Fakta Skolens værdigrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta Skolens værdigrundlag"

Transkript

1 Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen består af følgende elementer Fakta Sejergaardsskolen organisering Lederens opgaver på kort sigt Lederens opgaver i et længere perspektiv Lederens personlige træk Ansættelsesproceduren Fakta Skolens værdigrundlag Sejergaardsskolens mål er at udvikle kreative, ansvarlige og selvstændige mennesker, som kan bidrage til det nære og det globale samfunds fortsatte udvikling. Vi udfordrer den enkelte elev i et tidssvarende og inspirerende undervisningsmiljø, hvor fællesskabet mellem elever, personale og forældre er gensidigt forpligtende. Vi fokuserer på et højt fagligt niveau understøttet af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor musik spiller en særlig rolle. Om Sejergaardsskolen Sejergaardsskolen er stiftet i 1895 og har en privatskole og efterskole. Privatskolen har to spor fra klassetrin med ca. 24 elever i alle klasser, en SFO og egen musikskole, hvor over 70 procent af eleverne modtager musikundervisning. Herudover findes en række andre tilbud til eleverne efter normal undervisning. Efterskolens tilbud er rettet mod elever med et højt musikniveau, som ønsker at tage 10. skoleår på efterskolen. Ledelsessituationen her og nu Vores nuværende skoleleder har sagt op med udgangen af august 2014 for at tiltræde et job som konsulent for en stor dansk konsulentvirksomhed. Afdelingslederen for klassetrin er pt. konstitueret som skoleleder og skolens IT-ansvarlige varetager viceskolelederens opgaver, som pt. er rent administrative. Herudover er der to stærke og engagerede afdelingsledere for henholdsvis efterskolen og musikskolen, hvor den sidste også p.t. varetager afdelingslederfunktionen for 5. til 9. klassetrin.

2 Den tidligere viceskoleleder ophørte i sin stilling i juli Skolens bestyrelse har en god blanding af kompetencer fra erhvervslivet og en høj gennemsnitlig anciennitet. Ledelsesstrukturen Ledelsen af skolen består af skolelederen og viceskolelederen samt fem afdelingsledere for områderne Grundskolen klassetrin/sfo/specialundervisning Musikskolen Efterskolen Køkkenet Serviceområdet Skolelederen varetager udover den overordnede ledelse af hele skolen også den daglige ledelse af privatskolens afdeling for klassetrin. Personalegruppen 40 lærere, heraf 28 på privatskolen og 12 på musikefterskolen I SFO en er der ansat otte personer Det tekniske/administrative personale består af seks personer og omfatter en bogholder, to sekretærer og tre servicemedarbejdere. I vores køkken er der tre medarbejdere og som regel nogle på løntilskud eller andre ordninger Hertil kommer en række eksterne lærere som varetager undervisningen i musik Sejergaardsskolens organisering Organiseringen

3 Skolens organisationsstruktur er under forandring, men ser pt. sådan ud: Der er sat et arbejde i gang med at ændre organiseringen af ledelsens opgaver, da den nuværende ledelse, lærerene og bestyrelse ønsker at skabe bedre rammer for, at ledelsen på privatskoleområdet kan frigøres for opgaver for at få mere tid til synlig ledelse i skolens hverdag. Den endelige beslutning af den nye organisationsstruktur udskydes, indtil den nye leder er ansat, således at vedkommende naturligvis kan få indflydelse på den. De foreløbige tanker omkring organiseringen betyder, at strukturen og ansvarsområderne ændres, således at der kommer et tydeligt skel mellem ledelse mod undervisningsmæssige opgaver og ledelse af driftsopgaver. Viceskolelederen betegnelse ændres til afdelingsleder, og til funktionen hører personale- og driftsansvaret for administrationen, service og køkkenet. De to nuværende afdelingsledere for service og køkkenet gøres til sektorledere, som refererer til den administrative afdelingsleder. Afdelingslederen for klassetrin har stedfortræderfunktionen for skolelederen. Viceskolelederfunktionen, som her er markeret under den administrative afdelingsleder, kan også lægges på en af de andre afdelingsledere.

4 Det bliver den nye skoleleders opgave at ansætte en afdelingsleder for det administrative område. Skolelederens kompetenceforhold Skolens leder har overfor Undervisningsministeriet og bestyrelsen det fulde ansvar for den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder forestår i øvrigt skolens daglige drift og træffer alle hermed forbundne dispositioner indenfor skolens budget. Lederen kan på egen hånd ansætte og afskedige midlertidigt personale, herunder medhjælp i skolens fritidsordning. Samarbejdet med skolens bestyrelse er allerede et vigtigt omdrejningspunkt, og det ønskes bevaret, når den nye skoleleder tiltræder. Baggrund om skolen og skolelederens opgaver Bygninger Sejergaardsskolen har indenfor de sidste 4 år investeret over 40 mio. kr. i nye bygninger eller i renovering af den eksisterende bygningsmasse og er pt. i gang med at skabe nogle unikke og spændende udendørsfaciliteter, hvor første fase er igangsat og består af etableringen en stor kunstgræsbane.

5 Pædagogik, metodik og didaktik Vi har gennem de sidste år arbejdet intenst for at forbedre afgangsklassernes karakterer, og det er lykkes at rykke skolen fra at ligge middel til en placering blandt de 25 procent bedste skoler i Danmark. Afdelingsopdelt skole I 2010 overgik skolen til en afdelingsopdelt struktur for at højne elevernes læringsudbytte. Vi valgte at indføre en todelt struktur fra klassetrin og klassetrin. Teamstruktur Lærerne begyndte i 2011 at arbejde i en teambaseret struktur. Generelt er erfaringerne gode og lærerne har en positiv tilgang til teamsamarbejdet, og der arbejdes fortsat med at optimere denne struktur. Ny skoledag og nye fag Fra skoleåret 2014/15 ændrer vi strukturen for elevernes skoledag, så eleverne på klassetrin får en skoledag fra Udover en række nye fag indeholder skoledagen også morgensang, et aktivitetsbånd og et læsebånd. I aktivitetsbåndet vil der være mulighed for at modtage lektiehjælp og specialundervisning. De nye fag bliver trivsel og samarbejde, science og konstruktion og motorik. Eleverne fra klassetrin kommer til at opleve faget menneske og samfund samt et studielæsebånd. Morgensangen er ligesom for de yngste elever en vigtig del af elevernes skolegang i de ældste klasser. Skoledagens længde for klassetrin er fra Lærerne har tilstedeværelsestid fra kl Tablets i undervisningen Det er aftalt, at der iværksættes et pilotprojekt fra skoleårets start vedrørende anvendelse af ipads i undervisningen på én årgang eller i én klasse på to årgange med henblik på at undersøge, hvordan ipads kan understøtte elevernes indlæring; især i et perspektiv rettet mod differentiering af undervisningen, så elever oplever et større udbytte af undervisningen end i dag. Pilotprojektet skal endvidere medvirke til at hæve lærernes viden om og brug af elektroniske læringsmaterialer, samt deres viden om de muligheder ipads i sig selv giver for at gennemføre anderledes undervisningsforløb. Dette skal have en særlig fokusering på arbejdet med kreativitet samt på arbejdet med det globale islæt. Den nye leders opgaver på kort sigt Skolelederen skal sammen med bestyrelsen fastlægge den fremtidige organisation, samt ansætte en ny afdelingsleder for administrations- og driftsområderne. Der skal være et stærkt fokus på at få ovenstående indsatsområder sat i søen og styret i havn. Der er fortsat et ønske om, at arbejdet med undervisningsdifferentiering udvikles yderligere. Bl.a. gennem en understøttelse af ipads i undervisningen. Styrke samarbejdet mellem faggrupper med henblik på at øge tværfagligheden mellem organisationens forskellige afdelinger.

6 Der ligger et særdeles vigtigt arbejde i forbindelse med markedsføring af efterskolen, hvor vi gennem de sidste år kun netop har fået fyldt vores klasser op. Fortsætte arbejdet med at udvikle en evalueringskultur, som på den ene side fokuserer på elevernes faglige udbytte af undervisningen, men også udfordrer anvendte undervisningsmetoder, så det bliver tydeligt. om anvendt didaktik har den ønskede effekt. Skabe en IT-infrastruktur som kan understøtte en intention om at dele videns særlig med henblik på undervisningsforløb. Opgaver på længere sigt Der skal arbejdes videre med færdiggørelse af skolens udearealer, så de kommer til at virke mere indbydende. Samtidig skal de lægge optil at undervisningen i et stort omfang både kan foregå inde og ude. Sejergaardsskolen har en solid økonomi, som gennem årene har givet plads til at forbedre skolens fysiske rammer og sikre gode tidssvarende undervisningsmidler. Dette ønskes bevaret og kræver derfor skolelederens fokus. Et mål i denne forbindelse er, at skolen er synlig og kendt i hele optageområdet. Den kommende skoleleder udbygger vigtige relationer til personer i lokalsamfundet, herunder kommunen, lokalforum og foreninger for at kunne fortsætte en tradition, hvor et tæt forankret samarbejde bliver til en fordel for flest mulige interessenter i lokalområdet. Personlige træk Den nye skoleleder skal hurtigt kunne sætte sig ind i kulturen på Sejergaardsskolen og etablere relationer til nøglepersoner inden- og udenfor skolen. Den nye skoleleder identificerer sig med skolens værdigrundlag og arbejder aktivt videre med dette. Det forventes, at den nye skoleleder stiller store krav til sig selv og personalet, samtidig med at vedkommende har en udpræget anerkendende ledelsesstil du er i stand til at møde folk, hvor de er, identificere deres kompetencer og få dem sat i spil. Det forventes, at den nye skoleleder er uddannet lærer, gerne suppleret med en lederuddannelse. Det forventes, at den nye skoleleder har ledelseserfaring fra en skole Du er nysgerrig og åben overfor nye idéer og sætter gerne ting i gang, som er afstemt i forhold til skolens udviklingskapacitet og ressourcer. Du er lyttende og involverende, fordi du ved, at de bedste resultater opnås, når de skabes sammen med dem, der skal få dem til at ske i skolens hverdag. Du har holdninger og kan beskrive din vision og er i det hele taget tydelig i din fremtoning og kommunikation. Du er nærværende og synlig i skolens daglige liv. Hvis du møder konflikter, er du ikke bange for dem og tager dem altid i opløbet. Ansættelsesproceduren Ansættelsesproceduren fremgår af følgende plan. Ansættelsesudvalget Skolens bestyrelse. Ledelsesrepræsentanter fra privatskolen og musikefterskolen. Tre repræsentanter fra medarbejderside i SU; tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøudvalgsrepræsentant og repræsentant for tapperne

7 Stillingen slås op i Politiken den 14. september 2014 Folkeskolen den 11. september 2014 Frie Skoler den 15. september 2014 Din ansøgning skal sendes elektronisk til senest den 29. september 2014 kl Der udtages 6 ansøgere til første samtale den 6. oktober af ansøgerne inviteres til endnu en samtale den 20. oktober Mellem de to samtaler foretages en test af de 3 sidste ansøgere. Stillingen tilbydes til en af ansøgerne den 24. oktober 2014, hvorefter løn- og ansættelsesforhold aftales. Øvrige indbudte kandidater får besked, om at de ikke er kommet i betragtning. Tiltrædelse den 1. december Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Den rette person tilbydes en løn i den øverste ende af lønintervallet Der vil kunne findes en række oplysninger om Sejergaardsskolen på skolens hjemmeside, som ikke er medtaget i følgende dokument. Supplerende oplysninger kan endvidere fås hos konstitueret skoleleder Eva Hede på tlf.: eller skolebestyrelsesformand Steen Bjerregaard Christiansen på tlf.:

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere