MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 7 Finansieringsområderne Renteindtægter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på udlån mv Udlån, langfristede tilgodehavender Afdrag på optagne lån Optagne lån Tilskud og udligning Skatter... 43

6

7 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde Finansiering 7

8 8

9 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Finansiering konto budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 21 Renteindtægter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på udlån, langfr. tilgodeh Udlån, langfristede tilgodehavender Afdrag på optagne lån Optagne lån Tilskud og udligning Skatter I alt

10 10

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 21 Renteindtægter Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 21 - Renteindtægter Regnskab Budget Budget Indskud i pengeinstitutter Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb Andre forsyningsvirksomheder Kassekredittet og byggelån (repoforretninger) Renteindtægter i alt Bemærkninger: Indskud i pengeinstitutter Der er oprettet en driftskredit på 300,0 mio. kr., som blandt andet anvendes i forbindelse med REPO forretninger. En repoforretning er en finansiel kontrakt, der kan benyttes til at finansiere en obligationsbeholdning. I en repoforretning stilles obligationerne til sikkerhed for et lån til reporenten. Kreditten anvendes til at købe obligationer, som giver et større afkast en renteudgiften på driftskreditten. Den forventes en renteudgift på 0,5 mio. kr Investerings- og placeringsforeninger Kommunens investeringsbeviser er en blanding af virksomhedsobligationer og danske obligationer. Der forventes en indtægt på 3,0 mio. kr., som er skønnet på baggrund af det nuværende afkast. Beholdningen er p.t ca. 169,0 mio. kr Realkreditobligationer Der skønnes en indtægt på 15,4 mio. kr., som baseres på det nuværende niveau for afkast og samtidig at der forventes en lille stigning i renteniveauet på længere sigt. Beholdningen er p.t. ca. 866,0 mio. kr Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Det budgetteres med en indtægt på 1,1 mio. kr. vedr. rykkergebyrer m.v. Der er lavet en selvforvaltningsaftale med DRIFT om at varetage visse kommunale opgaver. DRIFT er forpligtiget til at forrente produktionsapparatet med en forretningsfaktor fastsat til 5 %. 11

12 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 21 Renteindtægter Forrentningen forventes at andrage 1,6 mio. kr. i Renter af langfristede tilgodehavender Renteindtægterne vedr. pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskudslån samt andre langfristede udlån og tilgodehavender forventes at andrage ca. 0,4 mio. kr Deponerede beløb. Deponerede midler indeholder både obligationer og investeringsforeninger. Den samlede beholdning udgør p.t. 263,0 mio.kr., og der forventes et afkast på 5,0 mio. kr. Funktionen bør ses i sammenhæng med funktion

13 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 21 Renteindtægter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 21Renteindtægter Renter Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Renteraflikvideaktiver Indskudipengeinstitutterm.v Investerings-ogplacerings-foreninger Realkreditobligationer Renterafkortfristedetilgodehavenderiøvrigt Tilgodehavenderibetalingskontrol Andretilgodehavendervedrørendehovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst Renteraflangfristedetilgodehavender Pantebreve Udlåntilbeboerindskud Andrelangfristedeudlånogtilgodehavender Deponeredebeløbforlånm.v

14 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Renteudgifter Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 22 - Renteudgifter Regnskab Budget Budget Renter af kortfristede tilgodehavender Andre forsyningsvirksomheder Kassekreditter og byggelån Anden kortfristet gæld med indenlandsk bet.modt Selvejende institutioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Renteudgifter i alt Bemærkninger: Renter af kortfristede tilgodehavender. Der forventes en renteudgift på kr. 0,2 mio. kr Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. Der forventes renteudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. renovationsområdet. Desuden budgetteres der med en udgift på 0,6 mio. kr., som vedrører forrentning af gæld til Herning Vand. Gældsposten er indfriet ultimo Renter af kortfristet gæld i øvrigt Der forventes udgifter på 0,2 mio. kr Renter af langfristet gæld Renteudgifter vedr. selvejende institutioner forventes at andrage 0,5 mio. kr. Renteudgifter af Realkredit- og Kommunekredit lån forudsættes at udgøre 16,4 mio. kr. Heraf forventes ældreboliglån at andrage 12,7 mio. kr. Endelig forventes renteudgifter med 5,5 mio. kr. vedr. lån i pengeinstitutter. 15

16 16

17 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Renteudgifter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 22Renteudgifter Renter Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Renterafkortfristedetilgodehavenderiøvrigt Andretilgodehavendervedrørendehovedkonto Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlægmedbetalingsvedtægt Andreforsyningsvirksomheder Renterafkortfristetgældiøvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renteraflangfristetgæld Selvejendeinstitutionermedoverenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Budget 2014 Indtægter 17

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 24 Finansforskydninger Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 24 - Finansforskydninger Regnskab Budget Budget Ændringer i likvide aktiver Parkeringsfonden Alderssparefond Diverse puljebeløb/mellemregninger Buffer til uforudsete udgifter - overførsler Diverse mellemregningskonti - udviklingsfonden Finansforskydninger i alt Bemærkninger: Forskydninger i likvide aktiver. Der er budgetteret med et likviditetsforbrug på 60,4 mio. kr. Kasseforbruget skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der investeres 64,0 mio. kr. i etablering af nyt 50 meter svømmebassin ved Herning Svømmehal Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Der er budgetteret med indtægter for 0,6 mio. kr. vedr. salg af parkeringspladser Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Beløbet vedr. en pensionsforpligtelse for tjenestemænd og pensionister i det tidligere kommunale selskab "Energigruppen Jylland A/S" Anden gæld I forbindelse med salget af aktier i "Energigruppen Jylland A/S" blev der afviklet gæld. Sparede renter og afdrag vedrørende de ekstraordinære indfriede lån opspares i en udviklingsfond. Beløbet for budgetår 2014 udgør 20 mio. kr. 19

20 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 24 Finansforskydninger Desuden indeholder serviceområdet følgende mellemværende med staten vedr. sociale ydelser med 100 % refusion. Tabellen er vist i løbende priser. Serviceområde 24 - Sikringsydelse med 100% refusion Regnskab Budget Budget Sygedagpenge hos forsikrede Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion Delpension Refusion af delpension Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP ATP-bidrag til kontanthjælpsmodtagere Aktiverings- og oplæringsydelse ATP-bidrag til sygedagpenge Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion af fleksydelse Fleksydelsesbidrag til staten Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag ATP-bidrag til revalidering Udbetaling Danmark - regulering Sikringsydelse med 100% refusion i alt Udbetaling Danmark overtog i løbet af 2013 langt de fleste udbetalinger vedr. pensioner, barselsdagpenge, bidrag og børnetilskud. Kommunerne administrerer sygedagpenge hos forsikrede ledige samt sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion. Desuden administreres fleksydelse samt diverse ATP-bidrag Kirkelige skatter og afgifter Der er for 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som andrager ,151 mio. kr. Skatteprocenten er fastsat til 0,99 %, og medfører et samlet provenu på 108,357 mio. kr. Serviceområde 24 - Kirkelige skatter og afgifter Regnskab Budget Budget Landskirkeskatten Lokale kirkelige kasser Øvrige udgifter Forskudsbeløb vedr. kirkeskat Budgetteret over/underskud Kirkelige skatter og afgifter i alt Ultimo 2013 forventes det, at kommunen skylder kirkekasserne kr. 0,06 mio. kr. Ultimo 2014 forventes det, at der stort set er balance i mellemværendet. 20

21 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 24 Finansforskydning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 24Finansforskydning Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydningerilikvideaktiver Kontantebeholdninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Parkeringsfond Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52Forskydningerikortfristetgældiøvrigt Mellemregningskonto

22 22

23 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 25 - Afdrag på udlån, lang tilgodehavender Regnskab Budget Budget Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Afdrag på udlån, lang tilgodehavender i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Indtægter vedr. pantebreve fra Fermaten og Studsgård Friskole anslås til 0,2 mio. kr. Desuden er det budgetteret med 0,155 mio. kr. som vedrører statens andel af lån til byfornyelse og sanering. I forbindelse med salget af aktier i Energigruppen Jylland A/S (handel 2) blev der deponeret 375 mio. kr. Dette beløb kan frigives med 1/10 hvert år. Det er besluttet, at de frigivne beløb skal indgå i det samlede årsresultat. 23

24 24

25 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 25Afdragpåudlån,langfristedetilgodehavender Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydningerilangfristedetilgodehavender Pantebreve Andrelangfristedeudlånogtilgodehavender Deponeredebeløbforlånm.v Budget 2014 Indtægter 25

26 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 26 Udlån, langfristede tilgodehavender Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender Regnskab Budget Budget Pantebreve Udlån til beboerindskudslån Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Afdrag til Herning Vand Udlån, langfristede tilgodehavender i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Udgiften vedr. pantebreve vedrører likviditetsforstrækning til Messecenter Herning A/S som et led i visionsplan Der er i budget 2014 afsat 1,1 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Beløbet er beregnet ud fra den godkendte boligforsyningsplan. Der forventes opført 6 familieboliger = ca. 660 m2 á kr ,00/m2, svarende til en udgift på i alt 11,5 mio. kr. 10 % heraf udgør 1,1 mio. kr. Desuden er der budgetteret med 0,2 mio. kr., som kan henføres til henlæggelse til udvendig vedligeholdelse jf. lejelovens 63a, samt en indtægt fra Trehøje Golfklub vedr. arealerhvervelse. Endelig er der indarbejdet en indtægt på 11,5 mio. kr., som vedrører løbende indtægter fra salg Energigruppen Jylland. Fra regnskab 2010 blev spildevandsområdet udskilt fra kommunens regnskab. Kommunens gæld til spildevandsområdet androg kr. 58,760 mio. kr., som skal afdrages/forrentes over 6 år. 27

28 28

29 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 26 Udlån, langfristede tilgodehavender BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 26Udlån,langfristedetilgodehavender Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydningerilangfristedetilgodehavender Pantebreve Indskudilandsbyggefondenm.v Andrelangfristedeudlånogtilgodehavender Udlægvedrørendeforsyningsvirksomheder Spildevandsanlægmedbetalingsvedtægt Budget 2014 Indtægter 29

30 30

31 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 27 Afdrag på optagne lån Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån Regnskab Budget Budget Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på optagne lån i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristet gæld. Der er budgetteret med udgifter til afdrag på optagne lån vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst på 2,0 mio. kr. Afdrag på øvrige kommunale realkredit- og kommunekreditlån forventes at andrage 20,5 mio. kr. Endelig forventes afdrag på kommunale ældreboliger at beløbe sig til 14,8 mio. kr. Samlet gæld forventes ultimo 2014 at udgøre 694,8 mio. kr. Heraf forventes gæld vedr. ældreboliger at beløbe sig til 605,8 mio. kr. 31

32 32

33 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 27Afdragpåoptagnelån BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 27Afdragpåoptagnelån Afdragpålånogleasingforpligtelse Balanceforskydninger Forskydningerilangfristetgæld Selvejendeinstitutionermedoverenskomst Realkredit Kommunekredit Langfristetgældvedrørendeældreboliger Budget 2014 Indtægter 33

34 34

35 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 28 Optagne lån Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 28 - Optagne lån Regnskab Budget Budget Låneoptagelse til kvalitetsfondsprojektet Lån til energirenoveringer Låneoptagelse vedrørende ældreboliger Optagne lån i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristet gæld. Der forventes en samlet låneoptagelse på 50,8 mio. kr. i Lånene fordeler sig med 43,8 mio. kr. til plejeboliger samt 7,0 mio. kr. diverse energirenoveringer af kommunale bygninger. Lån til plejeboliger omfatter: Plejeboligprojekter: Investerinprocent Lånebeløb Låne- Fuglsang Sø Centret ,00% Plejeboliger i alt Lånemuligheden for ældreboligbyggeri er forhøjet fra 84 til 88 % fra budget

36 36

37 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 28 Optagne lån BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 28Optagnelån Finansiering Balanceforskydninger Forskydningerilangfristetgæld Kommunekredit Langfristetgældvedrørendeældreboliger

38 38

39 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 29 - Tilskud og udligning Regnskab Budget Budget Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud vedr. ældreområdet Tilskud vedr. kvalitetsreformen Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til boligsociale områder Tilskud til omstilling af folkeskolen Refusion af købsmomse tilskud Tilskud og udligning i alt Bemærkninger: Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Der budgetteres med indtægter på 948,6 mio. kr. i kommunal udligning, 279,5 mio. kr. i statstilskud og endelig en indtægt på 13,7 i udligning vedrørende selskabsskatter i alt 1,242 mia. kr Udligning og tilskud vedr. udlændinge Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet ydet et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Herning kommunes andel udgør 12,0 mio. kr Kommunale bidrag til regionerne Udviklingsbidraget andrager kr. 125 pr. indbygger. Befolkningsantallet andrager , og Herning Kommunens andel udgør 10,8 mio. kr. Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af Regionsrådet. Regionsrådet vil ikke kunne gennemføre forhøjelser af bidragene ud over grundbidraget fra året før reguleret med satsreguleringsprocenten, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse. Beløbet reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. 39

40 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning Særlige tilskud Funktionen består af diverse puljer. Den ene pulje består af et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen, og et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Puljen udgør 23,1 mio. kr. i Tilskuddet til kvalitetsfonden indregnes fra 2014 i det samlede bloktilskud. Kommunerne overtog i 2010 ansvaret for de forsikrede ledige både hvad angår aktivering og udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Udgifterne til ordningen findes på serviceområde 17. Til finansiering af denne udgift modtager kommunen et bloktilskud på 170,2 mio. kr. det såkaldte beskæftigelsestilskud. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2014: Ved udmeldingen pr. 1. juli 2013 består beskæftigelsestilskuddet for 2014 af: Et grundtilskud, opgjort som den enkelte kommunens samlede tilskud for 2012 reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt den forventede pris- og lønudvikling. Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret og grundtilskuddet for I regeringsaftalen for 2014 blev det aftalt, at der tilføres 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Herning kommunes andel andrager 8,1 mio. kr. Efter ansøgning har Herning kommune modtaget et tilskud på 7,5 mio. kr. efter 17 til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Endelig modtager kommunen 1,8 mio. kr. i tilskud til omstilling af folkeskolen jf. folkeskolereformen. 40

41 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 29Tilskudogudligning Finansiering Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Tilskudogudligning Udligningoggenerelletilskud Udligningogtilskudvedrørendeudlændinge Kommunalebidragtilregionerne Særligetilskud

42 42

43 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 30 Skatter Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 30 - Skatter Regnskab Budget Budget Kommunal indkomstskat Afregning vedr. det skrå skatteloft Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt Bemærkninger: Kommunal indkomstskat Herning kommune har til budget 2014 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Skatteprocenten er fastsat til 24,9. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag andrager ,2 mio. kr., og med en skatteprocent på 24,9 % bliver provenuet 3.167,1 mio. kr Selskabsskat Kommunens andel af selskabsskatterne udgør 48,0 mio. kr. Der er tale om en endelig afregning på baggrund af indkomståret 3 år tidligere. Indtægten er ca. 4 mio. kr. mindre end budget Anden skat pålignet visse indkomster På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet visse indkomster. Indtægterne vedrører eksempelvis andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven, kommunens andel af skat af dødsboer og indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven. Indtægten forventes at andrage 2,0 mio. kr Grundskyld Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug jfr. 33, stk. 1 i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. Folketinget vedtog i juni 2010 at nedsætte grundskyldspromillen for ovennævnte med yderligere 5,1 promillepoint. Grundskyldspromillen er fastudsat til 20,53 dog 5,73 promille for landbrug o.l. 43

44 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 30 Skatter Kommunerne får i budget 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr Udskrivningsgrundlaget for grundskyld er anslået til 2.874,6 mio. kr. for produktionsjord, og 9.554,8 mio. kr. for øvrigt jord. Provenuet er beregnet til 212,6 mio. kr Anden skat på fast ejendom Dækningsafgiften opkræves af ejendomme, der i henhold til Ejendomsskattelovens 7, stk. 1, litra b eller 7, stk. 3, er fritaget for grundskyld. Der skal svares dækningsafgift af grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien. I budgetforslag 2014 er det forudsat, at der opkræves 10,265 promille i dækningsafgift og 8,750 promille i forskelsværdier. Udskrivningsgrundlaget for dækningsafgifter for statsejendomme, ejendomme tilhørende regionerne samt kommunale ejendomme er beregnet til 1.525,2 mio. kr. Der opkræves 10,265 promille og provenuet andrager 15,6 mio. kr. Udskrivningsgrundlaget for beregning af forskelsværdien 2.374,1 mio. kr. Der opkræves 8,75 promille og provenuet andrager 20,7 mio. kr. 44

45 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 30 Skatter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 30Skatter Finansiering Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Skatter Kommunalindkomstskat Selskabsskat Andenskatpålignetvisseindkomster Grundskyld Andenskatpåfastejendom

46 46

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere