Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018"

Transkript

1 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). Handel med valuta og derivater er omfattet af særlige aftaler og Betingelser for handel med valuta og derivater. 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder i kategorier Vi skal inddele vores kunder i tre kategorier, som er beskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. De tre kategorier er godkendte modparter (andre pengeinstitutter, pensionsselskaber, forsikringsselskaber m.m.) professionelle investeringskunder (typisk meget store erhvervskunder) detailkunder (alle øvrige kunder). Inddelingen i tre kategorier sker ud fra objektive kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, du er berettiget til som investor det vil sige, hvilke informationer og hvilken rådgivning du har krav på at få fra os. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau. Professionelle kunder og godkendte modparter har en mindre beskyttelse. Det er i et vist omfang muligt at ændre den fastsatte kategori. Hvis du ønsker at ændre kategori, skal du kontakte din rådgiver Legal Entity Identifier (LEI) og statsborgerskab LEI er en international standard for identifikation af juridiske personer (selskaber mv.). Det er et lovkrav, at juridiske personer har en LEI, når de handler værdipapirer, som er optaget til handel på en europæisk markedsplads (f.eks. Nasdaq Copenhagen). For fysiske personer skal vi have oplysninger om statsborgerskab, herunder eventuelt dobbelt statsborgerskab Erfaring og kendskab Er du detailkunde, skal vi vurdere, hvilke typer af værdipapirer du har kendskab til og erfaring med at handle vi kalder det dit handelsområde. For at kunne fastlægge dit handelsområde og afgøre, hvilke værdipapirer der er hensigtsmæssige for dig, har vi brug for en række oplysninger. Når vi har fået de nødvendige oplysninger, modtager du besked om, hvilke typer værdipapirer der indgår i dit handelsområde. Vi fraråder, at du uden rådgivning handler med værdipapirer, som ikke er omfattet af dit handelsområde. Det skyldes, at sådanne værdipapirer kan indeholde risici, der kan være ukendte for dig. 1.4 Rådgivning Hvis du ønsker det, kan du få rådgivning af os, inden du handler. I Oplysninger om handel med værdipapirer kan du se, hvordan vi tilbyder rådgivning. 1.5 Markedsmisbrug (intern viden og markedsmanipulation) Vi skal gøre opmærksom på, at du ikke må købe, sælge eller opfordre andre til at købe og sælge værdipapirer, hvis du har intern viden, der kan have betydning for handlen. Det er også forbudt at deltage eller forsøge at deltage i markedsmanipulation. Det kan eksempelvis være at handle på en måde, der giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer, eller som søger at sikre kursen på et værdipapir på et unormalt eller kunstigt niveau. Overtrædelse af forbuddene mod misbrug af intern viden og markedsmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 1.6 Short selling Når vi indberetter kunders salg af aktier og statsobligationer, skal vi oplyse, om det er såkaldt short selling. Det er short selling, hvis en kunde helt eller delvist ikke ejer de solgte værdipapirer på salgstidspunktet. Du skal oplyse det til os, hvis du udfører short selling. Hvis du ikke oplyser noget i forbindelse med handlen, lægger vi til grund, at der ikke er tale om short selling. 2. Når du handler Hvis du gerne vil have personlig betjening af os, kan du kontakte os telefonisk eller rette personlig henvendelse til en af bankens afdelinger. Side 1 af 5

2 Ønsker du ikke personlig betjening, anbefaler vi, at du bruger bankens digitale løsninger, som sikrer en hurtig identifikation af dig og en korrekt ekspedition af din ordre. Vi skal dog gøre opmærksom på, at ikke alle værdipapirer, som vi tilbyder handel i, kan handles via de digitale løsninger. Hvis du afgiver ordrer pr. brev, eller fax, skal du regne med en længere ekspeditionstid, blandt andet fordi vi skal kontrollere ordregrundlaget manuelt. Hvis du vil sikre en hurtigere ekspedition, skal du samtidig kontakte banken pr. telefon. Vi er forpligtede til at optage telefonsamtaler og at opbevare elektroniske meddelelser om værdipapirhandler. Optagelserne m.v. kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. Optagelserne m.v. vil blive opbevaret hos os i mindst fem år og kan blive udleveret til relevante myndigheder. Du kan som kunde også anmode om at få adgang til optagelserne m.v. Når banken modtager din ordre, er den bindende, og du kan derfor ikke ændre, slette eller tilbagekalde ordren, medmindre den endnu ikke er ekspederet. Anmoder du om at ændre eller slette ordren via en af bankens digitale løsninger, skal du derfor være opmærksom på, at banken kan have ekspederet din ordre, inden din anmodning bliver behandlet. Er din ordre allerede blevet ekspederet, kan din anmodning ikke imødekommes. Vi gennemfører din ordre i henhold til de vilkår, der er beskrevet for de forskellige ordretyper og i overensstemmelse med bankens Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer. Politikken gælder for detailkunder og professionelle kunder. Du kan finde bankens Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer på bankens hjemmeside. Ordrer kan kun ekspederes i stk., altså med et bestemt antal værdipapirer. For nogle værdipapirer tilbyder vi dog, at du kan lægge ordrer ind for et beløb. I denne situation omregner vi til stk., før ordren ekspederes. Hvis du ikke har sat limit på kursen (se nedenfor), vil kursændringer mellem ordreafgivelse og ekspedition betyde, at du kan ende med at sælge/købe for et andet beløb, end det du lagde ordren ind til Ordretyper Vi tilbyder følgende ordretyper I. Markedsordre: a. Markedsordre med limit (limitordre) b. Markedsordre uden limit (markedsordre) c. Strakshandel II. Gennemsnitskursordre Markedsordre med og uden limit Vi vælger det handelssted og den måde, ordren skal søges gennemført på, i overensstemmelse med bankens Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer. Når vi gennemfører din ordre på et handelssted eller via en anden værdipapirhandler, indgås eller aftales handlerne i bankens navn, men for din regning. Der handles derfor i kommission. Limit Du kan vælge at afgive din ordre som en markedsordre med limit eller som en markedsordre uden limit. Hvis du vælger en markedsordre med limit, betyder det, at du skal fastsætte en limitkurs. Det skal du gøre, hvis du ønsker at købe eller sælge til en bestemt kurs. Der kan være fastsat begrænsninger på de enkelte værdipapirer for, hvor meget limit må afvige fra den gældende markedskurs. Når du sætter limit på en ordre, anser vi det som en instruks fra din side om, at din limiterede ordre ikke skal offentliggøres, hvis den ikke kan gennemføres øjeblikkeligt under de gældende markedsvilkår. Vi eller den af os valgte værdipapirhandler søger at udføre ordren, når kursen svarer til den, du har fastsat. Hvis du vælger en markedsordre uden limit, vil vi ud fra de gældende markedsvilkår fastsætte, hvilken limitkurs vi skal forsøge at gennemføre din ordre til. Vælger vi, at ordren skal søges gennemført via en anden værdipapirhandler, kan limitering ske hos den valgte værdipapirhandler. Hvis du ikke limiterer din ordre, er der risiko for, at du kommer til at købe eller sælge til en kurs, der er forskellig fra det, du måske forventede. Nogle værdipapirer har større kursudsving end andre, og jo lavere kursen er, jo større er det procentvis kursudsving, hvis kursen falder eller stiger med f.eks. 1 kurspoint. Markedsforhold gør også, at en kurs på et værdipapir, der hidtil har ligget stabilt, pludselig kan falde eller stige kraftigt. Afgives en ordre uden for bankens og det pågældende markeds åbningstid, er der større risiko for, at kursen har ændret sig, siden du tog en beslutning om at handle. Handelssteder Banken udvælger forskellige handelssteder, som vi mener er i stand til at give den bedst mulige udførelse af ordrer. Du kan se en liste over de væsentligste handelssteder, vi benytter, og læse mere om kriterierne for bankens valg af handelssteder i bankens Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer. Vi kan vælge at handle direkte på et reguleret marked, såfremt vi er medlem af det pågældende marked. (Dette gælder f.eks. Nasdaq København). Side 2 af 5

3 Endvidere kan vi vælge at handle på andre organiserede markeder, multilaterale handelsfaciliteter(mhf) og organiserede handelsfaciliteter (OHF). Vi kan være modpart (køber eller sælger) i en handel, vi gennemfører på en handelsplads (selvindtræde). Dette kan også ske ved, at handlen indgås direkte med os, men i henhold til reglerne på det pågældende marked. Fondsnotaen vil i begge tilfælde indeholde oplysning om, at handlen er indgået på det pågældende marked med banken som modpart. Derudover kan vi også udføre din ordre uden for en markedsplads. Dette kaldes ofte OTC (Over The Counter). Her er det en handel direkte med os eller med en anden værdipapirhandler, som vi har valgt, som modpart. På fondsnotaen vil stå, at der er handlet OTC. Hvis vi indgår handlen med en anden værdipapirhandler kan værdipapirhandleren udover at gennemføre handlen direkte med sig selv vælge at gennemføre handlen på eller via et marked eller handelsfacilitet. For visse værdipapirer vil din ordre ikke blive gennemført som et køb/salg men som en tegning/indløsning hos en udbyder. Det er tilfældet, hvor det pågældende papir udbydes for første gang (emission). Ligeledes kan andele i kollektive investeringsordninger løbende tegnes eller indløses hos udbyderen af de pågældende kollektive investeringsandele i stedet for at blive handlet på et marked. Tegning og indløsning sker i henhold til reglerne i det pågældende prospekt. Hvornår udføres ordren Din markedsordre vil blive forsøgt udført så hurtigt som muligt. Hvis en ordre afgives uden for det tidsrum, hvor vi udfører ordrer i det pågældende værdipapir, vil ordren først blive forsøgt udført, når vi åbner for handel igen på det relevante marked. Ordreudførelse Når banken eller en valgt værdipapirhandler udfører en markedsordre, gælder det pågældende markeds eller den pågældende værdipapirhandlers regler for handel. De enkelte markeder eller værdipapirhandlere har forskellige muligheder for at handle markedsordrer. Banken eller den valgte værdipapirhandler beslutter på dine vegne, hvordan disse muligheder skal bruges. Når vi søger en ordre om handel udført, kan det ske, at ordren kun handles i det omfang, den kan sammenføres helt eller delvist med bud eller udbud ordren kan deles eller samles og handles til forskellige priser hen over handelsdagen Der kan være forskellige årsager til, at en ordre ikke bliver helt eller delvist gennemført. Typisk vil det skyldes, at kursudviklingen ikke giver mulighed for at handle til den fastsatte limitkurs, eller at der er manglende likviditet i det pågældende værdipapir. Hvis din ordre er afgivet sidst på handelsdagen, er der kun kort tid at handle i. Det kan derfor ske, at selv normalt likvide værdipapirer ikke har den fornødne likviditet Strakshandel, herunder systematisk internalisering Vi tilbyder strakshandel i et udvalg af både danske og udenlandske værdipapirer. Banken fastsætter løbende hvilke værdipapirer og op til hvilke beløb vi tilbyder strakshandel. Ved en strakshandel handler du med banken som køber eller sælger (modpart) til en kurs, som vi fastsætter, og som du derfor kender, før du handler. Hvis du accepterer kursen, er handlen indgået. Vi kan bagefter vælge at gennemføre handlen i henhold til reglerne på en handelsplads, men det påvirker ikke den kurs, som du har accepteret. Vi forbeholder os ret til at begrænse gennemførelsen af ordrer ved strakshandel, hvis vi på samme tidspunkt modtager store eller mange ordrer i det samme værdipapir fra én eller flere kunder. Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor du ønsker at købe eller sælge værdipapirer. En sådan adfærd udgør markedsmanipulation. Markedsmanipulation straffes med bøde eller fængsel. Fastsættelse af strakshandelskurser Når vi fastsætter strakshandelskurser, tilbyder vi en kurs, som er den samme eller bedre end den, banken selv kan opnå på det relevante marked tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. For værdipapirer, der handles på Nasdaq København, Stockholm og Helsinki samt Oslo Børs, fastsætter banken en kurs, der ligger inden for eller på bedste bud/udbud på de nævnte markeder. Hvis du handler, efter at de nævnte markeder er lukket, fastsætter vi strakshandelskursen med udgangspunkt i lukkekursen. Kursen bliver dog ændret, hvis der er indtruffet kurspåvirkende begivenheder, efter at markedet er lukket. Hvis der ikke er aktuelle bud/udbud på de nævnte markeder, eller hvis værdipapiret ikke er optaget til handel på disse markeder, fastsætter vi strakshandelskursen under hensyn til de aktuelle markedsforhold herunder udbud og efterspørgsel det senest handlede kursniveau kurspåvirkende begivenheder nationale og internationale tilgængelige oplysninger om udsteder og udsteders branche Side 3 af 5

4 kursudviklingen på tilsvarende papirer gælder kun obligationer prisoplysninger fra udsteder (gælder kun andele i kollektive investeringsordninger, for eksempel investeringsforeningsbeviser). Vi opdaterer løbende bankens købs og salgskurser for de værdipapirer, vi tilbyder strakshandel i. Under usædvanlige markedsforhold kan vi trække bankens købs og salgskurser tilbage. For visse strakshandler gælder supplerende regler om systematisk internalisering. Se afsnittet nedenfor Særligt om systematisk internalisering. Særligt om systematisk internalisering Vi er systematisk internalisator i et værdipapir, hvis vi hyppigt og på organiseret og systematisk vis handler værdipapiret med vores kunder via vores egenbeholdning udenfor en handelsplads. Når man er systematisk internalisator, har man visse pligter til at offentliggøre faste priser til sine kunder i det pågældende værdipapir. Det vil stå på din nota, hvis strakshandlen er gennemført efter reglerne om systematisk internalisering. Du kan se listen over værdipapirerne samt de aktuelle kurser på bankens hjemmeside. Der kan du også se eventuelle begrænsninger i vores kunders adgang til at handle disse værdipapirer. Der gælder bl.a. øvre beløbsgrænser for sådanne handler. I bankens Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer er beskrevet, hvordan vi fastsætter priserne for de værdipapirer, hvor vi er systematisk internalisator Gennemsnitskursordre Gennemsnitskursordre er en mulighed, vi tilbyder for handel med visse værdipapirer. Det indebærer, at afregning sker til en gennemsnitskurs. Du handler med banken som modpart og handelssted Gennemsnitskurshandel baseret på kurser fra Nasdaq København Du kan handle udvalgte aktier og andele i kollektive investeringsordninger, der er optaget til handel på Nasdaq København, til gennemsnitskurs. Banken er køber eller sælger ved gennemsnitskurshandler. Ordren gennemføres senest på den første bankdag efter, at banken har modtaget din ordre. Vi afregner handlen til den vægtede gennemsnitskurs, som beregnes af Nasdaq København, når handelsdagen slutter. Hertil lægges eller fratrækkes bankens sædvanlige tillæg/ fradrag. Du kan se bankens tillæg/fradrag på bankens hjemmeside. Handles det pågældende værdipapir ikke løbende, kan vi fastsætte en kurs. Det samme gælder, hvis der på handelstidspunktet den pågældende handelsdag ikke har været stillet bud/udbud i Nasdaq Københavns handelssystemer. Kursen fastsættes under hensyn til udbud og efterspørgsel det senest handlede kursniveau kurspåvirkende begivenheder nationale og internationale tilgængelige oplysninger om udsteder og udsteders branche prisoplysninger fra udsteder (gælder kun andele i kollektive investeringsordninger, for eksempel investeringsforeningsbeviser). Hvis omsætningen på Nasdaq Københavns handelssystem på handelsdagen er mindre end ordrens størrelse, har banken ikke pligt til at afregne ordren. Vi har heller ikke pligt til at afregne din ordre, hvis vi kun kan skaffe værdipapirerne til en kurs, der overstiger den beregnede, vægtede gennemsnitskurs ved handelsdagens afslutning Handel i særlige værdipapirer Vi tilbyder i et vist omfang, at du kan handle værdipapirer, der ikke er optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder herunder pantebreve med banken som køber og sælger til aktuelle markedspriser. Vores priser svarer til dem, vi selv kan opnå tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning Udløb af ordrer Du kan vælge, hvor længe din ordre skal gælde. Det gør du ved at vælge en udløbsdato. Har du ikke valgt en udløbsdato, udløber en ordre automatisk, såfremt den ikke kan gennemføres på den dag, ordren er afgivet, eller den første handelsdag herefter, hvis ordren er afgivet på et tidspunkt, hvor vi ikke tilbyder handel i det pågældende værdipapir Særlig markedssituation Hvis der er en særlig markedssituation, har banken ret til ikke at effektuere en ordre Observationslister og suspension af handel Hvis et værdipapir overføres til observationslisten eller suspenderes fra handel på det relevante regulerede marked, annullerer vi alle ordrer i dette værdipapir, hvor der endnu ikke er indgået handel. Side 4 af 5

5 2.3. Annullering af indgåede handler Hvis en handel er genereret ved en fejl eller et uheld, kan handlen blive annulleret ifølge markedets regler eller anden regulering. Et eksempel på en sådan annullering er, at en handel er sket til en meget afvigende kurs set i forhold til den reelle markedspris. Dette gælder, uanset om der er handlet i markedet eller uden for Valuta og veksling I forbindelse med indgåelse af en handel med værdipapirer, der handles i fremmed valuta, veksler vi det nødvendige beløb, medmindre andet er aftalt. Som udgangspunkt sker denne veksling umiddelbart i forlængelse af handlen til bankens valutaspotkurs (kurs, der ændres løbende over dagen) plus et tillæg ved køb af fremmed valuta og minus et fradrag ved salg af fremmed valuta. Du kan aftale med os, at vekslingen udskydes for den konkrete handel, så den først fastsættes ud fra bankens noteringskurs to dage før afviklingsdagen(valørdagen) plus/minus et tillæg/ fradrag. Banken offentliggør dagligt denne kurs på bankens hjemmeside. En aftale om udskydelse af vekslingen kan ikke indgås, hvis du handler via bankens digitale løsninger Afregningsnota Vi sender en nota med oplysning om afregningskurs, handelssted, ordretype m.v. efter hver handel. Vi sender notaen senest den første hverdag, efter at handlen er indgået Levering og betaling (afvikling) Ved afvikling forstås levering og betaling i forbindelse med en værdipapirhandel. Der sker afvikling efter de regler, der gælder for det enkelte værdipapir. For mange værdipapirer er afviklingsdagen anden bank/handelsdag efter den dag, handlen er indgået. Vi kan først sælge udenlandske værdipapirer, når de er kontrolleret og registreret af bankens udenlandske forretningsforbindelse. Banken har ejendomsretten til de værdipapirer, du har købt, indtil de er betalt, og banken kan benytte værdipapirer under afvikling som sikkerhedsstillelse efter lovgivningens regler herom. Når du køber, får du kun ubetinget ejendomsret til de købte værdipapirer, hvis vi modtager endelig betaling på afviklingsdagen. Når du sælger, er bankens udbetaling af afregningsbeløbet betinget af, at vi får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Hvis vi har handlet med en modpart for at gennemføre din ordre, og denne modpart ikke kan levere til tiden, vil vi forsøge at sikre, at handlen hurtigst muligt bliver gennemført. Kan dette ikke lade sig gøre, er vi ikke forpligtet til selvstændigt at opfylde handlen, da vi ikke bærer ansvaret for modpartens manglende opfyldelse Handelsomkostninger Vi beregner kurtage for handler med værdipapirer. Der er generelt lavere kurtageomkostninger ved at handle gennem bankens digitale løsninger end gennem bankens afdelinger. Priserne kan du se under Priser på bankens hjemmeside. Banken kan ændre kurtagesatser uden varsel i overensstemmelse med bankens Almindelige forretningsbetingelser. Bankens strakshandelskurs på obligationer optaget til handel på Nasdaq København kan afvige med et tillæg /fradrag på maksimalt 0,50 point fra kursen sidst handlet på børsen. Det skyldes, at vi fastsætter en strakshandelskurs, som afspejler markedet for den konkrete obligation på handelstidspunktet i forhold til ordrens størrelse og omsætningen i markedet. Handelsomkostninger i form af kurstillæg/ fradrag beregnes ikke ved strakshandel med aktier. Vi beregner derimod handelsomkostninger som et kurstillæg/ fradrag for både aktier, og investeringsforeningsbeviser, der handles som en gennemsnitskurshandel. 3. Generelt Vi kan til enhver tid ændre disse betingelser med virkning for fremtidige handler. Hvis det drejer sig om væsentlige ændringer for den/de ydelser, vi leverer til dig, vil du få besked fra os i rimelig tid enten med fysisk eller elektronisk post. De opdaterede betingelser kan du finde i Danske Netbank og på bankens hjemmeside, ligesom bankens afdelinger udleverer dem. Medmindre du aftaler andet med banken, gælder disse betingelser sammen med bankens Almindelige forretningsbetingelser. Side 5 af 5

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Sparekassens regler for handel med værdipapirer

Sparekassens regler for handel med værdipapirer Sparekassens regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer Skjern Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse 1. Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Side 1 af 12 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte,

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 8 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede (herefter benævnt kunden)

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 18 Dokumentnummer 2015-09-29-09.30.17.674373 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato i henhold til Aftale om Netbank

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere