Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd."

Transkript

1 Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens Vænge 210 1a Der udtrykkes bekymring over placeringen af de nye rækkehuse i forhold til den tidligere placering, hvor rækkehusene var placeret langs vejskel længere væk fra ejendommen Gyldenstensvænge 210. Ejerne udtrykker frygt for, at deres udsigt vil blive forringet og at mulighederne for at få aftensol og nyde solnedgange også vil blive forringet, især fra ejendommens terrasse. 1a Den omtalte gavl er placeret ca. 18,5 meter fra husets gavl på matr. 8hn, som vist på tegningen herunder. Det er en 6 meter høj, slank gavl, der kun vil give en meget begrænset skyggevirkning på nabogrunden. Det skal tilføjes, at terrassen er placeret 14 meter længere væk fra ejendommens gavl således at afstanden fra gavlen på den nye bebyggelse ligger i en afstand på hele 32,5 meter fra terrassen 1a Ingen forslag til ændringer på Nord er opad på kortet

2 Det er naturligvis rigtigt, at udsigten lige ud for gavlen vil forsvinde, til gengæld vil der på begge sider blive bedre udsigt fordi de påtænkte rækkehuse ligger i øst-vestlig retning modsat placeringen i den nuværende lokalplan, hvor bebyggelsen er tænkt placeret i nord-sydlig retning. Der vil således være meters intern afstand mellem det nye projekts boligblokke, hvilket giver plads til grønne kiler mellem boligblokkene. Luftfoto af Gyldenstensvænge 210 1b Indsigerne skriver, at den grønne kile mellem deres ejendom og den nye bebyggelse kun er 3 meter bred. På luftfotoet herover ses placeringen af ejendommens primære udearealer (terrassen) samt bredden af den grønne kile, der er på godt 9 meter. 1b. Dette må bero på en misforståelse. Afstanden mellem skel på de 2 ejendomme er godt 9 meter. Se luftfoto. 1b Ingen forslag til ændringer på 1c Indsigerne finder, at den nye bebyggelse med fordel kunne placeres på matr. nr. 8 kr. på den første boligvej (a-a i lokalplanforslaget) som forudsat i den gamle lokalplan. Her er den grønne kile bredere og den oprindelige bebyggelse med parcelhuse kun-ne opretholdes ud for Gyldenstensvænge 210. På denne måde kunne generne ved det nye byggeri gøres mindre. 1c Placeringen af den nye bebyggelse er et resultat af en ejendomshandel mellem 2 private parter, som kommunen ikke har haft nogen indflydelse på. Kommunen har således ikke gennem eget salg af grundene kunnet påvirke, hvilke grunde der er solgt til opførelse af de nye almene boliger. Forvaltningen finder i øvrigt heller ikke, at det nye byggeri i 1c Ingen forslag til ændringer på

3 . Bettina og Lau Larsen. Gyldenstens Vænge 12. 2a Indsigerne gør indsigelse imod, at den eksisterende lokalplan ændres idet de mener, at kommunen har givet udtryk for, at den gamle lokalplan ville blive fastholdt uden muligheder for ændringer. nævneværdigt omfang vil genere ejendommen Gyldenstensvænge 210, som beskrevet ovenfor. 2a Planloven indeholder ingen nærmere bestemmelser om, under hvilke betingelser byrådet kan beslutte, at udarbejde en ny lokalplan ud over, at det er byrådet der suverænt har kompetencen og retten til at udarbejde lokalplaner når byrådet ønsker en ændring i de bestående regler for et område. 2a Ingen forslag til ændringer på 2b Der gøres indsigelse imod, at der vil kunne opføres almene boliger i området, idet de frygter at disse kan resultere i dårlig trivsel og miljø samt faldende boligpriser, såfremt området får et dårligt rygte og renommé. 2b I planlovens forstand skelnes der ikke mellem boliger på baggrund af ejerform, der findes da heller ikke i planlovens 15, det såkaldte Lokalplankatalog, lovmæssig hjemmel til at forbeholde et område til en særlig ejerform. 2b Ingen forslag til ændringer på Se også beskrivelsen af AlmenBolig+ under punkt 3b for særlig belysning af den almene boligtype, der tænkes opført. 2c Der gøres indsigelse mod, at de nye rækkehuse placeres med gavlene mod boligvejene i stedet for langs med vejene. Indsigerne finder, at dette medfører, at de nye rækkehuse bliver lukkede enklaver i et ellers åbent parcelhuskvarter. 2c Den nye orientering af rækkehusene på grundene giver efter forvaltningens opfattelse meget bedre og attraktive udearealer for boligerne i rækkehusene i forhold til den eksisterende lokalplan. Hvor de primære havearealer i den nuværende lokalplan er placeret mod øst vil havearealerne i den nye lokalplan nu blive sydvendte, og dermed lagt mere anvendelige til udendørs ophold. 2c Ingen forslag til ændringer på Med hensyn til, at de nye rækkehuse skulle blive til lukkede enklaver i et ellers åbent parcelhuskvarter, så er forvaltningen ikke enig i dette. Tvært imod vil bebyggelsen, især fra vejarealerne virke mere åben og end på de dele af vejene, der er bebygget med parcelhuse, da afstanden mellem de enkelte bygninger i rækkehusbebyggelserne vil være langt større

4 (20-27 meters afstand). Til illustration af dette kan tætheden i parcelhusbebyggelsen og de nye rækkehuse langs vej b-b sammenlignes på kortbilaget herunder. Kortudsnittet viser, at bebyggelsen på parcelhussiden af vejen er mere kompakt og lukket end på rækkehussiden, der er karakteriseret af stor åbenhed med store grønne arealer mellem bygningerne. b b 2d Indsigerne undrer sig over at parkeringsforholdene kun er beskrevet i teksten, men ikke af tegningsbilag. 2e Det undrer indsigerne, at der ikke er foretaget de samme ændringer som i lokalplanen for Ørnestens Vænge, hvor der udlægges yderligere parcelhusgrunde - uden planer om opførelse af almene boliger. Indsigerne mener, at der kun skal åbnes muligheder for opførelse af parcelhuse som i 2d Det er rigtigt, at den nye lokalplan ikke viser illustrationsskitser af de fælles parkeringsarealer. Dette skyldes at parkeringspladserne allerede er anlagt og at der ikke foretages ændringer i disses antal eller placering. 2e Der er flere og flere især unge og ældre - der ønsker at leje deres bolig frem for at eje den. De nye rækkehuse opfylder et behov i Frederikssund by. Samtidigt har Frederikssund kommune haft et behov for også at kunne stille ledige parcelhusgrunde til rådighed for salg. 2d Ingen forslag til ændringer på 2e Ingen forslag til ændringer på

5 Ørnestens Vænge. Der er derfor foretaget en planmæssig vurdering af de 2 områder. Denne viste, at er ikke var tilstrækkeligt areal til rådighed til den ønskede rækkehusbebyggelse på Ørnestens Vænge, men at var der plads til boligerne på Gyldenstens Vænge. Det har således ligget arealmæssige overvejelser til grund for disponeringen. For Gyldenstens Vænge sker der i øvrigt også konvertering af 2 planlagte arealer til rækkehusbebyggelser til parcelhusbebyggelser, bl.a. på boligvej a-a hvor indsigernes ejendom er beliggende. Se også beskrivelsen af AlmenBolig+ under punkt 3b for særlig belysning af den almene boligtype, der tænkes opført. 3. Maria-Therese og Kim Saabye Pedersen. Gyldenstens Vænge 216 3a Indsigerne finder, at det er forkert at udlægge storparceller, som alle var tiltænkt til række- og dobbelthuse, til parcelhuse. Enten må alle storparceller udlægges til parcelhuse eller også må den oprindelige lokalplan fastholdes. 3a Kommentarer som i 2e. 3a Ingen forslag til ændringer på Dette er sket i lokalplanen for Ørnestens Vænge, en nyerere udstykning hvor storparcellerne ville have udgjort et mindre massivt indtryk end i Gyldenstens Vænge Syd. Derfor mener indsigerne også at det må kunne lade sig gøre i Gyldenstens Vænge Syd. 3b Indsigerne mener, at deres bolig kommer til at ligge mellem to KAB boliger, og derfor i en salgssituation står dårligere end et tilsvarende hus hvis storparcel er konverteret til parcelhuse. 3b De nye almene boliger opføres som Almen- Bolig+. AlmenBolig+ henvender sig især til ressourcestærke og selvhjulpne beboere, som selv vil tage vare på boligen og dens omgivelser, men som ikke ønsker eller ikke har de økonomiske midler til at købe en ejerbolig. Målgruppen er børnefamilier og seniorer. Almen- Bolig+ er tænkt som særlige almene boliger af meget høj kvalitet med attraktiv beliggenhed. 3b Ingen forslag til ændringer på Se også 2b.

6 Antallet af rækkehuse og dobbeltboliger er i den nye lokalplan ikke højere end i den æl-dre lokalplan og de nye boliger kommer til at ligge på arealer, der i forvejen var udlagt til rækkehuse- og dobbelthuse. 3c Indsigerne mener, at det er forkert at vende KAB boligerne samt øge boligmassen på KAB storparcel lerne. Indsigerne mener, at KAB boligerne er for koncentreret omkring den sidste vej med træhuse (stamvej d). Indsigerne finder, at man passende kunne flytte KAB husene tiltænkt mellem stamvej c og d til mellem stamvej a og b. Det ville give et mere afbalanceret indtryk. 3c På storparcellen syd for indsigernes ejendom stiger antallet af boliger fra 8 til 10 på parcellen sydøst for denne fra 6 til 11. Til gengæld vil de nye rækkehusbebyggelser virke mindre kompakte og lukkede end rækkehusbebyggelserne i den nuværende lokalplan, fordi der er stor åbenhed med store grønne arealer mellem bygningerne. 3c Ingen forslag til ændringer på 3d Indsigerne skriver afslutningsvis, at hvis kommunen fastholder at bygge KAB husene som i lokalplanforslaget, dvs. vendt og mellem stamvej c og d, så er det er krav fra indsigerne, at boligerne udlæg-ges som vist på kortbilag 3, hvad angår boligerne mellem stamvej c og d på parcel 8km. Altså således, at der ikke bygges på parcel 8km foran parcel 8hq. 4. Skanska A/S 4a Skanska finder, at der af redegørelsens afsnit om Forhold til byens andre funktioner, herunder støj, skal fremgå, at det er Frederikssund Kommune der afholder udgiften f. eks. til en støjvold. 3d Lokalplanens byggefelter er nøje afstemt efter det boligprojekt der er godkendt af byrådet og de nye boliger vil blive opført inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 3. 4a Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er nogen grund til nøjere at fastlægge hverken hvilken form for støjafgrænsning der eventuelt kan etableres eller hvordan og af hvem udgiften hertil skal betales. 3d Ingen forslag til ændringer på 4a Ingen forslag til ændringer på 4b Skanska ønsker, at teksten i lokalplanens 5.1 vedrørende de 2 storparceller, der ændres fra rækkehusbebyggelse til parcelhuse skal ændres Fra: Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 4b For så vidt angår matr. nr. 8ko vil en opdeling i 3 parceller give en gennemsnitlig størrelse på ca. 764 m² og på matr. nr. 8kr en gennemsnitlig størrelse på ca. 940 m². Hvis matr. nr. 8kr blev opdelt i 4 parceller ville disse få en gennemsnitlig størrelse på ca. 705 m². Altså over de generelle 600 m². 4b Forvaltningen foreslår følgende ændring i 5.1: Teksten ændres fra: Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 3 parcelhusgrunde. Grundene må

7 3 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² Der ville således ikke være noget til hinder for, at matr. 8kr kunne udstykkes til 4 parceller. ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² Til: Til Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m². Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan udstykkes til henholdsvis 3 og 4 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² 4c I lokalplanens 8.4 finder Skanska, at bebyggelsesprocenten bør ændres fra 25 til 30 procent jævnfør Bygningsreglement c Bestemmelsen i 8.4 er overført fra den eksisterende lokalplan. I 8.4 suppleres bebyggelsesprocenten med følgende 2 tilføjelser: Til grundstørrelsen medregnes et tillægsareal på 60 m² og Herudover kan der på hver matrikel opføres et samlet areal af udestuer og overdækninger på maksimalt 5 % af grundstørrelsen inkl. tillægsarealet. 4c Ingen forslag til ændringer på 5. Sankt Petri Advokater. På vegne af Grundejerforeningen Gyldenstens Væn-ge Syd. 5a Indledningsvist understreges det, at medlemmerne af grundejerforeningen er stærkt utilfredse med at blive præsenteret for et lokalforslag, som forringer deres muligheder i området for blandt andet parkering og carporte yderligere, og herudover ændrer på den arkitektoniske model, som har ligget til grund for grundejernes valg af området, samt valg af beboelsesform. Bestemmelsen i den nye lokalplan er fastholdt. Dels fordi de nye parcelhuse i området således opføres på de samme betingelser som de eksisterende og dels fordi tilføjelserne giver en samlet byggemulighed svarende til ca. 30 %. 5a Forvaltningen mener ikke, at muligheden for carporte og parkering forringes. Med hensyn til ændring af den arkitektoniske model er det planafdelingens opfattelse, at det nye lokalplanforslags bebyggelsesform skaber et meget lettere og lysere udtryk end den tidligere lokalplan. 5a Ingen forslag til ændringer på 5b Medlemmerne af grundejerforeningen betragter det på ingen måde som en fordel for dem, at der opføres "attraktive almene boliger, med gode udeopholdsarealer og spændende arkitektur" - tværtimod vil opførelse af de almene boliger ændre kvarterets karakter væsentligt og øge både trafik og støj i området. 5b Kommentarer som i 2b og 3b. Forvaltningen står uforstående overfor udsagnet om, at det nye forslag skulle give øget trafik og støj i området, idet antallet af boliger inden for grundejerforeningens område ikke øges i forhold til det antal boliger der er forudsat i det nuværende lokalplanforslag. 5b Ingen forslag til ændringer på

8 5c Grundejerforeningen finder det overraskende, at man ikke fra kommunens side har valgt at drøfte ændringerne i lokalplanen med bestyrelsen, som er valgt iht. de af kommunen udarbejdede vedtægter for foreningen med senere godkendte ændringer. Grundejerforeningen ønsker således at forslaget til lokalplan som hele afvises, og revideres på ny i samråd med bestyrelsen for grundejerforeningen. Mere konkret har grundejerforeningen følgende bemærkninger: 5d Antallet af boliger er sat op på de enkelte parceller/bebyggelsesprocenten er øget, hvilket der er efter grundejerforeningens opfattelse, ikke er plads til. 5e Det forhold, at boligerne drejes, således at facaderne ikke længere skal vende ud mod vejene, passer ikke ind i områdets arkitektoniske "look" og de boliger der ligger omkring den kommende bebyggel-se. 5f For så vidt angår den nuværende lokalplans 4, stk. 4, ses denne adgang til erhverv uden fremmed medhjælp ikke at indgå i den nye lokalplan. 5g For så vidt angår spørgsmålet om altaner, er dette også en forringelse i forhold til tidligere 5c Kommentar som i 2a. 5d Antallet af boliger inden for lokalplanområdet er totalt set ikke øget og der er ikke ændret i den faktiske bebyggelsesprocent, selvom beregningsmetoden er ændret for rækkehusene. 5e Det er forvaltningens opfattelse, at de nye rækkehuses orientering tværtimod passer bedre til områdets øvrige bebyggelse. 5f I den nye lokalplan er der som note til anvendelsen angivet følgende: Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven. Der er således ingen ændringer i mulighederne for at udøve erhverv i forhold til den nuværende lokalplan. 5g Indsigelsen sigter på den nye lokalplans 8.9, der lyder: Altaner og tagterrasser må ikke udføres. Der kan dog udføres altan un-der 5c Ingen forslag til ændringer på 5d Ingen forslag til ændringer på 5e Ingen forslag til ændringer på 5f Ingen forslag til ændringer på 5g Ingen forslag til ændringer på

9 lokalplan. eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage. Bestemmelsen er ny i forhold til den nuværende lokalplan og er indført for at forhindre de indbliksgener som altaner og tagterrasser i 1. sals højde vil medføre for de omkringboende. Retten til at udføre altan under eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage bibeholdes. 5h For så vidt angår 7 i forslaget, finder grundejerforeningen, at der er tale om en forringelse af grundejernes ret til 2 parkeringspladser med mulighed for etablering af carport på fællesarealerne. Denne mulighed er allerede et udestående mellem grundejerforeningen og kommunen og det forhold, at man ved den nye lokalplan vælger at nedregulere den ret til 2 p-pladser, som grundejerne blev tilsikret i den gamle lokalplan og i salgsmaterialet, da de erhvervede grundende, kan ikke accepteres. Den oprindelige plan for parkering inde-holdt ikke afsætning af plads til handicapparkering, hvilket besværliggør eksisterende parkering for øvrige beboere væsentligt. Endvidere indeholdt den oprindelige plan ikke noget krav/pligt til etablering af p-plads på egen grund, det gør den nye, hvilket følgelig heller ikke kan accepteres. Grundejerforeningen og medlemmerne forbeholder sig enhver retsstilling i relation til dette og relaterede punkter. 5h Forvaltningen vurderer, at de nuværende regler for parkeringsnormer kan opretholdes, idet der ikke tilføres området flere boliger, dog således, at der for nye parcelhuse, der opføres efter vedtagelsen af den nye lokalplan, skal anlægges mindst 1 parkeringsplads på egen grund. Der skabes således et overskud af parkeringspladser på 7 i forhold til de nuværende forhold og bestemmelser. Med hensyn til etablering af handicapparkering er dette et krav i bygningsreglementet og gælder hvad enten det står i lokalplanen eller ej. Der henvises i øvrigt til kommentaren i 2a. 5h På baggrund af indsigelsen og kommentarerne foreslås, at 7 får følgende ordlyd: 7.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus samt pr. bolig i gårdhusene. Parkeringen etableres på parkeringsbælter, der løber i boligvejenes fulde længde som beskrevet i Der anlægges ½ gæsteparkeringsplads pr. bolig i dobbelt- og rækkehus samt pr. boligenhed i gårdhusene i parkeringsbælterne. 7.3 Uagtet 7.1 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads på egen grund på de nye parcelhusgrunde på matriklerne 8kr og 8ko og der kan etableres parkering på egen grund på de øvrige parcelhusgrunde. 7.4 Der skal anlægges mindst 2 handicapparkeringspladser på hver af de 4 boligveje.

10 5i For så vidt angår affaldsskure og redskabsskure, er det grundejerforeningens opfattelse, at der ikke er plads til disse på de angivne arealer. 5i Forvaltningen er ikke enig i påstanden. I øvrigt er disse etableret, som billedet herunder er et eksempel på. 5i Ingen forslag til ændringer på 5j For så vidt angår den nuværende lokalplans 8 "Carporte - og affaldsstationer", ses punktet udeladt i den nye lokalplan og grundejernes værdi af retten hertil dermed borttaget uberettiget. Dette ses som en forringelse i forhold til tidligere lokalplan. Grundejerne forbeholder sig enhver retsstilling i relation til dette. 5j Bestemmelsen om retten til at opføre carporte og affaldsstationer er ikke udeladt i den nye lokalplan, men kan findes under 8.24: Carporte, affaldsstationer og redskabsskure for grundejerforeningen må opføres inden for det i 6.2 beskrevne 9 meter brede bælte langs de 4 boligveje. Bygningerne må højest være 2.5 meter. 5j Ingen forslag til ændringer på 5k For så vidt angår 10.4, indeholder dette punkt stadig legepladser - men, som kommunen er bekendt, er disse ikke etableret, og foreningen har gjort gældende overfor kommunen, at kommunen har pligt til at etablere disse i henhold til både nuværende og forslaget til lokalplan. Grundejerforeningen har forsøgt at finde en løsning med kommunen herom, og forbeholder enhver retsstilling i relation hertil. 5k En lokalplans bestemmelser medfører ikke handlepligt for grundejerne eller kommunen til at realisere de anlæg som planen indeholder. 5k Ingen forslag til ændringer på 5l For så vidt angår vindkorridorer mellem de nye KAB-bygninger - det er grundejerforeningens ønske og krav, at boligerne ikke skal drejes i henhold til nuværende lokalplan. 5l Der kan ikke tales om vindkorridorer, men om grønne stier - også set i lyset af, at der er meter mellem husene. Se nedenstående illustration. 5l Ingen forslag til ændringer på

11 5m Grundejerne mener at 14.2 skal præciseres. 5m Teksten i 14.2 lyder: Grundejerforeningen varetager drift og ved ligehold af fællesarealerne og fastsætter regler for carporte i parkeringsbælterne, hvor dette er nødvendigt. Standarden for drift og vedligehold af areal-erne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. 5m Ingen forslag til ændringer på Forvaltningen skønner ikke, at en yderligere præcisering er nødvendig i forbindelse med den nye lokalplan idet teksten er identisk med bestemmelserne i den eksisterende lokalplan. 6. Janni og Lars Eltmann. Gyldenstens Vænge a Indsigerne mener, at kommunen med tilladelsen til opførelse af almene boliger har ændret i områdets planlagte demografi, idet der som udgangspunkt kun var tilladt opført ejerboliger. 6a Kommentarer som i 2b og 3b. 6a Ingen forslag til ændringer på 6b Indsigerne mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at der er tale om opførelse af AlmenBo-lig+ - boliger. 6b Kommentarer som 2 b. 6b Ingen forslag til ændringer på

12 6c Indsigerne vil have oplyst, om kommunen har anvisningsret til boligerne og vil i givet fald gøre indsigelse imod at dette ikke står i lokalplanen. Indsigerne vil også have indført i lokalplanen, at anvisningsretten i givet fald kun skal gælde lejere, der af egen kraft kan opfylde kriterierne som lejere i AlmenBolig+ - boliger. 6c Kommentarer som i 2b og 3b. Vedrørende anvisningsretten: Som udgangspunkt har kommunen anvisningsret, idet der foreligger en politisk beslutning om at benytte retten til at anvise indtil 25 % af ledige almene familie- og ungdomsboliger i samtlige boligafdelinger i Frederikssund Kommune. Det er dog således, at administrationen generelt kan afvise at modtage tilbud fra enkelte afdelinger, såfremt det må antages, at der generelt ikke er behov for de konkrete boliger. 6c Ingen forslag til ændringer på 6d Lokalplanen er inddelt i 4 delområder. Her mener indsigerne, at der bør være 5 delområder : Delområde IA og IB for parcelhusene, Delområde IIA og IIB for dobbelt- og rækkehuse samt delområde III for gårdhuse. Delområde IIB bør være for boligerne på vejen med udelukkende træhuse, svarende til delområde IB som også omfatter træhusene. 6d Der findes 4 forskellige boligtyper inden for lokalplanens område. Lokalplanen er derfor opdelt i 4 delområder, da der knytter sig særlige bestemmelser til hver af boligtyper. Der er derfor ikke efter forvaltningens opfattelse brug for yderligere opdeling af lokalplanens område. 6d Ingen forslag til ændringer på 6e Der gøres indsigelse mod, at der i lokalplanen åbnes mulighed for, de nye rækkehuse kan udføres med tage af tagpap. Indsigerne mener, at kommunen skal yde økonomisk kompensation til samtlige parcelhusejere i form af prisforskellen mellem uglaserede tegltage og den billigere engoberede tagtegl eller betontegl. 6e Kommentarer som 2 a, med den tilføjelse, at lokalplaner og lokalplanlægning lovgivningsmæssigt betragtes som erstatningsfri regule.- ring. 6e Ingen forslag til ændringer på 7. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund. 6f Indsigerne vil gerne have uddybet, på hvilken måde lokalplanforslagets bestemmelser er ændret, således, at der opnås en hurtigere og smidigere behandling af byggeansøgninger. 7a Foreningen har ingen kommentarer til lokalplanforslaget. 6f Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunens byggeafdeling, idet den eksisterende lokalplan, i forhold til bygningsreglementet, indeholder en række uldne formuleringer. Disse formuleringer er forsøgt fjernet og erstattet i den nye lokalplan. 7a Ingen kommentarer. 6f Ingen forslag til ændringer på 7a Henvendelsen giver ikke anledning til forslag om ændring i lokalplanforslaget.

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere