OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af"

Transkript

1 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle af de mange og markante konsekvenser af den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater. Foruden de positive effekter ved mindsket modpartsrisici vil artiklen kommentere på nærliggende og negative følgevirkninger af forordningen. Disse følgevirkninger vil især blive vurderet i lyset af direkte og indirekte omkostninger ved clearing-forpligtelsen, herunder hvorvidt markedsaktørernes incitamenter til at afdække deres risici ændres, samt hvorvidt den systemiske risiko reelt mindskes eller blot ændrer karakter. Clearing-reformen skal sikre og afdække de risici, som OTCderivaterne har medført.

2 Af cand.merc.jur Alexander Kielland, Horten 1. Introduktion: En af følgerne af den finansielle krise, der begyndte at udspille sig i sommeren 2008, var en øget og mere fremtrædende politisk opmærksomhed på derivater handlet på det uregulerede og såkaldte over-the-counter (OTC) marked. Begivenhederne viste i al sin tydelighed, at det pågældende marked var præget af en utilstrækkelig sikkerhedsstillelse, at aktørernes aktiver ikke var tilstrækkelig adskilt, og især, at aktørernes skæbne var indbyrdes afhængig af hinanden. En gensidig afhængighed, som var vanskelig at forstå, udrede og dæmme op for i umiddelbar forlængelse af misligholdelse blandt markedsaktørerne. Kollapset af Lehman Brothers i september 2008 tydeliggjorde, hvor forskelligt enkelte segmenter af markedet blev påvirket af den markante finansielle tumult. I den ene ende af spektret fortsatte handlen af værdipapirer og derivater ufortrødent på diverse børser (til trods for betydelige fald i markedsværdier og øget volatilitet). Omvendt forholdt det sig for markeder, hvor handlen fandt sted på bilateral basis såsom OTC-, interbank- og repomarkedet da disse gik fuldstændig i stampe. 1 Hvorvidt der findes en behørig clearing infrastruktur er af mange blevet anset som værende det springende punkt ift. de forskellige udfald i de to nævnte markedsformer. Handel på børser er normalt efterfulgt af en forudaftalt clearingproces med et clearinghus. Modsat er handel af individuelt forhandlede kontrakter på bilaterale markeder ofte uden formelle clearingaftaler. I september 2009 forpligtede G20-landene sig til at gennemføre effektive foranstaltninger til at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet af OTC-derivater på en international konsekvent og ikke-diskriminerende måde: [All] standardised OTC derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by end-2012 at the latest. OTC derivative contracts should be reported to trade repositories. Non-centrally cleared contracts should be subject to higher capital requirements. 2

3 En CCP er defineret som en enhed, som træder ind mellem modparterne for så vidt angår kontrakter, der er allerede er indgået på et eller flere finansielle markeder. FIGUR 1 US $ trillions The size of the derivatives market (on- and off-exchange) Notional amounts outstanding of OTC derivatives Futures and options traded on organised exchanges Kilde: Bank for International Settlements (www.bis.org). Egen tilvirkning. FIGUR 2 Bilateral clearing CCP clearing B B A C A C CCP F D F D E E Ønsket om at udvide brugen af centrale modparter (fremover benævnt CCP er) er således blevet en afgørende hjørnesten i bestræbelserne på at reducere finansiel ustabilitet stammende fra OTC-derivatmarkedet. En proces, der først og fremmest har resulteret i en forordning om OTC derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, som nærmere omtalt i afsnit Brugen af derivater: Derivater er en vital byggesten i den moderne økonomi, da de faciliterer alle former for handel og omfordeler risici. Som illustreret af nedenstående graf er anvendelsen af OTC-derivater vokset markant i løbet af de sidste ti år. Således handles omtrent 90% af den totale mængde af derivater på OTC-markedet, hvis samlede nominelle (udestående) værdi toppede mia. dollars i juni 2011, hvilket let overskygger de mia. dollars af derivater handlet på specielle derivat-børser. Se figur Håndtering af modpartsrisiko: Betegnelsen clearing refererer til de aktiviteter, der finder sted mellem indgåelse og afvikling af den pågældende transaktion, hvilket i en CCP-sammenhæng vil betyde handelsbekræftelse, kontrakt-substitution (uddybes nedenfor), og hvor muligt modregning af de resulterende betalings- og leveringsforpligtelser. En handel er clearet bilateralt, hvis et såkaldt clearing-hus ikke er involveret, hvormed de to modparter bevarer deres post-handels forhold udelukkende via deres back-office -funktioner. To modparter vil i praksis typisk have indgået en aftale om udveksling af sikkerhed (typisk via et Credit Support Annex, der er vedlagt en ISDA Master Agreement), som definerer de vilkår eller regler, hvorunder sikkerhed på daglig basis bliver overført mellem modparterne for at mindske den iboende kreditrisiko ved derivatkontrakter, som er in-the-money. Men selvom sikkerhedsstillelse er et vigtigt element til at reducere kreditrisikoen, så kræver det et talrigt antal af kontraktuelle forhold til diverse modparter. Selve karakteren af dette komplekse bilaterale netværk vanskeliggør en institutions mulighed for at udrede sin krediteksponering i lyset af modparternes eksponering til hinanden, endsige vurdere kaskadevirkninger af en modparts misligholdelse. 3 Bilateral clearing er indtil videre normen for handler, der ikke er eksekveret på børser. Som konsekvens heraf følger, at bilaterale markeder har en tilbøjelighed til at være mere usikre i sin natur for så vidt angår 46 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

4 FIGUR 3 Buyer Seller Order Order Clearing fee Execution Broker Power of Attorney Execution of original contract in the marketplace Cancellation of original contract Execution Broker and Clearing Member Clearing Member Substitute contract CCP Substitute contract Kilde: Van Setten (2009, 282) modpartsrisici og den asymmetriske information vedrørende aktørernes eksponeringer. OTC-derivatkontrakter er i sin natur skræddersyet, hvilket reducerer deres likviditet og indebærer, at den underliggende risiko for sådanne handler er langt højere samt sværere at vurdere. Da OTCderivater typisk handles på bilaterale markeder, bevirker en modparts misligholdelse endvidere en risiko for, at tabet ikke kan begrænses i ønsket omfang, da sådanne aktiver netop ikke er nemt omsættelige. 4 En CCP er defineret som en enhed, som træder ind mellem modparterne for så vidt angår kontrakter, der er allerede er indgået på et eller flere finansielle markeder. Således har en CCP ingen rolle i forbindelse med selve handelen af værdipapirerne/kontrakterne, men substituerer sig ind som modpart (til begge sider) i selve clearings-fasen. Som modpart til to spejlvendte transaktioner bliver en CCP således genstand for begge modparters forpligtelser. Se figur 2. CCP er er kommercielle virksomheder. Der er i øjeblikket omkring et dusin CCP er, alle på nær én placeret i Europa eller USA. På trods af den bilaterale natur af OTC-derivatmarkedet og modsat den før omtalte norm om, at OTC-derivater typisk er clearet bilateralt er visse OTC-derivatkontrakter (navnlig plain vanilla interest rate derivatives ) allerede clearet centralt af en CCP Formål og fordele ved CCP-clearing: Hovedformålet med CCP-strukturen er at minimere modpartsrisikoen, hvilket sekundært vil medføre en mindsket afviklingsrisiko ( settlement risk ) på tværs af markederne. En CCP bærer som udgangspunkt ingen markedsrisiko, da denne risiko stadig bæres af de oprindelige parter til handelen. Hvis CCP en er i stand til at opfylde kontrakten, vil det eliminere den ellers normale og iboende usystematiske risiko for, at modparten misligholder. Men i takt med, at en CCP overtager en handels forpligtelser, bliver den selv eksponeret for den kreditrisiko, der er forbundet med en modparts eventuelle misligholdelse. Netop derfor er CCP er afhængige af en række sikkerhedsforanstaltninger, hvilket yderligere minimerer risikoen for, at et clearing-medlems misligholdelse bevirker, at andre clearing-medlemmer kommer i misligholdelse pga. likviditetsproblemer. 6 De nævnte sikkerhedsforanstaltninger indebærer først og fremmest, at den aktør, der eksekverer handlen (typisk på vegne af en klient) en såkaldt execution broker og som efterfølgende skal have adgang til CCP-clearing, er underlagt adgangsbegrænsninger, hvorved aktøren på kontinuerlig vis skal opfylde visse finansielle betingelser for at være berettiget som såkaldt clearing-medlem. Dernæst sikres det, at kvantiteten og kvaliteten af sikkerhed, der er afsat til hver enkelt udestående position, er passende og opretholdes indtil den finansielle kontrakt udløber. Endelig vil clearing-medlemmer blive påkrævet at give kryds-garantier (via sikkerhedsstillelse til en default fund ) til den pågældende CCP i form af et tilsagn om på anfordring at betale skyldige beløb fra andre clearing-medlemmer, som overstiger værdien af det misligholdende clearing-medlems sikkerheder. Ud over disse foranstaltninger er clearing-medlemmer som oftest forpligtet til, fra egen lomme, at udrede tab, der beløbsmæssigt overstiger den førnævnte default fund. At sikkerhedsstillelsen bliver administreret centralt bevirker, at de samlede risici bliver nemmere at kvantificere og håndtere. Væsentligt er, at CCP-strukturen yderligere muliggør modregning. Dette reducerer den påkrævede mængde af sikkerhed, da de udestående positioner på nettobasis er mindre, hvilket begrænser den systemiske risiko i de finansielle markeder, da den samlede risiko-eksponering for enkelte clearing-medlemmer mindskes. Se figur 3. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 47

5 Sidst kan det nævnes, at den sammenlagte modpartsrisiko og den fælles dækning af eventuelle tab som følge af misligholdelse, i realiteten, fungerer som en gensidig forsikring mod misligholdelsesrisiko, hvilket forbedrer de finansielle markeders evne til at modstå finansiel tumult. De ovenstående foranstaltninger og karakteristika er overordnet gengivet i den kommende forordning om brug CCP er ved clearing af OTC-derivater, hvilket behandles i det straks følgende afsnit. 5. European Markets Infrastructure Regulation: Den 15. september 2010 fremlagde Kommissionen sit forslag til en forordning om OTC derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, som oftest benævnt European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). Forordningen har det overordnede formål at udvide brugen af CCP-strukturen for at reducere markeds- og modpartsrisici, samt at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet af OTC-derivater. Under dansk formandskab blev Europaparlamentet, Kommissionen og Rådet d. 9. februar enige om teksten for EMIR. En tekst, der i overensstemmelse med Lamfalussy-processen behandler de mere principielle betragtninger (niveau 1). Den 29. marts 2012 vedtog Europaparlamentet den endelige EMIR-tekst, og stafetten er nu overdraget til ESMA, 7 der skal udarbejde de mere detaljerede niveau 2-regler til at understøtte og udfylde de overordnede principper. ESMA vil senest ved udgangen af september 2012 forelægge et udkast til de tekniske standarder for Kommissionen, hvilket vil blive baseret på tilbagemeldingerne på det af ESMA udsendte høringsdokument. 8 Fristen for høringsperioden udløb d. 5. august Om end der er usikkerhed om, hvorvidt de praktiske og formelle aspekter vedr. offentliggørelsen og ikrafttrædelse af EU-regulering i sidste ende betyder, at fristen for ikrafttrædelse udskydes, så var det oprindeligt tiltænkt, at forordningen skulle træde i kraft d. 1. januar EMIR er et direkte resultat af den omtalte G-20 forpligtelse og er dermed en del af et bredere initiativ mhp. at regulere markedsinfrastrukturer i Europa. Selv om enkelte dele af forordningen som helhed har nogenlunde samme omfang som den amerikanske Dodd-Frank Act (Title VII), så er forordningen ikke identisk hermed. Mens Dodd- Frank samlet regulerer OTC-derivater, er EU-reguleringen mere sporadisk forstået således, at EMIR fokuserer på de clearingsmæssige aspekter af OTC-kontrakter, mens de handelsmæssige aspekter er reguleret via MiFID II og MiFIR (se afsnit 5.1 nedenfor), hvortil øvrige aspekter er reguleret af bl.a. Markedsmisbrugsdirektivet. 9 Uden som sådan at gå i dybden med det materielle indhold af EMIR, 10 kan det kort anføres, at forordningen gør brug af en dobbelt fremgangsmåde til at afgøre, hvilke kontrakter som skal cleares centralt. Overordnet indebærer den såkaldte bottom-up og en top-down fremgangsmåde, at det på hhv. CCP- og på tilsynsniveau (qua ESMA og ESRB 11 ) bliver afgjort, hvorvidt kontrakterne bliver genstand for clearing-forpligtelsen. Begge fremgangsmåder er nødvendige, da clearing-forpligtelsen ikke udelukkende bør overlades til industriens initiativ, alt imens et centraliseret tilsyn også er nødvendigt. Enhver finansiel eller ikke-finansiel modpart (der overskrider visse tærskler) vil blive underlagt clearing-forpligtelsen. Definitionen af en finansiel modpart er bred og omfatter investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS-foreninger, pensionsordninger, 12 og alternative investeringsfonde. 13 De ikke-finansielle modparter vil dog også være underlagt clearing-reglerne, hvis deres udestående positioner fsva. OTC-derivater anses for at være systemisk vigtige, selvom de til et vist omfang vil være undtaget i det omfang derivaterne anvendes til at afdække risici, der udspringer af kommerciel aktivitet. Den nuværende regulering af CCP er afviger meget medlemsstaterne imellem, hvormed der er ulige konkurrencevilkår, som hindrer integrationen af det europæiske finansielle marked. Af netop denne årsag pålægger EMIR uniforme tilsynsregler på EU-plan. Tilsynsmæssige krav, der bl.a. angår de førnævnte krav til sikkerhedsstillelse (i form af initial og variation -margin), den såkaldte default fund, minimumskapital, adskillelse af aktiver, og overførsel (såkaldt porting ) af sikkerhed i tilfældet af et clearing-medlems misligholdelse. Efter EMIR s ikrafttræden gælder væsentligt skærpede krav til OTC derivater, der ikke er CCP-clearede. 14 EMIR introducerer en række risikoreducerende foranstaltninger, heriblandt især, at der mellem parterne i et bilateralt clearet derivatforhold påkræves en udveksling af sikkerhed for modpartseksponering, på trods af den allerede eksisterende markedspraksis herom (qua det førnævnte Credit Support Annex). 15 Den hidtidige frihed blandt derivatmodparterne til selv at strukturere kontrakter på baggrund af den pågældende parts foretrukne dokumentations- og risikostrategi, synes således at være fortid. Det vil være indholdet af niveau 2-reguleringen, der bl.a. kommer til at afgøre: de detaljerede tekniske krav for CCP erne; rammerne for fastlæggelse af hvilke derivater, der er omfattet af clearingforpligtelsen; clearing-tærskler for typer af OTC-derivatkontrakter indgået af ikkefinansielle modparter; kriterierne for, hvilke OTC-derivatkontrakter, der på objektiv vis reducerer risici ifm. kommerciel aktivitet; retningslinjer og anbefalinger for CCP-interoperabilitet; og anerkendelse af tredjelandes CCP er. 48 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

6 5.1 MiFIR Som en kort sidebemærkning kan det nævnes, at Kommissionen d. 20. oktober 2011 fremlagde et forslag til en revision af MiFID. Forslaget er delt i to og tager form som en revideret udgave af det nuværende direktiv (MiFID II 16 ) og en særskilt forordning (MiFIR 17 ). Både MiFID II og MiFIR er designet til at komplementere EMIR og bevirker, at måden, hvorpå de fleste aktivklasser (især derivater) handles på i Europa er under forandring. Mens EMIR som nævnt, inter alia, fokuserer på clearing af OTC-derivater og reguleringen CCP er, pålægger MiFIR en forpligtigelse til at handle tilstrækkeligt likvide 18 derivater udelukkende på legitimerede handelsplatforme. 19 Dette vil sikre en effektiv konkurrence blandt handelsplatforme, da det forhindres, at enkelte (typer af) handelsplatforme har en eksklusiv rettighed til handel af bestemte derivater. MiFIR supplerer herudover det nuværende MiFID-direktiv (art. 34, 35 og 46) der forhindrer medlemsstaterne i utilbørligt at begrænse adgangen til f.eks CCP er og andre afviklingsordninger ved at fjerne andre kommercielle barrierer, som forhindrer konkurrencen blandt clearing-huse fsva. finansielle instrumenter. Med MiFIR er det således blevet tydeliggjort, at lovgiverne i EU anerkender, at clearing-aspektet har vital betydning for at skabe et konkurrencedygtigt handelsmiljø. 6. Perspektiver vedr. den kommende clearing-forpligtelse: Den kommende clearing-forpligtelse betyder, at mængden af ny forretning, der vil tilfalde clearing-huse vil stige, hvilket forklarer diverse børsers forsøg på at erhverve clearing-huse og dermed ekspandere vertikalt. Som eksempel har London Stock Exchange nyligt forsøgt sig på en overtagelse af LCH.Clearnet på omkring m. EUR 800 for at sikre sig et forretningssegment, der næsten uundgåeligt vil vokse med den kommende forordning. Ligeledes har NYSE Euronext forsøgt at fusionere med Deutsche Börse, hvilket ville have givet adgang til den tyske børs CCP, Eurex Clearing. Af konkurrencemæssige årsager blev fusionen forhindret af EU Kommissionen, hvorfor NYSE Euronext nu arbejder på at forvandle NYSE Liffe Clearing, der clearer handler fra Londons Liffe Futures Exchange, til en fuld CCP Finansielle følgevirkninger og aspekter vedr. sikkerhedsstillelse Overordnet efterlader den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater et klart indtryk af, at direkte såvel som indirekte omkostninger er blevet skubbet i baggrunden af lovgiverne. Dette kunne skyldes, at overvejelser om markedssvigt relateret til risikovillighed og forkert risikostyring har spillet en, måske for, stor rolle i kølvandet på den finansielle krise. Ud over nye CCP gebyrer, clearing-medlems gebyrer, bekostelige ændringer af booking-systemer og processer, øget regulatoriske byrder og potentielle sanktioner, vil den største omkostning være kravet Enhver finansiel eller ikkefinansiel modpart (der overskrider visse tærskler) vil blive underlagt clearing-forpligtelsen. Definitionen af en finansiel modpart er bred og omfatter investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS-foreninger, pensionsordninger, og alternative investeringsfonde. om sikkerhedsstillelse (såkaldt initial margin og variation margin 21 ). Af indledende estimater fremgår, at industrien bliver nødt til at stille mere end $ mia. aktiver af høj kvalitet som sikkerhed. 22 Således synes der at være en afvejning mellem stabilitet og effektivitet, der bør evalueres ved enhver overvejelse om at indføre en CCP på et bestemt marked. Siden disse omkostninger og fordele varierer på tværs af forskellige markeder, er det bydende nødvendigt at differentiere mellem nødvendigheden af CCP-clearing i de forskellige segmenter af det finansielle marked. Også de derivater, der fortsat vil blive clearet bilateralt vil blive genstand for øgede omkostninger, da niveau 2-reglerne lægger op til, at der i visse nærmere beskrevne tilfælde skal udveksles initial margin (ud over den normale variation margin ). Da yderligere kapital vil blive bundet, vil det også blive omkostningstungt fremadrettet at gøre brug af derivater, som ikke cleares centralt, hvilket potentielt kan udelukke mange (mindre) virksomheder fra markedet. 23 Synspunktet fra en række markedsdeltagere er, at det fsva. bilateralt clearede derivatkontrakter bør overlades til parterne selv at vurdere i hvilke tilfælde, der er brug for denne ekstra sikkerhed, idet initial margin efter disses opfattelse blot bør være ét ud af mange redskaber for markedsdeltagere til at håndtere risiko og skal ses i sammenhæng med blandt andet kapitalkrav, kreditvurderinger mv For fremtiden vil de ultimative brugere af derivater være nødt til at vælge mellem i) et skræddersyet og effektivt hedge, hvilket vil være mere bekosteligt (bl.a. grundet kravene til sikkerhedsstillelse, hvad enten derivatet bliver clearet centralt eller ej), ii) et standardiseret og børshandlet hedge, der vil være billigere (men højst sandsynligt imperfekt og i risikozonen for at miste favorabel regnskabsmæssig behandling 26 ), eller iii) vælge ikke at hedge overhovedet. Der kan dermed let argumenteres for, at højere clearing-omkostninger vil mindske hedging-aktiviteten blandt markedsdeltagerne og dermed reducere markedets likviditet. Det er blevet påpeget af mange iagttagere, at der ikke vil være nok sikkerhed tilgængeligt til fuldt ud at sikre transaktioner af OTCderivater. Men allerede nu synes der ikke at blive stillet tilstrækkeligt Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 49

7 CCP er er kommercielle virksomheder. Der er i øjeblikket omkring et dusin CCP er, alle på nær én placeret i Europa eller USA. med sikkerhed i diverse markeder, hvor der cleares gennem en CCP. Der kan argumenteres for, at dette ikke er problematisk, da det kan anskues som et tegn på, at mange handler er indirekte sikret ved en gennemgående disciplin i markedet.27 En disciplin, der skyldes, at en signifikant andel af OTC-handelen er baseret på langvarige bilaterale forhold (mellem store finansielle institutioner), hvor et ry som en solid modpart automatisk fordrer en begrænset risikotagning. Dette synes at kunne forklare, hvorfor markedet kræver mindre sikkerhed end hvad der kunne anses som hensigtsmæssigt. Med et sådant perspektiv er den manglende sikkerhed således ikke et symptom på nærsynethed ift. risici eller et ønske om at spare på omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse. CCP-clearing (og det medfølgende krav til sikkerhedsstillelse) kan med andre ord anses som et dyrt alternativ til den uformelle og gensidige overvågningen blandt markedsaktørerne. Endvidere kunne man forestille sig den utilsigtede konsekvens, at CCP-clearing afstedkommer moral hazard, ikke kun fordi tab er forsikret, men også fordi den disciplinerende overvågning bliver svækket.28 Foruden selve kvantiteten af den påkrævede sikkerhedsstillelse er selve kvaliteten af tilgængelig sikkerhed også potentielt problematisk. Statsobligationer udgør (ud over kontanter) den typiske form for sikkerhedsstillelse og er i lyset af krisen blevet en mere tvivlsom aktivklasse. Den begrænsede pulje af sikre aktiver er svindende, og på trods af, at modregning reducerer den påkrævede mængde af sikkerhed, vil de kommende lovændringer (på begge sider af Atlanten) intensivere jagten efter passende sikkerhed. Kombineret med det faktum, at kreditorer bliver stadig mere påpasselige med at udlåne på usikret basis (især i tider med finansiel tumult), skabes en ond cirkel, da færre aktiver er til rådighed for andre kreditorer i tilfælde af misligholdelse. En måde at håndtere denne udfordring på, er at sikre, at aktiver af høj kvalitet anvendes effektivt, således at sådanne aktiver ikke er allokeret til handler, hvor aktiver af lavere kvalitet ville være tilstrækkeligt. Såkaldte repo-transaktioner vil ligeledes være en mulig, men dog mere bekostelig, løsning på en markedsaktørs mangel på sikker sikkerhed.29 Den høje efterspørgsel på sikre aktiver kan bidrage til et attraktivt afkast for institutioner, der ligger inde med sådanne aktiver på bekostning af f.eks. investeringsforvaltere m.fl. Samlet set tyder det på, at det i sidste ende vil blive de ultimative brugere af derivater, der kommer til at betale for forordningens konsekvenser, hvilket vil lægge yderligere pres på de pågældende investeringsafkast, der søges risikoafdækket Koncentration af risiko Med det overordnede formål med udbredelsen af CCP-strukturen in mente nemlig ønsket om generelt at reducere risici i (derivat)mar- 50 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater kedet bør det bemærkes, at CCP-strukturen nemt kan afføde nye former for risici. Da det virker fremdeles realistisk, at CCP er vil konsolidere sig til tre eller fire store aktører i Europa, og en håndfuld mere globalt, vil der opstå nye koncentrationer af risici.31 En nylig rapport fra J.P. Morgan anførte, at the defaults of one or two clearing member banks or large corporate clients is absorbable. However, when you take into account sovereign debt collateral yield movements and liquidity changes during crisis events, if these

8 Afsikring mod sammenfald er integreret i en proces med betydelige risici og overraskelser. events impact more than one or two names, [ ] CCP resources could prove insufficient. 32 Skulle de givne sikkerheder og den såkaldte default fund vise sig at være utilstrækkelige i det tilfælde, hvor tilstrækkeligt mange clearing-medlemmer misligholder, er den sidste skanse clearing-medlemmerne selv. I hvilket omfang clearing-medlemmer kan påkræves at indbetale yderligere til en default fund i et sådant tilfælde bør afklares med EMIR, således at clearing-medlemmer kan vurdere de relative risici forbundet med deres CCP-eksponeringer. I denne sammenhæng har brancheorganisationen ISDA argumenteret for, at hvis clearing-medlemmer bliver underlagt et ubegrænset ansvar vil solvensen i de finansielle markeder blive bevaret på bekostning af markedsaktørerne, hvilket ultimativt kan betyde øget risiko for stabiliteten af de finansielle markeder. 33 På trods af, at CCP-strukturens sikkerhedsforanstaltninger i sin natur minder om en gensidig forsikringsordning (der alt andet lige mindsker den systemiske risiko), vil man i lyset af clearingmedbetragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 51

9 Alt taget i betragtning udgør EMIR et beundringsværdigt forsøg på at komme den utilstrækkelige sikkerhedsstillelse på OTC-derivatmarkedet til livs. Tillige synes forordningen at bibringe adskillige fordele for industrien, herunder den væsentlige reduktion af modpartsrisiko og øget gennemsigtighed. lemmernes ubegrænsede ansvar være tilbage til udgangspunktet rent risikomæssigt. Risikoen synes således stadig at være hos de finansielle institutioner som tilfældet var før forordningen, dog i en mere indirekte og delvist forsikret form. 6.3 Effekten af modregning og antallet af CCP er Fordelen ved modregning dvs. reduktionen af den fornødne sikkerhedsstillelse og den samlede systemiske risiko afhænger af graden af fragmentering blandt CCP er. Der opnås en større reduktion af risici når en CCP tilbyder multilateral modregning på tværs af forskellige finansielle markeder og/eller produkter, hvorfor det i denne henseende er ønskværdigt kun at have et begrænset antal CCP er. Formuleret anderledes vil effektiviteten af forsikringsordningen, samt reduktionen af systemisk risiko, mindskes med antallet af CCP er. Efter et sådant ræsonnement bør antallet af clearing-huse, der tilbyder CCP-clearing for OTC-derivater, være begrænset, selvom dette vil øge operationel og systemiske risiko (som fremhævet i det foregående afsnit). Under alle omstændigheder og som det vil blive påpeget i det straks følgende afsnit vil det dog i bedste fald blive meget besværligt for CCP er i praksis at tilbyde modregning på tværs af alle finansielle produkter. 6.4 Forudsætningen om standardisering I forlængelse af ovenstående afsnit skal det nævnes, at CCP-strukturen har tekniske begrænsninger, forstået således, at det er vanskeligt at cleare ethvert produkt i henhold til dens nøjagtige specifikationer. Illikvide og skræddersyede derivater er tillige mindre egnet til at blive clearet centralt, da de er svære at reallokere til andre clearingmedlemmer i tilfælde af misligholdelse, og er dermed mere tilbøjelige til at medføre destabiliserende realisation af CCP ens sikkerheder ( margin calls ). Og da det tilmed er vanskeligt at værdiansætte ikkestandardiserede derivater, vil en CCP ikke være i stand til at fastsætte en passende variation margin, hvilket totalt set vanskeliggør CCPclearing af ikke-standardiserede derivater. Som en konsekvens heraf, har meget af diskussionen omhandlet, hvorledes diverse aktiver kan standardiseres for at forbedre mulighederne for multilateral modregning via en CCP. Da finansielle institutioner er i stand til at håndtere risikoen stammende fra specifikke varianter af derivater (selv i det omfang de skulle være ikke-standardiserede), kan der dog argumenteres for, at en specialiseret enhed som en CCP, burde være i stand til at cleare lignende derivater. I den forbindelse hævder diverse eksperter, at hvis man kunne få de faktiske modparter til at aflægge en værdiansættelsesmodel (når derivat-kontrakterne skal cleares af en CCP), ville man kunne imødekomme problemet og derved muliggøre, at CCP er kan fastlægge en passende mængde sikkerhed, der er acceptabel for de pågældende modparter. 34 Det kunne yderligere tænkes, at den kontrakt-substitution, der vil finde sted ved et clearing-medlems potentielle misligholdelse, ikke nødvendigvis behøver at være en identisk substitut (subrogation) ift. derivatets kontraktvilkår. Derimod (og som førhen antydet) kan CCPstrukturen anses som en forsikring af hele modpartsrisikoen og ikke blot risikoen for, at en bestemt kontrakt bliver misligholdt. Mens dette indebærer et fundamentalt skift i den måde, hvorpå CCP-clearing bliver anskuet, kræver det et skift fra den snævre opfattelse af operationel risiko-styring til bredere overvejelser om de økonomiske mekanismer ved CCP clearing. Med en sådan anskuelse synes CCP-clearing af ikkestandardiserede kontrakter ikke at være en umulighed, hvilket synes at mangle i den nuværende debat om clearing af OTC derivater. 35 Hvorom alting er, vil førnævnte niveau 2-regulering afgøre, hvilke OTC-derivatkontrakter, der bliver omfattet af clearing-forpligelsen. Det bærende princip med EMIR er, at hvis en OTC-derivatkontrakt kan cleares via en CCP clearing, så skal det gøres. Om dette er tilfældet vil bl.a. afhænge af om kontrakterne er tilstrækkeligt standardiserede, om der er den nødvendige volumen og likviditet i produktet, samt om det er muligt at prisfastsætte kontrakterne Kontraktuelle aspekter Forordningen betyder, at det forestående juridiske arbejde vil være betragteligt. Siden CCP er vil være indbyrdes differentieret mhp. struktur, 37 produkter der cleares, kravene til medlemskab, gebyrer og dets egen kreditvurdering, må markedsaktørerne vurdere, hvilke CCP er de ønsker at anvende (og hermed indirekte, hvilke clearing-medlemmer de ønsker at dele skæbne med). I forlængelse heraf bør både ISDA Masteraftaler samt clearing-aftaler (med de relevante modparter) ændres til at afspejle disse valg. Af EMIR fremgår det, at ikke-finansielle modparter bliver genstand for en clearing-tærskel, hvorefter en sådan modpart bliver pålagt en clearing-forpligtelse af alle kontrakter, hvis tærsklen bliver overskredet i tredive dage over en periode på tre måneder. Da det vil være tæt på umuligt for parterne at holde styr på deres modparters status ift. disse 52 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

10 tærskelværdier, bør parternes ISDA Master aftaler m.v. revideres således, at nødvendige erklæringer ( representations ) er givet i denne henseende. Endelig vil EMIR reglerne for langt de fleste medføre, at eksisterende bilaterale ISDA Master Agreements og Credit Support Annexes vil skulle gennemgås og opdateres for at iagttage EMIR s krav for ikkeclearede kontrakter. Alt taget i betragtning udgør EMIR et beundringsværdigt forsøg på at komme den utilstrækkelige sikkerhedsstillelse på OTC-derivatmarkedet til livs. Tillige synes forordningen at bibringe adskillige fordele for industrien, herunder den væsentlige reduktion af modpartsrisiko og øget gennemsigtighed. Fælles for de kommende foranstaltninger er, at der synes at være en klar afvejning mellem stabilitet og effektivitet. Med dette forstås, at omkostningerne for stabilitet på derivatmarkedet er høje, om end de er svære at kvantificere fuldstændigt. Hvad enten de pågældende derivater bliver genstand for clearing-forpligtelsen eller ej, medfører EMIR således både direkte omkostninger forbundet med kravene til den øgede sikkerhedsstillelse mv., samt indirekte omkostninger ved at gøre det økonomisk ufordelagtigt at anvende skræddersyede (ikke-standardiserede) OTC-derivater. Indholdet af den kommende niveau 2-regulering vil være altafgørende i mange henseender, heriblandt i afgørelsen af hvilke derivater, der bliver omfattet af clearingforpligtelsen, hvilket vil afhænge af om kontrakterne har tilstrækkelig volumen, likviditet og ikke mindst standardisering. Som helhed og til trods for det faktum, at clearing-huse er tiltænkt som værende løsningen på derivatmarkedets problemer giver forordningen anledning til nye problematikker, f.eks. den større koncentration af systemisk risiko. Det synes derfor klart, at en øget anvendelse af CCP-strukturen ikke vil fjerne risikoen, men kun forvandle den, da de store finansielle institutioner (qua deres rolle som clearingmedlemmer) fortsat vil være sårbare overfor finansiel tumult i derivatmarkedet, dog i en mere indirekte og delvist forsikret form. 7. Sammenfatning: Noter 1 Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Se f.eks. EU Kommissionens arbejdsdokument, COM(2010) 484 final, s EU Kommissionens arbejdsdokument, COM(2009) 332 final, s Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s. 1 og EU Kommissionens arbejdsdokument, COM(2009) 332 final, s LCH.Clearnet s SwapClear service har på dets bøger renteswaps til en værdi af mia. US$, jf. The Economist ( ): Clear and present danger. Andre centralt clearede OTC-derivater er f.eks. equity og commodity derivatives, samt visse credit indices og næsten 200 CDS single name reference entities. 6 Commission Staff Working Document, SEC(2010) 1059, s. 4 og Van Setten (2009) s Forkortelse for European Securities and Markets Authority, der pr. 1. januar 2011 erstattede Committee of European Securities Regulators (CESR), og er én af de tre nye European Supervisory Authorities (ESA s) som er oprettet inden for det europæiske finanstilsynssystem. 15,- ekskl. moms pr. afregnet lønseddel Vi tilbyder også kurser i Danløn. Se vores hjemmeside for yderligere detaljer! Kør lønnen på internettet! Danløn gør det hurtigt, nemt og billigt at køre løn Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer Danløn overfører automatisk alle beløb i form af løn, skat, pensioner mv. for dig Du kan helt enkelt overføre beløbene til dit bogføringsprogram Der sker automatisk indberetning til eindkomst Du får gratis support via vores forum Som revisor kan du benytte Danløn til at køre løn for dine kunder, nemt og billigt Over virksomheder bruger Danløn. Prøv selv gratis og anonymt! Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater 53

11 8 Consultation Paper: Draft Technical Standards for the Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories (http://www.esma.europa.eu/system/ files/ pdf). 9 Direktiv 2003/6/EF. 10 Hertil henvises til Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 4, s , og Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 7, s ; begge udarbejdet af Trine Korsgaard og Catherine Marianne Tholstrup. Mens den første artikel omhandler selve clearing-forpligtelsen, fokuserer sidstnævnte på risikoreducerende tiltag for bilateralt clearede handler. 11 Forkortelse for European Systemic Risk Board. 12 Selv om pensionsordninger bør betragtes som finansielle modparter har pensionslobbyen med held forhandlet sig til en undtagelse fra clearing-forpligtelsen for en periode på tre år. Med denne undtagelse undgår pensionsordninger at sælge aktiver for at kunne opfylde de omtalte krav til sikkerhedsstillelse, hvilket ville have skadelig virkning på det overordnede afkast. Pensionsundtagelsen er nøje defineret, og er i det store hele begrænset til foretagender registreret i henhold til direktiv 2003/41/EF. Der er givet mulighed for at forlænge undtagelsen med to år, såfremt dette skulle være berettiget mht. at finde en løsning til overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variation margin. 13 EMIR omfatter alle alternative investeringsfonde (uanset om de inkorporeret i EU eller ej), sålænge de forvalterene af de alternative investeringsfonde er autoriseret i henhold til direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde (Direktiv 2011/61/EU, også benævnt AIFM direktivet). 14 For nærmere herom, se: Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 7, s Det er gængs markedspraksis, at parterne har aftalt, at variation margin kun skal overføres hvis den potentielle eksponering overstiger et vist Threshold, alt imens der kun skal ske overførsel, hvis et Minimum Transfer Amount er oversteget. 16 European Commission, COM(2011) 656 final (http://eur-lex.europa.eu/lexuri- Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0656:FIN:EN:PDF). 17 European Commission, COM(2011) 652 final (http://eur-lex.europa.eu/lexuri- Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:EN:PDF). 18 Gennem allerede nævnte og såkaldt tekniske standarder vil Kommissionen og ESMA definere en liste af tilstrækkeligt likvide derivater, i lyset af den gennemsnitlige hyppighed og størrelse af handler, og antallet og typen af aktive markedsaktører. 19 Hermed menes såkaldte regulated markets, multilateral trading facilities (MTF) og organised trading facilities (OTF). Sidstnævte blev indført af Kommissionen som en del af MiFID II, da det oprindelige MiFID kun er omfattede MTF er. En OTF defineres som ethvert system, der er designet til at sammenholde handelsinteresser eller ordrer vedr. finansielle instrumenter, og er tiltænkt som modstykke til Dodd-Franks swap execution facility, der har til formål at skabe gennemsigtighed og struktur til OTC derivater. 20 The Economist ( ): Clear and present danger. 21 Initial margin vil blive fastsat som en funktion af den historiske volatilitet på det pågældende marked, mens variation margin vil blive beregnet dagligt på mark-to-market basis. Den initiale margin er tiltænkt som ekstra buffer i det tilfælde, hvor det skulle vise sig, at den varierende margin ikke er tilstrækkelig ved det pågældende clearingmedlems misligholdelse. 22 Herbert Smith LLP publication: EMIR EU Regulation of OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories. 23 European Federation of Energy Trader s (EFET s) svar til ESMA s høringsdokument, s ISDA s og EFET s svar til ESMA s høringsdokument, s. 6ff. 25 Det forlyder, at Kommission (på foranledning af ESMA) bl.a. udskyder kravet om udveksling af initial margin for bilateralt clearede kontrakter. I givet fald må det forventes, at ESMA ikke vil offentliggøre udkast til niveau 2 regler om dette spørgsmål før i marts Se mere herom i Revision og Regnskabsvæsen 2012, nr. 7, s Hedge Accounting er en regnskabsmæssig metode (IAS 39), hvorefter ejerskab af et værdipapir og det tilknyttede derivat bliver behandlet som en postering således, at den regnskabsmæssige volatilitet (gennem gentagne justeringer af værdipapirets værdi, dvs. mark-to-market ) reduceres. 27 Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s. 6 og The Economist ( ): Security services. 30 The Financial Times ( ): OTC derivatives: Big challenges from central clearing. 31 LCH.Clearnet havde i 2011 alene 333 mio. i kapital, alt imens LCH.Clearnet i gennemsnit forvaltede sikkerheder og kontanter svarende til 73 mia., jf. The Economist ( ): All clear?. 32 CCP clearing falls short of the mark J.P. Morgan (http://www.thetradenews. com/print.aspx?id=8975). 33 Financial News [efinancialnews.com] ( ): Dealers fret over who pays CCP default tab. 34 Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Koeppl (2011): Time for Stability in Derivatives Markets, s Endvidere er det afgørende, at den/de pågældende CCP(er) har kapacitet til at cleare den forventede mængde af transaktioner og håndtere den medfølgende risiko, samt mængden og arten af modparter, der vil være aktive i det pågældende produkt. Dertil skal der tages højde for om de pågældende modparter har de nødvendige risikohåndteringssystemer og tilstrækkeligt juridisk og operationelt beredskab til at håndtere clearingforpligtelsen. 37 Med hensyn til struktur-forskelle, kan det eksemplificeres, at europæiske clearing-huse (herunder f.eks. LCH.Clearnet) er bygget op omkring en principalmodel, hvorimod amerikanske clearing-huse opererer på baggrund af en agent-model. Efter den amerikanske model handler clearing-medlemmet i egenskab som agent, alt imens CCP en og den eksekverende mægler er principaler. I kontrast hertil handler clearing-medlemmer, efter principal-modellen, som principaler (selv om de handler på baggrund af en ordre fra en investor/ investeringsforvalter). Se mere herom i Van Setten (2009, s. 281). De forskellige strukturer påvirker allokeringen af risiko gennem processen fra handel til afvikling, og dermed konsekvenserne af misligholdelse og konkurs, hvorved dokumentation bør tilpasses de enkelte strukturer. 54 Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Regulatorisk Reform OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Indledning OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip For langt de fleste skandinaviske markedsaktører, der vil blive omfattet af clearingforpligtelsen, vil clearing komme til at foregå som kunde af et direkte CCP medlem (en Clearing Broker ). 34 Regulatorisk

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 201/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

HANDELSTENDENSER - DARK POOLS I EUROPA BJØRN SIBBERN

HANDELSTENDENSER - DARK POOLS I EUROPA BJØRN SIBBERN HANDELSTENDENSER - DARK POOLS I EUROPA BJØRN SIBBERN HVORFOR DARK POOLS OG BROKER CROSSING NETWORKS? 1. Hvad ser vi, og hvorfor ser vi dark pools og Broker Crossing Networks i dag? 2. Hvad er tendensen?

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere