden og læring gemt i nærmere analyser af, hvad der kendetegner ledelse, styringsredskaber og organisation i de kommuner, der på trods af vanskelige og vanskeligere grundvilkår har formået at skabe balance på driften og sikre robust likviditet til imødegåelse af fremtidige udfordringer. 10

11 1 Indledning og formål Kommunerne oplever at være under stort økonomisk pres, og ord som effektiviseringspotentialer, servicetilpasninger og besparelser har en central placering i kommunernes aktuelle budgetlægning. Kommunerne overskred i 2009 budgetterne med mere end 4 mia. kr. og opnåede et driftsresultat, der var betydeligt lavere end budgetteret. Samtidig har regeringen udmeldt krav om nulvækst i de kommende år. Et ekstraordinært stort antal kommuner har i 2010 genåbnet budgetterne. Budgetlægningen for 2011 tegner vanskeligere end nogensinde, og mange kommuner har annonceret besparelser og reduktioner i antallet af medarbejdere i administration, daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje mv. Fra forskellig side peges der på den økonomiske krise, omkostninger ved kommunalreformen, den demografiske udvikling, udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, utilstrækkelig realisering af administrative stordriftsfordele ved kommunalreformen, stigende forventninger fra borgerne og styringsmæssige udfordringer som mulige forklaringer på kommunernes økonomiske balanceproblemer. FOA har på denne baggrund ønsket at få belyst kommunernes økonomiske situation i 2010 og baggrunden for kommunernes pressede økonomi. Det overordnede formål med undersøgelsen er: At analysere udviklingen i kommunernes økonomiske balance og forskelle mellem kommunernes aktuelle økonomiske situation samt at vurdere dette i lyset af udviklingen inden for demografi, udgifter, skatter og generelle tilskud. Endvidere at vurdere om særlige forhold gør sig gældende for de kommuner, der er blevet sammenlagt i forbindelse med kommunalreformen. Hvad karakteriserer de kommuner, der i særlig grad står i en situation med økonomisk ubalance og behov for udgiftsreduktioner? Gælder det specielt kommuner, der oplever svigtende indtægter fra skatter og generelle tilskud, kommuner med ændret demografi, eller er der i højere grad tale om kommuner med en særlig stor stigning i udgifterne? Herudover er formålet: At analysere udgiftsudviklingen af og fordelingen mellem udvalgte udgiftsområder efter kommunalreformen med særligt fokus på dagtilbuds- og ældreområdet, og herunder at vurdere og analysere forskelle mellem budgetter og regnskaber samt forskelle mellem kommuner. Analysen har særligt fokus på og sammenholder udgiftsudviklingen med den aktuelle økonomiske balance i kommunerne. At analysere baggrundsfaktorer for udgifter på dagtilbuds- og ældreområdet med henblik på at identificere udgiftsdrivende faktorer og deres udvikling samt analysere udviklingen i disse. Da formålet med analysen er at undersøge presset på kommunernes økonomi, er der i alle analyser fokus på kommunernes nettodriftsudgifter. Det vil sige den del af udgifterne, som 11

12 kommunen selv afholder, når eventuelle brugerbetalinger, refusioner og andre indtægter er fratrukket og som skal finansieres via skatter og generelle tilskud 1. Formålet med undersøgelsen er således ikke at vurdere udviklingen i det samlede offentlige ressourceforbrug, ydelsesomfanget og aktivitetsniveauet på de pågældende udgiftsområder, men at vurdere forskelle i kommunernes udgiftspolitiske prioritering af områderne, og hvordan den kommunale udgiftsandel spiller sammen med kommunernes aktuelle økonomiske udfordringer. 1 Der korrigeres ikke for opgave-, konterings- og finansieringsændringer i perioden, idet fokuspunktet i de enkelte år er kommunernes nettodriftsudgifter, og om der er balance mellem udgifter og indtægter givet den aktuelle opgaveportefølje. 12

13 2 Data, analyseramme og metode Datagrundlaget for analyserne udgøres af offentligt tilgængelige data på kommuneniveau fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelser af udgiftsbehovskriterier i den kommunale udligningsordning samt kommunefordelte oplysninger i Danmarks Statistikbank om kommunernes budgetter, regnskaber og demografi. De konkrete data er dokumenteret i rapportens tekniske appendiks. Efter opdragsgivers ønske er udgangspunktet for analysen udviklingen fra 2000 til 2009 med henblik på en flerårig perspektivering af kommunernes økonomiske balance, herunder om der særligt for sammenlagte kommuner er sket ændringer i den økonomiske situation i forbindelse med kommunalreformen. I disse sammenlignende analyser er kommunerne i årene før kommunalreformen aggregeret op på de nye kommuner efter kommunalreformen (jf. det tekniske appendiks). Ved denne aggregering mistes information, idet forskelle mellem de kommuner, der indgår i en sammenlægningskommune, skjules, ligesom det er vigtigt at understrege, at de nye sammenlagte kommuner ikke er ansvarlige for den førte økonomiske politik i de indgående kommuner før kommunalreformen. Men aggregeringen af kommuner før kommunalreformen muliggør en sammenlignende analyse af udviklingen i økonomiske grundvilkår og niveauet for driftsresultat, udgifter og budgetoverholdelse før og efter kommunalreformen, fx for sammenlagte og fortsættende kommuner. Forhold i de gamle kommuner i begyndelsen af årtiet antages ikke at forklare kommunernes aktuelle balanceproblemer. I de forklarende analyser, hvor forskelle i kommunernes økonomiske balance ved udgangen af 2009 søges forklaret, lægges hovedvægten i de forklarende variabler på årene efter kommunalreformen samt ændringer i grundvilkår i forbindelse med kommunalreformen og udligningsreformen i Udviklingen før kommunalreformen bidrager i analysedesignet ikke til at forklare de aktuelle balanceproblemer, men tjener til perspektivering af de nye kommuners økonomiske situation. 2.1 Analyseramme Undersøgelsens overordnede analyseramme tager afsæt i en systemteoretisk tænkning (Mouritzen 1991:29, 136), hvor kommuner anskues som aktører, der træffer beslutninger og handler inden for de rammebetingelser, der er givet af systemets omgivelser i form at statsligt regelsæt, behov, krav og finansielle ressourcer (Boyne 1996). Betingelserne kan alle variere over tid og fra kommune til kommune. Analyserammen er illustreret i figur

14 Figur 2.1 Analyseramme Det kommunale systems omgivelser afgrænses i indeværende analyse til de finansielle muligheder og de udgiftsbehov, der kan henføres til geostrukturelle, demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov. Med hovedvægt på de udgiftsbehovskriterier, der indgår i de gældende udligningsordninger såvel før som efter kommunalreformen i De rammer for det kommunale politiske system, der sættes af det statslige regelværk og ændringer heri, indgår ikke i analysen. Analysen omfatter heller ikke direkte de krav og forventninger, som borgerne måtte have til kommunens politik, men antager, at disse transformeres gennem og kan måles gennem karakteristika ved befolkningens sammensætning (Mouritzen 1991:80-82). Perspektivet i analysen er kommunernes omgivelser og økonomiske politik, og i analytisk henseende betragtes det politiske system i figur 2.1 som en black box, hvorigennem kommunens rammebetingelser transformeres til økonomisk politik. Analysen undersøger, om der er en sammenhæng mellem kommunens rammebetingelser og den førte politik, men inddrager ikke beslutnings- og implementeringsprocesserne i det kommunalpolitiske system med henblik på at forstå, hvordan rammebetingelserne omsættes til og påvirker den økonomiske politik. Grundantagelsen er, at kommunen ikke på kort sigt har mulighed for at påvirke eller ændre de rammebetingelser, kommunen er underlagt, og at kommunens finansierings- og udgiftspolitik samt økonomistyring må finde sted inden for rammerne af de muligheder og begrænsninger, som rammebetingelserne sætter. Dette gælder, uanset om betingelserne er gunstige eller ugunstige. Rammebetingelserne determinerer ikke kommunernes økonomiske politik, men transformeres gennem det politiske system og den politiske beslutningsproces til finansierings- og udgiftspolitiske beslutninger. De finansierings- og udgiftspolitiske beslutninger omfatter på det overordnede plan spørgsmålet om skatternes størrelse og fordeling på skattekilder samt beslutninger om det samlede udgiftsniveau og udgifternes fordeling på udgiftsområder og brugergrupper. I rapporten bruges betegnelsen socioøkonomiske grundvilkår som samlebegreb for de rammebetingelser, der knytter sig til udgiftsbehovene og de finansielle muligheder 2. Undersøgelsen er en analyse af forskelle i kommunernes økonomiske betingelser, økonomiske balance og overordnede økonomiske politik. Ikke en evaluering af kommunens indsatser med fokus på de fra evalueringslitteraturen og logiske modeller velkendte begreber som output og outcome (se fx KREVI 2008c). For god ordens skyld skal endvidere understre- 2 Socioøkonomiske grundvilkår inkluderer hermed også udgiftsbehov knyttet til demografiske og strukturelle forhold som aldersfordelingen i befolkningen og kommunens størrelse indbyggermæssigt og arealmæssigt. 14

15 ges, at analysen heller ikke omfatter implementeringen af de udgiftspolitiske beslutninger, den leverede services omfang og kvalitet eller resultaterne af kommunernes indsats. Valget af systemteoretisk perspektiv indebærer, at analysens teoretiske og empiriske fokus er rammebetingelsernes betydning for kommunernes udgiftspolitik og økonomiske balance. Fokus er på betydningen af efterspørgselsfaktorer, der knyttes til kommunernes socioøkonomiske grundvilkår. Herved nedtones en række andre tilgange i kommunalforskningslitteraturen til forståelse af variationer og udvikling i kommunernes økonomiske politik. For eksempel betydningen af ideologi og partipolitiske præferencer (se fx Blais 1996; Boyne 1996), udbudsfaktorer knyttet til interesseorganisationer, brugere og personales rolle og indflydelse (se fx Jørgensen & Mouritzen 2002; Peters 2001; Serritzlew 2005), historisk inerti og stiafhængighed (se fx Houlberg 2000b; Serritzlew 2003) og betydningen af organisering af budgetlægning og økonomistyring (se fx Blom-Hansen 2002; Serritzlew 2006). Valget af analyseramme indebærer med andre ord, at empiriske forklaringer søges i kommunernes rammebetingelser, mens potentielle forklaringer knyttet til fx interesseorganisationers og det kommunale bureaukratis indflydelse analytisk udelukkes. Analysens perspektiv og de teoretiske forventninger knyttet til den valgte systemteoretiske tilgang præsenteres nærmere nedenfor. 2.2 Analyseperspektiv og analyseniveau Analysens hovedformål er at analysere kommunernes økonomiske situation. Med udgangspunkt i analyserammen i figur 2.1 omfatter dette to dimensioner: Den økonomiske situation, som kommunen står overfor i kraft af kommunens rammebetingelser, og som kommunen ikke selv er herre over. Den økonomiske situation som udslag af kommunens økonomiske politik og som ved ubalance i økonomien betyder, at kommunen er tvunget til at øge indtægterne eller reducere udgifterne. En svær økonomisk situation kan dermed knytte sig til de betingelser, der er givet af kommunens omgivelser og/eller en situation, hvor en ubalance i kommunens økonomi fordrer ændring i den økonomiske politik. I forlængelse heraf opererer analysen med to mål for økonomisk pres: Pres fra kommunens rammebetingelser Pres for forbedring af driftsresultat og/eller likviditet Presset fra kommunens rammebetingelser knytter sig til kommunens rammebetingelser og er på kort sigt uden for kommunens påvirkningsmulighed. Presset på driftsresultatet og/eller likviditeten er derimod et produkt af kommunens politik og økonomiske styring. Dette pres er inden for kommunernes påvirkningsmulighed og kommunerne kan af hensyn til kommunens økonomi være tvunget til at reagere på dette. Presset fra kommunens rammebetingelser kan have betydning for, om kommunen er presset på resultat og likviditet, idet det kan være 15

16 vanskeligere at undgå pres på driftsresultat og likviditet, hvis kommunen er underlagt stort pres fra sine omgivelser. Men sammenhængen er ikke deterministisk. En kommune kan på trods af vanskelige grundvilkår have formået at tilpasse sin økonomiske politik og styring til betingelserne på en sådan måde, at kommunen ikke oplever pres på resultat og likviditet. I forhold til analysen her er det centrale, at kommunen ikke kan holdes ansvarlig for pres fra kommunens rammebetingelser, hvorimod kommunen i kraft af den førte politik er ansvarlig for et eventuelt pres på kommunens resultat og likviditet. I de fleste analyser er analyseniveauet kommunens samlede økonomi, det vil sige kommunens samlede udgiftsbehov, indtægter, udgifter mv. I de afsluttende analyser brydes analyseniveauet dog ned på en række overordnede udgiftsområder med hovedfokus på dagtilbuds- og ældreområdet. I tabel 2.1 er angivet de af rapportens afsnit, hvor de enkelte analyseelementer har fokus. Tabel 2.1 Analyseperspektiv og analyseniveau Analyseperspektiv Rammebetingelser Økonomisk politik Analyseniveau Kommunen samlede økonomi Udgiftsområdespecifikt Samlede udgiftsbehov (4.2) Finansielle muligheder (4.3) Kommunesammenlægning Udgiftsbehov på dagtilbudsog ældreområdet (6) Driftsresultat og likviditet efter kassekreditreglen (3.1, 3.2) Budgetoverholdelse (3.3) Genåbning af budgetter (3.1) Serviceudgifter og overførsler (5.1) Udgiftspolitisk prioritering mellem udgiftsområder (5.2) Udgiftspolitik på dagtilbudsog ældreområdet (6) Det er i analysen af kommunernes økonomiske balance en bærende hypotese, at den økonomiske balance er et produkt af samspillet mellem kommunens socioøkonomiske grundvilkår og kommunens økonomiske politik. Forklaringer på økonomisk ubalance og det pres på driftsresultat og likviditet dette kommer til udtryk i, kan teoretisk søges i: 1 Rammebetingelser i form af socioøkonomiske forhold, som er uden for kommunens påvirkningsmulighed 2 Kommunens finansierings- og udgiftspolitik og manglende balance mellem denne og de socioøkonomiske grundvilkår Vilkårene for at skabe balance i økonomien er vanskeligere for en kommune med vanskelige grundvilkår (Baldersheim 2003; KREVI 2009a). De økonomiske frihedsgrader er alt andet lige større i en kommune med små udgiftsbehov og store indtægter end i en kommune med store udgiftsbehov og et svagt indtægtsgrundlag. Men kommunens budget- og økonomisty- 16

17 ring udfordres ikke blot af svære betingelser, men også af omskiftelige og turbulente perioder. Ved konstante ydre betingelser og perioder med vækst udvikler budgetterne sig ofte inkrementelt, dvs. gennem marginale ændringer i udgifternes niveau og fordeling, mens ressourceknaphed knytter udgiftsudviklingen og ressourceallokeringen tættere til udviklingen i omgivelserne (se fx Mouritzen 1991: ; Jørgensen & Mouritzen 2002; Serritzlew 2003). Stigende ressourceknaphed og tilpasning til turbulente omgivelser stiller ikke bare nye krav til budgetlægningen, men også til budget- og økonomistyringen. Kommunalreformen med nye opgaver, ny organisation, nye samarbejdsrelationer kan forstås som en kritisk korsvej i administrationspolitikken (Houlberg & Dahl 2010), hvor der ikke alene skulle lægges nye administrationspolitiske spor, men hvor tidligere traditioner, normer og modeller for budget- og økonomistyring også skulle finde nye veje, på nye fundamenter. Kommunalreformen har udfordret økonomistyringen i kommunerne i almindelighed og de sammenlagte kommuner i særdeleshed, idet de sammenlagte kommuner ikke alene har skullet integrere opgaver og medarbejdere fra de tidligere amter, men også har stået over for opgaven med at harmonisere organisatoriske systemer, medarbejdere og serviceniveau i de sammenlagte kommuner. I den undersøgte periode udgør kommunalreformen en særlig case for turbulente omgivelsesbetingelser, og hypotesen er, at økonomistyringsopgaven særligt er blevet udfordret i sammenlagte kommuner. I en sammenlægningsproces ligger der endvidere incitamenter til forud for sammenlægningen at bruge af de kommende fælles ressourcer (Blom-Hansen 2010; Hansen 2009; Jordahl & Liang 2006; Tyrefors 2006) og bidrage til, at den økonomiske balance er ringere end ellers ved de nye kommuners fødsel. Danske undersøgelser viser fx, at de sammenlagte kommuner på trods af en række statslige styringstiltag for at modvirke pengeafbrænding før lukketid i højere grad overskred drifts- og især anlægsbudgetterne i det sidste år inden sammenlægningerne (Blom-Hansen 2010) og også i højere grad reducerede nettoformuen (Hansen 2009). Mere generelt er antagelsen i litteraturen, at ændringer i kommunernes økonomiske grundvilkår udgiftsbehov eller indtægter kan betragtes som chok for eller stød til den kommunale økonomi (Rattsø 1998). Disse stød kan fx vanskeliggøre overholdelse af budgetterne (Houlberg 1999). Omgivelsesinducerede stød til den kommunale økonomi udfordrer budget- og økonomistyringen alene i kraft af, at ændrede betingelser kræver ændringer i den førte politik. Vanskelige og/eller vanskeligere socioøkonomiske grundvilkår kan dermed ifølge teorien udgøre forklaringer på forskelle mellem kommuner eller over tid i kommunernes økonomiske balance. Det er dog væsentligt at understrege, at den teoretiske forklaring ikke i den kommunale virkeligheds verden kan udgøre en valid begrundelse for en kommunes økonomiske ubalance, idet et kernepunkt i den økonomiske styring er skabelse af økonomisk balance (Baldersheim 2003; Binderup & Ruiz 2009). Uanset om vilkårene er vanskelige og/eller blevet vanskeligere. Den anden overordnede teoretiske grundantagelse er, at forskelle i udgifternes stigningstakt kan give anledning til forskelle i kommunernes økonomiske balance. Stigende udgifter vil, når der er taget højde for ændring i indtægter, være en indbygget drivkraft i reduktion af en kommunes driftsresultat og likviditet. Der kan være varierende grader at lovgivningsmæs- 17

18 sige bindinger på de forskellige kommunale udgiftsområder, men inden for rammerne af det kommunale selvstyre er beslutninger om udgiftsniveau og udgiftsvækst et lokalt politisk ansvar. Der er ikke tale om udefrakommende og af kommunen upåvirkelige betingelser, men et essentielt udtryk for den kommunale politiske proces og udgiftsstyring. Regeringen og KL er enige om, at også udgifter på det specialiserede socialområde, som kommunerne har overtaget det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for i forbindelse med kommunalreformen, er styrbare (Regeringen & KL 2010). Samtidig er disse udgifter til udsatte børn og voksne steget med ca. 1 mia. kr. om året i de senere år (Finansministeriet 2010b:102) og bidrager til, at kommunerne har svært ved at overholde budgetterne (KL 2010b). I forlængelse heraf er hypotesen, at kommuner med stærkere udgiftsvækst på det specialiserede område i højere grad har økonomiske balanceproblemer end kommuner med mere moderat udgiftsvækst. Hypoteserne om, at ubalance i økonomien kan forstås i lyset af kommunens grundvilkår på den ene side og den førte finansierings- og udgiftspolitik på den anden, afspejles også i rapportens hovedstruktur: I kapitel 3 analyseres kommunernes økonomiske balance og udviklingen heri. I kapitel 4 analyseres sammenhængen mellem den økonomiske balance og de socioøkonomiske grundvilkår. I kapitel 5 analyseres kommunernes overordnede udgiftspolitik og dennes eventuelle sammenhæng med den aktuelle økonomiske balance. Herunder om det særligt er udviklingen i udgifterne til overførsler, til specialområdet og/eller normalområdet, der kan forklare forskelle i aktuelle balanceproblemer. I kapitel 6 analyseres udgifter og udgiftsbehov på dagtilbudsområdet samt ældre- og handicapområdet, mens kapitel 7 indeholder rapportens samlede konklusion og perspektivering. I mangel af bedre begreber benyttes i rapporten betegnelsen specialområdet om det specialiserede socialområde og betegnelsen normalområdet om øvrige serviceudgifter på det skattefinansierede område (jf. teknisk appendiks). Alle analyser gennemført på kommuneniveau er dokumenteret i rapportbilag med data for de enkelte kommuner. Alle datakilder og operationaliseringer er dokumenteret i det tekniske appendiks. I det følgende beskrives tre overordnede metodiske problemstillinger i undersøgelsen: Vægtede og uvægtede gennemsnit Kompensation til kommunerne for mer- og mindreopgaver Udligning af udgiftsbehov i udligningsordningen 2.3 Vægtede og uvægtede gennemsnit Skal man beregne et gennemsnit for de danske kommuner eller for grupper af kommuner, er der grundlæggende to muligheder. Et vægtet eller et uvægtet gennemsnit. Hverken teoretisk eller metodisk kan der gives universelt svar på, hvilket af disse to gennemsnit der er mest korrekt. Om det ene eller andet af de to gennemsnitsberegningsprincipper er mest retvisende 18

19 vil afhænge af analysens formål og fokus. Men valget af gennemsnitsberegningsprincip vil have betydning for analysens resultater og dermed de konklusioner, der kan drages på baggrund af analysen. Forskellen mellem et vægtet og et uvægtet gennemsnit er for fem udvalgte eksempelkommuner illustreret i tabel 2.2. Der er tale om faktiske tal for budgetoverskridelser Tabel 2.2 Budgetoverskridelse for serviceudgifter pr. indbygger priser. Vægtet og uvægtet gennemsnit for fem eksempelkommuner i hovedstadsområdet Kommune Budgetoverskridelse (1000 kr.) Indbyggertal Budgetoverskridelse pr. indbygger København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør I alt Vægtet gennemsnit 221 Uvægtet gennemsnit Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede budgetoverskridelse i de fem kommuner divideret med det samlede indbyggertal og giver en budgetoverskridelse på 221 kr. pr. indbygger (( / )*1000). I dette gennemsnit tæller store kommuner mere end små, og gennemsnittet fortæller, hvor stor en budgetoverskridelse indbyggerne i de fem kommuner i gennemsnit har oplevet, at deres kommune har overskredet budgettet med. Ønsker man et gennemsnit for den samlede budgetoverskridelse i de fem kommuner (eller den kommunale sektor under ét), er det vægtede gennemsnit mest retvisende. I et uvægtet gennemsnit beregnes gennemsnittet derimod som et gennemsnit af budgetoverskridelsen i de fem kommuner, dvs. ( )/5 = kr. pr. indbygger. Dette gennemsnit fortæller, hvor store budgetoverskridelser de fem kommunalbestyrelser i gennemsnit står overfor. Dette gennemsnit afspejler dermed den gennemsnitlige situation, de fem kommuner står i. Det vægtede gennemsnit afspejler i sagens natur i højere grad situationen i de store end i de små kommuner. I det konkrete eksempel i tabel 2.2 har Københavns Kommune som den eneste kommune ikke haft budgetoverskridelser, men påvirker det vægtede gennemsnit så meget, at fire af de fem kommuner har budgetoverskridelser der ligger over gennemsnittet på 221 kr. pr. indbygger. Hvis ambitionen er at overholde budgettet, kan de fire kommuner, der har budgetoverskridelser på minimum 500 kr. pr. indbygger, ikke legitimere budgetoverskridelsen ved henvisning til, at det vægtede gennemsnit kun er en budgetoverskridelse på godt 200 kr. pr. indbygger. Det vægtede gennemsnit camouflerer i eksemplet, at flertallet af kommunerne står over for budgetoverskridelsesudfordringer. Havde den store kommune derimod haft store budgetoverskridelser, ville dette blive afspejlet i, at det vægtede gennemsnit ville overvurdere, hvor store budgetoverskridelser de enkelte 19

20 kommuner stod overfor. Omvendt er det uvægtede gennemsnit mere følsomt over for situationen i små kommuner og afspejler ikke, hvordan det ser ud for den kommunale sektor under ét. Undersøgelsens hovedfokus er kommunernes økonomiske balance og mellemkommunale forskelle i kommunernes økonomiske situation og udvikling. Som hovedregel anvendes derfor i analyserne uvægtede gennemsnit til belysning af forskelle mellem kommuner og grupper af kommuner. Hver kommune betragtes som en aktør, en beslutningsenhed. I enkelte oversigtstabeller er analyserne dog baseret på vægtede gennemsnit for et få et billede af den kommunale sektor under ét. 2.4 Kompensation til kommunerne for mer- og mindreopgaver Når der sker ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem staten og kommunerne eller ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed, sker der i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) en regulering af bloktilskuddet til kommunerne (Finansministeriet 2007). Reguleringen bygger på et symmetriprincip. Får kommunerne meropgaver, kompenseres kommunerne under ét for de økonomiske konsekvenser heraf, mens bloktilskuddet omvendt reduceres i tilfælde af, at der sker reduktion i kommunernes opgaver. De konkrete kompensationsbeløb estimers og aftales mellem de enkelte fagministerier, KL og Finansministeriet En ændring i kommunernes udgifter over tid er ikke ensbetydende med, at kommunerne bruger flere eller færre penge på de samme opgaver, men er også en afspejling af ændringer i kommunernes opgaveportefølje fra regnskabsår til regnskabsår. Dette er ikke mindst tilfældet i forbindelse med kommunalreformen, men bloktilskudsakstykket rummer hvert år en række ændringer i bloktilskuddet som følge af nye statslige love, bekendtgørelser mv. Af større ændringer i perioden fra er indførelse af grundtakstsmodellen i 2002, overflytning af skatteopgaven til staten i 2006 og kommunernes overtagelse af ansvaret for forsikrede ledige fra august Tilsvarende kan forskellen mellem budget og regnskab i et givet år hænge sammen med, at kommunerne får tilført flere opgaver efter budgetvedtagelsen. Meropgavekorrektion kan principielt komme på tale i analyser af udviklingen i kommuners indtægter og udgifter: Fra budget til budget Fra budget til regnskab Fra regnskab til regnskab Korrektion for mer- og mindreopgaver og vurdering af, om kompensationen er i overensstemmelse med de faktiske udgifter, er forbundet med en række vanskeligheder og ligger uden for rammerne af indeværende undersøgelse. Det er vanskeligt at henføre den økonomiske effekt af meropgaver til de enkelte kommuner, da meropgaverne ikke påvirker kommunernes udgifter ensartet (Indenrigs- og Socialministeriet 2009b:42). Ved indførelsen af obligatorisk pasningsgaranti i 2005 var der fx kun 14, der endnu ikke havde indført pasningsgaranti, men i overensstemmelse med DUT-princippet blev kompensationen for meropgaven 20

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2015

Kommunernes regnskaber 2015 Steffen Kruse Juul Krahn, Thomas Artmann Kristensen og Bo Panduro Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt overskud men store forskelle i kommunernes økonomiske resultater Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ]

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Internt notatark 2011 Kolding Kommune Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Centralforvaltningen Kvalitet og indkøb Kvalitet og controlling Dato 6. september 2011

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

De kommunale regnskaber 2016

De kommunale regnskaber 2016 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale regnskaber 2016 Gennemsnitskommunen har overskud, men udfordringer på det specialiserede socialområde De kommunale regnskaber 2016 Gennemsnitskommunen har

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2014

Kommunernes regnskaber 2014 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen Kommunernes regnskaber 214 Overskud for gennemsnitskommunen men fortsat stor spredning i kommunernes resultater Kommunernes regnskaber 214 - Overskud

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BILAG 1 Metode til opgørelse af de økonomiske basisbalancer

BILAG 1 Metode til opgørelse af de økonomiske basisbalancer BILAG 1 Metode til opgørelse af de økonomiske basisbalancer Der findes ikke én entydigt korrekt måde at opgøre kommunernes økonomiske grundvilkår på. Dette bilag beskriver den metode, som KREVI har fundet

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen

Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen Kurt Houlberg, AKF kho@akf.dk DES årskonference 2010, fredag den 10. juni 2010 Disposition Udgifternes herlige tvetydighed

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 14. december 2011 Favrskov Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

NOTAT. De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret. Bo Panduro. tlf ,

NOTAT. De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret. Bo Panduro. tlf , NOTAT De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Februar 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk.

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv.

Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv. Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 29. januar 2016 Side 1. Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv. Med indførelsen af det enstrengede kommunale

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Kurt Houlberg & Eskil Heinesen. Demografiske forskydningers betydning for udgiftsbehovet på området for udsatte børn og unge

Kurt Houlberg & Eskil Heinesen. Demografiske forskydningers betydning for udgiftsbehovet på området for udsatte børn og unge Kurt Houlberg & Eskil Heinesen Demografiske forskydningers betydning for udgiftsbehovet på området for udsatte børn og unge Publikationen Demografiske forskydningers betydning for udgiftsbehovet på området

Læs mere

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Bedre Balance - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Baggrund og anledning Anledning til initiativet var refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler Udligningsreform Et Danmark i reel balance Michael Ziegler Udligningssystemets formål Det overordnede formål med udligningssystemet er at tilvejebringe nogenlunde ligelige økonomiske vilkår i alle kommuner.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 6

1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 6 KREVI Side i 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 6 3. OVERORDNET UNDERSØGELSESDESIGN OG TYPOLOGIER VEDRØRENDE KOMMUNESTØRRELSE, URBANISERINGSGRAD OG SAMMENLÆGNINGSSTATUS... 10 3.1 Typologi for kommunestørrelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Rimelig Udligning nu.»østjysk rapport om udligning og tilskud«- RESUME -

Rimelig Udligning nu.»østjysk rapport om udligning og tilskud«- RESUME - Rimelig Udligning nu»østjysk rapport om udligning og tilskud«- RESUME - Udligningsordning giver ulige muligheder De seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere