Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd."

Transkript

1 Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens Vænge 210 1a Der udtrykkes bekymring over placeringen af de nye rækkehuse i forhold til den tidligere placering, hvor rækkehusene var placeret langs vejskel længere væk fra ejendommen Gyldenstensvænge 210. Ejerne udtrykker frygt for, at deres udsigt vil blive forringet og at mulighederne for at få aftensol og nyde solnedgange også vil blive forringet, især fra ejendommens terrasse. 1a Den omtalte gavl er placeret ca. 18,5 meter fra husets gavl på matr. 8hn, som vist på tegningen herunder. Det er en 6 meter høj, slank gavl, der kun vil give en meget begrænset skyggevirkning på nabogrunden. Det skal tilføjes, at terrassen er placeret 14 meter længere væk fra ejendommens gavl således at afstanden fra gavlen på den nye bebyggelse ligger i en afstand på hele 32,5 meter fra terrassen 1a Ingen forslag til ændringer på Nord er opad på kortet

2 Det er naturligvis rigtigt, at udsigten lige ud for gavlen vil forsvinde, til gengæld vil der på begge sider blive bedre udsigt fordi de påtænkte rækkehuse ligger i øst-vestlig retning modsat placeringen i den nuværende lokalplan, hvor bebyggelsen er tænkt placeret i nord-sydlig retning. Der vil således være meters intern afstand mellem det nye projekts boligblokke, hvilket giver plads til grønne kiler mellem boligblokkene. Luftfoto af Gyldenstensvænge 210 1b Indsigerne skriver, at den grønne kile mellem deres ejendom og den nye bebyggelse kun er 3 meter bred. På luftfotoet herover ses placeringen af ejendommens primære udearealer (terrassen) samt bredden af den grønne kile, der er på godt 9 meter. 1b. Dette må bero på en misforståelse. Afstanden mellem skel på de 2 ejendomme er godt 9 meter. Se luftfoto. 1b Ingen forslag til ændringer på 1c Indsigerne finder, at den nye bebyggelse med fordel kunne placeres på matr. nr. 8 kr. på den første boligvej (a-a i lokalplanforslaget) som forudsat i den gamle lokalplan. Her er den grønne kile bredere og den oprindelige bebyggelse med parcelhuse kun-ne opretholdes ud for Gyldenstensvænge 210. På denne måde kunne generne ved det nye byggeri gøres mindre. 1c Placeringen af den nye bebyggelse er et resultat af en ejendomshandel mellem 2 private parter, som kommunen ikke har haft nogen indflydelse på. Kommunen har således ikke gennem eget salg af grundene kunnet påvirke, hvilke grunde der er solgt til opførelse af de nye almene boliger. Forvaltningen finder i øvrigt heller ikke, at det nye byggeri i 1c Ingen forslag til ændringer på

3 . Bettina og Lau Larsen. Gyldenstens Vænge 12. 2a Indsigerne gør indsigelse imod, at den eksisterende lokalplan ændres idet de mener, at kommunen har givet udtryk for, at den gamle lokalplan ville blive fastholdt uden muligheder for ændringer. nævneværdigt omfang vil genere ejendommen Gyldenstensvænge 210, som beskrevet ovenfor. 2a Planloven indeholder ingen nærmere bestemmelser om, under hvilke betingelser byrådet kan beslutte, at udarbejde en ny lokalplan ud over, at det er byrådet der suverænt har kompetencen og retten til at udarbejde lokalplaner når byrådet ønsker en ændring i de bestående regler for et område. 2a Ingen forslag til ændringer på 2b Der gøres indsigelse imod, at der vil kunne opføres almene boliger i området, idet de frygter at disse kan resultere i dårlig trivsel og miljø samt faldende boligpriser, såfremt området får et dårligt rygte og renommé. 2b I planlovens forstand skelnes der ikke mellem boliger på baggrund af ejerform, der findes da heller ikke i planlovens 15, det såkaldte Lokalplankatalog, lovmæssig hjemmel til at forbeholde et område til en særlig ejerform. 2b Ingen forslag til ændringer på Se også beskrivelsen af AlmenBolig+ under punkt 3b for særlig belysning af den almene boligtype, der tænkes opført. 2c Der gøres indsigelse mod, at de nye rækkehuse placeres med gavlene mod boligvejene i stedet for langs med vejene. Indsigerne finder, at dette medfører, at de nye rækkehuse bliver lukkede enklaver i et ellers åbent parcelhuskvarter. 2c Den nye orientering af rækkehusene på grundene giver efter forvaltningens opfattelse meget bedre og attraktive udearealer for boligerne i rækkehusene i forhold til den eksisterende lokalplan. Hvor de primære havearealer i den nuværende lokalplan er placeret mod øst vil havearealerne i den nye lokalplan nu blive sydvendte, og dermed lagt mere anvendelige til udendørs ophold. 2c Ingen forslag til ændringer på Med hensyn til, at de nye rækkehuse skulle blive til lukkede enklaver i et ellers åbent parcelhuskvarter, så er forvaltningen ikke enig i dette. Tvært imod vil bebyggelsen, især fra vejarealerne virke mere åben og end på de dele af vejene, der er bebygget med parcelhuse, da afstanden mellem de enkelte bygninger i rækkehusbebyggelserne vil være langt større

4 (20-27 meters afstand). Til illustration af dette kan tætheden i parcelhusbebyggelsen og de nye rækkehuse langs vej b-b sammenlignes på kortbilaget herunder. Kortudsnittet viser, at bebyggelsen på parcelhussiden af vejen er mere kompakt og lukket end på rækkehussiden, der er karakteriseret af stor åbenhed med store grønne arealer mellem bygningerne. b b 2d Indsigerne undrer sig over at parkeringsforholdene kun er beskrevet i teksten, men ikke af tegningsbilag. 2e Det undrer indsigerne, at der ikke er foretaget de samme ændringer som i lokalplanen for Ørnestens Vænge, hvor der udlægges yderligere parcelhusgrunde - uden planer om opførelse af almene boliger. Indsigerne mener, at der kun skal åbnes muligheder for opførelse af parcelhuse som i 2d Det er rigtigt, at den nye lokalplan ikke viser illustrationsskitser af de fælles parkeringsarealer. Dette skyldes at parkeringspladserne allerede er anlagt og at der ikke foretages ændringer i disses antal eller placering. 2e Der er flere og flere især unge og ældre - der ønsker at leje deres bolig frem for at eje den. De nye rækkehuse opfylder et behov i Frederikssund by. Samtidigt har Frederikssund kommune haft et behov for også at kunne stille ledige parcelhusgrunde til rådighed for salg. 2d Ingen forslag til ændringer på 2e Ingen forslag til ændringer på

5 Ørnestens Vænge. Der er derfor foretaget en planmæssig vurdering af de 2 områder. Denne viste, at er ikke var tilstrækkeligt areal til rådighed til den ønskede rækkehusbebyggelse på Ørnestens Vænge, men at var der plads til boligerne på Gyldenstens Vænge. Det har således ligget arealmæssige overvejelser til grund for disponeringen. For Gyldenstens Vænge sker der i øvrigt også konvertering af 2 planlagte arealer til rækkehusbebyggelser til parcelhusbebyggelser, bl.a. på boligvej a-a hvor indsigernes ejendom er beliggende. Se også beskrivelsen af AlmenBolig+ under punkt 3b for særlig belysning af den almene boligtype, der tænkes opført. 3. Maria-Therese og Kim Saabye Pedersen. Gyldenstens Vænge 216 3a Indsigerne finder, at det er forkert at udlægge storparceller, som alle var tiltænkt til række- og dobbelthuse, til parcelhuse. Enten må alle storparceller udlægges til parcelhuse eller også må den oprindelige lokalplan fastholdes. 3a Kommentarer som i 2e. 3a Ingen forslag til ændringer på Dette er sket i lokalplanen for Ørnestens Vænge, en nyerere udstykning hvor storparcellerne ville have udgjort et mindre massivt indtryk end i Gyldenstens Vænge Syd. Derfor mener indsigerne også at det må kunne lade sig gøre i Gyldenstens Vænge Syd. 3b Indsigerne mener, at deres bolig kommer til at ligge mellem to KAB boliger, og derfor i en salgssituation står dårligere end et tilsvarende hus hvis storparcel er konverteret til parcelhuse. 3b De nye almene boliger opføres som Almen- Bolig+. AlmenBolig+ henvender sig især til ressourcestærke og selvhjulpne beboere, som selv vil tage vare på boligen og dens omgivelser, men som ikke ønsker eller ikke har de økonomiske midler til at købe en ejerbolig. Målgruppen er børnefamilier og seniorer. Almen- Bolig+ er tænkt som særlige almene boliger af meget høj kvalitet med attraktiv beliggenhed. 3b Ingen forslag til ændringer på Se også 2b.

6 Antallet af rækkehuse og dobbeltboliger er i den nye lokalplan ikke højere end i den æl-dre lokalplan og de nye boliger kommer til at ligge på arealer, der i forvejen var udlagt til rækkehuse- og dobbelthuse. 3c Indsigerne mener, at det er forkert at vende KAB boligerne samt øge boligmassen på KAB storparcel lerne. Indsigerne mener, at KAB boligerne er for koncentreret omkring den sidste vej med træhuse (stamvej d). Indsigerne finder, at man passende kunne flytte KAB husene tiltænkt mellem stamvej c og d til mellem stamvej a og b. Det ville give et mere afbalanceret indtryk. 3c På storparcellen syd for indsigernes ejendom stiger antallet af boliger fra 8 til 10 på parcellen sydøst for denne fra 6 til 11. Til gengæld vil de nye rækkehusbebyggelser virke mindre kompakte og lukkede end rækkehusbebyggelserne i den nuværende lokalplan, fordi der er stor åbenhed med store grønne arealer mellem bygningerne. 3c Ingen forslag til ændringer på 3d Indsigerne skriver afslutningsvis, at hvis kommunen fastholder at bygge KAB husene som i lokalplanforslaget, dvs. vendt og mellem stamvej c og d, så er det er krav fra indsigerne, at boligerne udlæg-ges som vist på kortbilag 3, hvad angår boligerne mellem stamvej c og d på parcel 8km. Altså således, at der ikke bygges på parcel 8km foran parcel 8hq. 4. Skanska A/S 4a Skanska finder, at der af redegørelsens afsnit om Forhold til byens andre funktioner, herunder støj, skal fremgå, at det er Frederikssund Kommune der afholder udgiften f. eks. til en støjvold. 3d Lokalplanens byggefelter er nøje afstemt efter det boligprojekt der er godkendt af byrådet og de nye boliger vil blive opført inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 3. 4a Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er nogen grund til nøjere at fastlægge hverken hvilken form for støjafgrænsning der eventuelt kan etableres eller hvordan og af hvem udgiften hertil skal betales. 3d Ingen forslag til ændringer på 4a Ingen forslag til ændringer på 4b Skanska ønsker, at teksten i lokalplanens 5.1 vedrørende de 2 storparceller, der ændres fra rækkehusbebyggelse til parcelhuse skal ændres Fra: Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 4b For så vidt angår matr. nr. 8ko vil en opdeling i 3 parceller give en gennemsnitlig størrelse på ca. 764 m² og på matr. nr. 8kr en gennemsnitlig størrelse på ca. 940 m². Hvis matr. nr. 8kr blev opdelt i 4 parceller ville disse få en gennemsnitlig størrelse på ca. 705 m². Altså over de generelle 600 m². 4b Forvaltningen foreslår følgende ændring i 5.1: Teksten ændres fra: Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 3 parcelhusgrunde. Grundene må

7 3 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² Der ville således ikke være noget til hinder for, at matr. 8kr kunne udstykkes til 4 parceller. ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² Til: Til Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m². Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan udstykkes til henholdsvis 3 og 4 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² 4c I lokalplanens 8.4 finder Skanska, at bebyggelsesprocenten bør ændres fra 25 til 30 procent jævnfør Bygningsreglement c Bestemmelsen i 8.4 er overført fra den eksisterende lokalplan. I 8.4 suppleres bebyggelsesprocenten med følgende 2 tilføjelser: Til grundstørrelsen medregnes et tillægsareal på 60 m² og Herudover kan der på hver matrikel opføres et samlet areal af udestuer og overdækninger på maksimalt 5 % af grundstørrelsen inkl. tillægsarealet. 4c Ingen forslag til ændringer på 5. Sankt Petri Advokater. På vegne af Grundejerforeningen Gyldenstens Væn-ge Syd. 5a Indledningsvist understreges det, at medlemmerne af grundejerforeningen er stærkt utilfredse med at blive præsenteret for et lokalforslag, som forringer deres muligheder i området for blandt andet parkering og carporte yderligere, og herudover ændrer på den arkitektoniske model, som har ligget til grund for grundejernes valg af området, samt valg af beboelsesform. Bestemmelsen i den nye lokalplan er fastholdt. Dels fordi de nye parcelhuse i området således opføres på de samme betingelser som de eksisterende og dels fordi tilføjelserne giver en samlet byggemulighed svarende til ca. 30 %. 5a Forvaltningen mener ikke, at muligheden for carporte og parkering forringes. Med hensyn til ændring af den arkitektoniske model er det planafdelingens opfattelse, at det nye lokalplanforslags bebyggelsesform skaber et meget lettere og lysere udtryk end den tidligere lokalplan. 5a Ingen forslag til ændringer på 5b Medlemmerne af grundejerforeningen betragter det på ingen måde som en fordel for dem, at der opføres "attraktive almene boliger, med gode udeopholdsarealer og spændende arkitektur" - tværtimod vil opførelse af de almene boliger ændre kvarterets karakter væsentligt og øge både trafik og støj i området. 5b Kommentarer som i 2b og 3b. Forvaltningen står uforstående overfor udsagnet om, at det nye forslag skulle give øget trafik og støj i området, idet antallet af boliger inden for grundejerforeningens område ikke øges i forhold til det antal boliger der er forudsat i det nuværende lokalplanforslag. 5b Ingen forslag til ændringer på

8 5c Grundejerforeningen finder det overraskende, at man ikke fra kommunens side har valgt at drøfte ændringerne i lokalplanen med bestyrelsen, som er valgt iht. de af kommunen udarbejdede vedtægter for foreningen med senere godkendte ændringer. Grundejerforeningen ønsker således at forslaget til lokalplan som hele afvises, og revideres på ny i samråd med bestyrelsen for grundejerforeningen. Mere konkret har grundejerforeningen følgende bemærkninger: 5d Antallet af boliger er sat op på de enkelte parceller/bebyggelsesprocenten er øget, hvilket der er efter grundejerforeningens opfattelse, ikke er plads til. 5e Det forhold, at boligerne drejes, således at facaderne ikke længere skal vende ud mod vejene, passer ikke ind i områdets arkitektoniske "look" og de boliger der ligger omkring den kommende bebyggel-se. 5f For så vidt angår den nuværende lokalplans 4, stk. 4, ses denne adgang til erhverv uden fremmed medhjælp ikke at indgå i den nye lokalplan. 5g For så vidt angår spørgsmålet om altaner, er dette også en forringelse i forhold til tidligere 5c Kommentar som i 2a. 5d Antallet af boliger inden for lokalplanområdet er totalt set ikke øget og der er ikke ændret i den faktiske bebyggelsesprocent, selvom beregningsmetoden er ændret for rækkehusene. 5e Det er forvaltningens opfattelse, at de nye rækkehuses orientering tværtimod passer bedre til områdets øvrige bebyggelse. 5f I den nye lokalplan er der som note til anvendelsen angivet følgende: Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven. Der er således ingen ændringer i mulighederne for at udøve erhverv i forhold til den nuværende lokalplan. 5g Indsigelsen sigter på den nye lokalplans 8.9, der lyder: Altaner og tagterrasser må ikke udføres. Der kan dog udføres altan un-der 5c Ingen forslag til ændringer på 5d Ingen forslag til ændringer på 5e Ingen forslag til ændringer på 5f Ingen forslag til ændringer på 5g Ingen forslag til ændringer på

9 lokalplan. eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage. Bestemmelsen er ny i forhold til den nuværende lokalplan og er indført for at forhindre de indbliksgener som altaner og tagterrasser i 1. sals højde vil medføre for de omkringboende. Retten til at udføre altan under eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage bibeholdes. 5h For så vidt angår 7 i forslaget, finder grundejerforeningen, at der er tale om en forringelse af grundejernes ret til 2 parkeringspladser med mulighed for etablering af carport på fællesarealerne. Denne mulighed er allerede et udestående mellem grundejerforeningen og kommunen og det forhold, at man ved den nye lokalplan vælger at nedregulere den ret til 2 p-pladser, som grundejerne blev tilsikret i den gamle lokalplan og i salgsmaterialet, da de erhvervede grundende, kan ikke accepteres. Den oprindelige plan for parkering inde-holdt ikke afsætning af plads til handicapparkering, hvilket besværliggør eksisterende parkering for øvrige beboere væsentligt. Endvidere indeholdt den oprindelige plan ikke noget krav/pligt til etablering af p-plads på egen grund, det gør den nye, hvilket følgelig heller ikke kan accepteres. Grundejerforeningen og medlemmerne forbeholder sig enhver retsstilling i relation til dette og relaterede punkter. 5h Forvaltningen vurderer, at de nuværende regler for parkeringsnormer kan opretholdes, idet der ikke tilføres området flere boliger, dog således, at der for nye parcelhuse, der opføres efter vedtagelsen af den nye lokalplan, skal anlægges mindst 1 parkeringsplads på egen grund. Der skabes således et overskud af parkeringspladser på 7 i forhold til de nuværende forhold og bestemmelser. Med hensyn til etablering af handicapparkering er dette et krav i bygningsreglementet og gælder hvad enten det står i lokalplanen eller ej. Der henvises i øvrigt til kommentaren i 2a. 5h På baggrund af indsigelsen og kommentarerne foreslås, at 7 får følgende ordlyd: 7.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus samt pr. bolig i gårdhusene. Parkeringen etableres på parkeringsbælter, der løber i boligvejenes fulde længde som beskrevet i Der anlægges ½ gæsteparkeringsplads pr. bolig i dobbelt- og rækkehus samt pr. boligenhed i gårdhusene i parkeringsbælterne. 7.3 Uagtet 7.1 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads på egen grund på de nye parcelhusgrunde på matriklerne 8kr og 8ko og der kan etableres parkering på egen grund på de øvrige parcelhusgrunde. 7.4 Der skal anlægges mindst 2 handicapparkeringspladser på hver af de 4 boligveje.

10 5i For så vidt angår affaldsskure og redskabsskure, er det grundejerforeningens opfattelse, at der ikke er plads til disse på de angivne arealer. 5i Forvaltningen er ikke enig i påstanden. I øvrigt er disse etableret, som billedet herunder er et eksempel på. 5i Ingen forslag til ændringer på 5j For så vidt angår den nuværende lokalplans 8 "Carporte - og affaldsstationer", ses punktet udeladt i den nye lokalplan og grundejernes værdi af retten hertil dermed borttaget uberettiget. Dette ses som en forringelse i forhold til tidligere lokalplan. Grundejerne forbeholder sig enhver retsstilling i relation til dette. 5j Bestemmelsen om retten til at opføre carporte og affaldsstationer er ikke udeladt i den nye lokalplan, men kan findes under 8.24: Carporte, affaldsstationer og redskabsskure for grundejerforeningen må opføres inden for det i 6.2 beskrevne 9 meter brede bælte langs de 4 boligveje. Bygningerne må højest være 2.5 meter. 5j Ingen forslag til ændringer på 5k For så vidt angår 10.4, indeholder dette punkt stadig legepladser - men, som kommunen er bekendt, er disse ikke etableret, og foreningen har gjort gældende overfor kommunen, at kommunen har pligt til at etablere disse i henhold til både nuværende og forslaget til lokalplan. Grundejerforeningen har forsøgt at finde en løsning med kommunen herom, og forbeholder enhver retsstilling i relation hertil. 5k En lokalplans bestemmelser medfører ikke handlepligt for grundejerne eller kommunen til at realisere de anlæg som planen indeholder. 5k Ingen forslag til ændringer på 5l For så vidt angår vindkorridorer mellem de nye KAB-bygninger - det er grundejerforeningens ønske og krav, at boligerne ikke skal drejes i henhold til nuværende lokalplan. 5l Der kan ikke tales om vindkorridorer, men om grønne stier - også set i lyset af, at der er meter mellem husene. Se nedenstående illustration. 5l Ingen forslag til ændringer på

11 5m Grundejerne mener at 14.2 skal præciseres. 5m Teksten i 14.2 lyder: Grundejerforeningen varetager drift og ved ligehold af fællesarealerne og fastsætter regler for carporte i parkeringsbælterne, hvor dette er nødvendigt. Standarden for drift og vedligehold af areal-erne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. 5m Ingen forslag til ændringer på Forvaltningen skønner ikke, at en yderligere præcisering er nødvendig i forbindelse med den nye lokalplan idet teksten er identisk med bestemmelserne i den eksisterende lokalplan. 6. Janni og Lars Eltmann. Gyldenstens Vænge a Indsigerne mener, at kommunen med tilladelsen til opførelse af almene boliger har ændret i områdets planlagte demografi, idet der som udgangspunkt kun var tilladt opført ejerboliger. 6a Kommentarer som i 2b og 3b. 6a Ingen forslag til ændringer på 6b Indsigerne mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at der er tale om opførelse af AlmenBo-lig+ - boliger. 6b Kommentarer som 2 b. 6b Ingen forslag til ændringer på

12 6c Indsigerne vil have oplyst, om kommunen har anvisningsret til boligerne og vil i givet fald gøre indsigelse imod at dette ikke står i lokalplanen. Indsigerne vil også have indført i lokalplanen, at anvisningsretten i givet fald kun skal gælde lejere, der af egen kraft kan opfylde kriterierne som lejere i AlmenBolig+ - boliger. 6c Kommentarer som i 2b og 3b. Vedrørende anvisningsretten: Som udgangspunkt har kommunen anvisningsret, idet der foreligger en politisk beslutning om at benytte retten til at anvise indtil 25 % af ledige almene familie- og ungdomsboliger i samtlige boligafdelinger i Frederikssund Kommune. Det er dog således, at administrationen generelt kan afvise at modtage tilbud fra enkelte afdelinger, såfremt det må antages, at der generelt ikke er behov for de konkrete boliger. 6c Ingen forslag til ændringer på 6d Lokalplanen er inddelt i 4 delområder. Her mener indsigerne, at der bør være 5 delområder : Delområde IA og IB for parcelhusene, Delområde IIA og IIB for dobbelt- og rækkehuse samt delområde III for gårdhuse. Delområde IIB bør være for boligerne på vejen med udelukkende træhuse, svarende til delområde IB som også omfatter træhusene. 6d Der findes 4 forskellige boligtyper inden for lokalplanens område. Lokalplanen er derfor opdelt i 4 delområder, da der knytter sig særlige bestemmelser til hver af boligtyper. Der er derfor ikke efter forvaltningens opfattelse brug for yderligere opdeling af lokalplanens område. 6d Ingen forslag til ændringer på 6e Der gøres indsigelse mod, at der i lokalplanen åbnes mulighed for, de nye rækkehuse kan udføres med tage af tagpap. Indsigerne mener, at kommunen skal yde økonomisk kompensation til samtlige parcelhusejere i form af prisforskellen mellem uglaserede tegltage og den billigere engoberede tagtegl eller betontegl. 6e Kommentarer som 2 a, med den tilføjelse, at lokalplaner og lokalplanlægning lovgivningsmæssigt betragtes som erstatningsfri regule.- ring. 6e Ingen forslag til ændringer på 7. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund. 6f Indsigerne vil gerne have uddybet, på hvilken måde lokalplanforslagets bestemmelser er ændret, således, at der opnås en hurtigere og smidigere behandling af byggeansøgninger. 7a Foreningen har ingen kommentarer til lokalplanforslaget. 6f Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunens byggeafdeling, idet den eksisterende lokalplan, i forhold til bygningsreglementet, indeholder en række uldne formuleringer. Disse formuleringer er forsøgt fjernet og erstattet i den nye lokalplan. 7a Ingen kommentarer. 6f Ingen forslag til ændringer på 7a Henvendelsen giver ikke anledning til forslag om ændring i lokalplanforslaget.

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref... : KIMPL

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref... : KIMPL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref.... : KIMPL R E F E R A T af møde om Lokalplanforslag 256 Fortunbyen Mødedato : 22.06.2015 Mødenr...

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 154 STRØBY EGEDE BYCENTER OG STRANDLUNDEN (TILRETTET EFTER BEHANDLING I PTU MED PTU S FORSLAG TIL ÆNDRINGER)

HVIDBOG - LOKALPLAN 154 STRØBY EGEDE BYCENTER OG STRANDLUNDEN (TILRETTET EFTER BEHANDLING I PTU MED PTU S FORSLAG TIL ÆNDRINGER) HVIDBOG - LOKALPLAN 154 STRØBY EGEDE BYCENTER OG STRANDLUNDEN (TILRETTET EFTER BEHANDLING I PTU MED PTU S FORSLAG TIL ÆNDRINGER) Bemærkning Lokalplanens tekst Teknik og Miljøs indstilling Inge Merete Kristoffersen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Boligområde Gyldenstensvænge Syd

Boligområde Gyldenstensvænge Syd Boligområde Gyldenstensvænge Syd Lokalplanforslag nr. 072 Lokalplanforslag vedtaget den 26. november 2014 Indhold REDEGØRELSE 3 Indledning 3 Baggrund og formål med lokalplanen 3 Historie - eksisterende

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Fald i ejendomsværdi Gerda og Arne Siig mener, at deres ejendom vil falde i værdi som resultat af manglende privatliv på ejendommen.

Fald i ejendomsværdi Gerda og Arne Siig mener, at deres ejendom vil falde i værdi som resultat af manglende privatliv på ejendommen. Dato 10.03.2017 Dok.nr. 234417 Sagsnr. 164793 Ref. SSTA/AGSC Resumé af indkomne bemærkninger til høring af Tillæg 42 til Kommuneplan 2013 og Forslag til lokalplan 23.02.L14 for boliger på Lerpøtvej i Varde

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Notat: Indsigelser til lokalplanforslag nr To parcelhuse på Elmevej Teknik- og Planudvalget den 8. november 2016

Notat: Indsigelser til lokalplanforslag nr To parcelhuse på Elmevej Teknik- og Planudvalget den 8. november 2016 Notat: Indsigelser til lokalplanforslag nr. 1-139 To parcelhuse Teknik- og Planudvalget den 8. november 2016 Indsigelser 1. fra Grundejerforeningen Parkvej Indsiger Indsigelser Forvaltningens bemærkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 048 og Kommuneplantillæg 010 for 10 ferielejligheder Kulhusgården.

Lokalplan nr. 048 og Kommuneplantillæg 010 for 10 ferielejligheder Kulhusgården. Lokalplan nr. 048 og Kommuneplantillæg 010 for 10 ferielejligheder Kulhusgården. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

SLANGERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 39 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR KØBENHAVNSVEJ

SLANGERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 39 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR KØBENHAVNSVEJ SLANGERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 39 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR KØBENHAVNSVEJ SLANGERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 39 For et boligområde nord for Københavnsvej INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE: REDEGØRELSE - Begrundelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Statsskattedirektoratet, vurderingsmand og skyldrådet. placering af en kirkebygning på Vindingevej 32, ved det tidligere sygehjem. 09.01.

Statsskattedirektoratet, vurderingsmand og skyldrådet. placering af en kirkebygning på Vindingevej 32, ved det tidligere sygehjem. 09.01. o -' > LOKALPLAN NR. 262 FOR placering af en kirkebygning på Vindingevej 32, ved det tidligere sygehjem. Lokalplanforslag Høringsrunde Udvalgsorientering Borgermøde Udvalgsbehandlet Byrådsmøde, 1. vedtagelse

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere