TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014"

Transkript

1 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

2 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har vi igen fået mulighed for at tilbyde nogle pladser på 5 relevante meritgivende kurser på foreningens specialistuddannelse. Vi glæder os over, at vi hermed kan imødekomme en stor efterspørgsel hos vores tillidsrepræsentanter på disse kurser. Da pladserne på de meritgivende kurser fra vores kursusprogram desværre er begrænsede, kan vi først give besked på, om du er optaget, efter tilmeldingsfristens udløb. Vores TR arrangementer melder du dig til via vores hjemmeside og Mit DP (kalender under løn- og arbejdsvilkår). Ved tilmeldingen modtager du automatisk bekræftelse på dit kursusønske. Deltagelse er gratis. OBS: Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014.

3 TR årsmøde Igen i år har vi fået mulighed for at tilbyde dig 1½ dags internatmøde. Som tidligere vil vi også denne gang fokusere på aktuelle emner, som vi melder ud i god tid før årsmødet. Derudover vil du få mulighed for at møde din formand, Eva Secher Mathiasen. Endeligt program og praktiske informationer for årsmødet fremsender vi ca. 10 dage inden mødet. Årsmødet foregår på Hotel Sinatur Frederiksdal, 1. dag fra kl til næste dag kl , hvor vi slutter af med frokost. Formål: Oplæg, debat og networking Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2. dage, 6. og 7. november, 1. dag fra kl til 2. dag kl Undervisere: Eksterne oplægsholdere, faglige konsulenter og DPs formand Hotel Sinatur Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Lyngby.

4 Velkommen som TR i DP med fokus på funktion og forhandling Vores velkomstkursus er DPs grundkursus for nye tillidsvalgte. Som udgangspunkt skal du som nyvalgt TR/suppleant helst gennemføre vores velkomstkursus inden for det første år efter, at du er valgt. På kursets 1. dag vil du blive introduceret til DP og tillidshvervet samt få en god indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Derudover bliver du rustet til at anvende relevant lovgivning og dele af overenskomsten. Fokus på 2. dagen vil være på forhandling og forhandlingsteknik. På kurset vil emnerne være: TRs rettigheder og pligter Regelgrundlaget for tillidsrepræsentantens pligter og virke DPs tilbud til tillidsrepræsentanter DPs lønpolitik Lønforhandling med forhandlingsøvelser Værktøjer til brug for forhandling Ny løn og det økonomiske råderum Når du har deltaget på velkomstkurset, henviser vi til ACs basis- og overbygningsuddannelse for TR (se kursusprogrammer på DPs hjemmeside). Formål: Varighed: Undervisere: Introduktion til TR-hvervet og forhandlingsteknikker Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter 17. og 18.marts (Middelfart) eller 13. og 14.november (Svendborg), 2 dage, 1. dag, kl til næste dag kl Faglige konsulenter, forhandlingsgruppen Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart / Hotel Christiansminde, Svendborg

5 Temadag for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter I 2014 vil temadagen ligesom tidligere omhandle et aktuelt tema. I år er emnet social kapital og forandringer. Der vil være oplæg ved ekstern foredragsholder, som vi melder ud i god tid før mødet. Dagen vil være en blanding af oplæg og debat. Formål: Oplæg v./ekstern konsulent samt information og networking Varighed: 17. september 2014, kl Oplægsholder: Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Meldes ud i god tid før temadagen Dansk Psykolog Forening, København

6 Gå Hjem Møder med aktuelle temaer I lighed med sidste år inviterer vi også i 2014 vores TRer og suppleanter til kvartalsvise Gå Hjem Møder på skift i København og Århus. Hver gang har vi et aktuelt tema på dagsordenen v./ekstern oplægsholder. I år har vi blandt andet et møde med stress på dagsordenen og her har vi fornøjelsen også at invitere vores arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har planlagt datoer for 6 Gå Hjem Møder i hhv. København og Århus. Nærmere info om planlagte temaer og datoer kan du se på næste side. Formål: Oplæg og debat om aktuelt tema Tillidsrepræsentanter og suppleanter - samt AMRer i.f.t møder om stress Varighed: Gå Hjem Møde kl Foredragsholdere: Eksterne oplægsholdere (se temaer og datoer for planlagte møder på næste side) Dansk Psykolog Forening, København/Århus

7 Gå Hjem Møder: Gå Hjem Møder: , København og , Århus: Ansættelser med tilskud et dilemma for TR Ansættelser med tilskud kan være et dilemma for TR. På den ene side er der behov for at hjælpe ledige og nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. På den anden side bliver fastansatte kolleger presset af den gratis arbejdskraft. Workshoppen v./ AAK omhandler den seneste udvikling af arbejdsmarkedspolitiske redskaber og om hvordan A-kassen benytter og vurderer disse. Vi vil også facilitere erfaringsudveksling blandt jer TRer omkring gode og dårlige erfaringer, spørgsmål og dilemmaer. Vi vil samtidig samle op på jeres holdninger og evt. politiske indspark til medarbejdere og bestyrelse af A-kassen. v./chefkonsulenterne: Ulrik Romme og Charlotte Hildebrandt, AAK , Århus: Lyst til Ledelse? Som tillidsrepræsentant involveres man i forskellige facetter af ledelse. Nogle tillidsrepræsentanter får smag for ledelse, og TR-positionen vil her være første skridt i retning af en egentlig lederrolle. På dette Gå Hjem Møde vil vi introducere dig til 4 forskelle aspekter af feltet Psykologer i ledelse : PROFESSIONSASPEKTET: Hvad gør psykologer egnede til at være ledere? Hvornår kan det være vanskeligt at være leder med en psykologfaglig baggrund? Hvilke typer af lederjobs er egnede for psykologer? Hvilke erfaringer har vi som konsulenter med psykologer i ledelse? KOMPETENCEASPEKTET: Den politiske dimension, den strategiske portefølje, leadershipdelen, managementdelen og lederskab af og i faglige miljøer. DIMENSIONER AF LEDELSE: Organisationsforståelse: Rammer, strukturer, implementeringsstrategier og ledelse af faglige miljøer. DIMENSIONER AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB: De eksistentielle aspekter, modstandsformer, vanskelige medarbejdere, kompetenceudvikling. v./cand. psych. Vibe Strøier og Lone Willer Holm.

8 , København og , Århus: Nye perspektiver på stress Vi hører ofte nye (og høje) tal for antallet af stressramte, stresssygemeldte og omkostningerne forbundet med dette. Stress er blevet en del af vores arbejdsliv og en central referenceramme for at forstå vores (mis)trivsel i arbejdslivet. Derfor er det både overraskende og en stor udfordring, at der ikke eksisterer en definition af stress, som forskere, praktikere, arbejdstager og arbejdsgiver er enige om. Med udgangspunkt i forskningen vil der på fyraftensmødet blive diskuteret mulige årsager til stress. Oplægsholderen er redaktør af den netop udkomne antologi Nye Perspektiver på Stress. Med afsæt i denne bog udfoldes det tilsyneladende paradoksale i, at stressresponset, der evolutionært er udviklet for at redde individers liv (kamp/flugt reaktionen) aktiveres så ofte i vores arbejdsliv, selv om vi kun yderst sjældent er i livsfare her. Tillidsrepræsentanten indgår ofte i det forebyggende arbejde, i håndteringen af enkeltsager og i udarbejdelsen af en mere overordnet stresspolitik og sygefraværspolitik på arbejdspladsen. Men hvordan indgår man bedst i dette arbejde, når stress som fænomen på en gang både er voldsomt konkret og voldsomt diffust? Oplægsholderen, Malene Friis Andersen, er cand.psych. aut. og ph.d.- studerende ved NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Hun er redaktør af og bidragsyder til den netop udkomne antologi Nye perspektiver på Stress (red. Malene Friis Andersen og Svend Brinkmann), Forlaget Klim. Derudover har hun en række publikationer bag sig om stress, psykiske helbredsproblemer og arbejdsmarkedet. Hun har tidligere selv været TR samt arbejdet som organisationspsykolog og klinisk med stressramte.

9 , København: TR rollen som særligt sensitiv og introvert Forskningen peger på, at det indadvendte temperament er kendetegnet ved mange kvaliteter, som gavner de indadvendte, deres nærtstående og arbejdspladserne. Men indadvendte mennesker støder i praksis på en række fordomme i et udadvendt arbejdsliv, hvor de opfordres til at komme ud af busken og være mindre stille. Af den grund bliver nogle skabsindadvendte, de skjuler den stilfærdige side af sig selv for andre og undertrykker den til tider også i forholdet til sig selv. Det påvirker deres præstationer og trivsel negativt og holder dem tilbage fra at få det bedste frem i deres personlighed. Fyraftensmødet sætter fokus på de fordele, som både indadvendte og udadvendte kan opnå ved at forstå, anerkende og bruge de indadvendte kvaliteter og resourser. Og det sætter fokus på praktisk inspiration til deltagerne: Hvordan skaber man positiv opmærksomhed om indadvendte styrkesider? Hvilke redskaber findes der til indadvendte, som har brug for at tilegne sig udadvendte kompetencer? Der vil være tid til spørgsmål og debat, hvor vigtige pointer kan kobles til deltagernes konkrete erfaringer, udfordringer og behov. V./ Lise August, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi fra Sensitiv Balance.

10 Organisationspsykologi, Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Psykologen skal under dette emne tilegne sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykologiske teorier og arbejdsmetoder, knyttet til en organisationspsykologisk forståelse af fænomener som fx konflikter, mobning og omstruktureringer i organisationer. Temaer Organisationspsykologiske analyseniveauer Organisationspsykologiske perspektiver på intervention Perception, sensemaking og mentalisering i organisationer Kompleksitet og ledelse i 10 erne Praksisfelter: Konflikter, stress, forandring og innovation Organisationspsykologens roller Form Kurset veksler mellem dialog, teorioplæg og øvelser og det konkrete forløb skabes i dialog med deltagerne, der forventes at deltage aktivt med cases, problemtillinger og i diskussioner. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Inden kursusstart vil der bliver fremsendt en artikel. Underviser Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, psykopatologi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 7. og 8. maj 2014, 1. dag kl og 2. dag kl Underviser: Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejdsog organisationspsykologi. Dansk Psykolog Forening, Århus

11 Psykologen som konsulent, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At give psykologerne de mest nødvendige forudsætninger for at bestride rollen som konsulent. At opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver. At få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning. Temaer Der fokuseres på følgende: Rollen som konsulent. Etiske overvejelser. Intern eller ekstern konsulent. Fra ekspert til proceskonsulent og netværkskonsulent. Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og metode. Indsigt i og erfaring med problemløsningsprocesser og de overvejelser, konsulenten må gøre sig i alle faser af en opgave. Indsigt i relevante metoder i konsulentens arbejde, herunder evne til at opstille kriterier for valg af metode, kontraktudformning og opgavestyring, intervention, formidling og evaluering. Form Teoretiske oplæg blandet med reflektion over indholdet og læringen. Underviser Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi. 12 timer. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 12. og 13. juni 2014 i København, 1. dag kl og 2. dag kl Underviser: Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

12 Konsultativ tilgang til konflikthåndtering, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål At skabe forståelse for konflikters og mobnings almindelige forløb som grundlag for at vurdere behov for professionel indsats. Idéen i kurset er at give grundlag for, at psykologen kan rådgive i forhold til forebyggelse af konflikter og mobning på arbejdspladsen samt gribe ind i sager om konflikter eller mobning på såvel individ-, gruppe- som organisationsniveau eller bistå andre faggrupper i sådanne opgaver. Temaer Hvad er og hvad er ikke en konflikt? Årsager og forløb ved konflikter i arbejdslivet. Identificering og kortlægning af konflikter samt teknikker og metoder til håndtering af konflikter, så disse ikke eskalerer. Hvad er og hvad er ikke mobning? Intervention i konflikter og ved mobning: Fra tab-tab situationer til vind-vind situationer. Fokus på kommunikationens rolle i konflikteskalering samt ledelsens betydning for konfliktudvikling og mobning. Konflikthåndtering: Løsningsorienteret mægling m.v. Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen: Politik og handleplaner - hvad gør man? Fokus på psykologens forskellige roller: Rådgiver, mægler, vejleder m.m. Form Vekslen mellem teori og praksis, diskussion, rollespil og analyse af casemateriale (egne cases er velkomne) samt præsentation og praktisk afprøvning af metoder og værktøjer. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Undervisere Annie Høgh, cand. psych. aut., professor, ph.d. samt specialist i arbejds- og organisationspsykologi og Eva Gemzøe Mikkelsen, cand. psych., ph.d., erhvervspsykolog. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 24 timer. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 x 2 dage, 28. og 29. august samt 21. og 22. oktober 2014, 1. og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Underviser: Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

13 Ledelse og organisation, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Formålet med kurset er at give psykologen en introduktion til opgaver og rammer for ledelse i offentlige organisationer. Psykologen vil få kendskab til ledelse i den offentlige sektor, betydningen af sammenhænge mellem kultur og struktur samt kendskab til økonomi, kvalitetssikring og administration. Temaer Ledelse og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Det særlige ved at være medarbejder og leder i et politisk styret offentligt system. Ledelse, kultur, magt og organisation. Fokus på magtteori og den særlige offentlige diskurs. Betydningen af de forskellige typer af processer, der ageres ud fra i det offentlige: Mål og rammestyring, værdistyring, akkreditering, lean processer mv. Fokus på psykologens særlige rolle i organisationer både som medarbejder og leder. Målgruppe Psykologer med ledelsesansvar, psykologer uden ledelsesansvar - men med interesse for ledelse eller psykologer med et ønske om at øge indsigten i den ledelsesmæssige og organisatoriske kontekst, som vedkommende er ansat i eller arbejder ind i. Form Veksling mellem teori, praktisk teori, deltagerinvolvering og præsentation af metoder og værktøjer. Underviser Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi. 12 timer. Varighed: Underviser: Tillidsrepræsentanter og suppleanter 2 dage, 4. og 5. september 2014, 1. dag kl og 2. dag kl , i alt 12 timer Lone Willer Holm, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening, København

14 Organisationsanalyse, Århus (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Kursets overordnede formål er, at deltagerne opnår kendskab til forskellige teorier og modeller til analyse af organisationer, til identifikation af problemer og udviklingsmuligheder i organisationer samt til en udformning af interventionsstrategier. I den moderne organisation, der var kendetegnet af en relativ stabilitet, var modellen: Dataindsamling, analyse, diagnose og intervention, en passende måde at arbejde på. Tankegangen var, at organisationen er en slags organisme, der kan have forskellige sygdomme, der, hvis de diagnosticeres korrekt, kan behandles med den rette kur. Sundhed - sygdom - sundhed igen. Modellen er på ingen måde helt hen i vejret, men udviklingen i det postmoderne organisationsliv, gør den i flere henseender utilstrækkelig. I det aktuelle organisationsliv, hvor forandring er en fortløbende proces og innovation står øverst på dagsordenen er det nødvendigt at arbejde med langt mere dynamiske begreber og interventioner. Temaer Systemteori Moderne og postmoderne organisationer Ændringer i ledelses- og autoritetsrelationer Kreativitet og innovation (privat og offentligt) Følelser i organisationer - støj eller vigtig information Forandring i organisationer Organisationspsykologisk design Form Kurset veksler mellem oplæg og diskussion, organisationspsykologiske øvelser og refleksion. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Underviser Steen Visholm, cand.psych., ph.d., professor i gruppe og organisationspsykologi.

15 Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 24 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi. 6 timer. Specialistuddannelse i gerontopsykologi. 24 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi. 24 timer. Specialistuddannelse i sundhedspsykologi. 12 timer. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 2 x 2 dage, 25. og 26. september samt 23. og 24. oktober 2014, 1. og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Underviser: Steen Visholm, cand.psych., ph.d., professor Dansk Psykolog Forening, Århus

16 Intervention i grupper og organisationer, København (meritgivende kursus fra DPs kursusprogram) Formål Målet med kurset er at skabe mulighed for, at deltagerne kan undersøge, arbejde med og reflektere over forskellige metoder og redskaber i forhold til intervention i grupper og organisationer - herunder hvad der er bestemmende for konsulentens valg af metoder og interventionsformer. Temaer - blandt temaerne er: 1. Den primære opgave valg af interventionsmetode. 2. Rekvirenten fokus på intervention de første møder dataindsamling. 3. Organisering af interventionen i tid og rum f.eks. spænder forløbet over en ½ dag eller 2 år? 4. Konsulenten på kanten af og til tider på kant med rekvirentsystemet. 5. Hvordan er hjælp en hjælp? Dette handler dels om, hvilken organisationskultur man står overfor og dels handler det om konsulentens fagsyn, som er bestemmende for konsulentens oplevelse af, hvornår hjælp er en hjælp ud fra dennes eget udviklingssyn/fagsyn. 6. Interventions designs og kompetence, metode- og organisationsudvikling. 7. Evaluering af interventioner i sociale systemer. Undervejs i arbejdet med ovenstående temaer vil kendte interventionsstrategier/metoder blive introduceret eksempelvis: Narrativer APV Proceskonsultation Scrum Action learning Kurset forudsætter minimum 14 deltagere og som deltager skal man være indstillet på en høj deltagerinvolvering alle dagene. Målgruppe Arbejds- og organisationspsykologer, cand. psych. og cand. pæd. psych., som kurset er relevant for. Deltagerforudsætninger At man er indstillet på at bidrage og tage afsæt i egne praksiserfaringer og deltage alle dage.

17 Form En palet af øvelser, præsentationer, dialoger og diskussioner med afsæt i relevant teori og deltagernes eventuelle ønsker. Endvidere vil der blive arbejdet med case materiale, præsenteret af underviserne af deltagerne, der vil belyse de temaer, som er præsenteret og kobles med teori. Litteratur Vi henviser til DPs generelle kursusprogram på vores hjemmeside. Hjemmesider - det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undervisere Trine Lindemark, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi og Thorkil Molly-Søholm, cand. psych., adm. direktør, LEAD. Tillidsrepræsentanter og suppleanter Varighed: 3 dage, 3., 4. og 5. november 2014, 1. dag kl dag kl , i alt 18 timer Undervisere: Trine Lindemark, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi og Thorkil Molly-Søholm, cand.psych., adm. direktør, LEAD. Dansk Psykolog Forening, København

18 Vi gør opmærksom på, at optagelse på de meritgivende kurser sker ud fra en vurdering af: Kriterier, fastlagt af forhandlingsafdelingen, med udgangspunkt i bl.a. evt. tidligere deltagelse i vores meritgivende kurser, vurdering af samlet aktivitet på både vore egne og AC s TR-kurser samt hverv og hvervets længde som TR eller suppleant. Den endelige fordeling sker efter tilmeldingsfristens udløb og vi forventer at kunne give jer besked omkring marts måned. Herudover henviser vi til Akademikernes TR kursustilbud, hvor man starter med basisuddannelsen og efterfølgende overbygningskurserne. DP foretager en vurdering af de indkomne kursusønsker til Akademikernes TR kurser efter tilsvarende kriterier som til vore egne meritgivende DP TR kurser. Vi kan dog maksimalt bevilge 2 kurser til TRer og 1 kursus til TR suppleanter pr. år under hensyn til antallet af indkomne kursusønsker. Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Tlf.:

TR og AMR arrangementer 2016

TR og AMR arrangementer 2016 Løbende tilmelding - dog frist på TR pladser på meritgivende kurser d. 6. januar 2016 Kære tillidsrepræsentant, suppleant og arbejdsmiljørepræsentant Velkommen til vores TR/AMR kursus-/mødekatalog med

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening KURSUS 2014 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2013 2 Kurser 2014 Kurser 2014 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOLOG FORENING Revideret november 2016 Kurser der er godkendt Grundstammeforløbet HVIDBOG Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn KOK er godkendt som grundstammeforløb (Kompleksitet i Ledelse) 22.-23. august Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Arbejdsmiljø i borgerens hjem

Arbejdsmiljø i borgerens hjem Arbejdsmiljø i borgerens hjem Redskab til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø Mette Bentzen [Om mig] Faglig baggrund Cand.psych. aut. fra Københavns Universitet Diverse systemisk/narrative, kognitive

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 Kursuskatalog Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 PUC Pædagogisk Udviklingscenter, Køge Oversigt Titel Datoer Pris Kurser Coaching af lærer- og pædagogteam v/susanne Ploug Søresen Den 18.9,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Curriculum Vitae. Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn Cand.psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet

Curriculum Vitae. Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn Cand.psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet Curriculum Vitae Navn: Pernille Forchhammer Firma: Forchhammer Consulting Adresse: Lønbjergparken 1, 4000 Roskilde Telefon 60 14 15 13 e-mail pf@forchhammerconsulting.dk Født: 9. september 1967 Nationalitet:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere