Grundejerforeningen STORHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen STORHØJ"

Transkript

1 Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ 20 Februar 1997 Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling Fredag den 27. februar 1997 kl. 20 i Sognegården, Mårslet Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af formandens beretning, herunder bl.a. beslutning om evt. optagelse som kunder i Mårslet Vandværk, jf. vedlagte kopi af oplæg fra bestyrelse og arbejdsgruppe i Hørret. Bortset fra forskellige mindre unøjagtigheder i fremstilling af holdninger er bestyrelsen enig med Hørret Vandværks bestyrelse i at indstille til vedtagelse af alternativ 1 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Den nuværende bestyrelse genopstiller 5. Valg af revisorer 6. Eventuelt På bestyrelsens vegne Kasserer: Formand: Sekretær: Jens Birk Lauridsen Palle Eli Jensen Anders Færgemand Høyer Æblehegnet 3 Moselodden 6 Bakkelodden 11 telf: telf: telf: Med venlig hilsen

2 Hørret Vandværk Arbejdsgruppens belysning af medlemmernes relevante valgmuligheder for den fremtidige vandforsyning, og de sandsynlige konsekvenser heraf. Generalforsamlingen afviste i 1996 at holde afstemning om, hvorvidt man skulle nedlægge vandværket med henblik på medlemmernes optagelse i Mårslet Vandværk, acceptere det forelagte oplæg til optagelse af Storhøj Grundejerforenings medlemmer i vandværket, eller bevare vandværket i dets nuværende form. Begrundelsen var, at konsekvenserne af de muiige valg var for uklare for forsamlingen. Der blev derfor nedsat en arbejdsgrup-pe, der sammen med bestyrelsen skulle undersøge de økonomiske og juridiske konsekvenser af disse og eventuelle andre mulige valg med henblik på belysning og forelæggelse som afstemningsgrundlag for næste generalforsamling. Til arbejdsgruppen blev udpeget Christian Thomsen, Hans Henrik Kjølby og Anders Damgaard. Storhøjs oprindelige krav Storhøj havde tilkendegivet, at de havde til hensigt at tage retslige skridt for at blive optaget i Hørret Vandværk, såfremt der ikke kom en aftale i stand om enten denne optagelse eller fælles indmeldelse i Mårslet Vandværk - begge dele med virkning fra Denne ikrafttrædelsesdato ville forudsætte en ekstraordinær generalforsamling. For at afklare om det var nødvendigt at lade sig presse hertil, blev der indhentet en juridisk vurdering. Vurderingen viste, at dette ikke var tilfældet. Belysning af valgmuligheder Mårslets betingelser for optagelse af forbrugerne i Hørret og Storhøj (mulighed 1) er vurderet økonomisk ud fra de krævede ændringer, først og fremmest anlæg af en ny hovedledning, nedlæggelse af vandværket, anlæg af trykforøger til Storhøj og kort-lægning og deklaration af ledningsnettet. Denne mest vidtgående løsning er med sikkerhed den dyreste på kort sigt, men til gengæld med nogen sandsynlighed den billigste på langt sigt (en forventet årlig gennemsnitlig besparelse på 500 kr. pr. bruger på vandprisen). Årsagen hertil er først og fremmest, at antallet af brugere i Hørret og Storhøj er uforholdsmæssigt lille i forhold til ledningsnettets størrelse, hvorimod administrationen - i det mindste hidtil - har været forholdsvis billig takket være den frivillige arbejdskraft. Mårslet-løsningen er dels sammenholdt med vandværkets fortsættelse - med eller uden Storhøj som medlemmer (mulighed 2 og 3), og dels med fælles oprettelse med Storhøj af et pumpelav (mulighed 4). Et sådant pumpelav forudsættes i givet fald at overtage alle de tekniske installationer, lukke boringen, købe vandet af Mårslet og på lempelige vilkår leje vandværksgrunden af Hørret, med forpligtelse til grundens vedligeholdelse, samt til re-tablering af grunden i tilfælde af pumpelavets ophør. Vi har desuden undersøgt, om Århus Kommunale Værker evt. med fordel kunne forsyne Storhøj for derved at kunne spare trykforøgeren og den store udgift til en ny større hovedledning til Mårslet. Dette viste sig desværre ikke realistisk af politiske årsager (den vedtagne forsyningsplan). Desuden var der udsigt til noget lavere besparelser end først forventet, da den nødvendige hovedledning til Århus Kommunale Værker ikke ville blive væsentligt billigere end den altemative ekstra hovedledning til Mårslet. 2

3 Møder med repræsentanter for Storhøj og Mårslet Der har været holdt fire møder med Storhøj, hvoraf det 1. og det 3. møde var med Mårslet Vandværks deltagelse. Stemningen ved møderne med Storhøj har været lidt svingende, men dog overvejende positiv - omend præget af mistro og gamle fordomme - især ved det første møde. Storhøjs repræsentanter giver ved det sidste møde før generalforsamlingerne stadig udtryk for den opfattelse, at de ved egen oprindelig betaling af fordelingsnet og hovedledning har tilført værket en værdi, der berettiger dem til optagelse i Hørret Vandværk på meget lempeligere vilkår end det ved sidste generalforsamling foreliggende oplæg. Dette på trods af, at repræsentanterne uden videre finder Mårslets tilbud accep-tabelt, selvom de optagelsesvilkår Mårslet Vandværk tilbyder på baggrund af vær-dien af fordelingsnet og hovedledning (endda inkl. ny hovedledning) i Hørret/Storhøj, er ringere end det oplæg til optagelse i Hørret, der forelå ved generalforsamlingen i Det nødvendige tryk til Storhøjs højtliggende beboere er i de senere år opnået ved at lade værkets hydrofor (stålbeholder til akkumulering af driftstryk) arbej-de med et unormalt højt tryk på ca. 6 bar. Vandværket er imidlertid blevet pålagt snarest at sørge for trykprøvning af værkets hydrofor, hvilket er økonomisk risikabelt ved fastholdelse af det nuværende unormalt høje driftstryk. Trykprøvningen skal nemlig ske ved en faktor gange driftstrykket. Det er derfor nødvendigt igen at nedsætte værkets pumpetryk til omkring 4 bar, hvilket også er Mårslets krav til driftstrykket i tilfælde af over-tagelse. Storhøjs repræsentanter giver udtryk for, at udgifterne til den derfor nødvendige trykforøger ikke med rette burde pålægges Storhøj. Dette er imidlertid normal praksis, og stemmer naturligt overens med, at den faktiske omkostning pr. m3 ved pumpning af vand til Storhøj-forbrugerne pga. afstand og højde er væsentlig større end ved udpumpning til Hørrefforbrugerne. Storhøjforbrugerne har i stedet grund til at glæde sig over, at dette ikke hidtil har ført til en forskel i afregningen, der svarer til de faktiske omkostninger. Mårslets tilbud om at købe trykforøgeren af Storhøj ved evt. optagelse i Mårslet Vandværk er således et rent tilskud til Storhøj uden værdi for Hørret. Dette kan forklare, hvorfor Storhøjs repræsentanter uden videre accepterer Mårslets tilbud, der ellers er dårligere for Storhøj end det oplæg til optagelse i Hørret, der forelå ved generalforsamlingen i Repræsentanterne giver udtryk for, at der i Storhøj eksisterer en opfattelse af, at Storhøj gennem årene har bidraget til den forventede værdistigning, der vil kunne realiseres ved evt. salg af vandværkets grund, og at Storhøj har krav på andel heri. Dette er naturligvis helt uholdbart, både fordi grunden alene er betalt af og ejes af Hørret, og fordi værdistigningen ikke skyldes senere afholdte udgifter. Det er indtrykket, at enkelte - om ikke alle Storhøjs repræsentanter - trods alt indser dette. Storhøjs repræsentanter ønskede præciseret, at en evt. generalforsamlingsbeslutning i Hørret om at videreføre Hørret Vandværk uden optagelse af Storhøjs grundejere, med stor sikkerhed vil føre til en generalforsamlingsbeslutning i Storhøj om at lade striden afgøre ved en retssag. Storhøjs repræsentanter giver iøvrigt klart udtryk for, at de ikke vil stoppe ved opnåelse af medlemsskab af vandværket, men at de efter evt. optagelse vil arbejde videre mod optagelse i Mårslet Vandværk. 3

4 Der foreligger ikke en klar udmelding på, om dette også er tilfældet, hvis der i stedet oprettes et fælles pumpelav. Det aftaltes, at Storhøj og Hørret udveks-ler oplæggene, der gensidigt blev lovet fremført for generalforsamlingerne på en måde, der giver medlemmerne et så realistisk beslutningsgrundlag som muligt. Med venlig hilsen Christian Thomsen, Hans Henrik Kjølby og Anders Damgaard Andersen NB! Opstilling af valgmulighedernes sandsynlige økonomiske konsekvenser er vedhæftet som bilag. For at kunne svare så dækkende på som muligt på generalforsmlingen, bedes I forsøge at stille eventuelle spørgsmål til udvalget i god tid - helst en uge inden generalforsamlingen. Fire valgmuligheder - fordele og ulemper 1. Hørret/Storhøj tilsluttes Mårslet Vandværk I alt Pr. bruger Ny ledning Mårslet-Hørret Røromlægning-diverse-tinglysning Tilslutning-bidrag mårslet vandv Bidrag, gamle stophaner storhøj Omkostning i alt pr. bruger Ulemper: Den høje her og nu omkostning pr. bruger Fordele: Forsyningssikkerhed og vandkvalitet Ingen administration Mårslet Vandværk overtager vedligeholdelse af ledningsnet Vandværksgrunden bliver frigjort Billigere vand, ca. kr. 500 årlig besparelse for gennemsnitsforbrug 2. Fastholde Hørret Vandværk med Storhøj som fuldgyldige medejere. Omkostninger til fjernelse af kulsyre og renovering af værk ca. kr , trykforøger ca. kr , i alt kr Dog er vi af den opfattelse, at omkostninger til trykforøger alene skal afholdes af Storhøj, således at prisen pr. Hørret-andelshaver udgør kr , et beløb der vil indgå i driftsregnskabet på sædvanlig vis. 4

5 Ulemper: I mindretal Usikkerhed om fremtidig vandpris (omkostninger) Vedligeholdelse af værk og ledningsnet Store krav til bestyrelse/administration Usikkerhed om vandkvalitet Fremtidige krav til vandprøver, officielt og fra brugere (De sidste to ulemper kan elimineres ved at købe vand hos Mårslet Vandværk) Fordele: Her og nu billig løsning Tilslutningsbidrag og andel af egenkapital fra Storhøj, som øger egenkapital totalt 3. Fortsætte uændret Omkostninger som ovenfor. Ulemper: Som ovenfor eks. punkt 1, mindretal Fortsat ævl og kævl med Storhøj Fordele: Selvstændige Her og nu billig løsning 4. Fortsætte som Pumpelav Boringen på Hørret Vandværk nedlægges, og alt vand købes hos Mårslet Vandværk. Hørret og Storhøj driver lavet sammen og er fælles aftager. Ledningsnet og værk udlånes vederlagsfrit til lavet mod at dette overtager vedligeholdelsespligten så længe lavet eksisterer. Omkostninger til trykprøvning af hydrofor m.m. kr samt for Storhøj omkostning til trykforøger ca. kr , svarende til kr pr. Hørret-bruger og kr pr. Storhøj-bruger. Alternativet minder om alternativ 2, bortset fra, at grunden forbliver Hørrets ejendom, ligesom omkostningerne er min-dre, da der ikke skal afholdes omkostning til fjernelse af kulsyre. Lavet skal betale driftsomkostninger på grunden, bl.a. ejendomsskat, pasning af udenomsarealer m.m., samt retablering af grund, hvis lavet pa et tidspunkt opløses. Ulemper: Vedligeholdelse af ledningsnet og værk Usikkerhed om fremtidig vandpris(omkoslnlnger) Administration og ledelse Fordele: Billig her og nu løsning Forsyningssikkerhed og vandkvalitet Generelt Alle priser er inkl. moms. Prisen til tinglysning er skønnet (alternativ 1). Eventuel realisation af grund, værdi skønnet af mægler til ca. kr , er kun aktuel i alternativ 1. Det skal dog nævnes, at der er kommet naboindsigelser mod en eventuel ændring af grundens status til parcelhusgrund. Omkostning til trykforøger i alternativ 1 afholdes af Mårslet Vandværk. Den reelle merpris for alternativ 1 udgør ca. kr , hvilket skal opvejes mod en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. kr. 500, samt at al risiko for vandforsyning, herunder kvalitet, vedligeholdelse af for-syningsnet og administration, fremover ligger hos Mårslet Vandværk. 5

6 Driftsregnskab for Grundejerforeningen Storhøj Regnskab Indtægter Kontingent 65(66) medl. à 600: , medl. à 250: 500, medl. à 900: 900,00 Rabat 129(134) medl. à 75: , Gebyr (for sen betaling) 750,00 Renter 466, Vederlag, vandafledning 3.506, Tilskud fra Hørret Vandværk 500, Indtægter i alt , Budget Udgifter Generalforsamling +møder 1.563, Kopier, porto, girokort 818, Kontingenter, gebyrer 1.159, Hensættelse , Årets overskud 2.406, Udgifter i alt , (alle beløb i kroner!) /JBL Budgetforslag Indtægter Kontingent 68 medl. à 600/ Rabat, 67 medl. à Renter Vederlag, vandafledning Tilskud fra Hørret Vandværk 500 Indtægter i alt Udgifter Generalforsamling + møder Kopier, porto, girokort 750 Kontingenter, gebyrer 500 Diverse Hensættelse Årets overskud 800 Udgifter i alt (alle beløb i kroner!) 6

7 Balance pr Aktiver Kassebeholdning 207,00 Indestående, GiroBank ,57 Tilgodehavende hos medlemmerne vedr. 1996: HV, kbm-pris ,52 HV, fast afgift ,00 grøn afgift ,00 HV, regulering vedr ,69 i alt betalt til HV ,83 til ÅKV/vandafledning ,88 ÅKV, regulering vedr ,45 i alt betalt til ÅKV ,43 vandudgift i alt ,26 indbetalinger fra medl ,46 differens ,20 tilgode hos medl. pr ,49 tilgode hos medl. pr ,71 Aktiver i alt , 86 Passiver Egenkapital Saldo pr ,13 Årets overskud 2.406,73 Saldo pr ,86 Hensat til renovering af kloaknet m.v ,00 Passiver i alt ,86 (alle beløb i kroner!) /JBL Revisor Helmer Kemp Andersen 7

8 Hvor meget vand bruger jeg? Ja, det fremgår jo af hver af de to halvårlige opgørelser, der udsendes sammen med Grundejerforeningens opkrævninger. Men hvordan ligger mit vandforbrug i forhold til de øvrige forbrugeres på Storhøj? Det forsøger vi at illustrere med nedenstående graf. Ved hjælp af egne notater eller den opgørelse, der udsendes ca. til april, vil det være muligt at identificere den søjle, hvori ens eget årlige vandforbrug er placeret. Hermed bliver det muligt at vurdere, om størrelsen af ens eget vandforbrug ser fornuftigt ud i forhold til de forventninger, man kunne have. Er forbruget for højt, kunne det måske være en ide at få sat en ny pakning i den vandhane, der altid står og løber - eller få repareret det WC, der ikke kan holde helt tæt...! (Er det for lavt kan haven sikkert trænge til en extra vanding i den tørre tid). Med venlig hilsen Bestyrelsen Vandforbruget på Storhøj, Antal husstande Kubikmeter pr. år pr. husstand

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere