SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen kommer Morten Saunte Hansen - afbud Jørgen Bech, nyvalgt Helle Hjorth Sørensen, nyvalgt Rene Hansen, nyvalgt 1. suppl. Medarbejderrepræsentanter: Birgit Esmark Lisbeth Henriksen Elevrepræsentanter: Maria Schøler Pedersen 9A Peter Mandrup Nielsen 9C Fra administrationen: Jørgen Slotsgaard Lars Kristensen Bemærkninger: Der er inviteret følgende gæster: Hanne Lundgreen, konstitueret leder på Skibbyssen Rudi Schønnenmann Mødeleder: Liselotte Mathiesen Tidspunkt for mødets afslutning: Side 1 af 12

2 Bilagsoversigt er vedlagt dagsordenen. 1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra møde den Beslutningsprotokol føring og meddelelser på nærværende møde Det foreslås, for at komme igennem dagsordenen på den afsatte tid, at beslutningsprotokol føringen og meddelelser (15 min sidst på mødet) ændres på dette møde. 1. Forslaget går ud på at Lars skriver beslutningerne ned på beslutningsprotokollen i papirudgave. Ved mødets afslutning kopieres den og udleveres til bestyrelsesmedlemmerne. Lars vil renskrive beslutningsprotokollen og udsende den som ved normal praksis. Den godkendes efter vanlig praksis på næste møde. 2. Meddelelser siden sidst de aftalte 15 min information sidst på mødet suspenderes på dette møde. I stedet afgives al ønsket information skriftligt. Punkt til 1 og 2 til beslutning. 3. Nyt fra elevrådene Nyt fra elevrådene emner der ønskes bragt op i skolebestyrelsen. Princip for afholdelse af elevrådsmøder behandles på september mødet, da den endnu ikke er blevet behandlet på elevrådsmøde. 4. Nyt fra SFO Nyt fra SFO? Bilag: Den svære model hvad giver mening for børnene? Helheder og undervisningsforløb. Skabelon der skal benyttes i det nye skoleår 2008/2009. Hanne/Lars fremlægger. Skabelon fremlægges på første møde efter sommerferien. Punkter til orientering. Side 2 af 12

3 5. Renoveringsplan Det videre forløb drøftes. Tiltag med udgangspunkt i udvikling siden sidste møde og med udgangspunkt i Liselottes beskrivelse af strategi vedlagt som bilag. Bilag vedlagt med forslag fra Liselotte om skolebestyrelsens bidrag til renoveringsplanen. Har været i debatforum til kommentering. Det skal besluttes om skrivelse kan fremsendes. Indeklima status på rengøring og indeklimaproblemerne kan skolens personale og elever holde til at vente endnu et år inden der sker renovering af ventilationsanlægget? Information fra sikkerhedsrepræsentanten om tiltag! Jørgen orienterer. Sikkerhedsrepræsentant og ledelse er opmærksom på indeklimaproblemer. Der bliver i efteråret foretaget en APV. Ledelsen har møde med arkitekt (Liv) onsdag den 11. juni. Vi er spændt på en eventuel udmelding. Forslag om gen-/fremsendelse af ansøgninger til kommunen Borde/stole til 4. årgang, IT m.v. Skal vi fremsende ansøgninger og til hvilke formål? Hvem vil stå for det? Punkt til orientering, drøftelse og beslutning 6. Elektronisk undersøgelse af forældres tilfredshed med Marbækskolen Bilag med resultat af undersøgelsen fremsendt af Jørgen den (4 filer: SFO, Marbækskolen, alle skoler og rapport til skoler). Resultat drøftes og det besluttes hvilke tiltag der skal tages for at imødegå resultatet af undersøgelsen. God score på: Generel tilfreds med skolen Skolens hjemmeside Der er dårlig score på: Undervisningsmidler IT-midler Legeplads Indeklima Elev medindflydelse Information fra skolen Punktet drøftes sammen med kvalitetsrapporten Jørgen orienterer om hvilke tanker ledelsen har gjort sig i den sammenhæng. Bilag: Kvalitetsrapport, Vedhæftet. Side 3 af 12

4 Undervisningsmidler: Som beskrevet i Vision 2010 skal der udarbejdes en liste over skolens behov for nye undervisningsmidler. (se kvalitetsrapport) IT-midler: Ønske er fremsendt til forvaltningen i forbindelse med fremsendelse af renoveringsplaner. Legeplads: Ønske fremsendt som ovenover. Indeklima: Som ovenover og indskrevet i kvalitetsrapport. Elevmedindflydelse: I læringsgrundlaget er elevernes medindflydelse beskrevet som et vigtigt element, derfor skal det af de nye årsplaner fremgå, hvordan der arbejdes med dette. Information fra skolen: Drøftes i den nye ledergruppe. 7. Budgetopfølgning for indeværende regnskabsår. Bilag med budgetopfølgning/regnskabsrapport med angivelse af forbrug fra den til den Bilag fra Jørgen med orientering om forbrug for indeværende regnskabsår til den Beskrivelsen indeholder forklaring på eventuelle afvigelser og om der er nogle tal, som bør give anledning til bekymring eller handling. Spørgsmål/kommentarer til bilag? Bortset fra Vikarkontoen, som følges tæt, er der ingen bemærkninger. 8. SB s årsplan 2008/2009 SB s årsplan for 2008/2009 til endelig godkendelse. Bilag: SB s årsplan for 2008/2009. Det forventes at alle har kommenteret på årsplanen så godkendelse kan ske uden yderligere behandling. Punkt til beslutning. 9. Årsberetning for skoleår 2007/-08 Bilag med årsberetning vedlagt til endelig godkendelse. Det forventes at alle har kommenteret på årsplanen så godkendelse kan ske uden yderligere behandling. Punkt til beslutning. Side 4 af 12

5 10. Fagfordeling Bilag med princip til orientering. Bilag med forslag til fagfordeling. Jørgen/Lars fremlægger. Fagfordelingen er endnu ikke afsluttet. Forventes færdig i uge Læringsgrundlag (Vision 2010, delvision 1) Endelig godkendelse af læringsgrundlag. Bilag: endelig læringsgrundlag. Fremsendt ved møde den Princip har været drøftet så det forventes ikke at der er kommentarer til dette og at det umiddelbart kan godkendes! Forslag om at der udpeges et projekt og søge kloge kvadratmeter pulje. Forslag om at søge LB-fonden tema arbejdsglæde. Har ledelsen og pædagogisk råd forslag til dette? Kloge kvadratmeterpuljen er det for sent at søge på i Ansøgningsfristen udløb 1. april. 12. Eksisterende principper uden handlingsplaner Eksisterende principper uden handlingsplaner (Se SB referat fra okt. 07 og jan. 08 ). Plan for hvornår de enkelte handlingsplaner forventes udarbejdet og kan behandles i skolebestyrelsen. Bilag med oversigt over principper der mangler handleplan med angivelse af datoer for hvornår de kan behandles i skolebestyrelsen. Følgende principper mangler handleplan, ifølge liste behandlet på oktober 2007 mødet: 1. Kontaktforældre ved Marbækskolen 2. Skole/hjem samtaler 3. Lektionsfordelingsplan 4. Sammenlægning eller deling af klasser 5. Forældrebetaling af visse undervisningsmidler 6. Konkurrence & reklametilbud 7. Målsætning for læseindlæring/ forebyggende arbejde Side 5 af 12

6 Ledelsens bemærkninger til handleplan: Skole/hjemsamtaler behandles i oktober 2008 Kontaktforældre ved Marbækskolen og Lektionsfordelingsplan behandles i nov Sammenlægning og deling af klasser samt Forældrebetaling af visse undervisningsmidler behandles i januar 2009 Konkurrence og reklame samt Målsætning for læseindlær--- behandles i marts 2009 Kommentarer til bilag? Drøftelse af korrigeret handleplan til princip for elevplaner. Bilag med korrigeret princip til drøftelse. Der var ønske fra forældreside om at der afholdes 2 skolehjem samtaler om året. Bilag: Handleplan til Princip for elevplaner. Til kommentering og beslutning! Ledelsens kommentarer: Forslag til princip har været lagt i debatforum til kommentering. Handleplanen til elevplaner er ved at blive behandlet af pædagogisk råd og FU. Sker i sammenhæng med udarbejdelsen af handleplan til skole/hjemsamtalen. 13. Evaluering af forældremøde i februar 2008 Vision 2010 fra teori til praksis Punkt til drøftelse og beslutning. 14. Forslag om kursus og indkøb af materiale til Skolebestyrelsen Bilag med forslag om kursus og indkøb af materiale. Liselotte fremlægger. Punkt til kort drøftelse og beslutning. 15. Vision 2010 Opfølgning på handle-/udviklingsplan for indeværende skoleår og fremlæggelse af ny udviklingsplan for det kommende skoleår. Bilag med evaluering af handleplan for skoleår 2007/-08 og handleplan for skoleår 2008/-09. Fra vision 2010: For at synliggøre hvilke dele af visionen der arbejdes med udarbejdes der hvert år en udviklingsplan for skolen. I denne skal skolens vision 2010 fremgå med klar tilkendegivelse af hvilke dele af denne der skal arbejdes med i det kommende år, samt handleplaner til mål og indsatsområder. Når en udviklingsperiode er afsluttet foretages en evaluering af denne. Denne evaluering beskrives i udviklingsplanen og offentliggøres. På denne måde får man samlet mål, indsatsområder og handleplaner til disse samt evalueringen i samme rapport. Der er hermed åbnet mulighed for at få et overblik over fremdriften og den nye udviklingsplan kan udarbejdes med udgangspunkt i den gamle. Side 6 af 12

7 Lars giver en kort information om opfølgning på handleplan for indeværende skoleår og om handleplanen for det nye skoleår. Spørgsmål/kommenterer til bilag og fremlæggelse? 16. T-uger Evaluering af emneuge og 2 T-uger (evaluering er udleveret for emneuge). Bilag med evaluering af sidste 2 T-uger. T-uger i det nye skoleår (antal og indhold). Bilag med beskrivelse. Spørgsmål/kommentarer til de fremsendte bilag? Ledelsens kommentarer: I næste skoleår bliver der afholdt 2 t-uger. Indhold er ikke besluttet endnu. Lars skriver, hvis der er noget. Husk 2 T-uger i nye skoleår. Punkt til drøftelse og beslutning. 17. UMV og Trivselsundersøgelse Status på UMV. Evaluering af sidste 6 måneder samt orientering om forløbet af igangværende handleplaner, samt planerne for det næste halve år. Trivselsundersøgelse elev, lærer, pædagog. Resultat af elevundersøgelse foretaget i 2007/2008 på de aftalte 3 årgange! (Sidste undersøgelse foretaget i november/december 2006) Se kvalitetsrapportens afsnit om elevernes trivsel. Se de to bilag Termometerundersøgelsen for 2.klasserne (indskoling) og 5. og 8.klasserne. 18. Status på SB periode Halvvejs status 2 år er gået af den 4-årige periode. Har skolebestyrelsen nået de ønskede mål? Hvordan synes vi det generelt går med skolebestyrelsesarbejdet? Er der noget vi kunne tænke os anderledes? Side 7 af 12

8 Punkt til drøftelse og beslutning. 19. Lærer situation og samarbejde start kl uden deltagelse af elev og SFO repræsentanter Alt for mange timer er blevet og bliver aflyst mv. Årsagerne er sygdom, møder, afskedsreceptioner, afspadsering m.v. Hvordan er skolens politik angående afholdelse af afspadsering, møder, receptioner? Jørgen orienterer. Der ønskes en redegørelse fra ledelsen om omfanget er aflyste timer fordelt på fag og klasser. En redegørelse og plan for hvordan det sikres, at skolens elever får den undervisning de har krav på. Bilag: kvalitetsrapport (den del der er klar ). Det fremgår af Kalitetsrapporten, at der er gennemført 99% af klassernes undervisning, helt præcis 99,53%, hvilket svarer til 158 aflyste lektioner. Stort set alle i Udskolingen kl. På baggrund af redegørelse vurderes det om kommunen skal ansøges om bevilling af eksempelvis ekstra timetildeling. Ledelsen foreslår, at princip for vikardækning ændres. Bilag med eksisterende princip og forslaget til ændring af princip. Nuværende Fravær skal dækkes af kvalificerede vikarer. Der skal tages hensyn til faglighed og kontinuitet. Forslag Fravær dækkes af kvalificerede vikarer, som ved deres ansættelse skal oplyses om skolens materialesamling, værdigrundlag, politikker, samvær og trivsel på Marbækskolen. Der skal tages hensyn til faglighed og kontinuitet. Drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø! Hvilke tiltag er foretaget og hvilke tænkes foretaget? Jørgen/Lars orienterer Mail modtaget fra Inge Geertsen den drøftes. Bilag fremsendt ved dagsorden den Samarbejde: Der er ønske fra forældre side om, at styrke samarbejdet mellem forældrene og skolens lærere. Det samme ønskes med samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolens ansatte. Hvilke tiltag kan iværksættes for at optimere samarbejdet mellem skolens interessenter? Side 8 af 12

9 20. Meddelelser/siden sidst (15 min.) Formand: Organisering af klubber Der er først møde i OU udvalgets den Dagsorden er endnu ikke offentliggjort men det forventes at det bliver behandlet på det møde, så hold øje med referatet fra mødet. Skoleledelse: Suppleringsvalg valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen Skal der afholdes suppleringsvalg den 25. juni 2008? Der indgik ikke flere lister pr. 30. maj. Der skal derfor ikke være valg den 25. juni. Farahnaz Khosival er bevilliget årlov for resten af valgperioden. Listen er udvidet med en suppleant, Per Kringhøj. Som det fremgår af dagsordenen er Jørgen Bech, Helle Hjorth Sørensen samt 1. suppl. Rene Hansen indkaldt til mødet. Sekretærtid noget nyt? Intet nyt. Information om venskabsklasser er alt klart til opstart efter sommerferien? Det er ved at blive arrangeret. Information om brandøvelse hvad er planlagt? Sker i starten af det nye skoleår. Information om første hjælp hvad er planlagt? Der er afsat midler til kurser. Afventer det rigtige tilbud. Er alle referater fra elevrådene lagt ud på forældre og elev intra? Hvis ja, hvor skal de findes? Ledelsens kommentarer: De bliver lagt som beskeder. Er kontaktforældremappe blevet lagt på skolens hjemmeside, under skolebestyrelsen? Nej, det er den ikke. Orientering om personaleforhold Information om personale situationen nyansættelser o.a. Herunder hvor mange ubesatte stillinger er der og er der kendt personaleafgang for det kommende år? Forældre ønsker, at der annonceres i god tid. Derfor spørgsmål! Alle lærerstillinger er besat. Afdelingslederstillinger forventes besat sidst i juni. Sekretærstilling er ubesat og skal opslås og besættes straks efter sommerferien. Vi regner med at klare den med vikarer i august og september. Afklaring om SFOlederstilling efter møde i opvækst- og uddannelsesudvalget den 9/ Skolens egne foldere til nye elever og ansatte er det normal procedure at de uddeles? Ja Madordning orienterer om hvordan det går med udleveringen. Flere forældrerepræsentanter ønsker at udvide ordningen, hvorfor skolens ledelse opfordres til, at finde en løsning på udleveringen i den forbindelse. Det ønskes at den udvidede ordning skal gælde for det nye skoleår! Ledelsen arbejder på det. Side 9 af 12

10 Skolestruktur - Byrådets/udvalgets/skoleforvaltningens beslutning angående skolestruktur! Sidste nyt! Computerborde fra landsbyen er alle blevet afhentet og installeret? Nej, det er de ikke. Gamle computere + nye bærbare computere er de blevet installeret og er i brug? Næsten alle bærbare er i brug. De gamle computere er endnu ikke gjort klar. Koldvands aftapningssteder indenfor er de blevet repareret? Hvis nej, hvad er planen? Bliver de repareret eller hvordan? Jørgen orienterer på skrift. (Jette skriver Firmaet/sælgeren, der har solgt automaterne var klar over at de blev solgt til en skole, hvilket de burde have taget højde for med hensyn til kvaliteten. Hvad har de kostet og er der blevet klaget til firmaet? Der må også være en 2 årsgaranti som kan benyttes?) Ledelsen arbejder på sagen. Samarbejde med klub 200 om plan for udeområder ved klubben Ved et bestyrelsesmøde i foråret blev det lovet, at der ville blive udarbejdet en plan over udeområderne i samarbejde med Klub 200. Planen blev lovet færdig i forbindelse med renoveringsplanen. Kan skolebestyrelsen få forelagt denne plan? Planen er ikke lavet. Valg af medarbejder repræsentanter til skolebestyrelsen hvem er blevet valgt? Lisbeth Henriksen og Birgit Esmark Petersen er blevet valgt. Dialogmødet den vil Lars komme med et par kommentarer til dette? Handlede om retningslinjer for sponsorering og reklame. Derefter drøftelse i grupper om skolerne har brug for flere retningslinjer bestemt ovenfra. LP-modellen hvad betyder den for det kommende skoleår? LP-modellen står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen skal benyttes på skolen fra og med det nye skoleår! Hvilke ændringer vil der ske på Marbækskolen pr som følge af indførelsen af LP-modellen? Hvor mange medarbejdere deltog i arrangementet angående LP-modellen den 5. marts 2008 med foredrag af Thomas Nordahl? Vedr. LP-modellen se kvalitetsrapporten og handleplan for fokuspunkter. Svømmeundervisning i det nye skoleår Vil I informere om dette her eller i næste Marbæk Nyt? I næste MarbækNyt. Pædagogisk råd: Andre: Gyngestativ Søndag den 26. april mødtes Morten og jeg med 4 forældre på skolen kl. 10. En af forældrene havde en minigraver med. Der var kommet et læs faldsand og der ville komme et læs senere på dagen. En af forældrene havde en mini løfte, som han hentede hjemme, så vi slap for at flytte faldsandet med håndkraft super heldigt. Der blev gået godt til den. En forælder begyndte at samle gyngestativet, da vi opdagede, at der manglede skruer til gyngestativet. En forælder kørte rundt til venner og bekendte, for at skaffe skruer så gyngestativet kunne samles uden et samlet gyngestativ kunne vi ikke komme ret langt. Der var desværre ingen der lå inde med så store skruer, så turen gik til Holbæk til div. byggemarkeder der havde åbent på en søndag. De lå desværre heller ikke inde med så store bolte/skruer, så der måtte findes en alternativ løsning med gevindjern. Side 10 af 12

11 Klokken 13 måtte en af forældrene køre hjem pga. han skulle på arbejde. Kl. 17 kørte de sidste forældre hjem. Da faldgruset endnu ikke var kommet ville Morten og den forælder med mini løfteren mødtes i løbet af ugen for at få det sidste gjort færdigt. I løbet af ugen var vi så heldige at skruerne dukkede op, hvor Morten skiftede dem ud. Onsdag den 21. maj blev der holdt indvielse af gyngestativet. Trasbo A/S og Lindhard VVS var inviteret med. Hele indskolingen deltog også. Lars holdt en indvielsestale og takkede sponsorerne. Da Lars spurgte eleverne om, hvem der gerne ville have den første gyngetur, var der en skov af hænder. Det var indskolingens ældste elev der fik lov til at klippe snoren over og indvie det nye gyngestativ. Det var en god dag og det var hyggeligt at skolen havde noget at samles om. Efterfølgende blev der stillet op i kø for en gyngetur. Madordningen det sidste jeg har hørt er, at der sjældent leveres mad uden klasse på, så det skulle stort set være rettet nu. Trafikforholdene Jeg har afsendt en rykker den 7. april Jørgen har oplyst, at Skolen p.t. endnu ikke har hørt noget. Sagen blev taget med til Borgmestermødet den 27. maj 2008, så vi håber at der snarrest kommer svar. Møde med Skole og Samfund den 27. maj 2008 Sammen mod mobning Mødet foregik på Åbjergskolen. Foruden mig var der desværre kun to andre repræsentanter fra andre skolebestyrelser i kommunen, Solbakkeskolen og Åbjergskolen. I alt var der 5 tilmeldte. Det var en god aften, hvor en del problematikker blev vendt samt en masse ideer blev kastet på bordet. Jeg kan fortælle, at det lød til, at vi var langt forud med forbedringen af trivslen på Marbækskolen i forhold til de andre to skoler ;o)) Skole og Samfund lagde op til, at der på hver skole mindste blev valgt to forældrerepræsentanter pr. indskoling, mellemtrin og udskoling altså i alt 6 ambassadører på hver skole med klasser fra 0. til klassetrin. Ambassadørerne skal arbejde med at forbedre trivslen på skolen ved forskellige arrangementer i klasserne, på årgangene m.m. alt efter fantasi og engagement. Trivselsambassadørerne skulle være et underudvalg der lå lige under skolebestyrelsen, og som skolebestyrelsen evt. afsatte penge til og underudvalget referere til skolebestyrelsen. Jeg vil foreslå, at der bliver arbejdet videre med det i det nye skoleår. Jeg vil gerne udarbejde et oplæg evt. i samarbejde med en af de nye skolebestyrelses medlemmer (en af den tilkendegav, at hun var meget interesseret i emnet mobning). 21. Eventuelt 22. Punkter til kommende møder SB møde i juni Trivselspolitik Skitse til indhold. I denne politik skal sorg-, sprog-, anti mobbe og sanktionspolitikkerne indgå. Læringsgrundlag, LP-model, anerkendende relationer, kommunens sundhedspolitik, børne- og ungepolitik, forældresamarbejde mv. kan inddrages. Forslag fra Lars og Liselotte. Side 11 af 12

12 2. Lærerplaner i SFO (mål og indholdsbeskrivelse) ny lov fra januar SFO orienterer SB ved oktober 2008 møde. 3. Fordeling af forældrerepræsentanter til klasserne. Forslag til godkendelse på august 2008 mødet. Afhandles inden via debat forum. 4. Knæk mobbekurven Orientering om projektet ved Lisbeth og Ditte. 5. Mål, evaluering og dokumentation. Status afgives på oktober 2008 mødet. 6. Princip for elevrådsmøder september 2008 mødet. Side 12 af 12

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Mandag den 21. januar 2008 kl. 17.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 24. oktober 2007 kl. 18.30 21.00 (Morten klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Marina Lund - afbud Liselotte

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009 INDLEDNING Skolebestyrelsens selvpålagte årsplan og mål for skoleåret 2008/2009, hvor målene i Vision 2010 fortsat danner udgangspunktet, er i det store hele blevet opfyldt.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde tirsdag den 25. januar 2011 kl. 18:30 21.00 Medlemmer: Jette Christensen Bjarne Rasmussen Jørgen Bech René Hansen Marlene Elbæk Munk Anne

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Referat Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid 27. maj 2015 klokken 19.00 Møde nr. Møde nr. 26 Mødelokale 82 Åbne sager Lukkede sager 0 Forplejning Kaffe/te og kage Bestyrelsen Mødt Afbud

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 9.11.2016 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Afd. Søager Møde nr.:3/16-17 Gæster: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag (fra

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 9. november 2015 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Dagsorden Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Michael H.,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 19.08.13 kl. 17 19

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 19.08.13 kl. 17 19 Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 19.08.13 kl. 17 19 Bestyrelsesmedlemmer Navn Mailadresse Mobil tlf. Fremmøde Forældrerepræsentant Bestyrelsesformand Mette Frimodt-Møller memo@science.ku.dk X

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

2. Kommentar til referat Referat er godkendt

2. Kommentar til referat Referat er godkendt Møde: Skolebestyrelsesmøde på Kattegatskolen Dato: 27. august 2013. Alle indkaldte personer: Jesper Karlsen, Claus Mathiesen, Tim Revsbeck, Kristian Hoberg, Guylene Bønløkke, Bent Andersen, Lone Degn,

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen REFERAT EMNE: Skolebestyrelsesmøde SKOLE / INSTITUTION: Søndersøskolen MØDEDATO: 17. juni 2008, kl. 19.00 DELTAGERE: Kurt Rene Eriksen, Karin Tværgaard, Birthe Christensen, Gert Rosenkvist, Steffen Siggaard,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 23. februar 2010 kl. 17.30 i mødelokalet Der vil blive serveret let mad. 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 27. august 2011 kl i konferencelokalet, afd. Asgård

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 27. august 2011 kl i konferencelokalet, afd. Asgård Byskovskolen 1.10.2012 Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 27. august 2011 kl. 18.30 i konferencelokalet, afd. Asgård Ordstyrer: Jan Richard Hansen Afbud: Elevrådsrepræsentanter (ikke valgt endnu),

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde + Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 kl. 17.15 på mediateket Forældrerepræsentanter: Jane Vanting Dannesøe, Birgitte Lindsten, Anders Zorn, Charlotte Mallow, Jesper Ernest Andersen,

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Juli August September Oktober November December Orientering om SAFEteam Opfølgning på Høringssvar Høringssvar skolereform inviteres med på indskolingscase/fælles Kvalitetsrapport

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00 Bagsværd Skole Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 31 00, Fax: 39 57 31 06 E-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00 Bagsværd,

Læs mere

Kontaktforældremøde 12/10-2010

Kontaktforældremøde 12/10-2010 Dagsorden: Præsentation af skolebestyrelsen Præsentation af skolebestyrelsens arbejde Tilbagemelding fra skolebestyrelsen til kontaktforældrenes ønsker på mødet i foråret 2010 Ideer og input til skolebestyrelsen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den kl

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den kl Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 9.12.13 kl. 18-20 Bestyrelsesmedlemmer Navn Mailadresse Mobil tlf. Fremmøde Forældrerepr. Bestyrelsesformand Mette Frimodt-Møller memo@science.ku.dk Forældrerepr.Næstformand

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Til stede: Danny, Charlotte, Thorkild, Helena, Christina, Tania, Nadja (kom sent), Karina, Carsten, Laila og Jes Husk

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Thomas Økjær Chalotte, Thomas og elevråd

Thomas Økjær Chalotte, Thomas og elevråd Dagsorden Møde SKB møde Dato 31. august 2015 - kl. 19.00-21:00 Alle indkaldte personer Afbud Fraværende Henrik Hoffmann, Lone Krøger Wodskou Jørgensen, Nikolai Bøgelund Pedersen, Signe Bækgaard Hansen,

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Højvangskolen Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Mødedato den 15-05-2013 kl. 17.30 til 20.00. Mødested: Personalerummet. 12-05-2013 B = Beslutningspunkt, O = Orienteringspunkt, D = Drøftelse Klokkeskovvej

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 Møde nr. 16 Mødelokale Forplejning 82 ( det gamle lokale ) Ingen Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 21.31

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Den 5. april Afbud: Julie Vinther Christensen 9.A, Louise Holberg Hansen 9.B. Sekretærer: Annemette Steffensen og Helle Spanggaard

Den 5. april Afbud: Julie Vinther Christensen 9.A, Louise Holberg Hansen 9.B. Sekretærer: Annemette Steffensen og Helle Spanggaard Den 5. april 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. april kl. 17.00 18.45 Dialogmøde kl. 19-21 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Lars Ulrik Bonde, Hans Hagedorn, Karin Dahl Hansen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN DAGSORDEN Onsdag den 26. september 2012 kl. 18.30 21.00 Afdeling Ullerslev Til stede: Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Michael Pedersen, Birgitte Bendt, Line Laugesen, Randi

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Jette Bjerg Brix (Torben Kjær Andersen, 1. suppleant er adviseret), Brian P. Simonsen, elevrådsrepræsentanter fra Bakkevej, Gabelsvej og Skovbrynet.

Jette Bjerg Brix (Torben Kjær Andersen, 1. suppleant er adviseret), Brian P. Simonsen, elevrådsrepræsentanter fra Bakkevej, Gabelsvej og Skovbrynet. REFERAT/DAGSORDEN SB-møde Gabelsvej 28. oktober 2015 kl. 17.30-19.30 Til stede: Forældre Medarbejdere Elever Ledelse Kenneth N. Benfeldt, Torben R. Nielsen, Mikael F. Sørensen, Maria S. Thøgersen, Anja

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Tid Punkt Behandling Referat. [Skriv tekst] Møde: Skolebestyrelsesmøde. Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00

Tid Punkt Behandling Referat. [Skriv tekst] Møde: Skolebestyrelsesmøde. Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00 Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen, Kirsten Lundager, Anne-Mette Lindgaard Afbud: Charlotte Dysted Frandsen, Anne-Mette Lindegaard Dagsorden:

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evalueringshjul planen er vejledende forstået på den måde, at evaluering må foretages, når den er relevant. Der kan løbende opstå behov for evaluering

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 18.30-21.00 på lærerværelset

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 18.30-21.00 på lærerværelset Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 18.30-21.00 på lærerværelset Da der denne gang er et omfangsrigt bilag vedhæftet (kvalitetsrapporten), har vi skrevet den ud til jer og

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag d. 25. September 2012 kl. 19.00 Mødet slut klokken 21.34 Møde nr. Skolebestyrelse nr. 3 Mødelokale Forplejning Nr. 82 på kontorgangen

Læs mere

Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30 18.30 på Åvang, Aktivitetssalen Møde nr. 1

Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30 18.30 på Åvang, Aktivitetssalen Møde nr. 1 Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30 18.30 på Åvang, Aktivitetssalen Møde nr. 1 Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Jon Madsen, Christian Christiansen, Michael Tyske-Andersen, Pia Koefoed Nielsen, Karina

Læs mere

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej Referat af Skolebestyrelse Dato: 29/2 2012 Tidspunkt: 19.00 Sted: Ellekildevej Fremmødte: Afbud: Camilla R., samt elevrepræsentanter Punkter til evt. Ordensregler ved snevejr: Forælder har spurgt til om

Læs mere

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 22.09.2010 kl. 18.00 Mødelokale Skolens personalerum Fraværende Afbud fra Bjørn Pearman Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Glud skoles årsberetning 2014

Glud skoles årsberetning 2014 Skolebestyrelsen (SB) har i år fået nye medlemmer, og vi har sagt farvel og tak for indsatsen til nogle af de tidligere medlemmer. I SB har vi haft travlt med at lære hinanden at kende, som sidste år har

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn René Læssøe Andersen Morten Enni Roar Green Lotte Strand Susanne

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro 1 af 6 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro NB! Mødereferatet indskrevet i forlængelse af dagsordenspunkterne. Deltagere:

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV Sådan! Dato: 18-3-2011 Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 12

Skolebestyrelsesmøde nr. 12 . Skolebestyrelsesmøde nr. 12 Tirsdag d. 19. september på afd. Kildebjerg Fra kl. 18.00-18.30 er der budgetopfølgning for dem der ønsker en særlig gennemgang De næste møder Mandag 30/10 Undløse torsdag

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 18-6-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 18-6-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 18-6-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Repræsentant

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag-23-4-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt, rep. for Skole

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 17. juni 2015 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Personaleloungen, UngSlagelse, Willemoesvej 2B, Slagelse Fraværende Unnie B. Hansen, Michael Dyrhave, Peter Jensen, Line

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere