Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere"

Transkript

1 Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE 5 OBSERVATIONSOMRÅDER 6 SÆRLIGT ALVORLIGE FORHOLD 7 SITUATIONEN ER ALVORLIG MÅSKE AKUT 8 DET GØR DU, HVIS SITUATIONEN ER AKUT 8 SYSTEMATISERING AF IAGTTAGELSER OG OBSERVATIONER 8 UNDERRETNING 10 TVÆRFAGLIGE MØDER 14 TOVHOLDERFUNKTIONEN 16 EVALUERING OG TILBAGEMELDING 17 LITTERATUR OG INTERNETADRESSER 18 BILAG 19 2 Gentoftemodellen

3 FORORD Gentofte Kommune ønsker, at indsatsen til udsatte børn og unge sker tidligst muligt, og der skabes helhed og sammenhæng i tilbudene. Forudsætningerne for et godt fagligt og tværfaglig arbejde er, at alle involverede ved, hvordan de kan og skal handle, hvis de bliver bekymrede for et barn/en ung. Gentoftemodellen er et vigtigt bidrag til sikring af denne indsats. Torben H. D. Petersen Direktør Børn og Forebyggelse Frank Andersen Direktør Skole og Fritid Søren Bønløkke Direktør Social og Sundhed INDLEDNING Fokus for Gentoftemodellen er den gruppe af børn og unge (0-18 år), der har en adfærd og/eller lever under forhold, der vækker bekymring blandt de voksne, der omgiver dem. Gentoftemodellen beskriver forløbet fra den første bekymring for et udsat barn frem til en tværfaglig indsats: Hvornår er der grund til bekymring? Etik omkring tidlig inddragelse af forældre og behandling af fortrolige oplysninger Hvem skal inddrages, og hvornår? Hvad skal man gøre, når der er tale om meget alvorlige forhold? Det er vigtigt, at der ikke går for lang tid fra bekymringen er opstået, til indsatsen iværksættes. Derfor lægger Gentoftemodellen op til en tidsramme på 3 måneder. Den første del af Gentoftemodellen beskriver indsatsen fra fagpersoner, der er i direkte kontakt med barnet (bl.a. pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, tandlæger). Den anden del beskriver den videre tværfaglige indsats, herunder en afsluttende evaluering. Indenfor 3 måneder skal bekymringen være delt med forældrene, og observationer skal være gennemført og evalueret. Børn og Forebyggelse Børn og Forebyggelse omfatter afdelingerne: Børn og Unge, Dagtilbud fra 0-6 år, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sociale institutioner, Sundhedsplejen og Tandplejen. Børn og Forebyggelse har følgende retningslinier for besvarelse af henvendelser: Telefon: Indenfor 24 timer Offentlige postkasser: Indenfor 24 timer Indenfor 3 arbejdsdage Breve: Indenfor 3 arbejdsdage Fagpersoner der primært har kontakt til forældre med sociale og psykiske problemstillinger For at sikre en tidlig opsporing af børn med forældre, der f.eks. har sindslidelser og/eller misbrug, er det vigtigt, at fagpersoner med kontakt til forældre og børn koordinerer indsatsen. Social og Sundhed har udarbejdet en procedure, der sikrer voksensagsbehandlernes opmærksomhed på børnenes forhold, så en tidlig tværfaglig indsats kan iværksættes. Gentoftemodellen

4 FAGLIG ETIK Etik i arbejdet med børn, unge og deres forældre indebærer, at de professionelle er opmærksomme på: At være åbne og ærlige At barnet/den unge altid er i fokus At barnet/den unge inddrages i videst muligt omfang At forældrene inddrages fra starten At barnet/den unge og forældrene har ressourcer og styrkesider, der kan udvikles, og ikke kun problemer At håndtere fortrolige oplysninger korrekt At der aldrig udleveres eller sendes underretning op til en weekend eller ferie. Forældrene skal have mulighed for at få svar på spørgsmål med det samme BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER Tavshedspligt Alle offentlige ansatte har tavshedspligt, når det gælder fortrolige private oplysninger om borgere. Fortrolige private oplysninger: Race, religion og hudfarve Politiske og foreningsmæssige forhold Seksuelle forhold Strafbare forhold Helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler eller lignende Store sociale problemer Videregivelse af fortrolige private oplysninger Der skal foreligge skriftligt samtykke ved videregivelse af oplysninger. Mellem fagpersoner Det er altid muligt at diskutere oplysninger, hvis de er anonymiseret. Det er også muligt at udveksle oplysninger med navns nævnelse med kolleger og andre fagpersoner, hvis det er relevant for arbejdets udførelse. Mellem fagpersoner og forældre Det er altid et godt fagligt udgangspunkt løbende at være i åben og ærlig dialog med forældrene, hvis man som fagperson er bekymret for et barns forhold. Mellem fagpersoner og pressen Det er aldrig tilladt at videregive oplysninger til ikke offentligt ansatte, f.eks. pressen. Oplysningspligt Hvis de sociale myndigheder beder om oplysninger, har man pligt til at videregive disse oplysninger. Underretningspligt: Se særligt afsnit. Se også pjecen Hvad må jeg sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge. Udgivet af Socialministeriet Gentoftemodellen

5 INFORMER DIN LEDER Det er vigtigt, at du på et tidligt tidspunkt informerer din leder om dine bekymringer og iagttagelser. I skal overveje: Hvordan forældrene informeres og inddrages? Om I selv kan klare problemerne i samarbejde med forældrene? Om I skal inddrage andre fagpersoner? Om situationen er så alvorlig, at I skal skrive en underretning til Børn og Unge? BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE Børn og unges robusthed og reaktioner overfor belastninger er forskellige. Oversigten viser signaler, som det er vigtigt at være opmærksom på som fagperson. Den er ikke fyldestgørende, men tænkt som eksempler. Barnet fra 0-2 år: Barnet er anspændt, passivt, stille eller tilbagetrukket Barnet har vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed eller stimulation Barnet udforsker omverdenen uden at søge støtte og anerkendelse fra voksne Barnet er særligt klynkende og virker utrygt Barnet/den unge: Virker angst eller skræmt Har vanskeligt ved at koncentrere sig Er ikke i stand til at modtage indlæring Bliver meget påvirket af uro fra omgivelserne Har problemer med at kontrollere impulser f.eks. hyppige raserianfald Har ændringer i sin adfærd, der ikke kan henføres til den almindelige udvikling Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne Holder sig meget for sig selv eller bliver holdt udenfor af andre Er ude af stand til at etablere sociale kontakter med jævnaldrende kammerater Klæber til voksne eller tager afstand fra disse Har fysiske tegn på omsorgssvigt er f.eks. forsømt m.h.t. mad, bad, søvn, påklædning Har mange klager f.eks. over hovedpine eller mavepine Tager ansvar, der ikke svarer til barnet/den unges alder Har spiseforstyrrelse med symptomer som stærk over- eller undervægt Forsømmer tit skolen Har misbrugs og alkoholvaner, der slår negativt igennem i hverdagen Virker depressiv, ulykkelig eller socialt isoleret Viser tegn på fysisk vold f.eks. blå mærker eller mistanke om seksuelt overgreb (se også afsnittet Særligt alvorlige forhold ) Gentoftemodellen 5

6 OBSERVATIONSOMRÅDER Hvis der er grund til bekymring, er det vigtigt at være i dialog med forældrene, inden der fortsættes med en systematiseret observation af barnet/den unge. Alle observationsområder skal ikke nødvendigvis iagttages, ligesom der kan være områder, der ikke er nævnt. Fysisk helbred og udvikling: Helbred Generel fysisk udvikling Fin- og grovmotorisk udvikling Følelsesmæssigt: Generelle sindstilstand Reaktionsmåde ved frustrationer Selvtillid og selvværd Selvopfattelse Kontakt og socialt samspil: Tilknytning til forældrene Foretrækker specielt børn/ voksne Forhold til voksne Forhold til andre børn/ unge Indgår barnet/den unge i samspil f.eks. aktivt, passivt, nysgerrigt, tilbageholdende, negativt Intellektuelt: Forhold til viden f.eks. nysgerrig, interesseret eller opgivende Er barnets/den unges viden alderssvarende Forhold til egne og omverdenens krav og forventninger Koncentration Evne til at forstå og give udtryk, herunder anvendelse og forståelse af sproget Eventuelle særpræg: Har barnet/den unge sære tanker, fantasier og/eller vaner Forældrene For at forældrene kan udvikle og udøve omsorg for barnet, har det betydning, at forældrene selv har fået omsorg som barn, ikke lever under forhold, der er præget af vold og konflikter, og ikke har misbrugsproblemer. Andre væsentlige forhold er belastninger i forældrenes livssituation og netværk, f.eks. tab af nærtstående familiemedlemmer, manglende socialt netværk, fysisk eller psykisk sygdom og misbrug. Væsentlige opmærksomhedspunkter vedrørende forældrenes omsorg for barnet: Opfatter forældrene barnet realistisk? Engagerer forældrene sig positivt i samspillet med barnet? Dækker forældrene de fysiske og følelsesmæssige behov, som barnet har i kraft af sin alder og sit udviklingsniveau? Står forældrenes fysiske og følelsesmæssige omsorg i forhold til de behov, som barnet signalerer, og ikke til de voksnes behov? Rummer forældrene egen smerte og frustration uden at afreagere på barnet? 6 Gentoftemodellen

7 SÆRLIGT ALVORLIGE FORHOLD Vold og mishandling, fysisk og psykisk Der er tale om fysisk vold eller mishandling, hvis barnet udsættes for handlinger fra forældrene eller andre, som ikke er hændeligt uheld, og hvor barnet aktivt påføres skade. Typisk er det skader, der medfører mærker eller andre tegn som f.eks. knoglebrud, sår, brandsår eller bløddelslæsioner f.eks. blå mærker eller blå øjne. Det er vigtigt at være opmærksom på de forklaringer, barnet eller forældre giver om de fysiske skader. Passer forklaringerne ikke sammen, eller passer de ikke til skaderne, kan det være et signal om, at barnet eller forældrene ønsker at dække over, hvad der er sket. Der er også tale om overgreb, hvis barnet bliver udsat for skadende handlinger af ikke fysisk karakter. Barnet kan blive truet med vold eller indespærring. Der kan blive talt til barnet på en krænkende måde, eller forældrene kan forholde sig fjendtligt eller ignorere barnet. Det kan f.eks. være et tilbagevendende mønster, at barnet får at vide, at det er værdiløst, ikke elsket eller uønsket. Børn er naturligt loyale over for deres forældre. Børn oplever det som i deres interesse, at familiekonflikter bliver holdt hemmelige. Barnet vil oftest sætte det, barnet oplever som familiens tarv over eget behov for beskyttelse. Når der er mistanke om alvorlige strafbare forhold, tages der ikke straks kontakt til forældrene, men til nærmeste leder og Børn og Unge inddreges med det samme. Omsorgssvigt fysisk og psykisk Hvis barnet omsorgssvigtes fysisk, er der tale om alvorlige forsømmelser fra de voksnes side. Det kan være utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig ernæring, påfaldende forkert påklædning, utilstrækkelig hygiejne, mangel på påkrævede lægeundersøgelser eller mangel på opsyn i og uden for hjemmet. Der er tale om psykisk omsorgssvigt, når barnet udsættes for alvorlige forsømmelser på grund af forældrenes manglende evne til at give tryghed, omsorg eller kærlighed, og når barnets interesser og behov ikke registreres hos forældrene. Barnet kan eksempelvis blive udsat for at overvære fysisk mishandling af en af forældrene. Det kan også være, at forældrene på grund af egne problemer som psykisk sygdom eller misbrug ikke er i stand til at opbygge en tilværelse med tryghed og omsorg. Seksuelt misbrug Den fysiske del af det seksuelle overgreb kan bestå i, at barnet udsættes for berøringer af seksuel karakter eller samleje. Det er også seksuelt overgreb, hvis barnet tvinges til at berøre de voksnes kønsdele. Det seksuelle overgreb kan også udelukkende have psykisk karakter. Seksuelle overgreb af psykisk karakter har ikke et oplysende formål, men er alene udtryk for den voksnes behov. Samværet mellem barnet og den voksne eller ældre børn/unge kan være præget af en seksualiseret atmosfære, f.eks. ved at barnets kønsdele diskuteres, barn og voksen ser pornofilm sammen, barnet deltager i læsning af pornoblade eller lignende. Gentoftemodellen 7

8 SITUATIONEN ER ALVORLIG MÅSKE AKUT Hvis et barn viser tegn på, at der er øvet vold mod det, eller hvis barnet udviser symptomer på at være ud- sat for seksuelt overgreb, skal der omgående tages kontakt til Børn og Unge. Det er Børn og Unge, som tager stilling til, hvad der skal iværksættes. DET GØR DU, HVIS SITUATIONEN ER AKUT I Rådhusets åbningstid: Du kontakter omgående vagthavende sagsbehandler i Børn og Unge på tlf OBSERVATIONSSKEMA Bilag 1 Barnets/den unges navn: Beskriv hvorfor du er bekymret? CPR: Udenfor Rådhusets åbningstid: Du kontakter omgående Gentofte Politi, som kan etablere kontakten til Børn og Unge via rådighedsvagten, som derefter vil ringe dig op. Gentofte Politi har tlf SYSTEMATISERING AF IAGTTAGELSER OG OBSERVATIONER Nedenstående model er et redskab til hjælp for vurdering af barnets/ den unges aktuelle vanskeligheder og behov for indsats. Bilag 1 er et skema til registrering af observationer/bekymring. Hvilke styrkesider vurderer du, at barnet/den unge har? Hvilke svage sider vurderer du, at barnet/ den unge har? Hvordan vurderer du barnets/den unges følelsesmæssige udvikling? Hvordan vurderer du barnets/den unges evne til at indgå i sociale relationer? Vurderer du, at barnet fungerer alderssvarende? Hvordan er barnets/ den unges fysiske tilstand? Er der specielle særpræg hos barnet? Hvilke kompetencer har forældrene i forhold til barnets behov? Er der ressourcer i familiens netværk, som kan hjælpe? Andre kommentarer? Navn: Arbejdsplads: Dato: Underskrift: 8 Gentoftemodellen

9 BØRN i ALMINDELIGHED Barnet udvikler sig almindeligt både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt, med de almindelige udsving i trivslen. BØRN I FALDENDE TRIVSEL Barnet er udsat for lette (men konstante) belastninger, og viser tegn på, at noget er galt. ELLER: Barnet er udsat for større (men forbigående) belastninger, og viser tegn på, at noget er galt. Barnet kan f.eks. være påvirket psykisk og socialt af en bestemt hændelse. BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE ( Behovsbørn ). Barnet viser tydelige tegn på, at noget er galt f.eks. handicap eller spiseforstyrrelse. Barnet udviser signaler i form af psykiske reaktioner, adfærdsreaktioner. TRUEDE BØRN (Børn med væsentlig behov for særlig støtte). Barnet er udsat for langvarig tung belastning, og viser meget tydelige tegn på, at noget er galt. Barnet fungerer meget dårligt, og udvikler sig permanent i en dårlig retning. Barnet har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre børn eller voksne. Personlighedsmæssig begyndende fejludvikling. BØRN MED PROBLEMATISKE VILKÅR (Børn med åbenbar risiko for varig skade). Barnet sender dagligt signaler om forsinket udvikling som følge af omsorgssvigt. Barnet mistrives alvorligt har f.eks. psykiske lidelser, kontaktvanskeligheder, misbrug og/eller begået kriminelle handlinger. Barnet har skader i den personlige udvikling. Forældreomsorgen er god. Forældrene søger rådgivning, hvis barnet i en periode ikke trives. Forældrene søger måske bistand hos læge, sundhedsplejerske, i dagtilbud, skole m.v. Forældrene gør på opfordring brug af råd og vejledning fra lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog m.fl. Forældrenes omsorgsevne er god f.eks. i relation til handicappede børn. Eller: Forældrenes omsorg er konstant eller midlertidig reduceret, fordi de er psykisk syge, misbrugere, udviklingshæmmede eller udsat for aktuelle kriser som f.eks. sygdom, dødsfald eller arbejdsløshed. Forældreomsorgen er reduceret i så høj grad, at belastninger i familien ikke magtes. Barnets tegn på, at noget er galt, tager derfor til i styrke og omfang. Forældreomsorgen mangler helt. Forældrene er stærkt belastede i form af personlige, psykiske, sociale, økonomiske og/eller netværksmæssige faktorer. Lokale tilbud er afprøvet, uden det har haft den ønskede virkning. Tidsperspektivet kort. Tidsperspektiv kort. Tidsperspektivet længerevarende til langvarigt. I nogle sager kan der være underretningspligt. Tidsperspektivet langvarigt. Tidsperspektivet meget langt. UNDERRETNINGSPLIGT Problemerne klares monofagligt. Problemerne klares monofagligt. Problemerne kræver bistand fra andre. Problemerne kræver bistand fra andre. Problemerne løses særlige steder. På alle tidspunkter i forløbet kan andre fagområder kontaktes for råd og vejledning. Sagen kan enten fremlægges anonymt eller konkret med forældrenes godkendelse. Når en professionel er bekymret for et barns trivsel og udvikling iværksættes følgende proces, der ikke må overskride tre måneder. Fase Hvem gør hvad Undren eller bekymring over et barns trivsel drøftes med forældrene og deles evt. med kolleger/leder. Problemet afdækkes i fællesskab. Ved fortsat bekymring vurderes problemstillingerne i forhold til observationspunkterne. Leder inddrages. Indsats og tidsperspektiv aftales i samarbejde med forældrene. Observationer og plan dokumenteres. Ved fortsat bekymring trods iværksat plan drøftes den videre indsats med forældrene. Der laves aftale om inddragelse af samarbejdspartnere. Samarbejdet Internt Fagperson/kollega/ forældre Internt evt. henvisning til andre Fagperson/leder/ forældre Internt og eksternt Fagperson/leder/ forældre/ samarbejdspartnere Gentoftemodellen 9

10 UNDERRETNING Hvad siger loven om underretninger Lov om Social Service omhandler offentligt ansatte og privatpersoners pligt til at foretage underretning. Der er underretningspligt, når det vurderes, at et barn er udsat for vanrøgt, nedværdigende behandling eller andre forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Offentligt ansattes pligt til at foretage underretninger er yderligere præciseret i Bekendtgørelse om underretningspligt overfor kommunen efter Lov om Social Service. Hvornår står jeg i en underretningssituation For offentligt ansatte opstår underretningssituationer, når de gennem deres virke bliver bekendt med, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Der er tale om, at et barn har behov for særlig støtte, når barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold eller der er behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne. Hvis man som offentligt ansat får kendskab til, at et barn eller en ung mistrives eller i øvrigt udviser en adfærd, der tyder på, at der er tale om vanskeligheder for barnet eller den unge, så er det første skridt gennem egen virksomhed at yde relevant støtte og vejledning til barnet, den unge og forældrene. Hvis det ikke lykkes at ændre situationen, er næste skridt at inddrage Børn og Unge. Hvordan laver jeg en underretning Tal med forældrene om bekymringerne for barnet/den unge og om pligten til at foretage underretning til Børn og Unge. Fortæl forældrene, hvad du vil skrive og giv dem en kopi af underretningen, inden den fremsendes til Børn og Unge. Undlad vurderinger og giv kun beskrivelser af, hvad der bekymrer. Inviter forældrene til at kommentere underretningen og påfør evt. deres bemærkninger eller lad dem selv påføre disse. Anerkend forældrenes måske anderledes opfattelse af barnets eller den unges situation. 10 Gentoftemodellen

11 Bilag 2 er et skema til brug for udarbejdelse af underretning. SKEMA TIL BRUG FOR UNDERRETNING Bilag 2 Barnets navn: CPR: Forældrenes navn og adresse: Forældremyndighed (sæt kryds) Fælles Mor Far Observationer Beskriv, hvad der er anledning til bekymringen for barnet Hvad er der gjort for at afhjælpe problemet? Søskende Alder Hvilken skole/daginstitution går de i Orientering af forældrene Underretningen er forelagt forældrene den Forældrenes bemærkninger og eventuelt underskrift Yderligere bemærkninger Med venlig hilsen Navn: Ansættelsessted: Adresse: Tlf.nr.: Mail: Dato: Underskrift: Gentoftemodellen 11

12 Hvad sker der, når Børn og Unge modtager en underretning Hvis der er tale om en familie, der ikke er kendt af Børn og Unge, modtages underretningen af den vagthavende sagsbehandler. Såfremt der ikke skal handles akut, tildeles sagsbehandler på Ny-sagsmøde, der afholdes en gang ugentligt. Den tildelte sagsbehandler indkalder familien til samtale. Underretningen vedlægges som oftest i dette brev, ligesom der medsendes lovtekst om den kommunale forpligtelse i underretningssituationer. I den indledende samtale uddybes kommunens forpligtelser, og der redegøres for Børn og Unges måde at arbejde på. Som udgangspunkt indhentes altid uddybende udtalelser fra de instanser, der kender barnet eller den unge. Dette sker med forældrenes og den unge over 15 års samtykke. Bliver jeg inddraget i det videre forløb, når jeg har foretaget en underretning Den person, der har udarbejdet underretningen, modtager en kvittering for, at underretningen er modtaget. Hvorvidt du bliver inddraget i det videre forløb, vil afhænge af forældrenes samtykke hertil. Erfaringen er, at langt de fleste forældre giver deres samtykke til, at barnets eller den unges primære professionelle netværk inddrages i løsningen af problemerne. Hvilke foranstaltninger kan der blive tale om Hvis det besluttes at foretage en socialfaglig udredning af barnets forhold, skal denne konkludere, hvilken form for støtte, der bedst vil kunne hjælpe barnet/den unge. På baggrund af samtalen med forældrene og barnet/den unge samt de indhentede oplysninger besluttes det, om der skal foretages en socialfaglig udredning af barnets/ den unges forhold med henblik på stillingtagen til, om der skal iværksættes særlige foranstaltninger. Er familien i forvejen kendt af Børn og Unge, tilgår underretningen familiens sagsbehandler, der på samme måde indkalder forældrene/ familien til samtale om underretningens indhold. 12 Gentoftemodellen

13 Forløb ved underretning Hændelse Bekymring for barnet/den unge opstår. Manglende mulighed for at afbøde problemerne i eget virke. Børn og Unge modtager underretning. Beslutning om henlæggelse eller socialfaglig udredning. Handling Samtale og dialog med forældrene om bekymringen. Inddragelse af leder. Evt. råd og vejledning fra Børn og Unge. Samtale med forældrene om underretning og dens indhold. Forældrene gennemlæser underretningen og kommenterer den. Underretningen sendes til Børn og Unge. Sagen gives til familiens sagsbehandler. Kvitteringsbrev sendes til underretter. Forældrene og evt. barn/ung indkaldes til samtale. Indhentning af relevante oplysninger. Ved udredning samarbejdes med forældrene om denne. Efter endt udredning forelægges sagen på visitationsmøde med henblik på iværksættelse af relevant støtte med forældrenes samtykke og efter samtale med barnet/den unge. De muligheder, der rådes over, er beskrevet i Lov om Social Service og spænder fra indsatser i hjemmet som eksempelvis hjemmehosser, familiebehandling, kontaktperson - til aflastningsophold og anbringelse udenfor hjemmet. Der er en bred vifte af tilbud at råde over lovgivningsmæssigt, ligesom Gentofte Kommune er kendetegnet ved at have gode lokale hjælpemuligheder, herunder vores Familiecenter samt Børn og Unges egne udgående medarbejdere. Faldgrupper i forbindelse med at foretage underretninger Stå aldrig alene med en underretning, inddrag altid din leder Pas på med at samle beviser. Det er en svær sti at betræde at skulle foretage en underretning. Derfor er det nærliggende at samle observationer for at føle sig rustet til at få lavet underretningen. Dette kan medføre, at forældrene føler, at de uden deres vidende er blevet genstand for observation samt, at barnets/familiens problemer bliver udbredt til flere på arbejdspladsen end nødvendigt Man ser det, man vil se. Hvis man skal bestyrkes i at foretage en underretning, bliver fokus på det problematiske, og man overser måske ressourcerne hos barnet/den unge eller forældrene Tanken om, at forældrene mister tilliden, hvis de orienteres om underretningen, holder ikke. Erfaringerne er, at forældre mister tillid til barnets primære professionelle voksne, hvis disse laver underretning uden at inddrage forældrene Hvor kan jeg hente hjælp, hvis jeg er i tvivl Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Børn og Unge og få en anonym drøftelse af den situation, du står i, enten ved at tale med den vagthavende sagsbehandler eller ved at rette henvendelse til børn- og ungekonsulenten. Børn og Unge tager også gerne ud på din arbejdsplads og drøfter situationen med dig og din leder eller deltager i en samtale, hvor også forældrene og barnet/den unge er til stede. Gentoftemodellen 13

14 TVÆRFAGLIGE MØDER Problemstillingerne kan være komplekse og kræve en tværfaglig indsats for at finde de optimale løsninger for barnet. De tværfaglige møder fungerer i den sammenhæng som arbejdsredskab for de professionelle m.h.p. koordinering og arbejdsdeling samt faglig sparring og videndeling. Forældrenes deltagelse i de tværfaglige møder drøftes i hvert enkelt tilfælde med forældrene. Forældrene orienteres om muligheden for at have bisidder med. Forældrene informeres altid om møderne både, hvad angår indhold og deltagere. På mødet: Samordnes deltagernes iagttagelser og informationer så konkret og præcist som muligt Udarbejdes handleplaner for det tværfaglige arbejde Fastlægges ansvarsfordeling, hvor den enkeltes roller og ansvar i forhold til familien og samarbejdspartnere afklares Laves aftale om opfølgning Mødelederen er ansvarlig for: At sikre konkretisering At sikre struktur og fremdrift At sikre konklusion på mødet og en fordeling af ansvar 14 Gentoftemodellen

15 Bilag 3 er et skema til udarbejdelse af handleplan. Skemaet bruges i alle sager, hvor der er behov for tværfagligt samarbejde. HANDLEPLAN FOR TVÆRFAGLIG INDSATS, NR: Bilag 3 Dato: Barnets navn: CPR: Forældrenes navn: Mødedeltagere Tovholder: Andre professionelle tilknyttet barnet/familien INDSATS Hvad skal iværksættes? HANDLING Hvem gør hvad? Tidsplan/næste møde VIRKNING Hvilke succeskriterier forventes ud fra de planlagte handlinger? Hvordan kan de vurderes/måles? RESULTAT Hvilket resultat arbejdes der på at nå? Hvordan kan det vurderes/måles? Gentoftemodellen 15

16 TOVHOLDERFUNKTIONEN Den fagperson, der bliver opmærksom på, at der skal inddrages andre faggrupper, er ansvarlig for at indhente tilladelse fra forældrene til dette samarbejde. Bilag 4 er et skema der bruges i forbindelse med videregivelse af oplysninger. TILLADELSE TIL VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Bilag 4 Samarbejdet mellem forældrene og de professionelle med kontakt til barnet/den unge er af stor betydning. Efter lovgivningen skal forældrene give skriftligt samtykke, før der kan videregives fortrolige og private oplysninger på tværs af faggrænserne. Det skriftlige samtykke skal sikre, at I som forældre ved, hvilke oplysninger der bliver givet videre. Samtykket gælder et år, fra det er underskrevet. Undertegnede giver hermed følgende fagpersoner tilladelse til drøftelser: Drøftelsernes indhold: Formålet er, at give barnet det bedst mulige tilbud. Dato: Barnets navn: Forældreunderskrift: 16 Gentoftemodellen

17 På første tværfaglige møde udpeges en tovholder. Tovholderfunktionen varetages af en fagperson, der har en væsentlig faglig berøringsflade til barnet og familien. Afhængig af barnets alder og familiens behov kan tovholderfunktionen ændres. Tovholderen har ansvar for At koordinere den professionelle indsats og indkalde til tværfaglige møder med alle vigtige samarbejdspartnere Varetage mødeledelsen af de tværfaglige møder At alle har den viden, der er relevant for deres opgave At der udarbejdes en tværfaglig handleplan indeholdende navne på deltagerne i teamet, formål med indsatsen, beskrivelse af indsatsområder, aftaler om ansvarsområder, dato for næste møde At forældretilladelsen er ført ajour og fornyes efter et år Opfølgning på handleplanen afhænger af barnets og familiens behov, som minimum gøres dette i forbindelse med de tværfaglige møder. EVALUERING OG TILBAGEMELDING Det tværfaglige samarbejde skal løbende evalueres med henblik på fortsat udvikling af det tværfaglige tilbud. Evalueringen bør give svar på: Om det er de rigtige personer, der er involveret Om antallet af personer, der samarbejder, er passende Hvordan samarbejdet med forældrene har været Om der er sket ændringer i barnets/familiens forhold Forslag til evalueringsmetoder: Fokusgruppeinterview med forældregrupper, 1-2 gange årligt. Forældrene kan evt. have en bisidder med i disse interviews. Gruppeinterviewet ledes af en fagperson, der ikke er direkte involveret i sagerne Et evalueringsskema til forældrene som udleveres, når et forløb er afsluttet Løbende evaluering i de enkelte sager: Hvad går godt? Hvad bør ændres? Hvad har jeg lært? Hvad har jeg manglet? Børn og Forebyggelse vil sikre tilbagemelding til den, der i første omgang gav udtryk for sin bekymring. Tilbagemeldingen giver svar på: Om henvendelsen var relevant Og med forældrenes tilladelse, resultatet af henvendelsen Tovholderen har ansvaret for, at familien inddrages. Der opfordres til, at forældre får kopi af handleplanerne. Gentoftemodellen 17

18 LITTERATUR Faglighed og tværfaglighed. Morten Ejrnæs, Akademisk Forlag, Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge. Socialministeriet, Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. Socialministeriet, Omsorgssvigt er alles ansvar. Kari Killén. Hans Reitzels Forlag, 200. Overgreb mod børn, Ser du det? Gør du noget? Det Kriminalpræventive Råd, Professionel omsorg for børn og familier fra teori til værktøj. Pär Nygreen, Dansk Psykologisk Forlag, Sårbare børn. Børn, forældre og rusmiddelproblemer. Kari Killén og May Olofsson. Akademisk Forlag, 200. INTERNETADRESSER Bedre Tværfaglig Indsats: Servicestyrelsen: Velfærdsministeriet: 18 Gentoftemodellen

19 Gentoftemodellen 19

20 Udarbejdet af Børn og Forebyggelse, medlemmer af Tværfagligt Team: Bjarne Eiholt, Dorte Nørregaard, Jeanette Poulsen, Lisbeth Wilms, Merete Øverup, Susanne Jørgensen 1. udgave, juni 2008 Børn og Forebyggelse Bernstorffsvej Charlottenlund

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere