GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer af 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15"

Transkript

1 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer af 15

2 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed. Emission Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Opgives i mg/normal m3 evt. omregnet til en reference iltprocent. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1,5 meters højde - over jordoverfladen. Emissionsgrænseværdi Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast (dvs. skorsten, aftrækssystem, ventilationsafkast). Bidragsværdi [B-værdi] B-værdien er den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, og skal overholdes, uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Kildestyrke [G] Kildestyrken er den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det forurenende stof angivet i mg/s. Kan bestemmes ud fra den i godkendelsens vilkår fastsatte emissionsgrænseværdi, eller hvor en sådan ikke findes, ud fra den maksimalt forekommende timeemission fastlagt på baggrund af målinger eller leverandøroplysninger af 15 Spredningsfaktor [S] Spredningsfaktoren S er defineret som kildestyrken (G i mg/s) af det pågældende stof, divideret med B-værdien i mg/m3 for det samme stof. Bruges til at vurdere, om højden af en skorsten skal bestemmes ved OML-beregning. OML-modellen [OML] OML står for Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel. Et tilhørende computerprogram anvendes til beregning af skorstenshøjder på baggrund af bl.a. B-værdi, kildestyrke og spredningsfaktor. Beregning af skorstenshøjder foretages som hovedregel efter denne model. Computerprogrammet findes i to versioner: OML-Point og OML-Multi. OML-point foretager beregninger for punktkilder, der antages at være placeret i samme geografiske punkt, mens OML-Multi anvendes ved flere afkast, med større afstand mellem de enkelte afkast. En nærmere beskrivelse af OML-modellen findes i Miljøstyrelsens Luftvejledning kapitel Gasforbrugende apparater Energianlæg Energianlæg er kraft- og/eller varmeproducerende anlæg, eksempelvis gasmotorer og kedler, hvor det medie, som behandles under anvendelse af røggas som energikilde, ikke er i direkte kontakt med røggasserne. Gasinstallation En gasinstallation er defineret som installationen efter stikledningens indføring i bygningen, omfattende rørledninger, komponenter, gasforbrugende apparater samt ventilations- og aftrækssystemer. Gasforbrugende apparat Et aggregat, hvori varme udvikles ved forbrænding af gas. Gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer

3 Er apparater, hvis forbrændingskammer er lufttæt adskilt fra opstillingsrummet. Herunder hører apparater med balanceret aftræk. balancerede aftræk, splitaftræk og udstødninger. Kan være opbygget af forskellige materialer. Gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer Er apparater, hvis forbrændingskammer er i åben forbindelse med opstillingsrummet. Procesanlæg Et industrianlæg, hvor materialer eller arbejdsemner varmebehandles, dvs. tørres, hærdes, udglødes etc. Et procesanlæg er karakteriseret ved, at der er direkte kontakt mellem røggassen og de emner, der varmebehandles. Eksempler på procesanlæg er gasfyrede tørretumblere, tørringsanlæg samt hærde- og udglødningsovne. Balanceret aftræk Balanceret aftræk er et aftrækssystem gennem ydervæg eller over tag, bestående af et dobbeltrør eller to sammenknyttede adskilte rør, hvorigennem forbrændingsprodukterne bortledes og friskluft tilledes til et lukket forbrændingskammer. Aftrækssystemet kan være naturligt balanceret eller mekanisk balanceret. Flowberegning Termisk og flowdynamisk beregning af et aftrækssystem. Ved flowberegningen bestemmes aftrækssystemets karakteristika, eksempelvis tryktab, størrelse/tværsnitsareal, trykforhold osv. Termisk procesanlæg Se Procesanlæg Skorstene og aftrækssystemer Aftrækskanal Er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder (åbent forbrændingskammer). Aftræksrør Er betegnelsen for et forbindelsesstykke mellem apparataftræksstuds og tilslutningen til enten aftrækskanal, ventilationskanal eller skorsten. Aftrækssikring Er et sikkerhedsorgan, der anvendes i forbindelse med gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer. Aftrækssikringen skal afbryde gastilførslen, hvis aftrækssystemets normale funktion ophører. Aftrækssystem Et komplet system eller konstruktion, der fra apparatets aftræksstuds leder forbrændingsprodukterne til det fri. Et aftrækssystem kan bestå af én eller flere dele, f.eks. skorsten, aftræk, røgrør, forbindelsesrør, foringer, Skorsten En typisk lodret konstruktion, der leder varm røggas til det fri, og som kan være en del af et samlet aftrækssystem. Splitaftræk Splitaftræk er et aftrækssystem beregnet for gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer, som består af et rør, hvorigennem forbrændingsprodukterne bortledes over tag, og et rør, hvorigennem friskluft tilledes fra det fri gennem ydervæg eller tag. Systemskorsten Aftrækssystem, som er opbygget af samhørende/kompatible komponenter fra en enkelt leverandør med produktansvar for hele skorstenen. Fritstående skorsten Skorsten inklusive foringsrør, som i henhold til betegnelsen er fritstående, dvs. ikke understøttet. En skorsten kan dog betragtes som fritstående, hvis den er sikret med wirer, eller på anden måde er sideværts støttet. Træktabsberegning Se flowberegning af 15

4 Føringsveje og brandcelleopdeling Brandsektion En brandsektion er en bygning eller en del af en bygning, der er udformet, så en brand ikke spredes til andre brandsektioner i den tid, der kræves til evakuering og for redningsmandskabets redning af personer og slukningsarbejdet. Brandcelle En brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsmandskabets redning af personer i tilstødende brandceller Atmosfæriske gaskedler og blæseluftbrændere (olie/gas) må ikke tilsluttes samme aftrækssystem Varierende trækforhold i apparaternes opstillingsrum, i aftrækssystemet eller i skorstenen må ikke have skadelig indflydelse på gasbrænderanlægget eller det tilsluttede procesudstyr, samt forårsage emissioner der overstiger gældende grænseværdier Aftræk fra gasbrænderanlæg må kun føres til fælles aftrækssystem for flere brændselstyper efter forudgående accept fra gasleverandøren, som kan knytte specielle vilkår til en sådan godkendelse efter ovenstående kriterier. Der henvises endvidere til Bygningsreglementets bestemmelser for aftræk for andre fyringsanlæg Varme- og kraftvarmeværker med indfyret effekt på 5 MW (nedre brændværdi) og derover, skal godkendes i henhold til miljøbeskyttelses-loven. Fyringsanlæg, der installeres på virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal godkendes uanset størrelse Generelt Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer skal foretages i henhold til gældende sikkerheds- og miljømæssige forskrifter, bekendtgørelser og vejledninger Opbygning af skorstene og aftrækssystemer skal udføres på en sådan måde, at forbrændingsprodukterne fra gasforbrugende apparater og udstyr beregnet til aftræk udledes til det fri, uden ulemper for beboere og det omgivende miljø. Forbrændingsprodukter i farlig mængde må ikke kunne trænge ud i opstillingsrummet. Dette gælder under normale og unormale driftsforhold Aftrækssystemet fra kedler, bør opbygges således, at de enkelte kedler har separate aftræksrør af Aftrækssystemer fra gasforbrugende apparater og udstyr med atmosfærisk brænder eller gasblæseluftbrænder, som ikke er opstillet i et særskilt rum, skal være forsynet med en sikring, der udkobler gasbrænderen i tilfælde af blokering af aftrækket, med mindre den installerede effekt er under 0,025 kw pr. m 3 rum Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer Generelt Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer bygger på: - bestemmelse af den nødvendige skorstenshøjde af forureningsmæssige hensyn - beregning af hensyn til trækforholdene - valg af materialer med hensyn til temperatur, korrosion og UV bestandighed

5 - bestemmelse af nødvendig isolering af hensyn til berøringssikkerhed og brandsikkerhed Relevante myndigheder Følgende myndigheder stiller, gennem vejledninger, bekendtgørelser, reglementer og tilsyn, krav til udformningen af skorstene og aftrækssystemer: - Energistyrelsen - Miljøstyrelsen - Erhvervs- og Byggestyrelsen - Sikkerhedsstyrelsen - Kommunale godkendelsesmyndigheder og statslige miljøcentre - Beredskabsstyrelsen - Arbejdstilsynet Specialproducerede skorstene og aftrækssystemer, der ikke er omfattet af krav om CE-mærkning, skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, samt de kommunale godkendelsesmyndigheder eller statslige miljøcentre. I brandfarlig virksomhed skal skorsten og aftrækssystemer også godkendes af beredskabsmyndigheden For specialproducerede skorstene og aftrækssystemer skal der foreligge en flowberegning efter anerkendte standarder eller metoder, eksempelvis DS/EN eller Trækforhold Aftrækssystemet skal dimensioneres med så få retningsændringer som muligt, fra det gasforbrugende apparat til udledningen til det fri CE-mærkning og standarder Skorstene og skorstenstyper, der er omfattet af gældende harmoniserede CEN-standarder, skal være CE-mærkede Liste over standarder med obligatorisk krav om CE-mærkning kan ses på Erhvervs- & Byggestyrelsens hjemmeside Skorstenens egenskaber, som angivet i CE-mærkningen, skal opfylde de krav til driftsbetingelser, det gasforbrugende apparat fordrer med hensyn til: - Temperatur - Tryk - Våd eller tør drift - Korrosionsbestandighed - Brændsel - Materiale - Sodild (relevant ved kombination med andre brændsler) - Afstand til brændbart materiale af Træk- og flowforhold for aftrækssystem, herunder skorsten, skal dimensioneres, så fabrikantens specifikationer efterleves Hvor der udføres flowberegninger, bør disse foretages efter anerkendte metoder eller standarder, f.eks.: - DS/EN eller -2 - DS/EN Skorstenshøjder generelle forhold Bestemmelse af skorstenshøjder, med hensyn til forureningsmæssige forhold, foretages jævnfør Miljøstyrelsens gældende vejledning om begrænsning af lugt og luftforurening fra virksomheder. Endvidere skal Bygningsreglementets funktionskrav til skorsten/afttrækssystemer opfyldes Skorstenshøjder bestemmes ved OML-beregning, hvis spredningsfaktoren S overstiger 250 m 3 /s. Er spredningsfaktoren mindre end 250 m 3 /s, og hvis krav ikke følger af anden lovgivning, føres skorstenen 1m lodret over tag, jf. bilag 12.

6 I specielle tilfælde skal der tages hensyn til nærliggende bygninger, træer mv. og der kan være fysiske forhold på stedet, der fordrer en større højde end minimumshøjden på, således at der sikres fri fortynding af røggasserne. G S = B værdi S [m 3 /s] Spredningsfaktor G [mg/s] Kildestyrke. Maksimal tilladelig emission over en driftstime og udregnes som produktet af emissionsgrænseværdi og maksimal røggasmængde. B værdi Maksimalt tilladeligt bidrag for tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften. Værdier findes i B-værdi-vejledningen fra Miljøstyrelsen. Anlægstype Gasmotorer og gasturbiner Øvrige energianlæg Samlet indfyret effekt Skorstenshøjder fra alle anlæg (Nedre brændværdi) Mindre end 120 kw Skorstenen føres lodret over tag, jf. skitseeksempler i bilag 12 Større end 120 kw Skorstenshøjden bestemmes ved OML-beregning, jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning afsnit 4. Mindre end 2,5 MW Skorstenen føres lodret over tag, jf. skitseeksempler i bilag 12 2,5 MW eller derover Skorstenshøjden bestemmes ved OML-beregning, jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning afsnit Ved beregning af spredningsfaktor for et forurenende stof medtages alle anlæg, der emitterer det aktuelle stof, uanset type og brændsel. Dimensionerende for skorstenshøjden er det stof, der giver den største spredningsfaktor B-værdien for NO X gælder for den del af NO X -mængden, der udsendes som NO 2. Hvis under halvdelen af NO X emissionen er NO 2, regnes med, at mindst halvdelen af den udsendte NO X udgøres af NO Såfremt der er krav til OML-beregning ved bestemmelse af skorstenshøjde, skal der foreligge dokumentation for, at denne er tilsendt tilsynsmyndigheden i forbindelse med projektbehandlingen Energianlæg Tabel 1 viser principperne for fastlæggelse af skorstenshøjder for energianlæg, der anvender naturgas, LPG og/eller biogas For anlæg mellem 65 kw og 120 kw, der er omfattet af GR-B4, gælder reglen om over tag i henhold til pkt For anlæg mindre end 65 kw, henvises til Gasreglementets afsnit A Højder over tag, som skitseret i bilag 12, er minimumshøjder og skal overholdes, uanset om en OML-beregning på anlæg mindre end 2,5 MW medfører lavere højder For kedelanlæg og gasturbiner vil NO X normalt være dimensionerende for skorstenshøjden For gasmotorer og gasturbiner fastlægges skorstenshøjden i henhold til Tabel 1. På baggrund af spredningsfaktoren skal det for gasmotorer undersøges, om det er lugt, formaldehyd eller NO X, der er dimensionerende for skorstenshøjden Findes både kedelinstallation og gasmotor eller gasturbine på virksomheden, skal der foretages OML-beregning. Tabel 1 Princip for bestemmelse af skorstenshøjder for virksomheder med energianlæg, der udelukkende anvender naturgas, LPG og/eller biogas Procesanlæg af 15

7 Skorstenshøjder bestemmes på baggrund af beregning af spredningsfaktor, jf. afsnit Ved OML-beregning dimensioneres skorstenshøjden efter det forurenende stof, der har den største spredningsfaktor Ved kombination af proces- og energianlæg beregnes spredningsfaktoren for virksomhedens samlede udledning af et stof, fra både proces- og energianlæg, herunder evt. gasmotorer Emissionsgrænseværdier skal overholdes for de enkelte proces- og energianlæg Udvidelser samt flere skorstene Ved udvidelse af den installerede kapacitet eller ved installation af nye procesanlæg på virksomheden, bestemmes højder på skorstene ved OMLberegning, hvis spredningsfaktoren overstiger 250 m 3 /s for den dimensionerende forureningskomponent Hvis en udvidelse eller ændring medfører øget emission af samme stof, f.eks. NO X, beregnes spredningsfaktor og skorstenshøjder på baggrund af den samlede emission for hele virksomheden, dvs. inkl. eksisterende anlæg. Hvor der ikke er krav til OML-beregning ved fastlæggelse af højden på skorstenen, føres denne 1m lodret over tag, jf. skitserne i bilag samt andet afsnit i pkt Lodret balanceret aftræk og splitaftræk Afslutning over tag skal udformes som beskrevet i bilag Øvrige åbninger for frisklufttilførsel og bortledning af forbrændingsprodukter fra andre kedelanlæg, må ikke placeres indenfor en afstand af 0,5 m Lodret balanceret aftræk og splitaftræk kan føres i bygningskanal som eksempelvis afmeldt skorsten/ventilationskanal, hvis systemet udformes som beskrevet i den specifikke apparatgodkendelse Afmeldt skorsten, ventilations- eller bygningskanal kan anvendes som friskluftforsyning under nedenstående betingelser: - Skorstenen/kanalen vurderes at være i forsvarlig stand - Tværsnitsarealet af skorstenen fratrukket tværsnitsarealet af apparatets aftræksrør skal være lig med eller større end arealet af apparatets indsugningsrør. - Systemet skal afsluttes med inddækning og hætte i henhold til apparatets installationsvejledning Uanset om ændringen eller udvidelsen indebærer opsætning af nye afkast eller eksisterende afkast/skorsten anvendes, skal højderne fastsættes så B-værdien for stoffet overholdes Ved anlæg, der kun har få afkast i forvejen og udvidelsen ikke medfører krav til OML-beregning, gælder reglen, at afkastet føres lodret over tag. Denne regel må kun anvendes på få afkast på virksomheden. Definitionen Få afkast afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse og skal afklares med tilsynsmyndigheden Afslutning over tag Tilslutning til eksisterende skorsten skal udføres efter leverandørens anvisning Der skal tages forholdsregler mod kondensdannelse i form af isolering af aftrækket eller ved indbygning af kondensbortledning/-opsamler Vandret balanceret aftræk Vandret balanceret aftræk op til 120 kw samlet (nedre brændværdi) kan i visse situationer tillades efter gasselskabets godkendelse af 15

8 5.4. Fælles aftræk Det kombinerede aftrækssystem for en kaskadeløsning skal være opbygget af elementer fra et CE-godkendt aftrækssystem kombineret med en træktabsberegning efter: DS/EN Skorstene Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder Del 2: Skorstene med mere end ét ildsted Fælles aftræksmanifold kan i særlige tilfælde udføres som svejst konstruktion i egnede materialer og godstykkelser under følgende betingelser: - Der udføres træktabsberegning efter DS/EN , - der udføres tæthedstest inden idriftsættelse og - aftrækssystemet godkendes af gasselskabet Skorstene og aftræk kan monteres i installationsskakte, jævnfør Bygningsreglementets regler Information om brandtætning og brandsikring af kanaler kan findes i: - Brandteknisk vejledning 31, Brandtætninger Brandtætning af gennembrydninger for installationer - DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg - SBI-anvisning 159, Brandsikring af ventilationsanlæg Brandsikring Skorstene og aftrækssystemer, der gennembryder brandmæssige adskillelser skal brandsikres til mindst samme klasse, som den gennembrudte bygningsdel Ved anlæg med overtryk i aftrækssystemet skal hver enkelt kedel forsynes med sikring mod tilbagestrømmende røggas, eller det skal dokumenteres, at der ikke kan forekomme tilbagestrømning af røggas Mindste afstand til brandbart materiale er for CE-mærkede aftrækssystemer bestemt ved CE-mærkningen. For øvrige systemer skal værdier vist i Tabel 1 overholdes Kedel og tilbagestrømningssikring skal være godkendt som en enhed Føringsveje og brandsikring Generelt Skorstene og aftrækssystemer skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener. Tabel 1 Afstand til brandbart materiale Overfladetemperatur Afstand til brandbart materiale < 85 ºC Intet krav ºC > 30 mm ºC > 50 mm Bygningsreglementets krav i forbindelse med brandforhold og brandsikring skal overholdes Rørgennemføringer og kanaler, der passerer en brandmæssig adskillelse (f.eks. en brandcelle), skal udføres så de ikke forringer adskillelsens brandmæssige egenskaber af Med hensyn til berøringsskade skal aftrækssystemer opfylde krav til overfladetemperatur givet i relevante produktstandarder og Bygningsreglementet. For aftrækssystemer i metal og plast gælder værdier vist i Tabel 2: Tabel 2 Tilladelig overfladetemperatur på aftrækssystemer Aftrækssystem Maksimal overfladetemperatur

9 Metal, blank 70 C Malet metal 80 C Emaljeret metal 86 C Gennemføringer skal udføres, så bevægelser i kanaler og skorstene ikke svækker eller deformerer den brandadskillende bygningsdel. Plastbelagt metal 90 C Plast 90 C Føringsveje Rektangulære kanaler af metal skal brandsikres med minimum 60 mm mineraluld, fastholdt med clips og trådvæv eller tilsvarende Krydser et aftrækssystem en flugtvej, skal der være en minimumshøjde på 2, under aftræksrøret Cirkulære kanaler af metal skal brandsikres med 60 mm mineraluld, opsat forskudt i ét lag, fastholdt med clips og trådvæv Aftrækssystemer i plast brandsikres ved installation i skakt eller beskyttelsesrør, eller ved inddækning i eksempelvis 2 lag brandgipskartonplade, opsat på stållægter/-profiler. Bilag 13 viser eksempler på brandsikring af plastaftræk ved inddækning Alternative metoder kan anvendes, såfremt de besidder brandtekniske egenskaber, der mindst modsvarer ovennævnte metoders. Figur 1 Krav til minimumshøjde ved flugtveje Et CE-mærket aftrækssystem, der brandsikres ved indbygning i skakt eller beskyttelsesrør, skal være certificeret til denne anvendelse Kondensat og afløbsforhold Gennemføringer Tæthed mod røgspredning via gennemføringer skal sikres Ved CE-mærkede skorstene og aftrækssystemer skal leverandørens foreskrevne metode til udførelse af brandsikre gennemføringer anvendes. Installationen skal udføres i henhold til monteringsvejledningen Brandteknisk vejledning 31 giver anvisninger på anvendelse af egnede kraver, bøsninger, brandmanchetter samt stopning og fugning, til sikring mod røgspredning. Ved tætning af dampspærre henvises til Statens Byggeforsknings Institut anvisning af Generelt Ved etablering af skorstene skal der altid være kontakt med kommunalbestyrelsen omkring tilslutningsforhold til afløb og kloak samt eventuel neutralisering af røggaskondensat Afløbssystemet og dets materialer skal altid vurderes inden tilslutning af røggaskondensat fra gasforbrugende anlæg. Egnede materialer er plast (eksempelvis PP og PVC) og rustfrit stål Røggaskondensat fra gasmotorer og biogasfyrede anlæg bør generelt neutraliseres, inden udledning til afløbssystem.

10 5.6.2 Krav til afløb fra røggaskøler til afgang på vandlås Hver røggaskøler skal have sin egen vandlås Vandsøjlen i vandlåsen skal være så høj, at trykstød ved opstart og drift, ikke tømmer vandlåsen Materialer anvendt til afløb fra røggaskøler til og med afgang på vandlås, skal kunne modstå røggastemperaturen for røggaskøler Der skal sikres mod drift med tilsmudset røggaskøler. Dette kan ske ved anvendelse af differenstrykspressostat eller andet af Sikkerhedsstyrelsen godkendt system Materialekrav og anlægsspecifikke krav Generelt Skorstene og aftrækssystemer skal være CE-mærkede, hvis de er omfattet af gældende standarder, jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens liste Specialfremstillede aftrækssystemer skal være konstrueret af materialer, der er egnede til opgaven med hensyn til temperatur, tryk, brændsel, korrosion og UV bestandighed Jævnfør Bygningsreglementet må producenten, gennem valg af materialer, godstykkelse, dimensionering m.m., kunne redegøre for aftrækssystemets egnethed over for kommunalbestyrelsen Uanset leverandøranvisninger er bestemmelser i Gasreglementet, Bygningsreglementet og miljølovgivningen minimumskrav, som ikke må fraviges Stål For specialfremstillede aftrækssystemer i stål, eller komponenter i disse, skal materialerne vælges, så de modsvarer samme krav til kvalitet og funktion som CE-mærkede systemer Krav i Bygningsreglementet til CE-mærkede aftrækssystemer i stål er: - Mindst materialetype L40 og minimum godstykkelse på m - Mindst materialetype L50 og minimum godstykkelse 0,4 mm Opstilling af specialproducerede aftrækssystemer, hvortil der ikke er krav om CE-mærkning, må først påbegyndes efter godkendelse fra gasselskab og kommunalbestyrelse Plast Aftrækssystemer i plast skal være opbyggede af komponenter, der er CEmærkede efter DS/EN Der må ikke anvendes rør, rørtyper eller øvrige komponenter af plast, der ikke er certificerede for bortledning af røggas fra gasfyrede installationer Der skal forefindes systemer til sikring af, at maksimalt tilladelige temperaturer for aftrækssystemet, ikke overskrides Plastaftræk må ikke anvendes, hvor der er risiko for partikler eller brændbare komponenter i røggassen Terminaler/aftrækshætter skal være udført i UV bestandigt materiale Spiralfalsede rør i procesanlæg 1. Spiralfalsede rør må kun anvendes i procesindustri, dvs. ved anlægsinstallationer, hvor der er direkte kontakt mellem røggas og materiale. Endvidere skal hele det indvendige aftrækssystem være i samme lokale, som procesudstyret. 2. Fabrikantens krav til maksimale temperaturer i aftrækssystemet skal følges, dog aldrig højere end 150 ºC af 15

11 B-4 Revision 21. juni : Aftrækssystemer B-4 Revision 21. juni : Aftrækssystemer 3. Der skal installeres udstyr til sikring mod høje temperaturer, dvs. overhedningssikringer og/eller trækafbrydere. 4. Spiralfalsede rør må ikke anvendes i systemer med kondenserende drift, eller hvor der på anden måde er risiko for kondensat i aftrækssystemet. 5. I aftrækssystemer med overtryk må dette ikke overstige 30 Pa. 6. Aftrækssystemet skal overholde tæthedsklasse C, jf. DS 447 Norm for ventilationsanlæg. 7. Rørsystemet skal isoleres, så krav i gældende Bygningsreglement og DS/EN overholdes. 8. Leverandøren af det gasforbrugende udstyr skal godkende anvendelsen Ved aftræk fra forbrændingsovne og tørretumblere er det tilladt, at der sker opblanding af forbrændingsprodukterne med produkter fra selve proceskammeret Gasmotorer og -turbiner Skorstene og aftrækssystemer skal overholde krav i GR B-40 og GR B-41 med hensyn til aktuelle driftsforhold, tæthed og eksplosionssikkerhed Aftrækshætter Aftrækssystemer for anlæg med atmosfæriske brændere og naturligt aftræk skal være forsynet med aftrækshætter til beskyttelse imod nedslag, fuglereder eller indtrængning af vand eller andre bestanddele Mekaniske aftrækssystemer Alle mekaniske aftrækssystemer, hvor ventilatoren ikke er en del af det typegodkendte apparat, skal enten være DG-godkendt eller godkendt af gasleverandøren Ved alle mekaniske aftrækssystemer gælder, at gastilførslen til brænderen automatisk skal afspærres i tilfælde af driftssvigt ved ventilatoren Gasforbrugende apparater, beregnet til tilslutning til naturlige aftræk, må kun tilsluttes mekaniske aftrækssystemer efter Sikkerhedsstyrelsens særlige retningslinier af 15

12 Bilag 12. Bestemmelser af skorstenshøjder Oplysninger til brug ved OML beregning BILAG 12.1 Vejledning til bestemmelse af skorstenshøjder Følgende oplysninger er relevante, når der skal foretages OML beregning for fastlæggelse af skorstenshøjde: Bestem anlægstype 1. Målfast kort, der viser placering af skorsten, samt placering og højde af bygninger med videre, som ligger i nærheden. 2. Oplysninger om indre og ydre diameter af skorstenen. 3. Oplysninger om, hvilke stoffer eller stofgrupper, der udledes, og i hvil- Energianlæg Procesanlæg Gasmotor-/ turbine > 120 kw indfyret ke mængder de maksimalt udledes - f.eks. i mg/s. 4. Oplysninger om maksimal røggasmængde. Ja Indfyret effekt < 2,5 MW lodret over tag jf. bilag 12.2 til 12.9 OML-beregning jf. Luftvejledningen, afsnit 4. NOx er dimensionerende. Nej Fastlæg forurenende stoffer, B-værdier og røggasflow Beregn spredningsfaktor S OML-beregning jf. Luftvejledningen, afsnit 4 5. Oplysninger om terrænforholdene inden for ca. 20 gange afkast- /skorstenshøjden. Hvis området ikke er plant, skal der ligeledes bruges et topografisk kort over området. 6. Oplysninger om, hvad de nærmeste bygninger, både eksisterende og planlagte, anvendes til. F.eks. bolig, kontor, industri, brandfarlig virksomhed med videre, samt i hvilken højde vinduer, friskluftindtag mv. er placeret. S < 250 m 3 /s Ja Nej lodret over tag jf. bilag 12.2 til 12.9 OML-beregning jf. Luftvejledningen, afsnit af 15

13 BILAG 12.2 Hus/bygning med taghældning > 20 grader BILAG 12.4 Afstand til ventilationsindsugning mv. på fladt tag b e b ventilations indsugning g H b1 f1 f BILAG 12.3 Hus/bygning med taghældning > 20 grader og tilstødende bygning med fladt tag Forbudt område Bygningsdetalje Betingelse Højde Fladt tag* - b = Forhindringer på fladt tag* / forhindringer med højder f < 1,5 x g e = H g og uden luftindtag Brystværn f1 < 1,5 x b1 b = Afstand mellem skorsten og luftindtag til ventilation f 10 m e = * Et tag betegnes som fladt, når taghældningen er mindre end 20 grader. Mindst 10 m eller 2 x H * * Højeste værdi vælges af 15

14 BILAG 12.5 Boligblok eller industribygning med enkelt tilstødende bygning BILAG 12.6 Boligblok eller industritilbygning med to tilstødende bygninger Forbudt område ** Forbudt område 3 m Gavlvindue ** H H H eller mindst 10 m * Mindst 10 m eller 2 x H * * Højeste værdi vælges * Højeste værdi vælges ** Ved gavlvinduer skal skorstenen være minimum højere end gavlvinduets øverste kant. BILAG 12.7 Bygning med taghældning < 20 grader < 20 grader * * Er hældningen på tagfladen mindre end 20 grader, regnes taget for fladt af 15

15 BILAG 12.8 Bygning med dobbelttag og taghældning < 20 grader BILAG 13. Brandsikring ved inddækning af plastaftræk Plastaftræk kan brandsikres ved inddækkes som vist nedenfor. Forbudt område < 20 grader * * Regel om skorstenshøjde over tag ved taghældninger mindre end 20 grader gælder ikke for området, der afgrænses af to eller flere dobbelttage. BILAG 12.9 Bygning med taghældning < 20 grader og tilstødende bygning < 20 grader 1. Brandgipskartonplade, 2 lag, 15 mm 2. Stålhjørneprofiler, 50 x 50 mm 3. Stållægter, 35 x 70 mm 4. Selvskærende gipspladeskruer, 38 mm 5. Skruer med plugs 6. Hjørnelister, 29 x 29 mm af 15

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 28. juni 2010 114 1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 Projekt: 10.2365.04 Til : NIMA A/S Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008

j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008 j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008 Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2008 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2.1 Biogas... 5 2.2

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE PAKKELØSNINGER Vi har gjort det nemt for dig! I dette katalog finder du en række pakkeløsninger som på en nem og overskuelig måde, fortæller dig hvilke komponenter du skal anvende.

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf. 72 10 20 30 Cvr-nummer 27210406 naturgas@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Døgnvagttelefon 75 36 39 40 Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2007

Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2007 j.nr. 441-21-00147 Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2007 Marts 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2007 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014 Myndighedsbehandling af store gasinstallationer Grænseflader mellem myndigheder samt pligter og krav til sagsbehandling og dokumentation Projektrapport Juli 2014 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr.

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Gyldighedsområde og terminologi

Gyldighedsområde og terminologi )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere