Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for Grøn Omstilling Grøn Omstillingsfond har til formål at fremme øget ressourceeffektivitet, flere miljøvenlige løsninger og skabe nye arbejdspladser. Fonden kan som led heri medfinansiere etablerede eller nye partnerskaber inden for temaer med fokus på danske virksomheders forretningsmuligheder i den cirkulære økonomi. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling skal bidrage til, at netværk af virksomheder og interesseorganisationer i samspil med andre relevante aktører fremmer danske virksomheders muligheder for at udnytte potentialet ved cirkulær forretningsudvikling. Partnerskabet skal have det almennyttige formål, at der i Danmark opnås mere konkret og bedre viden inden for cirkulær forretningsudvikling, da et løft inden for dette felt er til gavn for hele det danske erhvervsliv. I 2015 har Grøn Omstillingsfond lanceret en åben annoncering efter Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling med ansøgningsfrist 24. november 2015 kl. 12: Hvad er cirkulær forretningsudvikling Cirkulære forretningsmodeller kan siges at skille sig ud fra andre forretningsmodeller ved, at de typisk har fokus på at skabe øget værditilvækst, uden at forbruget af ressourcer eller produktionen af affald forøges, og uden at kvaliteten af de forbrugte ressourcer forringes. Cirkulære forretningsmodeller kan tage mange former og have fokus på forskellige dele af en forretning og/eller værdikæde. Herunder gives en række eksempler på typiske cirkulære forretningsmodeller: 1. Input-modeller Fokus på den cirkulære kvalitet af ressourceinputtet (fx brug af vedvarende energikilder, anvendelse af bio-baserede og genanvendelige materialer, etc.) 2. Optimerings-modeller Fokus på effektivisering og mindre spild (fx industrisymbiose, kaskadeudnyttelse og intern ressourceudnyttelse) 3. Tilbagetagnings-modeller Fokus på genanvendelse af værdifulde dele af allerede brugte produkter (fx ved genfremstilling af produkter (remanufacturing)) 4. Produktliv-forlængende modeller 1

2 Fokus på at forlænge levetiden for produkter og produktkomponenter (fx renovering af brugte produkter med henblik på salg på sekundære markeder) 5. Delemodeller Fokus på at hæve udnyttelsesgraden af produkter (fx gennem deling af produkter) 6. Produkt-service-modeller Fokus på at tilbyde kunder adgang til produkters funktioner fremfor ejerskab over selve produkterne Bemærk at ovenstående ikke er en udtømmende liste over mulige cirkulære forretningsmodeller. Cirkulære forretningsmodeller udvikler sig hele tiden og kan udvikle sig forskelligt fra branche til branche. De kan også være et mix af flere slags forretningsmodeller. Læs mere på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/cirkulaer-oekonomi. 3. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Et erhvervspartnerskab for cirkulær forretningsudvikling skal bidrage til at udløse Danmarks potentiale inden for cirkulær økonomi. Ved at samle centrale aktører inden for en række erhvervsområder og få dem til at identificere forretningsmuligheder inden for cirkulær økonomi, skal partnerskaberne bidrage med gode eksempler på, hvordan vækst og beskæftigelse kan styrkes i de involverede erhverv og berørte værdikæder gennem et mere effektivt ressourceforbrug. 4. Hvem kan søge? Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling skal etableres inden for relevante erhvervsområder med stort cirkulært potentiale. Partnerskabet skal bestå af toneangivende virksomheder og interesseorganisationer o.l. og kan også inkludere andre relevante aktører. 5. Hvad kan der søges om? Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling kan søge om støtte i form af tilskud. Minimum tilskudsbeløb: Der skal som minimum søges om 1,5 mio. DKK. Det bør tilstræbes, at den samlede egenfinansiering af et partnerskab udgør minimum 25 pct. af de samlede omkostninger. Projektperioden: Et partnerskabsprojekt kan maksimalt have en varighed på 2 år. 6. Hvad skal Partnerskabet? Formålet med et erhvervspartnerskab for cirkulær forretningsudvikling er at understøtte cirkulær forretningsudvikling i danske virksomheder, herunder særligt en række af de økonomiske potentialer, som rapporten fra Ellen MacArthur Foundation Delivering the Circular Economy A Toolkit for policy makers (2015) har peget på. Side 2 af 10

3 Et succesfuldt erhvervspartnerskab forventes således at gennemføre aktiviteter, som tager udgangspunkt i et eller flere at de cirkulære muligheder, som findes for virksomheder med tilknytning til fødevaresektoren, bygninger og bygge- og anlægssektoren, elektronik- og maskinindustrien samt hospitalssektoren. Et succesfuldt erhvervspartnerskab forventes ligeledes at gennemføre aktiviteter, som adresserer et udvalg af de barrierer, som ifølge casestudiet ligger til hinder for, at de ovennævnte cirkulære muligheder i sektoren realiseres. Dette gælder fx barrierer som transaktionsomkostninger, manglende kendskab til økonomiske fordele, manglende kompetencer samt udbredt vanetænkning. Erfaringer fra partnerskabernes aktiviteter skal deles åbent, således at erfaringerne kommer en bred kreds til gode og kan danne forbillede for cirkulære forretningsmodeller i en dansk kontekst. 7. Ansøgningsproces Partnerskaber, som ønsker at søge om tilskud fra Grøn Omstillingsfond, skal udfylde et ansøgningsskema samt et partnerskabsbudget (Grøn Omstillingsfonds ansøgnings- og budgetskema skal anvendes). Budgetskemaet og en vejledning til at udfylde skemaet finder du på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under Partnerskaber. I skal indsende ansøgning og budget, så de er Erhvervsstyrelsen i hænde senest 24. november 2015 kl. 12:00. Ansøgningsmaterialet indsendes til Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt, og alle spørgsmål i ansøgningsskemaet skal besvares så klart og udtømmende som muligt. Ansøgningsmateriale, afrapporteringsmateriale mv. indgår i Erhvervsstyrelsens løbende analysearbejde om ressourceeffektivitet og cirkulær forretningsudvikling. 8. Ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er inddelt i ni punkter, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås hvert enkelt punkt. 1) Partnerskabets projekttitel samt -periode Angiv titlen på partnerskabet samt den periode som partnerskabet skal løbe over. 2) Partnerskabets projektholder og partnerskabskredsen I partnerskabskredsen skal udvælges en projektholder, som er den virksomhed/organisation, der tegner partnerskabet juridisk, samt etablerer og varetager partnerskabets sekretariat. Angiv organisation/virksomhedsnavn og CVR-nr. for partnerskabets projektholder. Angiv organisation/virksomhedsnavn og CVR.-nr. for alle de øvrige organisationer/virksomheder i partnerskabskredsen. 3) Ansøgt tilskud og samlet projektbudget Det ansøgte tilskud fra Grøn Omstillingsfond skal minimum være 1,5 mio. DKK. Side 3 af 10

4 Angiv summen af det ansøgte tilskud samt summen af det samlede budget for partnerskabet. De angivne beløb skal være i overensstemmelse med det projektbudget, som I skal indsende sammen med ansøgningen. 4) Tidligere ansøgninger Hvis partnerskabet har en igangværende ansøgning eller tidligere har fået tilskud fra offentlige støtteordninger til partnerskabet, skal dette angives. Angiv hvilke(n) offentlige støtteordninger der er ansøgt og eller modtaget tilskud fra samt hvornår. 5) Projektbeskrivelse I projektbeskrivelsen skal I redegøre for partnerskabets overordnede formål, samt hvordan partnerskabet vil bidrage til at fremme cirkulær forretningsudvikling og inden for hvilket erhvervsområde i Danmark. Der lægges vægt på, at partnerskabet gennemfører aktiviteter, som tager udgangspunkt i et eller flere at de udvalgte cirkulære muligheder, som findes for virksomheder med tilknytning til fødevaresektoren, bygge- og anlægssektoren og bygninger, elektronik- og maskinindustrien samt hospitalssektoren, nærmere bestemt de fem muligheder, der fremgår af tabel 1. Partnerskabet er dog ikke begrænset til disse fem muligheder og må gerne derudover inkludere andre muligheder og tværgående temaer. Tabel 1: Udvalgte erhvervsmæssige muligheder og potentiale for cirkulær forretningsudvikling Sektor Erhvervsmæssige cirkulære muligheder Potentiale 2035 (mia. kr.) Fødevarer Bygninger & Byggeri 1 Højere kaskadeudnyttelse i bioraffinering 2,3 3,8 2 3D-printning og industrialiseret produktion af byggemoduler 3,4 4,5 3 Deling og multi-anvendelse af bygninger 2,3 3,4 Elektronik- & Maskinindustri Hospitaler 4 Genfremstilling og nye forretningsmodeller 1,1 1,9 5 Performance-modeller for medicoudstyr 0,5 0,7 Baseret på potentiale-estimater for 10 opportunities i 5 udvalgte erhvervsområder præsenteret i Ellen MacArthur Foundation 2015: Kilde: Delivering Delivering the Circular Economy: the A Circular Toolkit for Policymakers: Economy: s A Toolkit Jvf. at 3 af for de 10 Policymakers, opportunities er ikke inkluderet Ellen MacArthur (nr. 2, 7 og 8 i Foundation (2015), s Bemærk at 5 af de 10 opportunities ikke er figur 24, ibid., s. 94). inkluderet. Side 4 af 10

5 Casestudiet af den danske økonomi peger desuden på cirkulære muligheder inden for mindre madspild, plastemballage samt genanvendelse/affaldsforebyggelse inden for byggeri og hospitaler. Disse muligheder er dog ikke i fokus i denne ansøgningsrunde på partnerskaber. Her henvises i stedet til initiativer under Miljøog Fødevareministeriet. Et succesfuldt erhvervspartnerskab forventes endvidere at gennemføre aktiviteter, som adresserer et udvalg af de barrierer, som ifølge casestudiet ligger til hinder for, at de ovennævnte cirkulære muligheder i sektoren realiseres (Se Bilagsfigur 1 i baggrundsnotat). Det anbefales, at I i projektbeskrivelsen berører følgende spørgsmål: - Hvilket erhvervsområde fokuserer partnerskabet på? - Hvilke barrierer adresserer partnerskabet? - Hvilke initiativer og aktiviteter i partnerskabets arbejde er rettet mod de pågældende barrierer? - Hvordan vil partnerskabet identificere og understøtte udviklingen af nye cirkulære forretningsmuligheder i det udvalgte erhvervsområde? - Hvordan vil partnerskabet fremme samarbejde om cirkulære forretningsmuligheder inden for relevante værdikæder i det udvalgte erhvervsområde? Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 2 A4 side. Beskrivelsen skal kunne forstås af udenforstående. 6) Målsætninger og projektplan Beskriv partnerskabets konkrete målsætninger og forventede effekter. Grøn Omstillingsfond støtter i en projektperiode på maksimalt to år, men det ses gerne, at partnerskabet fortsætter efter de to år. Det skal stå klart i beskrivelsen af partnerskabets målsætning, hvad resultaterne og effekterne forventes at være, når Grøn Omstillingsfonds projektperiode løber ud. Beskrivelsen af målsætningerne må maksimalt fylde ½ A4 side. Partnerskabet skal have en projektplan, hvori hovedaktiviteter og leverancer er angivet. I ansøgningsskemaet er indsat en skabelon til projektplanen i form af et skema. I skal indsætte partnerskabets hovedaktiviteter og leverancer i skemaet. Projektplanen skal illustrere, hvordan projektet forløber fra start til slut. En hovedaktivitet består af en eller flere aktiviteter, der samlet set munder ud i en leverance. En leverance er et konkret resultat af en hovedaktivitet. Leverancer bidrager til, at projektet er i fremdrift og når i mål. Nedenfor i skemaet har I mulighed for evt. at uddybe projektplanen. Uddybningen må maksimalt fylde ½ A4 side. 7) Tildelingskriterier og forventede effekter Ansøgninger til Grøn Omstillingsfond vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et eller flere af tildelingskriterierne: Side 5 af 10

6 a) Nyhedsværdi b) Miljøeffekt c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter e) Tilskyndelseseffekt. I ansøgningsskemaet skal I derfor grundigt beskrive, hvordan jeres partnerskab lever op til alle fem kriterier. I skal sandsynliggøre, at partnerskabet kan realisereres på den måde og i det omfang, som I beskriver det, og I skal så vidt muligt underbygge at jeres estimerede effekter er realistiske og realiserbare. a) Nyhedsværdi Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af fx nyskabende løsninger og forretningskoncepter inden for cirkulær økonomi, og at forretningskoncepter adskiller sig fra de dominerende, eksisterende løsninger på markedet og som skaber merværdi for medlemmerne og samfundet. I ansøgningsskemaet skal I beskrive hvordan partnerskabets indsats for at fremme cirkulære forretningsmodeller i Danmark. Det anbefales, at I fx berører følgende spørgsmål: - Hvilken nyskabende viden om cirkulære forretningsmodeller forventer partnerskabet at generere og videreformidle? - Hvordan understøtter partnerskabet udviklingen af nye løsninger og forretningskoncepter inden for cirkulær økonomi, der er nyskabende ift. eksisterende og dominerende løsninger og koncepter på markedet? - Hvordan benytter partnerskabet den nye viden fra det danske casestudie? b) Miljøeffekt Der lægges vægt på, at realiseringen af projektet forventes at have potentielle, målbare miljømæssige effekter, især ift. øget ressourceeffektivitet men evt. også i form af reduktion af anden miljøbelastning og/eller energiforbrug. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan partnerskabet vil have en positiv miljøeffekt. Det anbefales, at I berører følgende forhold: - Angiv potentiel reduktion i anvendelse af ton materialer pr. år. (specificer materialetype(r)) - Angiv forventet reduktion i udledning af CO2 eller CO2-ækvivalenter. - Angiv andre miljømæssige effekter (specificer type og kvantificer potentielle effekter) Hvis miljøeffekterne ikke kan kvantificeres, bør de beskrives kvalitativt. c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds Der lægges vægt på, at projektansøger har de relevante kompetencer alene eller i kraft af samarbejdspartnere i forhold til at samle, udvikle og drive et partnerskab med fokus på at udvikle nye løsninger og forretningskoncepter inden for cirkulær økonomi. Der lægges endvidere vægt på, at deltagerne i partnerskabet tilsammen dækker et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. I ansøgningsskemaet skal I beskrive de enkelte partneres kompetencer, samt hvilken rolle de skal spille i realiseringen af partnerskabets målsætninger. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: Side 6 af 10

7 - Hvilke virksomheder/organisationer indgår i partnerskabet? - Hvordan er partnerskabets medlemmer relevante i forhold til de fem udvalgte muligheder i det danske casestudie i tabel1? - Hvad er rollefordelingen i partnerskabskredsen? - Hvordan skal de enkelte partnere bidrage til at realisere partnerskabet målsætninger? d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter Partnerskabet, der ydes tilskud til, skal bidrage til udvikling og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. Der lægges vægt på realiserbarheden af projektet og dets estimerede mål for udvikling og beskæftigelseseffekt. I ansøgningsskemaet skal I beskrive projektets potentielle udviklings- og beskæftigelseseffekter (tallene skal omfatte alle virksomhederne/brancher, der deltager i partnerskabet, og dansk erhvervsliv generelt). Beskriv hvordan I er kommet frem til estimaterne og sandsynliggør, hvorfor de er realistiske. Det anbefales, at I berører følgende: - Angiv den årlige omsætning, inkl. eksport, ved projektets afslutning - Angiv den årlige omsætning, inkl. eksport, år 5, 10 og 20 år efter projektstart - Angiv den forventede stigning i eksport ved år 5, 10 og 20 år efter projektstart - Angiv antallet af fuldtidsansatte ved projektets afslutning - Angiv antallet af fuldtidsansatte år 5, 10 og 20 år efter projektstart e) Tilskyndelseseffekt Der lægges vægt på, at der med tilskuddet fra Grøn Omstillingsfond bliver igangsat økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan et evt. tilskud fra Grøn Omstillingsfond vil påvirke partnerskabets realisering, omfang, kvalitet og/eller tidsperspektiv. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvorfor er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond afgørende for igangsættelsen af et nyt partnerskab eller videreførelsen af et eksisterende partnerskab? - Hvordan er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond med til at hæve ambitionsniveauet eller fremskynde partnerskabets realisering eller videreførelse? 8) Vidensdeling Under dette punkt skal I nøjes med at beskrive partnerskabets indsats for at sprede projektets resultater til offentligheden og hele dansk erhvervsliv. Det er et krav, at det sker en bred vidensdeling, så resultaterne er almennyttige. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvordan vil resultaterne fra partnerskabets aktiviteter kunne inspirere andre virksomheder? - Hvilke konkrete initiativer vil blive igangsat for at sprede viden om partnerskabets resultater i projektperioden? - Hvem er de primære målgrupper for partnerskabets videnspredning i projektperioden? Side 7 af 10

8 Hvor mange virksomheder/organisationer forventer I at nå gennem videnspredningsaktiviteterne? 9) Information om projektholder Indsæt nødvendig information om partnerskabets projektholder: Adresse, kontaktperson og regnskabsansvarlige 9. Budgetskemaet Budgetskemaet er inddelt i en række faner, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås, hvad tilskuddet kan dække, samt hvordan I udfylder hver enkelt fane. 1) Hvad kan tilskuddet dække? De støtteberettigede omkostninger er de direkte og afledte udgifter til gennemførelse af projektet. Der kan kun gives tilskud til udgifter, som afholdes inden for tilsagnsperioden. Støtteberettigede omkostninger kan eksempelvis være: - Direkte lønomkostninger (se nedenfor under direkte løn ) - Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden - Materialer - Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med planlægning og udvikling - Projektrelaterede udgifter til revisor - Projektrelaterede rejseomkostninger Vær opmærksom på, at der kun kan medregnes afskrivningsværdi for instrumenter og udstyr i den periode, de anvendes i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): - Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere - Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen 2) Trin for trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet Udfyld alle faneblade i budgetskemaet. Første faneblad er partnerskabets totale budget, og det næste er specificering af udgifter. 3) Lønudgifter og indirekte omkostninger (overhead): Som støtteberettigede lønudgifter kan du i budgettet medregne den tid, ansatte i projektet direkte bruger på gennemførelse af projektet, herunder på projektledelse og administration. Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønudgifter til de projektansatte. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto-årsløn divideret med timer. Du kan også medtage indirekte omkostninger i form af fællesudgifter, fx el, varme, rengøring, forsikring, kontorartikler, telefon, huslejeudgifter, som kan henføres til projektet, efter en standardsats på 20 pct. af projektets lønudgifter. Eksempel: Den budgetterede løn er på 350 kr. i timen. Det forventede antal timer er 150. Du skal således opgøre lønudgiften som budgetteret timeløn gange med antal Side 8 af 10

9 timer, der forventes anvendt på projektet, dvs. 350 kr. x 150 timer = kr. Med den faste sats på 20 pct. i indirekte omkostninger udfyldes kolonnen til indirekte omkostninger herefter med kr. x 20 % = kr. De samlede budgetterede udgifter til løn og tilknyttede indirekte omkostninger udgør herefter kr. 4) Direkte eksterne omkostninger: Budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, materialer, rejser, udstyr, mv. Beløbet for Eksterne konsulentydelser opgøres som den budgetterede eller aftalte timepris ganget med det forventede eller aftalte antal timer. Den sidste kolonne under Direkte eksterne omkostninger vedrører indtægter, der skal modregnes omkostningerne. Det drejer sig om Eventuel markedsværdi efter projektet afsluttes. Da der er tale om indtægter til projektet, skal beløbene angives med minus foran tallet, således at det fratrækkes de direkte eksterne omkostninger. 5) Ansøgt tilskud: Her angives, hvor stort et beløb, der søges om for hver hovedaktivitet. Støtteprocenten kan ikke være over den maksimale støtteprocent for hver af de enkelte hovedaktiviteter. 6) Egen medfinansiering: Her angives hvor meget partnerskabet bidrager med i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan både bestå af arbejdstimer og likvider. For private aktører må denne egenfinansiering ikke komme fra offentlige midler. 7) Anden offentlig finansiering: Hvis projektet forventes finansieret af andre offentlige midler end Grøn Omstillingsfond (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal disse angives her. Den samlede offentlige støtteandel direkte til partnerskabet kan ikke overstige 75 %. Ark 2: Specificering af udgifter 8) Specificering af udgifter: Du skal her specificere en række af udgifterne i budgettet for at tydeliggøre baggrunden for udgifterne. Det er obligatorisk at uddybe: - Eksterne konsulentydelser: Antal timer og timepris samt planer for udbud af opgaven. - Lønudgifter: Antal timer og timepris. - Større udgiftsposter for instrumenter, udstyr og materialer - Større udgiftsposter til rejser - Eventuelt andre større udgiftsposter: Hvis du har tilføjet nogle under andet i budgetskemaet. - Estimat på markedsværdien af færdig prototype efter projektets afslutning: Specificeringen af posten skal indeholde både omkostningerne ved at anskaffe/fremstille prototypen, som den estimerede markedsværdi/skrotværdi af den færdige prototype efter projektets afslutning. Da disse udgør en indtægt til projektet, skal du fratrække dette i det samlede projektbudget under de direkte eksterne omkostninger. 9) Indsendelse af budgetskema: Side 9 af 10

10 Det færdige projektbudget indsendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningen og øvrige bilag. 10. Proces for vurdering og prioritering af ansøgninger Grøn Omstillingsfond har et begrænset antal midler til rådighed til den åbne annoncering for Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling. I søger i konkurrence med andre velkvalificerede partnerskaber. Derfor er det ikke sikkert, at I får tilskud fra fonden, selvom jeres partnerskab i vidt omfang lever op til ovenstående tildelingskriterier. Grøn Omstillingsfond vurderer, hvilke partnerskaber der i størst muligt omfang lever op til de fem tildelingskriterier og sammenligner og prioriterer partnerskaberne. Erhvervsstyrelsen træffer på den baggrund beslutning om tilsagn og afslag. Erhvervsstyrelsens afgørelse er endelig. 11. Udbetaling af midler, tilskudsprocent mv. Læs Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond, BEK nr. 88 af 23/01/2014 vedrørende løbende rapportering om projektstatus til Erhvervsstyrelsen, udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, afslutning af projekter, mv. Side 10 af 10

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling i Danmark

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling i Danmark Baggrundsnotat 17. september 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling i Danmark Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konceptet for aftaler om cirkulær forretning i brancher og typen af projekter, der kan

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Cirkulær forretning. Cirkulær forretning. 29. juni 2016

Cirkulær forretning. Cirkulær forretning. 29. juni 2016 Cirkulær forretning 29. juni 2016 Program 1. Velkommen og hvem er hvem 2. Hvorfor cirkulær forretning? 3. Kort om cirkulær økonomi 4. Gennemgang af vejledningen trin for trin: a) Koncept b) Hvem kan søge?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Cirkulær ByInnovation CBi

Cirkulær ByInnovation CBi Informationsmøde 9. September 2016 Cirkulær ByInnovation CBi samle, skubbe, innovere, kommunikere som forudsætning for at skalere Dagsorden -forløb Præsentationsrunde Hvorfor Baggrund, valg af byen som

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Flemming Besenbacher Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

Er I klar til den cirkulære ressource økonomi?

Er I klar til den cirkulære ressource økonomi? Er I klar til den cirkulære ressource økonomi? Henrik Grüttner 17. august 2016 Disposition Forretningsmodeller i den cirkulære økonomi Rethink Resources tilgange Særligt om design for cirkulær økonomi

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere