Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og Jens Johansen Side 1 af 26

2 Samlet vurdering X 1. Forholdene er meget tilfredsstillende. Der kan være udviklingspunkter, som tilbuddet skal arbejde med til næste tilsyn 2. Forholdende er tilfredsstillende. Der gives enkelte påbud som det forventes at botilbuddet har rettet op på inden næste års tilsyn 3. Forholdene er ikke tilfredsstillende / bekymrende. Der gives påbud, som det forventes at botilbuddet har rettet op på indenfor 3 6 måneder, hvor der vil blive gennemført opfølgende tilsyn 4. Forholdende er kritisable / uacceptable. Der gives påbud og botilbuddet kommer under skærpet tilsyn Tilsynsresultat Opfølgning på udviklingspunkter og / eller påbud fra sidste tilsyn: Tilsynet gav ved sidste års anmeldte tilsyn tre udviklingspunkter og ved det uanmeldte tilsyn 12. september 2013 blev der givet et påbud. Krummebækgaard har fulgt op på alle tre udviklingspunkter, dog afstedkommer udviklingspunkt 1 et nyt udviklingspunkt. Der er fulgt op på påbuddet givet ved det uanmeldte tilsyn. Vurdering: Tilsynet vurderer, at Krummebækgaard har arbejdet meget tilfredsstillende og meget målrettet med udviklingspunkterne og påbuddet givet ved de to tidligere tilsyn. Både ledelse og medarbejdere har stor fokus på fortsat udvikling af fagligheden og selve organisationen. Medarbejderne sikres løbende relevant kompetenceudvikling. Side 2 af 26

3 Stedets nye ledelsesstruktur har givet botilbuddet et mærkbart løft. Sygefraværet er faldet og personaleflowet er mindsket. Der arbejdes kontinuerligt på at renovere ejendommene og skabe nye aktiviteter. Stedet har fokus på at anvende IT i hverdagen og gøre eleverne fortrolige med fx brugen af ipad og relevante apps. Udviklingspunkter: Tilsynet giver følgende tre udviklingspunkter Krummebækgaard bør foretage enkelte ændringer i den nyudarbejdede procedure vedr. værgemål og i deres pjece beskrive tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Krummebækgaard anbefales at tilbyde medarbejderne mulighed for ekstern supervision. Det anbefales, at alle medarbejderne ved hvor brandmateriellet findes i alle huse. Påbud: Ingen. Handleplan: Ingen. Side 3 af 26

4 Indholdsfortegnelse Tilsynsresultat... 2 Formål med tilsynet Ved tilsynet er følgende personer interviewet Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Interview med leder vedr. fysiske rammer Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Interview med leder vedr. tilbuddets eleverne Interview med eleverne Telefoniske interviews med pårørende Interview med medarbejdere Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Side 4 af 26

5 Formål med tilsynet. Vordingborg Kommune har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til, at føre tilsyn med kommunens tilbud. Tilsyn på private botilbud gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af 16. december fra Socialministeriet. Der skal føres tilsyn med om institutionen fortsat arbejder i henhold til det med Vordingborg Kommune indgåede godkendelsesgrundlag med hensyn til pædagogik, fysiske rammer, medarbejdere og økonomi. Formålet med tilsynet er angivet som: At sikre, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, At sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At bidrage til at fastholde og udvikle den samlede kvalitet i tilbuddene på kort og lang sigt ved at afdække potentielle udviklingsområder. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om, hvordan tilbuddene løser de kommunale opgaver. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Tilsynet omfattede: Interview med ledelsen Interview med medarbejdere Interview med eleverne Interview med pårørende Besigtigelse af de fysiske rammer på adressen 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Forstander Bent Legaard og teamleder Line Rhode Medarbejdere Tre medarbejdere Elever Tre første års elever. Pårørende To pårørende begge samtaler foregik telefonisk, da de pårørende ikke havde mulighed for at komme til Krummebækgaard på dagen. Side 5 af 26

6 2. Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Emne Er der fulgt op på eventuelle udviklingspunkter og/eller påbud fra tidligere tilsyn Grundlag Der blev ved sidste års tilsyn givet tre udviklingspunkter Udviklingspunkt 1 Det anbefales, at der sættes fokus på at give medarbejderne større viden om værgemål; herunder overveje udarbejdelse af interne retningslinjer for samarbejdet med de elever som er under værgemål og deres værger. Værgemål har været drøftet og ledelsen har udarbejdet en procedure for samarbejde med værgerne. Tilsynet har enkelte kommentarer til proceduren og anbefaler ligeledes at Krummebækgaard i deres pjece beskriver tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Udviklingspunkt 2 Det anbefales, at der sættes fokus på at videreudvikle medarbejdernes viden om lovgivningen og kommunens procedure omkring indberetning af utilsigtede hændelser. Krummebækgaard har udarbejdet deres egen supplerende procedure til den af Psykiatri- og Handicapsekretariatet fremsendte arbejdsgang. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard er opmærksom på at begrebet Utilsigtede hændelser handler om andet end blot medicin. Udviklingspunkt 3 Det anbefales, at arbejdet med at udarbejde og opdatere interne retningslinjer for fx stresspolitik, mobning, politianmeldelse og lignende fortsættes. Der er udarbejdet en mobbepolitik og der arbejdes stadig med udarbejdelse af diverse politikker og procedurer Der blev ved det uanmeldte tilsyn 12. september 2013 givet et påbud. Påbud: Krummebækgaard skal ophøre med brugen af individuelle elevkontrakter og kontakte alle de anbringende kommuner og sikre sig, at der ikke er sendt lignende kontrakter til dem fra Krummebækgaard Krummebækgaard har siden det uanmeldte tilsyn kontaktet de anbringende kommuner. Der er ikke blevet sendt lignende elevkontrakter til andre kommuner end Hillerød. Krummebækgaard har udarbejdet en procedure for udarbejdelse af supplerende aftaler til handleplanen og afskaffet begrebet kontrakter. Side 6 af 26

7 3. Interview med leder vedr. fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af tilbuddet Grundlag Krummebækgaard er et privat botilbud i henhold til servicelovens godkendt til i alt 16 elever, hvoraf 4 må være under 18 år, jf. servicelovens 142, stk.7. Botilbuddet består af boenheder samt en STU del, der benævnes værkstedsskole. Botilbuddet er for unge mellem 16 og 23 år med særlige behov, såsom bogligt svage, unge med ADHD, seksuelt krænkede, følelsesramte og/eller sent udviklede. Der er i øjeblikket 12 elever, hvoraf 2 er under 18 år. Krummebækgaard ligger i naturskønne omgivelser i Askeby på Møn. Bostedets hovedbygning er en over 200 år gammel gård, som er sat i stand af forstanderparret. Der hører jord, dyr og have til stedet. Beskrivelse af fysiske rammer og udnyttelse heraf Krummebækgaard, Bakkehøjvej 19 - hovedbygningen: Hele gården fremstår meget velholdt. Der er pænt, rent og hyggeligt i alle lokaler. Den ene længe fungerer som forstanderens private bolig. Derudover er der kontorer, administration og fællesfaciliteter til forskellige aktiviteter bl.a. undervisning og møder. Hvide Længe, Dammegade 25: Godkendt til 7 elever der bor for tiden 6 elever. Det meste af huset er ny restaureret. Eleverne deles om to toiletter og bad. Beboelseshuset fremstår pænt, og resten af gården, som nu er fællesområde for alle eleverne, fremstår ligeledes nyrestaureret og i flot stand. Der er blandt andet et stort rum, hvor der foregår fællesspisning og andre aktiviteter samt en stor sal til spil og andre større aktiviteter. Der er et stort og godt indrettet køkken. Nattevagtens værelse findes i dette hus. Det Gule Hus, Dammegade 27: Plads til 3 elever der er for tiden 3 eleverne. Der er 1 værelse i stueetagen og 2 på 1. sal. Kirstinelund, Fanefjordgade 74: Godkendt til 5 eleverne der bor for tiden 4 eleverne. Der er 2 værelser i stueetagen og 3 værelser på 1. sal. Huset fremstår pænt og rent. Den godkendte nedrivning af en tilbygning til stuehuset er blevet gennemført. Side 7 af 26

8 Ledelsen oplyser at der stadig er etableret lejemål i nedennævnte selvstændige boliger i nærområdet, hvor eleverne har egen selvstændig lejekontrakt og får socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85, fra medarbejdere ansat på Krummebækgaard. Disse boliger har ikke noget med det øvrige godkendte botilbud at gøre. Ledelsen oplyser, at enhederne holdes fuldstændigt separat både økonomisk og personalemæssigt. Beboerne fra disse lejemål anvender dog fællesfaciliteterne og deltager i stedets fællesmøder, da de er sammen med botilbuddets elever i STU tilbuddet. 85 (der føres ikke tilsyn med 85 tilbud) Ravnemosegaard: Plads til tre lejere i to separate lejligheder der bor pt. en person. ville gerne sige den op. Men er forstanderen er stadig lidt bekymret over hvem der måske kunne flytte ind, da der har været dårlige erfaringer med en tidligere beboer med en stor hund. Maries Hus: Der bor ingen i øjeblikket, men der er plads til fire. Nr. 133 Fanefjordgade er nedlagt. Lykkesholm: Nyligt indkøbt gård i Tostenæs med plads til fire lejere. Der er ved at blive anlagt en ATV bane til brug for alle Krummebækgaards elever. Ved rundgang observeres stemning kommunikation igangværende aktiviteter rengøring og hygiejne vedligeholdelse af ejendommen Alle huse virker velholdte. Ved en rundgang i husene observeres en hyggelig og afslappet stemning. Der er en respektfuld dialog mellem medarbejdere og elever. Fællesarealerne er lyse og indbydende, og boligerne fremstår hyggelige og personligt indrettede af den enkelte elev, så der virker hjemligt. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende alle steder. Beredskabsplanen evakueringsplan afholdelse af brandøvelser har medarbejderne førstehjælpskurser? De udarbejdede beredskabsplaner hænger i de enkelte huse. Der laves brandøvelser én gang om året med faste mødesteder. Årets brandøvelse er nyligt afviklet, og brandmateriellet er blevet gennemgået. Der er etableret ekstra stiger til første sals boligerne, der skal give mulighed for flugt gennem vinduerne. Alle medarbejdere har gennemført to dages Side 8 af 26

9 førstehjælpskursus med hjertestarter undervisning. Krummebækgaard søger hos Røde Kors om at få hjertestarter etableret på Hvide Længe, til gavn både for eleverne og botilbuddets naboer. 4. Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Emne Botilbuddets målgruppe Grundlag Målgruppen er i godkendelsen beskrevet som unge fra år, der har særlige behov. De særlige behov kan skyldes identitets- og adfærdsmæssige problemer, eventuelt begrundet i vanskelig opvækst, psykiske lidelser eller seksuelle krænkelser. Stedet modtager ikke unge krænkere, udadreagerende unge, aktive misbrugere eller unge, der begår alvorlig kriminalitet. Der har dog været flyttet en ung ind, hvor det efterfølgende har vist sig at vedkommende havde et misbrug. Der blev iværksat en aktiv indsats i samarbejde med kommunens Center for Rusmidler. Det opleves at målgruppen er blevet tungere. Man skal have det virkelig dårligt, hvis man får tilbudt et botilbud af sin kommune. Mange sent udviklede unge får i stedet støtte i eget hjem i egen kommune, Værdigrundlag Krummebækgaard har udarbejdet et skriftligt værdigrundlag, hvori det fremgår, at nøgleordene er: ligeværd, involvering, troen på at det kan lykkes. Målet med et ophold på Krummebækgaard er, at den enkelte elev får en hovedrolle i sit eget liv. Værdigrundlaget kendes og efterleves af alle medarbejderne. Der afholdes møder én gang om ugen med drøftelse af etik hvor der er mulighed for at sætte flere ord på værdierne. Ligeværdighed er vigtigt i arbejdet med de unge. Der bruges en del tid på at give de unge en forståelse for hinandens handicap. Der foregår varsomme drøftelser med de unge, med fokus på etik. Side 9 af 26

10 Hvis eleverne forstår hinandens reaktioner kan konflikter afværges / forebygges. De unge når oftest til at kunne tale om deres handicaps og kunne præsentere sig selv over for nye elever. Pædagogisk målsætning Der arbejdes fortsat med motivations- og relationsarbejde, hvor det pædagogiske, undervisningsog behandlingsmæssige arbejde dokumenteres ved hjælp af billedmæssig dokumentation, som den unge selv er med til at udarbejde og fremlægge. Stedet kunne godt ønske, at der blev brugt endnu flere billeder. Der er blevet arbejdet med Kompasset siden august måned i år version børn og unge. Krummebækgaard er blevet inspireret af arbejdet i Københavns Kommune. Ledelsen ønsker at der på sigt skal blive mere substans i beskrivelserne af de unge. Hvis det bliver landsdækkende at arbejde med diagrammer, i forhold til de unge er Krummebækgaard klar til at bruge skabelonerne. Botilbuddet bruger samtaleterapi (NLP), når der er områder eleverne kan have svært ved at tale om. Elevernes samtaler med stedets NLP terapeut er en succes. Botilbuddet har fokus på botræning, som er fast skemalagt. Målet er, at den unge kan klare sig selvstændigt i egen bolig. Der arbejdes med positiv personlighedsudvikling, færdighedsindlæring i forbindelse med at klare sig i egen bolig, tilegnelse af sociale kompetencer og erhvervelse af sunde fritidsinteresser. Botilbuddet lægger vægt på, at der ikke benyttes for meget fagsprog overfor de unge. Stedet benytter sig af en metode, som de kalder motorvejen, som dokumenterer udviklingen med den unge. Der arbejdes ligeledes med Enneagrammet. Forstanderen deltager i et fagligt netværk i Region Sjæl land hvor STU, botilbud, sagsbehandlere og UU vejledere deltager. Side 10 af 26

11 Der bliver gennemført undervisning for eleverne i Enneagrammet i slutningen af november måned ved Steen Johansen fra Resco. Cirkus panik har været ude på Krummebækgaard. Det har bidraget til at eleverne er blevet bedre til at læse hinanden og andre og derved undgå konflikter. De teoretiske referencer Der følges ikke nogen specielle teoretiske referencer. De pædagogiske metoder Stedet anvender anerkendende pædagogik og relationspædagogik. Organisering af stedet antal medarbejdere faggrupper Femten ansatte inkl. forstander Fire faste vikarer Forstander uddannet lærer. En konstitueret daglig leder anden uddannelse. Fire pædagoger En pædagogmedhjælper To pædagogstuderende To lærere En rengøringsassistent En kontoruddannet En økonomimedarbejder En dyrepasser Fire faste vikarer De tre af de fire faste vikarer er pædagogstuderende. Der er blevet ansat en samtaleterapeut mere som endnu ikke er startet. Stedet NLP terapeut har samtaler med eleverne, men bruges også til supervision af medarbejderne. Den interne supervision bruges også i forhold medarbejdernes privatliv. Den nye struktur har været et plus for Krummebækgaard. Teamlederne har fin føling med, hvad der foregår i alle husene. Det giver ro blandt medarbejderne. Det overvejes, om der også skal være en teamleder for STU delen. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn Indkøb af gården Lykkesholm. Side 11 af 26

12 Skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker for medarbejderne alkohol rygning fravær mobning stress Rygereglerne efterleves efter gældende regler. Der er udarbejdet en personalehåndbog, hvor alle retningslinjer er samlet. Ledelsen har nyligt revideret alle retningslinjer. Der er udarbejdet en mobbepolitik siden sidste års tilsyn. Alle medarbejderne har fået et eksemplar og mobning vil være et tema på årets MUS samtaler. Der har været en episode vedr. mobning, som øjeblikkelig blev taget op. Det er en løbende proces, at have fokus på mobning. Stedets politik vedr. stress er ikke beskrevet. Der tages hånd om medarbejderne i stressede situationer og der tilbydes supervision ved stedets terapeut. Der er udarbejdet en trivselsundersøgelse. Praksis vedr. sygemeldinger er beskrevet i ansættelseskontrakten. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard udarbejder en fraværspolitik. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger opdaterede medicinoversigter tilsynets observationer Der er interne retningslinjer for medicinhåndteringen. Der er to medarbejdere som er medicinansvarlige og doserer medicinen. De medicinansvarlige anvender nu medicinmodulet i Planner 4 You. Der er udarbejdet procedure for håndtering af utilsigtede hændelser bagest i medicinhåndbogen. Stedet er bekendt med at der skal indberettes UTH vedr. medicin, men har ikke haft behov for dette. Der er nu blevet opsat et skab, hvor den doserede medicin opbevares, så det kun er de medicinansvarlige som har adgang til selve medicinskabet. 5. Interview med leder vedr. tilbuddets eleverne Emne Elevsammensætning Grundlag Der er i øjeblikket fjorten elever på Krummebækgaard, som Side 12 af 26

13 aktuel belægning evt. ændringer iflg. lederen alle er indenfor målgruppen. Ledelsen er trods svære tider meget bevidst om, at der ikke skal flytte elever ind, som falder udenfor målgruppen. Nye elever får lov at opholde sig på Krummebækgaard en kortere periode, før der træffes beslutning om, at de skal flytte ind. Hvis det efter noget tid alligevel viser sig, at eleven ikke falder til på Krummebækgaard, drøftes dette med handlekommunen. Det kan give stedet store udfordringer, hvis en elev under eller efter opholdet på Krummebækgaard spreder historier om andre elever eller medarbejdere. De nye sociale medier er i denne sammenhæng ligeledes en udfordring. Administration af elevmidler kommunens/intern procedure administrationsaftaler Krummebækgaard arbejder stadig målrettet med at synliggøre fordelingen af ansvar for økonomi, således at det er nemmere for både medarbejdere og eleverne at deltage i samarbejdet omkring administration af elevernes midler. Der er blandt andet med den nye struktur med koordinatorer i de enkelte huse lagt et større ansvar for styring af udgifterne for det enkelte hus, således at eleverne kan få et større indblik, hvad det egentlig koster at have en bolig. Der udarbejdes aftaler med den enkelte elev vedrørende administration af deres økonomi, der tager hensyn til at formålet med opholdet på Krummebækgaard er at eleverne skal kunne klare sig i egen bolig. Sidste år gennemgik forstanderen også stedets økonomi med både medarbejdere og elever. Samtykkeerklæringer En eventuel samtykkeerklæring ligger på den enkelte elevs journal. To gange om året afholder Krummebækgaard et forældremøde, hvor der bl.a. tales om elevernes rettigheder. Det har foreløbig vist sig at være et godt tiltag, da en god dialog kan afklare eventuelle forskellige uklarheder, før der opstår problemer. Tilsynet anbefaler at beskrive lidt mere om stedets forventninger til forældre samarbejdet i deres pjece Værgemål hvor mange eleverne er under værgemål aktuelle ansøgninger Der er i øjeblikket ingen af eleverne, der har værge. Ledelsen er dog bekendt med en ansøgning om nyt værgemål. Side 13 af 26

14 Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard foretager enkelte ændringer i den nyudarbejdede procedure vedr. værgemål og at de i deres pjece beskriver tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Elevindflydelse hvordan inddrages eleverne elevmøder/råd Der er stor fokus på at medinddrage eleverne i så mange forhold som muligt, mhp at lære dem at kunne klare sig selv i egen bolig. Der afholdes Husmøder i de enkelte huse én gang om ugen, hvor husets elever deltager sammen med det personale, der er tilknyttet huset. Én gang om måneden afholdes der et aftenmøde, hvor alle elever deltager i den første time. Eleverne holder et formøde om eftermiddagen. Efter aftenmødet er der fællesspisning og efterfølgende personalemøde. Alle medarbejdere deltager også vikarer, da det er vigtigt at få skabt en ensartet kultur på Krummebækgaard. Det er meget vigtigt for eleverne, at der gives ensartede svar fra alle medarbejdere. Der afholdes to årlige møder mellem eleverne, deres forældre og ledelsen. Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd Krummebækgaard lægger stor vægt på et godt samarbejde med de pårørende. De pårørende bliver ligeledes inviteret med til møderne om elevernes handleplaner, hvis eleverne ønsker dette. Ved samarbejde med pårørende til elever over 18 år er man fra stedets side meget opmærksom på at respektere elevernes ret til selvbestemmelse. Kost og motion kostpolitik elevernes indflydelse og deltagelse fokus på motion Tre dage om ugen er der morgenmotion. De dage hvor eleven ikke motionerer, er der IT / ipad undervisning. Én gang om ugen er der mulighed for deltagelse i Zumba stedets næste projekt er afrikansk dans. Krummebækgaard har megen fokus på både kost og motion, da dette også er et vigtigt element i de unges mulighed for at klare sig i eget hjem. Der tales meget om kost og kostplaner i de enkelte huse, og de unge er med til at lave mad. Side 14 af 26

15 Fedt af projektet er ved at blive retænkt til tre nye elever. Projektet har været en succes. Krummebækgaard har dog i øjeblikket flere elever som er undervægtige. Der serveres, som noget nyt, varm mad til frokost. Handleplaner hvordan udarbejdes handleplaner? inddragelse af eleverne og evt. andre. hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Der udarbejdes handleplaner stedet bruger betegnelsen elevplaner i overensstemmelse med stedets politik om motorvejen Der følges op på planerne én gang årligt eller oftere, hvis der er behov for dette. Der bliver altid taget kontakt til hjemkommunen, hvis der sker noget, som kræver omgående handling. Ved udarbejdelsen af en handleplan inddrages både eleverne og deres pårørende, hvis eleverne ønsker dette. Der lægges vægt på at udvikle eleverne gennem en dialog, hvor der sættes både mål og delmål for at udvikle eleverne i positiv retning. Det er en vigtig forudsætning for succes, at eleverne føler sig inddraget samt føler, at der bliver stillet relevante krav og mål. Kontrakt betegnelsen er blevet afskaffet på foranledning af det uanmeldte tilsyn i september Dokumentation kendskab til gældende lovgivning hvordan dokumenteres der? løbende opfølgning tilsynets observationer Der er kendskab til gældende lovgivning omkring dokumentation. Der dokumenteres løbende i elevens journal. Der arbejdes hele tiden blandt medarbejderne på at sikre den relevante mængde dokumentation, så der ikke bliver skrevet hverken for lidt eller for meget. Dokumentationen opleves som et godt redskab til at understøtte fagligheden. Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Der foregår dagligt mange forskellige aktiviteter på stedet. Tilsynet har fået tilsendt en aktivitetsplan, med mange varierende tilbud. Der udarbejdes individuelle skemaer til den enkelte elev ud fra egen handleplan. Klagesager aktuelle klagesager Der har ikke været nogen klagesager. Side 15 af 26

16 procedure for behandling og opfølgning på klager Stedet underretter tilsynet samt hjemkommunen, hvis der kommer en klage. Ryge, alkohol og narkotika politikker for områderne information til eleverne Stedet har en politik på de nævnte områder, og det er klart for både medarbejdere og elever, hvilken holdning der er gældende på Krummebækgaard. Alle eleverne bliver før indflytning gjort bekendt med de gældende regler. 6. Interview med eleverne Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag Eleverne oplever Krummebækgaard som en rigtig god skole. Alle tre er meget glade for at bo på Krummebækgaard. Oplevelsen af hjemlighed Krummebækgaard føles som et hjem. Én af eleverne giver udtryk for at føle sig mere hjemme på Krummebækgaard end hos forældrene. Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Eleverne er glade for deres værelser. Der er lidt delte meninger om, hvorvidt værelserne kunne være større. Én elev har rigtig mange ting med og kunne godt bruge mere plads. Alle bruger fælleslokalerne flittigt. Man bliver bedre til at tage ansvar for oprydning mv. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? Ingen af de tre elever får medicin, men hører fra nogle af de andre at de får hjælp af medarbejderne. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale Alle medarbejderne er meget lette at tale med, selvom der selvfølgelig altid vil være nogle, man passer bedre sammen med. Eleverne oplever, at Bent (forstanderen) er rigtig god til at hjælpe. Side 16 af 26

17 med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? Dialogen er god. Alle føler, at de bliver lyttet til og forstået. Medarbejderne taler altid pænt til eleverne. De hjælper nogle gange med at få eleverne til at blive gode venner igen efter en konflikt. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Krummebækgaard har fokus på sund mad. Der findes aldrig usund mad i fælles køleskabet. Eleverne tænker meget over hvad der bliver spist. Køkkeneleverne bestemmer, hvordan menuen skal være, men man kan godt komme med forslag til menuen. Hvis man ikke kan lide et måltid, kan man altid tage en rugbrødsmad. Eleverne beskriver, hvordan der bliver løbet. Den ene elev løber 3 km x 2 ugentlig og cykler 7 km en tredje dag. Der bliver også spillet fodbold. Det er dog meget forskelligt, hvor aktive eleverne er. Hvis man ikke vil løbe om morgenen, må man i stedet gå. Man bliver nødt til at sygemelde sig hele dagen, hvis man ikke vil motionere. Man kan ikke bare pjække. Der kan selvfølgelig laves individuelle aftale, hvis man har ondt i et knæ el. lign. Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Eleverne taler om, at de gerne vil have lidt flere udendørsaktiviteter. Der var flere aktiviteter i starten, måske fordi det nu er ved at blive efterår. Alle glæder sig til ATV banen på Lykkesholm Den ene elev syntes, det var hyggeligt med spil om aftenen i fælleslokalet. Nu er det mest om fredagen. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der elevmøder andet Eleverne oplever at der bliver lyttet til ønsker og forslag. De er fremkommet med nye ideer til værksstederne som er blevet taget alvorligt og indført. De skal snart ned at se en ny gartneruddannelse i Self i Nykøbing. Aften møderne er gode. Det er rart, at alle er til stede. Der er hver mandag husmøder i de enkelte huse. Handleplaner er I med til at udarbejde De tre elever har ikke været så længe på Krummebækgaard og har derfor endnu ikke arbejdet med deres handleplaner. Side 17 af 26

18 jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan Samarbejde og indflydelse for pårørende Den ene elev som er over 18 år giver udtryk for, at det er rart, at man bliver spurgt om ens forældre skal inddrages. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magtanvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Ingen af eleverne kender til reglerne om magtanvendelse. Da tilsynsførende forklarer, hvad der forstås ved en magtanvendelse, giver alle tre elever udtryk for, at de aldrig har oplevet det på Krummebækgaard. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Alle tre ville tale med deres kontaktperson eller forstanderen, hvis de var utilfredse. Tilsynet forklarer, at man både ville kunne klage til sin sagsbehandler i handlekommunen og til Vordingborg Kommune, men at det selvfølgelig er godt, hvis man kan løse evt. problemer med medarbejderne på Krummebækgaard. 7. Telefoniske interviews med pårørende Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag Begge pårørende er meget tilfredse med Krummebækgaard. Alt tyder på at det er et godt sted, da det kan være svært at få lokket den unge hjem i weekenden. Den ene pårørende var meget negativ fra starten, da handlekommunen traf nogle meget hurtige beslutninger vedr. indflytningen. Men hendes negative holdning blev hurtigt vendt og hendes barn har nu boet i to år på Krummebækgaard. Oplevelsen af hjemlighed Krummebækgaard opleves som et hjem. Fysiske rammer tilfredshed med OK alt er ikke nyt, men sådan er det jo også hjemme. Side 18 af 26

19 værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? Der er en god stemning på Krummebækgaard. Krummebækgaard har bakket op om den medicinske behandling. Den ene pårørende oplever at der er opnået meget fine resultater. Der er en fin dialog med familien. Man føler sig lyttet til. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? Der har været en god dialog fra begyndelsen. Begge pårørende føler sig inddraget og informeret. Man føler sig velkommen på stedet. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Oplever at der bliver serveret god og sund mad hører ikke noget negativt til trods for at den unge er meget kræsen. Det er godt at der er fokus på motion. Aktiviteter OK de skal helst være gratis da den unge er nærig. Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Der er mulighed for mange forskellige slags aktiviteter. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der elevmøder andet Man føler sig hørt. Eleverne virker trygge og intet opleves som tabu. Handleplaner er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan Den ene pårørende føler sig ikke inddraget hører heller ikke fra kommunen. Den anden føler sig inddraget og er blevet spurgt om at deltage i handleplansmøde. Samarbejde og indflydelse for pårørende Fint samarbejde. Side 19 af 26

20 Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magt anvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Den ene pårørende mangler viden om, hvad magtanvendelse er. Har ikke hørt om situationer, hvor der er brugt magtanvendelse. Den anden pårørende kender reglerne. Der har på et tidspunkt været en magtanvendelse og pårørende blev orienteret i forbindelse med indberetningen. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Den ene pårørende mangler kendskab til, hvem der kan klages til og om hvad. Den anden pårørende ville altid kontakte Bent i første omgang, og hvis dette ikke havde effekt, ville handlekommunen blive kontaktet. Tilsynet orienterer om at Vordingborg Kommune også kan kontaktes. 8. Interview med medarbejdere Emne Arbejdsliv på botilbuddet har I en god arbejdsplads er I glade for at gå på arbejde Grundlag Den ene medarbejder er blevet ansat for nyligt og har tidligere arbejdet på en ungdomsskole. Det var en stor ændring at skulle arbejde på Krummebækgaard, men opleves som meget positivt. Alle tre synes at det er dejligt at se, at de unge udvikler sig. Det er hårdt arbejde, men det er en gave, når tingene lykkes. Krummebækgaard fungerer godt. Alle tre er glade for stedet, både for arbejdet med eleverne og deres udvikling og kollegerne. Alle tre er glad for at gå på arbejde Målgruppen er blevet dårligere, de magter ikke så meget som tidligere. Den ene medarbejder kom for snart to år siden fra børneområdet og skulle vænne sig til en noget dårligere normering på voksenområdet. Mange af eleverne er voksne på papiret, men er stadig Side 20 af 26

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere