1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord."

Transkript

1 Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld Vanløse J.nr sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006, kl til 21.10, i kulturhuset, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse Til stede var: Der var mødt 30 personer, heraf var 26 stemmeberettigede. Følgende bestyrelsesmedlemmer var til stede: Formand Birger Eckstrøm, kasserer Irene Christensen Orth, bestyrelsesmedlemmer Richard Weihe, Carsten Frølund og suppleant Anne Svendsen. Gæster: Med til mødet var endvidere advokat og administrationschef Kresten M. Valdal samt ejendomsadministrator Susan Plambæk fra Valdal advokatfirma. Birger Eckstrøm indledte mødet med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog René Clement. Dette blev enstemmigt vedtaget. René Clement konstaterede at årsmødet var indkaldt rettidigt og var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. 2. Formandens beretning Udover den skriftlige beretning, der var delt ud til alle sammen med indkaldelsen, tilføjede Birger Eckstrøm følgende: Vaskerier. Når man renser tørretumblernes filtre for fnug m.m., bedes det gjort på en sådan måde, at resten af vaskeriet ikke flyder med det snavs, som filtrene opsamler. Vaskerierne skal i øvrigt afleveres i samme stand, som man selv ønsker at modtage det. Tørrerummene er trange og ofte fyldt godt op, hvorfor der henstilles til, at man fortrinsvist anvender tørrerummene til at tørre tøj, der bedst egner sig hertil. F.eks. er det mest hensigtsmæssigt, at frottéhåndklæder og lignende tørres i tumblerne.

2 - 2 - Hvis man, for at få plads til eget tøj, beslutter sig til at tage andres tøj ned fra snorene, SKAL man sikre sig, at tøjet er tørt, ligesom tøjet lægges pænt sammen. Sammenlægning af lejligheder. Bestyrelsen vil det næste år undersøge mulighederne for at gøre lejemålene mere tidssvarende, herunder blandt andet sammenlægning af lejligheder og større badeværelser og køkkener. Dette er nødvendiggjort af de krav, som familier har i dag til mere plads. Birger Eckstrøm opfordrede medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt nogen måtte ønske at være med i et sådan projekt. Valdal Ejendomsadministration. Bestyrelsen har i det seneste år ikke været helt tilfreds med Valdal Ejendomsadministration, hvorfor der blev afholdt et møde mellem bestyrelsen og ejendomsadministrationen. Det var blandt andet et krav fra bestyrelsen, at der skulle være mindst 2 personer hos Valdal til at varetage de opgaver, der ligger i administrationen af ejendommen. Dette krav blev imødekommet. Samtidig havde bestyrelsen stillet krav om, at der blev givet en dekort på administrationshonoraret. Valdal har imødekommet en dekort på 2 måneders administrationshonorar. Bestyrelsen har besluttet, at beløbet skal komme beboerne til gode, eventuelt i form af en skulptur i have anlægget eller en komsammen i løbet af sommeren. Ejendomsfunktionær Michael Sædding. Birger Eckstrøm præsenterede Michael Sædding som ejendommens ny ejendomsfunktionær. Michael Sædding afløser Ole Schubell, som Birger Eckstrøm endnu en gang, på foreningens vegne, takkede for et 35-årigt langt og godt samarbejde. Forskellige punkter i formandens beretning blev drøftet, bl.a. fjernelse af tørt tøj fra tørrerummene, som Birger Eckstrøm henstillede til, at man hurtigst muligt selv fjernede fra tørrerummene. Der blev forespurgt, hvorvidt det var muligt, at man eventuelt kunne få et nyt køkken, uden der nødvendigvis skulle sammenlægges. Irene Christensen Orth henviste i sådanne tilfælde til råderetten, hvorunder det er muligt, at man eventuelt kan få refunderet et beløb, såfremt man installerer et nyt køkken. Som afslutning på drøftelsen omkring sammenlægning/forbedring af lejlighederne blev det af Irene Christensen Orth oplyst, at omkostningerne for eventuelle sammenlægninger/forbedringer bliver pålagt den pågældende lejer. Såfremt der er tale om sammenlægninger/forbedringer som foreningen skal afholde omkostningerne til, kan dette alene vedtages på en generalforsamling.

3 Godkendelse af årsregnskab for Irene Christensen Orth forklarede indledningsvist, at regnskabet indeholder 2 dele, nemlig afdelingens regnskab og foreningens regnskab. Foreningsregnskabet gennemgås på delegertforsamlingen og blev derfor ikke behandlet yderligere på årsmødet. Irene Christensen Orth gennemgik således posterne i afdelingens årsregnskab for Lisa Svendsen beklagede, at varmeregnskabet ikke indgår i årsregnskabet. Irene Christensen Orth forklarede hertil, at varmeregnskabet er et selvstændigt regnskab, og at det totale varmeforbrug tidligst kendes til efteråret. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der således blev godkendt. 4. Budget Irene Christensen Orth oplyste, at regnskabet er kommet så sent i år, at der skal afholdes et ekstra møde med henblik på udarbejdelse af budget. Der vil blive indkaldt til budgetmøde i løbet af efteråret. 5. Indkomne forslag 5.a. Godkendelse af ny husorden Birger Eckstrøm redegjorde for, at husordenen, tidligere vedlagt nyhedsbrevet februar 2006, blev vedtaget som fremlagt. De i husordenen fastsatte tidspunkter blev drøftet. Birger Eckstrøm opfordrede medlemmerne til at tænke over en modificering af tidspunkterne til næste års medlemsmøde. Tommy Rygaard forespurgte bestyrelsen, hvordan klager over støjende beboere blev behandlet. Birger Eckstrøm oplyste, at beboeren i første omgang modtager en henstilling fra bestyrelsen. Såfremt dette ikke hjælper, vil beboeren modtage en skriftlig advarsel om opsigelse. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

4 Valg 5.b. Forslag om at ventilation kører om sommeren hele døgnet, evt. på halv kraft Henrik L. Christensen redegjorde for sit forslag, idet han gjorde gældende, at der er meget varmt i lejlighederne om sommeren og ventilation om natten ville hjælpe på dette. Richard Weihe oplyste, at ventilationsmotorerne ikke kan køre på halv kraft, og at det vil koste ca. kr ,00 at få nye motorer. Det blev oplyst, at det koster kr ,00 yderligere, såfremt ventilationen kører i døgndrift i månederne juni, juli og august. Irene Christensen Orth oplyste, at det ikke er merudgiften alene der skal tænkes på, men også, at nogle beboere måske føler sig generet af støjen fra ventilationen. Støjen fra ventilationsanlægget blev drøftet, idet nogle beboere mente, at ventilationen larmede og nogle beboere var ikke generet af støjen. En del beboere var også generet af røggener. Karsten Frølund og Richard Weihe forklarede, at dette ikke burde være muligt, idet ventilationssystemet er et udsugningsanlæg. Lisa Svendsen foreslog, at der blev rekvireret en fagmand til at kigge på ventilationsanlægget. Richard Weihe oplyste, at ISS rensede kanalerne for 1½ år siden, hvor udsugningen blev justeret. Birger Eckstrøm tilkendegav, at han var enig i, at ventilationsanlægget skulle gennemses, og meddelte, at bestyrelsen ville drøfte sagen på det kommende budgetmøde. Henrik L. Christensen trak herefter sit forslag tilbage under forudsætning af, at bestyrelsen gjorde noget ved ventilationsproblemet. 6a. Valg af kasserer Irene Christensen Orth Irene Christensen Orth tilkendegav, at hun var villig til genvalg. Irene Christensen blev enstemmigt valgt. 6b. Valg af bestyrelsesmedlem Richard Weihe Richard Weihe tilkendegav, at han var villig til genvalg. Richard Weihe blev enstemmigt valgt.

5 - 5-6c. Valg af bestyrelsesmedlem Carsten Frølund Carsten Frølund tilkendegav, at han var villig til genvalg. Carsten Frølund blev enstemmigt valgt. 6d. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Bestyrelsen foreslog Anne Svendsen. Anne Svendsen blev enstemmigt valgt. 6e. Valg af 2 suppleanter for 1 år Karin Ryder og Henrik L. Christensen blev enstemmigt valgt. 6f. Valg af delegeret for 2 år Karin Ryder blev enstemmigt valgt. Birger Eckstrøm gjorde opmærksom på, at Jette Nielsen tidligere er valgt som delegeret for ikke bolighavende. 7. Eventuelt Birger Eckstrøm indledte punktet "eventuelt" med at informere medlemmerne om, at de 2 nye administratorer hos Valdal advokatfirma er Marianne Work og Susan Plambæk. Birger Eckstrøm oplyste samtidig, at Susan Plambæk er hans samlever, og at det har mange store fordele, idet Susan Plambæk kender afdelingen særdeles godt, og derfor har nem og hurtig adgang til diverse informationer. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at Susan Plambæk, lige såvel som den øvrige ejendomsadministration, ikke bliver orienteret om alt, hvad der drøftes på bestyrelsesmøderne. Interne drøftelser i ejendomsadministrationen vil ligeledes alene blive kommunikeret ud, såfremt det er afdelingen vedkommende. I den forbindelse kan det oplyses, at Irene Christensen Orth modtager kopier af alle e- mails mellem Birger Eckstrøm og Susan Plambæk, som omhandler SBF. I tilfælde af klager over Birger Eckstrøm kan Marianne Work kontaktes. Birger Eckstrøm oplyste, at Københavns Kommune er begyndt at betale tab på de fraflyttere, der er sat ind af kommunen. Lisa Svendsen spurgte til de huller, der er opstået i vejen på Spøttrupvej. Birger Ecktrøm kunne oplyse, at omkostninger til reparation af hullerne skal dækkes af foreningen. Carsten Frølund forklarede, at hullerne opstår efter saltning af vejen.

6 - 6 - Lisa Svendsen udtrykte ønske om, at en uvildig, udover de til afdelingen knyttede, foretager syn af lejligheden efter istandgørelse, således at der ikke er mulighed for, at håndværkernes arbejde blev nemmere accepteret på grund af særlige præferencer. Carsten Frølund kunne dertil oplyse, at der ikke er særlige præferencer til håndværkerne. Birger Eckstrøm tilkendegav, at det er nok, at varmemester og et bestyrelsesmedlem syner en istandsat lejlighed. Irene Christensen Orth kunne oplyse, at håndværkere i afdelingen jævnligt bliver skiftet ud, og at lejemålet i øvrigt alene sættes i rimelig stand, da foreningen på et tidligere årsmøde, har besluttet at lejlighederne ikke sættes i tip-top stand, idet dette vil medføre forøgede huslejestigninger til alle beboerne. Birger Eckstrøm informerede om, at den korrekte fremgangsmåde er, at beboeren senest 14 dage efter indflytning udfærdiger en indflytningsrapport, således at beboeren ikke efterfølgende hæfter for de fejl og mangler, der var ved indflytningen. Karin Ryder bad bestyrelsen forbyde rygning i vaskerierne. Birger Eckstrøm oplyste, at såfremt der var bred enighed herom ville bestyrelsen gerne arbejde for et rygeforbud i vaskeriet. Ikke-ryger skilte vil blive opsat og askebægrene fjernet. Anita Matthiesen foreslog, at der blev sat lys op over navneskilte og hoveddørslåse. Lisa Svendsen foreslog i den forbindelse, at der blev sat lysfølere op i vaskeriet i stedet for de nuværende tryk-kontakter, som ofte sidder fast. Birger Eckstrøm tilkendegav, at bestyrelsen vil undersøge lysforholdene, så vidt økonomien tillader det. Jeanne Johansen beklagede, at foreningens bredbånd er så ringe, og at det i øvrigt er svært at få fat i teknikere. Birger Eckstrøm kunne oplyse, at han for nylig havde været til et møde, hvorunder det var blevet lovet, at helpdisk/hotline ville blive bedre. Såfremt dette ikke sker skal den pågældende beboer klage til udbyderen. Birger Eckstrøm vil gerne underrettes, såfremt det har været nødvendigt at klage flere gange. Tommy Rygaard beklagede, at beboere, der lejer beboerlokalet glemmer at slukke for ventilationssystemet efter brug, og at der i øvrigt bliver anvendt egne musikanlæg, som ikke bliver slukket til tiden, det vil sige kl. 0:00. Endvidere blev det beklaget, at depositum udbetales uagtet, at lokalet ikke ryddes og gøres rent.

7 - 7 - Carsten Frølund oplyste, at det ikke er tilladt at benytte egne musikanlæg i beboerrummet. Carsten Frølund foreslog endvidere, at der for eftertiden udleveres et reglement for brug af lokalet ved udlevering af nøglen, ligesom det blev foreslået, at bestyrelsen vælger en person, der syner lokalet, når det har været i brug. Søren Orth mente, at lejedepositummet for beboerrummet burde sættes op til kr ,00, idet kr. 350,00 ikke var meget at tage af. Carsten Frølund vil se på dette. Navneskiltene ved hoveddøren blev beklaget. Birger Eckstrøm kunne meddele, at der vil komme nye tavler op i løbet af kort tid, når alle bogstaver er leveret - de har været i mangel. Mogens Scott spurgte til opsætning af postkasser i opgangene. Birger Eckstrøm oplyste, at dette var udskudt et par år. Mogens Scott henstillede til, at man slukkede for radiatorerne, når der luftes ud. Birger Eckstrøm fik herefter ordet, idet han mente, at det var fint, at mange ting blev drøftet under punktet "eventuelt", men at nogle at tingene måske nok kunne klares i løbet af året ved henvendelse til kontoret. Birger Eckstrøm takkede med 2 flasker rødvin til hver, René Clement for hjælp med dirigentrollen, Elly Christensen for bestyrelse af adgangen til mødet samt advokat Kresten Valdal og administrator Susan Plambæk for deltagelse ved mødet. Alle blev takket for god ro og orden. Årsmødet slut kl. 21:10. Dato: / 2006 Som dirigent: Som referent: René Clement (administrator Susan Plambæk)

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere