Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn"

Transkript

1 Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Fi bet. Stougaard Jensen/Scantryk A/S, Kbh.

3 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1. Indledning Ministerens spørgsmål Skattelovrådets medlemmer m.v. 2 Afsnit 2. Sammenfatning. 3 Afsnit 3. Civil- og socialretlige regler Den privatretlige forsøgelsespligt Papirløst samliv Ægtefæller - under ægteskabet Ægtefæller - separation/skilsmisse Bidragsfastsættelse - ægtefæller, historik Bidragsfastsættelse - ægtefæller, gældende regler Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab Den offentlige forsørgelsespligt Papirløst samliv Ægtefæller - under og efter ægteskabet Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab Sammenhængen mellem underholdsbidrag og den berettigedes øvrige indtægter, herunder offentlige ydelser m.v Voksne Børn. 12

4 Afsnit 4. Den historiske udvikling Sam- og særbeskatning af ægtefæller og af forældre og børn Sam- og særbeskatning af ægtefæller Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællers person- og formueretlige stilling Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællerness skattemæssige stilling Børns skattemæssige behandling Historisk oversigt over udviklingen for børns person- og formueretlige stilling Historisk overblik over børns skattemæssige stilling Skattereglerne for bidrag til ægtefælle og børn Statsskattelovene af 1903, 1912 og Ligningsloven Personskatteloven. 27 Afsnit 5. Gældende regler om beskatning af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag i anledning af separation eller skilsmisse Underholdsbidrag til ægtefælle Indledning Beskatning hos modtager Fradrag hos yder. 3 2

5 Underholdsbidrag til børn Indledning Beskatning hos barnet Fradrag hos forældrene Underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophæveise Underholdsbidrag til ægtefælle Indledning Beskatning hos modtager Fradrag hos yder Underholdsbidrag til børn Indledning Beskatning hos barnet Fradrag hos forældrene I hvilken indkomst sker beskatning og fradrag Gaveafgiftsreglerne Statistiske oplysninger. 45 Afsnit 6. Fremmed ret og international dobbeltbeskatning De nordiske lande Generelt Sverige Underholdsbidrag til børn Norge Underholdsbidrag til ægtefælle Underholdsbidrag til børn Finland Underholdsbidrag til ægtefælle Underholdsbidrag til børn Grønland. 51

6 6.2. England Fradragsret Beskatning Underholdsbidrag og dobbeltbeskatningsaftaler OECD-modelaftalen Den nordiske aftale Andre dobbeltbeskatningsaftaler Afslutning. 56 Afsnit 7. Kritik af gældende ret Indledning Manglende neutralitet i beskatningsreglerne Generelt Eksempler på manglende neutralitet i reglerne Afslutning Afgrænsning over for andre dispositioner Ulemper som følge af forskellige beskatningsregler for underholdsbidrag til ægtefælle og børn Hensynet til økonomisk ligestilling af skilsmissebørn med andre børn Uklarheder i gældende ret Forestillingen og "godkendelse" Reglerne i året, hvor der sker faktisk samlivsophævelse Fælles forældremyndighed. 6 5

7 7.7. Bidrag til børn over 18 år. 65 Afsnit 8. Rådets overvejelser og konklusion Indledning Principielle synspunkter Børnebidrag Rådets forslag vedrørende børnebidrag Rådet foreslår en redaktionel ændring af kildeskattelovens Underholdsbidrag til ægtefælle Rådets forslag Rådets forslag vedrørende indkomstår, hvor der sker samlivsophævelse/genoptagelse m.v Rådets forslag om, i hvilken indkomstart underholdsbidrag skal indgå Konsekvenser af Skattelovrådets forslag Overgangsregler Administrative og provenumæssige konsekvenser. 77 Bilag: Udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (underholdsbidrag).

8

9 Afsnit 1. Indledning Ministerens spørgsmål. Skatteministeren stillede den 9. marts 1992 Skattelovrådet følgende spørgsmål: "Skattelovrådet bedes overveje, hvorvidt den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ikke samlevende ægtefælle og børn er tidssvarende. Overvejelserne skal omfatte den skattemæssige behandling såvel af modtageren som af yderen af underholdsbidrag. I de senere år er reglerne om separation og skilsmisse blevet ændret, bl.a. med regler om fælles forældremyndighed. Skattereglerne om underholdsbidrag er derimod uændrede. Skattelovrådet, bedes derfor undersøge, om skattereglerne fortsat er tidssvarende, og i modsat fald fremkomme med forslag til ændrede regler. Hvis rådet konstaterer, at skattereglerne om de nævnte bidrag på andre punkter ikke er sammenhængende eller tidssvarende, kan sådanne spørgsmål inddrages i rådets undersøgelser. Det bemærkes, at det grundlæggende princip bør være en symmetrisk beskatning i den forstand, at modtageren af et bidrag bør være skattepligtig i samme omfang, som yderen har fradrag, medmindre andet direkte fremgår af lovgivningen."

10 Skattelovrådets medlemmer m.v. Skattelovrådets medlemmer ved behandlingen af emnet har været: Advokat Lida Hulgaard (formand), docent, cand. jur. Aage Michelsen (næstformand), lektor, cand. jur. Margrethe Nørgaard, advokat Erik Overgaard, statsaut. revisor V. Gunni Pedersen, professor, lic. polit. Peter Birch Sørensen og kontorchef Kaj Lotz. Landsretssagfører Steen Langebæk har på grund af sygdora været forhindret i at deltage i behandlingen af emnet. Følgende har været tilknyttet Skattelovrådets sekretariat ved behandlingen af emnet: Fuldmægtig Margrete Kiil (indtil januar 1994), fuldmægtig Leif Marstrand (fra januar til juni 1994), fuldmægtig Carsten Jensen (fra juli 1994), overassistent Lili Stuart Rokkedahl og overassistent Aino Brodthagen. /

11 - 3 - Afsnit 2. Sammenfatning. De skattemæssige regler om underholdsbidrag til børn og ægtefælle knytter sig i væsentligt omfang til de civil- og socialretlige regler om underhold. I afsnit 3 gennemgås derfor hovedtræk af reglerne om den privatretlige forsørgelsespligt, den offentligretlige forsørgelsespligt og visse regler om offentlige ydelser til voksne og børn. Den historiske udvikling af sam- og særbeskatning samt af reglerne for underholdsbidrag til ægtefællle og børn gennemgås kort i afsnit 4 som optakt til afsnit 5, der rummer de gældende danske regler om beskatning af underholdsbidrag til ægtefælle og børn. I afsnit 6 skitseres de skattemæssige regler for underholdsbidrag i de øvrige nordiske lande og i England, og det fremgår, at der i de fleste af disse lande synes at have været en tendens i de senere år til i stigende grad at holde underholdsbidrag ude af indkomstopgørelsen, både hos yder og hos modtager..1 tilslutning til disse oplysninger om udenlandsk ret omtales problemer i forbindelse med international dobbeltbeskatning af underholdsbidrag, og det anbefales, at man i videre omfang end hidtil ved indgåelsen af nye eller ved revision af eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler, indsætter bestemmelser til imødegåelse af dobbeltbeskatning af underholdsbidrag.

12 - 4 - I afsnit 7 gennemgås gældende ret kritisk. Såvel ændringerne i de civilretlige regler om separation og skilsmisse som de senere års skattereformer har skabt behov for en revision af skattereglerne med henblik på i videst muligt omfang at sikre sammenhæng og neutralitet i skattesystemet. Skattelovrådets overvejelser og konklusion findes i afsnit 8. Som principielt udgangspunkt er der enighed om, at man ved opgørelsen af yderens skattepligtige indkomst bør bortse fra private udgifter til underhold af familien, og at man tilsvarende bør bortse fra indkomstbeskatning hos modtageren af et underholdsbidrag, der blot træder i stedet for et skattefrit ophold hos yderen. Dette gælder klart for bidrag til børn. Principielt burde man derfor bortse fra børnebidrag både ved yders og modtagers indkomstopgørelse. En generel fjernelse af skattemæssige virkninger af underholdsbidrag til børn vil imidlertid virke som en ekstra belastning for økonomien i splittede familier. Rådet modificerer derfor sit principielle udgangspunkt og foreslår, at der fortsat skal være adgang for yder til at fradrage normalbidraget ved indkomstopgørelsen, men ikke bidrag udover dette beløb. Det foreslås, at normalbidraget fratrækkes i den personlige indkomst. Barnet skal uanset underholdsbidragets størrelse være skattefri af dette. For forældre med fælles forældremyndighed, hvor børnene opholder sig lige meget hos de to parter, har Højesteret under Rådets arbejde taget stilling til spørgsmålet om yders fradrag (TfS 1993,477). Det antages i dommen, at fradragsretten for yder kun afskæres, hvis barnet har fast ophold (bopæl) hos yder. Et barn, der opholder sig lige meget hos hver af

13 - 5 - forældrene skal anses at have opholdssted hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret. Rådet finder herefter ikke anledning til at foreslå reglerne ændret på dette punkt. For så vidt angår uddannelsesbidrag til børn over 18 år overvejes reglerne herom for tiden i børnelovskommissionen. Under hensyn hertil foreslår Rådet ikke ændring af de gældende skatteregler, uanset den manglende symmetri i beskatningen, idet modtager er skattepligtig af disse bidrag, uden at yder har fradrag. Bidrag til ægtefælle betragter Rådet ikke som en privat udgift, men snarere som udtryk for, at der ved samlivets eller ægteskabets ophør sker en pligtmæssig deling af den fremtidige indkomst. Disse bidrag bør derfor indgå i indkomstopgørelsen, både hos yder og modtager. Indkomstdelingssynspunktet bør føre til, at både beskatning og fradrag sker i den personlige indkomst. Ved faktisk samlivsophævelse foreslås det, at fastsatte eller aftalte bidrag skal beskattes på samme måde som bidrag, der betales i anledning af separation og skilsmisse. Dette gælder dog ikke ægtefællebidrag vedrørende det indkomstår, hvori samlivet ophæves eller genoptages, idet disse bidrag hverken skal beskattes eller fradrages. Reglerne for beskatning og fradrag for bidrag ved indtræden af separation og skilsmisse ændres ikke, med den undtagelse at ægtefællebidrag i det indkomstår, hvori separationen ophører på grund af ægtefællernes genoptagelse af samlivet, ikke skal beskattes og ikke kan fradrages. De nævnte forslag er lagt til grund for den skitse til ændrede lovbestemmelser, som er tilføjet udtalelsen som bilag.

14 - 6 - Det foreslås i lovbestemmelserne ved en henvisning til personskatteloven at præcisere, at beskatning og fradrag sker i den personlige indkomst, uanset at dette ikke hidtil har været anset for sædvanlig lovgivningsteknik.

15 - 7 - Afsnit 3. Civil- og socialretlige regler Den privatretlige forsørgelsespligt Papirløst samliv. Der er ikke en privatretlig forsørgelsespligt mellem papirløst samlevende Ægtefæller - under ægteskabet. Efter lov om ægteskabets retsvirkninger 1-2 skal mand og hustru være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens tarv. Det påhviler ægtefællerne gennem pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller på anden måde at bidrage til at skaffe familien det underhold, som efter ægtefællernes livsvilkår må anses for passende. For registreret partnerskab gælder tilsvarende regler som for ægteskab. Hvis en ægtefælle ikke opfylder sin underholdspligt, kan bidragsfastsættelse ske efter reglerne i 5-6 i lov om ægteskabets retsvirkninger. Statsamtet kan pålægge en ægtefælle at yde den anden ægtefælle et pengebidrag i det omfang, hvori det efter omstændighederne må anses for rimeligt, jf. retsvirkningslovens 5. Bestemmelsen anvendes sjældent og kan f.eks. bringes i anvendelse, hvor parterne ikke har aktuelt samliv på grund

16 - 8 - af hospitalsophold, institutionsanbringelse, fængselsstraf eller lignende, men også, hvor de bor sammen. Hvis ægtefællerne på grund af uoverensstemmelse ikke lever sammen, er det derimod 6, der finder anvendelse. Efter praksis er fastsættelse efter 6 betinget af, at samlivsophævelsen skyldes uoverensstemmelse, som har ført til, at ægtefællerne bor på hver sin adresse Ægtefæller - separation/skilsmisse. Den privatretlige underholdspligt, jf. ovenfor om lov om ægteskabets retsvirkninger 1-2, ophører ved skilsmisse eller separation. Skilsmisse og separation gives ved dom afsagt af retten eller ved bevilling af statsamtet. Bevilling kan kun meddeles, hvis ægtefællerne er enige om dels at gå bevillingsvejen dels om en række vilkår, herunder om der skal være bidragspligt, jf. ægteskabslovens Bidragsfastsættelse - ægtefæller, historik. Regler om pligt til at betale bidrag til en fraskilt ægtefælles underhold blev først indført ved ægteskabsloven af Før den tid var udgangspunktet, at den gensidige underholdsforpligtelse bortfaldt ved skilsmisse. Manden påtog sig dog i praksis i de fleste tilfælde at betale underholdsbidrag til hustruen, ligesom myndighederne ofte stillede som betingelse for at give skilsmisse ved bevilling, at manden betalte underholdsbidrag. Bidragsreglerne blev i 1922 ens for separation og skilsmisse, idet kriterierne i begge tilfælde var modtagerens behov og yderens evne til at betale bidrag. Reglerne har været stort set uændrede siden 1922, men der er sket meget store ændringer i samfundsstrukturen og familiemønstret. Disse ændringer har haft stor indvirkning på bidragenes hyppighed og funktion.

17 Bidragsfastsættelse - ægtefæller, gældende regler. I forbindelse med separation og skilsmisse skal der tages stilling til spørgsmålet, hvorvidt den ene ægtefælle skal yde bidrag til den anden ægtefælle, jf. ægteskabslovens 49. Hvis ægtefællerne ikke ved aftale kan blive enige om hvorvidt der skal betales bidrag og dettes størrelse, afgør retten spørgsmålet om bidragspligt, herunder spørgsmålet om pligtens varighed, medens statsamtet fastsætter bidragets størrelse. Underholdsbidrag vil således altid være aftalte eller fastsatte, medens der ikke er hjemmel til at godkende bidrag, jf. afsnit Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan retten kun pålægge en ægtefælle bidragspligt for et bestemt tidsrum, der ikke kan overstige 10 år. 10-års-reglen kom ind i ægteskabsloven i Afgørelse om bidragspligt, -varighed og -størrelse træffes under hensyn til den ene parts behov for bidrag, den anden parts evne til at betale og ægteskabets varighed, ligesom der kan tages hensyn til behovet for støtte til uddannelse m.v., jf. ægteskabslovens 50. Bidragspligt bortfalder, når den berettigede indgår nyt ægteskab, medmindre andet er aftalt, eller når en af ægtefællerne afgår ved døden, jf. ægteskabslovens 51. Hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold ville være urimeligt at opretholde en aftale mellem ægtefællerne om bidragspligt eller bidragets størrelse, kan aftalen ændres ved dom. Hvis der er afsagt dom om bidragspligt, kan den ændres ved en ny dom, hvis væsentligt forandrede forhold og særlige grunde i øvrigt taler derfor. En af statsamtet truffet afgørelse om bidragets størrelse kan ændres af statsamtet, hvis omstændighederne taler derfor, jf. ægteskabslovens

18 Efter ægteskabslovens 58 kan en aftale om bidragspligt ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, hvis den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab. Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv, jf. 13 i lov om børns retsstilling. Hvis den ene af forældrene ikke opfylder forsørgelsespligten over for barnet, kan den anden, forudsat at vedkommende har forældremyndigheden over barnet og afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, anmode statsamtet om at sætte den pågældende i bidrag. Bidraget fastsættes under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske kår. Børnebidragets størrelse kan enten hvile på en aftale mellem forældrene eller være fastsat af statsamtet. Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år, eller når det indgår ægteskab. Der kan dog pålægges uddannelsesbidrag til barnets fyldte 24. år. Retten til at kræve sådanne bidrag pålagt har den, der afholder udgifterne til barnets forsørgelse, såfremt den pågældende ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet. Barnet kan ikke selv gøre kravet gældende. Der kan pålægges særlige bidrag, bl.a. i forbindelse med dåb og konfirmation. Efter praksis forudsætter pålæg af dåbsbidrag, at barnet døbes, mens konfirmationsbidrag kan pålægges, når barnet når konfirmationsalderen, dvs. uanset om barnet faktisk bliver konfirmeret Den offentligretlige forsørgelsespligt Papirløst samliv. Der består ikke en offentligretlig forsørgelsespligt mellem papirløst samlevende.

19 Ægtefæller - under og efter ægteskabet. Efter bistandslovens kapitel 2 er enhver mand og kvinde over for det offentlige forpligtet til at forsørge sig selv og sin ægtefælle. Forsørgelsespligten overfor en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse. Det offentlige kan dog efter separation eller skilsmisse indtræde i retten til privatretlige bidrag, jf. bistandslovens Børn - uden for, under og efter forældrenes ægteskab. Enhver mand og kvinde er efter bistandslovens kapitel 2 over for det offentlige forpligtet til at forsørge sine børn under 18 år, uanset forældrenes ægteskabelige status. Forsørgelsespligten over for et barn ophører, hvis barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle eller et barn, eller hvis der må ydes en datter hjælp i forbindelse med svangerskab. Reglerne om ophør af bidragspligt over for børn sikrer, at man i disse tilfælde kan se bort fra forældrenes indtægt ved ydelse af hjælp til barnet Sammenhængen mellem underholdsbidrag og den berettigedes øvrige indtægter, herunder offentlige ydelser m.v Voksne. Personer over 18 år kan modtage en eller flere offentlige ydelser. Der kan bl.a. være tale om arbejdsløshedsunderstøttelse, førtidspension, folkepension, kontanthjælp efter bistandsloven og stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte. Visse offentlige ydelser indgår på linie med f.eks. løn, når statsamtet skal fastsætte størrelsen af underholdsbidraget. Det gælder f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse og førtidspension. Kontanthjælp derimod er subsidiær, dvs. at alle andre indtægter principielt indgår i udmålingsgrundlaget. Hvis den

20 ægtefælle, der skal modtage underholdsbidrag, modtager kontanthjælp efter bistandsloven, betragtes denne ægtefælle i tilfælde af faktisk samlivsophævelse, som om der ikke foreligger indtægt, når underholdsbidraget skal udmåles. Det skyldes, at forsørgerpligten består under ægteskabet. Kontanthjælpen vil blive nedsat, når bidraget er fastsat. Efter separation og skilsmisse, hvor forsøgerpligten er bortfaldet, men hvor der eventuelt er fastsat bidragspligt, gælder, at kontanthjælpen også udmåles efter indregning af underholdsbidrag. Hvis der er fastsat bidragspligt, men bidraget er sat til 0, kan det offentlige forlange bidrag fastsat, jf. bistandslovens 8, stk. 2. Underholdsydelser for modtageren indgår således på linie med løn m.v. i de tilfælde, hvor en offentlig ydelse er afhængig af modtagerens øvrige indtægter. Det er f.eks. tilfældet med kontanthjælp, jf. ovenfor, og SU. En studerendes modtagelse af store underholdsbidrag kan således efter omstændighederne udelukke eller nedsætte stipendium fra SU. Tilsvarende gælder, at hvis den ene af forældrene modtager underholdsbidrag fra en tidligere ægtefælle, vil SU til "barnet" kunne bortfalde eller blive nedsat i de tilfælde, hvor SU er afhængig af forældrenes indkomst Børn. Efter børnetilskudsloven ydes der i visse tilfælde ordinært børnetilskud på kr. årligt til børn under 18 år. Det ordinære børnetilskud ydes bl.a., når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger. Samliv med en tredie person i et ægteskabsligriende forhold afskærer ret til ordinært børnetilskud. Der ydes endvidere uanset antallet af børn et ekstra børnetilskud på kr. årligt i en række tilfælde, bl.a. hvis

21 forældremyndighedens barnet hos sig. indehaver er enlig forsørger og har Der kan endelig ydes et særligt børnetilskud. Det er på kr. årligt, når ingen af barnets forældre lever, og på kr. i en række tilfælde, bl.a. hvis faderskabet til barnet ikke er fastslået. Efter børnetilskudsloven kan normalbidrag, der er fastsat efter lov om børns retsstilling, udredes af det offentlige til den berettigede. Det offentlige indtræder i retten til at indkræve bidraget. Efter børnefamilieydelsesloven ydes som et led i skattelovgivningen et beløb på kr. for børn fra 0 til 6 år og på kr. for børn fra 7 til 18 år. Tilskud efter børnetilskudsloven er ikke afhængige af indkomst. Tilsvarende gælder, at retten til at kræve børnebidrag udredet forskudsvis ikke er afhængig af indkomst (derimod er bidragets størrelse afhængig af barnets indkomst). Børnefamilieydelsen er indkomstuafhængig.

22 Afsnit 4. Den historiske udvikling Sam- og særbeskatning af ægtefæller og af forældre og børn Sam- og særbeskatning af ægtefæller Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællers person- og formueretlige stilling. På landskabslovenes tid var ægtefællers formueretlige stilling således, at den legale formueordning var fælleseje, og alene arvejord var særeje. Både hustruens særeje og fællesejet blev bestyret af manden (hustruens særeje dog under hensyn til hendes slægt). Enker havde tidligt fuld myndighed over deres formue og børnene, og kvinder havde fra 1547 samme arveret af fællesboet som mænd. Ifølge Danske Lov var alle kvinder (bortset fra enker) umyndige, og manden var enerådig over formuen (også kvindens særeje). Danske Lovs regler blev først ved lovgivning ændret i slutningen af det 19. århundrede, men den faktiske retsudvikling betød, at man opfattede hustruen som personlig myndig, og flere juridiske forfattere mente, at mandens krav på lydighed fra hustruens side ikke var et retligt krav. Forud for arveforordningen af fik kvinden (også den gifte) lige legal arveret med mændene og fri testationsret. Endvidere fik ugifte kvinder i 1857 samme myndighed i for-

23 mueretlig henseende som mændene. Ved en lov fra 1880 fik hustruen rådighed over, hvad hun selvstændigt erhvervede under ægteskabet. I 1899 fik vi den første lov om formueforholdet mellem ægtefæller. Loven kan siges at være noget inkonsekvent, idet 10 fastlægger, at "Hustruens Myndighed i Formueforholdet er den samme som ugift Piges", og 11 udtrykker, at "Raadigheden over Fællesboet tilkommer Manden alene." I 1899-lovens 21 og 27 blev det fastslået, at hustruen rådede over sit særeje (det kunne dog ved ægtepagt bestemmes, at manden skulle give samtykke til denne råden) og sit selverhverv loven blev ophævet ved lov nr. 56 af om Ægteskabets Retsvirkninger, og 1925-loven er den i dag gældende lov på området. Loven har kun været udsat for få ændringer, først i 1989, 1990 og senest i Kun ændringen i 1990 mht. nye regler for særejeformer kan siges at være væsentlig i relation til de i 1925 fastlagte regler om ægteskabets retsvirkninger i relation til formueforholdet mellem ægtefæller Historisk oversigt over udviklingen i ægtefællernes skattemæssige stilling. I overensstemmelse med de person- og formueretlige regler blev husstandsbeskatning med manden som skatteoverhoved betragtet som en selvfølge. I den københavnske indkomstskattelov af 19. februar 1861 og i den for finansåret gældende statsskattelov af 1. juli 1870 fandtes der ingen regler om sambeskatning, men det antages alligevel, at sambeskatning har været gældende. Som ovenfor nævnt svarede dette sambeskatningsprincip ganske til det dagældende formuefællesskab med manden som familieoverhoved.

24 Højesteret fastslog i U , at en hustru for så vidt angik særejeindtægter måtte anses som en selvstændig skatteyder. Endvidere medførte de i 1880 og 1899 indførte regler om hustruens ret til rådighed over sit selverhverv, at det ved Viborg Overretsdom af 30/9 1901, jf. U 1901 A p. 970, blev fastslået, at én kommunelærer ikke skulle ansættes til skat af sin hustrus indtægt som kommunelærerinde, se tilsvarende afgørelse i U 1903 A p. 778 (Landsoverretsdom). Regler om sambeskatning af ægtefæller blev indført allerede med den første statsskattelov af Beskatning fandt sted enten hos enlige voksne personer eller hos ægtemanden som repræsentant for familien. Familien blev således betragtet som en forbrugsenhed, som på grund af de progressive skatter skulle beskattes under ét. Indkomstskatten blev beregnet efter ganske samme regler, hvad enten der var tale om en forsørger eller en enlig skattepligtig. Statsskatteloven af 1912 indførte et hustrufradrag, således at ægtemanden kunne fradrage indtil halvdelen af den indkomst, hustruen havde erhvervet ved selvstændig virksomhed. Begrundelsen for at give fradraget var, at hustruen, når hun havde eget erhverv, ikke selv kunne stå for husførelsen. Fradraget var maksimeret og udgjorde, da det blev afskaffet i 1975, kr. I øvrigt blev indkomstskatten beregnet efter de samme regler, hvad enten der var tale om en forsørger eller en enlig skatteyder. Ved statsskatteloven af 1922 blev grænsen for skattefrie bundfradrag i udskrivningsskalaen gjort højere for forsørgere end for andre. Med udskrivningsloven for 1957/58 blev der indført 2 skatteskalaer, idet der blev indført en lempelig skala for forsørgere. Samtidig bortfaldt det højere skattefri bundfradrag.

25 For alle 3 statsskattelove skete sambeskatningen kun, hvis ægtefællerne var faktisk samlevende. En fraskilt hustru eller en hustru, som levede faktisk adskilt fra sin mand, blev ansat selvstændigt til skat. Retsvirkningslovens ikrafttræden i 1925 medførte med sine regler om særråden og særhæften således en forskellig behandling af gifte kvinder i civilretlig og skatteretlig henseende, selvom om Familieretskommissionen i sin betænkning fra 1918 om ægteskabets retsvirkninger, der ligger til grund for retsvirkningsloven, udtalte, at der så vidt muligt burde være overensstemmelse mellem de civilretlige regler om ligestilling mellem ægtefæller og de skatteretlige regler. I årene efter 2. verdenskrig blev spørgsmålet om hel eller delvis ophævelse af sambeskatningen diskuteret i flere betænkninger (Betænkning 1 (1948), betænkning 2(1950) og betænkning nr. 321 (1963) ). I alle disse betænkninger blev ophævelse af sambeskatningen frarådet af tekniske grunde. Forud for kildeskattens indførelse i 1970 var udgangspunktet fortsat sambeskatning, jf. den oprindelige kildeskattelovs 4, stk. 1, hvorefter den gifte mand blev beskattet af hele sin og hustruens indkomst og formue. Dog blev sambeskatningen af ægtefæller ophævet på væsentlige områder, idet den gifte kvinde blev særskilt skattepligtig af bl.a. indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, ved arbejde for fremmede og af sygeløn (hvorimod manden skulle beskattes af hustruens folkepension). Denne udvikling fortsatte i de følgende år. Ved gennemførelsen af lov nr. 227 af 26. maj 1982 om skattemæssig ligestilling mellem ægtefæller var det stort set alene ægtefællernes formueindtægter og -udgifter, der var undergivet sambeskatning, idet disse indgik i opgørelsen af mandens skattepligtige indkomst. Endvidere svarede manden formueskat af ægtefællernes samlede formue.

26 Fra og med indkomståret 1983 beskattes hver ægtefælle af sin indkomst og formue, jf. den nugældende formulering af kildeskattelovens 4, stk. 1, og lov om særlig indkomstskat 1, stk. 2. Der eksisterer dog stadig en række beskatningsregler, som tager hensyn til ægtefællestatus. Dette gælder især inden for skatteberegningsreglerne, hvorved det f.eks. sikres, at det er uden betydning, hvorledes ægtefællerne fordeler deres positive eller negative kapitalindkomst mellem sig. Reglerne om overførsel af uudnyttede bundfradrag ved beregning af mellemskat, topskat, aktieindkomstskat og formueskat, om overførsel af uudnyttet personfradrag og om overførsel af uudnyttet underskud kan også nævnes. Indkomstopgørelsesreg- 1erne tillægger dog også i vidt omfang ægtefællestatus betydning. Her skal alene nævnes reglerne om medarbejdende ægtefælle, regler i aktieavancebeskatningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Sambeskatningen er søgt begrundet ud fra skatteevneprincippet, idet det antages, at ægtefæller opnår visse besparelser i forhold til enlige og derved opnår større skatteevne end disse. Dette synspunkt stemmer dog dårligt overens med det faktum, at stadig flere lever i papirløse samlivsforhold. Det er dog næppe heller muligt at se bort fra det synspunkt, at ægteskab typisk medfører en sådan sammenblanding af ægtefællernes økonomi,, at der i mange tilfælde kun vanskeligt kan foretages en tilstrækkeligt nøjagtig opgørelse af hver ægtefælles indkomst og formue. I baggrunden for de ovenfor anførte sambeskatningseffekter indgår formentlig, også provenu- og fordelingsmæssige hensyn. Således blev det gennemførelsen af lov nr. 227 af 26. maj 1982, jf. ovenfor, anført, at forslaget ikke var udtryk for

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag Ríkisumboðið í Føroyum Vejledning om ægtefællebidrag Ægtefællebidrag ved samlivsophævelse Under ægteskabet, indtil en eventuel separation eller skilsmisse, har ægtefæller underholdspligt (forsørgelsespligt)

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2010 2 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2009 4 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2008 8 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2007 12

Læs mere

Uddannelsesbidrag til børn

Uddannelsesbidrag til børn - 1 Uddannelsesbidrag til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Først tak for belysning af mange interessante problemstillinger igennem årene. Jeg er fraskilt for 2 år siden og har 3 børn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Skat af underholdsydelser skattemæssig fordel ved konvertering af løbende ydelse til et éngangsbeløb

Skat af underholdsydelser skattemæssig fordel ved konvertering af løbende ydelse til et éngangsbeløb - 1 Skat af underholdsydelser skattemæssig fordel ved konvertering af løbende ydelse til et éngangsbeløb Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved et bindende svar af 27. august

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR -1 - Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 14/12 2009, at et kontantbeløb på 6 mio. kr. fra en samlever udredt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Henstillet til familieretsdirektoratet at undergive en sag om begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag fastsat i medfør af retsvirkningslovens 6, jfr. 9, en

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Pensionskompensation

Pensionskompensation - 1 Pensionskompensation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Ægtefællers

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere