Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen Deltagere: Mette Kristensen, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen, Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler på skolerne Orientering om puljemidler til Værestedet Nyt byggeri til Værestedet Status på realisering af folkeskolereformen Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Udkast til Ungestrategi Godkendelse af Rammeaftale Satspuljeansøgning i samarbejde med Blå Kors Danmark Politisk mødekalender Meddelelser...14

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 15/703 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Tillægsdagsorden behandles efter punkt 2. Jens Munk (O) deltog i mødet som suppleant for Dorthe Ullemose (O). 2. Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler på skolerne 15/23014 Beslutningstema: Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler. Indstilling: Direktionen indstiller, At principper for kortsigtet handlingsplan godkendes. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den 5. maj 2015 at der skal udarbejdes en kortsigtet handlingsplan for faglokaler på Svendborg Kommunes folkeskoler. Udvalget for Børn og Unge træffer principbeslutninger om anlægsopgaver. Økonomiudvalget træffer på baggrund af principbeslutningerne de økonomiske beslutninger, ligesom Økonomiudvalget er byggeudvalg. I 2013 blev der lavet en oversigt over faglokalernes tilstand og kapacitet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor man på den enkelte skole lavede en egenvurdering af lokalerne. Der er i juni 2015 gennemført en ny lignende spørgeskemaundersøgelse, hvor lokalerne blev inddelt i tre kategorier, og besvarelsen desuden indeholdt vurdering af lokalernes kapacitet. På baggrund af resultaterne foreslås det, at afgrænse handlingsplanen således, at den omfatter to fag: Håndværk og Design samt Madkundskab. Håndværk og Design, som er et nyt fag i forbindelse med folkeskolereformen, er sammen med faget Madkundskab de fag, som flest skoler angiver renoveringsbehov for. Af de foreliggende oversigter fremgår at Ørkildskolen og Issø-skolen er de mest udfordrerede på dette felt, herefter kommer Stokkebækskolen, Rantzausminde Skole og Vestre Skole. Det bemærkes, at også 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Nymarkskolen og Ørkildskolen generelt er udfordret på faglokaler og kapacitet. Afdækning af øvrige faglokaler indgår i den kommende masterplan for skolerne, idet der henvises til budgetforliget for 2016, hvori masterplan for kommunens ejendomme indgår. Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med overdragelse af opgaven til CETS, godkendes følgende principper for handlingsplanen: Der tages afsæt i de to fag: Håndværk og Design og Madkundskab. Der udarbejdes et sæt standarder for hvert fag, hvori lokalerne kan kategoriseres. De to typer faglokaler vurderes objektivt efter ensartede standarder/kriterier. Arbejdet varetages af en projektgruppe, hvori relevante interessenter inddrages. Skoleafdelingen er repræsenteret i projektgruppen. CETS har projektledelsen. Udvalget for Børn og Unge vil løbende blive orienteret om arbejdet med faglokalerne. Tidsplan for processen vedlægges som bilag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 afsat et årligt anlægsbudget på 2 mio.kr. i til renovering af skolernes faglokaler, i alt 8 mio. kr. 2 mio. kr. i 2015 er frigivet til anvendelse til udredning og igangsætning af renovering af faglokaler efter den plan, der udarbejdes pt. i samarbejde mellem CETS og skoleafdelingen. Det forventes, at der bliver et forbrug af de frigivne midler i Eventuelt uforbrugt restforbrug overføres til Budgetbehov/forbrug for 2015 er ikke for nuværende opgjort. I 2016 indstilles 1,8 mio.kr. disponeret til etablering af faglokale, i tilknytning til Værestedet, jf. særskilt punkt på nærværende dagsorden. Bilag: Åben - Oversigt faglokaler Åben - Skolernes faglokaler - udkast til tidsplan.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. 3. Orientering om puljemidler til Værestedet 15/

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Beslutningstema: Orientering om modtaget tilsagn om støtte til Værestedets aktiviteter. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 29. september 2015 imødekommet ansøgning i form af betinget tilsagn om støtte til en styrkelse af indsatsen med Værestedet som fritidstilbud for børn og unge i Skovparken. Støtten gives fra puljen Styrket koordinering i udsatte boligområder. Værestedet er et uvisiteret tilbud til børn og Unge i alderen 9-18 år fra området omkring Skovparken. Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur, Erhverv og Udvikling og Børn og Unge og bygger på en videreførelse af en initiativaftale fra 2011 for området omkring Skovparken. Ansøgningen og det givne tilsagn omfatter løn til en medarbejder (32 t./ugtl.) i en fireårig periode fra september 2015 til august 2019, samt et mindre beløb til materialer. Der skal ske en mindre revidering af budget til materialer inden det endelige tilsagn modtages. Midlerne vil blive anvendt til en udvikling af Værestedets netværksskabende indsatser og aktiviteter, målrettet gruppen af børn og unge fra området. Aktiviteterne omfatter blandt andet dannelsesture, introduktion til foreningslivet og styrkelse af fællesskaber. Der vil blive arbejdet med i et samarbejde med Helhedsplanen for området at tilknytte en fritidsjobvejleder med henblik på at hjælpe de unge med at få fritidsjob. Derudover vil der være særligt fokus på oplevelser for pigerne og danne fællesskaber for dem. Samarbejdspartnere er skoler, ungdomsskole, UU-vejleder og den Boligsociale Helhedsplan. Der er udarbejdet milepæle for indsatsens mål, ligesom der årligt udarbejdes en skriftlig evaluering. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet betinget tilsagn om puljemidler på det ansøgte beløb kr. over en fireårig periode, startende 1. september Beløbet fordeler sig med kr. til løn og kr. til materialer. Endeligt tilsagn gives, når budget til materialer tilrettes, idet der er ansøgt om kr. årligt, hvor der maksimalt gives kr. årligt. 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den Der skal afleveres særskilt revideret statusregnskab til ministeriet senest 1. januar 2017 og 1. januar 2018 samt revideret afsluttende regnskab senest 1. januar Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Der gives en orientering om indsatsen i foråret Nyt byggeri til Værestedet 15/9600 Beslutningstema: Nyt byggeri til Værestedet med tilknytning af faglokale. Indstilling: Direktionen indstiller, At Udvalget for Børn og Unge principgodkender en udvidelse af anlægsprojektet Værestedet ved Nymarkskolen, med etablering af ét faglokale, til fælles brug for Værestedet og Nymarkskolen, og at punktet videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget At punktet videresendes til Byrådet og der søges en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr., i budgettet for 2016, til Værestedet ved Nymarkskolen, som finansieres via puljen til Skolernes Faglokaler, i budgettet for Sagsfremstilling: I budget 2015 er der afsat 2,9 mio. kr. til etablering af en langsigtet løsning for Værestedet, som i dag er etableret i en pavillon nær Nymarkskolen. Lokalerne bruges i dag tillige af en lokal fodboldklub samt I-klassen fra Nymarkskolen. Der er nedsat en projektgruppe som har udarbejdet et ideoplæg for den fremtidige bygnings anvendelse. Der er indgået en aftale med fodboldklubben, som forventes at overtage den nuværende pavillon og driften heraf. Den nye bygning skal således rumme Værestedet samt I-klassen (eller evt. en anden gruppe elever). Der er udarbejdet et ideoplæg på baggrund af Værestedets og Nymarkskolens behov og ønsker. Jævnfør bemærkningerne til investeringsoversigten skal der søges etableret en langsigtet løsning, herunder en løsning i tilknytning til Nymarkskolen. 4

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Projektgruppen har arbejdet videre med denne løsning og anbefaler en placering nær skolen, og at der i den forbindelse etableres et værkstedslokale, der også kan anvendes til håndværk og design, således at den samlede nye bygning kan anvendes af såvel Værestedet som Nymarkskolen. Den nuværende pavillon er på brutto 262 m 2, og et foreløbigt overslag viser, at der for det afsatte budget kan bygges brutto ca. 160 m 2. Ved en samtidig etablering af et faglokale imødekommes Værestedets behov samtidig med at mangel på faglokaler på Nymarkskolen afhjælpes. Behovsanalysen viser, at der er overlappende tidspunkter for anvendelse af lokalerne, hvorfor et faglokale i tilknytning til byggeriet tillige kan løse denne udfordring. Et nyt byggeri og indretningen heraf, vil skulle være fleksibelt, idet I- klassen og Værestedet har såvel sammenfaldende men også forskellige behov i forhold til indretning og anvendelse. Det foreslås, at der tages midler fra det afsatte budget til faglokaler på skolerne til byggeri af et faglokale i tilknytning til nyt byggeri til Værestedet. Et faglokale på ca. 80 m 2 samt inventar (til det samlede byggeri)og IT er overslagsmæssigt budgetteret til 1,8 mio. kr. Forudsætningerne for overslaget er et råt byggeri i form af et værksted. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev i forbindelse med budgetforliget for indarbejdet en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., i budgettet for 2015, vedr. nybygning af lokaler til fritidsaktiviteter for Værestedet Hømarken. Udvidelsen af anlægsprojektet, med etableringen af et faglokale, til fælles brug for Værestedet og Nymarkskolen, forventes at være på 1,8 mio. kr. og forventes først at kunne blive realiseret i Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 afsat et årligt anlægsbudget på 2 mio.kr. i til renovering af skolernes faglokaler, i alt 8 mio. kr. 2 mio. kr. i 2015 er frigivet til anvendelse til udredning og igangsætning af renovering af faglokaler efter den plan, der udarbejdes pt. i samarbejde mellem CETS og skoleafdelingen. Det forventes, at der bliver et forbrug af de frigivne midler i Eventuelt uforbrugt restforbrug overføres til Budgetbehov/forbrug for 2015 er ikke for nuværende opgjort. Der søges en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til Værestedet Hømarken, i budgettet for 2016, som finansieres via puljen til Skolernes Faglokaler, i budgettet for Tilføjelse til behandling den : Der er i relation til anlægsbevillingen ikke afsat midler til afledt drift, idet driften af de nybyggede lokaler forudsættes afholdt inden for det eksisterende driftsbudget til Værestedet. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Bilag: Åben - Oversigt byggeforslag - bilag til den Åben - Budget byggeudgifter Værestedet Åben - Værestedet - oversigtskort.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. 5. Status på realisering af folkeskolereformen 15/15451 Beslutningstema: Orientering om status på realiseringen af folkeskolereformen. Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: På sit møde besluttede Udvalget for Børn og Unge at gøre status på realiseringen af folkeskolereformen efter nedenstående plan: 1. Dialog i de enkelte skolebestyrelser i perioden frem til den 14. september Dialogmøde den 14. september Orientering af Byrådet den 15. september 2015 (Temamøde) 4. Opfølgning på status i Udvalget for Børn og Unge den 6. oktober 2015 Dialogmødet producerede en række udsagn om, hvor skolerne er lige nu set ind i den ramme som KL har opsat for evaluering af realisering af folkeskolereformen. Dagsordenen til dialogmødet havde tre spørgsmål, som udgjorde evalueringen af realiseringen af folkeskolereformen: 1. Skiftet fra år 1 til år 2. Hvad er der godt i gang og hvad udfordrer? 2. Udnyttelsen af kvalitetsrapportens data i udviklingen af læringsmiljøet 3. Andre temaer i forhold til realiseringen af folkeskolereformen 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den Skiftet fra år 1 til år 2. Hvad er der godt gang i og hvad udfordrer? KL s undersøgelse viste at nedenstående er på rette spor.: Kompetenceudvikling Målstyret undervisning Inklusion EUD-10 Skolerne i Svendborg Kommune iagttager den samme tendens, men skolerne er forskellige steder afhængig af kulturer og valg af fokusområder. 2. Udnyttelsen af kvalitetsrapportens data i udviklingen af læringsmiljøet I Svendborg Kommune suppleres kvalitetsrapportens data med mange forskellige andre data løbende, og der udvikles stadig på: Fokus på dialogisk udvikling Systematisk kobling mellem data og indsats Dataårsplan på skole- og forvaltningsniveau Analyseteams på skolerne => systematisk understøttelse 3. Andre temaer i forhold til realiseringen af folkeskolereformen KL s undersøgelse viste udfordringer, og områder som mange kommuner fremover vil gribe anderledes an: Lektiehjælp og faglig fordybelse Tilrettelæggelse af den understøttende undervisning Samarbejde med eksterne (den åbne skole) Pædagogernes rolle i skoledagen I Svendborg Kommune vil videreudviklingen/justeringen centreres omkring: Inklusion/klassemiljø Lektiehjælp, faglig fordybelse og understøttende undervisning Kommunikation om skolens forandringer Arbejdstidsregler og forberedelsestid Rammer og økonomi Hverdagen udfordres fortsat af folkeskolereformens krav til rammer, økonomi og kompetenceudvikling. Dialogmødets konklusion er, at Svendborgs kommunale skolevæsen er på rette vej inden for mange af reformens elementer, og at der videreudvikles/justeres indenfor ovenstående. Lovgrundlag: Folkeskoleloven. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse 15/23630 Beslutningstema: Ansøgning om deltagelse i rammeforsøg med konfirmationsforberedelse. Indstilling: Direktionen indstiller, At Svendborg Kommune fremsender ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om konfirmationsforberedelse fra og med indeværende skoleår. Sagsfremstilling: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af udmeldt rammeforsøg med konfirmationsforberedelse. Brevet er vedlagt som bilag. Ministeren har besluttet, at der skal åbnes op for gennemførelse af rammeforsøg med muligheden for at afkorte undervisningstiden for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin. Der gøres opmærksom på, at til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, der beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning. Endvidere forpligter de deltagende kommuner sig til at deltage i en fælles evaluering af forsøget. 5 af Svendborg Kommunes folkeskoler ønsker at deltage i forsøget. Skolernes ansøgninger er vedlagt som bilag. Såfremt rammeforsøget godkendes, skal det gennemføres indenfor rammerne i aftalen med Svendborg Provsti om konfirmandundervisningen. Aftalen er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Folkeskoleloven Bilag: Åben - Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Issø-skolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den Åben - Nymarkskolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Rantzausminde Skole. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Tåsingeskolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Aftale med Svendborg Provsti om konfirmandundervisningen Åben - Skårup Skole. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. 7. Udkast til Ungestrategi 14/32883 Beslutningstema: Udkast til ungestrategi. Indstilling: Direktionen indstiller, at udkastet til en ungestrategi drøftes. Sagsfremstilling: I august 2013 blev det på et fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet, at der skulle udarbejdes en ungestrategi for alle unge op til 25 år i Svendborg Kommune. Formålet med en ungestrategi er at skabe en fælles vision for arbejdet med de unge og sætte en strategisk retning for de mange gode igangværende og fremtidige indsatser omkring unge i Svendborg Kommune. Strategien skal være med til at skabe muligheder for trivsel, læring og udvikling så flest mulige unge får en ungdomsuddannelse og dermed mulighed for en selvstændig voksentilværelse. Den grundlæggende værdi for ungestrategien er at styrke samarbejdet med og om de unge. Det har derfor været af afgørende betydning i udarbejdelsen af strategien at inddrage de unge aktivt. Som startskud til ungestrategien blev der den 9. september 2015 afholdt et alternativt borgermøde Speak Up. Cirka 100 unge, politikere, fagpersoner og andre med interesse for ungeområdet mødte frem og fik 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den mulighed for at give deres indspark til strategien under temaet Det gode ungeliv i Svendborg. På mødet blev deltagerne præsenteret for forskellige spørgsmål og dilemmaer i form af vurderingsøvelser, forumteater og debat. Der var en god debat, hvor de unge deltog aktivt. Udkastet til strategien er udarbejdet på baggrund af input på borgermødet og en efterfølgende dialog med de unge repræsentanter i Ungerådet. Debatten på Speak Up og i Ungerådet har vist, at de unge er optaget af, hvordan strategien omsættes til handlinger. Der ligger derfor fortsat et arbejde med aktiv involvering af de unge, hvilket afspejles i strategien. Strategien beskriver visionen for Det gode ungeliv i Svendborg og er bygget op om en række temaer, som fylder i de unges liv. Mod Fortrolighed Tryghed Ansvar Indflydelse Vejledning Temaerne påvirker hinanden og har alle væsentlig betydning for unges vej i livet mod uddannelse og selvstændig voksentilværelse. Under hvert tema er beskrevet, hvilken retning der skal arbejdes i for at understøtte arbejdet hen imod visionen for det gode ungeliv. Ungestrategien afspejler de unges perspektiv og bidrag i processen. På baggrund af drøftelser i de tre udvalg; Udvalget for Børn og Unge, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og drøftelser med de unge i Ungerådet vil strategien blive tilrettet og layoutet. Den fremlægges igen i de tre udvalg i november måned med henblik på endelig godkendelse. Bilag: Åben - Ungestrategi - første udkast til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Drøftet. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A). Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Drøftet med positive tilkendegivelser. Jens Munk (O) var fraværende. 8. Godkendelse af Rammeaftale

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den /20632 Beslutningstema: Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service. Rammeaftalen indeholder en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det sociale område og Styringsaftalen omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område. Socialdirektørforum har udarbejdet og godkendt nærværende udkast til Rammeaftalen for 2016, der forelægges til godkendelse. KKR Syddanmark har på sit møde den 17. juni 2015 godkendt udkastet. Rammeaftalen 2016 skal være godkendt i kommuner og region senest den 15. oktober 2015 og har virkning fra 1. januar Indstilling: Direktionen indstiller, at udkast til Rammeaftale 2016 godkendes. Sagsfremstilling: Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er i 2016 sammenskrevet i et fælles dokument med følgende overordnede ambition: Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud Udviklingsstrategien har et fagligt fokus. Den rehabiliterende og habiliterende tankegang er omdrejningspunktet for kommunernes og regionens udvikling på det specialiserede socialområde. Herudover vil evidens og resultatdokumentation komme til at være vigtige omdrejningspunkter de kommende år. Konkret er der i Udviklingsstrategien 2016 fokus på samspil og styring, national koordination, kompetenceudvikling af medarbejderne, samt tværkommunal og regional videndeling. Styringsaftalen har til formål, at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold i forbindelse med køb og salg af pladser på det sociale område. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen er bygget op om tre konkrete styringsprincipper: 11

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den Styring af udgifterne Koordinering af kapacitetsudviklingen Sikring af effektiv drift Styringsaftalen fastsætter ligeledes administrative regler og principper for takstfastsættelse, betalingsfrister, overtagelse af regionale tilbud og brug af særforanstaltninger samt lukning af tilbud mv. Høringssvar fra Handicaprådet og Rådet for socialt udsatte vedlægges. Bilag: Åben - Rammeaftale 2016 på det sociale område til godkendelse Åben - Rammeaftalen 2016 på det sociale område - bilag Åben - Høringssvar for Rådet for socialt udsatte borgere Åben - Høringssvar fra Handicaprådet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A). Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. 9. Satspuljeansøgning i samarbejde med Blå Kors Danmark 15/15279 Beslutningstema: Orientering om satspuljeansøgninger i samarbejde med Blå Kors Danmark vedr. Barnets Blå Hus og TUBA. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har opslået en satspulje på 267,8 mio. kr. for perioden vedr. behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Svendborg Kommune har indgået samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark om to ansøgninger til satspuljen. 12

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Den ene ansøgning omhandler etablering af et tilbud, Barnets blå hus, til 6-13-årige børn, der lever i familier med misbrugsproblemer. Svendborg Kommunes ressourcemæssige bidrag er dels at stille lokaler til rådighed, dels at bidrage til kvalitetsudvikling og sikring af sammenhæng til de kommunale tilbud. Den anden ansøgning omhandler etablering af et tilbud, TUBA, til unge årige, som ligeledes er vokset op i familier med misbrugsproblemer. Svendborg Kommunes ressourcemæssige bidrag til denne ansøgning er, at tilbuddet bakkes fagligt op af kommunen, samt at der indgås samarbejde om at finde egnede lokaler til etablering af tilbuddet. Formålet med tilbuddene er at styrke børnenes/de unges håndtering af de udfordringer, herunder følelser, tanker og reaktionsmønstre, der kan følge af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer, for herved at forbedre trivslen og understøtte en langsigtet positiv udvikling. Fælles for begge ansøgninger er, at tilbuddene vil supplere de eksisterende kommunale tilbud. Svendborg Kommune vil derfor også via kontakt til målgrupperne bidrage til rekruttering til tilbuddene. Der forventes svar på ansøgningerne omkring december Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Jens Munk (O) var fraværende. 10. Politisk mødekalender /22075 Beslutningstema: Godkendelse af møder i Udvalget for Børn og Unge i Indstilling: Direktionen indstiller, at mødekalenderen godkendes. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: tirsdag den 12. januar 2016, kl tirsdag den 2. februar 2016, kl tirsdag den 8. marts 2016, kl

15 Udvalget for Børn og Unge s møde den tirsdag den 5. april 2016, kl tirsdag den 10. maj 2016, kl tirsdag den 7. juni 2016, kl tirsdag den 16. august 2016, kl tirsdag den 6. september 2016, kl tirsdag den 4. oktober 2016, kl tirsdag den 8. november 2016, kl tirsdag den 6. december 2016, kl Tilføjelse til behandling den : Der er efter møde i Udvalget for Børn og Unge den udarbejdet et nyt forslag til mødekalender for de politiske udvalg i Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra nyt forslag således: onsdag den 13. januar 2016, kl onsdag den 3. februar 2016, kl onsdag den 9. marts 2016, kl onsdag den 6. april 2016, kl onsdag den 11. maj 2016, kl onsdag den 8. juni 2016, kl onsdag den 17. august 2016, kl onsdag den 7. september 2016, kl onsdag den 5. oktober 2016, kl onsdag den 9. november 2016, kl onsdag den 7. december 2016, kl Bilag: Åben - Politisk mødekalender for møde onsdag Åben - Politisk mødekalender 2015 Åben - Politisk mødekalender for 2016 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. 11. Meddelelser 15/702 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: 14

16 Udvalget for Børn og Unge s møde den Direktøren: Ny dato for dialogmøde med bestyrelser på dagtilbudsområdet er aftalt til d. 12. november Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Jens Munk (O) var fraværende. 15

17 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 15:00 Mette Kristensen Andreas Pless Helle Caspersen Flemming Madsen Susanne Gustenhoff Arne Ebsen Jens Munk 16

18 Bilag: 2.1. Oversigt faglokaler Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Kapacitet Stand Stand Stand Kapacitet Issø-skolen afd. Kirkeby Issø-skolen afd. Stenstrup Nymarkskolen Rantzausminde skole Skårup Skole Stokkebæk skole Gudme Stokkebæk Hesselager Stokkebæk Gudbjerg Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Lundby Tåsingeskolen Sundhøj Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Byen Ørkildskolen Øst Total Total Total Total Faglokalernes stand 15/ Slidt og utidssvarende Bilag til Udvalget for Børn og Unges møde Fungerer men gammelt Nyt eller renoveret indenfor 15 år Håndværk og design Fysik/kemi Madkundskab Natur&teknologi/biologi *) Idræt Musik *) Skal ses i sammenhæng med fysik/kemi 0 Nyt eller renoveret inden for 15 år som p.t. bruges af 10. klasse 2 Slidt og utidssvarende 1 Fungerer men gammelt 0 Har anført kapacitetsproblemer

20 Bilag: 2.2. Skolernes faglokaler - udkast til tidsplan.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Id Opgavenavn 1 Forarbejde til besigtigelse Tidsplan for arbejdet med skolernes faglokaler dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug 2 Rådgiver udbud 3 Besigtigelse og afrapportering 4 Prioritering 5 Eventuel politisk behandling 6 Eventuelt nyt rådgiverudbud 7 Sommerferie 8 Brugerinddragelse og byggeprogram 9 Politisk behandling - UBU og ØKO 10 Eventuel myndigheds behandling 11 Projektering / udbud 12 Udførelse Projekt: Masterplan s Dato: ti Opgave Fremdrift Milepæl Side 1

22 Bilag: 4.1. Oversigt byggeforslag - bilag til den Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Oversigt byggeforslag Værestedet Bilag til Udvalget for Børn og Unges møde den 6. oktober /9600 Afsat budget 2015 til Værestedet: 2,9 mio. kr. Forslag Beskrivelse Budget Opfyldelse af behov Bemærkninger 21. sept Byggeri til Værestedet inklusive faglokale til Nymarkskolen. Der bygges i traditionelt byggeri, beregnet med lave enhedsomkostninger. 2. Byggeri til Værestedet med mulighed for at Nymarkskolen kan benytte et lokale som gruppelokale. Der bygges i traditionelt byggeri, beregnet med lave enhedsomkostninger. 3. Byggeri til Værestedet med mulighed for at Nymarkskolen kan benytte et lokale som gruppelokale. Der bygges som pavillonløsning Samlet overslag 4,7 mio. kr. Finansiering: Budget Værestedet 2,9 mio. kr. Faglokalepulje 1,8 mio. kr. (heraf 0,3 mio. kr. til IT, inventar m.v.) Samlet overslag 4,1 mio. kr. Finansiering: Budget Værestedet 2,9 mio. kr. Ufinansieret 1,2 mio. kr. Samlet overslag: 2,9 mio. kr. Finansiering: Budget Værestedet 2,9 mio. kr. Dækker Værestedets behov samt Nymarkskolens behov for gruppelokale. Nymarkskolens behov for faglokale (håndværk og design) dækkes. Dækker Værestedets behov samt Nymarkskolens behov for gruppelokale. Nymarkskolens behov for faglokale dækkes ikke. Dækker Værestedets behov samt Nymarkskolens behov for gruppelokale. Nymarkskolens behov for faglokale dækkes ikke. Det afsatte budget på 2,9 mio. kr. vurderes ikke tilstrækkeligt til at bygge i traditionelt byggeri, der kan rumme Værestedets børn. Ved at sammentænke med byggeri af faglokale, kan den samlede løsning også dække Værestedets behov. Skal faglokale opføres senere, som tilbygning til skole eller værested, vil udgiften blive større. Det vurderes, at der skal bygges ca. 220 m2 for at kunne rumme Værestedets børn. Det afsatte budget på 2,9 mio. kr. vurderes ikke at række til et byggeri af denne størrelse # Der må påregnes større løbende driftsomkostninger (vedligeholdelse) ift. traditionelt byggeri, samt kortere levetid for byggeriet.

24 *) Nymarkskolen har kapacitetsproblemer, idet der udover kapacitetsmangel på faglokaler er oprettet en ekstra modtageklasse i skoleåret 2015/16. Der er ikke flere ledige klasselokaler. Skolen har således behov for at kunne benytte Værestedets faciliteter til gruppelokale (p.t. I-klassen, fremover andre specialhold). Faglokalemanglen dækkes p.t. ved leje og lån af lokaler andre steder i Svendborg. #) Forudsætningerne, der ligger til grund for det afsatte budget på 2,9 mio. kr. har ikke været belyst tilstrækkeligt på beregningstidspunktet. Værestedet er et uvisiteret eftermiddags/aftentilbud, som primært benyttes af områdets børn. Der er ca. 120 børn i alderen 9-18 år, der benytter Værestedet. Der er ca. 45 børn dagligt. Der er tre ansatte. Værestedets åbningstid er fra kl. 15(1 dag kl. 14) til kl. 19, samt aftenåbent 1 gang ugentligt. Værestedet har i dag en pavillon på ca. 260 m2. Ved en mere hensigtsmæssig indretning vurderes behovet at kunne dækkes med ca. 220 m2. Der er behov for et stort lokale, der kan rumme alle, samt mindre lokaler til forskellige aktiviteter. Nymarkskolen benytter Værestedets opholdslokale og køkken mellem kl. 8 og kl. 15 til I-klassen. Det forventes at der, uagtet resultat af strukturanalysen på specialundervisningsområdet, vil være behov at kunne benytte Værestedets faciliteter som gruppelokale. Nymarkskolen har i skoleåret 2015/16 oprettet en ekstra modtageklasse, hvorved skolens eneste gruppelokale er forsvundet. Det betyder f.eks. at et af skolens franskhold fremover må skifte lokale fra gang til gang. Skolen mangler faglokaler (Håndværk og design) og låner/lejer p.t. blandt andet på Svendborg Erhvervsskole, idet der ved tidligere renovering er fjernet faglokaler, således at der nu kun eksisterer ét lokale til undervisning i håndværk og design samt billedkunst. Ved reformen august 2014 er valgfag i udskolingen blevet obligatoriske. For at varetage dette har skolen behov for at billedkunst og håndværk/design- aktiviteter kan foregå samtidig.

25 Bilag: 4.2. Budget byggeudgifter Værestedet Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 1 Forslag 1 Budgetnormtal på grundlag af kvm. Projektnavn Forudsætninger Nybygning Værestedet,med multi-værksted Areal tilpasset efter Værestedets behov Meget lave byggeudgifter, projekteres som råt og skrabet byggeri. Parkering - ingen nye p-pladser indeholdt Politikområde Børn og Unge Acadre nr. 15/9600 Fysisk lokation Kontaktperson Nymarkskolen - Marslevvej, Svendborg Per Birk fast beløb beløb pr. barn Nybygning Værestedet,med multiværksted Område beløb/m2 antal m2 nybyggeri 249 antal m2 til- og ombygning antal P-pladser 0 Anlægsbeløb Kvm. pris Grund: Grundudgifter/ grundkøb 0 0 Jordbundsundersøgelser Afsætning bygning - landinspektør P-pladser, 1 stk./50 kvm Byggeudgifter: Nybyggeri Byggeplads 5,0% Vinterforanstaltninger 3,0% Kloakbidrag et bidrag af Vand tilslutning El - grundtilslutning Fjernvarme tilslutning Reetablering af skolegård skønnet Uforudsete udgifter Uforudsete udgifter 10,0% Tekniske anlæg: Alarm ABA-anlæg 0 IT Inventar m.v.: løst inventar skønnet Omkostninger: Gebyr byggetilladelse m.v Projekteringshonorar M/T Rådgivning, ekstern 10,0% Flytteomkostninger 0 Kunst 0,5% Øvrigt: års eftersyn års eftersyn ANLÆGSSUM I ALT Afledt drift: beløb/m2 fast beløb beløb/barn Sum Forbrugsafgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikring Data ajourføres af: Skema udfyldt af: Per Birk byggeudgifter Værestedet - med multiværksted

27 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 1 Forslag 2 Budgetnormtal på grundlag af kvm. Projektnavn Forudsætninger Nybygning Værestedet - alm. Kvalitets byggeri Areal tilpasset efter Værestedets behov Meget lave byggeudgifter, projekteres som råt og skrabet byggeri. Parkering - ingen nye p-pladser indeholdt Politikområde Børn og Unge Acadre nr. 15/9600 Fysisk lokation Kontaktperson Nymarkskolen - Marslevvej, Svendborg Per Birk Nybygning Værestedet - alm. fast beløb pr. Kvalitets Anlægs- Område beløb/m2 beløb barn byggeri beløb Kvm. pris antal m2 nybyggeri 219 antal m2 til- og ombygning antal P-pladser 0 Grund: Grundudgifter/ grundkøb 0 0 Jordbundsundersøgelser Afsætning bygning - landinspektør P-pladser, 1 stk./50 kvm Byggeudgifter: Nybyggeri Byggeplads 5,0% Vinterforanstaltninger 3,0% Kloakbidrag et bidrag af Vand tilslutning El - grundtilslutning Fjernvarme tilslutning Reetablering af skolegård skønnet Uforudsete udgifter Uforudsete udgifter 10,0% Tekniske anlæg: Alarm ABA-anlæg 0 IT Inventar m.v.: løst inventar skønnet Omkostninger: Gebyr byggetilladelse m.v Projekteringshonorar M/T Rådgivning, ekstern 10,0% Flytteomkostninger 0 Kunst 0,5% Øvrigt: års eftersyn års eftersyn ANLÆGSSUM I ALT Afledt drift: beløb/m2 fast beløb beløb/barn Sum Forbrugsafgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikring Data ajourføres af: Skema udfyldt af: Per Birk byggeudgifter Værestedet - alm. kvalitetsbyggeri

28 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 1 Forslag 3 Budgetnormtal på grundlag af kvm. Projektnavn Forudsætninger Nybygning Værestedet - pavillon Areal tilpasset efter Værestedets behov Meget lave byggeudgifter, projekteres som råt og skrabet byggeri. Parkering - ingen nye p-pladser indeholdt Politikområde Børn og Unge Acadre nr. 15/9600 Fysisk lokation Kontaktperson Nymarkskolen - Marslevvej, Svendborg Per Birk Nybygning fast beløb pr. Værestedet Anlægs- Område beløb/m2 beløb barn - pavillon beløb Kvm. pris antal m2 nybyggeri 219 antal m2 til- og ombygning antal P-pladser 0 Grund: Grundudgifter/ grundkøb 0 0 Jordbundsundersøgelser Afsætning bygning - landinspektør P-pladser, 1 stk./50 kvm Byggeudgifter: Nybyggeri Byggeplads 2,0% Vinterforanstaltninger 1,0% Kloakbidrag et bidrag af Vand tilslutning El - grundtilslutning Fjernvarme tilslutning Reetablering af skolegård skønnet Uforudsete udgifter Uforudsete udgifter 2,0% Tekniske anlæg: Alarm ABA-anlæg 0 IT Inventar m.v.: løst inventar skønnet Omkostninger: Gebyr byggetilladelse m.v Projekteringshonorar M/T Rådgivning, ekstern 1,0% Flytteomkostninger 0 Kunst 0,0% 0 Øvrigt: års eftersyn års eftersyn ANLÆGSSUM I ALT Afledt drift: beløb/m2 fast beløb beløb/barn Sum Forbrugsafgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikring Data ajourføres af: Skema udfyldt af: Per Birk byggeudgifter Værestedet - pavillon

29 Bilag: 4.3. Værestedet - oversigtskort.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

30 Ingen 50m Værestedet - ny bygning Tidspunkt: :37:49 Udskrevet af: Svendborg Kommune Målestoksforhold: 1:1000

31 Bilag: 6.1. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og oplyst, at de har vanskeligt ved at tilrettelægge konfirmationsforberedelsen inden for den almindelige skoledag i tidsrummet kl september 2015 Sags nr.: Q.541 Som følge heraf har disse kommuner efterspurgt muligheden for eksempelvis at placere konfirmationsforberedelsen i tid afsat til den understøttende undervisning. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har besluttet, at der skal åbnes op for gennemførelse af rammeforsøg med muligheden for at afkorte undervisningstiden for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin. For en beskrivelse af formål og principper for rammeforsøget henvises til bilag 1. Hvis kommunen ønsker at deltage i rammeforsøget, skal Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling have ansøgningen i hænde senest med udgangen af torsdag den 15. oktober Der skal anvendes vedlagte ansøgningsskema, som fremgår af bilag 2. De deltagende kommuner forpligtes til at deltage i en fælles evaluering af forsøget. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil fastsætte krav til evalueringen af rammeforsøget i dialog med de kommuner, der deltager i rammeforsøget, samt i dialog med relevante forskningsmiljøer.

33 2 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil lægge vægt på, at evalueringen af forsøget tilrettelægges, så der opnås så sikker viden som muligt, og at der foreligger et solidt beslutningsgrundlag, når der ved forsøgets udløb skal tages stilling til, om erfaringer og resultater eksempelvis skal føre til lovændring. Til jeres orientering har kommunerne fortsat mulighed for at ansøge om at gennemføre forsøg efter folkeskolelovens 55, stk. 1, med andre temaer end rammeforsøgstemaet. Hvis der er spørgsmål til rammeforsøget, kan spørgsmål herom rettes til fuldmægtig Søren Christensen på eller tlf Med venlig hilsen Arne Eggert Afdelingschef

34 3 Bilag 1 Der kan godkendes rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin med henblik på at understøtte elevernes faglige og alsidige udvikling. Principperne for forsøget: Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens 14 b om undervisningstidens samlede varighed. Skoledagens længde (den samlede årlige undervisningstid) kan afkortes for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin. Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, der beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning. Det vil være en betingelse, at minimum to kommuner på nationalt plan ansøger, før kommunerne kan forvente, at rammeforsøget gennemføres. Forsøgsgodkendelsen gives med start fra indeværende skoleår eller fra skoleåret 2016/17. Tidspunktet for start af forsøget afhænger af ansøgningen. Forsøget løber frem til og med skoleåret 2018/19. Samtlige forsøg i rammeforsøget evalueres efter skoleåret 2017/2018 (august 2018), således der i efteråret 2018 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøget.

35 Bilag 2 4 Ansøgningsskema 1. Rammeforsøg 2. Kommunens navn 3. Skoler omfattet af ansøgningen 4. Underskrift 5. Kontaktperson Kontaktperson og dennes telefonnummer og Målgruppe Det bedes beskrevet, hvor mange elever der forventes at deltage i det konkrete rammeforsøg, herunder på hvilket klassetrin. 7. Ønsket forandring Beskriv, hvilken forandring for eleverne deltagelse i rammeforsøget skal bidrage til. 8. Konkrete mål og succeskriterier Beskriv de konkrete mål og den eller de konkrete effekt(er)/forandring(er), projektet skal skabe for eleverne, herunder særligt hvilke resultater man forventer at se på elevernes faglige og alsidige udvikling, når projektet er afsluttet. Beskriv succeskriterier for, om projektets mål opnås. 9. Hvordan nås resultaterne Beskriv så kort og præcist som muligt forsøgets forandringsteori. Forandringsteorien er en beskrivelse af årsagsvirkningsforholdet (kausaliteten) mellem de centrale aktiviteter/ indsatser i projektet og den forandring, man ønsker at opnå for eleverne. 10. Forslag til metode til evaluering, herunder beskrivelse af forslag til den løbende evaluering/ opfølgning, og hvordan projektet i øvrigt dokumenteres Beskriv, hvordan forsøget foreslås evalueret og dokumenteret i form af løbende monitorering, evaluering og effektforskning mv.

36 11. Forsøgets organisering Beskriv, hvordan forsøget planlægges organiseret. 12. Kommunikation til forældre og elever Beskriv, hvordan kommunen/skolen vil informere forældre og elever om forsøgets gennemførelse. 5

37 Bilag: 6.2. Issø-skolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

38 Bilag 2 Ansøgningsskema 1. Rammeforsøg Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til understøttende undervisning. 2. Kommunens navn Svendborg Kommune 3. Skoler omfattet af ansøgningen Issø-skolen 4. Underskrift 5. Kontaktperson Kontaktperson og dennes telefonnummer og e- mail. 6. Målgruppe Det bedes beskrevet, hvor mange elever der forventes at deltage i det konkrete rammeforsøg, herunder på hvilket klassetrin. 7. Ønsket forandring Beskriv, hvilken forandring for eleverne deltagelse i rammeforsøget skal bidrage til. 8. Konkrete mål og succeskriterier Beskriv de konkrete mål og den eller de konkrete effekt(er)/forandring(er), projektet skal skabe for eleverne, herunder særligt hvilke resultater man forventer at se på elevernes faglige og alsidige udvikling, når projektet er afsluttet. Jesper Lundorff, tlf , 7. årg.( i indeværende skoleår ca. 35 elever i kommende skoleår ca. 40 elever pr. skoleår). Skolebestyrelsen og skolen ønsker en sammenhængende skoledag fra startende i indeværende skoleår. En skoledag fra kl , hvor eleverne har overskud til at deltage motiveret i alle fag, timer og læringsaktiviteter. Beskriv succeskriterier for, om projektets mål opnås. 9. Hvordan nås resultaterne Beskriv så kort og præcist som muligt forsøgets forandringsteori. Forandringsteorien er en beskrivelse af årsags-virkningsforholdet (kausaliteten) mellem de centrale aktiviteter/ indsatser i projektet og den forandring, man ønsker at opnå for eleverne. 10. Forslag til metode til evaluering, herunder beskrivelse af forslag til den løbende evaluering/ opfølgning, og hvordan projektet i øvrigt dokumenteres Beskriv, hvordan forsøget foreslås evalueret og dokumenteret i form af løbende monitorering, evaluering og effektforskning mv. 11. Forsøgets organisering Beskriv, hvordan forsøget planlægges organiseret. Ændringen vil betyde at rammerne for skoledagen bliver ens for hele udskolingen. Forandringen skal øge elevernes glæde og motivation for skolegangen, og dermed resultere i samlet større læring/fagligt udbytte af undervisningen. Evalueres af præster og skoleledere (skoler) og disse mødes årligt mhp. evaluering. Skolerne indhenter erfaringer fra elever, forældre og personale. Skolebestyrelsen inddrages. Tid til understøttende undervisning for 7. årg. konverteres til konfirmationsforberedelse torsdage fra 8 10.

39 12. Kommunikation til forældre og elever Beskriv, hvordan kommunen/skolen vil informere forældre og elever om forsøgets gennemførelse. Forældre via forældreintra, skoleblad mm. Elever i undervisningstiden. Fremsendes på skolebestyrelsens vegne. Formand Morten Silo-Bøjstrup Jesper Lundorff Skoleleder

40 Bilag: 6.3. Nymarkskolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

41 Ansøgningsskema 1. Rammeforsøg 2. Kommunens navn Svendborg 3. Skoler omfattet af ansøgningen Nymarkskolen 4. Underskrift 5. Kontaktperson Kontaktperson og dennes telefonnummer og e- mail. 6. Målgruppe Det bedes beskrevet, hvor mange elever der forventes at deltage i det konkrete rammeforsøg, herunder på hvilket klassetrin. 7. Ønsket forandring Beskriv, hvilken forandring for eleverne deltagelse i rammeforsøget skal bidrage til. 8. Konkrete mål og succeskriterier Beskriv de konkrete mål og den eller de konkrete effekt(er)/forandring(er), projektet skal skabe for eleverne, herunder særligt hvilke resultater man forventer at se på elevernes faglige og alsidige udvikling, når projektet er afsluttet. Beskriv succeskriterier for, om projektets mål opnås. Birgit Villebro Ca. 220 elever på 7. årgang Bilag 2 Vi ønsker at ændre elevernes skolehverdag, således at de undgår at få 9.lektion 2 gange om ugen i den periode af året, hvor vi efter aftale med præsterne i kommunen skal friholde 2 morgenlektioner for at give 7. årgangs elever mulighed for at deltage i konfirmationsforberedelse. Eleverne er meget trætte i tidsrummet , og læringseffekten er ikke optimal. Mål: at eleverne deltager aktivt i alle de resterende 38 lektioner at forældrene tager ansvar for sammen med deres børn efter behov at hjælpe deres børn med den træning og faglige fordybelse, der vil blive tilbudt samtidig med konfirmationsforberedelsen Succeskriterium: at eleverne når de faglige og sociale mål med deres skolegang samtidig med at de får mulighed for at deltage i konfirmationsforberedelse 9. Hvordan nås resultaterne Beskriv så kort og præcist som muligt forsøgets forandringsteori. Forandringsteorien er en beskrivelse af årsags-virkningsforholdet (kausaliteten) mellem de centrale aktiviteter/ indsatser i projektet og den forandring, man ønsker at opnå for eleverne. Skolen ændrer skemaet, således at den del af den understøttende undervisning, som anvendes til træning og faglig fordybelse/lektiehjælp lægges i det morgenmodul, hvor der er konfirmationsforberedelse. Deltagelse i dette modul gøres i lighed med skoleåret frivilligt, og beslutning herom træffes af forældrene og meddeles skolen. Med forandringen gives elever og forældre frihed

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen Deltagere: Mette Kristensen, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen, Jens

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen

Dagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen Dagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Screening af faglokaler

Screening af faglokaler Screening af faglokaler Der er foretaget en besigtigelse af faglokalerne på alle kommunens folkeskoler, undtaget Thurø Skole og Tåsingeskolen. Besigtigelserne er foretaget i uge 42 og 43. Der er foretaget

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Højmarkskolen. Lene Korsgaard Skoleleder Tlf:

Højmarkskolen. Lene Korsgaard Skoleleder Tlf: Ansøgningsskema 1. Rammeforsøg med forkortet skoledag og tolærerordning 2. Kommunens navn Vejen Kommune 3. Skole omfattet af ansøgningen Højmarkskolen 4. Underskrift 5. Kontaktperson Kontaktperson og dennes

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere