SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen kommer Morten Saunte Hansen - afbud Jørgen Bech, nyvalgt Helle Hjorth Sørensen, nyvalgt Rene Hansen, nyvalgt 1. suppl. Medarbejderrepræsentanter: Birgit Esmark Lisbeth Henriksen Elevrepræsentanter: Maria Schøler Pedersen 9A Peter Mandrup Nielsen 9C Fra administrationen: Jørgen Slotsgaard Lars Kristensen Bemærkninger: Der er inviteret følgende gæster: Hanne Lundgreen, konstitueret leder på Skibbyssen Rudi Schønnenmann Mødeleder: Liselotte Mathiesen Tidspunkt for mødets afslutning: Side 1 af 12

2 Bilagsoversigt er vedlagt dagsordenen. 1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra møde den Beslutningsprotokol føring og meddelelser på nærværende møde Det foreslås, for at komme igennem dagsordenen på den afsatte tid, at beslutningsprotokol føringen og meddelelser (15 min sidst på mødet) ændres på dette møde. 1. Forslaget går ud på at Lars skriver beslutningerne ned på beslutningsprotokollen i papirudgave. Ved mødets afslutning kopieres den og udleveres til bestyrelsesmedlemmerne. Lars vil renskrive beslutningsprotokollen og udsende den som ved normal praksis. Den godkendes efter vanlig praksis på næste møde. 2. Meddelelser siden sidst de aftalte 15 min information sidst på mødet suspenderes på dette møde. I stedet afgives al ønsket information skriftligt. Punkt til 1 og 2 til beslutning. 3. Nyt fra elevrådene Nyt fra elevrådene emner der ønskes bragt op i skolebestyrelsen. Princip for afholdelse af elevrådsmøder behandles på september mødet, da den endnu ikke er blevet behandlet på elevrådsmøde. 4. Nyt fra SFO Nyt fra SFO? Bilag: Den svære model hvad giver mening for børnene? Helheder og undervisningsforløb. Skabelon der skal benyttes i det nye skoleår 2008/2009. Hanne/Lars fremlægger. Skabelon fremlægges på første møde efter sommerferien. Punkter til orientering. Side 2 af 12

3 5. Renoveringsplan Det videre forløb drøftes. Tiltag med udgangspunkt i udvikling siden sidste møde og med udgangspunkt i Liselottes beskrivelse af strategi vedlagt som bilag. Bilag vedlagt med forslag fra Liselotte om skolebestyrelsens bidrag til renoveringsplanen. Har været i debatforum til kommentering. Det skal besluttes om skrivelse kan fremsendes. Indeklima status på rengøring og indeklimaproblemerne kan skolens personale og elever holde til at vente endnu et år inden der sker renovering af ventilationsanlægget? Information fra sikkerhedsrepræsentanten om tiltag! Jørgen orienterer. Sikkerhedsrepræsentant og ledelse er opmærksom på indeklimaproblemer. Der bliver i efteråret foretaget en APV. Ledelsen har møde med arkitekt (Liv) onsdag den 11. juni. Vi er spændt på en eventuel udmelding. Forslag om gen-/fremsendelse af ansøgninger til kommunen Borde/stole til 4. årgang, IT m.v. Skal vi fremsende ansøgninger og til hvilke formål? Hvem vil stå for det? Punkt til orientering, drøftelse og beslutning 6. Elektronisk undersøgelse af forældres tilfredshed med Marbækskolen Bilag med resultat af undersøgelsen fremsendt af Jørgen den (4 filer: SFO, Marbækskolen, alle skoler og rapport til skoler). Resultat drøftes og det besluttes hvilke tiltag der skal tages for at imødegå resultatet af undersøgelsen. God score på: Generel tilfreds med skolen Skolens hjemmeside Der er dårlig score på: Undervisningsmidler IT-midler Legeplads Indeklima Elev medindflydelse Information fra skolen Punktet drøftes sammen med kvalitetsrapporten Jørgen orienterer om hvilke tanker ledelsen har gjort sig i den sammenhæng. Bilag: Kvalitetsrapport, Vedhæftet. Side 3 af 12

4 Undervisningsmidler: Som beskrevet i Vision 2010 skal der udarbejdes en liste over skolens behov for nye undervisningsmidler. (se kvalitetsrapport) IT-midler: Ønske er fremsendt til forvaltningen i forbindelse med fremsendelse af renoveringsplaner. Legeplads: Ønske fremsendt som ovenover. Indeklima: Som ovenover og indskrevet i kvalitetsrapport. Elevmedindflydelse: I læringsgrundlaget er elevernes medindflydelse beskrevet som et vigtigt element, derfor skal det af de nye årsplaner fremgå, hvordan der arbejdes med dette. Information fra skolen: Drøftes i den nye ledergruppe. 7. Budgetopfølgning for indeværende regnskabsår. Bilag med budgetopfølgning/regnskabsrapport med angivelse af forbrug fra den til den Bilag fra Jørgen med orientering om forbrug for indeværende regnskabsår til den Beskrivelsen indeholder forklaring på eventuelle afvigelser og om der er nogle tal, som bør give anledning til bekymring eller handling. Spørgsmål/kommentarer til bilag? Bortset fra Vikarkontoen, som følges tæt, er der ingen bemærkninger. 8. SB s årsplan 2008/2009 SB s årsplan for 2008/2009 til endelig godkendelse. Bilag: SB s årsplan for 2008/2009. Det forventes at alle har kommenteret på årsplanen så godkendelse kan ske uden yderligere behandling. Punkt til beslutning. 9. Årsberetning for skoleår 2007/-08 Bilag med årsberetning vedlagt til endelig godkendelse. Det forventes at alle har kommenteret på årsplanen så godkendelse kan ske uden yderligere behandling. Punkt til beslutning. Side 4 af 12

5 10. Fagfordeling Bilag med princip til orientering. Bilag med forslag til fagfordeling. Jørgen/Lars fremlægger. Fagfordelingen er endnu ikke afsluttet. Forventes færdig i uge Læringsgrundlag (Vision 2010, delvision 1) Endelig godkendelse af læringsgrundlag. Bilag: endelig læringsgrundlag. Fremsendt ved møde den Princip har været drøftet så det forventes ikke at der er kommentarer til dette og at det umiddelbart kan godkendes! Forslag om at der udpeges et projekt og søge kloge kvadratmeter pulje. Forslag om at søge LB-fonden tema arbejdsglæde. Har ledelsen og pædagogisk råd forslag til dette? Kloge kvadratmeterpuljen er det for sent at søge på i Ansøgningsfristen udløb 1. april. 12. Eksisterende principper uden handlingsplaner Eksisterende principper uden handlingsplaner (Se SB referat fra okt. 07 og jan. 08 ). Plan for hvornår de enkelte handlingsplaner forventes udarbejdet og kan behandles i skolebestyrelsen. Bilag med oversigt over principper der mangler handleplan med angivelse af datoer for hvornår de kan behandles i skolebestyrelsen. Følgende principper mangler handleplan, ifølge liste behandlet på oktober 2007 mødet: 1. Kontaktforældre ved Marbækskolen 2. Skole/hjem samtaler 3. Lektionsfordelingsplan 4. Sammenlægning eller deling af klasser 5. Forældrebetaling af visse undervisningsmidler 6. Konkurrence & reklametilbud 7. Målsætning for læseindlæring/ forebyggende arbejde Side 5 af 12

6 Ledelsens bemærkninger til handleplan: Skole/hjemsamtaler behandles i oktober 2008 Kontaktforældre ved Marbækskolen og Lektionsfordelingsplan behandles i nov Sammenlægning og deling af klasser samt Forældrebetaling af visse undervisningsmidler behandles i januar 2009 Konkurrence og reklame samt Målsætning for læseindlær--- behandles i marts 2009 Kommentarer til bilag? Drøftelse af korrigeret handleplan til princip for elevplaner. Bilag med korrigeret princip til drøftelse. Der var ønske fra forældreside om at der afholdes 2 skolehjem samtaler om året. Bilag: Handleplan til Princip for elevplaner. Til kommentering og beslutning! Ledelsens kommentarer: Forslag til princip har været lagt i debatforum til kommentering. Handleplanen til elevplaner er ved at blive behandlet af pædagogisk råd og FU. Sker i sammenhæng med udarbejdelsen af handleplan til skole/hjemsamtalen. 13. Evaluering af forældremøde i februar 2008 Vision 2010 fra teori til praksis Punkt til drøftelse og beslutning. 14. Forslag om kursus og indkøb af materiale til Skolebestyrelsen Bilag med forslag om kursus og indkøb af materiale. Liselotte fremlægger. Punkt til kort drøftelse og beslutning. 15. Vision 2010 Opfølgning på handle-/udviklingsplan for indeværende skoleår og fremlæggelse af ny udviklingsplan for det kommende skoleår. Bilag med evaluering af handleplan for skoleår 2007/-08 og handleplan for skoleår 2008/-09. Fra vision 2010: For at synliggøre hvilke dele af visionen der arbejdes med udarbejdes der hvert år en udviklingsplan for skolen. I denne skal skolens vision 2010 fremgå med klar tilkendegivelse af hvilke dele af denne der skal arbejdes med i det kommende år, samt handleplaner til mål og indsatsområder. Når en udviklingsperiode er afsluttet foretages en evaluering af denne. Denne evaluering beskrives i udviklingsplanen og offentliggøres. På denne måde får man samlet mål, indsatsområder og handleplaner til disse samt evalueringen i samme rapport. Der er hermed åbnet mulighed for at få et overblik over fremdriften og den nye udviklingsplan kan udarbejdes med udgangspunkt i den gamle. Side 6 af 12

7 Lars giver en kort information om opfølgning på handleplan for indeværende skoleår og om handleplanen for det nye skoleår. Spørgsmål/kommenterer til bilag og fremlæggelse? 16. T-uger Evaluering af emneuge og 2 T-uger (evaluering er udleveret for emneuge). Bilag med evaluering af sidste 2 T-uger. T-uger i det nye skoleår (antal og indhold). Bilag med beskrivelse. Spørgsmål/kommentarer til de fremsendte bilag? Ledelsens kommentarer: I næste skoleår bliver der afholdt 2 t-uger. Indhold er ikke besluttet endnu. Lars skriver, hvis der er noget. Husk 2 T-uger i nye skoleår. Punkt til drøftelse og beslutning. 17. UMV og Trivselsundersøgelse Status på UMV. Evaluering af sidste 6 måneder samt orientering om forløbet af igangværende handleplaner, samt planerne for det næste halve år. Trivselsundersøgelse elev, lærer, pædagog. Resultat af elevundersøgelse foretaget i 2007/2008 på de aftalte 3 årgange! (Sidste undersøgelse foretaget i november/december 2006) Se kvalitetsrapportens afsnit om elevernes trivsel. Se de to bilag Termometerundersøgelsen for 2.klasserne (indskoling) og 5. og 8.klasserne. 18. Status på SB periode Halvvejs status 2 år er gået af den 4-årige periode. Har skolebestyrelsen nået de ønskede mål? Hvordan synes vi det generelt går med skolebestyrelsesarbejdet? Er der noget vi kunne tænke os anderledes? Side 7 af 12

8 Punkt til drøftelse og beslutning. 19. Lærer situation og samarbejde start kl uden deltagelse af elev og SFO repræsentanter Alt for mange timer er blevet og bliver aflyst mv. Årsagerne er sygdom, møder, afskedsreceptioner, afspadsering m.v. Hvordan er skolens politik angående afholdelse af afspadsering, møder, receptioner? Jørgen orienterer. Der ønskes en redegørelse fra ledelsen om omfanget er aflyste timer fordelt på fag og klasser. En redegørelse og plan for hvordan det sikres, at skolens elever får den undervisning de har krav på. Bilag: kvalitetsrapport (den del der er klar ). Det fremgår af Kalitetsrapporten, at der er gennemført 99% af klassernes undervisning, helt præcis 99,53%, hvilket svarer til 158 aflyste lektioner. Stort set alle i Udskolingen kl. På baggrund af redegørelse vurderes det om kommunen skal ansøges om bevilling af eksempelvis ekstra timetildeling. Ledelsen foreslår, at princip for vikardækning ændres. Bilag med eksisterende princip og forslaget til ændring af princip. Nuværende Fravær skal dækkes af kvalificerede vikarer. Der skal tages hensyn til faglighed og kontinuitet. Forslag Fravær dækkes af kvalificerede vikarer, som ved deres ansættelse skal oplyses om skolens materialesamling, værdigrundlag, politikker, samvær og trivsel på Marbækskolen. Der skal tages hensyn til faglighed og kontinuitet. Drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø! Hvilke tiltag er foretaget og hvilke tænkes foretaget? Jørgen/Lars orienterer Mail modtaget fra Inge Geertsen den drøftes. Bilag fremsendt ved dagsorden den Samarbejde: Der er ønske fra forældre side om, at styrke samarbejdet mellem forældrene og skolens lærere. Det samme ønskes med samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolens ansatte. Hvilke tiltag kan iværksættes for at optimere samarbejdet mellem skolens interessenter? Side 8 af 12

9 20. Meddelelser/siden sidst (15 min.) Formand: Organisering af klubber Der er først møde i OU udvalgets den Dagsorden er endnu ikke offentliggjort men det forventes at det bliver behandlet på det møde, så hold øje med referatet fra mødet. Skoleledelse: Suppleringsvalg valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen Skal der afholdes suppleringsvalg den 25. juni 2008? Der indgik ikke flere lister pr. 30. maj. Der skal derfor ikke være valg den 25. juni. Farahnaz Khosival er bevilliget årlov for resten af valgperioden. Listen er udvidet med en suppleant, Per Kringhøj. Som det fremgår af dagsordenen er Jørgen Bech, Helle Hjorth Sørensen samt 1. suppl. Rene Hansen indkaldt til mødet. Sekretærtid noget nyt? Intet nyt. Information om venskabsklasser er alt klart til opstart efter sommerferien? Det er ved at blive arrangeret. Information om brandøvelse hvad er planlagt? Sker i starten af det nye skoleår. Information om første hjælp hvad er planlagt? Der er afsat midler til kurser. Afventer det rigtige tilbud. Er alle referater fra elevrådene lagt ud på forældre og elev intra? Hvis ja, hvor skal de findes? Ledelsens kommentarer: De bliver lagt som beskeder. Er kontaktforældremappe blevet lagt på skolens hjemmeside, under skolebestyrelsen? Nej, det er den ikke. Orientering om personaleforhold Information om personale situationen nyansættelser o.a. Herunder hvor mange ubesatte stillinger er der og er der kendt personaleafgang for det kommende år? Forældre ønsker, at der annonceres i god tid. Derfor spørgsmål! Alle lærerstillinger er besat. Afdelingslederstillinger forventes besat sidst i juni. Sekretærstilling er ubesat og skal opslås og besættes straks efter sommerferien. Vi regner med at klare den med vikarer i august og september. Afklaring om SFOlederstilling efter møde i opvækst- og uddannelsesudvalget den 9/ Skolens egne foldere til nye elever og ansatte er det normal procedure at de uddeles? Ja Madordning orienterer om hvordan det går med udleveringen. Flere forældrerepræsentanter ønsker at udvide ordningen, hvorfor skolens ledelse opfordres til, at finde en løsning på udleveringen i den forbindelse. Det ønskes at den udvidede ordning skal gælde for det nye skoleår! Ledelsen arbejder på det. Side 9 af 12

10 Skolestruktur - Byrådets/udvalgets/skoleforvaltningens beslutning angående skolestruktur! Sidste nyt! Computerborde fra landsbyen er alle blevet afhentet og installeret? Nej, det er de ikke. Gamle computere + nye bærbare computere er de blevet installeret og er i brug? Næsten alle bærbare er i brug. De gamle computere er endnu ikke gjort klar. Koldvands aftapningssteder indenfor er de blevet repareret? Hvis nej, hvad er planen? Bliver de repareret eller hvordan? Jørgen orienterer på skrift. (Jette skriver Firmaet/sælgeren, der har solgt automaterne var klar over at de blev solgt til en skole, hvilket de burde have taget højde for med hensyn til kvaliteten. Hvad har de kostet og er der blevet klaget til firmaet? Der må også være en 2 årsgaranti som kan benyttes?) Ledelsen arbejder på sagen. Samarbejde med klub 200 om plan for udeområder ved klubben Ved et bestyrelsesmøde i foråret blev det lovet, at der ville blive udarbejdet en plan over udeområderne i samarbejde med Klub 200. Planen blev lovet færdig i forbindelse med renoveringsplanen. Kan skolebestyrelsen få forelagt denne plan? Planen er ikke lavet. Valg af medarbejder repræsentanter til skolebestyrelsen hvem er blevet valgt? Lisbeth Henriksen og Birgit Esmark Petersen er blevet valgt. Dialogmødet den vil Lars komme med et par kommentarer til dette? Handlede om retningslinjer for sponsorering og reklame. Derefter drøftelse i grupper om skolerne har brug for flere retningslinjer bestemt ovenfra. LP-modellen hvad betyder den for det kommende skoleår? LP-modellen står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen skal benyttes på skolen fra og med det nye skoleår! Hvilke ændringer vil der ske på Marbækskolen pr som følge af indførelsen af LP-modellen? Hvor mange medarbejdere deltog i arrangementet angående LP-modellen den 5. marts 2008 med foredrag af Thomas Nordahl? Vedr. LP-modellen se kvalitetsrapporten og handleplan for fokuspunkter. Svømmeundervisning i det nye skoleår Vil I informere om dette her eller i næste Marbæk Nyt? I næste MarbækNyt. Pædagogisk råd: Andre: Gyngestativ Søndag den 26. april mødtes Morten og jeg med 4 forældre på skolen kl. 10. En af forældrene havde en minigraver med. Der var kommet et læs faldsand og der ville komme et læs senere på dagen. En af forældrene havde en mini løfte, som han hentede hjemme, så vi slap for at flytte faldsandet med håndkraft super heldigt. Der blev gået godt til den. En forælder begyndte at samle gyngestativet, da vi opdagede, at der manglede skruer til gyngestativet. En forælder kørte rundt til venner og bekendte, for at skaffe skruer så gyngestativet kunne samles uden et samlet gyngestativ kunne vi ikke komme ret langt. Der var desværre ingen der lå inde med så store skruer, så turen gik til Holbæk til div. byggemarkeder der havde åbent på en søndag. De lå desværre heller ikke inde med så store bolte/skruer, så der måtte findes en alternativ løsning med gevindjern. Side 10 af 12

11 Klokken 13 måtte en af forældrene køre hjem pga. han skulle på arbejde. Kl. 17 kørte de sidste forældre hjem. Da faldgruset endnu ikke var kommet ville Morten og den forælder med mini løfteren mødtes i løbet af ugen for at få det sidste gjort færdigt. I løbet af ugen var vi så heldige at skruerne dukkede op, hvor Morten skiftede dem ud. Onsdag den 21. maj blev der holdt indvielse af gyngestativet. Trasbo A/S og Lindhard VVS var inviteret med. Hele indskolingen deltog også. Lars holdt en indvielsestale og takkede sponsorerne. Da Lars spurgte eleverne om, hvem der gerne ville have den første gyngetur, var der en skov af hænder. Det var indskolingens ældste elev der fik lov til at klippe snoren over og indvie det nye gyngestativ. Det var en god dag og det var hyggeligt at skolen havde noget at samles om. Efterfølgende blev der stillet op i kø for en gyngetur. Madordningen det sidste jeg har hørt er, at der sjældent leveres mad uden klasse på, så det skulle stort set være rettet nu. Trafikforholdene Jeg har afsendt en rykker den 7. april Jørgen har oplyst, at Skolen p.t. endnu ikke har hørt noget. Sagen blev taget med til Borgmestermødet den 27. maj 2008, så vi håber at der snarrest kommer svar. Møde med Skole og Samfund den 27. maj 2008 Sammen mod mobning Mødet foregik på Åbjergskolen. Foruden mig var der desværre kun to andre repræsentanter fra andre skolebestyrelser i kommunen, Solbakkeskolen og Åbjergskolen. I alt var der 5 tilmeldte. Det var en god aften, hvor en del problematikker blev vendt samt en masse ideer blev kastet på bordet. Jeg kan fortælle, at det lød til, at vi var langt forud med forbedringen af trivslen på Marbækskolen i forhold til de andre to skoler ;o)) Skole og Samfund lagde op til, at der på hver skole mindste blev valgt to forældrerepræsentanter pr. indskoling, mellemtrin og udskoling altså i alt 6 ambassadører på hver skole med klasser fra 0. til klassetrin. Ambassadørerne skal arbejde med at forbedre trivslen på skolen ved forskellige arrangementer i klasserne, på årgangene m.m. alt efter fantasi og engagement. Trivselsambassadørerne skulle være et underudvalg der lå lige under skolebestyrelsen, og som skolebestyrelsen evt. afsatte penge til og underudvalget referere til skolebestyrelsen. Jeg vil foreslå, at der bliver arbejdet videre med det i det nye skoleår. Jeg vil gerne udarbejde et oplæg evt. i samarbejde med en af de nye skolebestyrelses medlemmer (en af den tilkendegav, at hun var meget interesseret i emnet mobning). 21. Eventuelt 22. Punkter til kommende møder SB møde i juni Trivselspolitik Skitse til indhold. I denne politik skal sorg-, sprog-, anti mobbe og sanktionspolitikkerne indgå. Læringsgrundlag, LP-model, anerkendende relationer, kommunens sundhedspolitik, børne- og ungepolitik, forældresamarbejde mv. kan inddrages. Forslag fra Lars og Liselotte. Side 11 af 12

12 2. Lærerplaner i SFO (mål og indholdsbeskrivelse) ny lov fra januar SFO orienterer SB ved oktober 2008 møde. 3. Fordeling af forældrerepræsentanter til klasserne. Forslag til godkendelse på august 2008 mødet. Afhandles inden via debat forum. 4. Knæk mobbekurven Orientering om projektet ved Lisbeth og Ditte. 5. Mål, evaluering og dokumentation. Status afgives på oktober 2008 mødet. 6. Princip for elevrådsmøder september 2008 mødet. Side 12 af 12

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere