Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Datariet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Datariet"

Transkript

1 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9. Ryge- og rusmiddelpolitik 10. Cafeen og kostpolitik 11. Personalepolitik 12. Mål og opgaver for medarbejderne 13. Handlingsplan for Forord I henhold til Lov om Produktionsskoler 6 stk. 7 fremgår det, at bestyrelsen hvert år udarbejder en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. 2. Vision. På Produktionsskolen Datariet vil vi være det bedste tilbud til unge i målgruppen, som ønsker at forbedre deres forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vil i størst muligt omfang bevare bredden af skolens værkstedstilbud og branchefaglige kompetencer og tilrettelægge skolens tilbud, så det svarer til de unges forudsætninger og behov i en skolekultur, der er præget af fællesskab og inspirerende for de unge. Vi vil fastholde og udvikle skolen som en vejledningsfunderet skole, som bliver retningsgivende for tilrettelæggelsen af de unges forløb på skolen, og deres muligheder for at træffe kvalificerede valg for fremtiden. Vi vil være pædagogisk og fagligt højt kvalificerede samt være innovative og forandringsparate, for herigennem at kunne matche de behov, skolen fremover stilles overfor. Vi vil være en attraktiv medspiller i forhold til uddannelsessystemet, ungdomsuddannelserne og skolens øvrige samarbejdspartnere. Vi vil have et godt arbejds- og læringsmiljø, som opleves udviklende og socialt ansvarligt, og opnå og fastholde tillid og et godt omdømme hos interessenterne, deltagerne, forældrene, kommunen og uddannelsesinstitutionerne mv.

2 Vi vil leve op til og udvikle skolen på grundlag af bekendtgørelsen om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskolevirksomhed og påtage os kundeopgaver, som kan udvikle og styrke elevernes kompetencer, og vi vil sikre skolens kunder den bedste service og højest opnåelige produktkvalitet. 3. Værdigrundlag Menneskesyn Skolens virksomhed hviler på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt og er gode til noget samt at alle mennesker har ret til og krav på respekt. Skolesyn Det er målsætningen med den samlede skolevirksomhed, at skabe rum for elevernes personlige udvikling. Det er vores opgave at styrke elevernes stærke sider og arbejde konstruktivt sammen med dem om, at forbedre deres svage sider ud fra en ufravigelig respekt for deres ret til egne værdier og en forståelse for deres sociale og kulturelle baggrund, forskellige læringsstile og mål med livet. Det er ligeledes målsætningen, at give eleverne det bedst mulige afsæt for deres fremtidige virke i uddannelses- og arbejdsliv og som borgere i et demokratisk samfund. Vi efterlever denne målsætning ved, at betragte Datariet som en arbejdsplads, hvor værksteder bindes sammen på tværs gennem fælles undervisningstilbud og en lang række sociale og oplysende aktiviteter. Vi lægger vægt på at skabe et uhøjtideligt tæt, trygt og inspirerende miljø, hvor eleverne kan udfolde sig og udvikle sig i den skolekultur, der er resultatet af kombinationen af et forpligtende fagligt fællesskab og et miljø for almen og kulturbærende undervisning, hvor der er tid til samtale og fordybelse, og i et samvær med lærerkræfter med solid faglig baggrund, pædagogisk viden, social forståelse og evne til at motivere og begejstre. Skolens undervisning i værkstederne har i videst muligt omfang et praktisk udgangspunkt og levner plads for den enkeltes læringsstil og etablering af et uformelt, solidarisk og demokratisk miljø, og den har rod i den danske kulturarv, som går hånd i hånd med en erkendelse af, at vi lever i en globaliseret verden, hvor der udvises respekt og rum for andres etniske og kulturelle baggrunde. Vi bestræber os på at undgå stive regelsæt og har få, men klare regler, som overholdes konsekvent med behørig plads til at tage de pædagogisk nødvendige hensyn. Racistisk og truende adfærd, mobning og vold tolereres ikke. 4. Mål I 1 stk. 2 anføres det, at tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Datariet tager udgangspunkt i elevens samlede situation og har som overordnet målsætning at bidrage til, at den enkelte elev bliver bedre i stand til at tage ansvar, både på det personlige og det uddannelses- og arbejdsmæssige plan. Denne overordnede målsætning opnås gennem individuelt sammensatte undervisningsforløb, der tager udgangspunkt I praktisk opgaveløsning og gennem vejledning og opfølgning. På Datariet tilstræber vi at udvikle følgende kompetencer for den enkelte elev: PERSONLIGE KOMPETENCER At være ansvarlig At kende sig selv At mærke sig selv At kunne vælge SOCIALE KOMPETENCER Relationer Forpligtende fællesskab Empati Lede og tage følgeskab Konflikthåndtering

3 FAGLIGE KOMPETENCER Tekniske/generelle færdigheder At løse en opgave At være serviceminded Kreative færdigheder Undervisning Produktionsskolerne skal tilbyde individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Undervisningen skal bidrage til udvikling af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed. Produktion De enkelte værksteders produktioner tilstræbes udført i nøje sammenhæng med den undervisning som gives, og produkterne skal så vidt muligt udføres i samme kvalitet som på arbejdsmarkedet. Gode kundeopgaver er opgaver, hvor der er passende faglige udfordringer, dvs. opgaver med forskellig sværhedsgrad, der giver mulighed for at alle elever fra 1. dag kan indgå i en faglig sammenhæng. Det er opgaver, der giver mulighed for teamarbejde samt relaterer sig til det omkringliggende samfund og giver indsigt i samfundet. Hvem er kunderne og hvilken sammenhæng indgår de i og hvilken sammenhæng skal vores produkt indgå i. Produktionen er ikke et mål i sig selv, men et pædagogisk middel i forbindelse med udviklingen af elevernes kompetencer. 5. Målgruppe I 1 stk. 1 er det anført, at tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. I bemærkninger til loven er anført, at der vil være unge, som ikke er i stand til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet - som har behov for mere tid til personlig afklaring og udvikling og unge, for hvem en mere praktisk betonet adgang til læring er afgørende for motivationen. For disse vil produktionsskolerne være et uddannelsestilbud, der kan berede vejen og bygge bro til enten fortsat uddannelse eller arbejde. Derudover kan Produktionsskolen være et tilbud til unge, - som led i et uddannelsesforløb under Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). - som led i et uddannelsesforløb under Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). - som led i et uddannelsesforløb under Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). - som skal aktiveres som led i en handlingsplan i samarbejde med hjemkommunen. 6. Produktion og undervisning I lovens 2 stk. 1 anføres det, at produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde. Datariet har i sin daglige struktur karakter af en arbejdsplads, for så vidt angår produktion, normer og regler, dog således at der er fokus på oplæring og undervisning samt kulturelle og samfundsorienterede aktiviteter. Undervisning og produktion tilrettelægges således, at udgangspunktet er den enkelte elevs forudsætninger, og den forløbsplan, der er udarbejdet. I videst muligt omfang inddrages eleven i alle aspekter af arbejdet på værkstedet, og det er værkstedslederens opgave at tilrettelægge arbejdet og undervisningen således, at der kan finde en læreproces sted ud fra den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne skal opleve at de tilbydes at blive en del af et forpligtende arbejdsfællesskab, således at de har konkrete ansvarsopgaver, som øges og udvikles over tid. Det er således vigtigt at der er autentiske produktioner, som afsættes på markedsvilkår eller anvendes i skolens daglige liv. For at fastholde, at produktionen/arbejdsopgaverne er grundlaget for læring og udvikling, bliver de

4 gennemgået på morgenmøderne og registreret i værkstedet på et synligt tavlesystem, så alle kender opgaverne og deadlines. Værkstederne Datariet tilbyder undervisning i følgende værksteder: Video Digital design - Grafisk design - IT Servicebureauet - Design Sceneteknik - Trend-design Madværksted - Foto Fælles mål for alle værksteder: at eleverne lærer at planlægge og udnytte deres tid og evner at eleverne får mulighed for almenundervisning i tilknytning til værkstedsarbejdet at eleverne bliver i stand til at give og modtage konstruktiv kritik at eleverne afprøver forskellige former for samarbejde, også tværfagligt samarbejde at eleverne lærer at overholde deadlines at eleverne bliver udfordret individuelt til gavn for personlig og faglig udvikling at eleverne øger deres samfundsforståelse og deres viden om demokratiet at eleverne får gode oplevelser sammen og får udbygget deres sociale netværk under opholdet på Datariet Grafisk design Grafisk afdeling er normeret til 10 årselever med 1 fuldtidsunderviser Værkstedsprofil På Grafisk design er målet, at give den unge en forståelse af den grafiske branches arbejdsmetoder, fagudtryk og værktøjer. Det foregår ved at inddrage den unge i så mange faser af arbejdsgangen som muligt, uanset hvor i forløbet opgaven starter. Det betyder, at den unge er med fra den første kundekontakt, den kreative udvikling, brugen af de grafiske programmer, selve produktionen, den konstruktive kritik, kvalitetssikring og til aflevering af det færdige produkt. Pædagogisk mål Gennem værkstedets produktion arbejder og samtaler vi om vigtigheden af, at have en positiv fremtoning, et ordentligt sprog, en anerkendende samarbejdsform, se hinanden som en ressource, have empati og være bevidste om vores forskellige forudsætninger og baggrunde. Samtidig fokuserer vi på nødvendigheden af at have en god og fremadrettet progression. I arbejdet ønskes det, at den unge opnår en oplevelse af at kunne håndtere og gennemføre alle opgaver omkring værkstedets produktion, og at den unge får en følelse af at gøre en forskel og have betydning for samarbejdet på værkstedet. Samtidig arbejdes der med at den unge udvider sin bevidsthed om sin rolle som samfundsborger. Værkstedet producerer alle former for grafisk materiale, såsom logo-design, brevlinjer, flyers, plakater, blade, bøger o.l. I det arbejde beskæftiger vi os med typografi, farvelære, illustrationer, layout, papir, det visuelle udtryk samt kunde- og målgruppeforståelse. Integreret almen undervisning Almenundervisningen tager sit udgangspunkt i værkstedets opgaver, med tekst og korrektur beregninger i forhold til format og måle/skæreredskaber. Derudover vægtes det, at der på morgenmøder søges, deles og debatteres aktuelle og samfundsrelevante emner og tilegnes almen viden. Video Afdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser

5 Værkstedsprofil Afdelingen arbejder primært med produktion af videofilm. Eleverne lærer at bruge professionelle kameraer, lyd- og lysopsætning samt redigering. Da opgaverne primært er kunderelaterede, er der stor fokus på udvikling af den unges selvstændighed og ansvarlighed i forhold til produktionen. Pædagogisk mål At finde ind til den unges ressourcer og gennem det daglige arbejde med videoproduktion, stimulere til selvstændighed, udvikling af kritisk sans i forhold til eget arbejde samt styrke den unges samarbejdsevner. At give den enkelte unge succesoplevelser og dermed mere selvtillid, så modet og lysten til at starte på en uddannelse, rykker et skridt nærmere. Den unge lærer at bruge professionelt videoudstyr - kamera, lyd, lys og redigering. Den unge lærer om kravene i forhold til kunderne: opfyldelse af aftaler, tidsfrister, kvalitet. Undervisningen tager udgangspunkt i sidemandsoplæring og learning by doing. Der lægges vægt på teamwork og evnen til at give og modtage konstruktiv kritik. Den unge opøves i faglig stabilitet, i at møde rettidigt og overholde dead-lines. Produktion af informations- og undervisningsvideoer Optagelse og redigering af teaterforestillinger, musicals, reklamer m.m. Redigering af video for eksterne kunder Foto Egne produktioner i form af kortfilm, musikvideoer, animationer m.v. Integreret almen undervisning Eleverne udarbejder skriftlige produktionsplaner og logbog for de enkelte produktioner. Det tilstræbes, at eleverne trænes i at opdele opgaver i skriftligt formulerede delmål og bruge noter i den daglige produktion. Beregning af datamængde i forbindelse med produktionerne, sammentælling af timesedler. Digital design Digital design er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser Værkstedsprofil På Digital design arbejdes der med design til hjemmesider, animationer, videoklip til internettet, layout af indhold til tablets og andre mobile enheder kort sagt arbejdes der med design og layout til de digitale medier. Pædagogiske mål Værkstedets pædagogiske mål er, at eleverne kan tage ansvar for sig selv, og de arbejdsopgaver de har. De skal lære at se nye muligheder gennem fokus på deres talenter. De skal lære at indgå i en uformel og seriøs værkstedskultur. De unge skal lære at rumme hinandens forskellighed og se ressourcer i hinanden. På værkstedet skal eleverne lære at finde relevante informationer i forhold til konkrete arbejdsopgaver, at anvende forskellige redskaber til at løse problemer, at fremlægge for andre, at samarbejde i grupper samt at planlægge en arbejdsopgave. Værkstedets opgaver er bl.a. at designe apps og hjemmesider. Opgaverne løses i programmer som Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro og Flash. Integreret almen undervisning Den integrerede almene undervisning tager sit udgangspunkt i værkstedets opgaver og dagligdag. Det kan fx være at skrive ansøgninger, fremlægge løste opgaver for holdet eller ved rundvisning (formulering og formidling), lave budgetter og forskellige beregninger.

6 Gennem brugen af forskellige medier (gratisaviser, nyhedsudsendelser mv.) tages der samfundsaktuelle emner op under morgenmøder eller i løbet af dagen. IT værksted IT værksted er normeret til 10 årselever med 1 fuldtidsunderviser Værkstedsprofil På IT værkstedet prøver eleverne livet som udvikler og IT medarbejder. Via vores kunder, udfordres vi i mange forskellige discipliner inden for informations teknologierne. Opgaverne spænder fra udviklingen af grundlæggende hjemmesider over mobile app's til distribuerede databaseløsninger. Samtidig vedligeholder vi skolens IT infrastruktur, herunder netværk, backup, servere og driften af skolens Pc er. Pædagogiske mål I 2015 vil vi på IT Værkstedet arbejde med 2 overordnede pædagogiske mål medansvar og fokus. Medansvaret søges opnået ved at involvere de unge i opgaven og skabe et fælles ejerskab der går på tværs af værkstedsleder, den unge der arbejder med opgaven såvel som de andre unge på værkstedet. Dette medansvar vil ideelt udmønte sig i en værkstedskultur der bunder i faglig stolthed. Ejerskabet og medansvaret overfor opgaven kan derefter gøre det nemmere for den unge at holde fokus på opgaven. Dette skaber grundlaget for et flow oplevelse hvor eleverne kan opleve de bliver suget ind i opgaven, dykker ned i den og samtidig være kompetente. Hvilket igen vil styrke elevernes tro på egne ressourcer. Forudsætningen for at kunne overskue en hverdag der centrer sig omkring problemløsning, er at være forholdsvis frisk og veludhvilet. Det at "passe sin seng" og få energi via en fornuftig ernæring, er derfor ting som elever på IT værkstedet ofte kan drage fordel af. At arbejde med IT er at arbejde med problemer, så informationssøgning og vedholdenhed er ligeledes to vigtige egenskaber at udvikle. Da opgaverne spænder vidt, vil den teknologi der anvendes til løsningen af opgaverne også være meget forskellig fra opgave til opgave. Det er derfor vigtigt at eleverne lærer, og forstår, de grundlæggende principper i hardware og software. Vores primære udviklingssprog er C#, HTML, CSS, Javascript, Php og Asp.Net. Vi udvikler løsninger for Vejle Kommune, OS2 samarbejdet, samt mindre private virksomheder. Integreret almen undervisning Dansk tilgodeses igennem udformningen af dokumentation og brugervejledninger til det software vi udvikler. Matematik og beregninger er en integreret del af programmeringsøvelserne. Og studie disciplinerne informationssøgning og gruppearbejde trænes i løsningen af opgaverne samt sidemandsoplæring. Trend design Trend design er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser Værkstedsprofil På Trend-design arbejdes der med ideudvikling, layout, produktudvikling samt opsyning af prototyper. Der arbejdes ud fra konceptet bæredygtighed. Der anvendes forskellige restmaterialer i skind, genbrugsbannere, brugte sejl samt diverse utraditionelle materialer. Der skabes Boliginteriør skindpuder, opbevarings/papir kurve, dørstoppere. Brugsting tasker, toiletpunge, ipad tasker. Der arbejdes desuden med computergrafik, med henblik på at skabe et billedsprog i unika produkter.

7 Pædagogiske mål At have en anerkendende og positiv tilgang til opgaverne og hinanden. At kunne rumme hinandens forskellighed. At vise forståelse, respekt og drage omsorg for både sig selv og andre. At arbejde med sidemands-oplæring. Vigtigheden af, at kunne videregive og modtage faglig viden fra hinanden. At kunne samarbejde omkring kundeopgaver. Forståelsen for, at alle på værkstedet har forskellige evner, at alle kan bidrage med noget i processen giver stolthed, glæde og en følelse af ejerskab til opgaverne. Samarbejde med andre Tilegne sig ny viden Være åben og samarbejdsvillig Arbejde med at være vedholdende Udvise engagement Der arbejdes med ideudvikling, layout, produktudvikling samt opsyning af prototyper. Der arbejdes med boliginteriør - udvikling af modeller, materialeforståelse/kendskab, afprøvning af Sy teknikker samt opsyning af produkter. Der arbejdes med brugsting samt modeludvikling. Der arbejdes med computergrafik ved hjælp af fotos samt efterfølgende redigering på computeren i Photoshop. Billederne anvendes med henblik på at skabe et billedsprog i unika produkter i tekstile materialer, præsentationsmateriale samt pricetags. Der arbejdes og samarbejdes med indretningsarkitekt private kunder virksomheder butikker uddannelsesinstitutioner samt private kunder. Integreret almen undervisning Der arbejdes med almen undervisning i matematik ved hjælp af: Prissætning Fakturering Mønsteropbygning og konstruktion af designs Oplægning og udregning af mønstre i forhold til materialer Udregning af forbrug samt pris i forhold til antal varer Der arbejdes med almen undervisning i dansk ved hjælp af: Udfærdigelse af praktikansøgninger. Opsætning af CV med kort beskrivelse/præsentation af eleven selv. Beskrivelse af produkterne på værkstedet. Design Designafdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser Værkstedsprofil Design er et sy-værksted hvor de unge lærer at skabe bl.a. beklædning og udklædning. Med udgangspunkt i viden om design og tidens trend arbejdes der med hele designprocessen fra idé fase til færdigt produkt. De unges kreativitet udfordres igennem hverdags inspiration, samarbejde med kunder, inspirationsture, brug af IT. Der arbejdes i både nye materialer og i genbrugsmaterialer.

8 Pædagogiske mål På Design arbejdes der med, at de unge skal være gode værkstedskollegaer, såvel fagligt som menneskeligt. De skal lære at respektere andres meninger, være lyttende og spørgende, deltage i debatter om samfundsrelaterede emner samt kunne fremlægge værkstedsprojekter for gæster og kommende elever. De skal bidrage til fællesskabet på værkstedet, og vi snakker anerkendende om forskelligheder. Det er vigtigt at de unge opnår faglige kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde kreativt og idéskabende. At de lærer at vurderer kvaliteten af det udførte arbejde. De skal kunne arbejde selvstændigt og i team. Kunne tage initiativ og ansvar for opgaverne og fastholde evnen til at være mødestabile. Værkstedet designer og syr beklædning, og gennem en bred oplæring i sy teknikker bliver de unge i stand til at indgå i produktionerne. Startende med en opgave som giver dem kendskab til symaskinerne. Herefter arbejder vi bl.a. på mønster fremstilling, som gør dem i stand til at løse opgaver efter eget eller kundens ønsker. Kunderne der arbejdes for er private, små- og store institutioner og virksomheder. Integreret almen undervisning Gennem mønster fremstilling og ved teknisktegning på Illustrator, møder de unge matematikken, og de lærer om målestok forhold ved konstruktion. Den almindelige talbehandling arbejdes der med gennem timesedler, beregning af stof forbrug, prissætning, og faktura skrivning samt ved indkøb. Ansøgninger og sy vejledninger giver de unge træning i læsning og skriftformulering. Foto Fotoværkstedet er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser. Værkstedsprofil Afdelingen arbejder med produktion af digitale billeder. Eleverne lærer at bruge kameraer og lysopsætning samt billedbehandling. Da opgaverne primært er kunderelaterede, er der stor fokus på udvikling af den unges selvstændighed og ansvarlighed i forhold til produktionen. Pædagogisk mål Værkstedets pædagogiske mål er, at eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv, og de arbejdsopgaver de har. De skal lære at se nye muligheder gennem fokus på deres talenter. De skal lære at indgå i en uformel og seriøs værkstedskultur. De unge skal lære at rumme hinandens forskellighed og se ressourcer i hinanden. De unge skal lærer at bruge fotoudstyr, lys og billedredigering. De unge skal lærer om kravene i forhold til kunderne: opfyldelse af aftaler, tidsfrister, kvalitet. Undervisningen tager udgangspunkt i sidemandsoplæring og learning by doing. Der lægges vægt på teamwork og evnen til at give og modtage konstruktiv kritik. Da værkstedet er nyetableret, vil der i opstartsfasen kunne arbejdes med opgaver fra de øvrige værksteder på Datariet. Det er dog vigtigt, at fotoværkstedet i løbet af kort tid får oparbejdet en kundekreds udenfor skolen. Integreret almen undervisning Almenundervisningen tager sit udgangspunkt i værkstedets opgaver og derudover vægtes det, at der på morgenmøder søges, deles og debatteres aktuelle og samfundsrelevante emner og tilegnes almen viden.

9 Sceneteknik Afdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser Værkstedsprofil Sceneteknik beskæftiger sig med lyd, lys og events. Opgaver løses selvstændigt og i hold. De unge arbejder i dagligdagen med produktions- og tidsplan. Pædagogisk mål Anerkendelse og respekt af hinanden. At kontakten mellem de unge og værkstedsleder er åben, personlig og konstruktiv. At have et fælles mål. At have et forum, hvor man har lyst til at lære og være i. At tænke serviceminded, overholde aftaler og møde til tiden, have en god arbejdsmoral, og opføre sig respektfuld over for andre, samt være bevidst omkring kvalitet indenfor alle værkstedets opgaver. Produktions og tidsplan Belysning og afvikling af børneteater, skoleforestillinger samt udstillinger. Lydproduktion, optagelse af teater, koncerter, mindre lydstudie optagelse. Opsætning/nedpakning, lydog lysafvikling, opbygning af scenepodier, håndværk og værktøj, løfteteknik, planlægning, lodning, lære om og bruge diverse lyd- og lysudstyr samt brug af computer og diverse software. Integreret almen undervisning Almen undervisning er et tilbud til de unge som har brug for undervisning i matematik og dansk. Dansk undervisnings kan blandt andet bruges til at blive bedre til at skrive ansøgninger eller et CV. Matematik bruges til daglig indenfor branchen og er derfor en nødvendighed for at blive stærk i faget. Mad og Service Afdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser Værkstedprofil Mad og Service arbejder med kundeservice og madlavning i Spinderihallernes café. Eleverne får gradvist mere og mere ansvar for opgaver de selvstændigt kan løse. Holdet løser også opgaver i forbindelse med større arrangementer i hallerne, f.eks. nytårskur og mindre messer. Mad og Service laver også events. 1 eller 2 i løbet af året. Servicebureauet producerer og designer print til tøj som vi også trykker med serigrafisk tryk. Pædagogiske mål Dagligdagen i Mad og Service skal understøtte en god relation mellem underviser og ung, således at den unges selvværd, selvrespekt og selvtillid vokser og danner grundlag for, at den unge kan tage et valg og gennemføre en uddannelse efter opholdet på Datariet. Den enkelte unge skal lære at tilegne sig ny viden og være nysgerrig på dette felt. Derudover er det vigtigt, at den unge får en forståelse for, at det er vigtigt at overholde aftaler, at møde til tiden og at være kundeorienteret i alle opgaver. Projektplanlægning, forskellige fremstillingsmetoder af mad, ernæringslære, råvarekendskab, hygiejne, miljø og genbrug, design af prints og trykning af disse, kaffebrygning, kassebetjening, oprydning og rengøring.

10 Integreret almen undervisning: Den almene undervisning i værkstedet integreres konkret i opskiftlæsning og udregning. Skrivning og udregning af regninger. Skrivning af beskeder og bestillinger fra kunder og samarbejdspartnere. Informationssøgning i forbindelse med uddannelsesafklaring, skrivning af projektplaner, udregninger i forbindelse med produktioner. Optælling af kasse. Læsning af aviser, diskussion af nyheder og andre samfundsrelaterede emner. Meget af dette arbejde foregår på computer. Madværkstedet Afdelingen er normeret til 6 årselever og 1 fuldtidsunderviser Værkstedprofil Madværkstedet arbejder med madlavning, menuplanlægning og service. Eleverne får gradvist mere og mere ansvar for opgaver de selvstændigt kan løse. Vi har fokus på sund og grøn mad og følger de officielle kostråd. Madværkstedet står for at servicer øvrige elever med kaffe og te, at håndtere bestillingsliste af dagens ret samt rengøre køkkenet og holde det pænt og ryddelig i vores fælles areal. Pædagogiske mål Dagligdagen i madværkstedet skal understøtte en god relation mellem underviser og ung, således at den unges selvværd, selvrespekt og selvtillid vokser og danner grundlag for, at den unge kan tage en uddannelse efter opholdet på Datariet. Den enkelte unge skal lære at tilegne sig ny viden og være nysgerrig på dette felt. Derudover er det vigtigt, at den unge får en forståelse for, at det er vigtigt at overholde aftaler, at møde til tiden og at være ansvarlig i alle opgaver. Forskellige fremstillingsmetoder af mad, ernæringslæring, råvarekendskab, hygiejne, kaffebrygning, oprydning og rengøring. Integreret almen undervisning: Den almene undervisning i værkstedet integreres konkret i opskiftlæsning og udregning. Skrivning af beskeder og bestillinger fra kunder og samarbejdspartnere. Informationssøgning i forbindelse med uddannelsesafklaring, udregninger i forbindelse med produktioner. Diskussion af nyheder og andre samfundsrelaterede emner. Noget af dette arbejde foregår på computer. 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning Vejledning I lovens 2 stk. 2 er det anført, at der i tilbuddet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning og i lovens bekendtgørelse er det anført, at produktionsskolen skal tilrettelægge sin virksomhed, så der for den enkelte deltager indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer. Jf. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 1, stk. 6 kan en produktionsskole kun optage deltagere med tilskud, når kommunalbestyrelsen I den unges bopælskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Vejledning på værkstedsplan Alle elever tilbydes vejledning på såvel det personlige, som det erhvervs- og uddannelsesmæssige plan. Ansvaret for individuel vejledning er placeret hos den enkelte lærer i afdelingen. Dog vil det altid være muligt, at inddrage forstanderen eller vejlederen såfremt den enkelte lærer har behov for det.

11 Vejledningen er baseret på relationen og trygheden mellem den unge og værkstedslæren samt erfaringer og observationer fra hverdagen på værkstedet. Vejledningen har typisk følgende former Daglig individuel vejledning og rådgivning i form af samtaler, der foregår integreret i de sociale og arbejdsmæssige processer. Regelmæssige formelle forløbsplansamtaler (min. hver 3. måned) om forløbet, med henblik på at sikre, at der sker en evaluering af den enkeltes personlige og faglige udvikling, samt at der holdes fokus på udannelsesafklaring eller uddannelsesmål. Ved forløbsplanssamtalerne synliggøres elevens faglige udvikling i værkstedets faglige kompetenceskema. Forløbsplanen dokumenteres løbende i NordPlaner. Specifik erhvervs- og uddannelsesvejledning, dels som individuel vejledning dels som generel orientering om uddannelser og arbejdsmarked. Forløbsplan I samspil med eleven udarbejdes der, i begyndelsen af opholdet, en individuel forløbsplan, der løbende revideres (mindst hver 3 måned ved planlagte forløbsplan samtaler). I forløbsplanen beskrives uddannelsesmål (eller andet mål for opholdet), samt relevante faglige, sociale og personlige aspekter i den unges liv. Der beskrives konkrete mål, delmål og fokuspunkter for næste periode, samt eventuel praktikophold, kombinationsforløb og deltagelse i internt undervisning. Kompetencebevis Ved afslutning af den unges forløb på Datariet udarbejdes et kompetencebevis. Kompetencebeviset skal udstedes efter drøftelse med den unge (udslusningssamtalen) og på baggrund af de kompetencemål der er fastsat og dokumenteret i forløbsplanen. Ifølge lovgivningen skal beviset udstedes til alle elever, men en deltager kan afstå fra at modtage kompetencebevis, hvis forløbet har været kortere end 3 måneder. I Kompetencebeviset dokumenteres elevens opnåede faglige kompetencer, samt de deraf afledte personlig og sociale kompetencer. Desuden anføres eventuel eksternt undervisning, kombinationsforløb og praktik. Kompetencebeviset ses som et aktivt redskab i forløbsplansarbejdet og som et led i at fremme elevens kompetencebevisthed. Vejledning på overordnet plan Erhvervs- og uddannelsesvejledningen på det overordnede niveau er samlet hos én vejleder, for at sikre en mere samlet viden om, og kontakt til, uddannelsesinstitutioner, samarbejdspartnere og andre tiltag i forhold til målgruppen. Dette opnås bl.a. ved deltagelse i det eksterne samarbejdsmøder og netværk. Vejlederen står desuden for rundvisning og information til potentielle elever om Datariet, samt indskrivning af elever. Indskrivning finder sted i samarbejde med de lokale UU-Centre, hvis opgave er at sikre, at kun elever som tilhører målgruppen optages. Som en del af den interne pædagogiske sparring, er vejlederen tovholder på fælles pædagogisk sparring, der forgår i forberedelsestiden første torsdag i hver måned. Vejlederen er ligeledes tovholder på en månedlig gruppevejledning, med deltagelse af udvalgte elever og deres underviser. Gruppevejledningen er et supplement, når værkstedsbaseret vejledning ikke er tilstrækkelig. Målgruppen er uafklarede og frafaldstruede elever, hvor der ikke er progression i den værkstedsbaserede vejledning og uddannelsesafklaring. Fokuspunkter i gruppevejledninger er blandt andet uddannelsesvalg, motivation, engagement og barriere i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Vejlederen har desuden til opgave, at sikre en fælles praksis med hensyn til udarbejdelse af forløbsplan og kompetencebevis. I vejledningsarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på, at opholdet på produktionsskole som udgangspunkt maksimalt er 1 år, og begrænsningen i muligheden for at dispensere fra dette.

12 Vedr. dispensation har bestyrelsen godkendt, at dette primært gives til de unge: hvis tilværelse vil gå i stykker, hvis de efter 1 års ophold udskrives til ingenting. Dvs. unge, som efter 1 års ophold ikke er nået så langt i deres personlige udvikling, at de vil være i stand til at klare et arbejde eller en uddannelse. der skal starte en uddannelse højst 6 mdr. efter at 1-års perioden udløber, såfremt de fagligt set har mere ud af at være her eller ikke er i stand til at få et job. såfremt der er plads indenfor puljen, gives dispensation til unge, som har haft et længere sygefravær i produktionsskoleforløbet, hvis ikke sygdommen har en sådan karakter, at det er relevant at lade kommunens revalideringsafdeling indgå i sagen. Bestyrelsen understreger, at der ikke gives dispensation, hvor der forventes en kommunal indsats. Datariets udslusningstrategi Produktionsskolen Datariet optager elever som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Målet med undervisningen er at styrke den enkeltes udvikling og forbedre mulighederne i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Sideløbende med undervisningen foregår der individuel vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Vi udarbejder en forløbsplan på alle elever, der starter på skolen. Planen laves i samarbejde med eleven, og den tages op til revision efter behov og minimum hver 3. måned. Forløbsplanen omfatter mål og delmål for elevens ophold på skolen og har fokus på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen. Den primære vejledning foregår i den daglige kontakt mellem elev og værkstedslærer. Her søges elevens ønsker og muligheder afklaret, dels via samtaler og dels via forløbsplan. Alle elever tilbydes hjælp til praktikforløb på arbejdspladser eller i kortvarige forløb på uddannelsesinstitutioner. Skolens vejleder kan inddrages af værkstedslærer, eller opsøges af eleverne efter behov. For at opnå bedst mulig udslusning for den unge, afdækkes gennem vejledningssamtale, den unges kompetencer, såvel fagligt som socialt og personligt. Endvidere afdækkes uddannelses/erhvervsønsker, men en del af elevgruppen vil ikke på starttidspunktet have et afklaret svar på dette. Med udgangspunkt i ovennævnte afdækning arbejder vi med den enkeltes ønsker og mål. Gennem såvel vejledningssamtaler som værkstedsaktiviteter, vil den unge blive opkvalificeret og hele tiden blive gjort bevidst om egne færdigheder og mål for deres personlige og faglige udvikling. Positiv udslusning betyder, at de unge går i gang med uddannelse, arbejde eller andet for den enkelte, relevant aktivitet. Under hensyntagen til de unges interesser og forudsætninger, satses der primært på kompetencegivende uddannelse og dernæst på job og andre relevante aktiviteter. Produktionsskolen Datariet samarbejder med de lokale uu-centre, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Dette samarbejde søges hele tiden udbygget til gavn for den enkelte elev. Eksterne samarbejdspartnere er: - Ungdomsuddannelsesinstitutioner - Ungdommens uddannelsesvejledning - Kommunale tilbud om psykologbistand, misbrugsbehandling mv. - Kommunale sagsbehandlere Anden undervisning I forbindelse med produktionsskolens tilbud er det i lovens 2 stk. 4 anført, at deltagere med behov

13 herfor skal tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder, og i 2 stk. 5 anføres det, at, i tilbuddet kan endvidere indgå specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisning, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder, er i stort omfang integreret i produktionen og undervisningen på værkstederne. Undervisning efter anden lovgivning I lovens 2 stk. 6 anføres det, at, indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en anden uddannelseslov. I forbindelse med, at der udarbejdes en forløbsplan for den enkelte elev, kan der aftales et undervisningsforløb på en anden undervisningsinstitution. Målrettede forløb: I samarbejde med Campus Vejle tilbydes undervisning i dansk og matematik for de elever, der har behov for faglig opkvalificering for at komme ind på grundforløbet på EUD uddannelserne eller anden ungdomsuddannelse. Undervisningen er på forsøgsbasis tilrettelagt som 5 6 ugers intensiv undervisning, så undervisningen kan indgå som et aktiv i de unges afklaring. Kombinationsforløb på erhvervsskolerne Datariet tilbyder individuelt tilrettelagte kombinationsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne, primært Campus Vejle, Hansenberg, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle og SOSU Vejle & Fredericia. Praktik I lovens 2 stk. 5 er det anført, at, i tilbuddet kan endvidere indgå praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed. Praktik tilbydes eleverne for at give dem mulighed for at afprøve deres færdigheder og få indsigt i kulturen og miljøet på en arbejdsplads. Det er muligt at tilbyde den enkelte elev praktikophold i op til 4 uger pr. påbegyndt halvår. 8. Andre aktiviteter Eleverne tilbydes forskellige former for aktiviteter i løbet af året, med det formål at skabe fællesaktiviteter på tværs af afdelingerne, som kan give andre oplevelser og medvirke til almen dannelse og inspirere til nye interesser. Endvidere vil der være mulighed for, gennem aktiviteter der ligger udenfor det, vi beskæftiger os med i dagligdagen, at få øje på nye sider af sig selv. For at opnå dette mål vil vi: - synliggøre traditioner, med henblik på at skabe engagement hos de unge og styrke husets kultur - tage emner op, der rører sig hos de unge og i det samfund, vi er en del af - styrke det sociale samvær med henblik på at gøre dem mere parate til at indgå i andre sociale relationer - sætte de unge i situationer, hvor de overskrider egne grænser. Aktiviteterne er følgende: - kulturcafé; hvor der er fælles deltagelse i internt/eksternt arrangement - et kulturelt arrangement, gerne lokalt, som giver de unge mulighed for at få oplevelser, som de måske ikke selv ville vælge. Kombineres med fælles spisning. Fx Vejle Musikteater, Vejle kunstmuseum, Musical Akademiet i Fredericia. - Sommerafslutning og julefrokost - Ekskursioner i afdelingerne med fag fagligt indhold eller uddannelsesinstitutioner - Projektuge (september måned); med en praktisk og oplevelsesorienteret tilgang, sætter vi fokus på unges mentale sundhed. - Åbent hus arrangement - I løbet af året arrangeres fælles undervisning og temadage for Datariet unge. Det kan eksempelvis være Sikker trafik kampagne, vælgermøde, uddannelsesvejledning, orientering om boligforhold og andre relevante emner og aktuelle problemstilling. 9. Ryge- og rusmiddelpolitik

14 Datariet er røgfrit. Rygning foregår udenfor ved den østlige ende af bygningen (bagdøren) Alkoholpolitik på Datariet. Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden, ej heller i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver, der ligger udenfor huset. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation, således at der efter en ekstra indsats, forskudt arbejdstid eller lign. kan drikkes en enkelt øl efter endt arbejde. Ved særlige lejligheder, så som sommerafslutning, julefrokost og lign. udskænkes der øl og vin i beskedne mængder. Rusmiddelpolitik på Datariet. Det er ikke tilladt at indtage eller medbringe rusmidler på Datariet. Unge der tages på fersk gerning bortvises ved bortvisningen orienteres de om muligheder for hjælp. Ved mistanke om forbrug af rusmidler forsøges der med omsorg og motiverende samtaler at få den unge til at fortælle om deres liv, med henblik på at få skabt en tryghed og åbenhed, som kan skabe mulighed for afklaring og evt. iværksættelse af hjælpende foranstaltninger. 10. Madværkstedet og kostpolitik Madværkstedet skal være det centrale samlingspunkt på Datariet, og medvirke til at skabe social trivsel. - Kosten skal leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for sund kost - Der skal tilbydes sund og varieret kost, der ser indbydende ud, og som afspejler årets gang, både hvad angår årstidens sortiment og højtiderne. - Der skal sikres et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke der sælges. - Der tilbydes gratis morgenmad til eleverne hver morgen kl Madværkstedets fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne får spist og oplever måltidet som en naturlig og værdifuld del at dagligdagen. - Skolen skal til stadighed udbrede kendskabet til kostens betydning for indlæring og trivsel. 11. Personalepolitik Personale På Datariet er der: 1 forstander - 1 viceforstander/vejleder 9 værkstedslærere 2 KUU kontaktpersoner - 1 EGU-vejleder - 2 deltidsansatte i administration og økonomi. Herudover er der ansat 1 assistent i receptionen og 1 cafémedarbejder, som begge er ansat i fleksjobordning. Personalemøder På møderne holdes personalet orienteret om forhold, der har betydning for skolen. Møderne bruges også med henblik på planlægning, tilrettelægning og forberedelse af undervisning, produktion m.m. Medarbejderne på Datariet deltager i et ugentligt orienteringsmøde mandage kl Der holdes to pædagogiske seminarer om året af to dages varighed, et om foråret og et om efteråret. Om foråret behandles emner af pædagogisk karakter. Om efteråret planlægges det kommende år på baggrund af en evaluering af det forløbne år. Der arbejdes med budget og investeringer, arbejdstidsaftale og virksomhedsplan. Bestyrelsen deltager i efterårsmødet, hvor visioner og mål for det efterfølgende år drøftes og hvor der aflægges besøg på en anden produktionsskole eller uddannelsesinstitution. Personalet holdes løbende informeret om skolens økonomi. Kompetenceudviklingsstrategi Datariets strategi for kompetenceudvikling skal medvirke til, at vi lever op til vores vision. Kompetenceudvikling defineres som udvikling af ny viden, færdigheder og/eller holdninger hos medarbejderne såvel I forbindelse med faglig opdatering, kurser og uddannelse som i den pædagogiske værkstedspraksis på skolens forskellige værksteder. Kompetenceudvikling kræver mod og vilje til forandring, og forudsætter at medarbejderne har mulighed for at udvide deres handlingsfelt i det daglige arbejde. I forbindelse med den årlige budgetlægning og planlægning det efterfølgende års aktiviteter drøftes

15 behovet for kompetenceudviklende aktiviteter, dels ud fra medarbejdernes egne behov, men også skolens behov set i forhold til det daglige arbejde og fornyelse i det faglige og pædagogiske arbejde. Kompetenceudviklingen er inden for flg. områder: - Faglig, pædagogisk og personlig udvikling. - Psykiske/sociale forhold vedr. nutidens unge. - Samarbejde og arbejdsmiljø. Kompetenceskabende aktiviteter: Efter- og videreuddannelse, kurser, konferencer, temadage, pædagogiske dage, faglige netværk og branchemøder, konsulentbistand, afprøvning af ny viden m.v. Kompetenceudviklingsønsker og behov skal drøftes med skolens leder. Kompetenceudviklingen skal planlægges, så eleverne kan sikres et stabilt forløb, ligesom de enkelte kollegaer skal kunne rumme vikarsituationerne. Sociale klausuler Datariets personalepolitik lægger op til at fremme det rummelige arbejdsmarked, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud for selvejende uddannelsesinstitutioner. Datariet har ansat en cafemedarbejder og en receptionsassistent i fleksjobordning. 12. Mål og opgaver for medarbejderne - At udvise engagement i de unge, og loyalitet overfor Datariet og herunder den gældende virksomhedsplan. - At der i afdelingen skabes et relativt autentisk fagligt miljø med spændende opgaver i trygge rammer og plads til alle. - At eleverne fra 1. dag får relevante opgaver, med passende sværhedsgrad, og kommer til at indgå i opgaverne fra idé til færdigt produkt. - At give den individuelle vejledning høj prioritet, og tage ansvaret for, at den enkelte unge får relevant sparring, som gør dem i stand til at sætte realistiske mål/delmål og agere i forhold til det. - At være ordentlige voksne og gode rollemodeller. - At alle på tværs af afdelingerne medvirker til at skabe et spændende og udviklende tilbud til de unge. 13. Evaluering af handlingsplan I projekt mental sundhed har der gennem 2015 været afholdt en række tema- og undervisningsdage, der har bidraget til, at Datariet s medarbejdere har fået en større viden og indsigt i forhold til at kunne afdække, hvilke problemstillinger og udfordringer eleverne på Datariet har i deres mentale og psykiske helbred. Vi har som produktionsskole fået mulighed for at styrke vores kompetencer ift. området, og afgrænse vores indsats ift. de kommunale og regionale tilbud, der er til unge med psykisk sårbarhed. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan, der angiver konkrete handlemuligheder, når vi har en ung, der har behov for støtte og evt. behandling. Som en helt særlig sidegevinst har vi fået etableret et godt og konstruktivt samarbejde med kommunes sundheds afdeling, der nu indgår med ekstra ressourcer i projektugen. 2. I 2015 har vi haft fokus på at udvikle og styrke teamsamarbejdet, så vi dels sikre, at vi er dækket ind ved ferie, sygdom og andet fravær blandt personalet, men også at holde fokus på det potentiale, der er i at kunne sparre og støtte hinanden i et aktivt teamsamarbejde. Vi er kommet et stykke, men der er fortsat behov for at teamsamarbejdet skal være et fokuspunkt i De fysiske rammer på Boulevarden 15 er nu blevet synonym med Datariet. Vi har gennem året fået mange positive tilkendegivelser på skolens fysiske rammer og helt grundlæggende fungerer lokaliteterne som de skal og både elever og ansatte har taget fuldt ejerskab over lokalerne. Med det nuværende elevantal og med kommende optag på KUU er rammerne dog udnyttet til det maximale. Vi skal fortsat se på, om vi indretningsmæssigt kan gøre kantinen / fælles arealet mere

16 imødekommende med fokus på et bedre ungdomsmiljø. I 2015 har vi afholdt flere temaarrangementer med eksterne oplægsholdere og her fungerer vores lokaler helt optimalt. 4. EUD reformen trådte i kraft i august og Kombineret Ungdomsuddannelse blev etableret på samme tid. Vi har haft fuldt fokus på, hvilke forskydninger det har betydet for produktionsskolens elevoptag og vi etablerede KUU efter et forsigtighedsprincip, idet vi ikke på forhånd kunne have sikkerhed for antal KUU elever og dermed det driftmæssige grundlag. Vi har i samarbejde med Campus Vejle udviklet et nyt undervisningstilbud til de elever, der målrettet går efter optagelse på EUD eller anden ungdomsuddannelse. Vi har haft fokus på at øge antallet af kombinationsforløb, men er på ingen måde i mål og derfor vil vi fortsat fokusere på at øge antallet af kombinationsforløb i At minimere elevfravær og skabe positive udslusningsresultater må siges, at være en del af produktionsskolens kerneopgaver og derfor et indsatsområde, der altid vil have særligt fokus. I 2015 har vi justeret Datariet s udslusningsstrategi og samtidig har personalegruppen løbende delt bedst praksis omkring indsatsen for at mindske elevfravær. 6. Vi har afskaffet gruppevejledning i 2015 og justeret på organiseringen af elevsparring på medarbejderniveau. Der er nu bedre mulighed for, at den enkelte værkstedslærer kan få sparring. 7. Vi gik ind i 2015 med fokus på særlige faktorer, der har belastet det psykiske arbejdsmiljø. Målsætningen for 2015 var derfor, at have stort fokus på, hvordan vi bruger ressourcerne bedst og hvordan vi skaber et godt og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere på Produktionsskolen Datariet. Vi må erkende, at vi gennem 2015 har været udfordret af en del sygdom blandt skolens personale, hvilket har betydet ekstra arbejdsmæssige belastninger på personalegruppen. Det betyder, at selvom Arbejdstilsynet godkendte vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved tilsynsbesøg i efteråret 2015 med en grøn smiley, skal og vil vi fortsat have fokus på arbejdsmiljøet i 2016 og fremefter. Handlingsplan I 2016 skal der være fokus på konsolidering af skolens økonomi, idet vi har en række faktorer, der udfordrer skolens drift. I forbindelse med de bebudede besparelser på uddannelsesområdet kan produktionsskolen Datariet se frem til en nedskrivning af taxametertilskuddet fra staten over de næste 4 år og den verserende sag om ændring af momsreglerne vil også kunne få betydning. Samtidig skal vi være opmærksomme på, om der er forhold i EUD reformen der medfører ændringer i elevsøgningen. 2. Et fokus punkt i handleplanen for 2016 skal derfor også være en konsolidering af Datariets rolle, som det rigtige tilbud til unge i målgruppen i Vejle! Herunder et fortsat fokus på at fastholde og forbedre skolens udslusningsresultater. 3. I 2016 vil vi på Datariet sætte særligt fokus på nogle af kerneværdierne i produktionsskolen. Som beskrevet tidligere i pkt. 6 er omdrejningspunktet i værkstedsundervisningen elevernes deltagelse i reelle produktioner. Vi skal dels have fokus på produktion og praksisfællesskab i dagligdagen, men vil også deltage i produktionsskolernes årsmøde, hvor praksis er hovedtemaet. 4. Vi vil i 2016 omorganisere Mad og Service værkstedet til KUU værksted. Med udgangspunkt i den praksis og de erfaringer, der er opbygget på værkstedet, vil vi udbygge samarbejdet med Spinderihallerne. Der er gode muligheder for at udvikle et godt undervisningsmiljø omkring Datariets KUU med afsæt i de konkrete opgaver, der er til stede i Spinderihallerne. Samtidig skal vi holde fast i, at vi med KUU skal udvikle et nyt og anderledes uddannelsestilbud til de unge, der ikke kan profitere af andre ungdomsuddannelser. Det skal vi gøre med afsæt i vores kompetencer som produktionsskole og med den viden og erfaring vi har herfra.

17 5. I 2016 skal vi fortsætte med at udvikle vores målrettede undervisningstilbud i samarbejde med Campus Vejle. 6. I 2015 indgik Datariet en ny treårig aftale med Jobcenter Vejle om EGU. I den nye aftale er der konkrete måltal og forventninger til EGU området. Som et led i implementeringen af EGU en på Datariet, skal vi øge vores fokus på målrettede forløb hen i mod EGU og fokus på indstilling til visitation af de unge, der kan profitere af en EGU uddannelse. 7. I vores årsplan har vi planlagt, at gentage den fælles projektuge med fokus på unges mentale sundhed i praksis! Vi vil i 2016 arbejde videre med at udvikle projektugen og samarbejdet med Vejle Kommunes sundheds afdeling og dermed forankre vores arbejde og opmærksomhed på unges mentale sundhed generelt. 8. Vi har besluttet, at indføre og bruge den screeningsmetode, der er udviklet i produktionsskole regi. Vi har fået uddannet to medarbejdere, der kan udføre screeningen i praksis og vil målrettet bruge screening ift. EGU- og KUU elever. Med det afsæt vil vi vurdere, hvor det ellers giver mening at bruge screening ift. produktionsskoleeleverne generelt. 9. Vi skal i 2016 have udarbejdet beredskabsplaner for en lang række indsatsområder på Produktionsskolen Datariet.

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2017 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2017 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe Virksomhedsplan 2017 for Produktionsskolen Datariet 6. Produktion og undervisning på værksteder 7. EGU og KUU 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere