Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn"

Transkript

1 Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Fi bet. Stougaard Jensen/Scantryk A/S, Kbh.

3 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1. Indledning Ministerens spørgsmål Skattelovrådets medlemmer m.v. 2 Afsnit 2. Sammenfatning. 3 Afsnit 3. Civil- og socialretlige regler Den privatretlige forsøgelsespligt Papirløst samliv Ægtefæller - under ægteskabet Ægtefæller - separation/skilsmisse Bidragsfastsættelse - ægtefæller, historik Bidragsfastsættelse - ægtefæller, gældende regler Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab Den offentlige forsørgelsespligt Papirløst samliv Ægtefæller - under og efter ægteskabet Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab Sammenhængen mellem underholdsbidrag og den berettigedes øvrige indtægter, herunder offentlige ydelser m.v Voksne Børn. 12

4 Afsnit 4. Den historiske udvikling Sam- og særbeskatning af ægtefæller og af forældre og børn Sam- og særbeskatning af ægtefæller Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællers person- og formueretlige stilling Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællerness skattemæssige stilling Børns skattemæssige behandling Historisk oversigt over udviklingen for børns person- og formueretlige stilling Historisk overblik over børns skattemæssige stilling Skattereglerne for bidrag til ægtefælle og børn Statsskattelovene af 1903, 1912 og Ligningsloven Personskatteloven. 27 Afsnit 5. Gældende regler om beskatning af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag i anledning af separation eller skilsmisse Underholdsbidrag til ægtefælle Indledning Beskatning hos modtager Fradrag hos yder. 3 2

5 Underholdsbidrag til børn Indledning Beskatning hos barnet Fradrag hos forældrene Underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophæveise Underholdsbidrag til ægtefælle Indledning Beskatning hos modtager Fradrag hos yder Underholdsbidrag til børn Indledning Beskatning hos barnet Fradrag hos forældrene I hvilken indkomst sker beskatning og fradrag Gaveafgiftsreglerne Statistiske oplysninger. 45 Afsnit 6. Fremmed ret og international dobbeltbeskatning De nordiske lande Generelt Sverige Underholdsbidrag til børn Norge Underholdsbidrag til ægtefælle Underholdsbidrag til børn Finland Underholdsbidrag til ægtefælle Underholdsbidrag til børn Grønland. 51

6 6.2. England Fradragsret Beskatning Underholdsbidrag og dobbeltbeskatningsaftaler OECD-modelaftalen Den nordiske aftale Andre dobbeltbeskatningsaftaler Afslutning. 56 Afsnit 7. Kritik af gældende ret Indledning Manglende neutralitet i beskatningsreglerne Generelt Eksempler på manglende neutralitet i reglerne Afslutning Afgrænsning over for andre dispositioner Ulemper som følge af forskellige beskatningsregler for underholdsbidrag til ægtefælle og børn Hensynet til økonomisk ligestilling af skilsmissebørn med andre børn Uklarheder i gældende ret Forestillingen og "godkendelse" Reglerne i året, hvor der sker faktisk samlivsophævelse Fælles forældremyndighed. 6 5

7 7.7. Bidrag til børn over 18 år. 65 Afsnit 8. Rådets overvejelser og konklusion Indledning Principielle synspunkter Børnebidrag Rådets forslag vedrørende børnebidrag Rådet foreslår en redaktionel ændring af kildeskattelovens Underholdsbidrag til ægtefælle Rådets forslag Rådets forslag vedrørende indkomstår, hvor der sker samlivsophævelse/genoptagelse m.v Rådets forslag om, i hvilken indkomstart underholdsbidrag skal indgå Konsekvenser af Skattelovrådets forslag Overgangsregler Administrative og provenumæssige konsekvenser. 77 Bilag: Udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (underholdsbidrag).

8

9 Afsnit 1. Indledning Ministerens spørgsmål. Skatteministeren stillede den 9. marts 1992 Skattelovrådet følgende spørgsmål: "Skattelovrådet bedes overveje, hvorvidt den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ikke samlevende ægtefælle og børn er tidssvarende. Overvejelserne skal omfatte den skattemæssige behandling såvel af modtageren som af yderen af underholdsbidrag. I de senere år er reglerne om separation og skilsmisse blevet ændret, bl.a. med regler om fælles forældremyndighed. Skattereglerne om underholdsbidrag er derimod uændrede. Skattelovrådet, bedes derfor undersøge, om skattereglerne fortsat er tidssvarende, og i modsat fald fremkomme med forslag til ændrede regler. Hvis rådet konstaterer, at skattereglerne om de nævnte bidrag på andre punkter ikke er sammenhængende eller tidssvarende, kan sådanne spørgsmål inddrages i rådets undersøgelser. Det bemærkes, at det grundlæggende princip bør være en symmetrisk beskatning i den forstand, at modtageren af et bidrag bør være skattepligtig i samme omfang, som yderen har fradrag, medmindre andet direkte fremgår af lovgivningen."

10 Skattelovrådets medlemmer m.v. Skattelovrådets medlemmer ved behandlingen af emnet har været: Advokat Lida Hulgaard (formand), docent, cand. jur. Aage Michelsen (næstformand), lektor, cand. jur. Margrethe Nørgaard, advokat Erik Overgaard, statsaut. revisor V. Gunni Pedersen, professor, lic. polit. Peter Birch Sørensen og kontorchef Kaj Lotz. Landsretssagfører Steen Langebæk har på grund af sygdora været forhindret i at deltage i behandlingen af emnet. Følgende har været tilknyttet Skattelovrådets sekretariat ved behandlingen af emnet: Fuldmægtig Margrete Kiil (indtil januar 1994), fuldmægtig Leif Marstrand (fra januar til juni 1994), fuldmægtig Carsten Jensen (fra juli 1994), overassistent Lili Stuart Rokkedahl og overassistent Aino Brodthagen. /

11 - 3 - Afsnit 2. Sammenfatning. De skattemæssige regler om underholdsbidrag til børn og ægtefælle knytter sig i væsentligt omfang til de civil- og socialretlige regler om underhold. I afsnit 3 gennemgås derfor hovedtræk af reglerne om den privatretlige forsørgelsespligt, den offentligretlige forsørgelsespligt og visse regler om offentlige ydelser til voksne og børn. Den historiske udvikling af sam- og særbeskatning samt af reglerne for underholdsbidrag til ægtefællle og børn gennemgås kort i afsnit 4 som optakt til afsnit 5, der rummer de gældende danske regler om beskatning af underholdsbidrag til ægtefælle og børn. I afsnit 6 skitseres de skattemæssige regler for underholdsbidrag i de øvrige nordiske lande og i England, og det fremgår, at der i de fleste af disse lande synes at have været en tendens i de senere år til i stigende grad at holde underholdsbidrag ude af indkomstopgørelsen, både hos yder og hos modtager..1 tilslutning til disse oplysninger om udenlandsk ret omtales problemer i forbindelse med international dobbeltbeskatning af underholdsbidrag, og det anbefales, at man i videre omfang end hidtil ved indgåelsen af nye eller ved revision af eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler, indsætter bestemmelser til imødegåelse af dobbeltbeskatning af underholdsbidrag.

12 - 4 - I afsnit 7 gennemgås gældende ret kritisk. Såvel ændringerne i de civilretlige regler om separation og skilsmisse som de senere års skattereformer har skabt behov for en revision af skattereglerne med henblik på i videst muligt omfang at sikre sammenhæng og neutralitet i skattesystemet. Skattelovrådets overvejelser og konklusion findes i afsnit 8. Som principielt udgangspunkt er der enighed om, at man ved opgørelsen af yderens skattepligtige indkomst bør bortse fra private udgifter til underhold af familien, og at man tilsvarende bør bortse fra indkomstbeskatning hos modtageren af et underholdsbidrag, der blot træder i stedet for et skattefrit ophold hos yderen. Dette gælder klart for bidrag til børn. Principielt burde man derfor bortse fra børnebidrag både ved yders og modtagers indkomstopgørelse. En generel fjernelse af skattemæssige virkninger af underholdsbidrag til børn vil imidlertid virke som en ekstra belastning for økonomien i splittede familier. Rådet modificerer derfor sit principielle udgangspunkt og foreslår, at der fortsat skal være adgang for yder til at fradrage normalbidraget ved indkomstopgørelsen, men ikke bidrag udover dette beløb. Det foreslås, at normalbidraget fratrækkes i den personlige indkomst. Barnet skal uanset underholdsbidragets størrelse være skattefri af dette. For forældre med fælles forældremyndighed, hvor børnene opholder sig lige meget hos de to parter, har Højesteret under Rådets arbejde taget stilling til spørgsmålet om yders fradrag (TfS 1993,477). Det antages i dommen, at fradragsretten for yder kun afskæres, hvis barnet har fast ophold (bopæl) hos yder. Et barn, der opholder sig lige meget hos hver af

13 - 5 - forældrene skal anses at have opholdssted hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret. Rådet finder herefter ikke anledning til at foreslå reglerne ændret på dette punkt. For så vidt angår uddannelsesbidrag til børn over 18 år overvejes reglerne herom for tiden i børnelovskommissionen. Under hensyn hertil foreslår Rådet ikke ændring af de gældende skatteregler, uanset den manglende symmetri i beskatningen, idet modtager er skattepligtig af disse bidrag, uden at yder har fradrag. Bidrag til ægtefælle betragter Rådet ikke som en privat udgift, men snarere som udtryk for, at der ved samlivets eller ægteskabets ophør sker en pligtmæssig deling af den fremtidige indkomst. Disse bidrag bør derfor indgå i indkomstopgørelsen, både hos yder og modtager. Indkomstdelingssynspunktet bør føre til, at både beskatning og fradrag sker i den personlige indkomst. Ved faktisk samlivsophævelse foreslås det, at fastsatte eller aftalte bidrag skal beskattes på samme måde som bidrag, der betales i anledning af separation og skilsmisse. Dette gælder dog ikke ægtefællebidrag vedrørende det indkomstår, hvori samlivet ophæves eller genoptages, idet disse bidrag hverken skal beskattes eller fradrages. Reglerne for beskatning og fradrag for bidrag ved indtræden af separation og skilsmisse ændres ikke, med den undtagelse at ægtefællebidrag i det indkomstår, hvori separationen ophører på grund af ægtefællernes genoptagelse af samlivet, ikke skal beskattes og ikke kan fradrages. De nævnte forslag er lagt til grund for den skitse til ændrede lovbestemmelser, som er tilføjet udtalelsen som bilag.

14 - 6 - Det foreslås i lovbestemmelserne ved en henvisning til personskatteloven at præcisere, at beskatning og fradrag sker i den personlige indkomst, uanset at dette ikke hidtil har været anset for sædvanlig lovgivningsteknik.

15 - 7 - Afsnit 3. Civil- og socialretlige regler Den privatretlige forsørgelsespligt Papirløst samliv. Der er ikke en privatretlig forsørgelsespligt mellem papirløst samlevende Ægtefæller - under ægteskabet. Efter lov om ægteskabets retsvirkninger 1-2 skal mand og hustru være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens tarv. Det påhviler ægtefællerne gennem pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller på anden måde at bidrage til at skaffe familien det underhold, som efter ægtefællernes livsvilkår må anses for passende. For registreret partnerskab gælder tilsvarende regler som for ægteskab. Hvis en ægtefælle ikke opfylder sin underholdspligt, kan bidragsfastsættelse ske efter reglerne i 5-6 i lov om ægteskabets retsvirkninger. Statsamtet kan pålægge en ægtefælle at yde den anden ægtefælle et pengebidrag i det omfang, hvori det efter omstændighederne må anses for rimeligt, jf. retsvirkningslovens 5. Bestemmelsen anvendes sjældent og kan f.eks. bringes i anvendelse, hvor parterne ikke har aktuelt samliv på grund

16 - 8 - af hospitalsophold, institutionsanbringelse, fængselsstraf eller lignende, men også, hvor de bor sammen. Hvis ægtefællerne på grund af uoverensstemmelse ikke lever sammen, er det derimod 6, der finder anvendelse. Efter praksis er fastsættelse efter 6 betinget af, at samlivsophævelsen skyldes uoverensstemmelse, som har ført til, at ægtefællerne bor på hver sin adresse Ægtefæller - separation/skilsmisse. Den privatretlige underholdspligt, jf. ovenfor om lov om ægteskabets retsvirkninger 1-2, ophører ved skilsmisse eller separation. Skilsmisse og separation gives ved dom afsagt af retten eller ved bevilling af statsamtet. Bevilling kan kun meddeles, hvis ægtefællerne er enige om dels at gå bevillingsvejen dels om en række vilkår, herunder om der skal være bidragspligt, jf. ægteskabslovens Bidragsfastsættelse - ægtefæller, historik. Regler om pligt til at betale bidrag til en fraskilt ægtefælles underhold blev først indført ved ægteskabsloven af Før den tid var udgangspunktet, at den gensidige underholdsforpligtelse bortfaldt ved skilsmisse. Manden påtog sig dog i praksis i de fleste tilfælde at betale underholdsbidrag til hustruen, ligesom myndighederne ofte stillede som betingelse for at give skilsmisse ved bevilling, at manden betalte underholdsbidrag. Bidragsreglerne blev i 1922 ens for separation og skilsmisse, idet kriterierne i begge tilfælde var modtagerens behov og yderens evne til at betale bidrag. Reglerne har været stort set uændrede siden 1922, men der er sket meget store ændringer i samfundsstrukturen og familiemønstret. Disse ændringer har haft stor indvirkning på bidragenes hyppighed og funktion.

17 Bidragsfastsættelse - ægtefæller, gældende regler. I forbindelse med separation og skilsmisse skal der tages stilling til spørgsmålet, hvorvidt den ene ægtefælle skal yde bidrag til den anden ægtefælle, jf. ægteskabslovens 49. Hvis ægtefællerne ikke ved aftale kan blive enige om hvorvidt der skal betales bidrag og dettes størrelse, afgør retten spørgsmålet om bidragspligt, herunder spørgsmålet om pligtens varighed, medens statsamtet fastsætter bidragets størrelse. Underholdsbidrag vil således altid være aftalte eller fastsatte, medens der ikke er hjemmel til at godkende bidrag, jf. afsnit Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan retten kun pålægge en ægtefælle bidragspligt for et bestemt tidsrum, der ikke kan overstige 10 år. 10-års-reglen kom ind i ægteskabsloven i Afgørelse om bidragspligt, -varighed og -størrelse træffes under hensyn til den ene parts behov for bidrag, den anden parts evne til at betale og ægteskabets varighed, ligesom der kan tages hensyn til behovet for støtte til uddannelse m.v., jf. ægteskabslovens 50. Bidragspligt bortfalder, når den berettigede indgår nyt ægteskab, medmindre andet er aftalt, eller når en af ægtefællerne afgår ved døden, jf. ægteskabslovens 51. Hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold ville være urimeligt at opretholde en aftale mellem ægtefællerne om bidragspligt eller bidragets størrelse, kan aftalen ændres ved dom. Hvis der er afsagt dom om bidragspligt, kan den ændres ved en ny dom, hvis væsentligt forandrede forhold og særlige grunde i øvrigt taler derfor. En af statsamtet truffet afgørelse om bidragets størrelse kan ændres af statsamtet, hvis omstændighederne taler derfor, jf. ægteskabslovens

18 Efter ægteskabslovens 58 kan en aftale om bidragspligt ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, hvis den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab. Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv, jf. 13 i lov om børns retsstilling. Hvis den ene af forældrene ikke opfylder forsørgelsespligten over for barnet, kan den anden, forudsat at vedkommende har forældremyndigheden over barnet og afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, anmode statsamtet om at sætte den pågældende i bidrag. Bidraget fastsættes under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske kår. Børnebidragets størrelse kan enten hvile på en aftale mellem forældrene eller være fastsat af statsamtet. Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år, eller når det indgår ægteskab. Der kan dog pålægges uddannelsesbidrag til barnets fyldte 24. år. Retten til at kræve sådanne bidrag pålagt har den, der afholder udgifterne til barnets forsørgelse, såfremt den pågældende ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet. Barnet kan ikke selv gøre kravet gældende. Der kan pålægges særlige bidrag, bl.a. i forbindelse med dåb og konfirmation. Efter praksis forudsætter pålæg af dåbsbidrag, at barnet døbes, mens konfirmationsbidrag kan pålægges, når barnet når konfirmationsalderen, dvs. uanset om barnet faktisk bliver konfirmeret Den offentligretlige forsørgelsespligt Papirløst samliv. Der består ikke en offentligretlig forsørgelsespligt mellem papirløst samlevende.

19 Ægtefæller - under og efter ægteskabet. Efter bistandslovens kapitel 2 er enhver mand og kvinde over for det offentlige forpligtet til at forsørge sig selv og sin ægtefælle. Forsørgelsespligten overfor en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse. Det offentlige kan dog efter separation eller skilsmisse indtræde i retten til privatretlige bidrag, jf. bistandslovens Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab. Enhver mand og kvinde er efter bistandslovens kapitel 2 over for det offentlige forpligtet til at forsørge sine børn under 18 år, uanset forældrenes ægteskabelige status. Forsørgelsespligten over for et barn ophører, hvis barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle eller et barn, eller hvis der må ydes en datter hjælp i forbindelse med svangerskab. Reglerne om ophør af bidragspligt over for børn sikrer, at man i disse tilfælde kan se bort fra forældrenes indtægt ved ydelse af hjælp til barnet Sammenhængen mellem underholdsbidrag og den berettigedes øvrige indtægter, herunder offentlige ydelser m.v Voksne. Personer over 18 år kan modtage en eller flere offentlige ydelser. Der kan bl.a. være tale om arbejdsløshedsunderstøttelse, førtidspension, folkepension, kontanthjælp efter bistandsloven og stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte. Visse offentlige ydelser indgår på linie med f.eks. løn, når statsamtet skal fastsætte størrelsen af underholdsbidraget. Det gælder f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse og førtidspension. Kontanthjælp derimod er subsidiær, dvs. at alle andre indtægter principielt indgår i udmålingsgrundlaget. Hvis den

20 ægtefælle, der skal modtage underholdsbidrag, modtager kontanthjælp efter bistandsloven, betragtes denne ægtefælle i tilfælde af faktisk samlivsophævelse, som om der ikke foreligger indtægt, når underholdsbidraget skal udmåles. Det skyldes, at forsørgerpligten består under ægteskabet. Kontanthjælpen vil blive nedsat, når bidraget er fastsat. Efter separation og skilsmisse, hvor forsøgerpligten er bortfaldet, men hvor der eventuelt er fastsat bidragspligt, gælder, at kontanthjælpen også udmåles efter indregning af underholdsbidrag. Hvis der er fastsat bidragspligt, men bidraget er sat til 0, kan det offentlige forlange bidrag fastsat, jf. bistandslovens 8, stk. 2. Underholdsydelser for modtageren indgår således på linie med løn m.v. i de tilfælde, hvor en offentlig ydelse er afhængig af modtagerens øvrige indtægter. Det er f.eks. tilfældet med kontanthjælp, jf. ovenfor, og SU. En studerendes modtagelse af store underholdsbidrag kan således efter omstændighederne udelukke eller nedsætte stipendium fra SU. Tilsvarende gælder, at hvis den ene af forældrene modtager underholdsbidrag fra en tidligere ægtefælle, vil SU til "barnet" kunne bortfalde eller blive nedsat i de tilfælde, hvor SU er afhængig af forældrenes indkomst Børn. Efter børnetilskudsloven ydes der i visse tilfælde ordinært børnetilskud på kr. årligt til børn under 18 år. Det ordinære børnetilskud ydes bl.a., når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger. Samliv med en tredie person i et ægteskabsligriende forhold afskærer ret til ordinært børnetilskud. Der ydes endvidere uanset antallet af børn et ekstra børnetilskud på kr. årligt i en række tilfælde, bl.a. hvis

21 forældremyndighedens barnet hos sig. indehaver er enlig forsørger og har Der kan endelig ydes et særligt børnetilskud. Det er på kr. årligt, når ingen af barnets forældre lever, og på kr. i en række tilfælde, bl.a. hvis faderskabet til barnet ikke er fastslået. Efter børnetilskudsloven kan normalbidrag, der er fastsat efter lov om børns retsstilling, udredes af det offentlige til den berettigede. Det offentlige indtræder i retten til at indkræve bidraget. Efter børnefamilieydelsesloven ydes som et led i skattelovgivningen et beløb på kr. for børn fra 0 til 6 år og på kr. for børn fra 7 til 18 år. Tilskud efter børnetilskudsloven er ikke afhængige af indkomst. Tilsvarende gælder, at retten til at kræve børnebidrag udredet forskudsvis ikke er afhængig af indkomst (derimod er bidragets størrelse afhængig af barnets indkomst). Børnefamilieydelsen er indkomstuafhængig.

22 Afsnit 4. Den historiske udvikling Sam- og særbeskatning af ægtefæller og af forældre og børn Sam- og særbeskatning af ægtefæller Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællers person- og formueretlige stilling. På landskabslovenes tid var ægtefællers formueretlige stilling således, at den legale formueordning var fælleseje, og alene arvejord var særeje. Både hustruens særeje og fællesejet blev bestyret af manden (hustruens særeje dog under hensyn til hendes slægt). Enker havde tidligt fuld myndighed over deres formue og børnene, og kvinder havde fra 1547 samme arveret af fællesboet som mænd. Ifølge Danske Lov var alle kvinder (bortset fra enker) umyndige, og manden var enerådig over formuen (også kvindens særeje). Danske Lovs regler blev først ved lovgivning ændret i slutningen af det 19. århundrede, men den faktiske retsudvikling betød, at man opfattede hustruen som personlig myndig, og flere juridiske forfattere mente, at mandens krav på lydighed fra hustruens side ikke var et retligt krav. Forud for arveforordningen af fik kvinden (også den gifte) lige legal arveret med mændene og fri testationsret. Endvidere fik ugifte kvinder i 1857 samme myndighed i for-

23 mueretlig henseende som mændene. Ved en lov fra 1880 fik hustruen rådighed over, hvad hun selvstændigt erhvervede under ægteskabet. I 1899 fik vi den første lov om formueforholdet mellem ægtefæller. Loven kan siges at være noget inkonsekvent, idet 10 fastlægger, at "Hustruens Myndighed i Formueforholdet er den samme som ugift Piges", og 11 udtrykker, at "Raadigheden over Fællesboet tilkommer Manden alene." I 1899-lovens 21 og 27 blev det fastslået, at hustruen rådede over sit særeje (det kunne dog ved ægtepagt bestemmes, at manden skulle give samtykke til denne råden) og sit selverhverv loven blev ophævet ved lov nr. 56 af om Ægteskabets Retsvirkninger, og 1925-loven er den i dag gældende lov på området. Loven har kun været udsat for få ændringer, først i 1989, 1990 og senest i Kun ændringen i 1990 mht. nye regler for særejeformer kan siges at være væsentlig i relation til de i 1925 fastlagte regler om ægteskabets retsvirkninger i relation til formueforholdet mellem ægtefæller Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællernes skattemæssige stilling. I overensstemmelse med de person- og formueretlige regler blev husstandsbeskatning med manden som skatteoverhoved betragtet som en selvfølge. I den københavnske indkomstskattelov af 19. februar 1861 og i den for finansåret gældende statsskattelov af 1. juli 1870 fandtes der ingen regler om sambeskatning, men det antages alligevel, at sambeskatning har været gældende. Som ovenfor nævnt svarede dette sambeskatningsprincip ganske til det dagældende formuefællesskab med manden som familieoverhoved.

24 Højesteret fastslog i U , at en hustru for så vidt angik særejeindtægter måtte anses som en selvstændig skatteyder. Endvidere medførte de i 1880 og 1899 indførte regler om hustruens ret til rådighed over sit selverhverv, at det ved Viborg Overretsdom af 30/9 1901, jf. U 1901 A p. 970, blev fastslået, at én kommunelærer ikke skulle ansættes til skat af sin hustrus indtægt som kommunelærerinde, se tilsvarende afgørelse i U 1903 A p. 778 (Landsoverretsdom). Regler om sambeskatning af ægtefæller blev indført allerede med den første statsskattelov af Beskatning fandt sted enten hos enlige voksne personer eller hos ægtemanden som repræsentant for familien. Familien blev således betragtet som en forbrugsenhed, som på grund af de progressive skatter skulle beskattes under ét. Indkomstskatten blev beregnet efter ganske samme regler, hvad enten der var tale om en forsørger eller en enlig skattepligtig. Statsskatteloven af 1912 indførte et hustrufradrag, således at ægtemanden kunne fradrage indtil halvdelen af den indkomst, hustruen havde erhvervet ved selvstændig virksomhed. Begrundelsen for at give fradraget var, at hustruen, når hun havde eget erhverv, ikke selv kunne stå for husførelsen. Fradraget var maksimeret og udgjorde, da det blev afskaffet i 1975, kr. I øvrigt blev indkomstskatten beregnet efter de samme regler, hvad enten der var tale om en forsørger eller en enlig skatteyder. Ved statsskatteloven af 1922 blev grænsen for skattefrie bundfradrag i udskrivningsskalaen gjort højere for forsørgere end for andre. Med udskrivningsloven for 1957/58 blev der indført 2 skatteskalaer, idet der blev indført en lempelig skala for forsørgere. Samtidig bortfaldt det højere skattefri bundfradrag.

25 For alle 3 statsskattelove skete sambeskatningen kun, hvis ægtefællerne var faktisk samlevende. En fraskilt hustru eller en hustru, som levede faktisk adskilt fra sin mand, blev ansat selvstændigt til skat. Retsvirkningslovens ikrafttræden i 1925 medførte med sine regler om særråden og særhæften således en forskellig behandling af gifte kvinder i civilretlig og skatteretlig henseende, selvom om Familieretskommissionen i sin betænkning fra 1918 om ægteskabets retsvirkninger, der ligger til grund for retsvirkningsloven, udtalte, at der så vidt muligt burde være overensstemmelse mellem de civilretlige regler om ligestilling mellem ægtefæller og de skatteretlige regler. I årene efter 2. verdenskrig blev spørgsmålet om hel eller delvis ophævelse af sambeskatningen diskuteret i flere betænkninger (Betænkning 1 (1948), betænkning 2(1950) og betænkning nr. 321 (1963) ). I alle disse betænkninger blev ophævelse af sambeskatningen frarådet af tekniske grunde. Forud for kildeskattens indførelse i 1970 var udgangspunktet fortsat sambeskatning, jf. den oprindelige kildeskattelovs 4, stk. 1, hvorefter den gifte mand blev beskattet af hele sin og hustruens indkomst og formue. Dog blev sambeskatningen af ægtefæller ophævet på væsentlige områder, idet den gifte kvinde blev særskilt skattepligtig af bl.a. indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, ved arbejde for fremmede og af sygeløn (hvorimod manden skulle beskattes af hustruens folkepension). Denne udvikling fortsatte i de følgende år. Ved gennemførelsen af lov nr. 227 af 26. maj 1982 om skattemæssig ligestilling mellem ægtefæller var det stort set alene ægtefællernes formueindtægter og -udgifter, der var undergivet sambeskatning, idet disse indgik i opgørelsen af mandens skattepligtige indkomst. Endvidere svarede manden formueskat af ægtefællernes samlede formue.

26 Fra og med indkomståret 1983 beskattes hver ægtefælle af sin indkomst og formue, jf. den nugældende formulering af kildeskattelovens 4, stk. 1, og lov om særlig indkomstskat 1, stk. 2. Der eksisterer dog stadig en række beskatningsregler, som tager hensyn til ægtefællestatus. Dette gælder især inden for skatteberegningsreglerne, hvorved det f.eks. sikres, at det er uden betydning, hvorledes ægtefællerne fordeler deres positive eller negative kapitalindkomst mellem sig. Reglerne om overførsel af uudnyttede bundfradrag ved beregning af mellemskat, topskat, aktieindkomstskat og formueskat, om overførsel af uudnyttet personfradrag og om overførsel af uudnyttet underskud kan også nævnes. Indkomstopgørelsesreg- 1erne tillægger dog også i vidt omfang ægtefællestatus betydning. Her skal alene nævnes reglerne om medarbejdende ægtefælle, regler i aktieavancebeskatningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Sambeskatningen er søgt begrundet ud fra skatteevneprincippet, idet det antages, at ægtefæller opnår visse besparelser i forhold til enlige og derved opnår større skatteevne end disse. Dette synspunkt stemmer dog dårligt overens med det faktum, at stadig flere lever i papirløse samlivsforhold. Det er dog næppe heller muligt at se bort fra det synspunkt, at ægteskab typisk medfører en sådan sammenblanding af ægtefællernes økonomi,, at der i mange tilfælde kun vanskeligt kan foretages en tilstrækkeligt nøjagtig opgørelse af hver ægtefælles indkomst og formue. I baggrunden for de ovenfor anførte sambeskatningseffekter indgår formentlig, også provenu- og fordelingsmæssige hensyn. Således blev det gennemførelsen af lov nr. 227 af 26. maj 1982, jf. ovenfor, anført, at forslaget ikke var udtryk for

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Beskatning af ægtefæller

Beskatning af ægtefæller Beskatning af ægtefæller HD 2. Del Regnskab & Økonomistyring Afgangsprojekt Karina Salling Debbie Lindholm Forår 2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PROBLEMFELT... 5 2.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere