Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S"

Transkript

1 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet den 29. april 2009 Landic EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S har modtaget vedhæftede Executive Summary af obligationsejermødet den 29. april 2009 udfærdiget af HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (Obligationsbank). Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T. W. Lund på telefon Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Kongevejen 195B T W Holte F E

2 2 Obligationsejermøde Landic Property Bonds VIII A/S (Fondskode ) Executive Summary af obligationsejermødet den 29. april 2009 Følgende beslutninger blev vedtaget ved mødet: 6. Beslutning vedrørende betingelser for vedtagelse af dagsordenens punkt 7 og 8 (i overensstemmelse med det fuldstændige beslutningsforslag, der blev offentliggjort forud for obligationsejermødet) Forsamlingen accepterer betingelserne for vedtagelse af dagsordenens punkt 7 og Beslutning om ændring af obligationsvilkårene (i overensstemmelse med det fuldstændige beslutningsforslag, der blev offentliggjort forud for obligationsejermødet) Forsamlingen vedtager ændring af obligationsvilkårene. 8. Beslutning om øvrige ændringer (i overensstemmelse med det fuldstændige beslutningsforslag, der blev offentliggjort forud for obligationsejermødet) Forsamlingen vedtager øvrige ændringer. 9. Eventuelt Forsamlingen vedtager, at der udpeges en person som repræsentant for obligationsejerne, som skal være med i den arbejdsgruppe, som står for gennemførelsen af restrukturerings-planen. Forsamlingen vedtager, at Palle Gyldenløve, direktør i Nordea Ejendomsinvestering A/S, fungerer som obligationsejernes repræsentant i arbejdsgruppen. Bilag Fuldstændigt beslutningsforslag vedrørende dagsordenens punkt 6, 7 og 8 (tidligere offentliggjort som en del af fondsbørsmeddelelse nr. 36 den 7. april 2009)

3 3 Bilag Obligationsejermøde Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S (Fondskode ) Fuldstændige beslutningsforslag vedrørende dagsordenens punkt 6, 7 og 8 Definitioner anvendt i prospekt af 6. februar 2006 vedrørende Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S anvendes ligeledes i dette fuldstændige beslutningsforslag. Dagsordenens punkt 6 - Beslutning vedrørende betingelser for vedtagelse af dagsordenens punkt 7 og 8 Nedenstående forslag under dagsordenens punkt 7 og 8 vedtages under den grundlæggende forudsætning, at intentionen i restruktureringsplanen (som er blevet offentliggjort på Københavns Fondsbørs, første gang den 23. marts 2009) ("Restruktureringsplanen") tiltrædes af alle øvrige parter, herunder at långiverne, hvis lån er sikret ved de Foranstående Prioriteter ("Långiverne"), godkender og implementerer de nødvendige elementer fra Restruktureringsplanen. Disse ændringer forventes gennemført ved tillæg til den med Långiverne indgåede lånedokumentation og til Datterselskabslånet samt alle øvrige relevante dokumenter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Restruktureringsplanen ikke indeholder en fuldstændig gengivelse af alle ændringer, der kan eller vil blive foretaget i den underliggende dokumentation som konsekvens af Restruktureringsplanen. Endvidere bemærkes det særskilt, at det kan være nødvendigt at foretage ikke ubetydelige ændringer til Restruktureringsplanen som et led i den samlede gennemførelse af restruktureringen, hvilket accepteres af Obligationsejerne ved vedtagelse af nedenstående forslag. 6 (a) Forslag om at vedtagelse af dagsordenens punkt 7 og 8 er betinget af følgende punkter: 1. Obligationsejerne får tilbudt minimum 2/3 af aktierne i Udsteder enten gennem direkte eller indirekte ejerskab, at erhvervelsen praktisk kan gennemføres, samt at der afholdes en generalforsamling, hvor Obligationsejerne får mulighed for at deltage i valget af ny bestyrelse i Udsteder; 2. Långiverne forpligter sig frem til den 9. februar 2011 til ikke at opsige lånet sikret ved de Foranstående Prioriteter på grund af brud på Loanto-Value bestemmelser; 3. Långiverne accepterer ikke at forøge margin på Långivernes eksisterende finansiering før tidligst 9. februar 2011, mod at Obligationsejerne accepterer, at Långiverne i stedet skal have ret til at modtage et exit fee på 75 basispoint p.a.; 4. Långiverne accepterer at betale 2/3 af det i punkt 3 ovenfor angivne exit fee til Obligationsejerne, såfremt Långiverne ikke forlænger eller refinansierer Långivernes finansiering i februar 2011, dog under forudsætning af at Långivernes finansiering fuldt ud tilbagebetales; samt

4 4 5. Långiverne accepterer at yde den tilstrækkelige finansiering til gennemførelse af det planlagte byggeri på ejendommen beliggende "Presidenten 1 i Norrköping". Dagsordenens punkt 7 - Beslutning om ændring af obligationsvilkårene På baggrund af den fremlagte Restruktureringsplan fra Udsteder foreslås følgende ændringer af obligationsvilkårene vedtaget: 7 (a) Forslag om udvidet rykningstilsagn til Foranstående Prioriteter. Afsnittet "Øvrig gældsoptagelse med sikkerhed foranstillet Pantebrevene" i Obligationsvilkårene, side 27 erstattes i sin helhed med følgende ordlyd: "Datterselskaberne har kun ret til at optage lån med yderligere sikkerhed foranstillet Pantebrevene under følgende forudsætninger: 1. Provenuet ved låneoptagelsen anvendes til dækning af forbedringer, der har en værdiforøgende effekt på en eller flere af Ejendommene, 2. Forøgelsen af prioriteterne foranstillet Pantebrevene ikke overstiger 80 % af den værdiforøgende effekt, som måtte blive tilført Ejendommene (som følge af de foreslåede og/eller udførte forbedringer) vurderet af en uafhængig valuar, og 3. Special Servicer har foretaget kontrol af, at punkterne 1) - 2) er opfyldt samt attesteret dette over for Obligationsbanken. Det pålydende beløb af de frigivne Pantebreve kan overstige beløbet der lånes under det nye lån. Idet omfang beløb indestående på en eller flere af de til Långiverne pantsatte konti anvendes til værdiforøgende forbedringer af en eller flere af Ejendommene, skal Pantebrevene pantsat til fordel for Obligationsejerne rykke for de Foranstående Prioriteter. Pantebrevene pantsat til fordel for Obligationsejerne kan dog maksimalt rykke med et beløb svarende til 80 % af den værdiforøgede effekt, der måtte blive tilført Ejendommene (som følge af de foreslåede og/eller udførte forbedringer) vurderet af en uafhængig valuar. Det pålydende beløb af de frigivne Pantebreve kan overstige beløbet, der frigives fra den eller de pantsatte konti." og definitionen "Foranstående Prioriteter" erstattes i det hele af følgende ordlyd: "Pantebreve med prioriteter foranstillet Pantebrevene. Størrelsen af de Foranstående Prioriteter fremgår af bilag 1 og opdateres løbende i forbindelse med, at Pantet rykker for de Foranstående Prioriteter (i overensstemmelse med beslutning truffet på Obligationsejermødet den 26. marts 2009)." 7 (b) Forslag om udvidet anvendelse af provenu hidrørende fra salg af Ejendommene. I Obligationsvilkårene side 27, afsnittet "Afhændelse af Ejendomme", erstattes den eksisterende ordlyd i første afsnit, sidste sætning samt punkt 1 til 5 i det hele med følgende:

5 5 "Nettoprovenuet ved afhændelsen, efter indfrielse af gæld sikret ved de Foranstående Prioriteter, skal anvendes i følgende prioriterede rækkefølge: (i) i det omfang, at der er et nettoprovenu, forudsat Obligationslånet ikke er blevet fuldt tilbagebetalt, til indbetaling på Afviklingskontoen til brug for afdrag på Obligationslånet med et beløb på op til det pålydende beløb på Pantebrevet(ene) på de(n) enkelte Ejendom(me), og (ii) et eventuelt overskydende beløb indbetales til enten (a) det relevante Datterselskab i tilfælde af afhændelse af en eller flere Ejendomme eller (b) til det Svenske Holdingselskab i tilfælde af salg af aktier i et Datterselskab. Afhængig af den opnåede salgspris for den eller de pågældende Ejendomme og/eller Datterselskaber kan nettoprovenuet ved afhændelsen af den eller de pågældende Ejendomme efter indfrielse af gæld sikret ved de Foranstående Prioriteter være nul. Datterselskaberne og/eller Udsteder vil dog uanset, at der ved afhændelsen ikke opnås et nettoprovenu til fordel for Obligationsejerne, være forpligtet til at frigive Pantebrevene i de pågældende Ejendomme samt øvrige sikkerheder, samt Datterselskabernes forpligtelser under Datterselskabslånet. Beløb indbetalt på Afviklingskontoen kan anvendes til følgende formål: 1. Indsættes som kontantindestående i kreditinstitut under offentligt tilsyn i et EØS land, og provenuet pantsættes til sikkerhed for Obligationsejerne, repræsenteret ved Obligationsbanken; 2. Investering i danske stats- eller realkreditobligationer, der pantsættes til sikkerhed for Obligationsejerne, repræsenteret ved Obligationsbanken; 3. Afdrag på lånet fra Udsteder, hvorefter Udsteder anvender likviditeten til tilbagekøb af Obligationerne; 4. Anvendes til forbedringer af en eller flere af Ejendommene, og Pantebrevene i de afhændede Ejendomme overflyttes til den eller de forbedrede Ejendomme, i det omfang der er udsigt til, at det giver en reel øget sikkerhed for Obligationsejerne, hvilket vurderes af Special Servicer og Obligationsbanken; 5. Anvendes til køb af en eller flere nye ejendomme i Sverige, der efter ledelsens samlede skøn med hensyn til faktorer som beliggenhed, anvendelse, stand og afkast svarer til de afhændede Ejendomme, og Pantebrevene i de afhændede Ejendomme overflyttes til den eller de nye ejendomme, i det omfang der er udsigt til, at det giver en reel øget sikkerhed for Obligationsejerne, hvilket vurderes af Special Servicer og Obligationsbanken. Den eller de nye ejendomme bliver herefter omfattet af Ejendommene; 6. Til dækning af omkostninger forbundet med indhentelse af eventuel mæglervurdering af Ejendommene; 7. Til dækning af omkostninger ved afholdelse af Obligationsejermødet; 8. Til dækning af omkostninger forbundet med restruktureringen; samt 9. Til dækning af andre løbende omkostninger som skal dækkes af Udsteder. Ved salg af et, flere eller samtlige Datterselskaber skal der forholdes med provenuet på samme måde som ved et salg af Ejendomme.

6 6 Fra og med det tidspunkt hvor restruktureringsplanen, som besluttet på Obligationsejermødet den 29. april 2009, er gennemført, kan beløb indestående på Afviklingskontoen alene anvendes til de under punkt 4 og 5 angivne formål, så længe lån sikret ved de Foranstående Prioriteter ikke er opsagt som følge af misligholdelse, og/eller at der er påbegyndt tvangsfuldbyrdelse af lån sikret ved Foranstående Prioriteter, og at en sådan opsigelse eller tvangsfuldbyrdelse ikke er tilbagekaldt af långiverne under sådanne lån. Såfremt Långiverne opsiger lån sikret ved de Foranstående Prioriteter og/eller iværksætter tvangsfuldbyrdelsesskridt i relation til sådanne lån kan indestående på Afviklingskontoen først frigives, (i) når Långiverne har tilbagekaldt opsigelsen og/eller frafaldet tvangsfuldbyrdelsen, eller (ii) såfremt sådan frigivelse er blevet besluttet med simpelt flertal af Obligationsejerne på et Obligationsejermøde." I medfør af forslaget kan der ikke dækkes omkostninger fra Afviklingskontoen bortset fra ovenstående punkt 6-9, der overstiger omkostningerne i 2008 (justeret for inflation). Dagsordenens punkt 8 - beslutning om øvrige ændringer. På baggrund af den fremlagte Restruktureringsplan fra Udsteder foreslås følgende øvrige forslag vedtaget: 8 (a) Forslag om ikke at ville opsige Obligationerne før tidligst den 10. februar 2011 som følge af betalingsmisligholdelse, medmindre lån sikret ved de Foranstående Prioriteter forinden er blevet opsagt til indfrielse af långiverne, hvis lån er sikret ved de forudgående prioriteter. 8 (b) Forslag om at godkende den ændrede sikkerhedsstruktur beskrevet i Restruktureringsplanen. Den ændrede sikkerhedsstruktur indebærer, at garantien på MSEK 120 stillet af Udsteder over for Landic Property VIII AB og regaranteret af Landic Property A/S i det hele erstattes af en forpligtelse for Udsteder til at garantere (i form af en betinget kapitalindskudsgaranti (benævnes på svensk villkorat kapitaltillskott) ("Kapitalindskudsgarantien")) Datterselskabernes egenkapital, dog begrænset til et beløb svarende til de eksisterende koncerninterne lån med tillæg af tilskreven, men ikke betalt rente, dog fratrukket MDKK 10 (således at det eksisterende koncerninterne lån til enhver tid udgør mindst MDKK 10) mellem Udsteder og Datterselskaberne, dvs. pt. MDKK 400 med tillæg af tilskreven, men ikke betalt rente. I det omfang, der trækkes på Kapitalindskudsgarantien, reduceres det koncerninterne lån tilsvarende, og den sekundære panteret i ejendommene vil som en konsekvens heraf alene kunne gøres gældende for den resterende del af det koncerninterne lån, altså for et beløb som er mindre end obligationsgælden. Det forventes, at der allerede i forbindelse med udstedelsen af kapitalindskudsgarantien vil blive trukket ca. MDKK 200 på Kapitalindskudsgarantien til dækning og genskabelse af Datterselskabernes egenkapital, hvilket medfører, at pantesikkerheden for Obligationerne nedskrives tilsvarende.

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE

FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE Foreningen ei Invest European Retails ("Foreningen")s Prospekt ("Prospektet") består af denne værdipapirnote ("Værdipapirnoten")

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere