SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )"

Transkript

1 SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6

2 1 INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markedet for finansielle instrumenter (MiFiD) og den efterfølgende implementering af MiFiD i den danske lovgivning ( Reglerne ) som er gældende for Saxo Bank. 1.2 Politikken giver et overblik over, hvorledes Saxo Bank gennemfører ordrer på vegne af sine kunder, hvilke faktorer der kan få indflydelse på handelens gennemførelse i forhold til timing, og hvorledes volatilitet i markedet spiller en rolle i forbindelse med udførelsen af ordrer, når der købes eller sælges et finansielt instrument. 1.3 Denne politik finder anvendelse på Saxo Banks udførelse af ordrer afgivet af detailkunder samt professionelle kunder, som defineret i Reglerne. 1.4 I tilfælde hvor Saxo Bank afgiver en pris overfor kunden eller forhandler om betingelserne for en OTC ( Over-the-Counter ) transaktion med Saxo Bank som modpart, handler Saxo Bank normalt ikke på kundens vegne. I sådanne situationer vil Saxo Bank ikke være underlagt en forpligtelse om bedste udførelse i henhold til Reglerne, og denne politik vil derfor ikke finde anvendelse. Denne politik pålægger ikke Saxo Bank forpligtelser udover dem, som banken er underlagt ifølge Reglerne. 1.5 Når Saxo Bank modtager en ordre fra en kunde, og kunden ikke fremsætter særlige instrukser i forhold til, hvordan handelen skal gennemføres, vil Saxo Bank gennemføre ordren i henhold til retningslinjerne i ordreudførelsespolitikken. 2 FINANSIELLE INSTRUMENTER OMFATTET AF DENNE POLITIK 2.1 Politikken finder anvendelse på finansielle instrumenter og produkter som defineret i Reglerne, herunder aktier, obligationer, Exchange Traded Funds ( ETF ), futures, optioner (handlet OTC såvel som på fondsbørser), valutaterminshandler (herunder revolverende FX Spot), valutaoptioner, differencekontrakter (CFD), certifikater, warrants og investeringsforeningsbeviser. Nogle af disse produkter handles i deres natur som OTC. 2.2 Der kan læses om de nærmere handelsvilkår for ovennævnte produkter på Saxo Banks forskellige hjemmesider. 3 SAXO BANK S TILGANG TIL BEST EXECUTION 3.1 Ved gennemførelsen af ordrer vil Saxo Bank træffe alle de foranstaltninger, som indenfor rimelighedens grænser kan forventes for at opnå de bedst mulige resultater for kunden under de givne omstændigheder, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hastighed, sandsynlighed for gennemførelse og afregning, størrelse, art eller andre faktorer som måtte være relevante for ordrens gennemførelse ( Best Execution ). 3.2 Følgende faktorer indgår i Saxo Bank s vurdering af den bedst mulige ordreudførelse: karakteristika for kundens ordre; hvad der karakteriserer de finansielle instrumenter, som ordren gælder (især i forhold til OTC finansielle instrumenter); og karakteristika for de mulige markedspladser som ordren kan videredirigeres til. 3.3 Når Saxo Bank gennemfører ordrer for detailkunder, bestemmes Best Execution på baggrund af det samlede vederlag, som kunden skal betale, medmindre formålet med ordrens gennemførelse dikterer andet. 3.4 Såfremt der foreligger specifikke instrukser fra kunden eller på kundens vegne, vil Saxo Bank i det omfang det er muligt gennemføre ordren i overensstemmelse med sådanne instrukser. En specifik instruks fra en kunde kan forhindre Saxo Bank i at træffe de foranstaltninger, som er beskrevet i nærværende politik, og som har til hensigt at opnå det bedst mulige resultat for udførelsen af ordrer. Specifikke markeders handelsregler kan forhindre Saxo Bank i at følge visse af Side 2 af 6

3 kundens instrukser. I det omfang en kundes instrukser ikke er fuldstændige, vil Saxo Bank udføre ikke specificerede komponenter af ordregennemførelsen i overensstemmelse med nærværende politik. indgående erfaring som Saxo Bank s mæglere har fra deres daglige arbejde med forskellige markeder og market makere, idet der fokuseres på en hurtig og pålidelig udførsel af handlerne. 4 BEST EXECUTION ELEMENTER 5 GENNEMFØRELSE AF KUNDEORDRER 4.1 Proceduren for videredirigering af handler er hovedsagligt baseret på fire kriterier og vurderes regelmæssigt af Saxo Bank. Således foretager Saxo Bank altid en vurdering af følgende forhold, for at finde frem til den bedste måde at gennemføre en kundeordre: Hastighed og sandsynligheden for gennemførelse af handlen: Grundet volatilitet, som påvirker pris såvel som volumen, bestræber Saxo Bank sig på at gennemføre kundeordrer så hurtigt, som det er rimeligt muligt, selvom forsinkelser kan forekomme Prisforbedringer og overordnet vurdering af handelsomkostningerne: Ordrer videredirigeres til market makere og/eller markedspladser, hvis det medfører en mulighed for at opnå en bedre pris. De kriterier, som skal benyttes af andre market makere og/eller markedspladser, inkluderer: automatisk matchning af indkommende markeds- og limit-ordrer med afventende limit-ordrer. krydsende transaktioner, hvor prisforbedringer kan tilbydes den ene eller begge sider i en handel Optimering som følge af ordrestørrelse: Når Saxo Bank dirigerer en ordre videre, bestræber banken sig på at vælge de markeder, som har den største likviditet og dermed potentiale for at gennemføre store ordrer. Saxo Bank vurderer også muligheden for, at kundeordrer kan opnå de fordele, der måtte ligge i ordrestørrelsesgarantier, som tilbydes af tredjeparter Overordnet kvalitet ved gennemførelse af handler: Når Saxo Bank vurderer, hvordan og hvornår en handel skal videredirigeres eller udføres, trækker banken på den 5.1 Saxo Bank anvender automatiserede systemer til at videredirigere og gennemføre kundeordrer. Når Saxo Bank modtager en kundeordre, dirigeres den videre til den markedsplads, som efter Saxo Banks opfattelse vil give den bedste gennemførelse af handlen, eller den behandles af Saxo Bank selv for de produkter, som Saxo Bank er market maker for (f.eks. visse OTC produkter). Saxo Bank kan vælge at gennemføre ordrer udenfor regulerede markeder og alternative markedspladser (MTF). 5.2 For instrumenter, som er optaget til handel og officiel notering på et reguleret marked eller en fondsbørs (dvs. obligationer, aktier, futures og ETF), dirigerer Saxo Bank ordrer videre til den relevante fondsbørs, MTF eller til udvalgte tredjeparter, med henblik på gennemførelse jf. afsnit For OTC produkter (CFD, (revolverende) FX Spot, FX forwards og FX optioner), handler Saxo Bank som ordregiver mod egen bog og kan i den sammenhæng dirigere sine egne ordrer videre til andre market makere. For OTC-handlede CFD er på enkeltaktier benchmarkes handlen til prisfastsættelsen og likviditeten på det primære regulerede marked eller fondsbørs for den givne aktie. 5.4 Priser for ikke-noterede investeringsforeningsbeviser fastsættes på det førstkommende værdiansættelsestidspunkt, og den eksakte pris på sådanne beviser kendes derfor ikke på forhånd. Saxo Bank bestræber sig på at udføre handel med sådanne beviser, hvad enten der er tale om tegning eller indløsning, til en pris der ligger så tæt som muligt på kundens ordre samt i overensstemmelse med fondsforvalterens afrundingsregler. Side 3 af 6

4 5.5 Saxo Bank er berettiget til at aggregere en kundes ordrer med Saxo Bank's egne ordrer, ordrer fra Saxo Bank s partnere og/eller andre kundeordrer. Derudover er Saxo Bank berettiget til at opdele en kundeordre, såvel som aggregerede ordrer, før disse udføres. Ordrer vil kun blive aggregeret eller opdelt i tilfælde, hvor Saxo Bank har en rimelig antagelse om, at det er usandsynligt, at det generelt set vil være ufordelagtigt for nogen af Saxo Bank s kunder. Aggregering eller opdeling kan dog i enkelte tilfælde medføre en mindre favorabel pris, end hvis kundeordren i stedet var blevet gennemført separat eller samlet. 5.6 Forsinkelser ved gennemførelsen af ordrer, herunder ordrer afgivet via online handelssystemer, kan opstå. Nogle ordrer, som er afgivet via online handelssystemer, kan blive behandlet manuelt. Hvis der opstår en ophobning af elektroniske ordrer på grund af meget trafik, er Saxo Bank samt de market makere, som ordrer bliver videresendt til, nogen gange nødsaget til at afbryde de normale automatiserede handelsprocesser og i stedet foretage en manuel behandling, hvilket kan medføre forsinkelser i udførelsen af ordrerne. For at minimere en sådan risiko har Saxo Bank oprettet forretningsgange og foranstaltninger, som i videst muligt omfang skal tilsikre en fair, hurtig og effektiv udførelse af kundeordrer. 6 LISTE OVER MARKEDSPLADSER SOM BENYTTES 6.1 Saxo Bank er medlem af NASDAQ OMX Copenhagen og Chicago Mercantile Exchange ( CME ), og benytter derudover et antal eksterne pengeinstitutter og fondsmæglere til handel med noterede finansielle instrumenter som ikke er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og CME, herunder Bank of America, BNP, Barclays, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Nomura, RBS, UBS, Citadel, Carregosa og Banco Best. 6.2 Saxo Bank har adgang til forskellige børser via de leverandører som videredirigerer Saxo Banks ordrer, herunder: American Stock Exchange, Athens Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Borsa Italiana, Eurex, Euronext, Frankfurt Stock Exchange, Hong Kong Stock Securities Exchange, London Stock Exchange, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ US, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, SIBE (Spanien), Singapore Exchange, Swiss Exchange, Sydney Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange samt Wiener Börse (Wien) 7 FORHOLD DER PÅVIRKER ORDREGENNEM-FØRELSEN 7.1 Kunder bør være opmærksomme på følgende risici i forhold til volatile markeder, især i forbindelse med eller tæt på, at et marked åbner eller lukker for dagens handel: Store udsving i den faktiske handelspris i forhold til den noterede købskurs eller udbudspris eller den senest angivne salgspris på tidspunktet for ordreafgivelsen, såvel som delvise ordregennemførelser eller gennemførelser af større ordrer fordelt på flere transaktioner til forskellige priser. Forsinkelser i gennemførelse af ordrer på finansielle instrumenter, som Saxo Bank må videredirigere til eksterne market makere, og ordrer der må videredirigeres eller behandles manuelt. Åbningspriser der afviger væsentligt fra den foregående dags lukkekurs. Locked (dvs. købs- og salgspris er identisk) og crossed (dvs. salgsprisen er højere end købsprisen) markeder, som medfører at kundehandler ikke kan gennemføres. Prismæssig volatilitet er en af de faktorer, som kan have en indvirkning på gennemførelsen af ordrer. Når kunder placerer en stor mængde ordrer hos fondsmæglerne, kan der opstå ophobning af og uligevægt i ordrerne. Dette bevirker, at det kan tage længere tid at gennemføre de afventende ordrer. Sådanne forsinkelser skyldes som regel forskellige faktorer: (i) antallet og størrelsen af afventende ordrer, (ii) hastigheden hvormed Saxo Bank og andre mæglerfirmaer modtager priser og information om sidste salg, og (iii) kapacitetsbegrænsninger for den Side 4 af 6

5 pågældende børs, samt for Saxo Bank og andre firmaer. 8 TYPER AF ORDRER 8.1 På grund af de risici, der opstår i forbindelse med handel på volatile markeder, bør kunden overveje de forskellige typer af ordrer for at kunne minimere risikoen og bedre kunne administrere sine investeringsstrategier. (Det skal bemærkes, at de forskellige ordretyper beskrevet nedenfor ikke nødvendigvis kan benyttes til alle typer finansielle instrumenter). 8.2 Markedsordre: Med en markedsordre instruerer kunden et pengeinstitut eller en børsmægler om at gennemføre en handel på en given størrelse så hurtigt som muligt til den gældende markedspris. Pengeinstitutter er forpligtede til at gennemføre markedsordrer uden hensyn til prisændringer. Hvis markedsprisen ændrer sig væsentligt i tidsrummet fra modtagelsen af ordren til den udføres, vil ordren derfor med stor sandsynlighed blive udsat for risikoen for, at handelsprisen afviger væsentligt fra den pris, som var gældende da ordren blev afgivet. Visse børser understøtter ikke markedsordrer. Hvis kunden afgiver en markedsordre på disse markeder, vil Saxo Bank automatisk konvertere ordren til en aggressiv limit-ordre inden for en bestemt procentgrænse "in the money". Det er kundernes eget ansvar at kontrollere, om ordren bliver handlet på markedet efter ordreafgivelsen. Hvis kunden oplever eller får mistanke om fejl ved ordren, skal denne straks kontakte Saxo Bank. Nogle af Saxo Banks eksterne mæglere kan vælge at konvertere markedsordrer på forskellige markeder til aggressive limit-ordrer på 3-5 % "in the money". Dette skyldes ofte børsregler, der skal beskytte kunderne imod bad fills. Saxo Bank kan ikke drages til ansvar for manglende fills som følge af sådanne konverteringer foretaget af eksterne mæglere. 8.3 Limit-ordre: Med en limit-ordre bestemmer kunden en maksimum købspris eller minimum salgspris, som handlen må gennemføres til. Da en limit-ordre kan afvige fra den gældende markedspris, gennemføres den ikke nødvendigvis med det samme. En kunde, der placerer en limit-ordre, skal være opmærksom på, at han/hun giver afkald på sikkerheden for en øjeblikkelig handel, til fordel for forventningen om at få en forbedret pris på et senere tidspunkt. Limit-ordrer kan videredirigeres til en børs uden manuel håndtering. 8.4 Stop-ordre: Modsat en limit-ordre giver en stop-ordre mulighed for at sælge under den gældende markedspris, eller købe over den gældende markedspris, hvis den anførte stoppris nås eller passeres. En stop-ordre er derfor en hvilende ordre, indtil stopprisen nås eller passeres Trailing stop-ordre: En trailing stop-ordre er en stop-ordre (beskrevet ovenfor i afsnit 8.4), hvor stopprisen ændrer sig løbende ud fra parametre som kunden har fastsat. På denne måde kan en trailing stop-ordre bruges til at sælge, hvis prisen falder under et nærmere specificeret niveau fra den højest handlede pris, eller til at købe, hvis prisen overstiger et nærmere specificeret niveau fra den lavest handlede pris Stop limit-ordre: En stop limit-ordre er en variation af stop-ordren, som beskrevet i afsnit 8.4 ovenfor, med en lavere (højere) limit-pris, der har til formål at indstille handlen, hvis prisen falder (stiger) for meget, før ordren er gennemført, hvorved handlen kun kan udføres indenfor et prædefineret kursområde. 9 REGELMÆSSIG GENNEMGANG AF KVALITETEN I ORDREUDFØRELSER OG AF MARKEDSPLADSER 9.1 Saxo Bank gennemgår denne politik årligt, samt når der opstår væsentlige ændringer, som påvirker Saxo Banks evne til at opnå de bedst mulige resultater i udførelsen af kundeordrer. 9.2 Saxo Bank gennemgår regelmæssigt den overordnede kvalitet af bankens ordregennemførelser og praksis i forhold til videredirigering af ordrer, herunder kvaliteten af de eksterne mæglere, som videredirigerer Side 5 af 6

6 Saxo Banks ordrer, samt de tilgængelige børser. I det omfang det skønnes nødvendigt, vil Saxo Bank ændre nærværende politik på baggrund af sådanne gennemgange.. Nye politikker vil blive gjort tilgængelige på Saxo Banks hjemmesider, og træder i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen. 10 SAXO BANKS ALMINDELIGE FORRETNINGS-BETINGELSER 10.1 Ordreudførelsespolitikken er underlagt Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser og andre forretningsbetingelser, som til enhver tid gælder for forholdet mellem Saxo Bank og bankens kunder. Yderligere oplysninger om gennemførelsen af ordrer, herunder om Saxo Banks funktion som market maker, findes i Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser. Denne politik træder i kraft den 8. februar, 2011, og er gældende indtil der publiceres en nyere version. Den til enhver tid gældende version af politikken vil være tilgængelig på SAXO BANK A/S l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: l CVR no.: Side 6 af 6

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere