Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi."

Transkript

1 December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken - der omfatter langt mere end reparationer 4. Udvidet fradrag for personer for tab på børsnoterede aktier 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme Folketinget har den 18. december 2008 vedtaget en ændring af ejendomsværdibeskatningsloven, der vedrører beregning af ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme. Lovændringerne vil for størstedelens vedkommende have virkning fra den 1. januar De nye regler Personer bosat i Danmark betaler ejendomsværdiskat af ejendomme, som er beliggende i Danmark eller udlandet. Beregningsmetoden er den samme, men beregningsgrundlaget blev fastsat forskelligt. Lovændringen betyder at beregningsgrundlaget nu er mere ens for hhv. danske og udenlandske ejendomme. For tidligere år, hvor SKAT har opkrævet for høje skatter på udenlandske ejendomme, har mange krav på at få en del af den betalte ejendomsskat retur, se sidste afsnit i denne artikel. Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK og 3% af en eventuel overskydende værdi. Danske ejendomme For danske ejendomme fastsættes beregningsgrundlaget som den laveste af følgende værdier: Den ejendomsværdi, der er fastsat for den pågældende ejendom pr. 1. oktober i indkomståret. Den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen pr. 1. januar 2001 med et tillæg af 5 pct. Den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen pr. 1. januar Dette er også gældende for ejendomme erhvervet efter 1. januar Udenlandske ejendomme Der eksisterer ikke en dansk ejendomsvurdering for de udenlandske ejendomme, derfor skal det først undersøges, om der findes en udenlandsk offentlig vurdering, der kan sidestilles med en dansk vurdering. Hvis dette ikke er tilfældet, fastsættes beskatningsgrundlaget ud fra ejendommenes handelsværdi, som efterfølgende reguleres, så den kommer på niveau med en dansk ejendomsvurdering. * connectedthinking

2 Dernæst skal udenlandske ejendomme beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier: ejendomsværdien (en reguleret handelsværdi) pr. 1. oktober i indkomståret, ejendomsværdien (en reguleret handelsværdi) pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct., eller ejendomsværdien (en reguleret handelsværdi) pr. 1. januar Der gælder samme regler om værdiansættelse af om-, til- og nybygninger, som det gælder for danske ejendomme, ligesom reglen om, at der ikke svares ejendomsværdiskat af en nybygget ejendom, hvis den ikke vurderes som færdigbygget pr. 1. oktober året forud, også gælder for udenlandske ejendomme. De nye regler gælder for alle udenlandske ejendomme, uanset hvornår de er erhvervet. Den praktiske håndtering - Hvordan beregningsgrundlagt fastsættes Den regulerede handelsværdien skal efter loven fastsættes således: I lande med en offentlige ejendomsvurderinger, der kun i ringe grad afviger fra ejendommens regulerede handelsværdi, kan vurderingen sidestilles med en dansk vurdering. Anvendelsen af en udenlandsk vurdering kræver SKATs godkendelse af det pågældende lands vurderinger. Eksisterer der ikke en udenlandsk ejendomsvurdering, der kan sidestilles med en dansk vurdering, tages der udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Anskaffelsespris skal herefter indekseres frem eller tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001/2002-niveau eller til indkomståret. Indekseringen foretages på baggrund af et af SKAT godkendt indeks. Indekset behøver ikke nødvendigvis at være konkret for det pågældende land, men kan også være et internationalt indeks, f.eks. et OECD-indeks. Alternativt må det danske prisindeks for ejendomme af den pågældende type anvendes, hvis der ikke eksisterer et relevant udenlandsk prisindeks. SKAT skal standardgodkende indekset. Den regulerede / indekserede handelsværdi korrigeres herefter med den danske afstandsprocent for det pågældende år. Ved afstandsprocenten forstås den gennemsnitlige procentvise forskel der er mellem ejendomsvurderinger og faktiske handelspriser på et givet tidspunkt. Afstandsprocenterne er 2007 (9%), 2006 (17%), 2005 (9%), 2004 (29%), 2003 (12%), 2002 (18%), 2001 (15%), 2000 (21%), 1999 (25%) og 1998 (18%). Efter regulering med afstandsprocenterne fremkommer beregningsgrundlaget. Vi anbefaler, at du læser SKM SKAT, idet reglerne om anvendelse af indeksering og afstandsprocenter i meddelelsen fra SKAT er udførligt gennemgået. Endvidere kan du finde allerede godkendte indeks, bl.a. fra Sverige, Tyskland, Norge, Spanien og Frankrig. Modregning af udenlandsk betalte ejendomsskatter i dansk ejendomsskat Ejendomme beliggende i udlandet kan være beskattet i både det land, hvor ejendommen er beliggende og i Danmark. For at udgå beskatning af samme indkomst to steder (dobbeltbeskatning) giver den danske lovgivning rabat (nedslag / credit) i den danske skat med den skat, der er betalt i udlandet. Loven stiller store krav til sammenligneligheden af skatterne i Danmark og udlandet, hvilket blandt andet har betydet, at det efter en lovændring i Sverige ikke længere var muligt at opnå skatterabat for så vidt angår den svenske fastighetsafgift. Med virkning fra 1. januar 2008 er reglerne om kravene til sammenlignelighed af skatterne lempet, så der fremover opnås fradrag for bl.a. den svenske fastighetsafgift. Der kan også 2

3 være andre lande, hvis skatter ikke tidligere har givet mulighed for nedslag i den danske skat, der nu kan give nedslag. Derfor bør karakteren af de skatter, der er betalt i udlandet undersøges nærmere, for at afdække om lovændingen nu giver mulighed herfor. Hvad med alle de år hvor SKAT har opkrævet for høje skatter på udenlandske ejendomme? SKAT har i en længere årrække opkrævet ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme efter regler, der har været EU-stridige. Tidligere års ejendomsværdiberegninger (dog tidligst 1998) kan begæres genoptaget. SKAT skal have modtaget anmodningen om genoptagelse senest den 25. december For indkomståret 2005 skal anmodningen være indsendt senest den 1. maj

4 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien er opsagt med virkning fra den 1. januar Opsigelsen medfører, at danske selskaber skal være opmærksomme på en række skatteregler i de respektive lande og Danmark. Disse regler vedrører primært: 1. Lokale kildeskatter 2. Lempelsesmetode til undgåelse af dobbeltbeskatning 3. Andre situationer, hvor den manglende overenskomst indebærer yderligere lokal beskatning. 1. Lokale kildeskatter på aktieudbytte, renter og royalty Kildeskatter efter de eksisterende overenskomster dvs. før den 1. januar 2009 Efter den eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig har hverken Frankrig eller Danmark ret til at indeholde kildeskatter på udbytter, renter, royalties eller kapitalgevinster. Efter den eksisterende overenskomst med Spanien var kildelandets beskatningsret begrænset til 15% på udbytter, 10% på renter og 6% på royalty. Kapitalgevinster beskattes i henhold til overenskomstens artikel 13, hvilket bl.a. medfører, at avancer på aktier beskattes i den stat, hvor afhænderen er hjemmehørende. Lokale kildeskatter i Danmark, Frankrig og Spanien fra den 1. januar 2009 Med opsigelsen af overenskomsterne vil det afhænge af interne danske, franske og spanske skatteregler, om der vil blive opkrævet kildeskatter. Ifølge de interne skatteregler i Danmark, Frankrig og Spanien kan der pålægges kildeskatter på udbytter samt renter på kontrolleret gæld og royalty med følgende procenter: Aktieudbytte Renter Royalty Danmark 28% (15%) 25% 25% Frankrig 25% 18% 33,33% Spanien 18% 0 24% Særligt om aktieudbytte Dansk skattepligt på udbytte for udenlandske selskaber er pr. 1. april 2008 nedsat til 15%, såfremt det udenlandske modtagende selskab er beliggende i et land, hvormed Danmark har en aftale om udveksling af oplysninger (både Spanien og Frankrig er omfattet af EU s bistandsdirektiv, der udgør en sådan aftale). Dette gælder dog kun, såfremt det udenlandske selskab ejer under 10% af aktiekapitalen i det udloddende selskab. Det danske uloddende selskab skal indeholde 28% i kildeskat, men et modtagende selskab hjemmehørende i Spanien eller Frankrig, der ejer under 10% af aktiekapitalen i det dansk udloddende 4

5 selskab, kan således tilbagesøge 13%. Ejer det Spanske/Franske selskab over 10%, uden at være omfattet af moder/datterselskabsdirektivet (jf. nedenfor), skal selskabet betale en endelig skat på 28%. Moder-/datterselskabsdirektivet vil i mange tilfælde medføre, at der heller ikke den 1. januar 2009 og senere udløses kildeskatter på udbytter. Dette gælder dog kun såfremt beskatningen skal frafaldes efter direktivet, hvilket kræver, at det modtagende selskab minimum ejer 10% (2009) af aktiekapitalen i det udloddende selskab i en sammenhængende periode på mindst 1 år, indenfor hvilken periode udlodningstidspunktet skal ligge. Beskatning af aktieudbytte mellem danske og franske samt danske og spanske selskaber er herefter pr. 1. januar 2009 som følger: Udbytte-situation Ingen Direktivbeskyttelse direktivbeskyttelse 1. Aktieudbytte fra fransk til dansk selskab F: 25% ingen skat 2. Aktieudbytte fra dansk til fransk selskab DK: 28 ingen skat 3. Aktieudbytte fra spansk til dansk selskab S: 18% ingen skat 4. Aktieudbytte fra dansk til spansk selskab DK: 28% ingen skat Beskattes udlodningen såvel i den stat, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende og i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, vil det være relevant at se på nationale lempelsesregler, jf. nedenfor. Særligt om renter og royalties Rente-/royaltydirektivet vil i mange situationer indebære, at der ikke indeholdes kildeskatter på sådanne indkomster, når modtager er et selskab omfattet af direktivet. Rente-/royaltydirektivet omfatter rente- og royaltybetalinger, som et EU-selskab betaler til et associeret EU-selskab. Direktivets associeringskrav indebærer, at der i minimum 1 år skal være et direkte ejerskab på minimum 25% i en af følgende situationer: Det betalende selskab ejer mindst 25% af kapitalen i det modtagende selskab Det modtagende selskab ejer mindst 25% af kapitalen i det betalende selskab Et tredje selskab ejer mindst 25% af kapitalen i såvel det modtagende som det betalende selskab. For renter gælder der endvidere særlige danske regler, hvorefter skattepligten kan bortfalde afhængig af beskatningen hos modtageren/modtagerkoncernen. Beskatning af renter mellem danske og franske samt danske og spanske selskaber er herefter pr. 1. januar 2009 som følger (forudsat rentebetalingen ikke er omfattet af de særlige danske regler): Rente-situation Ingen Direktivbeskyttelse direktivbeskyttelse 1. Renter fra fransk til dansk selskab F: 18%, ingen skat 2. Renter fra dansk til fransk selskab DK: 25% ingen skat 3. Renter fra spansk til dansk selskab S: 0% ingen skat 4. Renter fra dansk til spansk selskab DK: 25% ingen skat 5

6 Beskattes rentebetalingen såvel i den stat, hvor det betalende selskab er hjemmehørende og i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, vil det være relevant at se på nationale lempelsesregler, jf. nedenfor. Beskatning af royalty mellem danske og franske samt danske og spanske selskaber er herefter pr. 1. januar 2009 som følger: Royalty-situation Ingen Direktivbeskyttelse direktivbeskyttelse 1. Royalties fra fransk til dansk selskab F: 33,33% ingen skat 2. Royalties fra dansk til fransk selskab DK: 25% ingen skat 3. Royalties fra spansk til dansk selskab S: 24% ingen skat 4. Royalties fra dansk til spansk selskab DK: 25% ingen skat Beskattes royaltybetalingen såvel i den stat, hvor det betalende selskab er hjemmehørende og i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, vil det være relevant at se på nationale lempelsesregler, jf. nedenfor. Snævert anvendelsesområde af rente-/royaltydirektivet Anvendelsesområdet for rente-/royaltydirektivet fortolkes snævert, idet enhver form for indirekte ejerskab ikke er beskyttet af rente-/royaltydirektivet. Det betyder eksempelvis, at rente- og royaltybetalinger fra et fransk selskab i koncernen til et dansk selskab, der hverken er direkte moderselskab eller indirekte ejet af samme moderselskab, fra 1. januar 2009 vil blive pålagt franske kildeskatter på henholdsvis 18% og 33,33%. I tilsvarende situationer vil Spanien pålægge kildeskat på royalty på 24% (0% kildeskat på renter). 2. Lempelsesmetode til undgåelse af dobbeltbeskatning Som følge af Danmarks opsigelse af overenskomsterne med Frankrig og Spanien, vil hvert land fra den 1. januar 2009 kunne pålægge skat efter landets interne regler. En eventuel dobbeltbeskatning ophæves endvidere i henhold til de nationale lempelsesregler. I Danmark giver lempelsesreglerne i ligningslovens 33 (credit) fortsat mulighed for nedsættelse af den danske skat på den udenlandske indkomst med et beløb svarende til den udenlandske betalte skat, dog maksimeret til den del af den danske skat, der falder på den udenlandske del af indkomsten. Lempelsesreglen i den spanske overenskomst var som hovedregel ligeledes credit, hvorimod lempelsesreglen i den franske overenskomst var gammel eksemptions-lempelse (metode hvorefter alle indkomster, som Frankrig har beskatningsretten til ikke skal indgå i indkomstopgørelsen, men kun ved skatteberegningen). I Frankrig findes der ingen intern skatteregel om lempelse ved dobbeltbeskatning af samme indkomst. Lempelsesreglen fandtes før den 1. januar 2009 i overenskomsten. Dette betyder, at der i en række situationer kan opstå reel dobbeltbeskatning, når der indeholdes danske kildeskatter. Ifølge spansk skattelovgivning kan der gives credit-lempelse ved dobbeltbeskatning. 6

7 3. Andre situationer, hvor den manglende overenskomst indebærer yderligere lokal beskatning Som følge af opsigelsen af overenskomsterne med Frankrig og Spanien bliver kendskab til indholdet af de lokale skatteregler i mange situationer vigtigere fra og med den 1. januar Som eksempel kan nævnes: - at Frankrig i visse situationer kan beskatte et dansk selskab, der ejer aktier i et fransk selskab af kapitalgevinster ved salg af aktierne, - at der i henhold til de franske skatteregler kan pålægges en nettoskat på 1,67% på kapitalgevinster ved en kapitalnedsættelse, - at der ifølge fransk skattelovgivning kan pålægges en kildeskat på 25% på betalinger fra en fransk virksomhed til udenlandske (danske) virksomheder, hvis betalingen relaterer sig til services, der er udført eller udnyttet i Frankrig (eks. management fees), - at der i henhold til spansk skattelovgivning i visse situationer kan pålægges kildeskat ved salg af aktier i visse selskaber. 7

8 3. Reparationspakken - der omfatter langt mere end reparationer Den 8. oktober 2008 fremsatte skatteministeren en række forslag (L23) til justering af bl.a. rentefradragsbegrænsningsreglerne, udbyttebeskatningen samt reglerne om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse. Vi har i Skattenyt* den 9. oktober 2008 oplyst om indholdet af lovforslaget, primært i relation til reglerne om begrænsning af rentefradrag. Særligt de foreslåede ændringer af reglerne om skattefrie omstruktureringer har, helt berettiget, påkaldt sig en del opmærksomhed. Disse regler omtales derfor nedenfor. Derudover har skatteministeren den 3. december 2008 stillet et ændringsforslag, som kan have væsentlige konsekvenser for aktionærer og selskaber, hvis selskabet investerer i værdipapirer, herunder aktier. Til trods for det meget sent fremsatte og, fristes man til at sige, mangelfuldt gennembearbejdede ændringsforslag, var vedtagelsen af lovforslaget fastsat til 18. december, men den er nu udsat til efter nytår. Skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT Hvis en skattefri aktieombytning, en tilførsel af aktier eller en spaltning gennemføres uden tilladelse fra SKAT, begrænses mulighederne for at udlodde skattefrit udbytte til henholdsvis aktionærens, det indskydende selskabs eller det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat før skat i en treårig periode. Formålet med udbyttebegrænsningen er, at den skattefrie omstrukturering ikke anvendes til at tømme et selskab for værdier, hvorefter selskabet afstås uden aktieavance. Ifølge forslaget må udlodningen efter en omstrukturering uden tilladelse kun omfatte det ordinære resultat efter skat. Endvidere skal resultatet reduceres med de skattefri udbytteindtægter og skattefri aktieavancer, som det udbytteudloddende selskab selv har modtaget (f.eks. fra datterdatterselskaber). Forslaget rammer bredere end det er formålet Som nævnt er formålet med udbyttebegrænsning at sikre, at et selskab, der deltager i en skattefri omstrukturering ikke tømmes for værdier. Ændringsforslaget rammer dog bredere end det. Det skyldes, at begrænsningen også omfatter skattefrie udbytteindtægter og skattefrie aktieavancer fra datterdatterselskaber i årene efter gennemførelsen af omstruktureringen. Konsekvensen er, at datterdatterselskabets ordinære resultat i årene efter omstruktureringen ikke kan videreudloddes til aktionæren selv om det ikke vil medføre, at det udbyttebegrænsede datterselskab tømmes for værdier. Forslaget medfører vilkårlighed i udlodningsmulighederne I forbindelse med lovforslagets behandling er der fra mange sider påpeget, at reglens formulering giver anledning til vilkårlige begrænsninger i størrelsen af udlodningen, fordi størrelsen af det ordinære resultat efter skat vil variere, afhængig af hvilket regnskabsprincip, det udbyttebegrænsede selskab anvender ved behandling af datterselskabsaktierne (kostprismetode eller indre værdis metode). Faktisk kan reglerne få den virkning, at det ikke kan betale sig at drive virksomhed via et datterselskab. I stedet kan man samle dattervirksomheden i et selskab, hvorved hele overskuddet kan udloddes som udbytte. Hvem omfattes af de nye regler 8

9 Det er væsentligt, at være opmærksom på, at ændringen foreslås med virkning for skattefrie udbytter, der udloddes fra og med den 8. oktober Ændringen rammer således også de skattefrie omstruktureringer, der er gennemført uden tilladelse fra SKAT, og hvor aktionæren har gennemført omstruktureringen i forventning om, at den oprindelige formulering af udbyttebegrænsningen ville være gældende i en 3 årig periode. Skatteydere som har disponeret i tillid til gældende regler bliver derfor også ramt, og de har ingen mulighed for at ændre den tidligere disposition uden en væsentlig skattebetaling. Investeringsselskaber Ved ændringsforslag af 3. december 2008 foreslog skatteministeren en ændring til reglerne for beskatning af selskaber og aktionærer. Efter forslaget vil et selskab være et investeringsselskab, hvis selskabets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 aktionærer. Skat på urealiseret værditilvækst Hvis et selskab som konsekvens af ændringsforslaget anses som et investeringsselskab medfører dette, at aktionærerne skal beskattes efter et lagerprincip, hvor de tidligere blev beskattet ved salg af aktierne. Det betyder, at aktionærerne skal betale skat af urealiserede ændringer i markedsværdien fra år til år, dvs. selvom aktierne ikke er afstået. Ikke nok med, at der skal betales skat af urealiserede gevinster. Personer skal også medregne indkomsten som kapitalindkomst, dvs. skatten bliver op til 59% mod tidligere 45% som aktieindkomst. Dette er især en ulempe, hvor selskabet investerer i aktier, idet aktionæren ved direkte investering i aktier kan "nøjes" med at betale 45% i skat. For selve selskabet fjernes selskabsbeskatningen, hvis det efter de nye regler anses som et investeringsselskab. Men udbytter som investeringsselskabet modtager fra danske selskaber beskattes med 15%. Foretages investeringerne gennem datterselskaber anses selskabet dog ikke for at være et investeringsselskab, hvis datterselskabet hovedsageligt investerer i andre værdier end værdipapirer. Oprindeligt skulle der ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50% af aktiekapitalen eller 50% af stemmerne. Kravet er dog ved et ændringsforslag fremsat den 15. december 2008 forslået nedsat til 10%. De fulde konsekvenser af det fremsatte ændringsforslag er endnu ikke blevet belyst gennem spørgsmål til og svar fra skatteministeren. Ændringsforslaget i dets nuværende form har dog så mange uheldige konsekvenser at det fortjener en ordentlig behandling og ikke kun et par uger ekstra i Folketinget. 9

10 4. Udvidet fradrag for personer for tab på børsnoterede aktier Skatteministeren har den 13. november 2008 fremsat et forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven, der bl.a. giver personer en udvidet mulighed for at fradrage tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (definitionen svarer stort set til det, der i dag benævnes børsnoterede aktier). Lovforslaget er en delvis genfremsættelse af et lovforslag, der blev fremsat i forrige folketingsår, dog med den vigtige ændring, at den udvidede fradragsret for personer forslås først at skulle finde anvendelse med virkning for tab, der realiseres den 1. januar 2010 eller senere. Gældende regler Realiserer en person et tab ved salg af aktier, skelnes der i dag mellem unoterede aktier og børsnoterede aktier. Er der tale om aktier, som i hele ejertiden har været unoterede, kan et realiseret tab trækkes fra i anden aktieindkomst. Hvis tabet er så stort, at den samlede aktieindkomst bliver negativ, beregnes der en negativ skat, som kan modregnes i andre skatter. Kan den negative skat ikke rummes i slutskatten, overføres den negative skat til modregning i ægtefællens slutskat. Kan den negative skat heller ikke rummes i ægtefællens slutskat, fremføres den negative skat til modregning i slutskatten eller ægtefællens slutskat i de følgende år. Realiserer en person tab på børsnoterede aktier, kan tabet kun modregnes i udbytter og gevinster fra aktier, der ligeledes er børsnoterede. Hvis et realiseret tab overstiger årets udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier, kan overskydende tab fremføres og modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier i de følgende år. Et nettotab på børsnoterede aktier, kan overføres til modregning i ægtefællens samlede udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Nye regler for fradrag for tab på børsnoterede aktier Ifølge det nye forslag udvides personers adgang til at fradrage tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Forslaget medfører, at tab ved salg af aktierne giver fuldt fradrag i tabsåret. Dette svarer til, at man kan få sin almindelige skat nedsat med skatteværdien af negativ aktieindkomst i det indkomstår, hvori tabet realiseres. Skatteværdien af den negative aktieindkomst beregnes med samme skattesatser og progressionsgrænser som positiv aktieindkomst. Ud fra de progressionsgrænser, der fastsættes for 2010, vil skatteværdien af negativ aktieindkomst således udgøre henholdsvis 28%, 43% og 45%. Fradraget gøres dog betinget af, at skattemyndighederne har modtaget oplysninger om erhvervelsen af de pågældende aktier. Som ovenfor nævnt foreslås ændringen med virkning for tab, der realiseres den 1. januar 2010 eller senere. Uudnyttede tab realiseret før denne dato kan kun modregnes i gevinster som beskrevet ovenfor under gældende regler. For yderligere information om dette kontakt venligst Deres sædvanlige rådgiver eller: Susanne Nørgaard, telefon , Søren Bech, telefon , Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. *connectedthinking er et varemærke tilhørende PricewaterhouseCoopers LLP. 10

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere