GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer af 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15"

Transkript

1 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer af 15

2 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed. Emission Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Opgives i mg/normal m3 evt. omregnet til en reference iltprocent. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1,5 meters højde - over jordoverfladen. Emissionsgrænseværdi Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast (dvs. skorsten, aftrækssystem, ventilationsafkast). Bidragsværdi [B-værdi] B-værdien er den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, og skal overholdes, uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Kildestyrke [G] Kildestyrken er den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det forurenende stof angivet i mg/s. Kan bestemmes ud fra den i godkendelsens vilkår fastsatte emissionsgrænseværdi, eller hvor en sådan ikke findes, ud fra den maksimalt forekommende timeemission fastlagt på baggrund af målinger eller leverandøroplysninger af 15 Spredningsfaktor [S] Spredningsfaktoren S er defineret som kildestyrken (G i mg/s) af det pågældende stof, divideret med B-værdien i mg/m3 for det samme stof. Bruges til at vurdere, om højden af en skorsten skal bestemmes ved OML-beregning. OML-modellen [OML] OML står for Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel. Et tilhørende computerprogram anvendes til beregning af skorstenshøjder på baggrund af bl.a. B-værdi, kildestyrke og spredningsfaktor. Beregning af skorstenshøjder foretages som hovedregel efter denne model. Computerprogrammet findes i to versioner: OML-Point og OML-Multi. OML-point foretager beregninger for punktkilder, der antages at være placeret i samme geografiske punkt, mens OML-Multi anvendes ved flere afkast, med større afstand mellem de enkelte afkast. En nærmere beskrivelse af OML-modellen findes i Miljøstyrelsens Luftvejledning kapitel Gasforbrugende apparater Energianlæg Energianlæg er kraft- og/eller varmeproducerende anlæg, eksempelvis gasmotorer og kedler, hvor det medie, som behandles under anvendelse af røggas som energikilde, ikke er i direkte kontakt med røggasserne. Gasinstallation En gasinstallation er defineret som installationen efter stikledningens indføring i bygningen, omfattende rørledninger, komponenter, gasforbrugende apparater samt ventilations- og aftrækssystemer. Gasforbrugende apparat Et aggregat, hvori varme udvikles ved forbrænding af gas. Gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer

3 Er apparater, hvis forbrændingskammer er lufttæt adskilt fra opstillingsrummet. Herunder hører apparater med balanceret aftræk. balancerede aftræk, splitaftræk og udstødninger. Kan være opbygget af forskellige materialer. Gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer Er apparater, hvis forbrændingskammer er i åben forbindelse med opstillingsrummet. Procesanlæg Et industrianlæg, hvor materialer eller arbejdsemner varmebehandles, dvs. tørres, hærdes, udglødes etc. Et procesanlæg er karakteriseret ved, at der er direkte kontakt mellem røggassen og de emner, der varmebehandles. Eksempler på procesanlæg er gasfyrede tørretumblere, tørringsanlæg samt hærde- og udglødningsovne. Balanceret aftræk Balanceret aftræk er et aftrækssystem gennem ydervæg eller over tag, bestående af et dobbeltrør eller to sammenknyttede adskilte rør, hvorigennem forbrændingsprodukterne bortledes og friskluft tilledes til et lukket forbrændingskammer. Aftrækssystemet kan være naturligt balanceret eller mekanisk balanceret. Flowberegning Termisk og flowdynamisk beregning af et aftrækssystem. Ved flowberegningen bestemmes aftrækssystemets karakteristika, eksempelvis tryktab, størrelse/tværsnitsareal, trykforhold osv. Termisk procesanlæg Se Procesanlæg Skorstene og aftrækssystemer Aftrækskanal Er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder (åbent forbrændingskammer). Aftræksrør Er betegnelsen for et forbindelsesstykke mellem apparataftræksstuds og tilslutningen til enten aftrækskanal, ventilationskanal eller skorsten. Aftrækssikring Er et sikkerhedsorgan, der anvendes i forbindelse med gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer. Aftrækssikringen skal afbryde gastilførslen, hvis aftrækssystemets normale funktion ophører. Aftrækssystem Et komplet system eller konstruktion, der fra apparatets aftræksstuds leder forbrændingsprodukterne til det fri. Et aftrækssystem kan bestå af én eller flere dele, f.eks. skorsten, aftræk, røgrør, forbindelsesrør, foringer, Skorsten En typisk lodret konstruktion, der leder varm røggas til det fri, og som kan være en del af et samlet aftrækssystem. Splitaftræk Splitaftræk er et aftrækssystem beregnet for gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer, som består af et rør, hvorigennem forbrændingsprodukterne bortledes over tag, og et rør, hvorigennem friskluft tilledes fra det fri gennem ydervæg eller tag. Systemskorsten Aftrækssystem, som er opbygget af samhørende/kompatible komponenter fra en enkelt leverandør med produktansvar for hele skorstenen. Fritstående skorsten Skorsten inklusive foringsrør, som i henhold til betegnelsen er fritstående, dvs. ikke understøttet. En skorsten kan dog betragtes som fritstående, hvis den er sikret med wirer, eller på anden måde er sideværts støttet. Træktabsberegning Se flowberegning af 15

4 Føringsveje og brandcelleopdeling Brandsektion En brandsektion er en bygning eller en del af en bygning, der er udformet, så en brand ikke spredes til andre brandsektioner i den tid, der kræves til evakuering og for redningsmandskabets redning af personer og slukningsarbejdet. Brandcelle En brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsmandskabets redning af personer i tilstødende brandceller Atmosfæriske gaskedler og blæseluftbrændere (olie/gas) må ikke tilsluttes samme aftrækssystem Varierende trækforhold i apparaternes opstillingsrum, i aftrækssystemet eller i skorstenen må ikke have skadelig indflydelse på gasbrænderanlægget eller det tilsluttede procesudstyr, samt forårsage emissioner der overstiger gældende grænseværdier Aftræk fra gasbrænderanlæg må kun føres til fælles aftrækssystem for flere brændselstyper efter forudgående accept fra gasleverandøren, som kan knytte specielle vilkår til en sådan godkendelse efter ovenstående kriterier. Der henvises endvidere til Bygningsreglementets bestemmelser for aftræk for andre fyringsanlæg Varme- og kraftvarmeværker med indfyret effekt på 5 MW (nedre brændværdi) og derover, skal godkendes i henhold til miljøbeskyttelses-loven. Fyringsanlæg, der installeres på virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal godkendes uanset størrelse Generelt Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer skal foretages i henhold til gældende sikkerheds- og miljømæssige forskrifter, bekendtgørelser og vejledninger Opbygning af skorstene og aftrækssystemer skal udføres på en sådan måde, at forbrændingsprodukterne fra gasforbrugende apparater og udstyr beregnet til aftræk udledes til det fri, uden ulemper for beboere og det omgivende miljø. Forbrændingsprodukter i farlig mængde må ikke kunne trænge ud i opstillingsrummet. Dette gælder under normale og unormale driftsforhold Aftrækssystemet fra kedler, bør opbygges således, at de enkelte kedler har separate aftræksrør af Aftrækssystemer fra gasforbrugende apparater og udstyr med atmosfærisk brænder eller gasblæseluftbrænder, som ikke er opstillet i et særskilt rum, skal være forsynet med en sikring, der udkobler gasbrænderen i tilfælde af blokering af aftrækket, med mindre den installerede effekt er under 0,025 kw pr. m 3 rum Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer Generelt Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer bygger på: - bestemmelse af den nødvendige skorstenshøjde af forureningsmæssige hensyn - beregning af hensyn til trækforholdene - valg af materialer med hensyn til temperatur, korrosion og UV bestandighed

5 - bestemmelse af nødvendig isolering af hensyn til berøringssikkerhed og brandsikkerhed Relevante myndigheder Følgende myndigheder stiller, gennem vejledninger, bekendtgørelser, reglementer og tilsyn, krav til udformningen af skorstene og aftrækssystemer: - Energistyrelsen - Miljøstyrelsen - Erhvervs- og Byggestyrelsen - Sikkerhedsstyrelsen - Kommunale godkendelsesmyndigheder og statslige miljøcentre - Beredskabsstyrelsen - Arbejdstilsynet Specialproducerede skorstene og aftrækssystemer, der ikke er omfattet af krav om CE-mærkning, skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, samt de kommunale godkendelsesmyndigheder eller statslige miljøcentre. I brandfarlig virksomhed skal skorsten og aftrækssystemer også godkendes af beredskabsmyndigheden For specialproducerede skorstene og aftrækssystemer skal der foreligge en flowberegning efter anerkendte standarder eller metoder, eksempelvis DS/EN eller Trækforhold Aftrækssystemet skal dimensioneres med så få retningsændringer som muligt, fra det gasforbrugende apparat til udledningen til det fri CE-mærkning og standarder Skorstene og skorstenstyper, der er omfattet af gældende harmoniserede CEN-standarder, skal være CE-mærkede Liste over standarder med obligatorisk krav om CE-mærkning kan ses på Erhvervs- & Byggestyrelsens hjemmeside Skorstenens egenskaber, som angivet i CE-mærkningen, skal opfylde de krav til driftsbetingelser, det gasforbrugende apparat fordrer med hensyn til: - Temperatur - Tryk - Våd eller tør drift - Korrosionsbestandighed - Brændsel - Materiale - Sodild (relevant ved kombination med andre brændsler) - Afstand til brændbart materiale af Træk- og flowforhold for aftrækssystem, herunder skorsten, skal dimensioneres, så fabrikantens specifikationer efterleves Hvor der udføres flowberegninger, bør disse foretages efter anerkendte metoder eller standarder, f.eks.: - DS/EN eller -2 - DS/EN Skorstenshøjder generelle forhold Bestemmelse af skorstenshøjder, med hensyn til forureningsmæssige forhold, foretages jævnfør Miljøstyrelsens gældende vejledning om begrænsning af lugt og luftforurening fra virksomheder. Endvidere skal Bygningsreglementets funktionskrav til skorsten/afttrækssystemer opfyldes Skorstenshøjder bestemmes ved OML-beregning, hvis spredningsfaktoren S overstiger 250 m 3 /s. Er spredningsfaktoren mindre end 250 m 3 /s, og hvis krav ikke følger af anden lovgivning, føres skorstenen 1m lodret over tag, jf. bilag 12.

6 I specielle tilfælde skal der tages hensyn til nærliggende bygninger, træer mv. og der kan være fysiske forhold på stedet, der fordrer en større højde end minimumshøjden på, således at der sikres fri fortynding af røggasserne. G S = B værdi S [m 3 /s] Spredningsfaktor G [mg/s] Kildestyrke. Maksimal tilladelig emission over en driftstime og udregnes som produktet af emissionsgrænseværdi og maksimal røggasmængde. B værdi Maksimalt tilladeligt bidrag for tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften. Værdier findes i B-værdi-vejledningen fra Miljøstyrelsen. Anlægstype Gasmotorer og gasturbiner Øvrige energianlæg Samlet indfyret effekt Skorstenshøjder fra alle anlæg (Nedre brændværdi) Mindre end 120 kw Skorstenen føres lodret over tag, jf. skitseeksempler i bilag 12 Større end 120 kw Skorstenshøjden bestemmes ved OML-beregning, jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning afsnit 4. Mindre end 2,5 MW Skorstenen føres lodret over tag, jf. skitseeksempler i bilag 12 2,5 MW eller derover Skorstenshøjden bestemmes ved OML-beregning, jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning afsnit Ved beregning af spredningsfaktor for et forurenende stof medtages alle anlæg, der emitterer det aktuelle stof, uanset type og brændsel. Dimensionerende for skorstenshøjden er det stof, der giver den største spredningsfaktor B-værdien for NO X gælder for den del af NO X -mængden, der udsendes som NO 2. Hvis under halvdelen af NO X emissionen er NO 2, regnes med, at mindst halvdelen af den udsendte NO X udgøres af NO Såfremt der er krav til OML-beregning ved bestemmelse af skorstenshøjde, skal der foreligge dokumentation for, at denne er tilsendt tilsynsmyndigheden i forbindelse med projektbehandlingen Energianlæg Tabel 1 viser principperne for fastlæggelse af skorstenshøjder for energianlæg, der anvender naturgas, LPG og/eller biogas For anlæg mellem 65 kw og 120 kw, der er omfattet af GR-B4, gælder reglen om over tag i henhold til pkt For anlæg mindre end 65 kw, henvises til Gasreglementets afsnit A Højder over tag, som skitseret i bilag 12, er minimumshøjder og skal overholdes, uanset om en OML-beregning på anlæg mindre end 2,5 MW medfører lavere højder For kedelanlæg og gasturbiner vil NO X normalt være dimensionerende for skorstenshøjden For gasmotorer og gasturbiner fastlægges skorstenshøjden i henhold til Tabel 1. På baggrund af spredningsfaktoren skal det for gasmotorer undersøges, om det er lugt, formaldehyd eller NO X, der er dimensionerende for skorstenshøjden Findes både kedelinstallation og gasmotor eller gasturbine på virksomheden, skal der foretages OML-beregning. Tabel 1 Princip for bestemmelse af skorstenshøjder for virksomheder med energianlæg, der udelukkende anvender naturgas, LPG og/eller biogas Procesanlæg af 15

7 Skorstenshøjder bestemmes på baggrund af beregning af spredningsfaktor, jf. afsnit Ved OML-beregning dimensioneres skorstenshøjden efter det forurenende stof, der har den største spredningsfaktor Ved kombination af proces- og energianlæg beregnes spredningsfaktoren for virksomhedens samlede udledning af et stof, fra både proces- og energianlæg, herunder evt. gasmotorer Emissionsgrænseværdier skal overholdes for de enkelte proces- og energianlæg Udvidelser samt flere skorstene Ved udvidelse af den installerede kapacitet eller ved installation af nye procesanlæg på virksomheden, bestemmes højder på skorstene ved OMLberegning, hvis spredningsfaktoren overstiger 250 m 3 /s for den dimensionerende forureningskomponent Hvis en udvidelse eller ændring medfører øget emission af samme stof, f.eks. NO X, beregnes spredningsfaktor og skorstenshøjder på baggrund af den samlede emission for hele virksomheden, dvs. inkl. eksisterende anlæg. Hvor der ikke er krav til OML-beregning ved fastlæggelse af højden på skorstenen, føres denne 1m lodret over tag, jf. skitserne i bilag samt andet afsnit i pkt Lodret balanceret aftræk og splitaftræk Afslutning over tag skal udformes som beskrevet i bilag Øvrige åbninger for frisklufttilførsel og bortledning af forbrændingsprodukter fra andre kedelanlæg, må ikke placeres indenfor en afstand af 0,5 m Lodret balanceret aftræk og splitaftræk kan føres i bygningskanal som eksempelvis afmeldt skorsten/ventilationskanal, hvis systemet udformes som beskrevet i den specifikke apparatgodkendelse Afmeldt skorsten, ventilations- eller bygningskanal kan anvendes som friskluftforsyning under nedenstående betingelser: - Skorstenen/kanalen vurderes at være i forsvarlig stand - Tværsnitsarealet af skorstenen fratrukket tværsnitsarealet af apparatets aftræksrør skal være lig med eller større end arealet af apparatets indsugningsrør. - Systemet skal afsluttes med inddækning og hætte i henhold til apparatets installationsvejledning Uanset om ændringen eller udvidelsen indebærer opsætning af nye afkast eller eksisterende afkast/skorsten anvendes, skal højderne fastsættes så B-værdien for stoffet overholdes Ved anlæg, der kun har få afkast i forvejen og udvidelsen ikke medfører krav til OML-beregning, gælder reglen, at afkastet føres lodret over tag. Denne regel må kun anvendes på få afkast på virksomheden. Definitionen Få afkast afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse og skal afklares med tilsynsmyndigheden Afslutning over tag Tilslutning til eksisterende skorsten skal udføres efter leverandørens anvisning Der skal tages forholdsregler mod kondensdannelse i form af isolering af aftrækket eller ved indbygning af kondensbortledning/-opsamler Vandret balanceret aftræk Vandret balanceret aftræk op til 120 kw samlet (nedre brændværdi) kan i visse situationer tillades efter gasselskabets godkendelse af 15

8 5.4. Fælles aftræk Det kombinerede aftrækssystem for en kaskadeløsning skal være opbygget af elementer fra et CE-godkendt aftrækssystem kombineret med en træktabsberegning efter: DS/EN Skorstene Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder Del 2: Skorstene med mere end ét ildsted Fælles aftræksmanifold kan i særlige tilfælde udføres som svejst konstruktion i egnede materialer og godstykkelser under følgende betingelser: - Der udføres træktabsberegning efter DS/EN , - der udføres tæthedstest inden idriftsættelse og - aftrækssystemet godkendes af gasselskabet Skorstene og aftræk kan monteres i installationsskakte, jævnfør Bygningsreglementets regler Information om brandtætning og brandsikring af kanaler kan findes i: - Brandteknisk vejledning 31, Brandtætninger Brandtætning af gennembrydninger for installationer - DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg - SBI-anvisning 159, Brandsikring af ventilationsanlæg Brandsikring Skorstene og aftrækssystemer, der gennembryder brandmæssige adskillelser skal brandsikres til mindst samme klasse, som den gennembrudte bygningsdel Ved anlæg med overtryk i aftrækssystemet skal hver enkelt kedel forsynes med sikring mod tilbagestrømmende røggas, eller det skal dokumenteres, at der ikke kan forekomme tilbagestrømning af røggas Mindste afstand til brandbart materiale er for CE-mærkede aftrækssystemer bestemt ved CE-mærkningen. For øvrige systemer skal værdier vist i Tabel 1 overholdes Kedel og tilbagestrømningssikring skal være godkendt som en enhed Føringsveje og brandsikring Generelt Skorstene og aftrækssystemer skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener. Tabel 1 Afstand til brandbart materiale Overfladetemperatur Afstand til brandbart materiale < 85 ºC Intet krav ºC > 30 mm ºC > 50 mm Bygningsreglementets krav i forbindelse med brandforhold og brandsikring skal overholdes Rørgennemføringer og kanaler, der passerer en brandmæssig adskillelse (f.eks. en brandcelle), skal udføres så de ikke forringer adskillelsens brandmæssige egenskaber af Med hensyn til berøringsskade skal aftrækssystemer opfylde krav til overfladetemperatur givet i relevante produktstandarder og Bygningsreglementet. For aftrækssystemer i metal og plast gælder værdier vist i Tabel 2: Tabel 2 Tilladelig overfladetemperatur på aftrækssystemer Aftrækssystem Maksimal overfladetemperatur

9 Metal, blank 70 C Malet metal 80 C Emaljeret metal 86 C Gennemføringer skal udføres, så bevægelser i kanaler og skorstene ikke svækker eller deformerer den brandadskillende bygningsdel. Plastbelagt metal 90 C Plast 90 C Føringsveje Rektangulære kanaler af metal skal brandsikres med minimum 60 mm mineraluld, fastholdt med clips og trådvæv eller tilsvarende Krydser et aftrækssystem en flugtvej, skal der være en minimumshøjde på 2, under aftræksrøret Cirkulære kanaler af metal skal brandsikres med 60 mm mineraluld, opsat forskudt i ét lag, fastholdt med clips og trådvæv Aftrækssystemer i plast brandsikres ved installation i skakt eller beskyttelsesrør, eller ved inddækning i eksempelvis 2 lag brandgipskartonplade, opsat på stållægter/-profiler. Bilag 13 viser eksempler på brandsikring af plastaftræk ved inddækning Alternative metoder kan anvendes, såfremt de besidder brandtekniske egenskaber, der mindst modsvarer ovennævnte metoders. Figur 1 Krav til minimumshøjde ved flugtveje Et CE-mærket aftrækssystem, der brandsikres ved indbygning i skakt eller beskyttelsesrør, skal være certificeret til denne anvendelse Kondensat og afløbsforhold Gennemføringer Tæthed mod røgspredning via gennemføringer skal sikres Ved CE-mærkede skorstene og aftrækssystemer skal leverandørens foreskrevne metode til udførelse af brandsikre gennemføringer anvendes. Installationen skal udføres i henhold til monteringsvejledningen Brandteknisk vejledning 31 giver anvisninger på anvendelse af egnede kraver, bøsninger, brandmanchetter samt stopning og fugning, til sikring mod røgspredning. Ved tætning af dampspærre henvises til Statens Byggeforsknings Institut anvisning af Generelt Ved etablering af skorstene skal der altid være kontakt med kommunalbestyrelsen omkring tilslutningsforhold til afløb og kloak samt eventuel neutralisering af røggaskondensat Afløbssystemet og dets materialer skal altid vurderes inden tilslutning af røggaskondensat fra gasforbrugende anlæg. Egnede materialer er plast (eksempelvis PP og PVC) og rustfrit stål Røggaskondensat fra gasmotorer og biogasfyrede anlæg bør generelt neutraliseres, inden udledning til afløbssystem.

10 5.6.2 Krav til afløb fra røggaskøler til afgang på vandlås Hver røggaskøler skal have sin egen vandlås Vandsøjlen i vandlåsen skal være så høj, at trykstød ved opstart og drift, ikke tømmer vandlåsen Materialer anvendt til afløb fra røggaskøler til og med afgang på vandlås, skal kunne modstå røggastemperaturen for røggaskøler Der skal sikres mod drift med tilsmudset røggaskøler. Dette kan ske ved anvendelse af differenstrykspressostat eller andet af Sikkerhedsstyrelsen godkendt system Materialekrav og anlægsspecifikke krav Generelt Skorstene og aftrækssystemer skal være CE-mærkede, hvis de er omfattet af gældende standarder, jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens liste Specialfremstillede aftrækssystemer skal være konstrueret af materialer, der er egnede til opgaven med hensyn til temperatur, tryk, brændsel, korrosion og UV bestandighed Jævnfør Bygningsreglementet må producenten, gennem valg af materialer, godstykkelse, dimensionering m.m., kunne redegøre for aftrækssystemets egnethed over for kommunalbestyrelsen Uanset leverandøranvisninger er bestemmelser i Gasreglementet, Bygningsreglementet og miljølovgivningen minimumskrav, som ikke må fraviges Stål For specialfremstillede aftrækssystemer i stål, eller komponenter i disse, skal materialerne vælges, så de modsvarer samme krav til kvalitet og funktion som CE-mærkede systemer Krav i Bygningsreglementet til CE-mærkede aftrækssystemer i stål er: - Mindst materialetype L40 og minimum godstykkelse på m - Mindst materialetype L50 og minimum godstykkelse 0,4 mm Opstilling af specialproducerede aftrækssystemer, hvortil der ikke er krav om CE-mærkning, må først påbegyndes efter godkendelse fra gasselskab og kommunalbestyrelse Plast Aftrækssystemer i plast skal være opbyggede af komponenter, der er CEmærkede efter DS/EN Der må ikke anvendes rør, rørtyper eller øvrige komponenter af plast, der ikke er certificerede for bortledning af røggas fra gasfyrede installationer Der skal forefindes systemer til sikring af, at maksimalt tilladelige temperaturer for aftrækssystemet, ikke overskrides Plastaftræk må ikke anvendes, hvor der er risiko for partikler eller brændbare komponenter i røggassen Terminaler/aftrækshætter skal være udført i UV bestandigt materiale Spiralfalsede rør i procesanlæg 1. Spiralfalsede rør må kun anvendes i procesindustri, dvs. ved anlægsinstallationer, hvor der er direkte kontakt mellem røggas og materiale. Endvidere skal hele det indvendige aftrækssystem være i samme lokale, som procesudstyret. 2. Fabrikantens krav til maksimale temperaturer i aftrækssystemet skal følges, dog aldrig højere end 150 ºC af 15

11 B-4 Revision 21. juni : Aftrækssystemer B-4 Revision 21. juni : Aftrækssystemer 3. Der skal installeres udstyr til sikring mod høje temperaturer, dvs. overhedningssikringer og/eller trækafbrydere. 4. Spiralfalsede rør må ikke anvendes i systemer med kondenserende drift, eller hvor der på anden måde er risiko for kondensat i aftrækssystemet. 5. I aftrækssystemer med overtryk må dette ikke overstige 30 Pa. 6. Aftrækssystemet skal overholde tæthedsklasse C, jf. DS 447 Norm for ventilationsanlæg. 7. Rørsystemet skal isoleres, så krav i gældende Bygningsreglement og DS/EN overholdes. 8. Leverandøren af det gasforbrugende udstyr skal godkende anvendelsen Ved aftræk fra forbrændingsovne og tørretumblere er det tilladt, at der sker opblanding af forbrændingsprodukterne med produkter fra selve proceskammeret Gasmotorer og -turbiner Skorstene og aftrækssystemer skal overholde krav i GR B-40 og GR B-41 med hensyn til aktuelle driftsforhold, tæthed og eksplosionssikkerhed Aftrækshætter Aftrækssystemer for anlæg med atmosfæriske brændere og naturligt aftræk skal være forsynet med aftrækshætter til beskyttelse imod nedslag, fuglereder eller indtrængning af vand eller andre bestanddele Mekaniske aftrækssystemer Alle mekaniske aftrækssystemer, hvor ventilatoren ikke er en del af det typegodkendte apparat, skal enten være DG-godkendt eller godkendt af gasleverandøren Ved alle mekaniske aftrækssystemer gælder, at gastilførslen til brænderen automatisk skal afspærres i tilfælde af driftssvigt ved ventilatoren Gasforbrugende apparater, beregnet til tilslutning til naturlige aftræk, må kun tilsluttes mekaniske aftrækssystemer efter Sikkerhedsstyrelsens særlige retningslinier af 15

12 Bilag 12. Bestemmelser af skorstenshøjder Oplysninger til brug ved OML beregning BILAG 12.1 Vejledning til bestemmelse af skorstenshøjder Følgende oplysninger er relevante, når der skal foretages OML beregning for fastlæggelse af skorstenshøjde: Bestem anlægstype 1. Målfast kort, der viser placering af skorsten, samt placering og højde af bygninger med videre, som ligger i nærheden. 2. Oplysninger om indre og ydre diameter af skorstenen. 3. Oplysninger om, hvilke stoffer eller stofgrupper, der udledes, og i hvil- Energianlæg Procesanlæg Gasmotor-/ turbine > 120 kw indfyret ke mængder de maksimalt udledes - f.eks. i mg/s. 4. Oplysninger om maksimal røggasmængde. Ja Indfyret effekt < 2,5 MW lodret over tag jf. bilag 12.2 til 12.9 OML-beregning jf. Luftvejledningen, afsnit 4. NOx er dimensionerende. Nej Fastlæg forurenende stoffer, B-værdier og røggasflow Beregn spredningsfaktor S OML-beregning jf. Luftvejledningen, afsnit 4 5. Oplysninger om terrænforholdene inden for ca. 20 gange afkast- /skorstenshøjden. Hvis området ikke er plant, skal der ligeledes bruges et topografisk kort over området. 6. Oplysninger om, hvad de nærmeste bygninger, både eksisterende og planlagte, anvendes til. F.eks. bolig, kontor, industri, brandfarlig virksomhed med videre, samt i hvilken højde vinduer, friskluftindtag mv. er placeret. S < 250 m 3 /s Ja Nej lodret over tag jf. bilag 12.2 til 12.9 OML-beregning jf. Luftvejledningen, afsnit af 15

13 BILAG 12.2 Hus/bygning med taghældning > 20 grader BILAG 12.4 Afstand til ventilationsindsugning mv. på fladt tag b e b ventilations indsugning g H b1 f1 f BILAG 12.3 Hus/bygning med taghældning > 20 grader og tilstødende bygning med fladt tag Forbudt område Bygningsdetalje Betingelse Højde Fladt tag* - b = Forhindringer på fladt tag* / forhindringer med højder f < 1,5 x g e = H g og uden luftindtag Brystværn f1 < 1,5 x b1 b = Afstand mellem skorsten og luftindtag til ventilation f 10 m e = * Et tag betegnes som fladt, når taghældningen er mindre end 20 grader. Mindst 10 m eller 2 x H * * Højeste værdi vælges af 15

14 BILAG 12.5 Boligblok eller industribygning med enkelt tilstødende bygning BILAG 12.6 Boligblok eller industritilbygning med to tilstødende bygninger Forbudt område ** Forbudt område 3 m Gavlvindue ** H H H eller mindst 10 m * Mindst 10 m eller 2 x H * * Højeste værdi vælges * Højeste værdi vælges ** Ved gavlvinduer skal skorstenen være minimum højere end gavlvinduets øverste kant. BILAG 12.7 Bygning med taghældning < 20 grader < 20 grader * * Er hældningen på tagfladen mindre end 20 grader, regnes taget for fladt af 15

15 BILAG 12.8 Bygning med dobbelttag og taghældning < 20 grader BILAG 13. Brandsikring ved inddækning af plastaftræk Plastaftræk kan brandsikres ved inddækkes som vist nedenfor. Forbudt område < 20 grader * * Regel om skorstenshøjde over tag ved taghældninger mindre end 20 grader gælder ikke for området, der afgrænses af to eller flere dobbelttage. BILAG 12.9 Bygning med taghældning < 20 grader og tilstødende bygning < 20 grader 1. Brandgipskartonplade, 2 lag, 15 mm 2. Stålhjørneprofiler, 50 x 50 mm 3. Stållægter, 35 x 70 mm 4. Selvskærende gipspladeskruer, 38 mm 5. Skruer med plugs 6. Hjørnelister, 29 x 29 mm af 15

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet afsnit B-4 installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet afsnit B-4 installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg BEK nr 47 af 21/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 111-21-00194 Senere ændringer

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 15-04-2010 1 af 17

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 15-04-2010 1 af 17 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 15-04-2010 1 af 17 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 950 af 30/07/2010

retsinformation.dk - BEK nr 950 af 30/07/2010 Side 1 af 14 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst BEK nr 950 af 30/07/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-07-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til

Læs mere

A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer

A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer A-5: Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer 5. AFTRÆK FRA GASFORBRUGENDE APPARATER MED ÅBENT FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Skorstene. Lars Jørgensen. Dansk Gasteknisk Center a/s. T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Skorstene. Lars Jørgensen. Dansk Gasteknisk Center a/s. T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Skorstene Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Oversigt Introduktion FAU-GI projekt Den kommende skorstensvejledning FAU-GI projekt Projektets titel: Retningslinjer for udførelse af skorstene FAU-GI projekt Baggrund

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER 6.1. Generelt 6.1.1. Lufttilførsel og aftræk fra apparater

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi Gasreglementets afsnit A Bilag 2A Juni 1991 109 TERMINOLOGI Aftrækskanal er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder Aftræksrør er betegnelsen for et forbindelsesstykke

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning

Produktoversigt Installationsvejledning Produktoversigt Installationsvejledning MetalbestoS Duo er et nyudviklet rustfri balanceret aftræk til oliekedler. Duo anvendes, som lodret balanceret aftræk, til moderne oliekedler med lav røggastemperatur.

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 28. juni 2010 114 1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF » Terminologi» Effektgrænser» Opstillingsrum» Aftræk» Kondensat» Særlige gasforbrugende apparater» A-mærkede pumper 2 Terminologi og definitioner» Samordning

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Notat Paamiut Varme- og nød-elværk Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 7. december 2015 Projekt nr. 22190 Dokument nr. 121810654 Version 1 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner j. nr. MST - 5230-00023 U D K A S T Version 28. november 2012 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk.

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer ATEX Forum møde den 26. november 2013 Kent Eriksen Indhold Generelt vedrørende love, lovbekendtgørelser og reglementer. Lov, bekendtgørelser

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 Projekt: 10.2365.04 Til : NIMA A/S Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

3" 4" 5" 6" 7" 8" Traditionelle-kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Gas Biobrændsel Olie. Produktoversigt Installationsvejledning 1

3 4 5 6 7 8 Traditionelle-kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Gas Biobrændsel Olie. Produktoversigt Installationsvejledning 1 3" 4" 5" 6" 7" 8" Traditionelle-kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Gas Biobrændsel Olie Produktoversigt Installationsvejledning 1 Sep 2014 Typisk anvendelse MetalbestoS Omega er et uisoleret

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014 d. 15-4-2014 Bilag 5 VOC 2 OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg Eksisterende produkter (Glasurit): VOC er dimensionsgivende (sammenholdes med

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold 1.0 Montering af skorsten Side nr.1 Opstilling

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw R600 og R3600SB effektiv teknologi Rendamax R600 og R3600SB serien er kompakte og driftsikre kedler med en af

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

TermaTech. Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN

TermaTech. Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN TermaTech Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN Sådan virker din skorsten - vælg med omhu En skorsten har to formål: 1: Den skal lede røgen fra ildstedet væk på en forsvarlig måde, så røgen ikke skaber gener

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre

Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Grønlands Hjemmestyre Saaffiginnissut Deres Vor All. Brev og Boligventilation Vedlagt sendes "Information om bygningsreglementets til boligventilation".

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 22-09-2014 Sags id.: 14/7244 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS. Dorte Lindbjerg Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 1. Ansøger Fredericia

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere