Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013"

Transkript

1 Gennemstrømningsselskaber Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

2 AGENDA 1. Indledende bemærkninger 2. De enkelte betingelser 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse 4. Perspektivering og sammenfatning 2

3 1. Indledende bemærkninger Hovedreglerne om kildeskat på udbytte Selskab A (i DBO land) 45% DK selskab 100% Selskab B (i andet EU land) 8% Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, 3-4 pkt. Skattepligten omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Skattepligten omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 1 Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2, 3 og 7. Ikke kildeskat på udbytter fra DK selskab da hhv. datterselskabsaktier (A) og koncernselskabsaktier (B) og betingelserne i SEL 2, stk. 1, litra c, 3-4 pkt., er opfyldt Aktieavancebeskatningslovens 4 B, stk. 1 Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning. 3

4 1. Indledende bemærkninger Gennemstrømningsreglen i L10 Udbytte Udbytte Udenlandsk moderselskab (i DBO-land) 100% DK Holding 100% Udenlandsk datterselskab Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, 7-8 pkt. 3. og 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udbyttet fra det danske selskab er en videreudlodning af udbytte, som dette selskab har modtaget direkte eller indirekte af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A og 4 B, i et selskab hjemmehørende i udlandet, og det danske selskab ikke var retmæssig ejer af det modtagne udbytte. Dette gælder dog ikke, hvis beskatningen af udbytteudlodningen fra det danske selskab skal frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU. Er DK Holding et gennemstrømningsselskab? 4

5 1. Indledende bemærkninger Lovgivers begrundelse (Fra de generelle bemærkninger til lovforslaget) Investeringslandet kunne selv imødegå brugen af danske gennemstrømningsselskaber, idet det ikke skal nedsætte dets kildeskat af udbyttebetalinger til et dansk selskab, når dette ikke er retmæssig ejer af udbyttet ( ). Men i praksis anvender især udviklingslande ikke denne betingelse om retmæssig ejer, men nedsætter blot kildeskatten af udbyttebetalinger til et udenlandsk selskab til den aftalte sats for kildeskat i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, selv om dette selskab ikke er retmæssig ejer af udbyttet. Lovforslaget har til formål at imødegå denne anvendelse af danske selskaber til at omgå andre landes beskatning. (Skatteministeren i bilag 22 svar til FSR) Regeringen har konstateret, at danske skatteregler udnyttes af selskaber i fremmede lande til at omgå beskatningen af udbytter fra selskaber i andre fremmede lande. ( ) Regeringen har den opfattelse, at danske selskaber ikke skal benyttes til at omgå beskatning i andre lande, herunder især udviklingslande. Når danske selskaber er med til at omgå beskatningen i udviklingslande, bliver disse lande blot mere afhængige af udenlandsk bistand ( ) 5

6 1. Indledende bemærkninger Overordnet om konsekvenserne af reglerne Ifølge skatteministeren har gennemstrømningsreglerne dermed karakter af en slags "ulandsbistand til udviklingslande, som ikke er raffinerede nok til af egen drift at anvende retmæssig ejer bestemmelsen i DBO en med Danmark Trods den sympatiske indpakning er reglernes reelle indhold langt mere problematisk, idet den reelle konsekvens er indførelse af dansk kildeskat på en række udbytter fra danske holding- og driftsselskaber (27% med mulighed for nedsættelse efter DBO) Væsentligt at fremhæve, at loven alene gavner den danske statskasse og ikke de udviklingslande, man ifølge lovforslaget ønsker at hjælpe Det er svært at se rationalet i at beskatte i et land, som indkomsterhvervelsen angiveligt er helt uden tilknytning til. Det ville være mere oplagt helt at afholde sig fra beskatning 6

7 Oversigt Følgende kriterier skal alle være til stede for, at udbytter bliver omfattet af reglerne om gennemstrømningsselskaber: 1) Det danske selskab har - direkte eller indirekte - modtaget udbytte fra et udenlandsk datterselskab, hvor aktierne kan anses som datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier 2) Det danske selskab videreudlodder det modtagne udbytte 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer af det modtagne udbytte 4) Beskatningen af udbytteudlodningen fra det danske selskab skal ikke frafaldes efter bestemmelserne i moder/datterselskabsdirektivet (direktiv 2011/96/EU) 7

8 Ad 1) Det danske selskab har modtaget skattefrit udbytte Udbyttebegrebet må antages at følge de almindelige danske udbyttedefinitioner i ligningslovens 16 A og 16 B, dvs. 1. Almindeligt deklareret udbytte 2. Tilskud fra datterselskabet 3. Sekundære justeringer i forbindelse med transfer pricing reguleringer 4. Salg af aktier til udstedende selskab (eller underliggende selskaber) 5. Likvidationsprovenu udbetalt inden opløsningsåret Alle former for udbytte må være omfattet dvs. udover kontanter også aktier, tilgodehavender, etc. Reglen finder anvendelse, uanset om udbyttet er modtaget direkte eller via mellemliggende danske selskaber Eventuel beskatning i kildelandet er uden betydning, ligesom der ikke er mulighed for at kreditere kildeskatten i den kildeskat, Danmark opkræver ved videreudlodningen 8

9 Ad 2) Videreudlodning af modtaget udbytte Hovedområdet = umiddelbar videreudlodning Tidsmæssig forskydning? Ifølge Skatteministeriet skal reglerne ikke kunne omgås ved at udskyde videreudlodningen. Men ingen konkret vejledning. Forekommer tvivlsomt om en videreudlodning efter eks. 1-2 år kan karakteriseres som en videreudlodning Overskud opsparet inden 1. januar 2013? Må antages at være omfattet, jf. Skatteministerens kommentar til høringssvaret fra Hannes Snellman Mellemliggende geninvestering? Ingen vejledning i forarbejderne. Min vurdering er, at reglen ikke bør finde anvendelse, hvis udbyttet geninvesteres og udsættes for reel økonomisk risiko inden videreudlodning Kan der eventuelt hentes inspiration i praksis vedrørende salg og tilbagekøb af aktier, hvor en afståelse anerkendes, hvis der har været en reel risiko for kursændringer i den mellemliggende periode? Indkomst fra forskellige kilder? Det er ikke meningen, at et dansk selskab, som har indkomst ved andre aktiviteter, kan fungere som gennemstrømningsselskab for udbytte, som ikke vedrører disse aktiviteter ( ) Hvis det danske selskab skulle have indtægter ved anden virksomhed, som f.eks. udleje af fast ejendom, må det afgøres fra sag til sag, hvilken del af udbytteudlodningen til det udenlandske moderselskab, der hidrører fra datterselskabet i det andet fremmede land, henholdsvis det danske selskabs anden virksomhed (Skatteministeriet til FSR s høringssvar) 9

10 Ad 2) Videreudlodning af modtaget udbytte Skatteministeriets formulering indebærer, at også driftsselskaber bliver omfattet, idet reglen finder anvendelse på videreudlodning, uanset hvor væsentlige de øvrige danske aktiviteter måtte være Et selskab med forskellige aktiviteter bør være berettiget til først at videreudlodde frie midler hidrørende fra andre indkomstkilder (men uafklaret) Eksempel et selskab har modtaget et udbytte på mdkk 10 samt optjent overskud på danske driftsaktiviteter på mdkk 10. Der udloddes herefter mdkk 10 til en udenlandsk moder Eventuelt behov for at tracke de enkelte indkomstkilder eventuelt ved opdeling i separate konti Anvendes SKATs egen argumentation i Net-App sagen (SKM LSR), vil resultatet derimod skulle være, at anvendelsen af gennemstrømningsreglen er udelukket netop pga. sammenblandingen med andre midler 10

11 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Retmæssig ejer selvstændig betydning eller fortolkning i overensstemmelse med begrebet i OECD s modeloverenskomst? Begrebet retmæssig ejer findes i OECD s model til dobbeltbeskatningsoverenskomster, og forståelsen af begrebet er afgrænset i bemærkningerne til denne OECD-model. Den danske forståelse af begrebet følger OECD (Skatteministeriets bemærkninger til høringssvar fra Hannes Snellman) Baseret på dette klare svar, må det kunne lægges til grund ved fortolkningen af reglerne, at begrebet retmæssig ejer ikke har noget selvstændigt indhold, men skal fortolkes i overensstemmelse med det tilsvarende begreb i OECD s modeloverenskomst De øvrige bemærkninger i lovforarbejderne forekommer dog på flere væsentlige punkter at være direkte i strid med OECD s retmæssig ejer begreb, jf. de følgende plancher. 11

12 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb - treaty shopping Udtrykket retmæssig ejer er ikke anvendt i en snæver teknisk betydning, men skal ses i sammenhængen og i lyset af overenskomstens hensigt og formål, herunder at undgå dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse og skatteundgåelse (OECD s modeloverenskomst, pkt i kommentarerne til artikel 10 om udbytte) Det fremgår af den citerede passus, at retmæssig ejer begrebet er en misbrugsbestemmelse indsat for at undgå traktatmisbrug, som derfor alene kan bringes i anvendelse, hvor etableringen af et selskab har karakter af misbrug af traktaterne ( treaty shopping ) For at et selskab frakendes sin status som retmæssig ejer, skal der derfor være tale om traktatmisbrug Dette er underbygget af ISS-dommen (SKM Ø), hvor Østre Landsret i præmisserne fastslog, at anvendelsen af retmæssig ejer begrebet bl.a. forudsætter, at der skal være tale om en videreudlodning til modtagere i et ikke-dbo land (hvilket er et treaty shopping element) 12

13 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Det blotte forhold, at et selskab er et holdingselskab uden andre aktiviteter, er ikke ensbetydende med, at det ikke kan anses for retmæssig ejer af udbytte Dette synspunkt finder bl.a. støtte i en rapport udarbejdet i 1986 af OECD s Committee on Fiscal Affairs, hvori det bl.a. anføres følgende, jf. paragraf II (B) : b) Articles 10 to 12 of the OECD Model deny the limitation of tax in the State of source on dividends, interest and royalties if the conduit company is not its beneficial owner. ( ) The Commentaries mention the case of a nominee or agent. The provisions would, however, apply also to other cases where a person enters into contracts or takes on obligations under which he has a similar function to those of a nominee or agent. Thus, a conduit company can normally not be regarded as beneficial owner if, though the formal owner of certain assets, it has very narrow powers which render it a mere fiduciary or an administrator acting on the account of the interested parties (most likely the shareholders of the conduit company). In practice, however, it will usually be difficult for the country of source to show that the conduit company is not the beneficial owner. The fact that its main function is to hold assets or rights is not itself sufficient to categorise it as a mere intermediary, although this may indicate that further examination is necessary." 13

14 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Illustration af ISS ejerstrukturen Udbytte (1) Aktionærkredsen FS Invest II Sárl (Luxembourg)) ISS Equity A/S FS Funding A/S ISS A/S Konvertibelt og ikke-konvertibelt lån (2) Kapitalindskud ifm. nytegning af aktier(3) Køb af aktier i ISS A/S (4) FS Invest II Sárl og ISS Equity A/S er efterfølgende fusioneret med FS Invest II Sárl som det fortsættende selskab At et almindeligt holdingselskab uden andre aktiviteter som udgangspunkt skal anerkendes som retmæssig ejer af udbytte kommer klart til udtryk i ISS-dommen, hvor Østre Landsret anfører følgende: ( ) kan det ikke antages, at udbyttemodtagende holdingselskaber, hvis ledelse selskabsretligt er beføjet til at råde over selskabet og herunder over udbytter fra underliggende datterselskaber, ikke normalt skal anses for retmæssige ejere. Dette må også gælde i tilfælde, hvor der indskydes et eller flere mellemholdingselskaber i en stat, med hvilken Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens den/de bagvedliggende ejere af mellemholdingselskabet er hjemmehørende i et tredjeland uden dobbeltbeskatningsoverenskomst. For at et sådant mellemholdingselskab ikke kan anses for retmæssig ejer, må det kræves, at ejeren udøver en kontrol med selskabet, som ligger ud over den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner, jf. tilsvarende rapporten fra 1986 afsnit II, B, litra b, 7. pkt. 14

15 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Udbytte Illustration af Prévost ejerstrukturen 51% Volvo AB (Sverige) Udbytte Udbytte Prévost Holding BV (Holland) 100% Prévost Canada Henleys Ltd (UK) 49% I international praksis kan henvises til en dom fra Canadian Federal Court of Appeal i Prévost-sagen ([2010] 2 F.C.R. 65) I Prévost-sagen konkluderede domstolen, at et hollandsk selskab, der ifølge det oplyste primært var indsat for at reducere kildeskatten på udbytter fra det canadiske driftsselskab, var at betragte som retmæssig ejer Dette på trods af, (i) at der ifølge en ejeraftale løbende skulle udloddes mindst 80%, (ii) sammenfald i ledelsen, og (iii) Prévost Holding BV hverken havde ansatte eller andre aktiviteter Dommen understøtter, at lovligt etablerede holdingselskaber med almindelige holdingaktiviteter normalt skal anerkendes som retmæssige ejere af modtagne udbytter, samt at eventuelle bestemmelser i ejeraftaler om disponering af overskud er uden betydning, idet de ikke juridisk forpligter det mellemliggende holdingselskab 15

16 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Illustration af Velcro-strukturen Royalties (90% af royalties modtaget fra Velcro Canada) Royalties Velcro Industries BV (Hollandske Antiller) Velcro Holdings BV (Holland) Velcro Canada Prévost-sagen er fulgt op af en dom afsagt af den Canadiske Tax Court i Velcro-sagen, som vedrørte royalty betalinger (2012 TCC 57.(33)) I Velcro sagen konkluderede domstolen, at det mellemliggende hollandske selskab, der primært var indsat for at reducere kildeskatten på royalties fra det canadiske driftsselskab, var at betragte som retmæssig ejer. Dette i en situation, hvor Velcro Industries BV i forbindelse med en flytning ud af Holland overdrog dets rettigheder i en oprindelig royaltyaftale (fra 1995) med Velcro Canada til Velcro Holdings BV, men samtidig opretholdt ejendomsretten til de intellektuelle rettigheder Retten udtalte bl.a., at For the Court to find that VHBV was a conduit, there would have to have been no discretion with respect to the funds. ( ) VHBV obviously has some discretion based on the facts as noted above regarding the use and application of the royalty funds. It is quite obvious that though there might be limited discretion, VHBV does have discretion. According to Prévost, there must be absolutely no discretion - that is not the case on the facts before the Court. It is only when there is absolutely no discretion that the Court take the draconian step of piercing the corporate veil. Dommen understøtter på linje med ISS og Prévost, at almindelige holdingselskaber normalt skal anerkendes som retmæssig ejer 16

17 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb substanskrav og den transaktionsbaserede approach? Konstateringen af, at et selskab med sædvanlig holding aktivitet normalt skal anerkendes som retmæssig ejer, er samtidig en konstatering af, at der ikke kan stilles krav om andre aktiviteter (substans) Dette understøttes af ISS-dommen, hvor Østre Landsret ikke tillægger det nogen betydning, at det udbyttemodtagende selskab, FS Invest II Sárl, hverken havde medarbejdere eller eget kontor, idet administrationen blev varetaget af et fælles administrationsselskab i Goldman Sachs-koncernen Tilsvarende tillægges det ingen betydning i de refererede domme afsagt af de canadiske domstole i Prévost-sagen og Velcro-sagen, hvor der netop var tale om mellemliggende holdingselskaber uden anden aktivitet (udover eventuel geninvestering af en del af de modtagne udbytter) Endelig kan det på baggrund af OECD-rapporten og domspraksis udledes, at den transaktionsbaserede approach, som SKAT hidtil har påberåbt sig, er af meget tvivlsom rigtighed, idet det må være en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse, at videreudlodningerne foretages helt systematisk 17

18 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Anvendelsen af begrebet retmæssig ejer i forarbejderne til gennemstrømningsreglen (fra lovforslagets punkt 3.2.2) Det er SKAT, som skal afgøre, om det danske selskab er retmæssig ejer eller ej ( ). Ved afgørelsen skal der lægges vægt på de faktiske forhold i den enkelte sag, hvor der ses på, om det danske selskab er etableret af selskabet i det andet fremmede land med henblik på at opnå fordele efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som selskabet i det andet fremmede land ikke ville kunne opnå selv, og om selskabet i det andet fremmede land udøver en kontrol over det danske selskab, som ligger ud over den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner. Der ses således på, om selskabet i det andet fremmede land på forhånd har tilrettelagt dispositionerne således, at det danske selskab reelt ikke har nogen adgang til at råde over det udbytte, som det modtager fra selskabet i det førstnævnte fremmede land. (fra lovforslagets bemærkninger til 2, nr. 3) ( ) I tilfælde, hvor det danske selskab stort set ikke har anden virksomhed end at modtage udbytte direkte eller indirekte fra ét fremmed land og videreudlodde udbyttet til et andet fremmed land, kan det danske selskab ikke anses som retmæssig ejer. (fra bilag 4, side 41 kommentar til høringssvar fra Hannes Snellman) Hvis der er tale om, at udbytte passerer Danmark uden reel tilknytning til eller styring her fra landet, skal den foreslåede bestemmelse anvendes. Det gælder også i tilfælde, hvor et dansk selskab har modtaget udbytte direkte fra f.eks. et land, som ikke selv opkræver kildeskat på udgående udbytte. 18

19 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Anvendelsen af begrebet retmæssig ejer i forarbejderne til gennemstrømningsreglen I lovforslaget anføres ganske vist, at der skal lægges vægt på, om der er tale om treaty shopping, ligesom ISS-dommens præmisser vedrørende kontroleelementet citeres Derimod er der tilsyneladende ikke fundet anledning til at citere ISS-dommens klare angivelse af, at treaty shopping forudsætter videreudlodning til et ikke-dbo land. En betingelse der da også er vanskeligt kompatibel med kerneområdet for bestemmelsen nemlig udlodning til selskaber i andre DBO lande Bemærkningerne til høringssvaret fra Hannes Snellman er endvidere ikke kompatibelt med, at der skal være tale om treaty shopping, idet det direkte anføres, at det er uden betydning om datterselskabet efter interne regler slet ikke indeholder kildeskat. Forarbejderne er på dette punkt direkte selvmodsigende Tilsvarende er det selvmodsigende i forhold til treaty shopping betingelsen, at det også må antages at være uden betydning, om datterselskabet de facto indeholder kildeskat på udbyttet Endvidere er den citerede bemærkning om, at et selskab uden anden virksomhed ikke er retmæssig ejer, direkte i strid med præmisserne i ISS-dommen, som netop fastslår, at holdingselskaber normalt skal anerkendes som retmæssig ejer, hvilket understøttes af OECD-rapporten fra 1986, samt Prévost-sagen og Velcro-sagen 19

20 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Sammenfatning vedrørende retmæssig ejer begrebet Under henvisning til SKM's egen bekræftelse herpå, samt begrebsanvendelsen i loven, er det min opfattelse, at fortolkningen skal ske i overensstemmelse med OECD s modeloverenskomst Konsekvensen heraf må være, at der bør kunne bortses fra den del af lovforarbejderne, der ikke er i overensstemmelse med en fortolkning af OECD s modeloverenskomst. Dette resultat forekommer mindre indgribende henset til, at lovforarbejderne på dette punkt synes direkte selvmodsigende Man kan spørge sig selv, hvad bevæggrundene måtte være for at indsætte bemærkninger i forarbejderne, der strider mod en fortolkning af OECD-modeloverenskomstens begrebsanvendelse (eller i hvert fald er stærkt diskutable). Svaret er formentlig, at forarbejderne er udtryk for Skatteministeriets subjektive fortolkning af retmæssig ejer begrebet, som det procederes i de igangværende skattesager Dette illustrerer det problematiske i at anvende et begreb i lovgivning, der på en række væsentlige punkter ikke er enighed om fortolkningen af 20

21 Ad 4) Beskatningen skal ikke frafaldes efter direktiv 2011/96/EU Betingelsen indebærer, at gennemstrømningsreglen ikke finder anvendelse, hvor videreudlodningen er omfattet af EU s moder-datterselskabsdirektiv (dvs. selskaber i EUlande) Det er Skatteministeriets fortsatte opfattelse (også efter LSR s kendelse i Net-App sagen der er blevet indbragt for domstolene), at der kan indfortolkes en retmæssig ejer betingelse i direktiv 2011/96/EU Så længe, der verserer en sag om dette spørgsmål (eller hvis Skatteministeriet måtte ende med at få medhold i Net-App sagen), vil også strukturer, hvor der er placeret et EU-selskab over det danske holdingselskab, kunne blive omfattet Det bør overvejes at indskyde et EU-selskab over det danske selskab i strukturer, der i modsat fald risikerer at blive omfattet. Herved opnås et ekstra værn mod kildeskatten, idet en efterfølgende stadfæstelse i Net-App sagen endegyldigt vil afskære anvendelse af gennemstrømningsreglen Modellen med indskydelse af et EU-selskab kan også overvejes i situationer, hvor det eksisterende holdingselskab ifølge DBO en kan søge 100% af kildeskatten tilbage, idet man herved undgår at skulle igennem en tilbagesøgningsprocedure 21

22 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse Hvor reglen finder anvendelse, er dette ensbetydende med, at der skal indeholdes 27% kildeskat i Danmark på udbytter, der udloddes til udenlandske selskabsaktionærer med mulighed for tilbagesøgning efter DBO en I forhold til hovedreglerne i SEL 2, stk. 1, litra c, 3-4 pkt., resulterer det i en ekstra skattebetaling i følgende situationer: Hvor DBO en ikke giver grundlag for nedsættelse til 0% Hvor ejerkravet for nedsættelse til 0% er højere end 10% Uanset om der er mulighed for fuld tilbagebetaling efter DBO en, er reglerne bebyrdende, idet der i givet fald hver gang skal iværksættes en tilbagesøgningsprocedure, hvilket giver ekstra administration, ligesom det har en negativ likviditetsvirkning Ifølge SKAT er der i øjeblikket ca. 30 dages sagsbehandlingstid ved tilbagesøgning. Men sandsynligt, at SKAT vil benytte lejligheden til at foretage en retmæssig ejer vurdering på modtagerniveau, hvilket må antages væsentligt at forøge sagsbehandlingstiden, samt resultere i yderligere omkostninger for selskaberne En yderligere følgekonsekvens er, at SKAT vil skulle tage materielt stilling til fortolkningen af den pågældende DBO. Sædvanligvis vil dette være uproblematisk. Ved udbytte til US selskaber vil SKAT dog skulle vurdere den meget komplekse LOB klausul i 10(3), når der skal tages stilling til, om der kan nedsættes fra 5% til 0%, jf. nærmere herom Schmidt & Holst Sonne i SU 2013, 1 22

23 4. Perspektivering og sammenfatning Det erklærede formål med reglerne, som er at hjælpe udviklingslande, forekommer umiddelbart sympatisk Problemet er, at formålsbestemmelsen ikke kan "bære" de faktiske konsekvenser af reglerne samt deres rækkevidde: Hvordan kan det forsvares, at der skal være DK kildeskat i en situation, hvor der åbenlyst ikke er tale om treaty shopping, idet datterselskabet, uanset om det danske selskab havde været en del af koncernen, ikke ville have indeholdt kildeskat? Hvorfor finder reglen anvendelse i situationer, hvor datterselskabet faktisk indeholder kildeskat, og dermed er i stand til at forsvare sit eget skatteprovenu? Hvorfor undtager man ikke udbytter fra underliggende selskaber i "industrilande? Det forekommer endvidere problematisk, at der ikke gives "credit" for kildeskat betalt i udlandet, da dette effektivt resulterer i dobbeltbeskatning. Det anførte forenklingshensyn kan ikke forsvare denne retsstilling Det forhold, at der mangler konkret vejledning vedrørende begrebet videreudlodning (tidsmæssig sammenhæng, betydningen af økonomisk risiko), resulterer i en forøgelse af retsusikkerhed Tilsvarende forøger det retsusikkerheden, at retmæssig ejer begrebet anvendes i en lov, når der samtidig er igangværende sager om det nærmere indhold, hvilket yderligere forstærkes af, at forarbejderne forekommer decideret selvmodsigende 23

24 4. Perspektivering og sammenfatning Man kunne få den tanke, at gennemstrømningsbestemmelsen bevidst er integreret i L10 for at få hele lovpakken igennem under prædikatet "lukning af skattehul" Resultatet = bevidst præventiv retsusikkerhed I disse tider, hvor tendensen er en skærpet konkurrence om at sikre de bedste rammevilkår for udenlandske investeringer, er det beklageligt at konstatere, at Danmark vedtager nye regler, der får os til at skille os negativt ud Konsekvensen vil formentlig være, at en række internationale koncerner flytter deres holdingstrukturer til andre lande, der ikke har samme restriktive regler, eksempelvis England, Sverige, Holland og Luxembourg På grund af den væsentlige usikkerhed om fortolkningen kan det desuden frygtes, at SKAT om nogle år vil finde grundlag for at rejse en stribe sager om kildeskat på udbytter mod danske holding- og driftselskaber med udenlandske datterselskaber 24

25 Niclas Holst Sonne Director

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10.

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR,

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej 910 387 Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej Af partner, Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Ph.D., adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Landsskatteretten

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard 29-12-2011 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber 29-12-2011 Slide 3 1. Beneficial ownership

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit I Indledende bemærkninger... 2 Afsnit II Retmæssig ejer... 7

Indholdsfortegnelse Afsnit I Indledende bemærkninger... 2 Afsnit II Retmæssig ejer... 7 Indholdsfortegnelse Afsnit I Indledende bemærkninger... 2 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering:... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Retskilder... 4 1.4 Afgrænsning... 5 Afsnit II Retmæssig ejer... 7 1. Retsgrundlaget

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2012/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296888 Fremsat den 3. oktober 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc)

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc) Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Det store hykleri Om "beneficial owner" sagerne

Det store hykleri Om beneficial owner sagerne Det store hykleri Om "beneficial owner" sagerne Af advokat Hans Severin Hansen, Plesner Skatteministeriet fører i disse år et sandt korstog mod danske selskaber, der har undladt at indeholde kildeskat

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Den internationale omgåelsesklausul

Den internationale omgåelsesklausul Dansk Skattevidenskabelig Forenings Jubilæumskonference den Omgåelse af skatte- og afgiftsret Lektor, ph.d. Oversigt Lov nr. 540 af 29. april 2015 2 omgåelsesklausuler Omgåelse af direktiver Moder-/datterselskabsdirektivet

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr. 2007-511-0002 Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Beneficial owner. - dansk praksis om indeholdelse af kildeskat af udbytter og renter fra danske selskaber i et EU-retligt perspektiv.

Beneficial owner. - dansk praksis om indeholdelse af kildeskat af udbytter og renter fra danske selskaber i et EU-retligt perspektiv. Beneficial owner - dansk praksis om indeholdelse af kildeskat af udbytter og renter fra danske selskaber i et EU-retligt perspektiv. (- the Danish practice of withholding tax from dividends and interest

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Private Equity Tax Update 2011 20. juni 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Status på Skat s kontrolindsats 2. Ny lovgivning om mellemholdingselskaber 3. Ny lovgivning om kreditaktier 4. Betydningen

Læs mere

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 155 Offentligt Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Hannah Brejnholt Tranberg Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 82

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 82 Indholdsfortegnelse Anvendte forkortelser...3 1. Indledning og problemstilling...4 1.2. Problemformulering...5 2. Metodisk tilgang...6 2.1 Retskilder...7 2.1.1 Definitioner...8 2.2 Afgrænsning...8 2.3

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere