Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd."

Transkript

1 Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens Vænge 210 1a Der udtrykkes bekymring over placeringen af de nye rækkehuse i forhold til den tidligere placering, hvor rækkehusene var placeret langs vejskel længere væk fra ejendommen Gyldenstensvænge 210. Ejerne udtrykker frygt for, at deres udsigt vil blive forringet og at mulighederne for at få aftensol og nyde solnedgange også vil blive forringet, især fra ejendommens terrasse. 1a Den omtalte gavl er placeret ca. 18,5 meter fra husets gavl på matr. 8hn, som vist på tegningen herunder. Det er en 6 meter høj, slank gavl, der kun vil give en meget begrænset skyggevirkning på nabogrunden. Det skal tilføjes, at terrassen er placeret 14 meter længere væk fra ejendommens gavl således at afstanden fra gavlen på den nye bebyggelse ligger i en afstand på hele 32,5 meter fra terrassen 1a Ingen forslag til ændringer på Nord er opad på kortet

2 Det er naturligvis rigtigt, at udsigten lige ud for gavlen vil forsvinde, til gengæld vil der på begge sider blive bedre udsigt fordi de påtænkte rækkehuse ligger i øst-vestlig retning modsat placeringen i den nuværende lokalplan, hvor bebyggelsen er tænkt placeret i nord-sydlig retning. Der vil således være meters intern afstand mellem det nye projekts boligblokke, hvilket giver plads til grønne kiler mellem boligblokkene. Luftfoto af Gyldenstensvænge 210 1b Indsigerne skriver, at den grønne kile mellem deres ejendom og den nye bebyggelse kun er 3 meter bred. På luftfotoet herover ses placeringen af ejendommens primære udearealer (terrassen) samt bredden af den grønne kile, der er på godt 9 meter. 1b. Dette må bero på en misforståelse. Afstanden mellem skel på de 2 ejendomme er godt 9 meter. Se luftfoto. 1b Ingen forslag til ændringer på 1c Indsigerne finder, at den nye bebyggelse med fordel kunne placeres på matr. nr. 8 kr. på den første boligvej (a-a i lokalplanforslaget) som forudsat i den gamle lokalplan. Her er den grønne kile bredere og den oprindelige bebyggelse med parcelhuse kun-ne opretholdes ud for Gyldenstensvænge 210. På denne måde kunne generne ved det nye byggeri gøres mindre. 1c Placeringen af den nye bebyggelse er et resultat af en ejendomshandel mellem 2 private parter, som kommunen ikke har haft nogen indflydelse på. Kommunen har således ikke gennem eget salg af grundene kunnet påvirke, hvilke grunde der er solgt til opførelse af de nye almene boliger. Forvaltningen finder i øvrigt heller ikke, at det nye byggeri i 1c Ingen forslag til ændringer på

3 . Bettina og Lau Larsen. Gyldenstens Vænge 12. 2a Indsigerne gør indsigelse imod, at den eksisterende lokalplan ændres idet de mener, at kommunen har givet udtryk for, at den gamle lokalplan ville blive fastholdt uden muligheder for ændringer. nævneværdigt omfang vil genere ejendommen Gyldenstensvænge 210, som beskrevet ovenfor. 2a Planloven indeholder ingen nærmere bestemmelser om, under hvilke betingelser byrådet kan beslutte, at udarbejde en ny lokalplan ud over, at det er byrådet der suverænt har kompetencen og retten til at udarbejde lokalplaner når byrådet ønsker en ændring i de bestående regler for et område. 2a Ingen forslag til ændringer på 2b Der gøres indsigelse imod, at der vil kunne opføres almene boliger i området, idet de frygter at disse kan resultere i dårlig trivsel og miljø samt faldende boligpriser, såfremt området får et dårligt rygte og renommé. 2b I planlovens forstand skelnes der ikke mellem boliger på baggrund af ejerform, der findes da heller ikke i planlovens 15, det såkaldte Lokalplankatalog, lovmæssig hjemmel til at forbeholde et område til en særlig ejerform. 2b Ingen forslag til ændringer på Se også beskrivelsen af AlmenBolig+ under punkt 3b for særlig belysning af den almene boligtype, der tænkes opført. 2c Der gøres indsigelse mod, at de nye rækkehuse placeres med gavlene mod boligvejene i stedet for langs med vejene. Indsigerne finder, at dette medfører, at de nye rækkehuse bliver lukkede enklaver i et ellers åbent parcelhuskvarter. 2c Den nye orientering af rækkehusene på grundene giver efter forvaltningens opfattelse meget bedre og attraktive udearealer for boligerne i rækkehusene i forhold til den eksisterende lokalplan. Hvor de primære havearealer i den nuværende lokalplan er placeret mod øst vil havearealerne i den nye lokalplan nu blive sydvendte, og dermed lagt mere anvendelige til udendørs ophold. 2c Ingen forslag til ændringer på Med hensyn til, at de nye rækkehuse skulle blive til lukkede enklaver i et ellers åbent parcelhuskvarter, så er forvaltningen ikke enig i dette. Tvært imod vil bebyggelsen, især fra vejarealerne virke mere åben og end på de dele af vejene, der er bebygget med parcelhuse, da afstanden mellem de enkelte bygninger i rækkehusbebyggelserne vil være langt større

4 (20-27 meters afstand). Til illustration af dette kan tætheden i parcelhusbebyggelsen og de nye rækkehuse langs vej b-b sammenlignes på kortbilaget herunder. Kortudsnittet viser, at bebyggelsen på parcelhussiden af vejen er mere kompakt og lukket end på rækkehussiden, der er karakteriseret af stor åbenhed med store grønne arealer mellem bygningerne. b b 2d Indsigerne undrer sig over at parkeringsforholdene kun er beskrevet i teksten, men ikke af tegningsbilag. 2e Det undrer indsigerne, at der ikke er foretaget de samme ændringer som i lokalplanen for Ørnestens Vænge, hvor der udlægges yderligere parcelhusgrunde - uden planer om opførelse af almene boliger. Indsigerne mener, at der kun skal åbnes muligheder for opførelse af parcelhuse som i 2d Det er rigtigt, at den nye lokalplan ikke viser illustrationsskitser af de fælles parkeringsarealer. Dette skyldes at parkeringspladserne allerede er anlagt og at der ikke foretages ændringer i disses antal eller placering. 2e Der er flere og flere især unge og ældre - der ønsker at leje deres bolig frem for at eje den. De nye rækkehuse opfylder et behov i Frederikssund by. Samtidigt har Frederikssund kommune haft et behov for også at kunne stille ledige parcelhusgrunde til rådighed for salg. 2d Ingen forslag til ændringer på 2e Ingen forslag til ændringer på

5 Ørnestens Vænge. Der er derfor foretaget en planmæssig vurdering af de 2 områder. Denne viste, at er ikke var tilstrækkeligt areal til rådighed til den ønskede rækkehusbebyggelse på Ørnestens Vænge, men at var der plads til boligerne på Gyldenstens Vænge. Det har således ligget arealmæssige overvejelser til grund for disponeringen. For Gyldenstens Vænge sker der i øvrigt også konvertering af 2 planlagte arealer til rækkehusbebyggelser til parcelhusbebyggelser, bl.a. på boligvej a-a hvor indsigernes ejendom er beliggende. Se også beskrivelsen af AlmenBolig+ under punkt 3b for særlig belysning af den almene boligtype, der tænkes opført. 3. Maria-Therese og Kim Saabye Pedersen. Gyldenstens Vænge 216 3a Indsigerne finder, at det er forkert at udlægge storparceller, som alle var tiltænkt til række- og dobbelthuse, til parcelhuse. Enten må alle storparceller udlægges til parcelhuse eller også må den oprindelige lokalplan fastholdes. 3a Kommentarer som i 2e. 3a Ingen forslag til ændringer på Dette er sket i lokalplanen for Ørnestens Vænge, en nyerere udstykning hvor storparcellerne ville have udgjort et mindre massivt indtryk end i Gyldenstens Vænge Syd. Derfor mener indsigerne også at det må kunne lade sig gøre i Gyldenstens Vænge Syd. 3b Indsigerne mener, at deres bolig kommer til at ligge mellem to KAB boliger, og derfor i en salgssituation står dårligere end et tilsvarende hus hvis storparcel er konverteret til parcelhuse. 3b De nye almene boliger opføres som Almen- Bolig+. AlmenBolig+ henvender sig især til ressourcestærke og selvhjulpne beboere, som selv vil tage vare på boligen og dens omgivelser, men som ikke ønsker eller ikke har de økonomiske midler til at købe en ejerbolig. Målgruppen er børnefamilier og seniorer. Almen- Bolig+ er tænkt som særlige almene boliger af meget høj kvalitet med attraktiv beliggenhed. 3b Ingen forslag til ændringer på Se også 2b.

6 Antallet af rækkehuse og dobbeltboliger er i den nye lokalplan ikke højere end i den æl-dre lokalplan og de nye boliger kommer til at ligge på arealer, der i forvejen var udlagt til rækkehuse- og dobbelthuse. 3c Indsigerne mener, at det er forkert at vende KAB boligerne samt øge boligmassen på KAB storparcel lerne. Indsigerne mener, at KAB boligerne er for koncentreret omkring den sidste vej med træhuse (stamvej d). Indsigerne finder, at man passende kunne flytte KAB husene tiltænkt mellem stamvej c og d til mellem stamvej a og b. Det ville give et mere afbalanceret indtryk. 3c På storparcellen syd for indsigernes ejendom stiger antallet af boliger fra 8 til 10 på parcellen sydøst for denne fra 6 til 11. Til gengæld vil de nye rækkehusbebyggelser virke mindre kompakte og lukkede end rækkehusbebyggelserne i den nuværende lokalplan, fordi der er stor åbenhed med store grønne arealer mellem bygningerne. 3c Ingen forslag til ændringer på 3d Indsigerne skriver afslutningsvis, at hvis kommunen fastholder at bygge KAB husene som i lokalplanforslaget, dvs. vendt og mellem stamvej c og d, så er det er krav fra indsigerne, at boligerne udlæg-ges som vist på kortbilag 3, hvad angår boligerne mellem stamvej c og d på parcel 8km. Altså således, at der ikke bygges på parcel 8km foran parcel 8hq. 4. Skanska A/S 4a Skanska finder, at der af redegørelsens afsnit om Forhold til byens andre funktioner, herunder støj, skal fremgå, at det er Frederikssund Kommune der afholder udgiften f. eks. til en støjvold. 3d Lokalplanens byggefelter er nøje afstemt efter det boligprojekt der er godkendt af byrådet og de nye boliger vil blive opført inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 3. 4a Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er nogen grund til nøjere at fastlægge hverken hvilken form for støjafgrænsning der eventuelt kan etableres eller hvordan og af hvem udgiften hertil skal betales. 3d Ingen forslag til ændringer på 4a Ingen forslag til ændringer på 4b Skanska ønsker, at teksten i lokalplanens 5.1 vedrørende de 2 storparceller, der ændres fra rækkehusbebyggelse til parcelhuse skal ændres Fra: Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 4b For så vidt angår matr. nr. 8ko vil en opdeling i 3 parceller give en gennemsnitlig størrelse på ca. 764 m² og på matr. nr. 8kr en gennemsnitlig størrelse på ca. 940 m². Hvis matr. nr. 8kr blev opdelt i 4 parceller ville disse få en gennemsnitlig størrelse på ca. 705 m². Altså over de generelle 600 m². 4b Forvaltningen foreslår følgende ændring i 5.1: Teksten ændres fra: Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 3 parcelhusgrunde. Grundene må

7 3 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² Der ville således ikke være noget til hinder for, at matr. 8kr kunne udstykkes til 4 parceller. ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² Til: Til Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m². Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan udstykkes til henholdsvis 3 og 4 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m² 4c I lokalplanens 8.4 finder Skanska, at bebyggelsesprocenten bør ændres fra 25 til 30 procent jævnfør Bygningsreglement c Bestemmelsen i 8.4 er overført fra den eksisterende lokalplan. I 8.4 suppleres bebyggelsesprocenten med følgende 2 tilføjelser: Til grundstørrelsen medregnes et tillægsareal på 60 m² og Herudover kan der på hver matrikel opføres et samlet areal af udestuer og overdækninger på maksimalt 5 % af grundstørrelsen inkl. tillægsarealet. 4c Ingen forslag til ændringer på 5. Sankt Petri Advokater. På vegne af Grundejerforeningen Gyldenstens Væn-ge Syd. 5a Indledningsvist understreges det, at medlemmerne af grundejerforeningen er stærkt utilfredse med at blive præsenteret for et lokalforslag, som forringer deres muligheder i området for blandt andet parkering og carporte yderligere, og herudover ændrer på den arkitektoniske model, som har ligget til grund for grundejernes valg af området, samt valg af beboelsesform. Bestemmelsen i den nye lokalplan er fastholdt. Dels fordi de nye parcelhuse i området således opføres på de samme betingelser som de eksisterende og dels fordi tilføjelserne giver en samlet byggemulighed svarende til ca. 30 %. 5a Forvaltningen mener ikke, at muligheden for carporte og parkering forringes. Med hensyn til ændring af den arkitektoniske model er det planafdelingens opfattelse, at det nye lokalplanforslags bebyggelsesform skaber et meget lettere og lysere udtryk end den tidligere lokalplan. 5a Ingen forslag til ændringer på 5b Medlemmerne af grundejerforeningen betragter det på ingen måde som en fordel for dem, at der opføres "attraktive almene boliger, med gode udeopholdsarealer og spændende arkitektur" - tværtimod vil opførelse af de almene boliger ændre kvarterets karakter væsentligt og øge både trafik og støj i området. 5b Kommentarer som i 2b og 3b. Forvaltningen står uforstående overfor udsagnet om, at det nye forslag skulle give øget trafik og støj i området, idet antallet af boliger inden for grundejerforeningens område ikke øges i forhold til det antal boliger der er forudsat i det nuværende lokalplanforslag. 5b Ingen forslag til ændringer på

8 5c Grundejerforeningen finder det overraskende, at man ikke fra kommunens side har valgt at drøfte ændringerne i lokalplanen med bestyrelsen, som er valgt iht. de af kommunen udarbejdede vedtægter for foreningen med senere godkendte ændringer. Grundejerforeningen ønsker således at forslaget til lokalplan som hele afvises, og revideres på ny i samråd med bestyrelsen for grundejerforeningen. Mere konkret har grundejerforeningen følgende bemærkninger: 5d Antallet af boliger er sat op på de enkelte parceller/bebyggelsesprocenten er øget, hvilket der er efter grundejerforeningens opfattelse, ikke er plads til. 5e Det forhold, at boligerne drejes, således at facaderne ikke længere skal vende ud mod vejene, passer ikke ind i områdets arkitektoniske "look" og de boliger der ligger omkring den kommende bebyggel-se. 5f For så vidt angår den nuværende lokalplans 4, stk. 4, ses denne adgang til erhverv uden fremmed medhjælp ikke at indgå i den nye lokalplan. 5g For så vidt angår spørgsmålet om altaner, er dette også en forringelse i forhold til tidligere 5c Kommentar som i 2a. 5d Antallet af boliger inden for lokalplanområdet er totalt set ikke øget og der er ikke ændret i den faktiske bebyggelsesprocent, selvom beregningsmetoden er ændret for rækkehusene. 5e Det er forvaltningens opfattelse, at de nye rækkehuses orientering tværtimod passer bedre til områdets øvrige bebyggelse. 5f I den nye lokalplan er der som note til anvendelsen angivet følgende: Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven. Der er således ingen ændringer i mulighederne for at udøve erhverv i forhold til den nuværende lokalplan. 5g Indsigelsen sigter på den nye lokalplans 8.9, der lyder: Altaner og tagterrasser må ikke udføres. Der kan dog udføres altan un-der 5c Ingen forslag til ændringer på 5d Ingen forslag til ændringer på 5e Ingen forslag til ændringer på 5f Ingen forslag til ændringer på 5g Ingen forslag til ændringer på

9 lokalplan. eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage. Bestemmelsen er ny i forhold til den nuværende lokalplan og er indført for at forhindre de indbliksgener som altaner og tagterrasser i 1. sals højde vil medføre for de omkringboende. Retten til at udføre altan under eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage bibeholdes. 5h For så vidt angår 7 i forslaget, finder grundejerforeningen, at der er tale om en forringelse af grundejernes ret til 2 parkeringspladser med mulighed for etablering af carport på fællesarealerne. Denne mulighed er allerede et udestående mellem grundejerforeningen og kommunen og det forhold, at man ved den nye lokalplan vælger at nedregulere den ret til 2 p-pladser, som grundejerne blev tilsikret i den gamle lokalplan og i salgsmaterialet, da de erhvervede grundende, kan ikke accepteres. Den oprindelige plan for parkering inde-holdt ikke afsætning af plads til handicapparkering, hvilket besværliggør eksisterende parkering for øvrige beboere væsentligt. Endvidere indeholdt den oprindelige plan ikke noget krav/pligt til etablering af p-plads på egen grund, det gør den nye, hvilket følgelig heller ikke kan accepteres. Grundejerforeningen og medlemmerne forbeholder sig enhver retsstilling i relation til dette og relaterede punkter. 5h Forvaltningen vurderer, at de nuværende regler for parkeringsnormer kan opretholdes, idet der ikke tilføres området flere boliger, dog således, at der for nye parcelhuse, der opføres efter vedtagelsen af den nye lokalplan, skal anlægges mindst 1 parkeringsplads på egen grund. Der skabes således et overskud af parkeringspladser på 7 i forhold til de nuværende forhold og bestemmelser. Med hensyn til etablering af handicapparkering er dette et krav i bygningsreglementet og gælder hvad enten det står i lokalplanen eller ej. Der henvises i øvrigt til kommentaren i 2a. 5h På baggrund af indsigelsen og kommentarerne foreslås, at 7 får følgende ordlyd: 7.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus samt pr. bolig i gårdhusene. Parkeringen etableres på parkeringsbælter, der løber i boligvejenes fulde længde som beskrevet i Der anlægges ½ gæsteparkeringsplads pr. bolig i dobbelt- og rækkehus samt pr. boligenhed i gårdhusene i parkeringsbælterne. 7.3 Uagtet 7.1 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads på egen grund på de nye parcelhusgrunde på matriklerne 8kr og 8ko og der kan etableres parkering på egen grund på de øvrige parcelhusgrunde. 7.4 Der skal anlægges mindst 2 handicapparkeringspladser på hver af de 4 boligveje.

10 5i For så vidt angår affaldsskure og redskabsskure, er det grundejerforeningens opfattelse, at der ikke er plads til disse på de angivne arealer. 5i Forvaltningen er ikke enig i påstanden. I øvrigt er disse etableret, som billedet herunder er et eksempel på. 5i Ingen forslag til ændringer på 5j For så vidt angår den nuværende lokalplans 8 "Carporte - og affaldsstationer", ses punktet udeladt i den nye lokalplan og grundejernes værdi af retten hertil dermed borttaget uberettiget. Dette ses som en forringelse i forhold til tidligere lokalplan. Grundejerne forbeholder sig enhver retsstilling i relation til dette. 5j Bestemmelsen om retten til at opføre carporte og affaldsstationer er ikke udeladt i den nye lokalplan, men kan findes under 8.24: Carporte, affaldsstationer og redskabsskure for grundejerforeningen må opføres inden for det i 6.2 beskrevne 9 meter brede bælte langs de 4 boligveje. Bygningerne må højest være 2.5 meter. 5j Ingen forslag til ændringer på 5k For så vidt angår 10.4, indeholder dette punkt stadig legepladser - men, som kommunen er bekendt, er disse ikke etableret, og foreningen har gjort gældende overfor kommunen, at kommunen har pligt til at etablere disse i henhold til både nuværende og forslaget til lokalplan. Grundejerforeningen har forsøgt at finde en løsning med kommunen herom, og forbeholder enhver retsstilling i relation hertil. 5k En lokalplans bestemmelser medfører ikke handlepligt for grundejerne eller kommunen til at realisere de anlæg som planen indeholder. 5k Ingen forslag til ændringer på 5l For så vidt angår vindkorridorer mellem de nye KAB-bygninger - det er grundejerforeningens ønske og krav, at boligerne ikke skal drejes i henhold til nuværende lokalplan. 5l Der kan ikke tales om vindkorridorer, men om grønne stier - også set i lyset af, at der er meter mellem husene. Se nedenstående illustration. 5l Ingen forslag til ændringer på

11 5m Grundejerne mener at 14.2 skal præciseres. 5m Teksten i 14.2 lyder: Grundejerforeningen varetager drift og ved ligehold af fællesarealerne og fastsætter regler for carporte i parkeringsbælterne, hvor dette er nødvendigt. Standarden for drift og vedligehold af areal-erne defineres i en plejeplan, som Frederikssund Kommune udarbejder. 5m Ingen forslag til ændringer på Forvaltningen skønner ikke, at en yderligere præcisering er nødvendig i forbindelse med den nye lokalplan idet teksten er identisk med bestemmelserne i den eksisterende lokalplan. 6. Janni og Lars Eltmann. Gyldenstens Vænge a Indsigerne mener, at kommunen med tilladelsen til opførelse af almene boliger har ændret i områdets planlagte demografi, idet der som udgangspunkt kun var tilladt opført ejerboliger. 6a Kommentarer som i 2b og 3b. 6a Ingen forslag til ændringer på 6b Indsigerne mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at der er tale om opførelse af AlmenBo-lig+ - boliger. 6b Kommentarer som 2 b. 6b Ingen forslag til ændringer på

12 6c Indsigerne vil have oplyst, om kommunen har anvisningsret til boligerne og vil i givet fald gøre indsigelse imod at dette ikke står i lokalplanen. Indsigerne vil også have indført i lokalplanen, at anvisningsretten i givet fald kun skal gælde lejere, der af egen kraft kan opfylde kriterierne som lejere i AlmenBolig+ - boliger. 6c Kommentarer som i 2b og 3b. Vedrørende anvisningsretten: Som udgangspunkt har kommunen anvisningsret, idet der foreligger en politisk beslutning om at benytte retten til at anvise indtil 25 % af ledige almene familie- og ungdomsboliger i samtlige boligafdelinger i Frederikssund Kommune. Det er dog således, at administrationen generelt kan afvise at modtage tilbud fra enkelte afdelinger, såfremt det må antages, at der generelt ikke er behov for de konkrete boliger. 6c Ingen forslag til ændringer på 6d Lokalplanen er inddelt i 4 delområder. Her mener indsigerne, at der bør være 5 delområder : Delområde IA og IB for parcelhusene, Delområde IIA og IIB for dobbelt- og rækkehuse samt delområde III for gårdhuse. Delområde IIB bør være for boligerne på vejen med udelukkende træhuse, svarende til delområde IB som også omfatter træhusene. 6d Der findes 4 forskellige boligtyper inden for lokalplanens område. Lokalplanen er derfor opdelt i 4 delområder, da der knytter sig særlige bestemmelser til hver af boligtyper. Der er derfor ikke efter forvaltningens opfattelse brug for yderligere opdeling af lokalplanens område. 6d Ingen forslag til ændringer på 6e Der gøres indsigelse mod, at der i lokalplanen åbnes mulighed for, de nye rækkehuse kan udføres med tage af tagpap. Indsigerne mener, at kommunen skal yde økonomisk kompensation til samtlige parcelhusejere i form af prisforskellen mellem uglaserede tegltage og den billigere engoberede tagtegl eller betontegl. 6e Kommentarer som 2 a, med den tilføjelse, at lokalplaner og lokalplanlægning lovgivningsmæssigt betragtes som erstatningsfri regule.- ring. 6e Ingen forslag til ændringer på 7. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund. 6f Indsigerne vil gerne have uddybet, på hvilken måde lokalplanforslagets bestemmelser er ændret, således, at der opnås en hurtigere og smidigere behandling af byggeansøgninger. 7a Foreningen har ingen kommentarer til lokalplanforslaget. 6f Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunens byggeafdeling, idet den eksisterende lokalplan, i forhold til bygningsreglementet, indeholder en række uldne formuleringer. Disse formuleringer er forsøgt fjernet og erstattet i den nye lokalplan. 7a Ingen kommentarer. 6f Ingen forslag til ændringer på 7a Henvendelsen giver ikke anledning til forslag om ændring i lokalplanforslaget.

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Ricco Bødker Andersen 10-03-2014 10:03 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 10-03-2014 10:00 -----

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde Lille Mølkær, Ødsted 7100 Vejle Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Adr.: Grønnegade 6, 7100 Vejle - Tlf.: 75 72 33 33 - Mail. vejle@mailreal.dk - web: www.bent-hbnielsen.dk

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere