SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen kommer Morten Saunte Hansen - afbud Jørgen Bech, nyvalgt Helle Hjorth Sørensen, nyvalgt Rene Hansen, nyvalgt 1. suppl. Medarbejderrepræsentanter: Birgit Esmark Lisbeth Henriksen Elevrepræsentanter: Maria Schøler Pedersen 9A Peter Mandrup Nielsen 9C Fra administrationen: Jørgen Slotsgaard Lars Kristensen Bemærkninger: Der er inviteret følgende gæster: Hanne Lundgreen, konstitueret leder på Skibbyssen Rudi Schønnenmann Mødeleder: Liselotte Mathiesen Tidspunkt for mødets afslutning: Side 1 af 12

2 Bilagsoversigt er vedlagt dagsordenen. 1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra møde den Beslutningsprotokol føring og meddelelser på nærværende møde Det foreslås, for at komme igennem dagsordenen på den afsatte tid, at beslutningsprotokol føringen og meddelelser (15 min sidst på mødet) ændres på dette møde. 1. Forslaget går ud på at Lars skriver beslutningerne ned på beslutningsprotokollen i papirudgave. Ved mødets afslutning kopieres den og udleveres til bestyrelsesmedlemmerne. Lars vil renskrive beslutningsprotokollen og udsende den som ved normal praksis. Den godkendes efter vanlig praksis på næste møde. 2. Meddelelser siden sidst de aftalte 15 min information sidst på mødet suspenderes på dette møde. I stedet afgives al ønsket information skriftligt. Punkt til 1 og 2 til beslutning. 3. Nyt fra elevrådene Nyt fra elevrådene emner der ønskes bragt op i skolebestyrelsen. Princip for afholdelse af elevrådsmøder behandles på september mødet, da den endnu ikke er blevet behandlet på elevrådsmøde. 4. Nyt fra SFO Nyt fra SFO? Bilag: Den svære model hvad giver mening for børnene? Helheder og undervisningsforløb. Skabelon der skal benyttes i det nye skoleår 2008/2009. Hanne/Lars fremlægger. Skabelon fremlægges på første møde efter sommerferien. Punkter til orientering. Side 2 af 12

3 5. Renoveringsplan Det videre forløb drøftes. Tiltag med udgangspunkt i udvikling siden sidste møde og med udgangspunkt i Liselottes beskrivelse af strategi vedlagt som bilag. Bilag vedlagt med forslag fra Liselotte om skolebestyrelsens bidrag til renoveringsplanen. Har været i debatforum til kommentering. Det skal besluttes om skrivelse kan fremsendes. Indeklima status på rengøring og indeklimaproblemerne kan skolens personale og elever holde til at vente endnu et år inden der sker renovering af ventilationsanlægget? Information fra sikkerhedsrepræsentanten om tiltag! Jørgen orienterer. Sikkerhedsrepræsentant og ledelse er opmærksom på indeklimaproblemer. Der bliver i efteråret foretaget en APV. Ledelsen har møde med arkitekt (Liv) onsdag den 11. juni. Vi er spændt på en eventuel udmelding. Forslag om gen-/fremsendelse af ansøgninger til kommunen Borde/stole til 4. årgang, IT m.v. Skal vi fremsende ansøgninger og til hvilke formål? Hvem vil stå for det? Punkt til orientering, drøftelse og beslutning 6. Elektronisk undersøgelse af forældres tilfredshed med Marbækskolen Bilag med resultat af undersøgelsen fremsendt af Jørgen den (4 filer: SFO, Marbækskolen, alle skoler og rapport til skoler). Resultat drøftes og det besluttes hvilke tiltag der skal tages for at imødegå resultatet af undersøgelsen. God score på: Generel tilfreds med skolen Skolens hjemmeside Der er dårlig score på: Undervisningsmidler IT-midler Legeplads Indeklima Elev medindflydelse Information fra skolen Punktet drøftes sammen med kvalitetsrapporten Jørgen orienterer om hvilke tanker ledelsen har gjort sig i den sammenhæng. Bilag: Kvalitetsrapport, Vedhæftet. Side 3 af 12

4 Undervisningsmidler: Som beskrevet i Vision 2010 skal der udarbejdes en liste over skolens behov for nye undervisningsmidler. (se kvalitetsrapport) IT-midler: Ønske er fremsendt til forvaltningen i forbindelse med fremsendelse af renoveringsplaner. Legeplads: Ønske fremsendt som ovenover. Indeklima: Som ovenover og indskrevet i kvalitetsrapport. Elevmedindflydelse: I læringsgrundlaget er elevernes medindflydelse beskrevet som et vigtigt element, derfor skal det af de nye årsplaner fremgå, hvordan der arbejdes med dette. Information fra skolen: Drøftes i den nye ledergruppe. 7. Budgetopfølgning for indeværende regnskabsår. Bilag med budgetopfølgning/regnskabsrapport med angivelse af forbrug fra den til den Bilag fra Jørgen med orientering om forbrug for indeværende regnskabsår til den Beskrivelsen indeholder forklaring på eventuelle afvigelser og om der er nogle tal, som bør give anledning til bekymring eller handling. Spørgsmål/kommentarer til bilag? Bortset fra Vikarkontoen, som følges tæt, er der ingen bemærkninger. 8. SB s årsplan 2008/2009 SB s årsplan for 2008/2009 til endelig godkendelse. Bilag: SB s årsplan for 2008/2009. Det forventes at alle har kommenteret på årsplanen så godkendelse kan ske uden yderligere behandling. Punkt til beslutning. 9. Årsberetning for skoleår 2007/-08 Bilag med årsberetning vedlagt til endelig godkendelse. Det forventes at alle har kommenteret på årsplanen så godkendelse kan ske uden yderligere behandling. Punkt til beslutning. Side 4 af 12

5 10. Fagfordeling Bilag med princip til orientering. Bilag med forslag til fagfordeling. Jørgen/Lars fremlægger. Fagfordelingen er endnu ikke afsluttet. Forventes færdig i uge Læringsgrundlag (Vision 2010, delvision 1) Endelig godkendelse af læringsgrundlag. Bilag: endelig læringsgrundlag. Fremsendt ved møde den Princip har været drøftet så det forventes ikke at der er kommentarer til dette og at det umiddelbart kan godkendes! Forslag om at der udpeges et projekt og søge kloge kvadratmeter pulje. Forslag om at søge LB-fonden tema arbejdsglæde. Har ledelsen og pædagogisk råd forslag til dette? Kloge kvadratmeterpuljen er det for sent at søge på i Ansøgningsfristen udløb 1. april. 12. Eksisterende principper uden handlingsplaner Eksisterende principper uden handlingsplaner (Se SB referat fra okt. 07 og jan. 08 ). Plan for hvornår de enkelte handlingsplaner forventes udarbejdet og kan behandles i skolebestyrelsen. Bilag med oversigt over principper der mangler handleplan med angivelse af datoer for hvornår de kan behandles i skolebestyrelsen. Følgende principper mangler handleplan, ifølge liste behandlet på oktober 2007 mødet: 1. Kontaktforældre ved Marbækskolen 2. Skole/hjem samtaler 3. Lektionsfordelingsplan 4. Sammenlægning eller deling af klasser 5. Forældrebetaling af visse undervisningsmidler 6. Konkurrence & reklametilbud 7. Målsætning for læseindlæring/ forebyggende arbejde Side 5 af 12

6 Ledelsens bemærkninger til handleplan: Skole/hjemsamtaler behandles i oktober 2008 Kontaktforældre ved Marbækskolen og Lektionsfordelingsplan behandles i nov Sammenlægning og deling af klasser samt Forældrebetaling af visse undervisningsmidler behandles i januar 2009 Konkurrence og reklame samt Målsætning for læseindlær--- behandles i marts 2009 Kommentarer til bilag? Drøftelse af korrigeret handleplan til princip for elevplaner. Bilag med korrigeret princip til drøftelse. Der var ønske fra forældreside om at der afholdes 2 skolehjem samtaler om året. Bilag: Handleplan til Princip for elevplaner. Til kommentering og beslutning! Ledelsens kommentarer: Forslag til princip har været lagt i debatforum til kommentering. Handleplanen til elevplaner er ved at blive behandlet af pædagogisk råd og FU. Sker i sammenhæng med udarbejdelsen af handleplan til skole/hjemsamtalen. 13. Evaluering af forældremøde i februar 2008 Vision 2010 fra teori til praksis Punkt til drøftelse og beslutning. 14. Forslag om kursus og indkøb af materiale til Skolebestyrelsen Bilag med forslag om kursus og indkøb af materiale. Liselotte fremlægger. Punkt til kort drøftelse og beslutning. 15. Vision 2010 Opfølgning på handle-/udviklingsplan for indeværende skoleår og fremlæggelse af ny udviklingsplan for det kommende skoleår. Bilag med evaluering af handleplan for skoleår 2007/-08 og handleplan for skoleår 2008/-09. Fra vision 2010: For at synliggøre hvilke dele af visionen der arbejdes med udarbejdes der hvert år en udviklingsplan for skolen. I denne skal skolens vision 2010 fremgå med klar tilkendegivelse af hvilke dele af denne der skal arbejdes med i det kommende år, samt handleplaner til mål og indsatsområder. Når en udviklingsperiode er afsluttet foretages en evaluering af denne. Denne evaluering beskrives i udviklingsplanen og offentliggøres. På denne måde får man samlet mål, indsatsområder og handleplaner til disse samt evalueringen i samme rapport. Der er hermed åbnet mulighed for at få et overblik over fremdriften og den nye udviklingsplan kan udarbejdes med udgangspunkt i den gamle. Side 6 af 12

7 Lars giver en kort information om opfølgning på handleplan for indeværende skoleår og om handleplanen for det nye skoleår. Spørgsmål/kommenterer til bilag og fremlæggelse? 16. T-uger Evaluering af emneuge og 2 T-uger (evaluering er udleveret for emneuge). Bilag med evaluering af sidste 2 T-uger. T-uger i det nye skoleår (antal og indhold). Bilag med beskrivelse. Spørgsmål/kommentarer til de fremsendte bilag? Ledelsens kommentarer: I næste skoleår bliver der afholdt 2 t-uger. Indhold er ikke besluttet endnu. Lars skriver, hvis der er noget. Husk 2 T-uger i nye skoleår. Punkt til drøftelse og beslutning. 17. UMV og Trivselsundersøgelse Status på UMV. Evaluering af sidste 6 måneder samt orientering om forløbet af igangværende handleplaner, samt planerne for det næste halve år. Trivselsundersøgelse elev, lærer, pædagog. Resultat af elevundersøgelse foretaget i 2007/2008 på de aftalte 3 årgange! (Sidste undersøgelse foretaget i november/december 2006) Se kvalitetsrapportens afsnit om elevernes trivsel. Se de to bilag Termometerundersøgelsen for 2.klasserne (indskoling) og 5. og 8.klasserne. 18. Status på SB periode Halvvejs status 2 år er gået af den 4-årige periode. Har skolebestyrelsen nået de ønskede mål? Hvordan synes vi det generelt går med skolebestyrelsesarbejdet? Er der noget vi kunne tænke os anderledes? Side 7 af 12

8 Punkt til drøftelse og beslutning. 19. Lærer situation og samarbejde start kl uden deltagelse af elev og SFO repræsentanter Alt for mange timer er blevet og bliver aflyst mv. Årsagerne er sygdom, møder, afskedsreceptioner, afspadsering m.v. Hvordan er skolens politik angående afholdelse af afspadsering, møder, receptioner? Jørgen orienterer. Der ønskes en redegørelse fra ledelsen om omfanget er aflyste timer fordelt på fag og klasser. En redegørelse og plan for hvordan det sikres, at skolens elever får den undervisning de har krav på. Bilag: kvalitetsrapport (den del der er klar ). Det fremgår af Kalitetsrapporten, at der er gennemført 99% af klassernes undervisning, helt præcis 99,53%, hvilket svarer til 158 aflyste lektioner. Stort set alle i Udskolingen kl. På baggrund af redegørelse vurderes det om kommunen skal ansøges om bevilling af eksempelvis ekstra timetildeling. Ledelsen foreslår, at princip for vikardækning ændres. Bilag med eksisterende princip og forslaget til ændring af princip. Nuværende Fravær skal dækkes af kvalificerede vikarer. Der skal tages hensyn til faglighed og kontinuitet. Forslag Fravær dækkes af kvalificerede vikarer, som ved deres ansættelse skal oplyses om skolens materialesamling, værdigrundlag, politikker, samvær og trivsel på Marbækskolen. Der skal tages hensyn til faglighed og kontinuitet. Drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø! Hvilke tiltag er foretaget og hvilke tænkes foretaget? Jørgen/Lars orienterer Mail modtaget fra Inge Geertsen den drøftes. Bilag fremsendt ved dagsorden den Samarbejde: Der er ønske fra forældre side om, at styrke samarbejdet mellem forældrene og skolens lærere. Det samme ønskes med samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolens ansatte. Hvilke tiltag kan iværksættes for at optimere samarbejdet mellem skolens interessenter? Side 8 af 12

9 20. Meddelelser/siden sidst (15 min.) Formand: Organisering af klubber Der er først møde i OU udvalgets den Dagsorden er endnu ikke offentliggjort men det forventes at det bliver behandlet på det møde, så hold øje med referatet fra mødet. Skoleledelse: Suppleringsvalg valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen Skal der afholdes suppleringsvalg den 25. juni 2008? Der indgik ikke flere lister pr. 30. maj. Der skal derfor ikke være valg den 25. juni. Farahnaz Khosival er bevilliget årlov for resten af valgperioden. Listen er udvidet med en suppleant, Per Kringhøj. Som det fremgår af dagsordenen er Jørgen Bech, Helle Hjorth Sørensen samt 1. suppl. Rene Hansen indkaldt til mødet. Sekretærtid noget nyt? Intet nyt. Information om venskabsklasser er alt klart til opstart efter sommerferien? Det er ved at blive arrangeret. Information om brandøvelse hvad er planlagt? Sker i starten af det nye skoleår. Information om første hjælp hvad er planlagt? Der er afsat midler til kurser. Afventer det rigtige tilbud. Er alle referater fra elevrådene lagt ud på forældre og elev intra? Hvis ja, hvor skal de findes? Ledelsens kommentarer: De bliver lagt som beskeder. Er kontaktforældremappe blevet lagt på skolens hjemmeside, under skolebestyrelsen? Nej, det er den ikke. Orientering om personaleforhold Information om personale situationen nyansættelser o.a. Herunder hvor mange ubesatte stillinger er der og er der kendt personaleafgang for det kommende år? Forældre ønsker, at der annonceres i god tid. Derfor spørgsmål! Alle lærerstillinger er besat. Afdelingslederstillinger forventes besat sidst i juni. Sekretærstilling er ubesat og skal opslås og besættes straks efter sommerferien. Vi regner med at klare den med vikarer i august og september. Afklaring om SFOlederstilling efter møde i opvækst- og uddannelsesudvalget den 9/ Skolens egne foldere til nye elever og ansatte er det normal procedure at de uddeles? Ja Madordning orienterer om hvordan det går med udleveringen. Flere forældrerepræsentanter ønsker at udvide ordningen, hvorfor skolens ledelse opfordres til, at finde en løsning på udleveringen i den forbindelse. Det ønskes at den udvidede ordning skal gælde for det nye skoleår! Ledelsen arbejder på det. Side 9 af 12

10 Skolestruktur - Byrådets/udvalgets/skoleforvaltningens beslutning angående skolestruktur! Sidste nyt! Computerborde fra landsbyen er alle blevet afhentet og installeret? Nej, det er de ikke. Gamle computere + nye bærbare computere er de blevet installeret og er i brug? Næsten alle bærbare er i brug. De gamle computere er endnu ikke gjort klar. Koldvands aftapningssteder indenfor er de blevet repareret? Hvis nej, hvad er planen? Bliver de repareret eller hvordan? Jørgen orienterer på skrift. (Jette skriver Firmaet/sælgeren, der har solgt automaterne var klar over at de blev solgt til en skole, hvilket de burde have taget højde for med hensyn til kvaliteten. Hvad har de kostet og er der blevet klaget til firmaet? Der må også være en 2 årsgaranti som kan benyttes?) Ledelsen arbejder på sagen. Samarbejde med klub 200 om plan for udeområder ved klubben Ved et bestyrelsesmøde i foråret blev det lovet, at der ville blive udarbejdet en plan over udeområderne i samarbejde med Klub 200. Planen blev lovet færdig i forbindelse med renoveringsplanen. Kan skolebestyrelsen få forelagt denne plan? Planen er ikke lavet. Valg af medarbejder repræsentanter til skolebestyrelsen hvem er blevet valgt? Lisbeth Henriksen og Birgit Esmark Petersen er blevet valgt. Dialogmødet den vil Lars komme med et par kommentarer til dette? Handlede om retningslinjer for sponsorering og reklame. Derefter drøftelse i grupper om skolerne har brug for flere retningslinjer bestemt ovenfra. LP-modellen hvad betyder den for det kommende skoleår? LP-modellen står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen skal benyttes på skolen fra og med det nye skoleår! Hvilke ændringer vil der ske på Marbækskolen pr som følge af indførelsen af LP-modellen? Hvor mange medarbejdere deltog i arrangementet angående LP-modellen den 5. marts 2008 med foredrag af Thomas Nordahl? Vedr. LP-modellen se kvalitetsrapporten og handleplan for fokuspunkter. Svømmeundervisning i det nye skoleår Vil I informere om dette her eller i næste Marbæk Nyt? I næste MarbækNyt. Pædagogisk råd: Andre: Gyngestativ Søndag den 26. april mødtes Morten og jeg med 4 forældre på skolen kl. 10. En af forældrene havde en minigraver med. Der var kommet et læs faldsand og der ville komme et læs senere på dagen. En af forældrene havde en mini løfte, som han hentede hjemme, så vi slap for at flytte faldsandet med håndkraft super heldigt. Der blev gået godt til den. En forælder begyndte at samle gyngestativet, da vi opdagede, at der manglede skruer til gyngestativet. En forælder kørte rundt til venner og bekendte, for at skaffe skruer så gyngestativet kunne samles uden et samlet gyngestativ kunne vi ikke komme ret langt. Der var desværre ingen der lå inde med så store skruer, så turen gik til Holbæk til div. byggemarkeder der havde åbent på en søndag. De lå desværre heller ikke inde med så store bolte/skruer, så der måtte findes en alternativ løsning med gevindjern. Side 10 af 12

11 Klokken 13 måtte en af forældrene køre hjem pga. han skulle på arbejde. Kl. 17 kørte de sidste forældre hjem. Da faldgruset endnu ikke var kommet ville Morten og den forælder med mini løfteren mødtes i løbet af ugen for at få det sidste gjort færdigt. I løbet af ugen var vi så heldige at skruerne dukkede op, hvor Morten skiftede dem ud. Onsdag den 21. maj blev der holdt indvielse af gyngestativet. Trasbo A/S og Lindhard VVS var inviteret med. Hele indskolingen deltog også. Lars holdt en indvielsestale og takkede sponsorerne. Da Lars spurgte eleverne om, hvem der gerne ville have den første gyngetur, var der en skov af hænder. Det var indskolingens ældste elev der fik lov til at klippe snoren over og indvie det nye gyngestativ. Det var en god dag og det var hyggeligt at skolen havde noget at samles om. Efterfølgende blev der stillet op i kø for en gyngetur. Madordningen det sidste jeg har hørt er, at der sjældent leveres mad uden klasse på, så det skulle stort set være rettet nu. Trafikforholdene Jeg har afsendt en rykker den 7. april Jørgen har oplyst, at Skolen p.t. endnu ikke har hørt noget. Sagen blev taget med til Borgmestermødet den 27. maj 2008, så vi håber at der snarrest kommer svar. Møde med Skole og Samfund den 27. maj 2008 Sammen mod mobning Mødet foregik på Åbjergskolen. Foruden mig var der desværre kun to andre repræsentanter fra andre skolebestyrelser i kommunen, Solbakkeskolen og Åbjergskolen. I alt var der 5 tilmeldte. Det var en god aften, hvor en del problematikker blev vendt samt en masse ideer blev kastet på bordet. Jeg kan fortælle, at det lød til, at vi var langt forud med forbedringen af trivslen på Marbækskolen i forhold til de andre to skoler ;o)) Skole og Samfund lagde op til, at der på hver skole mindste blev valgt to forældrerepræsentanter pr. indskoling, mellemtrin og udskoling altså i alt 6 ambassadører på hver skole med klasser fra 0. til klassetrin. Ambassadørerne skal arbejde med at forbedre trivslen på skolen ved forskellige arrangementer i klasserne, på årgangene m.m. alt efter fantasi og engagement. Trivselsambassadørerne skulle være et underudvalg der lå lige under skolebestyrelsen, og som skolebestyrelsen evt. afsatte penge til og underudvalget referere til skolebestyrelsen. Jeg vil foreslå, at der bliver arbejdet videre med det i det nye skoleår. Jeg vil gerne udarbejde et oplæg evt. i samarbejde med en af de nye skolebestyrelses medlemmer (en af den tilkendegav, at hun var meget interesseret i emnet mobning). 21. Eventuelt 22. Punkter til kommende møder SB møde i juni Trivselspolitik Skitse til indhold. I denne politik skal sorg-, sprog-, anti mobbe og sanktionspolitikkerne indgå. Læringsgrundlag, LP-model, anerkendende relationer, kommunens sundhedspolitik, børne- og ungepolitik, forældresamarbejde mv. kan inddrages. Forslag fra Lars og Liselotte. Side 11 af 12

12 2. Lærerplaner i SFO (mål og indholdsbeskrivelse) ny lov fra januar SFO orienterer SB ved oktober 2008 møde. 3. Fordeling af forældrerepræsentanter til klasserne. Forslag til godkendelse på august 2008 mødet. Afhandles inden via debat forum. 4. Knæk mobbekurven Orientering om projektet ved Lisbeth og Ditte. 5. Mål, evaluering og dokumentation. Status afgives på oktober 2008 mødet. 6. Princip for elevrådsmøder september 2008 mødet. Side 12 af 12

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde tirsdag den 25. januar 2011 kl. 18:30 21.00 Medlemmer: Jette Christensen Bjarne Rasmussen Jørgen Bech René Hansen Marlene Elbæk Munk Anne

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde 200612

Referat. Bestyrelsesmøde 200612 Referat Bestyrelsesmøde 200612 Til stede: Frida Ratzer, Camilla Hutters, Anja Berth, Lotte Franijeur, Pernille Boye Koch, Søren Andersen, Ivar Tønnesen, Majlinda Lundsberg, Svend-Erik Jørgensen, Anders

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85.

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85. Kommende møder: 3.2.2015 (Afd. Karise), 11.3.2015 (Afd. Hylleholt), 9.4.2015 (Afd. Rollo), 10/11.4.2015 seminar, 12.5.2015 (Afd. Karise), 11.6.2015 (Afd. Hylleholt) Mødedato: 12.1.2015. kl. 19-21.30 Sted:

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Hareskov Skole. Dagsorden. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Dagsorden. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00 Dagsorden Møde nr. 18 Fraværende: Mødeleder: Jan-Christian Haxthausen KORT ORIENTERING OM AKTUELLE SAGER: 1. KORT ORIENTERING

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Referat, Skolebestyrelsesmøde den 20. marts 2012. møde nummer 5 i skoleåret 2011/2012 42. skolebestyrelsesmøde

Referat, Skolebestyrelsesmøde den 20. marts 2012. møde nummer 5 i skoleåret 2011/2012 42. skolebestyrelsesmøde Referat, Skolebestyrelsesmøde den 20. marts 2012 møde nummer 5 i skoleåret 2011/2012 42. skolebestyrelsesmøde Mødested Deltagere Fraværende Gæster Referent Konferencelokalet, Vedbæk Skole, Henriksholms

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Sødalskolen Louisevej 29 8220 Brabrand

Sødalskolen Louisevej 29 8220 Brabrand Sødalen den 9. juni 2011 Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 07 2010/11 Dato: Torsdag den 16. juni 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Skolebestyrelsesmedlemmer: C4 (kontorgangen) servering: kaffe og smørrebrød Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 20. februar 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Svenstrup Skole Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf. 9931 6340 fax 9931 6358

Svenstrup Skole Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf. 9931 6340 fax 9931 6358 Til Skolebestyrelsen Svenstrup skole 12-01-2013 MI 12/13 tirsdag,15. januar 2013, kl. 17.00-19.00 DA G S O R D E N Ordstyrer: Jan Madsen Fremmødte: Gitte Sørensen, Birgitte Holm, Jan Hansen, Carsten Mølgaard,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Tilstede: Fraværende: Bent Jensen(BJ), Hanne Juul(HJ), Pia Wogelius, Janni Lund Jensen, Inger Bloksgaard, Benny Vindelev, Evan Rasmussen, Christian

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/5 2015 kl. 19-21. Sted: Personalerummet

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/5 2015 kl. 19-21. Sted: Personalerummet Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/5 2015 kl. 19-21 Sted: Personalerummet Afbud fra: Peter, Deltagere: Punkter til e.v.t: Møder i juni?+ maling af striber på vejen 57 Elevrådet Nyt fra elevrådet:

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22.

Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22. Dagsorden til skolebestyrelses møde på Trørødskolen Sted: Deltagere Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22. Lærerværelset Per Carøe, PC Flemming Dahl Weile FDW afbud Charlotte Koch Hess, CKH Lotte Bruun Oslev Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset.

Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset. Trørødskolen Gl. Holtevej 2 2950 Vedbæk Tlf. 4589 1088 Fax. 4589 2088 E-mail: bl@rudersdal.dk 3. marts 2009 Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 21 Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset.

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet.

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00-19.30 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen Louise Sørensen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2008

Beretning Egegård Skole marts 2008 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2008 Kort om skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på SkoleIntra Imageudvalget Ny skoleleder Trivselsudvalget Undervisningsmaterialer Forventningspapiret Skolens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere