Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013"

Transkript

1 Gennemstrømningsselskaber Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

2 AGENDA 1. Indledende bemærkninger 2. De enkelte betingelser 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse 4. Perspektivering og sammenfatning 2

3 1. Indledende bemærkninger Hovedreglerne om kildeskat på udbytte Selskab A (i DBO land) 45% DK selskab 100% Selskab B (i andet EU land) 8% Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, 3-4 pkt. Skattepligten omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Skattepligten omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 1 Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2, 3 og 7. Ikke kildeskat på udbytter fra DK selskab da hhv. datterselskabsaktier (A) og koncernselskabsaktier (B) og betingelserne i SEL 2, stk. 1, litra c, 3-4 pkt., er opfyldt Aktieavancebeskatningslovens 4 B, stk. 1 Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning. 3

4 1. Indledende bemærkninger Gennemstrømningsreglen i L10 Udbytte Udbytte Udenlandsk moderselskab (i DBO-land) 100% DK Holding 100% Udenlandsk datterselskab Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, 7-8 pkt. 3. og 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udbyttet fra det danske selskab er en videreudlodning af udbytte, som dette selskab har modtaget direkte eller indirekte af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4 A og 4 B, i et selskab hjemmehørende i udlandet, og det danske selskab ikke var retmæssig ejer af det modtagne udbytte. Dette gælder dog ikke, hvis beskatningen af udbytteudlodningen fra det danske selskab skal frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU. Er DK Holding et gennemstrømningsselskab? 4

5 1. Indledende bemærkninger Lovgivers begrundelse (Fra de generelle bemærkninger til lovforslaget) Investeringslandet kunne selv imødegå brugen af danske gennemstrømningsselskaber, idet det ikke skal nedsætte dets kildeskat af udbyttebetalinger til et dansk selskab, når dette ikke er retmæssig ejer af udbyttet ( ). Men i praksis anvender især udviklingslande ikke denne betingelse om retmæssig ejer, men nedsætter blot kildeskatten af udbyttebetalinger til et udenlandsk selskab til den aftalte sats for kildeskat i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, selv om dette selskab ikke er retmæssig ejer af udbyttet. Lovforslaget har til formål at imødegå denne anvendelse af danske selskaber til at omgå andre landes beskatning. (Skatteministeren i bilag 22 svar til FSR) Regeringen har konstateret, at danske skatteregler udnyttes af selskaber i fremmede lande til at omgå beskatningen af udbytter fra selskaber i andre fremmede lande. ( ) Regeringen har den opfattelse, at danske selskaber ikke skal benyttes til at omgå beskatning i andre lande, herunder især udviklingslande. Når danske selskaber er med til at omgå beskatningen i udviklingslande, bliver disse lande blot mere afhængige af udenlandsk bistand ( ) 5

6 1. Indledende bemærkninger Overordnet om konsekvenserne af reglerne Ifølge skatteministeren har gennemstrømningsreglerne dermed karakter af en slags "ulandsbistand til udviklingslande, som ikke er raffinerede nok til af egen drift at anvende retmæssig ejer bestemmelsen i DBO en med Danmark Trods den sympatiske indpakning er reglernes reelle indhold langt mere problematisk, idet den reelle konsekvens er indførelse af dansk kildeskat på en række udbytter fra danske holding- og driftsselskaber (27% med mulighed for nedsættelse efter DBO) Væsentligt at fremhæve, at loven alene gavner den danske statskasse og ikke de udviklingslande, man ifølge lovforslaget ønsker at hjælpe Det er svært at se rationalet i at beskatte i et land, som indkomsterhvervelsen angiveligt er helt uden tilknytning til. Det ville være mere oplagt helt at afholde sig fra beskatning 6

7 Oversigt Følgende kriterier skal alle være til stede for, at udbytter bliver omfattet af reglerne om gennemstrømningsselskaber: 1) Det danske selskab har - direkte eller indirekte - modtaget udbytte fra et udenlandsk datterselskab, hvor aktierne kan anses som datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier 2) Det danske selskab videreudlodder det modtagne udbytte 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer af det modtagne udbytte 4) Beskatningen af udbytteudlodningen fra det danske selskab skal ikke frafaldes efter bestemmelserne i moder/datterselskabsdirektivet (direktiv 2011/96/EU) 7

8 Ad 1) Det danske selskab har modtaget skattefrit udbytte Udbyttebegrebet må antages at følge de almindelige danske udbyttedefinitioner i ligningslovens 16 A og 16 B, dvs. 1. Almindeligt deklareret udbytte 2. Tilskud fra datterselskabet 3. Sekundære justeringer i forbindelse med transfer pricing reguleringer 4. Salg af aktier til udstedende selskab (eller underliggende selskaber) 5. Likvidationsprovenu udbetalt inden opløsningsåret Alle former for udbytte må være omfattet dvs. udover kontanter også aktier, tilgodehavender, etc. Reglen finder anvendelse, uanset om udbyttet er modtaget direkte eller via mellemliggende danske selskaber Eventuel beskatning i kildelandet er uden betydning, ligesom der ikke er mulighed for at kreditere kildeskatten i den kildeskat, Danmark opkræver ved videreudlodningen 8

9 Ad 2) Videreudlodning af modtaget udbytte Hovedområdet = umiddelbar videreudlodning Tidsmæssig forskydning? Ifølge Skatteministeriet skal reglerne ikke kunne omgås ved at udskyde videreudlodningen. Men ingen konkret vejledning. Forekommer tvivlsomt om en videreudlodning efter eks. 1-2 år kan karakteriseres som en videreudlodning Overskud opsparet inden 1. januar 2013? Må antages at være omfattet, jf. Skatteministerens kommentar til høringssvaret fra Hannes Snellman Mellemliggende geninvestering? Ingen vejledning i forarbejderne. Min vurdering er, at reglen ikke bør finde anvendelse, hvis udbyttet geninvesteres og udsættes for reel økonomisk risiko inden videreudlodning Kan der eventuelt hentes inspiration i praksis vedrørende salg og tilbagekøb af aktier, hvor en afståelse anerkendes, hvis der har været en reel risiko for kursændringer i den mellemliggende periode? Indkomst fra forskellige kilder? Det er ikke meningen, at et dansk selskab, som har indkomst ved andre aktiviteter, kan fungere som gennemstrømningsselskab for udbytte, som ikke vedrører disse aktiviteter ( ) Hvis det danske selskab skulle have indtægter ved anden virksomhed, som f.eks. udleje af fast ejendom, må det afgøres fra sag til sag, hvilken del af udbytteudlodningen til det udenlandske moderselskab, der hidrører fra datterselskabet i det andet fremmede land, henholdsvis det danske selskabs anden virksomhed (Skatteministeriet til FSR s høringssvar) 9

10 Ad 2) Videreudlodning af modtaget udbytte Skatteministeriets formulering indebærer, at også driftsselskaber bliver omfattet, idet reglen finder anvendelse på videreudlodning, uanset hvor væsentlige de øvrige danske aktiviteter måtte være Et selskab med forskellige aktiviteter bør være berettiget til først at videreudlodde frie midler hidrørende fra andre indkomstkilder (men uafklaret) Eksempel et selskab har modtaget et udbytte på mdkk 10 samt optjent overskud på danske driftsaktiviteter på mdkk 10. Der udloddes herefter mdkk 10 til en udenlandsk moder Eventuelt behov for at tracke de enkelte indkomstkilder eventuelt ved opdeling i separate konti Anvendes SKATs egen argumentation i Net-App sagen (SKM LSR), vil resultatet derimod skulle være, at anvendelsen af gennemstrømningsreglen er udelukket netop pga. sammenblandingen med andre midler 10

11 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Retmæssig ejer selvstændig betydning eller fortolkning i overensstemmelse med begrebet i OECD s modeloverenskomst? Begrebet retmæssig ejer findes i OECD s model til dobbeltbeskatningsoverenskomster, og forståelsen af begrebet er afgrænset i bemærkningerne til denne OECD-model. Den danske forståelse af begrebet følger OECD (Skatteministeriets bemærkninger til høringssvar fra Hannes Snellman) Baseret på dette klare svar, må det kunne lægges til grund ved fortolkningen af reglerne, at begrebet retmæssig ejer ikke har noget selvstændigt indhold, men skal fortolkes i overensstemmelse med det tilsvarende begreb i OECD s modeloverenskomst De øvrige bemærkninger i lovforarbejderne forekommer dog på flere væsentlige punkter at være direkte i strid med OECD s retmæssig ejer begreb, jf. de følgende plancher. 11

12 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb - treaty shopping Udtrykket retmæssig ejer er ikke anvendt i en snæver teknisk betydning, men skal ses i sammenhængen og i lyset af overenskomstens hensigt og formål, herunder at undgå dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse og skatteundgåelse (OECD s modeloverenskomst, pkt i kommentarerne til artikel 10 om udbytte) Det fremgår af den citerede passus, at retmæssig ejer begrebet er en misbrugsbestemmelse indsat for at undgå traktatmisbrug, som derfor alene kan bringes i anvendelse, hvor etableringen af et selskab har karakter af misbrug af traktaterne ( treaty shopping ) For at et selskab frakendes sin status som retmæssig ejer, skal der derfor være tale om traktatmisbrug Dette er underbygget af ISS-dommen (SKM Ø), hvor Østre Landsret i præmisserne fastslog, at anvendelsen af retmæssig ejer begrebet bl.a. forudsætter, at der skal være tale om en videreudlodning til modtagere i et ikke-dbo land (hvilket er et treaty shopping element) 12

13 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Det blotte forhold, at et selskab er et holdingselskab uden andre aktiviteter, er ikke ensbetydende med, at det ikke kan anses for retmæssig ejer af udbytte Dette synspunkt finder bl.a. støtte i en rapport udarbejdet i 1986 af OECD s Committee on Fiscal Affairs, hvori det bl.a. anføres følgende, jf. paragraf II (B) : b) Articles 10 to 12 of the OECD Model deny the limitation of tax in the State of source on dividends, interest and royalties if the conduit company is not its beneficial owner. ( ) The Commentaries mention the case of a nominee or agent. The provisions would, however, apply also to other cases where a person enters into contracts or takes on obligations under which he has a similar function to those of a nominee or agent. Thus, a conduit company can normally not be regarded as beneficial owner if, though the formal owner of certain assets, it has very narrow powers which render it a mere fiduciary or an administrator acting on the account of the interested parties (most likely the shareholders of the conduit company). In practice, however, it will usually be difficult for the country of source to show that the conduit company is not the beneficial owner. The fact that its main function is to hold assets or rights is not itself sufficient to categorise it as a mere intermediary, although this may indicate that further examination is necessary." 13

14 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Illustration af ISS ejerstrukturen Udbytte (1) Aktionærkredsen FS Invest II Sárl (Luxembourg)) ISS Equity A/S FS Funding A/S ISS A/S Konvertibelt og ikke-konvertibelt lån (2) Kapitalindskud ifm. nytegning af aktier(3) Køb af aktier i ISS A/S (4) FS Invest II Sárl og ISS Equity A/S er efterfølgende fusioneret med FS Invest II Sárl som det fortsættende selskab At et almindeligt holdingselskab uden andre aktiviteter som udgangspunkt skal anerkendes som retmæssig ejer af udbytte kommer klart til udtryk i ISS-dommen, hvor Østre Landsret anfører følgende: ( ) kan det ikke antages, at udbyttemodtagende holdingselskaber, hvis ledelse selskabsretligt er beføjet til at råde over selskabet og herunder over udbytter fra underliggende datterselskaber, ikke normalt skal anses for retmæssige ejere. Dette må også gælde i tilfælde, hvor der indskydes et eller flere mellemholdingselskaber i en stat, med hvilken Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens den/de bagvedliggende ejere af mellemholdingselskabet er hjemmehørende i et tredjeland uden dobbeltbeskatningsoverenskomst. For at et sådant mellemholdingselskab ikke kan anses for retmæssig ejer, må det kræves, at ejeren udøver en kontrol med selskabet, som ligger ud over den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner, jf. tilsvarende rapporten fra 1986 afsnit II, B, litra b, 7. pkt. 14

15 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Udbytte Illustration af Prévost ejerstrukturen 51% Volvo AB (Sverige) Udbytte Udbytte Prévost Holding BV (Holland) 100% Prévost Canada Henleys Ltd (UK) 49% I international praksis kan henvises til en dom fra Canadian Federal Court of Appeal i Prévost-sagen ([2010] 2 F.C.R. 65) I Prévost-sagen konkluderede domstolen, at et hollandsk selskab, der ifølge det oplyste primært var indsat for at reducere kildeskatten på udbytter fra det canadiske driftsselskab, var at betragte som retmæssig ejer Dette på trods af, (i) at der ifølge en ejeraftale løbende skulle udloddes mindst 80%, (ii) sammenfald i ledelsen, og (iii) Prévost Holding BV hverken havde ansatte eller andre aktiviteter Dommen understøtter, at lovligt etablerede holdingselskaber med almindelige holdingaktiviteter normalt skal anerkendes som retmæssige ejere af modtagne udbytter, samt at eventuelle bestemmelser i ejeraftaler om disponering af overskud er uden betydning, idet de ikke juridisk forpligter det mellemliggende holdingselskab 15

16 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb kontrolelementet Illustration af Velcro-strukturen Royalties (90% af royalties modtaget fra Velcro Canada) Royalties Velcro Industries BV (Hollandske Antiller) Velcro Holdings BV (Holland) Velcro Canada Prévost-sagen er fulgt op af en dom afsagt af den Canadiske Tax Court i Velcro-sagen, som vedrørte royalty betalinger (2012 TCC 57.(33)) I Velcro sagen konkluderede domstolen, at det mellemliggende hollandske selskab, der primært var indsat for at reducere kildeskatten på royalties fra det canadiske driftsselskab, var at betragte som retmæssig ejer. Dette i en situation, hvor Velcro Industries BV i forbindelse med en flytning ud af Holland overdrog dets rettigheder i en oprindelig royaltyaftale (fra 1995) med Velcro Canada til Velcro Holdings BV, men samtidig opretholdt ejendomsretten til de intellektuelle rettigheder Retten udtalte bl.a., at For the Court to find that VHBV was a conduit, there would have to have been no discretion with respect to the funds. ( ) VHBV obviously has some discretion based on the facts as noted above regarding the use and application of the royalty funds. It is quite obvious that though there might be limited discretion, VHBV does have discretion. According to Prévost, there must be absolutely no discretion - that is not the case on the facts before the Court. It is only when there is absolutely no discretion that the Court take the draconian step of piercing the corporate veil. Dommen understøtter på linje med ISS og Prévost, at almindelige holdingselskaber normalt skal anerkendes som retmæssig ejer 16

17 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Fastlæggelsen af OECD s retmæssig ejer begreb substanskrav og den transaktionsbaserede approach? Konstateringen af, at et selskab med sædvanlig holding aktivitet normalt skal anerkendes som retmæssig ejer, er samtidig en konstatering af, at der ikke kan stilles krav om andre aktiviteter (substans) Dette understøttes af ISS-dommen, hvor Østre Landsret ikke tillægger det nogen betydning, at det udbyttemodtagende selskab, FS Invest II Sárl, hverken havde medarbejdere eller eget kontor, idet administrationen blev varetaget af et fælles administrationsselskab i Goldman Sachs-koncernen Tilsvarende tillægges det ingen betydning i de refererede domme afsagt af de canadiske domstole i Prévost-sagen og Velcro-sagen, hvor der netop var tale om mellemliggende holdingselskaber uden anden aktivitet (udover eventuel geninvestering af en del af de modtagne udbytter) Endelig kan det på baggrund af OECD-rapporten og domspraksis udledes, at den transaktionsbaserede approach, som SKAT hidtil har påberåbt sig, er af meget tvivlsom rigtighed, idet det må være en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse, at videreudlodningerne foretages helt systematisk 17

18 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Anvendelsen af begrebet retmæssig ejer i forarbejderne til gennemstrømningsreglen (fra lovforslagets punkt 3.2.2) Det er SKAT, som skal afgøre, om det danske selskab er retmæssig ejer eller ej ( ). Ved afgørelsen skal der lægges vægt på de faktiske forhold i den enkelte sag, hvor der ses på, om det danske selskab er etableret af selskabet i det andet fremmede land med henblik på at opnå fordele efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som selskabet i det andet fremmede land ikke ville kunne opnå selv, og om selskabet i det andet fremmede land udøver en kontrol over det danske selskab, som ligger ud over den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner. Der ses således på, om selskabet i det andet fremmede land på forhånd har tilrettelagt dispositionerne således, at det danske selskab reelt ikke har nogen adgang til at råde over det udbytte, som det modtager fra selskabet i det førstnævnte fremmede land. (fra lovforslagets bemærkninger til 2, nr. 3) ( ) I tilfælde, hvor det danske selskab stort set ikke har anden virksomhed end at modtage udbytte direkte eller indirekte fra ét fremmed land og videreudlodde udbyttet til et andet fremmed land, kan det danske selskab ikke anses som retmæssig ejer. (fra bilag 4, side 41 kommentar til høringssvar fra Hannes Snellman) Hvis der er tale om, at udbytte passerer Danmark uden reel tilknytning til eller styring her fra landet, skal den foreslåede bestemmelse anvendes. Det gælder også i tilfælde, hvor et dansk selskab har modtaget udbytte direkte fra f.eks. et land, som ikke selv opkræver kildeskat på udgående udbytte. 18

19 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Anvendelsen af begrebet retmæssig ejer i forarbejderne til gennemstrømningsreglen I lovforslaget anføres ganske vist, at der skal lægges vægt på, om der er tale om treaty shopping, ligesom ISS-dommens præmisser vedrørende kontroleelementet citeres Derimod er der tilsyneladende ikke fundet anledning til at citere ISS-dommens klare angivelse af, at treaty shopping forudsætter videreudlodning til et ikke-dbo land. En betingelse der da også er vanskeligt kompatibel med kerneområdet for bestemmelsen nemlig udlodning til selskaber i andre DBO lande Bemærkningerne til høringssvaret fra Hannes Snellman er endvidere ikke kompatibelt med, at der skal være tale om treaty shopping, idet det direkte anføres, at det er uden betydning om datterselskabet efter interne regler slet ikke indeholder kildeskat. Forarbejderne er på dette punkt direkte selvmodsigende Tilsvarende er det selvmodsigende i forhold til treaty shopping betingelsen, at det også må antages at være uden betydning, om datterselskabet de facto indeholder kildeskat på udbyttet Endvidere er den citerede bemærkning om, at et selskab uden anden virksomhed ikke er retmæssig ejer, direkte i strid med præmisserne i ISS-dommen, som netop fastslår, at holdingselskaber normalt skal anerkendes som retmæssig ejer, hvilket understøttes af OECD-rapporten fra 1986, samt Prévost-sagen og Velcro-sagen 19

20 Ad 3) Det danske selskab er ikke retmæssig ejer Sammenfatning vedrørende retmæssig ejer begrebet Under henvisning til SKM's egen bekræftelse herpå, samt begrebsanvendelsen i loven, er det min opfattelse, at fortolkningen skal ske i overensstemmelse med OECD s modeloverenskomst Konsekvensen heraf må være, at der bør kunne bortses fra den del af lovforarbejderne, der ikke er i overensstemmelse med en fortolkning af OECD s modeloverenskomst. Dette resultat forekommer mindre indgribende henset til, at lovforarbejderne på dette punkt synes direkte selvmodsigende Man kan spørge sig selv, hvad bevæggrundene måtte være for at indsætte bemærkninger i forarbejderne, der strider mod en fortolkning af OECD-modeloverenskomstens begrebsanvendelse (eller i hvert fald er stærkt diskutable). Svaret er formentlig, at forarbejderne er udtryk for Skatteministeriets subjektive fortolkning af retmæssig ejer begrebet, som det procederes i de igangværende skattesager Dette illustrerer det problematiske i at anvende et begreb i lovgivning, der på en række væsentlige punkter ikke er enighed om fortolkningen af 20

21 Ad 4) Beskatningen skal ikke frafaldes efter direktiv 2011/96/EU Betingelsen indebærer, at gennemstrømningsreglen ikke finder anvendelse, hvor videreudlodningen er omfattet af EU s moder-datterselskabsdirektiv (dvs. selskaber i EUlande) Det er Skatteministeriets fortsatte opfattelse (også efter LSR s kendelse i Net-App sagen der er blevet indbragt for domstolene), at der kan indfortolkes en retmæssig ejer betingelse i direktiv 2011/96/EU Så længe, der verserer en sag om dette spørgsmål (eller hvis Skatteministeriet måtte ende med at få medhold i Net-App sagen), vil også strukturer, hvor der er placeret et EU-selskab over det danske holdingselskab, kunne blive omfattet Det bør overvejes at indskyde et EU-selskab over det danske selskab i strukturer, der i modsat fald risikerer at blive omfattet. Herved opnås et ekstra værn mod kildeskatten, idet en efterfølgende stadfæstelse i Net-App sagen endegyldigt vil afskære anvendelse af gennemstrømningsreglen Modellen med indskydelse af et EU-selskab kan også overvejes i situationer, hvor det eksisterende holdingselskab ifølge DBO en kan søge 100% af kildeskatten tilbage, idet man herved undgår at skulle igennem en tilbagesøgningsprocedure 21

22 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse Hvor reglen finder anvendelse, er dette ensbetydende med, at der skal indeholdes 27% kildeskat i Danmark på udbytter, der udloddes til udenlandske selskabsaktionærer med mulighed for tilbagesøgning efter DBO en I forhold til hovedreglerne i SEL 2, stk. 1, litra c, 3-4 pkt., resulterer det i en ekstra skattebetaling i følgende situationer: Hvor DBO en ikke giver grundlag for nedsættelse til 0% Hvor ejerkravet for nedsættelse til 0% er højere end 10% Uanset om der er mulighed for fuld tilbagebetaling efter DBO en, er reglerne bebyrdende, idet der i givet fald hver gang skal iværksættes en tilbagesøgningsprocedure, hvilket giver ekstra administration, ligesom det har en negativ likviditetsvirkning Ifølge SKAT er der i øjeblikket ca. 30 dages sagsbehandlingstid ved tilbagesøgning. Men sandsynligt, at SKAT vil benytte lejligheden til at foretage en retmæssig ejer vurdering på modtagerniveau, hvilket må antages væsentligt at forøge sagsbehandlingstiden, samt resultere i yderligere omkostninger for selskaberne En yderligere følgekonsekvens er, at SKAT vil skulle tage materielt stilling til fortolkningen af den pågældende DBO. Sædvanligvis vil dette være uproblematisk. Ved udbytte til US selskaber vil SKAT dog skulle vurdere den meget komplekse LOB klausul i 10(3), når der skal tages stilling til, om der kan nedsættes fra 5% til 0%, jf. nærmere herom Schmidt & Holst Sonne i SU 2013, 1 22

23 4. Perspektivering og sammenfatning Det erklærede formål med reglerne, som er at hjælpe udviklingslande, forekommer umiddelbart sympatisk Problemet er, at formålsbestemmelsen ikke kan "bære" de faktiske konsekvenser af reglerne samt deres rækkevidde: Hvordan kan det forsvares, at der skal være DK kildeskat i en situation, hvor der åbenlyst ikke er tale om treaty shopping, idet datterselskabet, uanset om det danske selskab havde været en del af koncernen, ikke ville have indeholdt kildeskat? Hvorfor finder reglen anvendelse i situationer, hvor datterselskabet faktisk indeholder kildeskat, og dermed er i stand til at forsvare sit eget skatteprovenu? Hvorfor undtager man ikke udbytter fra underliggende selskaber i "industrilande? Det forekommer endvidere problematisk, at der ikke gives "credit" for kildeskat betalt i udlandet, da dette effektivt resulterer i dobbeltbeskatning. Det anførte forenklingshensyn kan ikke forsvare denne retsstilling Det forhold, at der mangler konkret vejledning vedrørende begrebet videreudlodning (tidsmæssig sammenhæng, betydningen af økonomisk risiko), resulterer i en forøgelse af retsusikkerhed Tilsvarende forøger det retsusikkerheden, at retmæssig ejer begrebet anvendes i en lov, når der samtidig er igangværende sager om det nærmere indhold, hvilket yderligere forstærkes af, at forarbejderne forekommer decideret selvmodsigende 23

24 4. Perspektivering og sammenfatning Man kunne få den tanke, at gennemstrømningsbestemmelsen bevidst er integreret i L10 for at få hele lovpakken igennem under prædikatet "lukning af skattehul" Resultatet = bevidst præventiv retsusikkerhed I disse tider, hvor tendensen er en skærpet konkurrence om at sikre de bedste rammevilkår for udenlandske investeringer, er det beklageligt at konstatere, at Danmark vedtager nye regler, der får os til at skille os negativt ud Konsekvensen vil formentlig være, at en række internationale koncerner flytter deres holdingstrukturer til andre lande, der ikke har samme restriktive regler, eksempelvis England, Sverige, Holland og Luxembourg På grund af den væsentlige usikkerhed om fortolkningen kan det desuden frygtes, at SKAT om nogle år vil finde grundlag for at rejse en stribe sager om kildeskat på udbytter mod danske holding- og driftselskaber med udenlandske datterselskaber 24

25 Niclas Holst Sonne Director

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Det store hykleri Om "beneficial owner" sagerne

Det store hykleri Om beneficial owner sagerne Det store hykleri Om "beneficial owner" sagerne Af advokat Hans Severin Hansen, Plesner Skatteministeriet fører i disse år et sandt korstog mod danske selskaber, der har undladt at indeholde kildeskat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Omvendte juletræer - Aktieavance/udbytte

Omvendte juletræer - Aktieavance/udbytte Omvendte juletræer - Aktieavance/udbytte Projektområde: Skatteret Jonstrup, Søren Staun, Kristoffer Titelblad Vi vil gerne takke vores vejleder Henrik V. Andersen for en kyndig vejledning gennem de forskellige

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR

Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR Dansk Skattevidenskabelig Forening diskuterer: Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR Ved indlægsholder: Claus Kirkeby Olsen, R&L Niels Winther-Sørensen, PwC Agenda 1. Præsentation af faktum og

Læs mere