Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleguide. Bliv klogere på solceller"

Transkript

1 Solcelleguide Bliv klogere på solceller

2 Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

3 Forord Solen er alle mands eje! Den giver varme og energi, som rigtig mange boligejere kan få større glæde af takket være teknologiske fremskridt og en bedre økonomi i at investere i solcelleanlæg på og omkring boligen. I Sønderborg Kommune arbejder vi med ProjectZero-visionen på at blive CO 2 -neutrale senest i I den proces er det vigtigt, at alle borgere også tager vejen mod nullet til sig og kigger på, hvad der med fornuft kan gøres i boligerne. Solceller er en smart og funktionel måde at bruge solenergien og gå fremtiden i møde. Denne guide til solceller giver interesserede borgere mere viden om, hvordan solceller virker og ikke mindst svar på de spørgsmål der opstår, når man går i solcelletanker. God fornøjelse! Peter Hansen Formand for Teknik og Miljøudvalget Sønderborg Kommune 3

4 Hvad forstås ved solceller? Et solcelleanlæg producerer vedvarende CO 2 -fri energi ved at omdanne solens stråler til elektricitet. Et solcelleanlæg består af et antal solcellepaneler/solcellemoduler koblet sammen og tilsluttet en inverter. Mængden af elektricitet afhænger af anlæggets type, størrelse og placering. Type Der er flere typer solceller. De tre kendte typer i almindelig handel benævnes tyndfilm, polykrystallinske og monokrystallinske, hvor tyndfilmceller er de mindst effektive og monokrystallinske celler de mest effektive. Et typisk solcellepanel kan have målene ca. 80 x 160 cm og en effekt på ca. 185 Wp. Effekten på et solcellepanel angives i Wp hvor p står for peak = maksimal effekt. Størrelse Størrelsen på et solcelleanlæg afhænger af ønsker, behov og pladsforhold. Et monokrystallinsk solcelleanlæg yder pr. m 2 ca kwh om året. Et anlæg på 1 kwp har et solcelleareal på ca. 7 m² og producerer ca. 850 kwh/år ved bedste placering. Et typisk 6 kwp anlæg er på ca. 40 m² fordelt på 32 paneler og producerer ca kwh/år. I en bolig med to personer bruges der årligt kwh. Ved mere end to personer beregnes kwh pr. person. 4

5 Placering Solcellepaneler kan placeres på næsten alle ejendomme uanset tagtype og taghældning, og de kan også monteres på væg. Et anlæg har i Danmark sin bedste placering, når det vender direkte mod syd i en hældning på ca. 40 i forhold til vandret. Vender anlægget mod sydvest reduceres ydelsen med 5-10% i forhold til syd. Ligger anlægget vandret er der en reduktion af ydelsen på 15-25% afhængig af rengørings hyppighed. Hældning over anbefales som minimum for at panelerne kan være selvrensende. Solcellepaneler bliver tilsmudsede på samme måde som vinduer og kræver tilsvarende rengøring for at være fuldt ydende. Montage Solcellepaneler kan stort set placeres alle steder og på alle typer tag, hvor der er sol og ingen skygge. Men skorstene, aftrækskanaler, udluftninger, ventilationsanlæg og andre tekniske installationer kan være en udfordring for solcellerne. Skygger fra bygningsdele, træer m.m. skal også tages i betragtning og undgås. Solcellepaneler monteres som standard med alu-skinner og beslag med tilhørende bolte og skruer beregnet til montering på tegl og paptage m.v. Solcellepaneler kan også monteres på stativer både på jord og på flade tage eller på ydermure for at opnå den bedste hældning. Hvis man vil undgå at gennembryde pap-taget kan specialpaneler eller solcellemåtter være en løsning. De limes direkte på pap-taget. Et solcelleanlæg tilsluttes elinstallationen som en almindelig brugsgenstand dvs. med fejlstrømsafbryder, afbryder og sikringer. Installationsarbejdet kræver el-autorisation. Inverter Inverteren er den enhed, der omsætter jævnstrøm som solcellepanelerne producerer til brugbar vekselstrøm i installationen. Inverteren skal være godkendt af Energinet.dk for tilslutning til det offentlige el-net. Inverteren placeres på et tilgængeligt sted så tæt på solcelleanlægget som muligt. Selvom de fleste invertere kan placeres udvendigt, anbefales det at placere inverteren indvendigt i bygningen, evt. i et uopvarmet rum. 5

6 Kvalitet og garanti For at sikre en høj kvalitet ved installation og service af solcelleanlæg bør man sikre sig, at installationsfirmaet er tilsluttet KSO-ordningen*, herunder at installationen udføres af personer, der har gyldigt certifikat til installation af solcelleanlæg. Forbrugerne skal sørge for at få et certifikat med produkt- og ydelsesgaranti: Almindelig byggegaranti på anlægget og arbejdets udførelse 1, 2, 5 og 20 års garantiregler anvendes i byggeri Solcelleanlæg skal være TÜV certificeret 5 års garanti på inverter 5 års reparations- eller udskiftnings garanti på komponenter Ydelsesgaranti som kan være 10 og 25 års begrænset ydelsesgaranti, dvs. en garanti for f.eks. 90% ydelse de første 10 år og herefter f.eks. 80% ydelse op til 25 år. *Kvalitetssikringsordningen for solvarme-, solcelle- og biobrændselsanlæg 6

7 CO 2 -regnskab Solcelleanlæg producerer CO 2 -fri energi, hvis man alene ser på produktionen. Helt CO 2 -fri er der ingen anlæg der er, idet der anvendes energi til fremstilling, transport og montage af anlægget. Afhængig af anlægstype, placering og montage skønnes det, at solcelleanlæg tjener sit eget CO 2 -forbrug hjem efter få år i form af sparet CO 2 ved den energiproduktion som solcelleanlægget erstatter. Nettomålerordningen Om sommeren producerer anlægget mere strøm, end du bruger, men om vinteren skal du fortsat købe el. Med nettomåleordningen bliver det hele opgjort som en årsopgørelse og afregnes 1:1 så du ikke betaler for den strøm, du selv bruger. Har du over hele året brugt mere strøm, end anlægget har produceret, betaler du differencen, og har du brugt mindre, modtager du differencen til 60 øre per kwh de første 10 år og 40 øre de næste 10 år. 7

8 Hvad siger loven? Bygge- og planloven I nogle tilfælde kræver det en byggetilladelse til opsætning af solceller. Andre gange er det tilstrækkeligt at oplyse kommunen om anlægget efter opførelse. I visse tilfælde kan man ikke uden videre få lov til at sætte solceller på sin bygning. Du bør i alle tilfælde kontakte kommunen for vejledning, når du påtænker at opsætte solceller. Der kan være særlige omstændigheder i nærområdet der umuliggør opsætningen af solceller. Eksempelvis i nærhed af lufthavn. Følgende skal du være opmærksom på i forhold til bygge- og planloven. Byggetilladelse Du skal søge om byggetilladelse til at opføre solfanger- eller solcelleanlæg, hvis anlægget i væsentlig grad vil påvirke forhold, som er reguleret af byggeloven og bygningsreglementet. Forhold du derfor skal være opmærksom på, vil typisk være: Anlæggets størrelse Omgivelserne Højde og afstandsforholdene Sikkerheden De konstruktive forhold Inden anlægget opføres skal du derfor bl.a. vurdere: Skal anlægget opføres på terræn eller på bygning? Hvordan integreres anlægget eventuelt på bygningen og hvordan er bygningen placeret? Hvad bliver omfanget i forhold til hele tagfladen/det ubebyggede opholdsareal? Påvirkes omgivelserne af den ydre udformning/ændret lysforhold? Er højde og afstandsforhold rimelige i forhold til naboejendomme? Eksempel: - Har din garage et fladt tag, hvorpå der skal opsættes skrå solceller? Solcellerne kan her blive medregnet som en del af bygningens højde. Bygningen kan herved komme til at virke voldsom, særligt hvis den er placeret i naboskel. 8

9 Ansøgningsmateriale For at kunne behandle din ansøgning skal afdeling Byg som minimum modtage: Ansøgningsskema, findes på Situationsplan som viser: Anlæggets placering på bygningen/terræn, afstand til skel, samt anlæggets størrelse i m². Facadetegning som viser: I hvilken højde/vinkel solcellerne integreres i tagfladen eller oplysninger om anlæggets samlede højde, hvis det placeres på terræn. Vær opmærksom på at kommunen tager et gebyr for en byggetilladelse. Områder med lokalplan Hvis din bolig er omfattet af en lokalplan, kan den have betydning for opsætning af solcelleanlæg. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om, at bygninger skal have en bestemt farve, at bygningsdele kun må opføres i bestemte materialer eller at tagbeklædninger ikke må være blanke og reflekterende. Solcelleanlæg kan være i konflikt med en eller flere bestemmelser i en lokalplan. Hvis det er tilfældet, skal du søge om dispensation fra lokalplanen inden du anskaffer solcelleanlægget. Ansøgningen skal sendes til Sønderborg Kommunes planafdeling, og skal indeholde følgende oplysninger: Anlæggets placering på bygningen, gerne som tegning Anlæggets størrelse i m 2 Oplysninger om hvorvidt anlægget bliver vinklet i forhold til taget En begrundelse for placeringen Sønderborg Kommune vil i de fleste tilfælde give en dispensation fra lokalplanen til at sætte solceller op, hvis: Solcellerne følger tagets hældning Solcellerne er anti-refleksbehandlet Lokalplaner finder du på 9

10 I byzone uden lokalplan I områder, hvor der ikke er en gældende lokalplan, er det byggelovgivningens bestemmelser der gælder. I landzone I landzone vil solcelleanlæg blive betragtet som et nyt teknisk anlæg, hvis solcelleanlægget opsættes på et stativ på taget, i stedet for at anlægget følger tagpladen. Anlægget vil ligeledes blive betragtet som et nyt teknisk anlæg, hvis anlægget opsættes på stativ på jorden. I disse tilfælde kræver anlægget en landzonetilladelse. Når der ansøges om ny bebyggelse og samtidig etableres et solcelleanlæg, vil Sønderborg Kommune i mange tilfælde kræve at solcellerne er anti-refleksbehandlet, for at undgå genevirkninger for bilister og naboer, og eventuelt stille yderligere krav til, hvordan solcelleanlægget etableres på taget. Sønderborg Kommune opfordrer til køb af anti-refleksbehandlet solcelleanlæg, når man bor tæt på naboer og veje. Bevaringsværdige bygninger Der gælder særlige regler for bevaringsværdige bygninger, og kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere om et solcelleanlæg kræver byggetilladelse, og om anlægget er i harmoni med bygningens arkitektur. Er det ikke tilfældet, kan kommunen afslå ansøgning om montering af solceller. Yderligere information og ansøgningsskema kan findes på BBR, Bygnings- og Boligregistret Som ejer af en ejendom har du pligt til at give oplysninger til BBR, samt sikre at de eksisterende BBR- oplysninger er korrekte. Ved ændringer kan du henvende dig til afdeling Byg i Sønderborg Kommune. 10

11 Beskatning af solcelleanlæg Følgende gælder for private forbrugeres solcelleanlæg, som er monteret på enten parcelhuset eller fritidshuset. Det er en forudsætning: at anlægget ejes af fysiske personer, dvs. ikke et selskab at solcelleanlægget er på max. 6 kw at anlægget er knyttet til en husstand, som ikke har et erhvervsmæssigt formål. Såfremt der er tale om erhvervsmæssig brug af solcelleanlægget, bør der søges rådgivning. Beskatningsmodeller Som privatperson kan man anvende to modeller, nemlig skabelonordningen eller erhvervsordningen. Valg af enten skabelonordningen eller erhvervsordningen foretages senest ved indgivelsen af selvangivelsen for det første indkomstår med solcelleanlægget. Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det eller de sidste anlæg sælges eller nedlægges. 11

12 Skabelonordningen Indkomstopgørelsen Den skattepligtige indkomst efter skabelonordningen opgøres således: Nettosalg af el til nettet Indtægter kalkuleres som nettosalg af kwh ganget med 60 øre/kwh i de første 10 år og derefter 40 øre/kwh Nettosalget opgøres som egen produktion på solcelleanlægget minus eget forbrug af el Bundfradrag max. x kr. x Standardomkostningsfradrag beregnes som 40 % af indtægt efter bundfradraget -x Skattepligtig indkomst x En eventuel skattepligtig indkomst skal oplyses i selvangivelsens rubrik 20 Anden personlig indkomst. Eventuelle renteudgifter fra låneoptagelse til finansiering af anlægget fratrækkes på sædvanligvis som kapitalindkomst. Kun i det omfang den skattepligtige indkomst opgjort efter skabelonordningen er positiv, skal der foretages særskilt indberetning til SKAT. 12

13 Erhvervsordningen Indkomstopgørelsen Den skattepligtige indkomst efter erhvervsordningen opgøres således: Bruttosalg af el til nettet Indtægter kalkuleres som bruttosalg af kwh ganget med 60 øre/ kwh i de første 10 år og derefter 40 øre/kwh Bruttosalget opgøres som egen produktion på solcelleanlægget x Driftsomkostninger på anlægget -x Administrationsomkostninger (f. eks. revisorbistand) -x Skattemæssige afskrivninger på anlægget -x Skattepligtigt resultat af solcelleanlægget x Såfremt dette resultat er positivt, angives det i rubrik 111 Overskud af selvstændig virksomhed før renter på den udvidede selvangivelse. Såfremt det er negativt, angives beløbet i rubrik 112 Underskud af selvstændig virksomhed før renter. Renter Renteudgifter fra låneoptagelse til finansiering af anlægget angives i rubrik 117 Renteudgifter i virksomheden på den udvidede selvangivelse. Bemærk at de fra kreditinstitutterne automatisk indberettede renteudgifter i rubrik 41 Realkreditrente eller rubrik 42 Bankrenter m.v. skal reduceres med samme beløb. Skattemæssige afskrivninger De skattemæssige afskrivninger opgøres efter reglerne for afskrivning på driftsmidler, forudsat at solcelleanlægget er monteret på montagestativer på taget eller på jorden. Afskrivningerne kalkuleres som 25% af anskaffelsessummen i det første år og derefter som 25% af den nedskrevne værdi det foregående år. Når den nedskrevne værdi er mindre end kr., foretages restafskrivning. Afskrivningen reduceres gradvis over tid efter denne metode (saldometoden). Ved et eventuelt senere salg af huset skal der opgøres avance og tab på solcelleanlægget. På skødet skal sælger og køber aftale overdragelsessummen på solcelleanlægget. Avance og/eller tab i forhold til den nedskrevne værdi skal indgå i det skattemæssige resultat af solcelleanlægget i afståelsesåret. 13

14 Erhvervsmæssig beskatningsmodel Når man vælger erhvervsordningen har man mulighed for at anvende de almindelige skatteregler virksomhedsordningen kapitalafkastordningen Efter de almindelige skatteregler vil skattemæssigt resultat af solcelleanlægget indgå i personlig indkomst, mens renteudgifter på solcellelån vil indgå i kapitalindkomst. Dette medfører reduceret fradragsværdi for disse renter. Ved anvendelse af enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen vil der kunne opnås fuld fradragsværdi for renteudgifterne på solcellelånet. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at der oprettes et særskilt lån til solcelleanlægget. Valg af skattemæssig ordning skal foretages årligt i forbindelse med indsendelse af den udvidede selvangivelse. Virksomhedsordning vælges ved afkrydsning i rubrik 147 og kapitalafkastordning vælges ved afkrydsning i rubrik 141. Ved valg af en af disse ordninger skal en del yderligere felter udfyldes. Ved anvendelse af erhvervsordningen skal rubrikken omkring virksomhedsoplysninger m.v. i den udvidede selvangivelse udfyldes. I det omfang skatteyderen i forvejen anvender enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen, skal den pågældende anvende dette valg på samtlige erhvervsmæssige aktiviteter. Ægtefæller vælger beskatningsmodel hver for sig. 14

15 Hvor kan anlægget opsættes og hvem skal eje/selvangive? Solcelleanlægget skal være tilknyttet husstanden, som ikke har erhvervsmæssige formål. Betingelserne er opfyldt ved opsætning af et anlæg på: ejerens parcelhus, som bebos af denne. fritidshus, som ikke er erhvervsmæssig Det er en forudsætning, at fritidshuset ikke anvendes erhvervsmæssigt og er på mindst 100 m 2. Udlejning af fritidsboligen, som behandles efter 40 % -reglen, anses ikke for erhvervsmæssig brug. Dermed vil udlejning af fritidsboligen, som behandles efter regnskabsmetoden, anses for erhvervsmæssig brug. I sidstnævnte tilfælde vil betingelserne ikke være opfyldte. I det omfang fritidshuset er mindre end 100 m 2, vil der kun kunne opsættes forholdsmæssigt mindre anlæg i forhold til 6 kwp. Som udgangspunkt skal solcelleanlægget være ejet af ejeren/ejerne af den pågældende ejendom. Ved anvendelse af skabelonordningen bør der være sammenfald mellem ejer af anlægget og opgørelse af den skattepligtige indkomst. Fordelingen er ubetydelig, idet opgørelsen oftest vil udvise et negativt beløb og skal dermed ikke medtages på selvangivelsen. Ved anvendelsen af erhvervsordningen vil det skattemæssige resultat skulle medtages på den af ægtefællernes selvangivelse, som rent faktisk driver solcelleanlægget uafhængigt af hvem af ægtefællerne, som står som ejer af den pågældende bygning. Dette kan medføre, at selv om ægtefællerne ejer eksempelvist parcelhuset 50/50, vil solcelleanlægget kunne medtages fuldt ud for den ene ægtefælle forudsat, at denne driver anlægget. Elafgift En forudsætning for fritagelse af elafgift er boliger med flere strømproducerende anlæg (VE-anlæg), som er koblet på elnettet, og at disses effekt samlet set ikke overstiger 6 kw. Anlæg i boliger og fritidshuset vurderes hver for sig. Man kan montere solcelleanlæg på både parcelhuset og fritidsboligen og være fritaget for el-afgiften på egenproduktionen. Nettokøb af el og dermed elafgift opgøres hver for sig på parcelhus og fritidsbolig. Kilde KPMG 15

16 12.04 Kommunikation Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Tlf

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere