Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og Jens Johansen Side 1 af 26

2 Samlet vurdering X 1. Forholdene er meget tilfredsstillende. Der kan være udviklingspunkter, som tilbuddet skal arbejde med til næste tilsyn 2. Forholdende er tilfredsstillende. Der gives enkelte påbud som det forventes at botilbuddet har rettet op på inden næste års tilsyn 3. Forholdene er ikke tilfredsstillende / bekymrende. Der gives påbud, som det forventes at botilbuddet har rettet op på indenfor 3 6 måneder, hvor der vil blive gennemført opfølgende tilsyn 4. Forholdende er kritisable / uacceptable. Der gives påbud og botilbuddet kommer under skærpet tilsyn Tilsynsresultat Opfølgning på udviklingspunkter og / eller påbud fra sidste tilsyn: Tilsynet gav ved sidste års anmeldte tilsyn tre udviklingspunkter og ved det uanmeldte tilsyn 12. september 2013 blev der givet et påbud. Krummebækgaard har fulgt op på alle tre udviklingspunkter, dog afstedkommer udviklingspunkt 1 et nyt udviklingspunkt. Der er fulgt op på påbuddet givet ved det uanmeldte tilsyn. Vurdering: Tilsynet vurderer, at Krummebækgaard har arbejdet meget tilfredsstillende og meget målrettet med udviklingspunkterne og påbuddet givet ved de to tidligere tilsyn. Både ledelse og medarbejdere har stor fokus på fortsat udvikling af fagligheden og selve organisationen. Medarbejderne sikres løbende relevant kompetenceudvikling. Side 2 af 26

3 Stedets nye ledelsesstruktur har givet botilbuddet et mærkbart løft. Sygefraværet er faldet og personaleflowet er mindsket. Der arbejdes kontinuerligt på at renovere ejendommene og skabe nye aktiviteter. Stedet har fokus på at anvende IT i hverdagen og gøre eleverne fortrolige med fx brugen af ipad og relevante apps. Udviklingspunkter: Tilsynet giver følgende tre udviklingspunkter Krummebækgaard bør foretage enkelte ændringer i den nyudarbejdede procedure vedr. værgemål og i deres pjece beskrive tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Krummebækgaard anbefales at tilbyde medarbejderne mulighed for ekstern supervision. Det anbefales, at alle medarbejderne ved hvor brandmateriellet findes i alle huse. Påbud: Ingen. Handleplan: Ingen. Side 3 af 26

4 Indholdsfortegnelse Tilsynsresultat... 2 Formål med tilsynet Ved tilsynet er følgende personer interviewet Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Interview med leder vedr. fysiske rammer Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Interview med leder vedr. tilbuddets eleverne Interview med eleverne Telefoniske interviews med pårørende Interview med medarbejdere Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Side 4 af 26

5 Formål med tilsynet. Vordingborg Kommune har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til, at føre tilsyn med kommunens tilbud. Tilsyn på private botilbud gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af 16. december fra Socialministeriet. Der skal føres tilsyn med om institutionen fortsat arbejder i henhold til det med Vordingborg Kommune indgåede godkendelsesgrundlag med hensyn til pædagogik, fysiske rammer, medarbejdere og økonomi. Formålet med tilsynet er angivet som: At sikre, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, At sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At bidrage til at fastholde og udvikle den samlede kvalitet i tilbuddene på kort og lang sigt ved at afdække potentielle udviklingsområder. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om, hvordan tilbuddene løser de kommunale opgaver. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Tilsynet omfattede: Interview med ledelsen Interview med medarbejdere Interview med eleverne Interview med pårørende Besigtigelse af de fysiske rammer på adressen 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Forstander Bent Legaard og teamleder Line Rhode Medarbejdere Tre medarbejdere Elever Tre første års elever. Pårørende To pårørende begge samtaler foregik telefonisk, da de pårørende ikke havde mulighed for at komme til Krummebækgaard på dagen. Side 5 af 26

6 2. Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Emne Er der fulgt op på eventuelle udviklingspunkter og/eller påbud fra tidligere tilsyn Grundlag Der blev ved sidste års tilsyn givet tre udviklingspunkter Udviklingspunkt 1 Det anbefales, at der sættes fokus på at give medarbejderne større viden om værgemål; herunder overveje udarbejdelse af interne retningslinjer for samarbejdet med de elever som er under værgemål og deres værger. Værgemål har været drøftet og ledelsen har udarbejdet en procedure for samarbejde med værgerne. Tilsynet har enkelte kommentarer til proceduren og anbefaler ligeledes at Krummebækgaard i deres pjece beskriver tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Udviklingspunkt 2 Det anbefales, at der sættes fokus på at videreudvikle medarbejdernes viden om lovgivningen og kommunens procedure omkring indberetning af utilsigtede hændelser. Krummebækgaard har udarbejdet deres egen supplerende procedure til den af Psykiatri- og Handicapsekretariatet fremsendte arbejdsgang. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard er opmærksom på at begrebet Utilsigtede hændelser handler om andet end blot medicin. Udviklingspunkt 3 Det anbefales, at arbejdet med at udarbejde og opdatere interne retningslinjer for fx stresspolitik, mobning, politianmeldelse og lignende fortsættes. Der er udarbejdet en mobbepolitik og der arbejdes stadig med udarbejdelse af diverse politikker og procedurer Der blev ved det uanmeldte tilsyn 12. september 2013 givet et påbud. Påbud: Krummebækgaard skal ophøre med brugen af individuelle elevkontrakter og kontakte alle de anbringende kommuner og sikre sig, at der ikke er sendt lignende kontrakter til dem fra Krummebækgaard Krummebækgaard har siden det uanmeldte tilsyn kontaktet de anbringende kommuner. Der er ikke blevet sendt lignende elevkontrakter til andre kommuner end Hillerød. Krummebækgaard har udarbejdet en procedure for udarbejdelse af supplerende aftaler til handleplanen og afskaffet begrebet kontrakter. Side 6 af 26

7 3. Interview med leder vedr. fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af tilbuddet Grundlag Krummebækgaard er et privat botilbud i henhold til servicelovens godkendt til i alt 16 elever, hvoraf 4 må være under 18 år, jf. servicelovens 142, stk.7. Botilbuddet består af boenheder samt en STU del, der benævnes værkstedsskole. Botilbuddet er for unge mellem 16 og 23 år med særlige behov, såsom bogligt svage, unge med ADHD, seksuelt krænkede, følelsesramte og/eller sent udviklede. Der er i øjeblikket 12 elever, hvoraf 2 er under 18 år. Krummebækgaard ligger i naturskønne omgivelser i Askeby på Møn. Bostedets hovedbygning er en over 200 år gammel gård, som er sat i stand af forstanderparret. Der hører jord, dyr og have til stedet. Beskrivelse af fysiske rammer og udnyttelse heraf Krummebækgaard, Bakkehøjvej 19 - hovedbygningen: Hele gården fremstår meget velholdt. Der er pænt, rent og hyggeligt i alle lokaler. Den ene længe fungerer som forstanderens private bolig. Derudover er der kontorer, administration og fællesfaciliteter til forskellige aktiviteter bl.a. undervisning og møder. Hvide Længe, Dammegade 25: Godkendt til 7 elever der bor for tiden 6 elever. Det meste af huset er ny restaureret. Eleverne deles om to toiletter og bad. Beboelseshuset fremstår pænt, og resten af gården, som nu er fællesområde for alle eleverne, fremstår ligeledes nyrestaureret og i flot stand. Der er blandt andet et stort rum, hvor der foregår fællesspisning og andre aktiviteter samt en stor sal til spil og andre større aktiviteter. Der er et stort og godt indrettet køkken. Nattevagtens værelse findes i dette hus. Det Gule Hus, Dammegade 27: Plads til 3 elever der er for tiden 3 eleverne. Der er 1 værelse i stueetagen og 2 på 1. sal. Kirstinelund, Fanefjordgade 74: Godkendt til 5 eleverne der bor for tiden 4 eleverne. Der er 2 værelser i stueetagen og 3 værelser på 1. sal. Huset fremstår pænt og rent. Den godkendte nedrivning af en tilbygning til stuehuset er blevet gennemført. Side 7 af 26

8 Ledelsen oplyser at der stadig er etableret lejemål i nedennævnte selvstændige boliger i nærområdet, hvor eleverne har egen selvstændig lejekontrakt og får socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85, fra medarbejdere ansat på Krummebækgaard. Disse boliger har ikke noget med det øvrige godkendte botilbud at gøre. Ledelsen oplyser, at enhederne holdes fuldstændigt separat både økonomisk og personalemæssigt. Beboerne fra disse lejemål anvender dog fællesfaciliteterne og deltager i stedets fællesmøder, da de er sammen med botilbuddets elever i STU tilbuddet. 85 (der føres ikke tilsyn med 85 tilbud) Ravnemosegaard: Plads til tre lejere i to separate lejligheder der bor pt. en person. ville gerne sige den op. Men er forstanderen er stadig lidt bekymret over hvem der måske kunne flytte ind, da der har været dårlige erfaringer med en tidligere beboer med en stor hund. Maries Hus: Der bor ingen i øjeblikket, men der er plads til fire. Nr. 133 Fanefjordgade er nedlagt. Lykkesholm: Nyligt indkøbt gård i Tostenæs med plads til fire lejere. Der er ved at blive anlagt en ATV bane til brug for alle Krummebækgaards elever. Ved rundgang observeres stemning kommunikation igangværende aktiviteter rengøring og hygiejne vedligeholdelse af ejendommen Alle huse virker velholdte. Ved en rundgang i husene observeres en hyggelig og afslappet stemning. Der er en respektfuld dialog mellem medarbejdere og elever. Fællesarealerne er lyse og indbydende, og boligerne fremstår hyggelige og personligt indrettede af den enkelte elev, så der virker hjemligt. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende alle steder. Beredskabsplanen evakueringsplan afholdelse af brandøvelser har medarbejderne førstehjælpskurser? De udarbejdede beredskabsplaner hænger i de enkelte huse. Der laves brandøvelser én gang om året med faste mødesteder. Årets brandøvelse er nyligt afviklet, og brandmateriellet er blevet gennemgået. Der er etableret ekstra stiger til første sals boligerne, der skal give mulighed for flugt gennem vinduerne. Alle medarbejdere har gennemført to dages Side 8 af 26

9 førstehjælpskursus med hjertestarter undervisning. Krummebækgaard søger hos Røde Kors om at få hjertestarter etableret på Hvide Længe, til gavn både for eleverne og botilbuddets naboer. 4. Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Emne Botilbuddets målgruppe Grundlag Målgruppen er i godkendelsen beskrevet som unge fra år, der har særlige behov. De særlige behov kan skyldes identitets- og adfærdsmæssige problemer, eventuelt begrundet i vanskelig opvækst, psykiske lidelser eller seksuelle krænkelser. Stedet modtager ikke unge krænkere, udadreagerende unge, aktive misbrugere eller unge, der begår alvorlig kriminalitet. Der har dog været flyttet en ung ind, hvor det efterfølgende har vist sig at vedkommende havde et misbrug. Der blev iværksat en aktiv indsats i samarbejde med kommunens Center for Rusmidler. Det opleves at målgruppen er blevet tungere. Man skal have det virkelig dårligt, hvis man får tilbudt et botilbud af sin kommune. Mange sent udviklede unge får i stedet støtte i eget hjem i egen kommune, Værdigrundlag Krummebækgaard har udarbejdet et skriftligt værdigrundlag, hvori det fremgår, at nøgleordene er: ligeværd, involvering, troen på at det kan lykkes. Målet med et ophold på Krummebækgaard er, at den enkelte elev får en hovedrolle i sit eget liv. Værdigrundlaget kendes og efterleves af alle medarbejderne. Der afholdes møder én gang om ugen med drøftelse af etik hvor der er mulighed for at sætte flere ord på værdierne. Ligeværdighed er vigtigt i arbejdet med de unge. Der bruges en del tid på at give de unge en forståelse for hinandens handicap. Der foregår varsomme drøftelser med de unge, med fokus på etik. Side 9 af 26

10 Hvis eleverne forstår hinandens reaktioner kan konflikter afværges / forebygges. De unge når oftest til at kunne tale om deres handicaps og kunne præsentere sig selv over for nye elever. Pædagogisk målsætning Der arbejdes fortsat med motivations- og relationsarbejde, hvor det pædagogiske, undervisningsog behandlingsmæssige arbejde dokumenteres ved hjælp af billedmæssig dokumentation, som den unge selv er med til at udarbejde og fremlægge. Stedet kunne godt ønske, at der blev brugt endnu flere billeder. Der er blevet arbejdet med Kompasset siden august måned i år version børn og unge. Krummebækgaard er blevet inspireret af arbejdet i Københavns Kommune. Ledelsen ønsker at der på sigt skal blive mere substans i beskrivelserne af de unge. Hvis det bliver landsdækkende at arbejde med diagrammer, i forhold til de unge er Krummebækgaard klar til at bruge skabelonerne. Botilbuddet bruger samtaleterapi (NLP), når der er områder eleverne kan have svært ved at tale om. Elevernes samtaler med stedets NLP terapeut er en succes. Botilbuddet har fokus på botræning, som er fast skemalagt. Målet er, at den unge kan klare sig selvstændigt i egen bolig. Der arbejdes med positiv personlighedsudvikling, færdighedsindlæring i forbindelse med at klare sig i egen bolig, tilegnelse af sociale kompetencer og erhvervelse af sunde fritidsinteresser. Botilbuddet lægger vægt på, at der ikke benyttes for meget fagsprog overfor de unge. Stedet benytter sig af en metode, som de kalder motorvejen, som dokumenterer udviklingen med den unge. Der arbejdes ligeledes med Enneagrammet. Forstanderen deltager i et fagligt netværk i Region Sjæl land hvor STU, botilbud, sagsbehandlere og UU vejledere deltager. Side 10 af 26

11 Der bliver gennemført undervisning for eleverne i Enneagrammet i slutningen af november måned ved Steen Johansen fra Resco. Cirkus panik har været ude på Krummebækgaard. Det har bidraget til at eleverne er blevet bedre til at læse hinanden og andre og derved undgå konflikter. De teoretiske referencer Der følges ikke nogen specielle teoretiske referencer. De pædagogiske metoder Stedet anvender anerkendende pædagogik og relationspædagogik. Organisering af stedet antal medarbejdere faggrupper Femten ansatte inkl. forstander Fire faste vikarer Forstander uddannet lærer. En konstitueret daglig leder anden uddannelse. Fire pædagoger En pædagogmedhjælper To pædagogstuderende To lærere En rengøringsassistent En kontoruddannet En økonomimedarbejder En dyrepasser Fire faste vikarer De tre af de fire faste vikarer er pædagogstuderende. Der er blevet ansat en samtaleterapeut mere som endnu ikke er startet. Stedet NLP terapeut har samtaler med eleverne, men bruges også til supervision af medarbejderne. Den interne supervision bruges også i forhold medarbejdernes privatliv. Den nye struktur har været et plus for Krummebækgaard. Teamlederne har fin føling med, hvad der foregår i alle husene. Det giver ro blandt medarbejderne. Det overvejes, om der også skal være en teamleder for STU delen. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn Indkøb af gården Lykkesholm. Side 11 af 26

12 Skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker for medarbejderne alkohol rygning fravær mobning stress Rygereglerne efterleves efter gældende regler. Der er udarbejdet en personalehåndbog, hvor alle retningslinjer er samlet. Ledelsen har nyligt revideret alle retningslinjer. Der er udarbejdet en mobbepolitik siden sidste års tilsyn. Alle medarbejderne har fået et eksemplar og mobning vil være et tema på årets MUS samtaler. Der har været en episode vedr. mobning, som øjeblikkelig blev taget op. Det er en løbende proces, at have fokus på mobning. Stedets politik vedr. stress er ikke beskrevet. Der tages hånd om medarbejderne i stressede situationer og der tilbydes supervision ved stedets terapeut. Der er udarbejdet en trivselsundersøgelse. Praksis vedr. sygemeldinger er beskrevet i ansættelseskontrakten. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard udarbejder en fraværspolitik. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger opdaterede medicinoversigter tilsynets observationer Der er interne retningslinjer for medicinhåndteringen. Der er to medarbejdere som er medicinansvarlige og doserer medicinen. De medicinansvarlige anvender nu medicinmodulet i Planner 4 You. Der er udarbejdet procedure for håndtering af utilsigtede hændelser bagest i medicinhåndbogen. Stedet er bekendt med at der skal indberettes UTH vedr. medicin, men har ikke haft behov for dette. Der er nu blevet opsat et skab, hvor den doserede medicin opbevares, så det kun er de medicinansvarlige som har adgang til selve medicinskabet. 5. Interview med leder vedr. tilbuddets eleverne Emne Elevsammensætning Grundlag Der er i øjeblikket fjorten elever på Krummebækgaard, som Side 12 af 26

13 aktuel belægning evt. ændringer iflg. lederen alle er indenfor målgruppen. Ledelsen er trods svære tider meget bevidst om, at der ikke skal flytte elever ind, som falder udenfor målgruppen. Nye elever får lov at opholde sig på Krummebækgaard en kortere periode, før der træffes beslutning om, at de skal flytte ind. Hvis det efter noget tid alligevel viser sig, at eleven ikke falder til på Krummebækgaard, drøftes dette med handlekommunen. Det kan give stedet store udfordringer, hvis en elev under eller efter opholdet på Krummebækgaard spreder historier om andre elever eller medarbejdere. De nye sociale medier er i denne sammenhæng ligeledes en udfordring. Administration af elevmidler kommunens/intern procedure administrationsaftaler Krummebækgaard arbejder stadig målrettet med at synliggøre fordelingen af ansvar for økonomi, således at det er nemmere for både medarbejdere og eleverne at deltage i samarbejdet omkring administration af elevernes midler. Der er blandt andet med den nye struktur med koordinatorer i de enkelte huse lagt et større ansvar for styring af udgifterne for det enkelte hus, således at eleverne kan få et større indblik, hvad det egentlig koster at have en bolig. Der udarbejdes aftaler med den enkelte elev vedrørende administration af deres økonomi, der tager hensyn til at formålet med opholdet på Krummebækgaard er at eleverne skal kunne klare sig i egen bolig. Sidste år gennemgik forstanderen også stedets økonomi med både medarbejdere og elever. Samtykkeerklæringer En eventuel samtykkeerklæring ligger på den enkelte elevs journal. To gange om året afholder Krummebækgaard et forældremøde, hvor der bl.a. tales om elevernes rettigheder. Det har foreløbig vist sig at være et godt tiltag, da en god dialog kan afklare eventuelle forskellige uklarheder, før der opstår problemer. Tilsynet anbefaler at beskrive lidt mere om stedets forventninger til forældre samarbejdet i deres pjece Værgemål hvor mange eleverne er under værgemål aktuelle ansøgninger Der er i øjeblikket ingen af eleverne, der har værge. Ledelsen er dog bekendt med en ansøgning om nyt værgemål. Side 13 af 26

14 Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard foretager enkelte ændringer i den nyudarbejdede procedure vedr. værgemål og at de i deres pjece beskriver tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Elevindflydelse hvordan inddrages eleverne elevmøder/råd Der er stor fokus på at medinddrage eleverne i så mange forhold som muligt, mhp at lære dem at kunne klare sig selv i egen bolig. Der afholdes Husmøder i de enkelte huse én gang om ugen, hvor husets elever deltager sammen med det personale, der er tilknyttet huset. Én gang om måneden afholdes der et aftenmøde, hvor alle elever deltager i den første time. Eleverne holder et formøde om eftermiddagen. Efter aftenmødet er der fællesspisning og efterfølgende personalemøde. Alle medarbejdere deltager også vikarer, da det er vigtigt at få skabt en ensartet kultur på Krummebækgaard. Det er meget vigtigt for eleverne, at der gives ensartede svar fra alle medarbejdere. Der afholdes to årlige møder mellem eleverne, deres forældre og ledelsen. Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd Krummebækgaard lægger stor vægt på et godt samarbejde med de pårørende. De pårørende bliver ligeledes inviteret med til møderne om elevernes handleplaner, hvis eleverne ønsker dette. Ved samarbejde med pårørende til elever over 18 år er man fra stedets side meget opmærksom på at respektere elevernes ret til selvbestemmelse. Kost og motion kostpolitik elevernes indflydelse og deltagelse fokus på motion Tre dage om ugen er der morgenmotion. De dage hvor eleven ikke motionerer, er der IT / ipad undervisning. Én gang om ugen er der mulighed for deltagelse i Zumba stedets næste projekt er afrikansk dans. Krummebækgaard har megen fokus på både kost og motion, da dette også er et vigtigt element i de unges mulighed for at klare sig i eget hjem. Der tales meget om kost og kostplaner i de enkelte huse, og de unge er med til at lave mad. Side 14 af 26

15 Fedt af projektet er ved at blive retænkt til tre nye elever. Projektet har været en succes. Krummebækgaard har dog i øjeblikket flere elever som er undervægtige. Der serveres, som noget nyt, varm mad til frokost. Handleplaner hvordan udarbejdes handleplaner? inddragelse af eleverne og evt. andre. hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Der udarbejdes handleplaner stedet bruger betegnelsen elevplaner i overensstemmelse med stedets politik om motorvejen Der følges op på planerne én gang årligt eller oftere, hvis der er behov for dette. Der bliver altid taget kontakt til hjemkommunen, hvis der sker noget, som kræver omgående handling. Ved udarbejdelsen af en handleplan inddrages både eleverne og deres pårørende, hvis eleverne ønsker dette. Der lægges vægt på at udvikle eleverne gennem en dialog, hvor der sættes både mål og delmål for at udvikle eleverne i positiv retning. Det er en vigtig forudsætning for succes, at eleverne føler sig inddraget samt føler, at der bliver stillet relevante krav og mål. Kontrakt betegnelsen er blevet afskaffet på foranledning af det uanmeldte tilsyn i september Dokumentation kendskab til gældende lovgivning hvordan dokumenteres der? løbende opfølgning tilsynets observationer Der er kendskab til gældende lovgivning omkring dokumentation. Der dokumenteres løbende i elevens journal. Der arbejdes hele tiden blandt medarbejderne på at sikre den relevante mængde dokumentation, så der ikke bliver skrevet hverken for lidt eller for meget. Dokumentationen opleves som et godt redskab til at understøtte fagligheden. Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Der foregår dagligt mange forskellige aktiviteter på stedet. Tilsynet har fået tilsendt en aktivitetsplan, med mange varierende tilbud. Der udarbejdes individuelle skemaer til den enkelte elev ud fra egen handleplan. Klagesager aktuelle klagesager Der har ikke været nogen klagesager. Side 15 af 26

16 procedure for behandling og opfølgning på klager Stedet underretter tilsynet samt hjemkommunen, hvis der kommer en klage. Ryge, alkohol og narkotika politikker for områderne information til eleverne Stedet har en politik på de nævnte områder, og det er klart for både medarbejdere og elever, hvilken holdning der er gældende på Krummebækgaard. Alle eleverne bliver før indflytning gjort bekendt med de gældende regler. 6. Interview med eleverne Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag Eleverne oplever Krummebækgaard som en rigtig god skole. Alle tre er meget glade for at bo på Krummebækgaard. Oplevelsen af hjemlighed Krummebækgaard føles som et hjem. Én af eleverne giver udtryk for at føle sig mere hjemme på Krummebækgaard end hos forældrene. Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Eleverne er glade for deres værelser. Der er lidt delte meninger om, hvorvidt værelserne kunne være større. Én elev har rigtig mange ting med og kunne godt bruge mere plads. Alle bruger fælleslokalerne flittigt. Man bliver bedre til at tage ansvar for oprydning mv. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? Ingen af de tre elever får medicin, men hører fra nogle af de andre at de får hjælp af medarbejderne. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale Alle medarbejderne er meget lette at tale med, selvom der selvfølgelig altid vil være nogle, man passer bedre sammen med. Eleverne oplever, at Bent (forstanderen) er rigtig god til at hjælpe. Side 16 af 26

17 med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? Dialogen er god. Alle føler, at de bliver lyttet til og forstået. Medarbejderne taler altid pænt til eleverne. De hjælper nogle gange med at få eleverne til at blive gode venner igen efter en konflikt. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Krummebækgaard har fokus på sund mad. Der findes aldrig usund mad i fælles køleskabet. Eleverne tænker meget over hvad der bliver spist. Køkkeneleverne bestemmer, hvordan menuen skal være, men man kan godt komme med forslag til menuen. Hvis man ikke kan lide et måltid, kan man altid tage en rugbrødsmad. Eleverne beskriver, hvordan der bliver løbet. Den ene elev løber 3 km x 2 ugentlig og cykler 7 km en tredje dag. Der bliver også spillet fodbold. Det er dog meget forskelligt, hvor aktive eleverne er. Hvis man ikke vil løbe om morgenen, må man i stedet gå. Man bliver nødt til at sygemelde sig hele dagen, hvis man ikke vil motionere. Man kan ikke bare pjække. Der kan selvfølgelig laves individuelle aftale, hvis man har ondt i et knæ el. lign. Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Eleverne taler om, at de gerne vil have lidt flere udendørsaktiviteter. Der var flere aktiviteter i starten, måske fordi det nu er ved at blive efterår. Alle glæder sig til ATV banen på Lykkesholm Den ene elev syntes, det var hyggeligt med spil om aftenen i fælleslokalet. Nu er det mest om fredagen. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der elevmøder andet Eleverne oplever at der bliver lyttet til ønsker og forslag. De er fremkommet med nye ideer til værksstederne som er blevet taget alvorligt og indført. De skal snart ned at se en ny gartneruddannelse i Self i Nykøbing. Aften møderne er gode. Det er rart, at alle er til stede. Der er hver mandag husmøder i de enkelte huse. Handleplaner er I med til at udarbejde De tre elever har ikke været så længe på Krummebækgaard og har derfor endnu ikke arbejdet med deres handleplaner. Side 17 af 26

18 jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan Samarbejde og indflydelse for pårørende Den ene elev som er over 18 år giver udtryk for, at det er rart, at man bliver spurgt om ens forældre skal inddrages. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magtanvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Ingen af eleverne kender til reglerne om magtanvendelse. Da tilsynsførende forklarer, hvad der forstås ved en magtanvendelse, giver alle tre elever udtryk for, at de aldrig har oplevet det på Krummebækgaard. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Alle tre ville tale med deres kontaktperson eller forstanderen, hvis de var utilfredse. Tilsynet forklarer, at man både ville kunne klage til sin sagsbehandler i handlekommunen og til Vordingborg Kommune, men at det selvfølgelig er godt, hvis man kan løse evt. problemer med medarbejderne på Krummebækgaard. 7. Telefoniske interviews med pårørende Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag Begge pårørende er meget tilfredse med Krummebækgaard. Alt tyder på at det er et godt sted, da det kan være svært at få lokket den unge hjem i weekenden. Den ene pårørende var meget negativ fra starten, da handlekommunen traf nogle meget hurtige beslutninger vedr. indflytningen. Men hendes negative holdning blev hurtigt vendt og hendes barn har nu boet i to år på Krummebækgaard. Oplevelsen af hjemlighed Krummebækgaard opleves som et hjem. Fysiske rammer tilfredshed med OK alt er ikke nyt, men sådan er det jo også hjemme. Side 18 af 26

19 værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? Der er en god stemning på Krummebækgaard. Krummebækgaard har bakket op om den medicinske behandling. Den ene pårørende oplever at der er opnået meget fine resultater. Der er en fin dialog med familien. Man føler sig lyttet til. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? Der har været en god dialog fra begyndelsen. Begge pårørende føler sig inddraget og informeret. Man føler sig velkommen på stedet. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Oplever at der bliver serveret god og sund mad hører ikke noget negativt til trods for at den unge er meget kræsen. Det er godt at der er fokus på motion. Aktiviteter OK de skal helst være gratis da den unge er nærig. Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Der er mulighed for mange forskellige slags aktiviteter. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der elevmøder andet Man føler sig hørt. Eleverne virker trygge og intet opleves som tabu. Handleplaner er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan Den ene pårørende føler sig ikke inddraget hører heller ikke fra kommunen. Den anden føler sig inddraget og er blevet spurgt om at deltage i handleplansmøde. Samarbejde og indflydelse for pårørende Fint samarbejde. Side 19 af 26

20 Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magt anvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Den ene pårørende mangler viden om, hvad magtanvendelse er. Har ikke hørt om situationer, hvor der er brugt magtanvendelse. Den anden pårørende kender reglerne. Der har på et tidspunkt været en magtanvendelse og pårørende blev orienteret i forbindelse med indberetningen. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Den ene pårørende mangler kendskab til, hvem der kan klages til og om hvad. Den anden pårørende ville altid kontakte Bent i første omgang, og hvis dette ikke havde effekt, ville handlekommunen blive kontaktet. Tilsynet orienterer om at Vordingborg Kommune også kan kontaktes. 8. Interview med medarbejdere Emne Arbejdsliv på botilbuddet har I en god arbejdsplads er I glade for at gå på arbejde Grundlag Den ene medarbejder er blevet ansat for nyligt og har tidligere arbejdet på en ungdomsskole. Det var en stor ændring at skulle arbejde på Krummebækgaard, men opleves som meget positivt. Alle tre synes at det er dejligt at se, at de unge udvikler sig. Det er hårdt arbejde, men det er en gave, når tingene lykkes. Krummebækgaard fungerer godt. Alle tre er glade for stedet, både for arbejdet med eleverne og deres udvikling og kollegerne. Alle tre er glad for at gå på arbejde Målgruppen er blevet dårligere, de magter ikke så meget som tidligere. Den ene medarbejder kom for snart to år siden fra børneområdet og skulle vænne sig til en noget dårligere normering på voksenområdet. Mange af eleverne er voksne på papiret, men er stadig Side 20 af 26

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere