Opgaver og finansiering Juni I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen."

Transkript

1 Kommuner og Regioner Opgaver og finansiering Juni 2014

2 Kommuner og Regioner - Opgaver og finansiering Juni 2014

3 Opgaver og finansiering Juni 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

4 Forord En oversigt over den decentrale offentlige sektor Pjecen Kommuner og regioner opgaver og finansiering giver en forholdsvis kort faktuel beskrivelse af kommuner og regioner anno Kommunalreformen i 2007 betød en ganske omfattende ændring af den kommunale sektor og fem nye regioner blev etableret. Siden er der sket yderligere ændringer, herunder samlingen af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne og etableringen af en ny myndighed Udbetaling Danmark som har overtaget en række opgaver vedr. selve udbetalingen af forskellige ydelser til borgerne. Senest gennemføres enkelte justeringer i opgavefordelingen og der etableres nye samarbejdsstrukturer og styringsredskaber i forlængelse af den evaluering af kommunalreformen, som blev gennemført i Helt overordnet vedrørte justeringerne hhv. sundhedsområdet, grupper med særlige behov, miljøområdet, vækst og erhvervsudvikling samt det regionale styre. Der er i pjecen fokus på at beskrive den nuværende opgavefordeling og forhold vedr. kommuners og regioners finansiering. Men også styreformer, tilsyn og samspillet med staten mv. beskrives. Økonomi- og Indenrigsministeriet håber, at pjecen kan bidrage til en lettilgængelig oversigt over den meget decentrale offentlige sektor i Danmark. Og samtidigt, at pjecen i sin engelske version kan bidrage med grundlæggende information om den kommunale og regionale sektor i Danmark til udenlandske læsere Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2014

5 Indhold 1. Historisk udvikling og kommunalreform Kommunalreformen Aftale i 2013 om justering af kommunalreformen Befolkningstal Kommunernes og regionernes opbygning Kommunerne Kommunalbestyrelser Borgmesteren Udvalgsstyre Andre styreformer Kommunale fællesskaber Den kommunale administration KL Regionerne Danske Regioner Opgavefordelingen i den offentlige sektor Den overordnede opgavefordeling Kommunernes opgaver Serviceopgaver Forsørgelsesydelser Transport, miljø og forsyning Fordeling af udgifter i forhold til kommunale opgaver Kommunernes finansiering Skatter Drifts- og anlægsindtægter Tilskuds- og udligningsordningen mv Valg af budgetteringsmetode Landsudligningen Hovedstadsudligningen Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Særlige tilskuds- og udligningsordninger Forskellige tilskuds- og udligningsløsninger i de nordiske lande Kommuner og regioners låntagning Regionernes opgaver og finansiering Regionernes opgaver Sundhedsvæsenet Regional udvikling Deltagelse i trafikselskaber Drift af institutioner på social- og specialundervisningsområdet Regionernes finansiering Sundhedsvæsenet... 44

6 Indhold Udviklingsopgaver og drift af institutioner Udgiftsstyring Statens tilsyn med og styring af den kommunale og regionale sektor Tilsyn med kommuner og regioner Økonomisk styring Indførelse af en budgetlov med udgiftslofter Yderligere information Redaktionen er afsluttet den 23. juni 2014

7

8 Kapitel 1 1. Historisk udvikling og kommunalreform Nyt kapitel Den struktur og opgavefordeling, som vi kender fra de danske kommuner i dag, tager udgangspunkt i kommunalreformen fra 2007, som erstattede reformen fra Boks Fakta - Kommunalreformen Før 1970 var Danmark inddelt i 86 købstadskommuner og ca sognekommuner, som lå i 25 amtsrådskredse. Kommunalreformen blev gennemført som en konsekvens af, at købstædernes bebyggelse mange steder havde bredt sig over grænserne til de tilstødende kommuner samt af de generelle udvidelser, der var sket af den offentlige sektors opgavevaretagelse. Ved kommunalreformen blev antallet af kommuner og amtskommuner reduceret til 275 og 14. Der skete herefter gradvis en betydelig omlægning af opgave og byrdefordelingen. Sammenlægningen skabte kommunale enheder, der var store nok til at bære omkostningerne ved en professionel administration. Tidligere blev de kommunale og amtskommunale udgifter i stort omfang finansieret af staten gennem refusioner. Efter kommunalreformen blev en stor del af refusionsordningerne erstattet af generelle statstilskud, de såkaldte bloktilskud. Samtidig blev de økonomiske udligningsordninger mellem rige og fattige kommuner udbygget. Dette betød større sammenhæng mellem kommunernes og amternes beslutningskompetencer og økonomiske ansvar. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 1.1 Kommunalreformen 2007 Kommunalreformen i 2007 bestod af tre dele: En inddelingsreform En opgavereform En finansieringsreform Danmark har i dag 98 kommuner og fem regioner, hvor der før reformen var 271 kommuner og 14 amtskommuner. Med en række opgaveflytninger varetager kommunerne nu i endnu højere grad de fleste direkte borgerrettede opgaver, som f.eks. ældreplejen, børnepasning og folkeskolen samt opgaver inden for f.eks. beskæftigelse, trafik og miljø, mens regionernes hovedfokus er sundhedsvæsenet. 8

9 Kapitel 1 Historisk udvikling og kommunalreform Reformen blev gennemført i løbet af ganske få år, jf. boks Boks Kronologi over Kommunalreformen 2007 Tidspunkt Indhold Okt Jan April 2004 Juni 2004 Feb Nedsættelse af Strukturkommissionen Strukturkommissionen konkluderer, at der er behov for en reform af den offentlige sektors struktur V-K regeringen fremlægger sit udspil Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Efter forhandlinger indgås en politisk aftale om en ny strukturreform 50 lovforslag vedr. strukturreformen 1. jan Strukturreformen træder i kraft Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomisk blev reformen gennemført efter et princip om, at pengene fulgte opgaven, men der blev ikke tilført ny finansiering som følge af reformen bortset fra en begrænset adgang til lånefinansiering af engangsudgifter ved reformens gennemførelse. For det lokale demokrati i Danmark betød opgaveflytningerne en udvidelse af det politiske ansvar i kommunerne. Et ansvar, der som følge af kommunesammenlægningerne varetages af færre kommunalpolitikere, men i større kommunalbestyrelser end i de gamle kommuner. For regionernes vedkommende blev der oprettet et nyt folkevalgt organ, Regionsrådet Aftale i 2013 om justering af kommunalreformen Den nuværende regering iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012, som den 1. marts 2013 mundede ud i rapporten Evaluering af kommunalreformen. Evalueringen fokuserede på fire områder: Sundhed, det specialiserede social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling. Formålet med evalueringen af kommunalreformen var at undersøge muligheder for bedre at understøtte en effektiv og moderne offentlig sektor, der leverer ydelser af høj kvalitet og er rustet til fremtidens udfordringer. Evalueringen viste, at kommunalreformen har skabt en ramme for en mere robust offentlig sektor. Men evalueringen vurderede også, at der var enkeltstående områder, hvor det var relevant at overveje at justere opgavefordelingen samt samarbejds- og styringsrelationerne. 9

10 Kapitel 1 Historisk udvikling og kommunalreform Folketingets partier besluttede i juni 2013 at følge op på evalueringens forslag med en aftale om gennemførelse af en række justeringer, jf. boks Hovedparten af initiativerne er sket eller sker i Boks Fakta Aftale om justeringer af kommunalreformen, Sygehusenes kompetence i forhold til genoptræningsplaner for patienter med komplekse rehabiliteringsbehov styrkes. Det skal understøtte øget faglighed i den samlede kommunale indsats. Hertil kommer tiltag for at skabe øget sammenhæng for borgeren, herunder ved at gå fra 98 til 5 sundhedsaftaler og gennemføre en evaluering af den kommunale medfinansiering. En ny national koordinationsstruktur skal give staten (Socialstyrelsen) en ny væsentlig rolle med at sikre, at der er det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper, herunder også den mest specialiserede indsats på specialundervisningsområdet. Kommunerne får det fulde forsyningsansvar på specialundervisningsområdet, og specialrådgivningen samles i VISO. Regionernes forsyningspligt på socialog specialundervisningsområdet videreføres, og kommunerne vil fremover kun kunne overtage regionale tilbud hvert fjerde år. Godkendelse af deponeringsanlæg flyttes fra kommunerne til staten, og kompetencen til at udstede godkendelser til råstofudvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Opgavejusteringerne skal understøtte øget faglighed i indsatsen. Den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi samles i én vækst- og udviklingsstrategi med henblik på at opnå større gennemslagskraft og synlighed. Regionsrådene får øgede frihedsgrader og skal kunne nedsætte stående udvalg og have bedre muligheder for at deltage i selskaber mv. på sundhedsområdet uden forudgående godkendelse af sundhedsministeren samt udføre opgaver for andre offentlige myndigheder. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Befolkningstal Af figur 1 fremgår en oversigt over fordelingen af antal indbyggere i kommunerne. I gennemsnit er der indbyggere i en kommune, og hovedreglen er, at der med kommunalreformen nu er over indbyggere i hver kommune. 10

11 Kapitel 1 Historisk udvikling og kommunalreform Figur Kommunernes indbyggertal per 1. januar 2014 Kilde: Kommunale nøgletal I figur ses også inddelingen i de fem regioner, hvis befolkningstal fremgår af tabel

12 Kapitel 1 Historisk udvikling og kommunalreform Tabel Regionernes areal og indbyggertal, 1. januar 2014 Region Indbyggere Areal i km 2 Indbyggere pr. km 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Danmarks statistik I europæisk sammenhæng er danske kommuner i dag blandt de største, jf. tabel

13 Kapitel 1 Historisk udvikling og kommunalreform Tabel Gennemsnitligt antal indbyggere per kommune og antal kommuner i en række europæiske lande Land Gennemsnitligt antal indbyggere Antal kommuner Storbritannien Danmark Holland Irland Grækenland Portugal Sverige Finland Tyskland Spanien Østrig Schweiz Slovakiet Frankrig Tjekkiet Kilde: Folketingets EU-oplysning og The Council of European Municipalities and Regions (CEMR),

14 Kapitel 2 2. Kommunernes og regionernes opbygning Nyt kapitel Den offentlig forvaltning er en fællesbetegnelse for det organisationsapparat, der forbereder og gennemførere de beslutninger, som er taget af politiske myndigheder. I denne publikation er fokus på den kommunale og regionale administration kommunerne og regionerne. Statsadministrationen inddrages primært i afsnit, der vedrører tilsyn med og finansiering af kommuner og regioner, jf. især kapitel Kommunerne Kommunestyret er baseret på, at borgerne har ret til med egne demokratisk valgte repræsentanter at tage sig af en række lokale opgaver inden for deres egen kommune. Boks Fakta - Grundloven. 82. Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Af Grundloven fremgår det, at en del af de offentlige opgaver udlægges til kommunerne. Det er dog Folketinget, der bestemmer, hvor meget der skal udlægges. Det fremgår også, at kommunerne skal stå under statsligt tilsyn. Af Lov om kommunernes styrelse fremgår det, at de enkelte kommunalbestyrelser skal vedtage en styrelsesvedtægt, som bl.a. fastsætter regler for antallet af udvalg og deres opgaver. Desuden skal kommunalbestyrelser sørge for, at der indrettes en kommunal administration. 14

15 Kapitel 2 Kommunernes og regionernes opbygning Boks Fakta - Styrelsesloven. Reglerne om det kommunale styre findes i Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale Styrelsesloven. Loven indeholder regler om de styrende organer, kommunalbestyrelse, udvalgene og borgmesteren, der som udgangspunkt er ens for alle kommuner. Loven fastsætter også visse regler om kommunernes økonomiske styre, og endelig indeholder den bestemmelser om tilsynet med kommunerne og regionerne Kommunalbestyrelser I styrelsesloven er det fastsat, at en kommunes anliggender styres af kommunalbestyrelsen. Derved ligger ledelsen af og ansvaret for hele den kommunale organisation også hos kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt kræve en hvilken som helst sag forelagt til behandling og afgørelse. Styrelsesloven henlægger udtrykkeligt og ufravigeligt en række kompetencer til kommunalbestyrelsen, f.eks. vedtagelsen af årsbudgettet og årsregnskabet, vedtagelsen af visse takster, vedtagelsen af låneoptagelser og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. Valg af kommunalbestyrelse og regionsråd finder sted hvert 4. år. Kommunalbestyrelsens medlemstal skal være et ulige antal på mindst 19 og højst 31, i kommuner med under indbyggere dog mindst 9, og i Københavns Kommune højst 55. Specifikt i Københavns Kommune benævnes kommunalbestyrelsen borgerrepræsentationen. Medlemstallet fastsættes i styrelsesvedtægten og udgør for tiden 55 medlemmer. De kommunale opgaver varetages i en funktionsdeling mellem kommunalbestyrelsen, de øvrige kommunalpolitiske organer og administrationen Borgmesteren Kommunalbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, borgmesteren. Det er borgmesterens opgave at forberede, indkalde og lede kommunalbestyrelsens møder, herunder at udarbejde udkast til dagsordenen. Borgmesteren er også den øverste daglige leder af kommunens administration, og skal i den forbindelse sørge for, at kommunalbestyrelsens beslutninger udføres. Borgmesteren kan afgøre en sag på kommunalbestyrelsens vegne, hvis den ikke giver anledning til tvivl, eller hvis sagen er særligt presserende Udvalgsstyre Styrelseslovens almindelige styreform er et udvalgsstyre. Ved denne styreform varetages den umiddelbare forvaltning af udvalg, mens borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration. Styrelsesloven indebærer, at kommunalbestyrelsen efter et valg skal nedsætte et økonomiudvalg og yderligere mindst et permanent udvalg, kaldet stående udvalg, som skal sørge for 15

16 Kapitel 2 Kommunernes og regionernes opbygning den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver. Borgmesteren er formand for økonomiudvalget. Formanden for et stående udvalg udpeges af flertallet i udvalget. Økonomiudvalgets opgaveområde er i det væsentlige fastsat direkte i loven. Udvalget har ansvaret for kommunens økonomi, for koordinationen af kommunens planlægning og for kommunens administration. Endvidere skal økonomiudvalget udtale sig i sager om kommunens økonomiske og administrative forhold, inden de behandles i kommunalbestyrelsen. Udvalgets mest centrale opgave er at udarbejde forslag til kommunens budget på baggrund af budgetbidrag fra de øvrige udvalg. I praksis sker der i vidt omfang delegation fra kommunalbestyrelsen til stående udvalg eller den kommunale administration. Ud over de stående udvalg kan der nedsættes særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. De særlige udvalg kan have medlemmer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udvalgene kan nedsættes når som helst i valgperiodens løb Andre styreformer Styrelsesloven giver mulighed for at indføre andre styreformer end udvalgsstyret. Magistratstyre Københavns, Frederiksberg, Odense, Aalborg og Aarhus kommuner kan vælge at etablere et magistratstyre. Magistraten, består af en borgmester og en række rådmænd, som vælges efter forholdstalsmetoden. Magistraten tager sig af de opgaver, der i andre kommuner hører under de stående udvalg. De opgaver, der i andre kommuner hører under økonomiudvalget, varetages i magistratstyrede kommuner dels af den samlede magistrat, dels af borgmesterens afdeling. Magistratskommunernes administration er delt op i en række afdelinger, som ledes af borgmesteren, henholdsvis rådmændene. Det er p.t. kun Aarhus kommune, der har magistratstyre. Mellemformstyre I et mellemformstyre er det fortsat økonomiudvalget og de stående udvalg, der har ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Til forskel fra det almindelige udvalgsstyre er formændene for de stående udvalg imidlertid fødte medlemmer af økonomiudvalget. Endvidere vælges formændene for de stående udvalg af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg med virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Her kan kommunalbestyrelsen også beslutte, at borgmesteren vælges ved forholdstalsvalg sammen med formændene. Udvalgsstyre med delt administrativ ledelse Københavns, Frederiksberg, Odense, Aalborg og Aarhus kommuner kan indføre delt administrativ ledelse. Det betyder, at formændene for de stående udvalg har den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der vedrører udvalgets område. De nævnte fem kommuner har endvidere mulighed for at kombinere delt administrativ ledelse med mellemformstyre. Københavns, Odense og Aalborg kommuner har med virkning fra 1. januar 16

17 Kapitel 2 Kommunernes og regionernes opbygning 1998 indført mellemformstyre med delt administrativ ledelse. Frederiksberg Kommune har almindeligt udvalgsstyre, jf. afsnit Øvrige styreformer Styrelsesloven åbner også mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan vælge at etablere udvalgsløst styre og udvalgsstyre, hvor udvalgene ikke eller kun delvis varetager den umiddelbare forvaltning (Skanderborg-modellen). Desuden kan kommunalbestyrelsen søge Økonomi- og Indenrigsministerens dispensation til at indføre andre styreformer Kommunale fællesskaber Efter styrelseslovens 60 kan kommuner indgå aftaler om samarbejde, som vil medføre en indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers og regionsråds beføjelser. Sådanne aftaler skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed. Hvis der etableres et selvstændigt styrelsesorgan, betegnes samarbejdet et kommunalt fællesskab. De kommunale fællesskaber, f.eks. trafikselskaber og naturgasselskaber, er selvstændige myndigheder, og de henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder uanset, om de er etableret i privatretlige organisationsformer Den kommunale administration I hver kommune er der en kommunal administration. Administrationen er normalt delt op i forskellige områderelaterede forvaltninger, f.eks. en teknisk forvaltning, en social- og sundhedsforvaltning og en skatteforvaltning. Styrelsesloven indeholder ingen nærmere bestemmelser om den kommunale administrations forhold eller indretning. Dog er der visse bestemmelser om, hvorvidt et medlem af kommunalbestyrelsen, der er ansat i kommunens administration, kan være medlemmer af stående udvalg eller magistraten (habilitetsbestemmelser) KL Som følge af kommunalreformen i 1970 blev interesseorganisationen Kommunernes Landsforening (KL) stiftet ved en sammenlægning af Den Danske Købstadsforening, De Samvirkede Sognerådsforeninger i Danmark og Foreningen af Bymæssige Kommuner. Københavns og Frederiksberg Kommune blev dog først medlemmer med kommunalreformen i 2007, hvor de ikke længere havde dobbelt status som amt og kommune. Det er KL s formål at varetage kommunernes fælles interesser, og derved være kommunernes forhandlingsorganisation og et forum for fælles initiativer og beslutninger. KL er f.eks. kommunernes repræsentant ved de årlige forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomiske rammer. Derudover er KL arbejdsgiverorganisation og forhandlingspart over for de kommunalt ansattes fagforbund. KL består af en politisk ledelse og ca. 400 medarbejdere. KL s bestyrelse vælges hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget. De 17 pladser fordeles på grundlag af partifordelingen ved det seneste kommunalvalg. 17

18 Kapitel 2 Kommunernes og regionernes opbygning 2.2 Regionerne Regionsrådet er den øverste regionale myndighed i hver region. Regionsrådet har en funktionsperiode på 4 år, der er den samme som kommunalbestyrelsernes funktionsperiode. Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd sker derfor samtidig. Ud over regionsrådet findes Forretningsudvalget. Styreformen i regionerne er et såkaldt fleksibelt forretningsudvalgsstyre. Det indebærer, at regionsrådet beslutter, om den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver skal varetages i regionsrådet eller forretningsudvalget. Forretningsudvalget skal dog varetage de samme opgaver, som økonomiudvalget i en kommune varetager efter den kommunale styrelseslov, det vil sige opgaver vedrørende økonomi, budget og regnskab m.v. Endvidere skal forretningsudvalgets udtalelse indhentes i enhver sag, der forelægges regionsrådet til beslutning. Efter en lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2014, kan regionsråd beslutte at indføre et almindeligt udvalgsstyre (eller en Skanderborg-model) efter de samme regler, som gælder for det almindelige kommunale udvalgsstyre Danske Regioner De fem regioner har tilsammen dannet interesseorganisationen Danske Regioner, som varetager regionernes fælles interesser på landsplan. Danske Regioner ledes af en bestyrelse sammensat på baggrund af mandatfordelingen blandt partierne ved det seneste regionsvalg. Foreningen har ca. 180 medarbejdere. Danske Regioner arbejder på vegne af regionerne i sager, hvor regionerne har en fælles interesse. Det gælder ved de årlige forhandlinger med regeringen om den økonomiske ramme for regionerne. Men det omhandler f.eks. også udarbejdelse af standarder, bidrag til lovgivningen og samarbejde med andre organisationer. Derudover er Danske Regioner arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster på vegne af regionerne. 18

19 Kapitel 3 3. Opgavefordelingen i den offentlige sektor Nyt kapitel Den samlede offentlige sektors opgaver omfatter i hovedoverskrifter: Håndhævelse af landets suverænitet gennem f.eks. udenrigspolitik og forsvar. Udstedelse af regler og træffe afgørelser med retsvirkning for borgerne. Retshåndhævelse af landets love gennem politi og retsvæsen mv. Produktion af varer og services, hvor det offentlige er forpligtet til at stille en ydelse til rådighed, og hvor produktionen ikke kan eller ønskes overladt til den private sektor, f.eks. vedr. sundhed, uddannelse og infrastruktur mv. Omfordeling af økonomiske ressourcer gennem skatter og indkomstoverførsler, f.eks. dagpenge, kontanthjælp, boligstøtte mv., samt ved at stille offentlige ydelser gratis til rådighed. Sikring af en stabil udvikling i samfundets økonomi gennem de finanspolitiske virkemidler, så voldsomme konjunkturbevægelser og medfølgende uheldige økonomiske og sociale konsekvenser undgås. 3.1 Den overordnede opgavefordeling Den overordnede opgavefordeling mellem staten, kommunerne og regionerne fremgår af det følgende. En uddybning af henholdsvis de kommunale og regionale opgaver følger i de efterfølgende kapitler. Kommunens opgaver Det sociale område: Finansierings, forsynings og myndighedsansvar Børnepasning Folkeskolen, herunder al specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn Ældrepleje Sundhedsområdet: Bl.a. forebyggelse, pleje og genoptræning uden for indlæggelse, special- og kommunal tandpleje, hjemmesygeplejen og socialpsykiatri Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder Integrationsindsatsen og sprogundervisning af indvandrere Forsørgelsesydelser: Arbejdsløshedsforsikring, førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge Den aktive beskæftigelsesindsats for både forsikrede og ikke forsikrede ledige Det lokale vejnet 19

20 Kapitel 3 Opgavefordelingen i den offentlige sektor Deltagelse i regionale trafikselskaber Natur, miljø og planlægning, herunder konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede opgaver Forsyningsvirksomhed (delvist selskabsgjort) og redningsberedskab Lokal erhvervsservice og turismefremme Borgerbetjening på skatte og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre Regionernes opgaver Sygehusvæsenet, psykiatrien og den offentlige sygesikring, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger Derudover: o Regional udvikling, herunder sekretariatsbetjening af regionale vækstfora o Jordforurening og råstoffer o Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social og specialundervisningsområdet o Deltagelse i trafikselskaber Statens opgaver Politi, forsvar og retsvæsen Udenrigstjenesten og udviklingsbistand Overordnet planlægning på sundhedsområdet Uddannelser og forskning, bortset fra folkeskolen og specialundervisning Arbejdstilsyn og overordnet beskæftigelsespolitik Skatteopkrævning mv. og inddrivelse af gæld til det offentlige Refusioner af kommunale udgifter til blandt andet arbejdsløshedsforsikring, førtidspension og kontanthjælp Det overordnede vejnet og statsbanerne Overordnede natur, miljø og planlægningsopgaver Visse kulturelle foranstaltninger Erhvervsøkonomiske tilskud Modtagelse af asylansøgere Generelt er opgaverne henlagt til kommunerne og regionerne ved lov. Som udgangspunkt kan kommunerne og regionerne ikke drive handel, håndværk eller industri. Der er også snævre grænser for at yde økonomisk støtte til personer og virksomheder. 20

21 Kapitel 4 4. Kommunernes opgaver Nyt kapitel Den historiske udvikling har betydet, at kommunerne løbende er blevet tilført flere og flere opgaver. Kommunerne overtog yderligere en række opgaver fra de tidligere amter ved kommunalreformen i Senest overtog kommunerne ved etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem, i 2009, den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. 4.1 Serviceopgaver Der kan overordnet skelnes mellem hhv. generelle serviceopgaver rettet mod hele befolkningen, og serviceopgaver rettet mod borgere med særlige behov, der fx kan hænge sammen med en række socioøkonomiske forhold i kommunen. Generelle opgaver Dagpasning af børn omfatter tilbud om dagpasning af 0-5 årige børn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution. Kommunerne driver endvidere skolefritidsordninger. Dagpasningen er et af de få kommunale servicetilbud, hvor der er en vis brugerbetaling. Folkeskolen omfatter alle børn fra 0. til og med 9. klasse. Endvidere skal der være et frivilligt tilbud om 10. klasse, som dog kun benyttes af en mindre andel af den enkelte årgang. I folkeskoleloven er der fastlagt bestemmelser om den maksimale klassestørrelse, indholdet af undervisningen og mindstetimetallet på de enkelte klassetrin. Ældreomsorgen omfatter en række forskellige tilbud, det vil sige både botilbud (ældre- og plejeboliger) og tilbud om personlig og praktisk hjælp i eget hjem (hjemmepleje). Den enkelte ældre kan visiteres til et tilbud efter en vurdering af vedkommendes behov og helbredstilstand. Kommunerne har ydermere ansvaret for al genoptræning, som ikke foregår under indlæggelse, samt for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der navnlig skal sigte mod at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatsen forudsætter et tæt samarbejde med regionerne, som understøttes af regionale sundhedsaftaler. De skal understøtte den nødvendige sammenhæng mellem behandling, forebyggelse og pleje. Kommunerne har et økonomisk medansvar for sygehusvæsenet, idet kommunerne yder en aktivitetsbestemt medfinansiering (20 pct. af regionernes finansiering). Hensigten med den kommunale medfinansiering er at tilskynde til en effektiv forebyggelses- og plejeindsats og nedsætte behovet for sygehusbehandling. 21

22 Kapitel 4 Kommunernes opgaver Endelig driver kommunerne bibliotekerne og understøtter en række kultur- og fritidstilbud, der er rettet mod alle kommunens borgere. Kultur- og fritidstilbuddene kan også indgå som et led i kommunens integrationsindsats og indsatsen over for udsatte børn og unge. Det er den enkelte kommune, der fastlægger serviceniveauet på området. Særlige behov Kommunerne har det fulde ansvar for indsatsen over for fysisk og psykisk handicappede med fx tilbud som hjælp i hjemmet, botilbud og andre specialiserede tilbud. Det er kommunerne, der vurderer, hvilket tilbud den enkelte skal modtage. De specialiserede tilbud drives af såvel kommuner og regioner som private. Det er bopælskommunen, der afholder den fulde udgift til tilbuddene for de særligt omkostningstunge enkeltsager er der dog en vis statsrefusion. Kommunerne har endvidere ansvaret for indsatsen over for udsatte børn ved fx rådgivning, hjælp og bistand til familien og anbringelse. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere har kommunerne også ansvaret for, herunder både dagbehandlingstilbud og døgnbehandlingstilbud. 4.2 Forsørgelsesydelser For en række indkomstoverførsler til personer har kommunerne både et væsentligt opgaveansvar og finansieringsansvar. Staten medvirker dog til finansieringen via statsrefusioner af varierende størrelse, ligesom der også er en forholdsvis detaljeret lovregulering af områderne. Kontanthjælp ydes til borgere uden arbejde, som ikke har formue og ikke kan få dækket sin forsørgelse via ægtefælle, dagpenge eller pension. Det forudsættes, at borgeren udnytter sine arbejdsmuligheder, herunder deltagelse i aktiveringstilbud, revalidering mv. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. i aktive perioder og 30 pct. i passive. Førtidspension kan kommunen tildele personer, i udgangspunktet år, som på grund af en varigt nedsat arbejdsevne ikke kan blive selvforsørgende. Alle muligheder for at blive selvforsørgende skal være vurderet. Kommunerne har gradvist overtaget en større andel af finansieringen af udgifterne til førtidspension. Sygedagpenge har lønmodtagere, der ikke får løn under sygdom, ret til. Kommunen får forskellig refusion afhængig af længden på perioden. Efter 52 uger bortfalder refusionen. Ved længerevarende sygdom påhviler det kommunerne at iværksætte en indsats med henblik på at bringe vedkommende tilbage i beskæftigelse. Fra 2010 overtog kommunerne finansieringen af udgifterne til forsikrede ledige, hvortil kommunerne modtager et beskæftigelsestilskud fra staten. Kommunerne overtog samtidig den aktive beskæftigelsesindsats og jobcentrene. Boligsikring og boligydelse er et tilskud til huslejeudgiften, som ydes afhængigt af husleje og husstandsindkomst. Staten refunderer kommunernes udgifter til boligydelse med 75 pct. og til boligsikring med 50 pct. 22

Opgaver og finansiering Juni I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Opgaver og finansiering Juni I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Kommuner og Regioner Opgaver og finansiering Juni 2014 Kommuner og Regioner - Opgaver og finansiering Juni 2014 Opgaver og finansiering Juni 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Reform af refusionssystemet. - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation

Reform af refusionssystemet. - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation Reform af refusionssystemet - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation Baggrund og disposition Bagom reform: Hvem (forligskreds), hvad (reformen), hvornår (ikrafttrædelse), hvorfor (transparens),

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2012

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2012 BEK nr 802 af 28/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1107376 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016 BEK nr 1061 af 01/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2979 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017 BEK nr 823 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-4779 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Demokrati - hvad er det for noget?

Demokrati - hvad er det for noget? Skt. Joseph Skole Torsdag den 24. maj 2012 Demokrati - hvad er det for noget? 1 / Skt. Joseph Skole 8. klasse / 24. maj 2012 / Lars Lindskov Den næste times tid Hvad laver politikerne? Forskellen på demokrati

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Det nye Danmark. -Baggrunden for kommunalreformen -- De nye kommuner og de nye regioner -- Demokratiet i de nye kommuner. Gnosjö Den 2.

Det nye Danmark. -Baggrunden for kommunalreformen -- De nye kommuner og de nye regioner -- Demokratiet i de nye kommuner. Gnosjö Den 2. Det nye Danmark -Baggrunden for kommunalreformen -- De nye kommuner og de nye regioner -- Demokratiet i de nye kommuner Gnosjö Den 2. november 2005 Chefkonsulent Michel Weber, KL Kontor for Økonomiske

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere