OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af"

Transkript

1 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle af de mange og markante konsekvenser af den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater. Foruden de positive effekter ved mindsket modpartsrisici vil artiklen kommentere på nærliggende og negative følgevirkninger af forordningen. Disse følgevirkninger vil især blive vurderet i lyset af direkte og indirekte omkostninger ved clearing-forpligtelsen, herunder hvorvidt markedsaktørernes incitamenter til at afdække deres risici ændres, samt hvorvidt den systemiske risiko reelt mindskes eller blot ændrer karakter. Clearing-reformen skal sikre og afdække de risici, som OTCderivaterne har medført.

2 Af cand.merc.jur Alexander Kielland, Horten 1. Introduktion: En af følgerne af den finansielle krise, der begyndte at udspille sig i sommeren 2008, var en øget og mere fremtrædende politisk opmærksomhed på derivater handlet på det uregulerede og såkaldte over-the-counter (OTC) marked. Begivenhederne viste i al sin tydelighed, at det pågældende marked var præget af en utilstrækkelig sikkerhedsstillelse, at aktørernes aktiver ikke var tilstrækkelig adskilt, og især, at aktørernes skæbne var indbyrdes afhængig af hinanden. En gensidig afhængighed, som var vanskelig at forstå, udrede og dæmme op for i umiddelbar forlængelse af misligholdelse blandt markedsaktørerne. Kollapset af Lehman Brothers i september 2008 tydeliggjorde, hvor forskelligt enkelte segmenter af markedet blev påvirket af den markante finansielle tumult. I den ene ende af spektret fortsatte handlen af værdipapirer og derivater ufortrødent på diverse børser (til trods for betydelige fald i markedsværdier og øget volatilitet). Omvendt forholdt det sig for markeder, hvor handlen fandt sted på bilateral basis såsom OTC-, interbank- og repomarkedet da disse gik fuldstændig i stampe. 1 Hvorvidt der findes en behørig clearing infrastruktur er af mange blevet anset som værende det springende punkt ift. de forskellige udfald i de to nævnte markedsformer. Handel på børser er normalt efterfulgt af en forudaftalt clearingproces med et clearinghus. Modsat er handel af individuelt forhandlede kontrakter på bilaterale markeder ofte uden formelle clearingaftaler. I september 2009 forpligtede G20-landene sig til at gennemføre effektive foranstaltninger til at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet af OTC-derivater på en international konsekvent og ikke-diskriminerende måde: [All] standardised OTC derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by end-2012 at the latest. OTC derivative contracts should be reported to trade repositories. Non-centrally cleared contracts should be subject to higher capital requirements. 2

3 En CCP er defineret som en enhed, som træder ind mellem modparterne for så vidt angår kontrakter, der er allerede er indgået på et eller flere finansielle markeder. FIGUR 1 US $ trillions The size of the derivatives market (on- and off-exchange) Notional amounts outstanding of OTC derivatives Futures and options traded on organised exchanges Kilde: Bank for International Settlements ( Egen tilvirkning. FIGUR 2 Bilateral clearing CCP clearing B B A C A C CCP F D F D E E Ønsket om at udvide brugen af centrale modparter (fremover benævnt CCP er) er således blevet en afgørende hjørnesten i bestræbelserne på at reducere finansiel ustabilitet stammende fra OTC-derivatmarkedet. En proces, der først og fremmest har resulteret i en forordning om OTC derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, som nærmere omtalt i afsnit Brugen af derivater: Derivater er en vital byggesten i den moderne økonomi, da de faciliterer alle former for handel og omfordeler risici. Som illustreret af nedenstående graf er anvendelsen af OTC-derivater vokset markant i løbet af de sidste ti år. Således handles omtrent 90% af den totale mængde af derivater på OTC-markedet, hvis samlede nominelle (udestående) værdi toppede mia. dollars i juni 2011, hvilket let overskygger de mia. dollars af derivater handlet på specielle derivat-børser. Se figur Håndtering af modpartsrisiko: Betegnelsen clearing refererer til de aktiviteter, der finder sted mellem indgåelse og afvikling af den pågældende transaktion, hvilket i en CCP-sammenhæng vil betyde handelsbekræftelse, kontrakt-substitution (uddybes nedenfor), og hvor muligt modregning af de resulterende betalings- og leveringsforpligtelser. En handel er clearet bilateralt, hvis et såkaldt clearing-hus ikke er involveret, hvormed de to modparter bevarer deres post-handels forhold udelukkende via deres back-office -funktioner. To modparter vil i praksis typisk have indgået en aftale om udveksling af sikkerhed (typisk via et Credit Support Annex, der er vedlagt en ISDA Master Agreement), som definerer de vilkår eller regler, hvorunder sikkerhed på daglig basis bliver overført mellem modparterne for at mindske den iboende kreditrisiko ved derivatkontrakter, som er in-the-money. Men selvom sikkerhedsstillelse er et vigtigt element til at reducere kreditrisikoen, så kræver det et talrigt antal af kontraktuelle forhold til diverse modparter. Selve karakteren af dette komplekse bilaterale netværk vanskeliggør en institutions mulighed for at udrede sin krediteksponering i lyset af modparternes eksponering til hinanden, endsige vurdere kaskadevirkninger af en modparts misligholdelse. 3 Bilateral clearing er indtil videre normen for handler, der ikke er eksekveret på børser. Som konsekvens heraf følger, at bilaterale markeder har en tilbøjelighed til at være mere usikre i sin natur for så vidt angår 46 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

4 FIGUR 3 Buyer Seller Order Order Clearing fee Execution Broker Power of Attorney Execution of original contract in the marketplace Cancellation of original contract Execution Broker and Clearing Member Clearing Member Substitute contract CCP Substitute contract Kilde: Van Setten (2009, 282) modpartsrisici og den asymmetriske information vedrørende aktørernes eksponeringer. OTC-derivatkontrakter er i sin natur skræddersyet, hvilket reducerer deres likviditet og indebærer, at den underliggende risiko for sådanne handler er langt højere samt sværere at vurdere. Da OTCderivater typisk handles på bilaterale markeder, bevirker en modparts misligholdelse endvidere en risiko for, at tabet ikke kan begrænses i ønsket omfang, da sådanne aktiver netop ikke er nemt omsættelige. 4 En CCP er defineret som en enhed, som træder ind mellem modparterne for så vidt angår kontrakter, der er allerede er indgået på et eller flere finansielle markeder. Således har en CCP ingen rolle i forbindelse med selve handelen af værdipapirerne/kontrakterne, men substituerer sig ind som modpart (til begge sider) i selve clearings-fasen. Som modpart til to spejlvendte transaktioner bliver en CCP således genstand for begge modparters forpligtelser. Se figur 2. CCP er er kommercielle virksomheder. Der er i øjeblikket omkring et dusin CCP er, alle på nær én placeret i Europa eller USA. På trods af den bilaterale natur af OTC-derivatmarkedet og modsat den før omtalte norm om, at OTC-derivater typisk er clearet bilateralt er visse OTC-derivatkontrakter (navnlig plain vanilla interest rate derivatives ) allerede clearet centralt af en CCP Formål og fordele ved CCP-clearing: Hovedformålet med CCP-strukturen er at minimere modpartsrisikoen, hvilket sekundært vil medføre en mindsket afviklingsrisiko ( settlement risk ) på tværs af markederne. En CCP bærer som udgangspunkt ingen markedsrisiko, da denne risiko stadig bæres af de oprindelige parter til handelen. Hvis CCP en er i stand til at opfylde kontrakten, vil det eliminere den ellers normale og iboende usystematiske risiko for, at modparten misligholder. Men i takt med, at en CCP overtager en handels forpligtelser, bliver den selv eksponeret for den kreditrisiko, der er forbundet med en modparts eventuelle misligholdelse. Netop derfor er CCP er afhængige af en række sikkerhedsforanstaltninger, hvilket yderligere minimerer risikoen for, at et clearing-medlems misligholdelse bevirker, at andre clearing-medlemmer kommer i misligholdelse pga. likviditetsproblemer. 6 De nævnte sikkerhedsforanstaltninger indebærer først og fremmest, at den aktør, der eksekverer handlen (typisk på vegne af en klient) en såkaldt execution broker og som efterfølgende skal have adgang til CCP-clearing, er underlagt adgangsbegrænsninger, hvorved aktøren på kontinuerlig vis skal opfylde visse finansielle betingelser for at være berettiget som såkaldt clearing-medlem. Dernæst sikres det, at kvantiteten og kvaliteten af sikkerhed, der er afsat til hver enkelt udestående position, er passende og opretholdes indtil den finansielle kontrakt udløber. Endelig vil clearing-medlemmer blive påkrævet at give kryds-garantier (via sikkerhedsstillelse til en default fund ) til den pågældende CCP i form af et tilsagn om på anfordring at betale skyldige beløb fra andre clearing-medlemmer, som overstiger værdien af det misligholdende clearing-medlems sikkerheder. Ud over disse foranstaltninger er clearing-medlemmer som oftest forpligtet til, fra egen lomme, at udrede tab, der beløbsmæssigt overstiger den førnævnte default fund. At sikkerhedsstillelsen bliver administreret centralt bevirker, at de samlede risici bliver nemmere at kvantificere og håndtere. Væsentligt er, at CCP-strukturen yderligere muliggør modregning. Dette reducerer den påkrævede mængde af sikkerhed, da de udestående positioner på nettobasis er mindre, hvilket begrænser den systemiske risiko i de finansielle markeder, da den samlede risiko-eksponering for enkelte clearing-medlemmer mindskes. Se figur 3. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 47

5 Sidst kan det nævnes, at den sammenlagte modpartsrisiko og den fælles dækning af eventuelle tab som følge af misligholdelse, i realiteten, fungerer som en gensidig forsikring mod misligholdelsesrisiko, hvilket forbedrer de finansielle markeders evne til at modstå finansiel tumult. De ovenstående foranstaltninger og karakteristika er overordnet gengivet i den kommende forordning om brug CCP er ved clearing af OTC-derivater, hvilket behandles i det straks følgende afsnit. 5. European Markets Infrastructure Regulation: Den 15. september 2010 fremlagde Kommissionen sit forslag til en forordning om OTC derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, som oftest benævnt European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). Forordningen har det overordnede formål at udvide brugen af CCP-strukturen for at reducere markeds- og modpartsrisici, samt at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet af OTC-derivater. Under dansk formandskab blev Europaparlamentet, Kommissionen og Rådet d. 9. februar enige om teksten for EMIR. En tekst, der i overensstemmelse med Lamfalussy-processen behandler de mere principielle betragtninger (niveau 1). Den 29. marts 2012 vedtog Europaparlamentet den endelige EMIR-tekst, og stafetten er nu overdraget til ESMA, 7 der skal udarbejde de mere detaljerede niveau 2-regler til at understøtte og udfylde de overordnede principper. ESMA vil senest ved udgangen af september 2012 forelægge et udkast til de tekniske standarder for Kommissionen, hvilket vil blive baseret på tilbagemeldingerne på det af ESMA udsendte høringsdokument. 8 Fristen for høringsperioden udløb d. 5. august Om end der er usikkerhed om, hvorvidt de praktiske og formelle aspekter vedr. offentliggørelsen og ikrafttrædelse af EU-regulering i sidste ende betyder, at fristen for ikrafttrædelse udskydes, så var det oprindeligt tiltænkt, at forordningen skulle træde i kraft d. 1. januar EMIR er et direkte resultat af den omtalte G-20 forpligtelse og er dermed en del af et bredere initiativ mhp. at regulere markedsinfrastrukturer i Europa. Selv om enkelte dele af forordningen som helhed har nogenlunde samme omfang som den amerikanske Dodd-Frank Act (Title VII), så er forordningen ikke identisk hermed. Mens Dodd- Frank samlet regulerer OTC-derivater, er EU-reguleringen mere sporadisk forstået således, at EMIR fokuserer på de clearingsmæssige aspekter af OTC-kontrakter, mens de handelsmæssige aspekter er reguleret via MiFID II og MiFIR (se afsnit 5.1 nedenfor), hvortil øvrige aspekter er reguleret af bl.a. Markedsmisbrugsdirektivet. 9 Uden som sådan at gå i dybden med det materielle indhold af EMIR, 10 kan det kort anføres, at forordningen gør brug af en dobbelt fremgangsmåde til at afgøre, hvilke kontrakter som skal cleares centralt. Overordnet indebærer den såkaldte bottom-up og en top-down fremgangsmåde, at det på hhv. CCP- og på tilsynsniveau (qua ESMA og ESRB 11 ) bliver afgjort, hvorvidt kontrakterne bliver genstand for clearing-forpligtelsen. Begge fremgangsmåder er nødvendige, da clearing-forpligtelsen ikke udelukkende bør overlades til industriens initiativ, alt imens et centraliseret tilsyn også er nødvendigt. Enhver finansiel eller ikke-finansiel modpart (der overskrider visse tærskler) vil blive underlagt clearing-forpligtelsen. Definitionen af en finansiel modpart er bred og omfatter investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS-foreninger, pensionsordninger, 12 og alternative investeringsfonde. 13 De ikke-finansielle modparter vil dog også være underlagt clearing-reglerne, hvis deres udestående positioner fsva. OTC-derivater anses for at være systemisk vigtige, selvom de til et vist omfang vil være undtaget i det omfang derivaterne anvendes til at afdække risici, der udspringer af kommerciel aktivitet. Den nuværende regulering af CCP er afviger meget medlemsstaterne imellem, hvormed der er ulige konkurrencevilkår, som hindrer integrationen af det europæiske finansielle marked. Af netop denne årsag pålægger EMIR uniforme tilsynsregler på EU-plan. Tilsynsmæssige krav, der bl.a. angår de førnævnte krav til sikkerhedsstillelse (i form af initial og variation -margin), den såkaldte default fund, minimumskapital, adskillelse af aktiver, og overførsel (såkaldt porting ) af sikkerhed i tilfældet af et clearing-medlems misligholdelse. Efter EMIR s ikrafttræden gælder væsentligt skærpede krav til OTC derivater, der ikke er CCP-clearede. 14 EMIR introducerer en række risikoreducerende foranstaltninger, heriblandt især, at der mellem parterne i et bilateralt clearet derivatforhold påkræves en udveksling af sikkerhed for modpartseksponering, på trods af den allerede eksisterende markedspraksis herom (qua det førnævnte Credit Support Annex). 15 Den hidtidige frihed blandt derivatmodparterne til selv at strukturere kontrakter på baggrund af den pågældende parts foretrukne dokumentations- og risikostrategi, synes således at være fortid. Det vil være indholdet af niveau 2-reguleringen, der bl.a. kommer til at afgøre: de detaljerede tekniske krav for CCP erne; rammerne for fastlæggelse af hvilke derivater, der er omfattet af clearingforpligtelsen; clearing-tærskler for typer af OTC-derivatkontrakter indgået af ikkefinansielle modparter; kriterierne for, hvilke OTC-derivatkontrakter, der på objektiv vis reducerer risici ifm. kommerciel aktivitet; retningslinjer og anbefalinger for CCP-interoperabilitet; og anerkendelse af tredjelandes CCP er. 48 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

6 5.1 MiFIR Som en kort sidebemærkning kan det nævnes, at Kommissionen d. 20. oktober 2011 fremlagde et forslag til en revision af MiFID. Forslaget er delt i to og tager form som en revideret udgave af det nuværende direktiv (MiFID II 16 ) og en særskilt forordning (MiFIR 17 ). Både MiFID II og MiFIR er designet til at komplementere EMIR og bevirker, at måden, hvorpå de fleste aktivklasser (især derivater) handles på i Europa er under forandring. Mens EMIR som nævnt, inter alia, fokuserer på clearing af OTC-derivater og reguleringen CCP er, pålægger MiFIR en forpligtigelse til at handle tilstrækkeligt likvide 18 derivater udelukkende på legitimerede handelsplatforme. 19 Dette vil sikre en effektiv konkurrence blandt handelsplatforme, da det forhindres, at enkelte (typer af) handelsplatforme har en eksklusiv rettighed til handel af bestemte derivater. MiFIR supplerer herudover det nuværende MiFID-direktiv (art. 34, 35 og 46) der forhindrer medlemsstaterne i utilbørligt at begrænse adgangen til f.eks CCP er og andre afviklingsordninger ved at fjerne andre kommercielle barrierer, som forhindrer konkurrencen blandt clearing-huse fsva. finansielle instrumenter. Med MiFIR er det således blevet tydeliggjort, at lovgiverne i EU anerkender, at clearing-aspektet har vital betydning for at skabe et konkurrencedygtigt handelsmiljø. 6. Perspektiver vedr. den kommende clearing-forpligtelse: Den kommende clearing-forpligtelse betyder, at mængden af ny forretning, der vil tilfalde clearing-huse vil stige, hvilket forklarer diverse børsers forsøg på at erhverve clearing-huse og dermed ekspandere vertikalt. Som eksempel har London Stock Exchange nyligt forsøgt sig på en overtagelse af LCH.Clearnet på omkring m. EUR 800 for at sikre sig et forretningssegment, der næsten uundgåeligt vil vokse med den kommende forordning. Ligeledes har NYSE Euronext forsøgt at fusionere med Deutsche Börse, hvilket ville have givet adgang til den tyske børs CCP, Eurex Clearing. Af konkurrencemæssige årsager blev fusionen forhindret af EU Kommissionen, hvorfor NYSE Euronext nu arbejder på at forvandle NYSE Liffe Clearing, der clearer handler fra Londons Liffe Futures Exchange, til en fuld CCP Finansielle følgevirkninger og aspekter vedr. sikkerhedsstillelse Overordnet efterlader den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater et klart indtryk af, at direkte såvel som indirekte omkostninger er blevet skubbet i baggrunden af lovgiverne. Dette kunne skyldes, at overvejelser om markedssvigt relateret til risikovillighed og forkert risikostyring har spillet en, måske for, stor rolle i kølvandet på den finansielle krise. Ud over nye CCP gebyrer, clearing-medlems gebyrer, bekostelige ændringer af booking-systemer og processer, øget regulatoriske byrder og potentielle sanktioner, vil den største omkostning være kravet Enhver finansiel eller ikkefinansiel modpart (der overskrider visse tærskler) vil blive underlagt clearing-forpligtelsen. Definitionen af en finansiel modpart er bred og omfatter investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS-foreninger, pensionsordninger, og alternative investeringsfonde. om sikkerhedsstillelse (såkaldt initial margin og variation margin 21 ). Af indledende estimater fremgår, at industrien bliver nødt til at stille mere end $ mia. aktiver af høj kvalitet som sikkerhed. 22 Således synes der at være en afvejning mellem stabilitet og effektivitet, der bør evalueres ved enhver overvejelse om at indføre en CCP på et bestemt marked. Siden disse omkostninger og fordele varierer på tværs af forskellige markeder, er det bydende nødvendigt at differentiere mellem nødvendigheden af CCP-clearing i de forskellige segmenter af det finansielle marked. Også de derivater, der fortsat vil blive clearet bilateralt vil blive genstand for øgede omkostninger, da niveau 2-reglerne lægger op til, at der i visse nærmere beskrevne tilfælde skal udveksles initial margin (ud over den normale variation margin ). Da yderligere kapital vil blive bundet, vil det også blive omkostningstungt fremadrettet at gøre brug af derivater, som ikke cleares centralt, hvilket potentielt kan udelukke mange (mindre) virksomheder fra markedet. 23 Synspunktet fra en række markedsdeltagere er, at det fsva. bilateralt clearede derivatkontrakter bør overlades til parterne selv at vurdere i hvilke tilfælde, der er brug for denne ekstra sikkerhed, idet initial margin efter disses opfattelse blot bør være ét ud af mange redskaber for markedsdeltagere til at håndtere risiko og skal ses i sammenhæng med blandt andet kapitalkrav, kreditvurderinger mv For fremtiden vil de ultimative brugere af derivater være nødt til at vælge mellem i) et skræddersyet og effektivt hedge, hvilket vil være mere bekosteligt (bl.a. grundet kravene til sikkerhedsstillelse, hvad enten derivatet bliver clearet centralt eller ej), ii) et standardiseret og børshandlet hedge, der vil være billigere (men højst sandsynligt imperfekt og i risikozonen for at miste favorabel regnskabsmæssig behandling 26 ), eller iii) vælge ikke at hedge overhovedet. Der kan dermed let argumenteres for, at højere clearing-omkostninger vil mindske hedging-aktiviteten blandt markedsdeltagerne og dermed reducere markedets likviditet. Det er blevet påpeget af mange iagttagere, at der ikke vil være nok sikkerhed tilgængeligt til fuldt ud at sikre transaktioner af OTCderivater. Men allerede nu synes der ikke at blive stillet tilstrækkeligt Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 49

7 CCP er er kommercielle virksomheder. Der er i øjeblikket omkring et dusin CCP er, alle på nær én placeret i Europa eller USA. med sikkerhed i diverse markeder, hvor der cleares gennem en CCP. Der kan argumenteres for, at dette ikke er problematisk, da det kan anskues som et tegn på, at mange handler er indirekte sikret ved en gennemgående disciplin i markedet.27 En disciplin, der skyldes, at en signifikant andel af OTC-handelen er baseret på langvarige bilaterale forhold (mellem store finansielle institutioner), hvor et ry som en solid modpart automatisk fordrer en begrænset risikotagning. Dette synes at kunne forklare, hvorfor markedet kræver mindre sikkerhed end hvad der kunne anses som hensigtsmæssigt. Med et sådant perspektiv er den manglende sikkerhed således ikke et symptom på nærsynethed ift. risici eller et ønske om at spare på omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse. CCP-clearing (og det medfølgende krav til sikkerhedsstillelse) kan med andre ord anses som et dyrt alternativ til den uformelle og gensidige overvågningen blandt markedsaktørerne. Endvidere kunne man forestille sig den utilsigtede konsekvens, at CCP-clearing afstedkommer moral hazard, ikke kun fordi tab er forsikret, men også fordi den disciplinerende overvågning bliver svækket.28 Foruden selve kvantiteten af den påkrævede sikkerhedsstillelse er selve kvaliteten af tilgængelig sikkerhed også potentielt problematisk. Statsobligationer udgør (ud over kontanter) den typiske form for sikkerhedsstillelse og er i lyset af krisen blevet en mere tvivlsom aktivklasse. Den begrænsede pulje af sikre aktiver er svindende, og på trods af, at modregning reducerer den påkrævede mængde af sikkerhed, vil de kommende lovændringer (på begge sider af Atlanten) intensivere jagten efter passende sikkerhed. Kombineret med det faktum, at kreditorer bliver stadig mere påpasselige med at udlåne på usikret basis (især i tider med finansiel tumult), skabes en ond cirkel, da færre aktiver er til rådighed for andre kreditorer i tilfælde af misligholdelse. En måde at håndtere denne udfordring på, er at sikre, at aktiver af høj kvalitet anvendes effektivt, således at sådanne aktiver ikke er allokeret til handler, hvor aktiver af lavere kvalitet ville være tilstrækkeligt. Såkaldte repo-transaktioner vil ligeledes være en mulig, men dog mere bekostelig, løsning på en markedsaktørs mangel på sikker sikkerhed.29 Den høje efterspørgsel på sikre aktiver kan bidrage til et attraktivt afkast for institutioner, der ligger inde med sådanne aktiver på bekostning af f.eks. investeringsforvaltere m.fl. Samlet set tyder det på, at det i sidste ende vil blive de ultimative brugere af derivater, der kommer til at betale for forordningens konsekvenser, hvilket vil lægge yderligere pres på de pågældende investeringsafkast, der søges risikoafdækket Koncentration af risiko Med det overordnede formål med udbredelsen af CCP-strukturen in mente nemlig ønsket om generelt at reducere risici i (derivat)mar- 50 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater kedet bør det bemærkes, at CCP-strukturen nemt kan afføde nye former for risici. Da det virker fremdeles realistisk, at CCP er vil konsolidere sig til tre eller fire store aktører i Europa, og en håndfuld mere globalt, vil der opstå nye koncentrationer af risici.31 En nylig rapport fra J.P. Morgan anførte, at the defaults of one or two clearing member banks or large corporate clients is absorbable. However, when you take into account sovereign debt collateral yield movements and liquidity changes during crisis events, if these

8 Afsikring mod sammenfald er integreret i en proces med betydelige risici og overraskelser. events impact more than one or two names, [ ] CCP resources could prove insufficient. 32 Skulle de givne sikkerheder og den såkaldte default fund vise sig at være utilstrækkelige i det tilfælde, hvor tilstrækkeligt mange clearing-medlemmer misligholder, er den sidste skanse clearing-medlemmerne selv. I hvilket omfang clearing-medlemmer kan påkræves at indbetale yderligere til en default fund i et sådant tilfælde bør afklares med EMIR, således at clearing-medlemmer kan vurdere de relative risici forbundet med deres CCP-eksponeringer. I denne sammenhæng har brancheorganisationen ISDA argumenteret for, at hvis clearing-medlemmer bliver underlagt et ubegrænset ansvar vil solvensen i de finansielle markeder blive bevaret på bekostning af markedsaktørerne, hvilket ultimativt kan betyde øget risiko for stabiliteten af de finansielle markeder. 33 På trods af, at CCP-strukturens sikkerhedsforanstaltninger i sin natur minder om en gensidig forsikringsordning (der alt andet lige mindsker den systemiske risiko), vil man i lyset af clearingmedbetragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 51

9 Alt taget i betragtning udgør EMIR et beundringsværdigt forsøg på at komme den utilstrækkelige sikkerhedsstillelse på OTC-derivatmarkedet til livs. Tillige synes forordningen at bibringe adskillige fordele for industrien, herunder den væsentlige reduktion af modpartsrisiko og øget gennemsigtighed. lemmernes ubegrænsede ansvar være tilbage til udgangspunktet rent risikomæssigt. Risikoen synes således stadig at være hos de finansielle institutioner som tilfældet var før forordningen, dog i en mere indirekte og delvist forsikret form. 6.3 Effekten af modregning og antallet af CCP er Fordelen ved modregning dvs. reduktionen af den fornødne sikkerhedsstillelse og den samlede systemiske risiko afhænger af graden af fragmentering blandt CCP er. Der opnås en større reduktion af risici når en CCP tilbyder multilateral modregning på tværs af forskellige finansielle markeder og/eller produkter, hvorfor det i denne henseende er ønskværdigt kun at have et begrænset antal CCP er. Formuleret anderledes vil effektiviteten af forsikringsordningen, samt reduktionen af systemisk risiko, mindskes med antallet af CCP er. Efter et sådant ræsonnement bør antallet af clearing-huse, der tilbyder CCP-clearing for OTC-derivater, være begrænset, selvom dette vil øge operationel og systemiske risiko (som fremhævet i det foregående afsnit). Under alle omstændigheder og som det vil blive påpeget i det straks følgende afsnit vil det dog i bedste fald blive meget besværligt for CCP er i praksis at tilbyde modregning på tværs af alle finansielle produkter. 6.4 Forudsætningen om standardisering I forlængelse af ovenstående afsnit skal det nævnes, at CCP-strukturen har tekniske begrænsninger, forstået således, at det er vanskeligt at cleare ethvert produkt i henhold til dens nøjagtige specifikationer. Illikvide og skræddersyede derivater er tillige mindre egnet til at blive clearet centralt, da de er svære at reallokere til andre clearingmedlemmer i tilfælde af misligholdelse, og er dermed mere tilbøjelige til at medføre destabiliserende realisation af CCP ens sikkerheder ( margin calls ). Og da det tilmed er vanskeligt at værdiansætte ikkestandardiserede derivater, vil en CCP ikke være i stand til at fastsætte en passende variation margin, hvilket totalt set vanskeliggør CCPclearing af ikke-standardiserede derivater. Som en konsekvens heraf, har meget af diskussionen omhandlet, hvorledes diverse aktiver kan standardiseres for at forbedre mulighederne for multilateral modregning via en CCP. Da finansielle institutioner er i stand til at håndtere risikoen stammende fra specifikke varianter af derivater (selv i det omfang de skulle være ikke-standardiserede), kan der dog argumenteres for, at en specialiseret enhed som en CCP, burde være i stand til at cleare lignende derivater. I den forbindelse hævder diverse eksperter, at hvis man kunne få de faktiske modparter til at aflægge en værdiansættelsesmodel (når derivat-kontrakterne skal cleares af en CCP), ville man kunne imødekomme problemet og derved muliggøre, at CCP er kan fastlægge en passende mængde sikkerhed, der er acceptabel for de pågældende modparter. 34 Det kunne yderligere tænkes, at den kontrakt-substitution, der vil finde sted ved et clearing-medlems potentielle misligholdelse, ikke nødvendigvis behøver at være en identisk substitut (subrogation) ift. derivatets kontraktvilkår. Derimod (og som førhen antydet) kan CCPstrukturen anses som en forsikring af hele modpartsrisikoen og ikke blot risikoen for, at en bestemt kontrakt bliver misligholdt. Mens dette indebærer et fundamentalt skift i den måde, hvorpå CCP-clearing bliver anskuet, kræver det et skift fra den snævre opfattelse af operationel risiko-styring til bredere overvejelser om de økonomiske mekanismer ved CCP clearing. Med en sådan anskuelse synes CCP-clearing af ikkestandardiserede kontrakter ikke at være en umulighed, hvilket synes at mangle i den nuværende debat om clearing af OTC derivater. 35 Hvorom alting er, vil førnævnte niveau 2-regulering afgøre, hvilke OTC-derivatkontrakter, der bliver omfattet af clearing-forpligelsen. Det bærende princip med EMIR er, at hvis en OTC-derivatkontrakt kan cleares via en CCP clearing, så skal det gøres. Om dette er tilfældet vil bl.a. afhænge af om kontrakterne er tilstrækkeligt standardiserede, om der er den nødvendige volumen og likviditet i produktet, samt om det er muligt at prisfastsætte kontrakterne Kontraktuelle aspekter Forordningen betyder, at det forestående juridiske arbejde vil være betragteligt. Siden CCP er vil være indbyrdes differentieret mhp. struktur, 37 produkter der cleares, kravene til medlemskab, gebyrer og dets egen kreditvurdering, må markedsaktørerne vurdere, hvilke CCP er de ønsker at anvende (og hermed indirekte, hvilke clearing-medlemmer de ønsker at dele skæbne med). I forlængelse heraf bør både ISDA Masteraftaler samt clearing-aftaler (med de relevante modparter) ændres til at afspejle disse valg. Af EMIR fremgår det, at ikke-finansielle modparter bliver genstand for en clearing-tærskel, hvorefter en sådan modpart bliver pålagt en clearing-forpligtelse af alle kontrakter, hvis tærsklen bliver overskredet i tredive dage over en periode på tre måneder. Da det vil være tæt på umuligt for parterne at holde styr på deres modparters status ift. disse 52 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

10 tærskelværdier, bør parternes ISDA Master aftaler m.v. revideres således, at nødvendige erklæringer ( representations ) er givet i denne henseende. Endelig vil EMIR reglerne for langt de fleste medføre, at eksisterende bilaterale ISDA Master Agreements og Credit Support Annexes vil skulle gennemgås og opdateres for at iagttage EMIR s krav for ikkeclearede kontrakter. Alt taget i betragtning udgør EMIR et beundringsværdigt forsøg på at komme den utilstrækkelige sikkerhedsstillelse på OTC-derivatmarkedet til livs. Tillige synes forordningen at bibringe adskillige fordele for industrien, herunder den væsentlige reduktion af modpartsrisiko og øget gennemsigtighed. Fælles for de kommende foranstaltninger er, at der synes at være en klar afvejning mellem stabilitet og effektivitet. Med dette forstås, at omkostningerne for stabilitet på derivatmarkedet er høje, om end de er svære at kvantificere fuldstændigt. Hvad enten de pågældende derivater bliver genstand for clearing-forpligtelsen eller ej, medfører EMIR således både direkte omkostninger forbundet med kravene til den øgede sikkerhedsstillelse mv., samt indirekte omkostninger ved at gøre det økonomisk ufordelagtigt at anvende skræddersyede (ikke-standardiserede) OTC-derivater. Indholdet af den kommende niveau 2-regulering vil være altafgørende i mange henseender, heriblandt i afgørelsen af hvilke derivater, der bliver omfattet af clearingforpligtelsen, hvilket vil afhænge af om kontrakterne har tilstrækkelig volumen, likviditet og ikke mindst standardisering. Som helhed og til trods for det faktum, at clearing-huse er tiltænkt som værende løsningen på derivatmarkedets problemer giver forordningen anledning til nye problematikker, f.eks. den større koncentration af systemisk risiko. Det synes derfor klart, at en øget anvendelse af CCP-strukturen ikke vil fjerne risikoen, men kun forvandle den, da de store finansielle institutioner (qua deres rolle som clearingmedlemmer) fortsat vil være sårbare overfor finansiel tumult i derivatmarkedet, dog i en mere indirekte og delvist forsikret form. 7. Sammenfatning: Noter 1 Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Se f.eks. EU Kommissionens arbejdsdokument, COM(2010) 484 final, s EU Kommissionens arbejdsdokument, COM(2009) 332 final, s Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s. 1 og EU Kommissionens arbejdsdokument, COM(2009) 332 final, s LCH.Clearnet s SwapClear service har på dets bøger renteswaps til en værdi af mia. US$, jf. The Economist ( ): Clear and present danger. Andre centralt clearede OTC-derivater er f.eks. equity og commodity derivatives, samt visse credit indices og næsten 200 CDS single name reference entities. 6 Commission Staff Working Document, SEC(2010) 1059, s. 4 og Van Setten (2009) s Forkortelse for European Securities and Markets Authority, der pr. 1. januar 2011 erstattede Committee of European Securities Regulators (CESR), og er én af de tre nye European Supervisory Authorities (ESA s) som er oprettet inden for det europæiske finanstilsynssystem. 15,- ekskl. moms pr. afregnet lønseddel Vi tilbyder også kurser i Danløn. Se vores hjemmeside for yderligere detaljer! Kør lønnen på internettet! Danløn gør det hurtigt, nemt og billigt at køre løn Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer Danløn overfører automatisk alle beløb i form af løn, skat, pensioner mv. for dig Du kan helt enkelt overføre beløbene til dit bogføringsprogram Der sker automatisk indberetning til eindkomst Du får gratis support via vores forum Som revisor kan du benytte Danløn til at køre løn for dine kunder, nemt og billigt Over virksomheder bruger Danløn. Prøv selv gratis og anonymt! Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 53

11 8 Consultation Paper: Draft Technical Standards for the Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories ( files/ pdf). 9 Direktiv 2003/6/EF. 10 Hertil henvises til Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 4, s , og Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 7, s ; begge udarbejdet af Trine Korsgaard og Catherine Marianne Tholstrup. Mens den første artikel omhandler selve clearing-forpligtelsen, fokuserer sidstnævnte på risikoreducerende tiltag for bilateralt clearede handler. 11 Forkortelse for European Systemic Risk Board. 12 Selv om pensionsordninger bør betragtes som finansielle modparter har pensionslobbyen med held forhandlet sig til en undtagelse fra clearing-forpligtelsen for en periode på tre år. Med denne undtagelse undgår pensionsordninger at sælge aktiver for at kunne opfylde de omtalte krav til sikkerhedsstillelse, hvilket ville have skadelig virkning på det overordnede afkast. Pensionsundtagelsen er nøje defineret, og er i det store hele begrænset til foretagender registreret i henhold til direktiv 2003/41/EF. Der er givet mulighed for at forlænge undtagelsen med to år, såfremt dette skulle være berettiget mht. at finde en løsning til overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variation margin. 13 EMIR omfatter alle alternative investeringsfonde (uanset om de inkorporeret i EU eller ej), sålænge de forvalterene af de alternative investeringsfonde er autoriseret i henhold til direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde (Direktiv 2011/61/EU, også benævnt AIFM direktivet). 14 For nærmere herom, se: Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 7, s Det er gængs markedspraksis, at parterne har aftalt, at variation margin kun skal overføres hvis den potentielle eksponering overstiger et vist Threshold, alt imens der kun skal ske overførsel, hvis et Minimum Transfer Amount er oversteget. 16 European Commission, COM(2011) 656 final ( Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0656:FIN:EN:PDF). 17 European Commission, COM(2011) 652 final ( Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:EN:PDF). 18 Gennem allerede nævnte og såkaldt tekniske standarder vil Kommissionen og ESMA definere en liste af tilstrækkeligt likvide derivater, i lyset af den gennemsnitlige hyppighed og størrelse af handler, og antallet og typen af aktive markedsaktører. 19 Hermed menes såkaldte regulated markets, multilateral trading facilities (MTF) og organised trading facilities (OTF). Sidstnævte blev indført af Kommissionen som en del af MiFID II, da det oprindelige MiFID kun er omfattede MTF er. En OTF defineres som ethvert system, der er designet til at sammenholde handelsinteresser eller ordrer vedr. finansielle instrumenter, og er tiltænkt som modstykke til Dodd-Franks swap execution facility, der har til formål at skabe gennemsigtighed og struktur til OTC derivater. 20 The Economist ( ): Clear and present danger. 21 Initial margin vil blive fastsat som en funktion af den historiske volatilitet på det pågældende marked, mens variation margin vil blive beregnet dagligt på mark-to-market basis. Den initiale margin er tiltænkt som ekstra buffer i det tilfælde, hvor det skulle vise sig, at den varierende margin ikke er tilstrækkelig ved det pågældende clearingmedlems misligholdelse. 22 Herbert Smith LLP publication: EMIR EU Regulation of OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories. 23 European Federation of Energy Trader s (EFET s) svar til ESMA s høringsdokument, s ISDA s og EFET s svar til ESMA s høringsdokument, s. 6ff. 25 Det forlyder, at Kommission (på foranledning af ESMA) bl.a. udskyder kravet om udveksling af initial margin for bilateralt clearede kontrakter. I givet fald må det forventes, at ESMA ikke vil offentliggøre udkast til niveau 2 regler om dette spørgsmål før i marts Se mere herom i Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 7, s Hedge Accounting er en regnskabsmæssig metode (IAS 39), hvorefter ejerskab af et værdipapir og det tilknyttede derivat bliver behandlet som en postering således, at den regnskabsmæssige volatilitet (gennem gentagne justeringer af værdipapirets værdi, dvs. mark-to-market ) reduceres. 27 Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s. 6 og The Economist ( ): Security services. 30 The Financial Times ( ): OTC derivatives: Big challenges from central clearing. 31 LCH.Clearnet havde i 2011 alene 333 mio. i kapital, alt imens LCH.Clearnet i gennemsnit forvaltede sikkerheder og kontanter svarende til 73 mia., jf. The Economist ( ): All clear?. 32 CCP clearing falls short of the mark J.P. Morgan ( com/print.aspx?id=8975). 33 Financial News [efinancialnews.com] ( ): Dealers fret over who pays CCP default tab. 34 Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Endvidere er det afgørende, at den/de pågældende CCP(er) har kapacitet til at cleare den forventede mængde af transaktioner og håndtere den medfølgende risiko, samt mængden og arten af modparter, der vil være aktive i det pågældende produkt. Dertil skal der tages højde for om de pågældende modparter har de nødvendige risikohåndteringssystemer og tilstrækkeligt juridisk og operationelt beredskab til at håndtere clearingforpligtelsen. 37 Med hensyn til struktur-forskelle, kan det eksemplificeres, at europæiske clearing-huse (herunder f.eks. LCH.Clearnet) er bygget op omkring en principalmodel, hvorimod amerikanske clearing-huse opererer på baggrund af en agent-model. Efter den amerikanske model handler clearing-medlemmet i egenskab som agent, alt imens CCP en og den eksekverende mægler er principaler. I kontrast hertil handler clearing-medlemmer, efter principal-modellen, som principaler (selv om de handler på baggrund af en ordre fra en investor/ investeringsforvalter). Se mere herom i Van Setten (2009, s. 281). De forskellige strukturer påvirker allokeringen af risiko gennem processen fra handel til afvikling, og dermed konsekvenserne af misligholdelse og konkurs, hvorved dokumentation bør tilpasses de enkelte strukturer. 54 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Finansanalytikerforeningen, mandag den 16.september 2013 Christian Heiberg OTC-markedet, den hidtidige markedsstruktur Hvor ligger 500M 10-årige

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Regulatorisk Reform OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Indledning OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Regulering fra Back til Front, eller omvendt!

Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Cirkusbygningen, d. 13/11-2013 Side 1/19 Lehman lektien Myndighederne vidste ikke hvor store mængder finansielle instrumenter der var udestående. Clearede

Læs mere

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER - Made Simple A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Februar 2016 Made simple De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende

Læs mere

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip For langt de fleste skandinaviske markedsaktører, der vil blive omfattet af clearingforpligtelsen, vil clearing komme til at foregå som kunde af et direkte CCP medlem (en Clearing Broker ). 34 Regulatorisk

Læs mere

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - Konsekvenser for banker og kunder Christian Andersen Markedsrisiko christian.andersen@jyskebank.dk Side 1/21 Agenda Hvad er EMIR? Konsekvenser Omkostninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING

EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP September 2015 Made simple: EMIR gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Som følge

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Too big to fail - Too big to save Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Det gik jo lige så godt! Det indre marked i EU for Finansielle ydelser udviklede sig i den rigtige retning : SEPA

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2016 COM(2016) 857 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 85, stk.

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Fokus - OTC-derivater

Fokus - OTC-derivater Kapitalmarked og finansielle virksomheder 8. juli 2013 Fokus - OTC-derivater Handlen med OTC-derivater vil inden for kort tid ændre sig markant, når effekterne af den nye EMIRforordning viser sig. Snart

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om skyggebanker

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt 14. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Plus500UK Limited. Politik for udførelse af ordrer

Plus500UK Limited. Politik for udførelse af ordrer Plus500UK Limited Politik for udførelse af ordrer Politik for udførelse af ordrer Indledning Vi har en overordnet pligt til at udføre vores virksomhed med Dem på ærlig, redelig og professionel vis samt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP December 2015 Made simple: Fundamental review of the trading book dækker over forskellige

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere