TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014"

Transkript

1 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

2 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har vi igen fået mulighed for at tilbyde nogle pladser på 5 relevante meritgivende kurser på foreningens specialistuddannelse. Vi glæder os over, at vi hermed kan imødekomme en stor efterspørgsel hos vores tillidsrepræsentanter på disse kurser. Da pladserne på de meritgivende kurser fra vores kursusprogram desværre er begrænsede, kan vi først give besked på, om du er optaget, efter tilmeldingsfristens udløb. Vores TR arrangementer melder du dig til via vores hjemmeside og Mit DP (kalender under løn- og arbejdsvilkår). Ved tilmeldingen modtager du automatisk bekræftelse på dit kursusønske. Deltagelse er gratis. OBS: Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014.

3 TR årsmøde Igen i år har vi fået mulighed for at tilbyde dig 1½ dags internatmøde. Som tidligere vil vi også denne gang fokusere på aktuelle emner, som vi melder ud i god tid før årsmødet. Derudover vil du få mulighed for at møde din formand, Eva Secher Mathiasen. Endeligt program og praktiske informationer for årsmødet fremsender vi ca. 10 dage inden mødet. Årsmødet foregår på Hotel Sinatur Frederiksdal, 1. dag fra kl til næste dag kl , hvor vi slutter af med frokost. Formål: Oplæg, debat og networking Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2. dage, 6. og 7. november, 1. dag fra kl til 2. dag kl Undervisere: Eksterne oplægsholdere, faglige konsulenter og DPs formand Hotel Sinatur Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Lyngby.

4 Velkommen som TR i DP med fokus på funktion og forhandling Vores velkomstkursus er DPs grundkursus for nye tillidsvalgte. Som udgangspunkt skal du som nyvalgt TR/suppleant helst gennemføre vores velkomstkursus inden for det første år efter, at du er valgt. På kursets 1. dag vil du blive introduceret til DP og tillidshvervet samt få en god indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Derudover bliver du rustet til at anvende relevant lovgivning og dele af overenskomsten. Fokus på 2. dagen vil være på forhandling og forhandlingsteknik. På kurset vil emnerne være: TRs rettigheder og pligter Regelgrundlaget for tillidsrepræsentantens pligter og virke DPs tilbud til tillidsrepræsentanter DPs lønpolitik Lønforhandling med forhandlingsøvelser Værktøjer til brug for forhandling Ny løn og det økonomiske råderum Når du har deltaget på velkomstkurset, henviser vi til ACs basis- og overbygningsuddannelse for TR (se kursusprogrammer på DPs hjemmeside). Formål: Varighed: Undervisere: Introduktion til TR-hvervet og forhandlingsteknikker Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter 17. og 18.marts (Middelfart) eller 13. og 14.november (Svendborg), 2 dage, 1. dag, kl til næste dag kl Faglige konsulenter, forhandlingsgruppen Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart / Hotel Christiansminde, Svendborg

5 Temadag for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter I 2014 vil temadagen ligesom tidligere omhandle et aktuelt tema. I år er emnet social kapital og forandringer. Der vil være oplæg ved ekstern foredragsholder, som vi melder ud i god tid før mødet. Dagen vil være en blanding af oplæg og debat. Formål: Oplæg v./ekstern konsulent samt information og networking Varighed: 17. september 2014, kl Oplægsholder: Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Meldes ud i god tid før temadagen Dansk Psykolog Forening, København

6 Gå Hjem Møder med aktuelle temaer I lighed med sidste år inviterer vi også i 2014 vores TRer og suppleanter til kvartalsvise Gå Hjem Møder på skift i København og Århus. Hver gang har vi et aktuelt tema på dagsordenen v./ekstern oplægsholder. I år har vi blandt andet et møde med stress på dagsordenen og her har vi fornøjelsen også at invitere vores arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har planlagt datoer for 6 Gå Hjem Møder i hhv. København og Århus. Nærmere info om planlagte temaer og datoer kan du se på næste side. Formål: Oplæg og debat om aktuelt tema Tillidsrepræsentanter og suppleanter - samt AMRer i.f.t møder om stress Varighed: Gå Hjem Møde kl Foredragsholdere: Eksterne oplægsholdere (se temaer og datoer for planlagte møder på næste side) Dansk Psykolog Forening, København/Århus

7 Gå Hjem Møder: Gå Hjem Møder: , København og , Århus: Ansættelser med tilskud et dilemma for TR Ansættelser med tilskud kan være et dilemma for TR. På den ene side er der behov for at hjælpe ledige og nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. På den anden side bliver fastansatte kolleger presset af den gratis arbejdskraft. Workshoppen v./ AAK omhandler den seneste udvikling af arbejdsmarkedspolitiske redskaber og om hvordan A-kassen benytter og vurderer disse. Vi vil også facilitere erfaringsudveksling blandt jer TRer omkring gode og dårlige erfaringer, spørgsmål og dilemmaer. Vi vil samtidig samle op på jeres holdninger og evt. politiske indspark til medarbejdere og bestyrelse af A-kassen. v./chefkonsulenterne: Ulrik Romme og Charlotte Hildebrandt, AAK , Århus: Lyst til Ledelse? Som tillidsrepræsentant involveres man i forskellige facetter af ledelse. Nogle tillidsrepræsentanter får smag for ledelse, og TR-positionen vil her være første skridt i retning af en egentlig lederrolle. På dette Gå Hjem Møde vil vi introducere dig til 4 forskelle aspekter af feltet Psykologer i ledelse : PROFESSIONSASPEKTET: Hvad gør psykologer egnede til at være ledere? Hvornår kan det være vanskeligt at være leder med en psykologfaglig baggrund? Hvilke typer af lederjobs er egnede for psykologer? Hvilke erfaringer har vi som konsulenter med psykologer i ledelse? KOMPETENCEASPEKTET: Den politiske dimension, den strategiske portefølje, leadershipdelen, managementdelen og lederskab af og i faglige miljøer. DIMENSIONER AF LEDELSE: Organisationsforståelse: Rammer, strukturer, implementeringsstrategier og ledelse af faglige miljøer. DIMENSIONER AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB: De eksistentielle aspekter, modstandsformer, vanskelige medarbejdere, kompetenceudvikling. v./cand. psych. Vibe Strøier og Lone Willer Holm.

8 , København og , Århus: Nye perspektiver på stress Vi hører ofte nye (og høje) tal for antallet af stressramte, stresssygemeldte og omkostningerne forbundet med dette. Stress er blevet en del af vores arbejdsliv og en central referenceramme for at forstå vores (mis)trivsel i arbejdslivet. Derfor er det både overraskende og en stor udfordring, at der ikke eksisterer en definition af stress, som forskere, praktikere, arbejdstager og arbejdsgiver er enige om. Med udgangspunkt i forskningen vil der på fyraftensmødet blive diskuteret mulige årsager til stress. Oplægsholderen er redaktør af den netop udkomne antologi Nye Perspektiver på Stress. Med afsæt i denne bog udfoldes det tilsyneladende paradoksale i, at stressresponset, der evolutionært er udviklet for at redde individers liv (kamp/flugt reaktionen) aktiveres så ofte i vores arbejdsliv, selv om vi kun yderst sjældent er i livsfare her. Tillidsrepræsentanten indgår ofte i det forebyggende arbejde, i håndteringen af enkeltsager og i udarbejdelsen af en mere overordnet stresspolitik og sygefraværspolitik på arbejdspladsen. Men hvordan indgår man bedst i dette arbejde, når stress som fænomen på en gang både er voldsomt konkret og voldsomt diffust? Oplægsholderen, Malene Friis Andersen, er cand.psych. aut. og ph.d.- studerende ved NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Hun er redaktør af og bidragsyder til den netop udkomne antologi Nye perspektiver på Stress (red. Malene Friis Andersen og Svend Brinkmann), Forlaget Klim. Derudover har hun en række publikationer bag sig om stress, psykiske helbredsproblemer og arbejdsmarkedet. Hun har tidligere selv været TR samt arbejdet som organisationspsykolog og klinisk med stressramte.

9 , København: TR rollen som særligt sensitiv og introvert Forskningen peger på, at det indadvendte temperament er kendetegnet ved mange kvaliteter, som gavner de indadvendte, deres nærtstående og arbejdspladserne. Men indadvendte mennesker støder i praksis på en række fordomme i et udadvendt arbejdsliv, hvor de opfordres til at komme ud af busken og være mindre stille. Af den grund bliver nogle skabsindadvendte, de skjuler den stilfærdige side af sig selv for andre og undertrykker den til tider også i forholdet til sig selv. Det påvirker deres præstationer og trivsel negativt og holder dem tilbage fra at få det bedste frem i deres personlighed. Fyraftensmødet sætter fokus på de fordele, som både indadvendte og udadvendte kan opnå ved at forstå, anerkende og bruge de indadvendte kvaliteter og resourser. Og det sætter fokus på praktisk inspiration til deltagerne: Hvordan skaber man positiv opmærksomhed om indadvendte styrkesider? Hvilke redskaber findes der til indadvendte, som har brug for at tilegne sig udadvendte kompetencer? Der vil være tid til spørgsmål og debat, hvor vigtige pointer kan kobles til deltagernes konkrete erfaringer, udfordringer og behov. V./ Lise August, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi fra Sensitiv Balance.

10 Organisationspsykologi, Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Psykologen skal under dette emne tilegne sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykologiske teorier og arbejdsmetoder, knyttet til en organisationspsykologisk forståelse af fænomener som fx konflikter, mobning og omstruktureringer i organisationer. Temaer Organisationspsykologiske analyseniveauer Organisationspsykologiske perspektiver på intervention Perception, sensemaking og mentalisering i organisationer Kompleksitet og ledelse i 10 erne Praksisfelter: Konflikter, stress, forandring og innovation Organisationspsykologens roller Form Kurset veksler mellem dialog, teorioplæg og øvelser og det konkrete forløb skabes i dialog med deltagerne, der forventes at deltage aktivt med cases, problemtillinger og i diskussioner. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Inden kursusstart vil der bliver fremsendt en artikel. Underviser Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, psykopatologi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 7. og 8. maj 2014, 1. dag kl og 2. dag kl Underviser: Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejdsog organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, Århus

11 Psykologen som konsulent, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At give psykologerne de mest nødvendige forudsætninger for at bestride rollen som konsulent. At opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver. At få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning. Temaer Der fokuseres på følgende: Rollen som konsulent. Etiske overvejelser. Intern eller ekstern konsulent. Fra ekspert til proceskonsulent og netværkskonsulent. Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og metode. Indsigt i og erfaring med problemløsningsprocesser og de overvejelser, konsulenten må gøre sig i alle faser af en opgave. Indsigt i relevante metoder i konsulentens arbejde, herunder evne til at opstille kriterier for valg af metode, kontraktudformning og opgavestyring, intervention, formidling og evaluering. Form Teoretiske oplæg blandet med reflektion over indholdet og læringen. Underviser Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi. 12 timer. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 12. og 13. juni 2014 i København, 1. dag kl og 2. dag kl Underviser: Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

12 Konsultativ tilgang til konflikthåndtering, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At skabe forståelse for konflikters og mobnings almindelige forløb som grundlag for at vurdere behov for professionel indsats. Idéen i kurset er at give grundlag for, at psykologen kan rådgive i forhold til forebyggelse af konflikter og mobning på arbejdspladsen samt gribe ind i sager om konflikter eller mobning på såvel individ-, gruppe- som organisationsniveau eller bistå andre faggrupper i sådanne opgaver. Temaer Hvad er og hvad er ikke en konflikt? Årsager og forløb ved konflikter i arbejdslivet. Identificering og kortlægning af konflikter samt teknikker og metoder til håndtering af konflikter, så disse ikke eskalerer. Hvad er og hvad er ikke mobning? Intervention i konflikter og ved mobning: Fra tab-tab situationer til vind-vind situationer. Fokus på kommunikationens rolle i konflikteskalering samt ledelsens betydning for konfliktudvikling og mobning. Konflikthåndtering: Løsningsorienteret mægling m.v. Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen: Politik og handleplaner - hvad gør man? Fokus på psykologens forskellige roller: Rådgiver, mægler, vejleder m.m. Form Vekslen mellem teori og praksis, diskussion, rollespil og analyse af casemateriale (egne cases er velkomne) samt præsentation og praktisk afprøvning af metoder og værktøjer. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Undervisere Annie Høgh, cand. psych. aut., professor, ph.d. samt specialist i arbejds- og organisationspsykologi og Eva Gemzøe Mikkelsen, cand. psych., ph.d., erhvervspsykolog. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 24 timer. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 x 2 dage, 28. og 29. august samt 21. og 22. oktober 2014, 1. og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Underviser: Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

13 Ledelse og organisation, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Formålet med kurset er at give psykologen en introduktion til opgaver og rammer for ledelse i offentlige organisationer. Psykologen vil få kendskab til ledelse i den offentlige sektor, betydningen af sammenhænge mellem kultur og struktur samt kendskab til økonomi, kvalitetssikring og administration. Temaer Ledelse og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Det særlige ved at være medarbejder og leder i et politisk styret offentligt system. Ledelse, kultur, magt og organisation. Fokus på magtteori og den særlige offentlige diskurs. Betydningen af de forskellige typer af processer, der ageres ud fra i det offentlige: Mål og rammestyring, værdistyring, akkreditering, lean processer mv. Fokus på psykologens særlige rolle i organisationer både som medarbejder og leder. Målgruppe Psykologer med ledelsesansvar, psykologer uden ledelsesansvar - men med interesse for ledelse eller psykologer med et ønske om at øge indsigten i den ledelsesmæssige og organisatoriske kontekst, som vedkommende er ansat i eller arbejder ind i. Form Veksling mellem teori, praktisk teori, deltagerinvolvering og præsentation af metoder og værktøjer. Underviser Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer. Varighed: Underviser: Tillidsrepræsentanter og suppleanter 2 dage, 4. og 5. september 2014, 1. dag kl og 2. dag kl , i alt 12 timer Lone Willer Holm, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

14 Organisationsanalyse, Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Kursets overordnede formål er, at deltagerne opnår kendskab til forskellige teorier og modeller til analyse af organisationer, til identifikation af problemer og udviklingsmuligheder i organisationer samt til en udformning af interventionsstrategier. I den moderne organisation, der var kendetegnet af en relativ stabilitet, var modellen: Dataindsamling, analyse, diagnose og intervention, en passende måde at arbejde på. Tankegangen var, at organisationen er en slags organisme, der kan have forskellige sygdomme, der, hvis de diagnosticeres korrekt, kan behandles med den rette kur. Sundhed - sygdom - sundhed igen. Modellen er på ingen måde helt hen i vejret, men udviklingen i det postmoderne organisationsliv, gør den i flere henseender utilstrækkelig. I det aktuelle organisationsliv, hvor forandring er en fortløbende proces og innovation står øverst på dagsordenen er det nødvendigt at arbejde med langt mere dynamiske begreber og interventioner. Temaer Systemteori Moderne og postmoderne organisationer Ændringer i ledelses- og autoritetsrelationer Kreativitet og innovation (privat og offentligt) Følelser i organisationer - støj eller vigtig information Forandring i organisationer Organisationspsykologisk design Form Kurset veksler mellem oplæg og diskussion, organisationspsykologiske øvelser og refleksion. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Underviser Steen Visholm, cand.psych., ph.d., professor i gruppe og organisationspsykologi.

15 Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 24 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi. 6 timer. Specialistuddannelse i gerontopsykologi. 24 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi. 24 timer. Specialistuddannelse i sundhedspsykologi. 12 timer. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 x 2 dage, 25. og 26. september samt 23. og 24. oktober 2014, 1. og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Underviser: Steen Visholm, cand.psych., ph.d., professor Dansk Psykolog Forening, Århus

16 Intervention i grupper og organisationer, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Målet med kurset er at skabe mulighed for, at deltagerne kan undersøge, arbejde med og reflektere over forskellige metoder og redskaber i forhold til intervention i grupper og organisationer - herunder hvad der er bestemmende for konsulentens valg af metoder og interventionsformer. Temaer - blandt temaerne er: 1. Den primære opgave valg af interventionsmetode. 2. Rekvirenten fokus på intervention de første møder dataindsamling. 3. Organisering af interventionen i tid og rum f.eks. spænder forløbet over en ½ dag eller 2 år? 4. Konsulenten på kanten af og til tider på kant med rekvirentsystemet. 5. Hvordan er hjælp en hjælp? Dette handler dels om, hvilken organisationskultur man står overfor og dels handler det om konsulentens fagsyn, som er bestemmende for konsulentens oplevelse af, hvornår hjælp er en hjælp ud fra dennes eget udviklingssyn/fagsyn. 6. Interventions designs og kompetence, metode- og organisationsudvikling. 7. Evaluering af interventioner i sociale systemer. Undervejs i arbejdet med ovenstående temaer vil kendte interventionsstrategier/metoder blive introduceret eksempelvis: Narrativer APV Proceskonsultation Scrum Action learning Kurset forudsætter minimum 14 deltagere og som deltager skal man være indstillet på en høj deltagerinvolvering alle dagene. Målgruppe Arbejds- og organisationspsykologer, cand. psych. og cand. pæd. psych., som kurset er relevant for. Deltagerforudsætninger At man er indstillet på at bidrage og tage afsæt i egne praksiserfaringer og deltage alle dage.

17 Form En palet af øvelser, præsentationer, dialoger og diskussioner med afsæt i relevant teori og deltagernes eventuelle ønsker. Endvidere vil der blive arbejdet med case materiale, præsenteret af underviserne af deltagerne, der vil belyse de temaer, som er præsenteret og kobles med teori. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Hjemmesider - det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undervisere Trine Lindemark, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi og Thorkil Molly-Søholm, cand. psych., adm. direktør, LEAD. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 3 dage, 3., 4. og 5. november 2014, 1. dag kl dag kl , i alt 18 timer Undervisere: Trine Lindemark, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi og Thorkil Molly-Søholm, cand.psych., adm. direktør, LEAD. Dansk Psykolog Forening, København

18 Vi gør opmærksom på, at optagelse på de meritgivende kurser sker ud fra en vurdering af: Kriterier, fastlagt af forhandlingsafdelingen, med udgangspunkt i bl.a. evt. tidligere deltagelse i vores meritgivende kurser, vurdering af samlet aktivitet på både vore egne og AC s TR-kurser samt hverv og hvervets længde som TR eller suppleant. Den endelige fordeling sker efter tilmeldingsfristens udløb og vi forventer at kunne give jer besked omkring marts måned. Herudover henviser vi til Akademikernes TR kursustilbud, hvor man starter med basisuddannelsen og efterfølgende overbygningskurserne. DP foretager en vurdering af de indkomne kursusønsker til Akademikernes TR kurser efter tilsvarende kriterier som til vore egne meritgivende DP TR kurser. Vi kan dog maksimalt bevilge 2 kurser til TRer og 1 kursus til TR suppleanter pr. år under hensyn til antallet af indkomne kursusønsker. Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Tlf.:

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere