Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet"

Transkript

1 Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet I gennemsnit oplever hver. danske lønmodtager vold eller trusler om vold på arbejdet. Inden for nogle faggrupper er det dog betydeligt flere. Hver tredje inden for sundhed og omsorg er udsat for vold eller trusler om vold på jobbet, mens det samme gælder næsten hver fjerde lærer og pædagog. Blandt de pædagoger, der oplever vold, er mere end hver femte udsat for vold hver uge. Vold og trusselsepisoder kan give så alvorlige mentale mén, at den ansatte ikke er i stand til at arbejde efterfølgende, og er derfor et væsentligt problem for samfundet. af Senioranalytiker Emilie Lichtenberg & Analysechef Jonas Schytz Juul 7. december 21 Analysens hovedkonklusioner I gennemsnit blev hver. lønmodtager i Danmark udsat for vold og/eller trusler om vold på arbejdet i 214. Det dækker dog over store variationer mellem forskellige faggrupper. Inden for sundhed og omsorg oplever hver tredje vold og/eller trusler om vold, mens det inden for undervisning og pædagogisk arbejde er næsten hver fjerde. Den gruppe, hvor flest personer er udsat for vold, er omsorgsarbejdere på institutioner og hospitaler. Her er ca. 2. udsat for vold i løbet af et år. Pædagoger er den faggruppe, der oftest oplever vold. Mere end hver femte af de voldsramte pædagoger oplever vold på ugebasis eller oftere. Dobbelt så mange kvinder som mænd er udsat for vold og/eller trusler på jobbet. Mens 14 pct. af kvinderne er udsat for vold eller trusler om vold, er det knap syv pct. af mændene. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationskonsulent Sarah Steinitz Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Vold og trusler på jobbet rammer især sundhedsansatte og pædagoger AE tager i denne analyse udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljøet i Danmark og kobler det med detaljerede registeroplysninger om uddannelse, jobfunktion og a-kasse. På denne baggrund er det muligt at opgøre, hvilke faggrupper der er udsat for vold og/eller trusler om vold på deres arbejde. Læs mere om arbejdsmiljøundersøgelsen i boks 1. Personer opgøres som udsatte for vold og/eller trusler om vold, hvis de har svaret ja til, at de har været udsat for vold eller trusler om vold inden for de seneste 12 måneder. Personer, der svarer nej til begge spørgsmål, angives som ikke-udsatte. Figur 1 viser andelen, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold opdelt på faggrupper. Boks 2 viser en beskrivelse af, hvilke fag de forskellige faggrupper dækker over. Som det ses af figuren, er vold og/eller trusler om vold meget ulige fordelt på de forskellige faggrupper. Mens det forekommer forholdsvis hyppigt inden for sundheds- & omsorgsområdet, er det sjældent, at ansatte i industrien eller i ledelses- og vidensintensive job udsættes for vold eller trusler om det. Figur 1. Vold og/eller trusler om vold opdelt på faggrupper, Anm. Se boks 1. Der er ikke sket en signifikant ændring af andelen, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold fra 212 til 214. Personer med en uoplyst jobfunktion, samt ansatte inden for Landbrug og Militært arbejde er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er få. De indgår i gennemsnittet. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik Som det ses af figuren, er det hver tredje ansatte inden for sundhed og omsorg, der udsættes for vold og/eller trusler om vold, mens det inden for undervisning og pædagogisk arbejde er tæt på hver fjerde. Undervisning og pædagogisk arbejde dækker udover lærer i folkeskolen og undervisere på erhvervsskoler og universiteter også over specialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne. I tabel 1 fremgår tallene bag figur 1. Her ses det, at andelen inden for sundhed, omsorg mv., der oplever vold og/eller trusler om vold er næsten 33 pct. Inden for undervisning og pædagogisk arbejde er det 23, pct. Da tallene bygger på en spørgeskemaundersøgelse, er de behæftet med nogen usikkerhed. Konfidensintervaller er medtaget for at vise, hvor stor usikkerheden er omkring de enkelte tal. 2

3 Tabel 1. Vold og/eller trusler om vold opdelt på faggrupper, 214 Faggruppe Andel, som udsættes for vold og/eller trusler Konfidensinternal nedre grænse Konfidensinterval øvre grænse Industri, håndværk og montering 2,1 1,4 3,3 Ledelse og vidensintensivt 3,7 3,3 4,2 Kontor 3,9 3,1 4,9 Bygge og anlæg 4, 3,2 6,4 Salg,1 3,6 7,2 Transport, lager og renovation, 3,9 7, Rengøring, restauration og andet service 6,7,4 8,4 Undervisning og pædagogisk arbejde 23, 22, 2,1 Sundhed, omsorg mv. 32,8 31, 34,7 Gennemsnit,2 9,8,6 Anm: Se boks 1. Der er ikke sket en signifikant ændring af andelen, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold fra 212 til 214. Personer med en uoplyst jobfunktion, samt ansatte inden for Landbrug og Militært arbejde er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er få. De indgår i gennemsnittet. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. Inden for enkelte faggrupper oplever hver tredje for vold på jobbet Zoomer man ind på de personer, der oplever vold, er resultatet, at knap seks procent af lønmodtagerne oplever vold på jobbet. Det er primært de ansatte inden for sundhed, omsorg mm. samt undervisning og pædagogisk arbejde, der oplever vold. Mens mere end hver femte af de ansatte inden for sundhedsområdet oplever vold på jobbet, er det knap hver sjette inden for undervisningsområdet. Det ses af figur 2. Figur 2. Vold opdelt på faggrupper, Anm. Se boks 1. Der er ikke sket en signifikant ændring af andelen, der har været udsat for vold fra 212 til 214. Personer med en uoplyst jobfunktion, samt ansatte inden for Landbrug og Militært arbejde samt jobgruppen Salg er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er få. De indgår i gennemsnittet. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik Går man lidt længere ned i detaljeringsniveau, kan man i tabel 2 se, hvad det er for jobfunktioner inden for sundhed og omsorg, der især er udsat for vold. Tabel 2 er en top 8 over de jobfunktioner, hvor flest personer antalsmæssigt er udsat for vold. Som det ses, er omsorgsarbejdere på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem) den gruppe, hvor flest er udsat for vold i alt næsten 2. personer. Det er fx 3

4 assistenter og medhjælpere, der laver social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, samt portører på institutioner og hospitaler. Denne gruppe er sammen med specialundervisere & specialpædagoger og politi- og fængselsarbejdere de faggrupper, hvor de største procentandele er udsat for vold. Omkring 4 pct. i disse grupper altså mere end hver tredje oplever vold på jobbet. Tabel 2. Top 8 faggrupper udsat for vold fordelt på antal, der oplever vold 214 Nr. Faggruppe Antal 1 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem) Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem) Pædagogisk arbejde Specialundervisning og specialpædagogisk arbejde Undervisning på grundskoleniveau (inkl.. klasse) Sygeplejerskearbejde Børneomsorgsarbejde Politi- og fængselsarbejde Anm: Der er medtaget faggrupper, baseret på den 4-cifret discokode, hvor flere end 1. personer er udsat for vold. Antallet er afrundet til nærmeste. Gruppen politi- og fængselsarbejder er lagt sammen, ligesom gruppen specialundervisning og specialpædagogisk arbejde er lagt sammen. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. Efter omsorgsarbejdere på institutioner og hospitaler følger social- og sundhedsarbejdere i private hjem (inkl. plejehjem) og pædagoger som de grupper, hvor flest personer udsættes for vold. Det fremgår af tabel 2, mens politi- og fængselsbetjente målt på antal ligger nummer 8 på listen over de mest voldsudsatte faggrupper, så er risikoen for at opleve vold på jobbet større her end for mange af de andre faggrupper. 38 pct. af politi- og fængselsarbejderne oplever således vold på jobbet. Overordnet viser tabel 2 dog det samme som figur 2 altså at det især er ansatte inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der oplever vold på deres arbejde. Blandt de personer, der er udsat for vold, er der stor forskel på, hvor ofte voldsepisoderne forekommer. I tabel 3 og 4 er det opgjort, hvor ofte de voldsramte ansatte inden for hhv. sundhed, omsorg mm. og undervisning og pædagogisk arbejde, er udsat for vold på jobbet. Som det ses af tabel 3, er der 4. personer inden for sundhed og omsorg, der oplever vold i arbejdssammenhæng. Heraf udsættes. for vold en eller flere gange om ugen, mens 8. oplever vold på månedsbasis. Tabel 3. Voldens hyppighed blandt de personer, der er udsat for vold, antal Ugentligt eller mere Månedligt Sjældnere Total Sundhed, omsorg mv Undervisning og pædagogisk arbejde I alt for alle faggrupper Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. Tabellen omfatter kun de personer, der har angivet, at de har været udsat for vold. Tallene er afrundet til nærmeste 1.. Antal 4

5 Inden for undervisning og pædagogik er der i alt 46. personer, der oplever vold på arbejdet. Ud af disse er det hele 8. personer, der udsættes for vold hver uge. Det kan i øvrigt tilføjes, at ud af de 8. lærere og pædagoger, der oplever vold på ugebasis, beskæftiger 7. af dem sig med pædagogisk arbejde eller børneomsorgsarbejde. De er eksempelvis specialpædagoger. Tabel 4 viser samme fordeling som tabel 3, blot omregnet til procent. Her fremgår det, hvor store andele af de voldsramte personer, der oplever vold hhv. ugentligt, månedligt eller sjældnere på deres arbejde. For alle faggrupper er det i gennemsnit 12 pct. af de personer, der oplever vold på jobbet, som udsættes for vold hver uge. Af de voldsramte pædagoger og lærere er det næsten hver femte, der udsættes for vold hver uge. Ser man alene på pædagogerne 1 er det mere end hver femte. Nogle af disse oplever ligefrem vold på dagsbasis. Af de voldsramte inden for sundhedsområdet er det knap pct., der oplever voldsepisoder ugentligt eller oftere. Tabel 4. Voldens hyppighed blandt personer, der er udsat for vold, procent Ugentligt eller mere Månedligt Sjældnere Total Procent Sundhed, omsorg mv Undervisning og pædagogisk arbejde I alt for alle faggrupper Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. Tabellen omfatter kun de personer, der har angivet, at de har været udsat for vold. Ud fra de ovenstående tabeller, kan man konkludere, at mens sundhed og omsorg er den faggruppe, hvor flest personer udsættes for vold, så forekommer volden hyppigst inden for undervisning og pædagogisk arbejde. Det er især pædagogerne, der er hårdt ramt. For en stor del af de pædagoger, der oplever vold på jobbet, er det ikke noget, der sker en sjælden gang i mellem. Rigtig mange ansatte inden for pædagogisk arbejde og børneomsorgsarbejde udsættes for voldsepisoder på uge- eller dagsbasis. Dobbelt så mange kvinder er udsat for vold og/eller trusler om vold Ser man på, hvordan volden rammer hhv. mænd og kvinder, viser det sig, at dobbelt så mange kvinder som mænd er udsat for vold og/eller trusler på jobbet. Mens 14 pct. af kvinderne er udsat for vold eller trusler om vold på arbejdet, er det knap syv pct. af mændene. Det fremgår af figur 3. Det er ikke inden for alle faggrupper, hvor andelen af kvinder er mere udsat for vold og/eller end mænd. 1 Ser man alene på pædagoger, der arbejder med pædagogisk arbejde og børneomsorgsarbejde (fx specialpædagoger), er det 21 pct., der er udsat for vold ugentligt eller oftere.

6 Figur 3. Andelen, der er udsat for vold og/eller trusler på jobbet fordelt på køn Mand Kvinde Total Anm: Se boks 1. Der er ikke sket en signifikant ændring af andelen, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold fra 212 til 214 opdelt på køn. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. Tabel viser den andel inden for forskellige faggrupper, der er udsat for vold og/eller trusler om vold fordelt på køn. Inden for rengøring er der dobbelt så mange mænd, der er udsat for vold/og eller trusler om vold, som kvinderne. Mens knap hver. mand inden for rengøring og restauration er udsat for vold og/eller trusler om vold, er det hver 2. kvinde. Denne forskel er signifikant. En anden faggruppe, hvor der er en signifikant forskel på anden af mænd og kvinder, der oplever vold og/eller trusler om vold, er inden for ledelse og vidensintensivt arbejde. Mens omkring procent af kvinder er udsat for vold og/eller trusler om vold, er det knap 3 procent af mændene. Tabel. Andelen, der er udsat for vold og/eller trusler om vold fordelt på køn Mand Kvinde Konfidensinterval Konfidensinterval Signifikans Kontor 2,4 [1.4,4.] 4,7 [3.7,6.] Industri, håndværk og montering 2,4 [1.,3.8] - - Ledelse og vidensintensivt 2,7 [2.2,3.3],2 [4.4,6.1] * Bygge og anlæg 4,6 [3.2,6.6] - - Transport, lager og renovation,8 [4.1,8.1] - - Salg 6,4 [3.8,.] 4,1 [2.6,6.] Rengøring, restauration og andet service 9, [7.2,12.4] 4,7 [3.2,6.9] * Undervisning og pædagogisk arbejde 24,7 [21.6,28.] 23 [21.4,24.7] Sundhed, omsorg mv. 29, [2.2,34.3] 33,6 [31.6,3.6] I alt for alle faggrupper 6,7 [6.2,7.3] 14, [13.3,14,6] * Anm: - er udeladt pga. få observationer. Personer med en uoplyst jobfunktion, samt ansatte inden for Landbrug og Militært arbejde er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er få. De indgår i gennemsnittet. * angiver at forskellen er signifikant. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. 6

7 FOA og FTF s medlemmer er hårdest ramt af vold og/eller trusler om vold Opdeles andelen, der har oplevet vold og/eller trusler om vold, på a-kassemedlemsskab, fremgår det, at hændelserne hovedsageligt rammer medlemmerne af få a-kasser. Blandt FOA, FTF og Øvrige LO s (fx Socialpædagogernes a-kasse) medlemmer er der en signifikant større andel end gennemsnittet, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold inden for det seneste år. Blandt FOA s medlemmer er det hver tredje, der har oplevet vold og/eller trusler om vold. Det er mere end tre gange så mange som blandt de beskæftigede i gennemsnit. Figur 3. Vold og/eller trusler opdelt på a-kassemedlemskab, Anm. Se boks 1. Der er ikke sket et signifikant ændring af andelen, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold fra 212 til 214 Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik At så store andele udsættes for vold og /eller trusler om vold inden for nogle faggrupper er meget problematisk. Dels kan det være dybt traumatiserende for de personer, der udsættes for volden, dels kan voldsepisoder og hårde trusler give så mentale mén, at den ansatte ikke er i stand til at arbejde efterfølgende. Det er et stort tab for arbejdspladsen og staten. Sundhedsstyrelsen har for nylig udgivet en rapport om sygdomsbyrden i Danmark. I denne rapport anslår de, at erhvervsaktive personer med angst årligt har 1,9 mio. flere sygedage end erhvervsaktive uden angst. Derudover er angst årsag til 12 pct. af alle nye tilkendelser af førtidspension. Samtidig har personer med depressioner 1,7 mio. flere sygedage end personer uden depression. Samlet vurderer sundhedsstyrelsen af angst og depression koster mia. kr. årligt i tabt produktion. Nogle af angsttilfældene og depressionerne kan kædes sammen med dårligt psykisk arbejdsmiljø, fx i form af voldsepisoder. Kan en del af angst og depression forebygges med en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, er der altså mange penge at spare både for virksomhederne og for samfundet. 7

8 Boks 1. Om arbejdsmiljøundersøgelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører hvert andet år i perioden fra 212 til 22 en måling af arbejdsmiljøet i Danmark. Undersøgelsen foregår ved, at NFA hvert andet år stiller de samme spørgsmål til en stor gruppe tilfældigt udvalgte beskæftigede. De seneste resultater af spørgeskemaundersøgelsen er fra 214, og er i denne analyse koblet med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. I analysen er der fokuseret på nogle af de centrale spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø, som kan sammenlignes med svar på tilsvarende spørgsmål, da undersøgelsen blev lavet for første gang i 212. Der er 27. personer, der har besvaret spørgeskemaet. Selvom der er mange respondenter er resultaterne i analysen behæftet med usikkerhed, da det er stikprøvebaseret. Denne usikkerhed er illustreret ved de grå streger i figurerne. Jo mindre intervallet er mellem stregerne, jo mere sikkert er det, at vi vil få det samme resultat, hvis vi spurgte en tilsvarende gruppe af personer, der ikke indgår i stikprøven. Når intervallerne i figuren ikke overlapper hinanden kan det konkluderes, at resultaterne er signifikant forskellige. I figur 1 kan vi således konkludere, at personer, der arbejder inden for fx Transport, lager og renovation, oplever signifikant mere mobning end lønmodtagerne i gennemsnit. Boks 2. Gruppering af faggrupper og a-kasser Der lavet følgende gruppering af jobfunktioner (disco8). Det er muligt at læse mere om grupperne på Danmarks Statistiks hjemmeside: Ledelse og vidensintensivt o Ledelsesarbejde (1) o Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område (2) o Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (3) o Eksklusiv grupperne: Arbejde inden for sundhedsområdet (22), Undervisnings og pædagogisk arbejde (23) og Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet (32) Sundhed, omsorg mv. o Arbejde inden for sundhedsområdet (22) o Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet (32) o Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet (32) o Rednings- og overvågningsarbejde (4) Undervisning mv. o Undervisnings og pædagogisk arbejde (23) o Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde (31) Kontor o Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (4) Salg o Salgsarbejde (ekskl. Agentarbejde) (2) o Gadesalg og service (9) Rengøring, restauration og anden service o Servicearbejde (1) o Rengøringsarbejde (91) o Manuelt arbejde med tilberedning af mad (94) Bygge og anlæg o Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde (71) o Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren (931) Industri, håndværk og montering o Metal- og maskinarbejde (72) o Præcisionshårdværk og grafisk arbejde (73) o Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område (74) o Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk (7) Transport, lager og renovation o Chaufførarbejde og fører af køretøjer og mobile maskiner (83) o Manuelt produktionsarbejde (932) o Transport og lagerarbejde (933) o Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde (96) Uoplyst, landbrug, militær o Militært arbejde () o Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. Medhjælp (6) o Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri (92) Der er lavet følgende gruppering af a-kasser: 3F Akademikerne: o Akademikernes (AAK) o Journalistik, Kommunikation og Sprog o Magistre (MA) o Økonomer (CA) FOA FTF 8

9 o o o o Børne- og Ungdomspædagoger BUPL-A Danske Sundhedsorganisationer (DSA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Lærere (DLF-A) Gule a-kasser o Det Faglige Hus o Frie funktionærer (FFA) o Kristelig a-kasse o Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) HK Metal Uden for hovedorganisation o Business Danmark o Ledere o Selvstændige (DANA) Øvrige LO o Byggefagenes a-kasse o El-faget o Funktionærer og servicefag o Fødevarerforbundet NFF s a-kasse o Min A-kasse o Socialpædagoger o Teknikere 9

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning Mobning er udbredt på danske arbejdspladser Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for på arbejdspladsen end andre

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge Store konsekvenser af et hårdt arbejdsliv Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge Risikoen for at komme på sygedagpenge er næsten dobbelt så stor for personer, der har et hårdt fysisk

Læs mere

Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet. Tema: Arbejdsmiljø

Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet. Tema: Arbejdsmiljø Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet Tema: Arbejdsmiljø Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 161 København V. Telefon: 33 77 11 E-mail: ae@ae.dk

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag

Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark.

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder

Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder Højere tilbagetrækningsalder rammer de faglærte og ufaglærte Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder I den offentlige debat taler man i øjeblikket om at fremrykke den højere pensionsalder,

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Fødevareindustrien er hårdt ramt af arbejdsskader

Fødevareindustrien er hårdt ramt af arbejdsskader Fødevareindustrien er hårdt ramt af arbejdsskader I fødevareindustrien er arbejdsmiljøet hårdt og nedslidningen stor. De fødevareansatte er den gruppe, hvor flest trækker sig tidligt tilbage, og hvor arbejdsskader

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Næstved kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Næstved kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Glostrup kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Glostrup kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Antal der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 I alt 5.490 3.262 8.752 505.081.148 256.893.815 761.974.963 Træ, Industri og Byg 109 3 112 8.917.396 263.208 9.180.604 Journalistik,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Marts 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: A-kasserne oplevede fra januar 2011 til januar 2012 en mindre medlemsfremgang

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere